Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1935

Al een paar maal had hU severs gezegd rMan richt Je hond beter al Laat m ergens anders z n behoeïte doen aegers beweerde x er niets aan te veranderen was I Op zekeren morgen is het tpen spaak geioopen Ken mishandeling werd onvermljdeiijK Nu verklaarde verd dat hij Segers niet geslagen heett en een getuige a decharge had ook alleen ma r een slaande beweging gezien en eenlg tumult gehoord Segers had den slag gevoeld en was subiet naar de politie geioopen I Uvereenkomstig den eisch van mr MelschKe heeft mr Huyser nadat de I advocaat mr Jonker een uitvoerig plelI dool h gehou i n verd veroordeeld tot ƒ löboHe subs 10 dagen hechtenis Herrie om eon boomstompje 0 volgende geschiedenis is uit Haa I treint p het Kerkplein aldaar bevindt zich een garage van den 4fa jarigen L O De garage staat aaar ai meer aan tien Jaar üp zPKeren dag kreeg net bestuur van de wtd iierv is erk het in z n hoold om vlaK voor die garage twee boomen neer te zetten Wanneer nu ü zijn auto naar ouaen wUae rijaen Kwam nij steeds met ten der boomen in aanraking week hij voor aen boom uu dan reed nij tegen oen muur van ae garage aan uat was geen prettige toestand jeiuKKig Kwam de natuur den garagehouder eenigszinb te hulp want ae boom des aanstoots een ecnle iep gmg uooa aan lepenziekte Hierdoor kon de sta in aen weg verwyderd worden zonuer dat iemand van het kerkbestuur er nartzeer over Dehoeiüe te nebtien inderdaad werd de boom verwijderd d w z nij werd tot 1 meter boven den grond afgezaagd fcJn aangezien de heer u geen autogiro heelt aoch een auto nuaaerae de boom hem nog Kr ging een schrijven naar het kerkbestuur met het verzoek om het stompje Düom op te ruimen De brlel werd voor Kennisgeving aangenomen Up een keer reed U uit de garage en daarbij bieel de bumper aan den boom hangen Kr was nu nog maar een uitweg net stompje zelt wegzagen U nam dit middel maar al te graag te baat Maar het gevolg was dat het kerkbestuur een Klacht indiende terzake van vernieling Dr t J Hakkenberg voorzitter van het kerkbestuur die als getuige was gedagvaard liet verstek gaan weshalve jegens hem acte van niet verschljneïi werd opgemaakt Kn de garagehouder werd terstond vrijgesproken olschoon hij zelf had toegegeven dat hU het boomstompje had atgezaagcL Uitverkoopen en opruiminsfen in het Winkelbedrijf InwHTing van een vergunningsatelMel WTtHontwerp bMe Kamei ingediend By de IVeede Kamer is ingediend een wetsontwerp houdende een regeling betreffende uitverkoopen en opruimingen in het winkelbedryf In de Memorie van Toelichting wordt gewezen op de klacht van excessen up het gebied van uitverkoopen en opruimingen in den detailhandel in middenstandskringen vernomen De geopperde bezwaren richten zich bepaaldelyk tegen die gevallen waarin uitverkoopen of opruimingen ontijdig wor den aangekondigd of wel onder voorwendselen die aan het publiek ten onrechte den indruk van een byzonder voordeeJige aanbieding geven Het euvel geeft tot voortdurende verwarring aanleiding Het van de hand doen van moeilyk verkoopbare artikelen mag niet tegengegaan worden wel het ontydig aanvangen van seizoen en balansopruimingen e d Het gevolg va JÖeze practijk waarby enkelingen tal vu lft ffakgenooten met ziph medesleepen en hun zoodoende vaak aanaienlyke verliezen berokkenen doet ook bij producenten en groothandelaren zijn schadelijken invloed gevoelen Naar het den minister van Economiscne Zaken voorkomt is een regeling by de wet de eenige uitweg Uit het einde Augustus 1933 door den Middenstandsraad uitgebrachte advies is hem gebleken dat in de kringen van belanghebbenden de vereischte eenstemmigheid aanwezig is weshalve hij niet aarzelt de onderhavige regeling welk in hoofdzaak rust op de door den genoemden Raad aangegeven grondslagen aanhangig te maken De bedoeling der wet Het is de bedoeling in de wet niet andera l ü n vaat te leggen e wordt overgelaten aan de Kamers van Koophandel Vergunningsstelsel Aan artikel 2 ligt het vergunningssteKsi ten grondslag Het voorgestelde artikel 2 luidt Het is verboden in het winkelbedrijfeen verkosp als uitverkoop of als opruiming aan te kondigen zonder daartoe vande Kamer van Koophandel en Fabrieken ingevolge deze wet verkregen vergunning Met de aankondiging van een verkoopals uitverkoop of als opruiming wordt gelijk gesteld elke zoodanige aankondigmg fandere handeling die redelykerwyze de iindruk kan wekken dat aankondiging vaneen uitv Woop of van een opruiming plaat heeft Afwijking Art 8 bevat $ en belangrijke afwyking van het vergunningsstelsel voor wat betreft de periodiek terugkeerende verkoopen verband houdende met jaars of seizoenwisseUng De aankondiging dezer verkoopen worden niet afhankel k gesteld yan een vc gunning Ten einde de controle te vergemakkelyken en tevens het publiek kennii tdoen nemen van den aard van den aangekondigden verkoop zullen de periodiek terugkeerende verkoopen uitsluitend doü middel van enkele gebruikelyke benamingen mogen worden aangekondigd Bezwaren tegen een vergunning Blijkens art S wordt de gelegenheid Opengesteld bezwaren tegen het verleeneii v in een vergunning kenbaar te maken De aan vragen worden ter visie gelegd voor belang hebbenden Bekend iaking van de indiening der aanvrage zal geschieden aan den Ingang van de localiteit waar de verkoop zal worden gehouden Art 6 geeft een opsomming van de gevallen waarin een verkoop als uitverkoop of als opruiming mag worden aangekondii d De Kamer zal de vergunning kunnrn weigeren indien blijkt dat dezelfde aanvrager betrekkelijk korten tijd n l minder dan eyn jaar te voren in dezelfde genieente een al uitverkoop aajigekondigden verkoon heeft gehouden waarin gelijksoortige goederen zijn betroi ken geweest De bepalingen van ar heo gen een waarborg te geven dat de als uitv erkoop of als opruiming aangekondigi i verkoop niet langer zal worden gehouden dan nood akelijk is en met goed handolggebruik overeens enit Een termijn van drio maanden resp een maand komt den minister in hot algemeen voldoende voor Blijkens art 10 kan de Kamer vun Koophandel het verrichten v in die werkzaamheden welke door haar spoedolscliend ka rakt r lïaarvoor in aanmerking komen aan een uit haar midden te oenoem n commiRfie van ten minste vijf leden opdragen JaarH of seixnenwisseling Verkoopen in verband met jaars of seizoenwi seeling Welke ala opruiming worden aangekondigd zullen uitsluitenl mogen worden gehouden tusschen 1 Tinuari en 1 Februari en tuBscheJi lÖ Juli en 15 Augustus Voor de Kamers worut de mogelykheid geopend ter bestrijding van daaraan verbonden kosten van de aanvrigers een geringe vergoeding te heffen Aanvrage voor etn vc gimning Een vergunning als in het bovengenoemde art 2 bedoeld moet schriftrilij i worden aangevraagd De aanvrage moet een nauwkeurige opgave inhouden van a de redenen van den verkoop b het tijdatip van aanvang van denverkoop c de localiteit waar de verkoop zal worden gehouden De aanvrage moet teven inhouden een oppiive waarin ten enongHn van de Kamer i Koophandel v rin lil is de loort der pri deren welke in den verkoop zullen bpl okken z n tt kortstondig en kostbaar leven ons tegenover elkaar heeft geplaatst In andere kwaliteit als voorzitter mijner organisatie heb ik nog kort geleden op de demonstratieve vergadering gehouden op I 11 December in den Haag dit gevoelen vertolkt j Nadrukkelijk l g Ik verband tuaschen het niet voldoende aanvoelen van de parlementaire sfeer waarin fnen aigenlljk van jongs af aan moet hebben geleefd om een taak als minister goed te kunnen vervullen En toch durf Ik te be weren dat de heer Kalff door a n onderscheidene politieke tegenstanders anders IS beoordeeld dan hij in wezen was Hij was n knap man kende t maatschappelUk leven in de puntjes wenschte geen vleierij of instemming met zijn eigen inzlcnten ging recht door zee levend in de overtuiging juist en rechtschapen te handelen en bezat een gevoelig hart olschoon olKWljls harde maatregelen die hij als minister nam menschen die iiem met Keuaen tot ander oordeel aanzetten iiij zette zun gevoel terzijde ten einde te aoen wat volgens zyn verstand diende te ëescnieaen Waarom zou deze groote mensen van karakter en gevoelen anders zijn geworoen dan hij gedurende zijn j spool wegioopbaan is geweest hien tang levenspad is hem niet gegund gewoiden Hü heett het zich moeilijker gemaaKt door het kiezen van eigen levensweg dan het anders had kunnen gaan Diep overtuigd ben ik echter dat z n groot plichtsgevoel hem heeit gedreven Aan zijn geopende groeve spreek ik dan ook een woord van alschela en weemoed uu bü het verscheiden van den I man die ons land en het bedrijlsieven heelt willen dienen met volle overgave Let op uw Personeelo Belastingbiljet 1 De A N W B Toeristenbond voor Nedeiiand schryft ons in de dezer dagen verspreide beachryvingsbiljetten voor de periyoneele belasting S niet vermeld dat lotorrywielen die volledig uitgerust niiet meer dan 60 K G weten alsmede motorrijtuigen op twee ot drig wielen kennelyk ingerich voor invaliden buiten deze belafating vailen Voor de houders van bedoelde vervoermiddelen is het dus zaak deze py het in uilen van hun beschryvingsbi ljet niet te vermelden teneinde te voorkomen dat aij hiervoor onverplicht belasting zoudeh betalen Dr CoUjn iiiister vrtn Waterstaat ad interim Naar wij vernemen al dr H Colijn minisier van Koloniën en voorzitter van den Raad van Mlnisters tijdelijk het beheer van het departement van Waterstaat op zich nemen Onze import uit Eurdand LiriemaandeJljksche toewijzing van contlngonten Ter kennis vaii importeurs van gecontlngenteerde éotfcleren uit Groot Brit tannlê wordt gebracht dat de verdragsperiode a Aug 1934 1 Aug 1935 voor dit land voorfaa zal worden onderverdeeld in toewijzingsperioden De eerste toewijzingsperiode voor Engeland is voor de contingenteeringen welke per i Jan zijn aangevangen otverlengd vastgesteld op de periode van 1 Jan tot 1 Mei Voor de contingenteeringen welke oq l Febr resp 1 Maart eventueel zullen worden verlengd zal de toewijzingsperiode loepen van i Febr resp 1 Maart tot 1 Mei Daarna zullen drlemaandelijksche perloden volgen Hetgeen in deze perloden door de Importeurs van de hun toekomende contingenten niet is verbruikt is voor de betrokken Importeurs verloren De op deze wijze beschikbaar komende noeveelheden zullen echter weder ter beschikking vdor den import worden gesteld ook zal In het vervolg geen onderscheld meer gemaakt worden tusschen gewone en extra toewijzingen Ten slotte moge de impopteurs er op worden gewezen dat de thans loopende toewijzingen en vergunningen voor Groot Britannlë onveranderd geldig blijven Onze export van sctiapenvleesch naar frankrijk Het vleesch Kxport Bureau te Nijmegen heeft er de exporteurs van schapenvieesch op gewezen dat als de Fransche regeering nog steeds een contingent versch schapenvieesch uit ons land toelaat daaraan niét vreemd is de omstandigheid dat de Franschen de kwaliteit van ons vleesch waardeeren Nu Is er reden aan te nemen dat sommige exporteurs het met dit principe het exportee ren van een zoo goed mogelijke kwaliteit niet zoo nauw nemen waarom het V E B er op aandringt dat in het vervolg wèl te doen mede ter voorkoming van strenge maatregelen De xeporteurs moeten ook de schapenhouders het belang voorhouden dat zij slechts eerste klas schapen wenschen te betrekken Zijn deze In de streek waar men gewooniyk koopt niet te vinden dan zijn ze elders aanwezig Een en ander kan tevens voor de veehouders een prikkel vormen om aan de schapenhouderij alle zorg te besteden zoodat zij een ook voor export geschikt schaap verkrijgen dan de hoofdiy fn der beoogde regeling practische uitvoerinif Frogramma voor heden Hilversum A V R O 5 5 30 Verhalen voor klemere kinderen door Mevr Ant van Dyk V P Ii O 5 30 Bybelvertèllmgen door Ds B J Aris 19de vertelUng A V K O 6 30 Gramofoon R V U 6 30 7 Mevr Dn J C Pioos Thoden van Val zen De onderzoekingen en nieuwste theorieën van wylen Prof Dr W de Sitter op het gebied der Sterrenkunde l A V R Ü 7 7 30 Piano voordrecbt 7 30 8 Engelsche les voor beginners 8 8 05 Nieuwabericliten 8 05 8 40 Concert door het Omroep Orkest en Fransclie chansons 8 40 9 Voordracht door Mr A W Kamp 9 rll Concert door het Wiener Bohème Orkest en Zang door The Jungle Serenaders 11 11 10 Nieuwsberichten 11 10 12 Concert door Lily Geynes en haar 20 Zigeunerinnen Huizen K R O 5 10 5 50 Concert door het K R O Orkest 5 50 6 05 Gramofoon 6 05 6 40 Concert door het K R O Orkest 6 40 7 Esperanto cursus door P Heilker 7 10 7 30 Medische causerie Dr E H Hermans De sociale zyde der geslachts ziektenbestryding 7 30 8 Viool en Piano 8 8 05 Nieuwsberichten 8 05 8 15 Gramofoon 8 15 9 Concert dooi José en zyn Orkest 9 9 15 Internationale Sportrevue door Passepartout 9 15 10 10 Concert dojr het K R0 Symphonie Orkest U S O 10 10 10 25 Voordracrt door Vincent Berghegge 10 25 10 30 Gramofoon i0 30 10 35 Nieuwsberichten 10 35 11 15 Concert door het K R O Symphonie Orkest U S O 11 15 12 Aansluiting met Heck s te a Gravenhage iif groeiende zenuwachtjgheid doet hem stotteren De bleekheid Van zyn gezicht en de kringen om z n oogen komen steeds sterker uit Reiiiy weesi er Osborne op dat schriftdeskundigen en hy ook zich reeds vaak vergist hebben Osborge zei ik zou niet zeggen Aak al moet ik bekennen dat ik mij wel eens vergist hei Reilly vroeg Osbome ook JHoeveel betaalt men u voor law diensten Osbome antwoordde 43at weetik niet er is gee nerlei afspraak dienaangaande getroffen Een nieuwe getuige è charge mej Hildegard Alejfander uit de New Yorker wyk Broux zeide dat zy dr Coralon dien zij kende even voor de uitbetaling van het losgeld had gezien op het telegraafkantoor van het station Fordham Achter hem stond een man die hem klaarblykelyk gadesloeg Dat moet volgens haar Hauptman n zijn gevreest dien ty vroeger nooit had gezien Later zag zy hem nog eens weer in de buurt van het huis van Condon De TerschynJTig van mej Alexander voor het hof was een verrassing Hauptmann bloosde even toen hy haar zag pn zxjn vj ouw werd doodelijk bleek Na deze vrouw werd de schriftltundige Eldridge Stem gehoord die ook zeide dat hii Hauptmann hield voor den schryver vaïi de veertien brieven nopens het losgeld ZWEDEN Prins Sigvard Berrtadotte Hcuter meldt uit Stockholm Prins Sigvard B inadotte zal zich naar tiollywood begeven om te leeren hoe Amenkaanschc fiimr gemaakt worden Eind l cbruari zal hij zich voor de Ver tnig le Stilten in ichepen Na eenigen tijd IJl NewYork te hebben vertoefd zal hij naar de studio s van de Metro GoUhvyn Mayer gaan en daar een nauwkeurige studie van de werkmethode maken Prins Sigvard heeft reeds een tyd van oefening in de lilmstudio s achter den rug H heeft ook by Zweedsche filmmaatschappijen gewerkt Zijn vrouw waarmede hy na afstand te hebben gedaan van zijn koninklijke rechten te Londen huwde zal hem naar de Vereenigde Staten Vergezellen MARKTBERICHT Rotterdamsche Veemarkt 15 Jan Aanvoer in totaal 3791 stuks zynde 681 vette runderen 1180 magere runderen 235 vette kalveren 179 graskalveren 1034 nuchtere kalveren 1 varken l73 paarden 6 veulns 263 schapen of lammeren 39 bokken of geiten De pryzen waren als volgt vette koeien 56 58 48 42 32 38 vette oasen 48 52 44 6 38 0 et per K G stieren 46 48 42 44 38 et per K G en 240 190 140 per stuk vette l lveren 75 0 60 65 45 ÖO et per K G graskalveren 40 36 32 et per K G en 60 50 40 per stuk slacht nuchtere kalveren 32 26 et per K C en 7 H 6 Va 5 per stuk fok nuchtere kalveren 17 13 8 per stuk slachtpaarden 40 35 30 et per K G en 160 120 80 per stuk werkpaarden 230 150 90 per stuk hitten 96 75 65 ptr stuk schapen 38 34 30 et per K G en 17 13 9 per stuk lammeren 40 35 30 et per K G en 12 10 8 per stuk kalfkoeien ïföo 180 120 per stuk melkkoeien 216 180 120 per stuk vaarzen 130 100 70 per stuk pinken 100 80 60 per stuk Vette koeien en ossen Aanvoer korter Handel stug Pryzen als vorige week prima koeien tot 6 et prima ossen van 55 68 et Stieren Aanvoer Iets korter Handel kalm Pryzen onveranderd Vette kalveren Aanvoer korter Handel traag Pryzen lager prima tot 90 et Graskalveren Aanvoer ruimer Handel vlug Pryzen iets hooger RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 15 Januari Hoogste stand 774 1 te Valencia Laagste stand 750 0 te Isafjord Verwachting Meest zwakke wind uit Noordelijke richtingen Nevelig tot half bewolkt weinig of geen neerslag Temperatuur om het vriespunt des nachts Overdag weinig verandering in temperatuur DUITSCHLAND Reorganisatie van de S S Een kturkorpa van 20 000 man Volg na Ke er wurdt omtrent iW verwachte reorganisatie va dg S S troepen vernomen dat deze als volgt zal plaats heb en Gevormd aal worde n een keurkorps aii 20 000 man min of meer zwaar bewapend om politieke vyanden in Duitifchiaml te bestrydea Dit corps zal in vier afdeelinfe en worden verdeeld n l Müïichen Berlgn Keulen en KoninJÉfergen Verder zal gevormd worden een reaerve corps no 1 bestaande uit de overige S S Üeden die hun opleiding voiltooid hebben üij zullen slechts voor actieven dienst wörtten opgeroepen als dit noodig is Ter onderatheiding van de H Sman nen uit he keurcorps dragen deze mannen een witten band om hun arm I e jongere S S mannen die hun trainiiyr nog niefc voltooid hebben zullen wofden ondrt gebracht in het reserve corps no 2 en blauwe banden om den arm dragen Behalve een revolver nullen zij geen wapens dragen In verba nd met deze reorganisatieplannen zou de S S chef iimmler reizen door Duitschland gemaakt hebben ENGELAND Koniiig prajadhipok terug naar Sïam V BINNENLAND Bezuiniffingen te Den HoaR üekkinc van en lekort van bijna anderhalf nitlüoen Saiarisverlagins voor gemeentepersoneel Verschenen is de memorie van antwoord van B en W inzake de gemeentebegroot ng voor tuiö Het volgende Is er aan ontleend Daaruit blijlct o m at door de volgen dè voorzieningen B en W meenen te kunnen dekken Ijet bedrag van f i 436 00 I dat de gemeente zal derven door de Invoering van de wet oD het werkloosheids subsidJefonds Verdere bezuiniging op het Hooïdstuk Onderwijs enz boven de reeds eerder genoemde vier ton zal ton bedragen Nadere korting op salarissen en loonen I ad i pet boven de reeds eerder genoem i tie 5i ton M ton Verlaging van het af schrljvingspercentage bij den relnlglngs dienst voor automobielen f lO uuü Orga nisatorische bezuinigingen bij den relnl I glngsdienst l ton ïfezulntglngen bij den geneeskundigen dienst en de zlekenhul j zen 1 ton Beschikking over een deel der reserves der productieve bedrijven 4 ton j Wijziging van de straatbelasting ƒ 23 i X ü I Dfvei se kleine bezuinigingen ƒ l üüü I Tal van uttgaatposten van Onderwijs zijn verlaagd waardoor een bezuiniging gevonden wordt door de bezuiniging opde schoonmaak van de openbare scholenten minste f m verkregen Voor 1935 moet van het genoemde tekort van 4 tonnog ƒ 4 jw worden gedekt B en W stellen zich voor deze dekking te vindenöoor bezuiniging op het vakonderwijs alschatttng van boventallige leerkrachten Jjlj het u l o en buitengewoon l o enbeperking van het getal boventalligeleerkf achten bij het gewoon 1 o bezuiniging bü het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs door verhpoglng van het getal lesuren per lewkracht I vermindering van het budget wi het voor edere school toegestane cre et en een economteche gebruik der schooUoj kolen bezuiniging op Instellingen als school en klndertulnen schoolmuseum schoolbioscoop e a B en W hebben hetj volle vertrouwen dat het geraamde be drag aan bezuiniging op Onderwijs nietalleen bereikt ma r zelfs overschreden al worden Een opgave van de verlaging van het aantal subsidies tot een totaal van 55 015 wordt als bijlage aan de nota toegevoegd De beschikbaarstelling van totaal 7 ton uit de bedrij f sreserve Is gewettigd al zal worden getracht er niet ten volle over te behoeven te beschikken Een restant der reserves van rond 2 S8I 000 blijft on Ontworpen wijzigingen in de straatbeI lasting waaromtrent een afzonderlijk Zaterdag is de vJeugel adjudant van den van rond ƒ lyu txx in totaal is verkregen koning van Siapi majoor Prasobsrj Chira f Van de f SiO OlX die nog moet worden prariti per iiiegtuig naar Siam vertrokken met de voorwaarden van den ko n ing waaronder iü bereid zou zga zyn besluit om afstand te tloeoi van den troon in te trekktii De iniioud der voorwaarden wor t geheim gehoud BL UiABlJK Opzienbarende verban ing Hoofdredacteur van groot dagbliid in ongenade Volgens beslissing van de i minister van binnenlandse he zaken is Xodag Kraftschofi directeur en hoofdredacteur van het bekei de en gewaaixleerdeïdagblad Sora gearresteerd en naar de Zuid Bulgaarsche ta i Karlowo verbannen Deze verbanning heeft het grootste o zien gewekt Kraftscheff is een der oudste en bekendste journalisten en zyu blad wis vaak de spreekbuis van vroegere legeer tigen Hy was Macedoniër van geboor e en onderhield nauwe Betreklpngen met h t MflcedonJsche kampVn zyn leider Iwan Micha loff VEREEN WDÊ STATEN iiet prices gtu iiauptmaiui Uet llau ittLllltll van uo tuu iiai t i L i i u iieuwe gt LU ge a t itaigtr wJtitcren is ie ileiiuiigiun ue ucmt c begonnen van ntt proces legitn riaupuu 1 aie er Van verdacnt Wordt nee mnüje van ijinüei bergn ontvoera te neuucn en an nana net losgeiü voor hei kiMd uac ai üy ae odt voermg moet zyn omge comen ie nei o n I voorstel den raad wordt aangelMden zUn i gesireiE n Upmeuw verscheen voor de gezworenen de scnnitKunOige OsDom Ue Vi n ag re uUa getuigd had uat tiaupimann aiie unevf over net losgeld had gescnreven liejjly de verdediger van jaauptrefcuin gegrond op de overweging dat het In dezen tijd niet verantwoord is bijzondere vrljsteUlngen voor bepaalde groepen per I ïiijBw iiii rii vuur oepaaiae groepen per I ceelen te l ten voortbestaan DefzekerBb held van geregeld verhuren is bij de kleinere perceelen niet geringer dan bij fronlnlln van hoogeren huurprijsverklaarde opnieuw dat het schrut van I Overigens blijven B en W een beiasüeze brieven overeenJtwam met nat van isi j tlngverhooging een zeer bedeiïkelljkendor l jsch die twee jaar geleden m Duitscn maatregel vinden welke slechts In utterland is gestorven en die aan Hauptmann een ste noodzaak zou mogen worden toegedeel van het losgeld ïou hebben gegeven j past Een stijging van de opcerften op de Hauptmann zay er gisteren nog uitgeput personeele felastlng of op de gemeenteter uit dan op het laatst van de vorige week fondsbelasting zou noodlottige gevolgenDe vermoeienissen van het proces zyn dui hebben j delyk aan hem merkbaar Zyn steeds t Minister Dr J Kalf f l In memoriam Een poUtleK tegenstander overden heer Kalff i i e heer P Moltmaker voorzitter van de Nederi Vereenlging van Spoor en Tramwegpersoneel en soc dem Jld der Eerste Kamer heeft op verzoek van het U D in dit blad ejnige regels gewijd ter nagedachtenis vin minister Kalfl Aan dit artikel ontrfenen wlj het volgende K Met den heer Kaltt is een zeer merkwaardige tiguur uit ons openbare leven verdwenen De roemrijkste bladzijde in z n levensgeschiedenis zal ongetwijfeld blijven z n directeurschap bij de Neder landsche Spoorwegen Daarmede wil ik al dadelijk zeggen dat naar mijn mee I nlng de heer Kkfl nooit In de politiek had moeten gSn en de ongetwijfeld moeilijke taak van minister maar aan 1 anderen meer In het politieke leven geharnaste personen had moeten overlaten Als minister heeft hij op z n zachtst I gezegd Vleurgesteld In de afdeelingen der Eerste Kamer is na Dinsdag z n begrooting behandeld en de critlek hierop is niet malsch geweest Het is mede hler om reeds buitengewoon te betreuren dat hij niet meer het gevoerde beleid kan verdedigen Het vorig jaar toen de begrooting van Waterstaat in het openbaar In de Kamer werd behandeld verzocht de president my bij den aanvang der zitting er rekening mede te willen hou j den toen ik als eerste spreker stond In geschreven dat de minister nog denzelfden dag wilde afreizen om eenlge weken rust te kunnen nemen Verbaasd ging ik naar den minister toe en vroeg deelnemend hoe het met z n gezondheid was gesteld omdat Ik eenlge crltlsche opmerkingen over zijn beleid wilde maken 1 zijn antwoord was dat het wel met hem ging maar nadrukkelijk elschte hij hem 1 in het debat niet te sparen Dit was 1 echt de natuur en ijzeren wil van den plichtsvolien heer ICalff die van ande ren de volle KW pet arbeldslust en plicht opvorderde en zelt niet gespaard wilde worden Thans zal hij geen tijdelijke rust i nemen maar heeft de eeuwige rust zich 1 over hem ontfermd Meer dan Iemand anders kan vertolken heeft het ntlj leed gedaan dat de laatste periode van dit De aunvrug uioet 467e NEDEKL STAATSLOTERU 5e klasBe Trekking van Dinsdag 15 Jm Hooge pryzen ƒ 1000 14425 19399 2 12 2i811 ƒ 400 21959 22185 ƒ 200 29fl 7150 10260 IÖ52 J8693 l U 23871 ƒ 100 63S imt 0128 e54J 9430 m12143 14688 17907 19555 21882 Prijzen van ƒ 70 ï 191 449 451 579 729 796 1155 1350 2012 2160 2205 2519 2685 2732 2837 3047 3199 3305 3362 3422 3913 4282 4294 4381 4625 50K4 5175 5179 6282 5798 5869 62üi 6319 6362 6368 6393 6541 6564 8740 7033 721 7377 7381 7384 7429 7491 7502 7ro l 77ti8 7730 7799 7874 8083 8125 8169 8281 8298 845Ï 8477 8621 8535 8873 9209 9241 9244 9482 9757 9891 9986 9990 10059 1Ü2U2 10243 1049 2 10594 10644 10690 lU7fi3 10765 10791 10870 10885 11013 11356 11610 U63 11774 12049 12191 12203 12428 12476 12514 12676 12729 12817 13196 13217 13287 13941 13952 13981 14169 14227 14370 14436 14524 14723 14935 15076 15117 15152 15307 15505 16526 15696 15766 15852 16238 16311 16379 16644 16938 16948 17054 17170 17420 17445 17490 17638 17616 17876 17942 18621 18737 18743 18771 18866 19473 19684 19819 20339 20637 20729 20802 20943 21205 21307 21548 21617 21662 21795 22072 22338 22346 22375 22413 22437 22478 22497 23061 23187 28305 23331 3685 23711 23817 23886 Nieten 7 30 40 54 UI 186 226 227 237 240 35a 469 510 528 608 643 665 761 800 838 849 895 940 969 1083 1109 1110 1118 1120 1105 1219 1276 1446 1616 1519 16it8 16991 1721 1785 1888 1977 2019 2043 2086 2134 2135 2137 2162 2363 2368 2426 2643 2680 2696 2734 2797 2848 2860 2866 2956 3094 3153 3l66 3176 3196 3290 3328 3342 3345 3420 3432 3506 3554 3622 3631 3662 3770 3785 3837 3848 3891 3892 3928 3965 4027 4048 4050 4063 4069 4212 4215 4276 4293 4400 4491 4517 4583 4609 4695 4699 4710 4715 4719 4815 4896 490a 5013 5044 5048 7 5121 5170 5186 5220 5241 5280 5330 5344 5413 5425 54ÖI 5475 5499 5610 5627 6810 5814 5913 6009 Ö092 6101 6131 6140 6197 6219 6261 6412 6423 6436 6476 6476 6479 6480 6506 6618 6573 6598 6642 6691 6692 6754 6758 6865 6963 7042 7060 7070 7126 7146 7221 7301 7341 7359 7376 7406 7660 7682 7731 7737 7742 7777 7781 7821 7905 7919 7941 7949 7950 7970 8002 8036 8050 8O6I 8175 8186 8192 8304 8310 8618 8605 8618 8695 W698 8766 8778 8953 9009 9056 9081 92Q5 9367 9440 9486 95361 9571 9627 9678 9733 9861 992e 10082 10137 10192 10262 10311 10423 10430 10608 HJ575 10589 10639 10654 10718 10750 10887 10894 11030 11108 11211 11218 11312 11323 11324 11352 11467 11463 U5 0 11664 11680 11710 41736 11742 U769 118 22 11824 J1900 11977 12038 12060 12074 12109 IÜI08 12302 12315 12356 12S68 12404 124J6 12452 12409 12509 12673 12683 1268ü I28 i4 lüHÖS 128 9 iÜ913 13007 130 3 13093 13164 13219 13334 13354 13394 1339 134i3 U493 i35ü8 13Ö11 13518 13541 13576 13638 Ui49 Vótil i i8U 1381 13833 13859 13890 J3909 1J9J6 14131 141 13 141 5 14208 142 U J4 yt 14389 14396 14490 14539 14673 14783 14834 14835 14861 14883 14894 14918 14934 1Ö118 16124 16156 15215 iöioO VotHi 15Z94 1 298 1Ü3Ü2 15304 153 4 15377 15492 15629 15578 15626 15709 16748 15774 15829 16874 16003 16032 16110 16146 16173 16210 16280 16285 16300 16301 16423 16508 16664 16578 16696 16621 16629 16663 16716 16717 16720 16722 16723 16800 16892 16894 16925 16926 16932 17045 17063 17087 172 8 17215 17232 17301 17305 17337 17394 17399 17514 17671 17573 17626 17626 17651 17664 17668 17670 17731 17746 17752 17756 17896 17925 17962 17085 18O06 18023 18123 18184 18341 18432 1 446 18493 18495 18500 18501 18756 18973 13979 18990 19016 19012 19072 19138 19200 19405 19618 19523 19627 19560 19617 19654 19680 19760 19809 19861 19879 l9933 19979 20168 20181 20220 20288 20310 20314 20353 20405 20468 20499 20534 20697 20642 20727 2U733 20769 20879 20950 20963 20976 21070 210$9 21122 21278 21330 21409 21604 21606 21663 21707 21732 21763 21771 21806 218 0 21919 22075 22088 22255 22288 22293 22308 22309 22371 22377 22393 22412 22422 22510 22654 22611 22622 22623 22676 22685 22688 22752 22790 22877 22921 22986 23046 3106 23172 23238 23270 23367 23376 23477 23488 23496 23669 23670 23689 23740 23756 23776 23769 23862 23889 23897 23966 GEMENGDE BERICHTEN Twee verpleegden uit het gestictit te Woensel ontvlucht Uit het Rijkskrankzinnlgengesticht te Woensel zijn op twee achtereenvolgende iagen n l op Zondag en gisteren twee 1 patiënten ontvlucht Hun namen zijn R de Thours en F A Pleter i De eerste is 30 jaar oud hU is i 70 M lang heelt blond rossig haar en is In gestlchtskleedlng met blauwen trui ge kleed De tweede is 41 jaar hij Is middelmatig van lengte heeft een rond hoofd en kortgeknlpt haar Zijn gelaatskleur is blozend Ook hij Is in werkge j Etlchtskleeren gekleed en als bijzonder kenteeken vermeldde de politieradio die namens den districtscommandant der Kon Marechaussee ta Eindhoven opsporing aan houding en voorgeleiding verzocht dat de man stottert Conflict In het bakkersbedrijf te Amsterdam j WU vernemen dat de RUksbemlddelaar mr dr 8 de Vries Czn na ontvangst van de besluiten van de betrokken partijen met de motiveering zal overwegen of het zin heeft hen alsnog f flen conlerentie uit te noodlgen Hijneen hlemmtrent nog geen besluit genomen Het hangt geheel af van de moCendlede organisaties Wj het bepalenau hun standpunt hebben geleldHet staat dus ook nog niet v st oi het besluit de voorstellen niet aan te nemen Maandag a s een staking in veie bedrijven ten gevolge zal het ben stadsnieuws GOUDA 15 Januari 1935 üudheidkivtdide ring Die Goude Vüur de Oudheidkundige Kring Uie Ciou de zal in een ledenvergadering op Vrydag 18 Januari te 8i4 uur in de bovenzaal van Het Schaakbord de heer H van Balen alhier spreken over Tusschen IJsel en M ie i ouisc in den NJ euwen Schouwburg tlperettegezeischap inlsi iichuKi ls Donderdag p Januari komt de groot wereldachlager uperette Marie Louise m den Nieuwen ychouwburg Deze operette die schiLterend gemonteerd is en uitblinkt door een weelde van cbstumes speelt aan ae vooravond der Kransche revolutie Wy maken daarin een liefde van Danton mede Danton de groote volksfiguur iiit dien ijd Den verbitterden stryd der bevolking Het getntrigeer om de macht Parijs staat 111 braml Het teeken er ikderende revolutie De operette wordt door het Nederland che Operettegezelschap opj voerd in de volgende bezetting Emile v d Bosch de bekende zanger Frits Schakels Emmy Emeranis Lilly Cassari Arn Schotanus Bep Mouton Sim Kapper Han Verne Nelly v Son een groot damesen heerenkoor en groot orkest n totaal 40 personen De pers schreef over deze operette het oW gende De Telegraaf Een zeer goed stuk dat stuk doet het Wij voorspeHen honderden opvoeringep Het Dagblad v Noord Brabant Het publiek was uiterst voldaan en gaf daar an telkens weer stormachtig blyk Het Kath Huisgezin De honderden aanwezigen hebben zich van begin tot eind goed geamuseerd met de vlotte vertooninj van Marie Lauise en bracht de executanten aan het slot een hartelyke ovatie Hetl ven lets buitengewoons een donderend succes De geheele Nederlandsche pers roemt oin strijd deze buitengewone operette door di pracht gezelschap Marie Louise geeft een avond van amu sement en kunstgenot Damctub Gouda lompe itiewedatrüd Gouda HaastrwW In het clublokaal had Maandagavond de competitie wed stryd Gouda 2 Haastrecht plaats voor het Onderling Damdistnct De uitslagen waren ala volgt Gouda 2 Haastrecht C P van LeeuWfeïV p v d Linden 2 0 Piet Schouten P v iNyinden 2 0 R Peek P de Wild 0 2 A M Setten M Oskam 0 2 P girre S Eegdeman 0 2 üe Jong T D Both 2 0 A A e Jong ï Hol 2 0 J drWaal H Sturm 2 0 R Melkert M Snieders 2 0 W Melkert J H Mulder 2 0 Gouda 2 won dus met 11 6 Jaarvergadering De Lufstem Goudach CTir Mannenkoor In de gisterenavond gehouden jaarvergadering van het Goudsch Chr MannenKoor De Lofstem werd by de behandeling van de huishoudelyke punten na eenige bespreking aangenomen het voorstel om te trachten te komen tot oprichting van een knapenkoor als onderafdeeiing van De Ufstem Verder bleek uit dü verschillende verslagen dat de vereeniging in bloeienden toestand verkeert ook wat het ledental betref De drie aftredende doch herkiesbaar zynde bestuursleden werden by acclamatie herkozen Na het huishoudelyke gedeelte te hebben afgewerkt bleef men nog eenigen tyd ir gezellige afeer byeen waar de gebruikelyke attracties niet achterwege bleven i De Lofstem begint a s Maandag zyn wekelijksche repetities onder leiding van den heer Nieuwland waar men zich dan tevens kan aanmelden als lid Aanbenteding van levensmiddelen Voor het Van Iterson Ï iekenhuitf Vrödagmiddag 18 Jan a s te 4 uur zal wolden aanbesteed de levering van levensmiddelen voor hel Van Iterson Ziekenhuis Men zie voor meerdere bijzonderheden de betreffende advertentie Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie zyn te bevragen de volgende aldaar als gevonden gedeponeerde voorwerpen 1 dolkmes 1 zilveren kruis 2 Fransche boekjes 1 ceintuur 1 jaa en diverse sleutels Verder zyn aan de navolgende adressen te bevragen 1 ring met zwarte steen A Hevet De la Reylaan 30 1 rozenkrans H Wiezer Robaarsteeg 7 1 bruin lederen portemonnaie A Kleyn Coornhertstraat 16 1 band van eryze jaa A Hendriksen Fluweelensingel 14 1 parapluie J Hombrink Markt 66 1 kinderportemonnaie Wed Broer Pretoriaplein 41 1 ledige portemonnaie J v d End Pieraonweg 5 1 blauwe ceintuur M Schutteiaar Markt 24 1 kindertaschje Mej Geverdink Burg Martenssingel 35 1 wit kinderwantje E Rietveld Groeneweg 58 1 kruisje en medaille A Jongeneel Vlamingstraat 14 1 f Hingtang T Snel Lemdulsteeg 16 1 portemonnaie met inhoud P eman Mr v Heusdeatraat 35 1 damesParaplule A Korevaar Doelestraat 2 1 bankbiljet M H v Leeuwen Raam 67 L rozenkrans P Koster Vlamingstraat 33 1 zwarte glacé handschoen Bestedelingenhui Oosthaven 10 l sigarettenkoker met foto h H Bron Pr Hendrikstraat 18 l hondje Mej Baas Kuttensingel 87 1 damesrywiei A Boef i V Catsweg 15 1 ledige dametiportemopnaie C J Revet Oosthaven 64 1 stalbezem S de Keijzer Tuinstraat 63 1 koperen gewicht J de Rek Haam 165 1 bruine portemonnaie J Gravenatein Bockenbergatraat 108 i broche met foto J v Harten Weaterkade 9 1 dameshandliioen K v t Hut W Tombergstraat 25 1 bruine ceintuur J W Dikhooff G de Buitsteeg 0 1 portemoilnaie A Hey J Fijipaweg 79 1 paar dameshandschoeiien T v d Bos R V Catsweg 2 1 R K kerkboek J de Jong Gr van Bloisstrdat 56 1 paar dameahandschoenen L v Niekerk C Ketelatraat 17 1 portemonnaie A Nederhof v Stryenstraat 20 1 damesarbandhorluge G J Hanaelaar Ra 37 1 damestasch A Hoogei waard K mopstraat 17 1 dameshoed A Willenujfc Gr Florisweg 194 1 yzerzaag met JÉugel J Naves R v Caftweg 196 1 dimes horloge W J Hoi 4e Kade 35 1 sleuteltje R Blok Speldemakersteeg 31 1 damesportemonnaie J Hofman Karnemelksloot 9 1 kolenbak by S Kulik N Haven 148 4 konynen G Aret Reigerstraat 46 1 houten olievat Jenné Gouwe 212 1 kussensloop Mej Wildschut Molenwerf 26 1 doublé vmband W Kastelein Da Costakade 3 1 damesportemonnaie A Bruynfl Kleiweg 14 1 padvindersriem met mes J A de Bruin N v Goorstraat 28 1 bankbiljet A v d Pouw V Heusdestraat 29 l portemonnaie met inhoud Dijkshoorn Karnemelksloot 179 1 damesarmbandhorlogu J H Pypers Reigerstraat 2 0 1 damesceintur leer K Kroon St Jozefstraat 24 1 portemonnaie J Kroon St Jozelfstraat M 1 dameshandschoen F J Boegheim Meidoornstraat 10 1 dameshandschoen M Jansen Nieuwehaven 59 1 sleutel Arbeidsbeurs Nieuwe Markt 1 lederen handschoen Mej Bylaart Fluw Singel 15 1 gryzo dameshandschoen Rozenburg Gr Flori weg 1 kindertaschje C v d Sloot Fourieweg l 1 portemonnaie T v d Linden N Haven 2Q9 1 alpinomuts M v Leeuwen Raam 144 Aan het lïureau zijn nog inlichtingen te bekomen nmtrent eenig als gevonden aangegeven rij w iel belastingm erken Als verloren zyn aangegeven 1 gouden dasapeld met blauwe steen 1 bruine damestasch met inhoud 1 gouden heerenarmbandhorloge met doublé armband en 1 zilveren damesarmbandhorloge met dito band Nieuw Malth Bond afd Gouda Voor de afd Gouda van ie Nieuw Malth Bond zal Dr Sofia Koelemaut Arc verbnndc n aan het Dr J Rutgershuis hedenavond in de bovenzaal van Hét Schaakbord een K mg gouden AgtniU Thalia TheatiT Komngm Christina Jan 1 uur Soc Ons Genoegen Openb Verg Bond van Kaasproducenten Jan K uur GeiL pantel Cursus E H B O Uider Dr C v Elk 16 Jan 8Ï4 uur Nieu ye Schouwburg Derde Nutsavond Cabaret Amsy Moïna 16 Jan 8Ï4 ur Kunstmin Oranjeavond 16 Jan 8 a Sèhool 6 Medische cursus dr J Kroondijk voor N C R B Jan 814 u Réunie Kegelwedstryden Jan 8W uur Nieuwe Schouwburg RevueOperette Marie Louise 17 Jan Sy uur Rem Geref tijimeente Ledenvergadering in het Remonstrantenhuis 17 Jon 8 uur Vrye Evangelische Gemeente Bijbelle fflS n bidstond 17 Jan 8 uur Chr Geref Kerk Spireekbeurt Ds de Groot Jan 8 u Kazerne Cursus Roode Kruis Jan 1 u Heil des Volks SpreekbeurtC Faas 29 Jan 2H uur Hotel df vialm Alg Ve ig Ned Ver v Huisvrouwen afd Gouda Jan 8 4 uur Het Schaakbord Bovenzaal Ledenverg Die Goude Lezing vanden heer H van Balen Jan 3 uur Vrdttebest SchietoefeningByz Vrijw Landstorm 23 Jan 8 uur Geb Daniël Cursus E H B O Leider Dr Bik Jan 7 Mi u Café Anker Berkenwoude Openb Verg N S B Spreker de heer Konijnenberg Jan 7 u Café Zuidervlie Stolwijk Openb Vei N SjB Spreker de heer Konyne berg uit Zufcfen ALPHKNV RIJN Voordracht geinV te Becretaris Op de aanbeveling voor de benoeming van i ecretaris dezer gemeente hebben B en W geplaatst no 1 mr F A Helmstryd secretaris der gemeente Boskoop no 2 J W J Toe Water hoofd ambtenaar afdeelingschef ter gemeente secretarie van Arnhem BOSKOOP Gemeenteraad In de op Vrydag gehouden raadsvergadering werd het voorstel van B eii W tot vaststelling van S verordening regelende de bezoldiging s an ambtenaren en werklieden op enkele wyzigingen nu aanvaard De heeren J Loef a r H Haring a r stelden voor de verlaging over de geheele linie op ten minste 7 pet te brengen De r k raadsfractie ging met dit voorstel mede B en W zeiden hierop dat indien dit voorstel werd aanvaard zy hun salarisvoorstel zouden terugnemen Dit had tot gevolg dat van de zydg van dg heeren J Loef a r H Haring a r en de r k raadsfractie by de artikelsgèwyjie behandeling der verordening voor byna lederen ambtenaar gewyzigde salarisnot hen werden voorgesteld hetgeen aanleiding gaf tot urenlange debatten Vervolgens werden d begrootingen der bedryven en de gemeen te begrooting 1935 a stgesteld De opcenten op de hoofdsom der perso neele belasting werden gebracht van 125 f op 1 De algemeene reserve werd met ƒ 12AÏO0 verhoogd en gebracht op ƒ 50 000 I omologitiche Vereeniging De vereeniging voor Boskoopsche Culturen Pomologidche Vereeniging hield n hotel Klau sLi haar nlgem vergadering Ni een inleiU nd woord van Mn voorzitter wei d overgogaan tot ballotage van enkele nieuwe le len Hierop Volgde de periodieke w erkzaamheoen o a bestuursverkiezing tot voorzitter werd herkoEcn de neer D Veerman Jr alsmede de heer W de Ruyter tot secretaris In de periodieke vacatures kearinigscommissie en commissiii voor den 801 timentstuin werden de aflrsienden herkeven terwyi in een vacature werd giikozon de hter H Grootendorst Cz Vürdcr werd een t 68t rekinj gehouden j ti If binnen ei oakcTilan lricne lectuur w i trna tot slot de heer dr H K Bojm keroar aan de Ryif iiiinbiPUV j ioo alhier een causerie hield ovtr Inrvlitin en doel va i dfn sortimentstu n HAASTRECHT AanrüdijVC Maandagmorgen omstreeks haJf negen ontmoette de bestuurder van de autobus van den Polsbroekschen dienst op den smallen Vlihterdijk een auto waarin een tweetal heeien gezeten was De weg was ter niaatse zoo smal dat uitwyk n met moge lyk was terwyl daar het uitzicht door uen bocht belemmerd was de auto s elkaar reeds te dicht genaderd waren om op den gladeen weg te ren men Beiden kozen daarom dtn eenigen weg welke overbleef en stanreen recht op elkaar aan Daardoor vingen do voorbumpers ue schok op en met succes Van de auLobuh werd alleen de bumper om ebogen de andere auto werd echter ernstiger beschadigd dai ook de motor oritzst werd Persüontyke ongelukken deden icii niet voor Een kraanwageu van de Fa Jongerius uiti Utrecht aieepte de verongelukte wagen weg Nutslezing Dinsdag 22 Januari a h houdt Dr a der Sleen in de groote t huI van Concordii een lezmg toegelicht met film enz voor de afdeelmg Haastrecht der My tiH Nut van AlgeraeRi MOOKiiUiCHT De Mwrdrechtsche Tiendweg verboden voor wielrüdera d Staten nebben bepaald dat 8 vanaf den Moordrechtsche Tiendweg m deze geuneente in de richting ÜoUda niet bereden mag worden door wielryders Het Waterleidingbedrijf De begrooting van he Vvaterieidingbedryf voor 1905 geeft volgende cyters aan Gewone dienst ontvangsten ƒ lÜ 3t 7 50 uitgaven ƒ 8867 80 bati saldo ƒ 1500 kapitaaldienst ontvangst j ƒ 6347 05 uitgaven ƒ 8614 24 nadeeligVaido ƒ 2267 19 NlJt jWft 001 UetiuemiiÜ gemteiiie ont vanger Vernietigd by Kon oeaiuu ± fy Ivon besiuiL is vermeugu ne DU iuii van den gemeenteraad an 4 uctoöer sireickejuie tot oenoeming van den rywieinanu laar C van der uut tot gemeente ontvanger Ue Kroon heelt nierby overwogen dat is komen vait te staan uat de benoemd onvoldoende bekend 10 met de administratie oer gemeeatetmancien en redelykerwyö ook niet in staat geacht kan worden de aaa het amèt van geuneente ontvanger verbonden werkzaamheden te eeniger tyd naar behooren te vervullen en dat een minder ordelyk financieel beheer kan leiden tot geldelyke schade voor de gemeente In het byzonder onder ut huidige tydsomstandigheden brengt het algemeen belang mee dati al hetgeen aanleiding k in geven tot bëïiadeeling va1 den finandeelen toestand der gemeente indien mogelyk moet worden vermeden Daai de raad der gemeente Nieuwkoopdoor het benoemen van den rijwielhandelaarC van der Bilt tot gemeenteontvanger met voldoende rekening heeft gehouden metde eiachen te stellen aan oen juibt beheeivan de geineentegolden moet zyn desb reffend besluit uit dien hooid gtacht worden te zyn in strya met het algemeen belang RECHTZAKEN Haagsché politierechter Diefstal van een rijwiel De boom kwee kersknecht J B S te Boskoop stond voor den Haagschen politierechter terecht wegens dietstal van een damesrijwiel Verdachte bekende dat hij de fiets gestolen had Hij verklaarde dat zijn eigen itets twee weken tevoren gestolen was waarop mr v d Boon terecht opmerkte dat dit hem geen recht gaf van iemand anders die er niets mee te maken had een rijwiel te stelen Het rapport over Ö luidde ongunstig Mr Rouffaer het O M waarnemend vorderde fa maanden gevangenisstral onvoorwaardelijk Mr V d Boom legde 3 maanden gevangenisstral onvoorwaardelijk op Kotterdamsche politierechter Mishandeling De 28 jarige landbouwer J H uit Moordrecht heelt voor den Rotterdamschen politierechter gestaan omdat hij op H December den melkboer Jan Segers zou hebben mishandeld Hij vertelde een onsmakelijk verhaal lederen morgen strijk pn zet vond hij voor de deur van zijn schuur een kwalijk riekend visitekaartje van Segers trekhond iiiiiy iiHiu nmMnm iiiujii uilwh i Paarden Aanvoer korter Handel willig I ryzen styver Schapen en lammeren Aanvoer iets korter Handel lui Pryzén Idge Kalf en melkkoeien Aaïivoer iets ruimer Handel kalm PTyzen als vorige week Vaarzen en pinken Aanvoer rulmer Hundel flauw Pryzen onveranderd Door de Veehouderij Centrale werden pl m 270 stuks vee runderen en graskalverep uit de markt genomen KaaaoiarJit Bod gritven 15 Jan AÉhgevoecd 188 partyen m r m 7360 stuks 66 240 K G Pryzen Ie ku m r m ƒ 19 21 2e kw m r m ƒ 16 18 Handel flauw LAATöTK BERICHTEN uuAAUi ooz E i u Nsr Crisis Ztiivelcentnüe De melkprU De prys voor heb tax gedeelte van do consumptiemelk verkocht op regeeringscoiitract is voor de volgende week bepaald op 6U cent per U eventueel verhoogd met premie of verminderd met de afdracht voor de kwaliteit De afdracht voor andere in consumptie gebrachte melk is vastgesteW op 2 cent per Uter Onderscheiding voor architect W M Dudok m üe algemeen vergadering van het Kon Instituut van BrltsChe architecten gisteravond gehouden is medegedeeld dat de iNiederlandsche architect W M Dudok aan den Koning wordt voorgedragen voor de toekenning van de gouden medaille van tiet Instluut voor lysö aldus meldt Reuter Crlsis vleesem eslult 1935 Naar ons ter oorejtomt Is daser dagen de atkondiging te vfechten van het Cri sisvleeschbeslult 1936 In dezen algemeenen maatregel van bestuur is bepaald dat op gitond van de LandbouwCrlSls wet art 11 bü den invoer van vleesch een helling hierop gelegd kan worden Voorts Is dezer dagen de publicatie te wachten van een ministerieele beschikking waarin de bedragen van deze heffing worden vastgelegd Contingenteerlng van vleesch De Staatscourant van heden zal bevatten een Koninklijk besluit waarbij de coiyjngenteering van den invoer van vl th voor een Jaar wordt verlengd In afwijking van de bestaande regeling wordt er thans ondersch d gemaakt tusschen 4 groepen Voor alk groepen is het percentage van den to stanen In voer bepaald op 2ü van de in de basisjaren Ingevoerde hoeveelheid Voor versch gekpeld en bevroren ruhd en kalfsvleesch ziln 1939 193 1951 aJs b Bisjaren aangewezen Voor ander vleesch i93i en 1952 voor levende schapen en slachtpaarden ook 1931 en 1932 De stemming in het Saatgebied 0e Nederiandsbhé burgèiheesters op de terugreis De Nederlandsche burgemeesters zijn hedenmiddag met een extra trein naar Nederland teruggekeerd uitgeleide gedaan door de Nederlandsche otflcleren Roelofsen en De Bruine van de Mariniers die nog In Saarbrücken blijven De Zwitsersche burgemeesters hehbej kans gezien hedenmorgen met een vroC ge gewone trein de terugreis te aanvaar den De Nederlandsche trein wordt te 10 57 te Amsterdam verwacht Beurs van Amsterdam WlöSELKOEUSEM 14 Jan 15 Jaa Officieel Londen 7 2iti 7 28 Beriyn 59 35 69 36 Parys 9 76 9 75 Brussel 34 61 34 58 Zwitseriand 47 92 47 87 Kopenhagen 32 35 32 30 Stockholm 37 35 2 1M Oslo 36 40 36 35 New York 1 47 1 48V Niet officleel Praag 618 6 18 Milaan 12 62 4 12 64 Madrid 20 25 20 Beurao verzicht De beurs was vandaag vrij goed gestemd De opheldering van de politieke situatie in Europa die daarvan het gevolg zal zyn kwam de stemming ten goede De handel bleef kalm maar de koopers waren in de meerderheid zoodat de noteeringen over de geheele liiüe op hooger niveau kwani Daarbij was de daling van de koersen van de dollar obligaties m t betwista goudclausule teneinde en vooi enkela soorten t ad een licht herstel in Unilevers waren vast ondanks de daling van het pond De noteeriog steeg ongeveer 1 Ook Philips waren goed gediiponeerJ entrokken na frajptippeel hooger in t nog 1 c aan Aku s prüsboudend Kern Olie die hedenmorgen tot boven 140 war j gestegen zagen de koerswinst later tot een fractieterugloopeti De Amerikaansene 30D rt en waren nauwelijks pryahoudend Suikerwaarden vast ond r leJiltng yw H V A s die Z z A hooger kwaniei i V proLi iiufii 3oven de vorige N U M to g illig spe JTi Tabakken werden by kalmen handel hooger afgedaan waarby Deli My opvieleji door een styging van eei ige procenten Scheepvaarten werden boven de vay koersen afgedaan terwgl stegen Duitsche obligaties willig Youngleening zpnder verklaring di 2 i hooger werd De stemming voor Ned Stautifondsen was vast vooral oude schuld die op het hoogste niveau kwam