Goudsche Courant, dinsdag 15 januari 1935

Nieuwe Schouwburg Gouda DONDRRDAG 17 lANUAUI s avonds 8 15 uui UEVUE en OfEI ETTE E ELS IUP FRITS WHAKELS Dii Chi Sthaal MET DE WERELSCHLAGER MARIE LOUISE ITALli Het huweJuk van prinses Beatnce van Spanje In tegenwoordigheid van verecheidena vorstelyke personen en tal tah vertegenwoordigers van den hoogen apaanochen en Italiaanschen adel is gistermiddag te Home het huwelyk van Pnnaes Beatnce de oudste dochter van ex komng Alfoitóo van Spanje iftet den ItaliaanscHen hertog Alexander Borlonia voltrokken Het huwelyk is voltrokken m de Genu Er bestoild zoo n belangstelling da het verkeer door de omringende straten moe it worden gestaakt In de kerk die zich toch al onderscheidt door zyn prachtlievende barokstyl waren extra versieringen van tapyten en bloemen a pgebi eht Kaarsei beschenen het portret van den H Ignatius van Loyola den stichter van den Jesuieten i orde waaraan deze kerk van Jezus behoort en de vele andere schilderyen en marmeren beelden d e de kerk versieren Geheel in overeenstemming van de praal van de kerk was het geschitter der unifor men en decoraties en de ryke juweelen en de vele witte mantillas van de dames Lx koning Alphonso geleidde zyn dochter naar het altaar De bruid droeg een schoon doch eenvoudig vnt aatynen kleed tm een krans van oranje bloesems die per vliegtuig u t Valencia was aangebracht Haar sleep werd gedragen door drie kleine bruidsmeisjea d e volgens den correspondent van de Times zoo uit een schildery van Velasquez sche nen gestapt te zyn Kardinaal Segura y Saens de oud primaat van Spanje vroeg de bruid in het Spaanach of zy Don Alessandro wenachte te huwen Na het huwelyk begaven Don Alessandro en zyn bruid zich naar het Vaticaan waar de Paus hun een speciale audiëntie verleende By hun vertrek via den St Pteter ble ven zy m de Bazihque een Icort oogenblik in gebed verzonken Na een mtiem dejeuner in het Grand Hotel dat alleen door de vor stelyke gasten werd bygewoond hielden bruid en bruidegom s middags een receptie voor de 24 Grandes van Spanje en de vele honderden hooge Spaansche gasten die voor de plechtigheid naar Rome waren overge komen Later op den middag vertrokken de jong gehuwden naar Napels waar zy scheep zul len gaan voor eert huwelyksreis naar de Ver Staten De scheiding van ex koning Alfons De man die voor Paris Soir het huwehjK bywoonde van prma Torlonia ifstammelmg van een Franache familie met heel lang N Y Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrieven f64 000 000 V Edelachtbare En Wy bevinden den verdachte schuldigLen oogenblik stilte Toen stond de rech ter op en wendde zich tot Jackson Hebt U nog iets tot Uw verdedigingaan te voeren vroeg hy zacht Even zweeg Jackson Zyn lippen bewogen maar hy sloot ze vastberaden en keek zyn vader aan t Was nu toch gedaan Waarom de zaak rekken dacht hy maar t was een bittere gewaardording dat zyn eigen vader over hem techt moest spreken Neen meneer antwoordde hy langzaam Goed voegde rechter Kent hem toe Hykeek star voor zich zyn oogen schynbaargericht op een plek ver buiten de grenzenvan het gerechtsgebouw maar zyn gezicl twas kalm en norsch en verried mets van water m hem omging Maar het meisje dalalles zag schreeuwde het haast uit vanafgryzen Hy kon hem toch niet Dit 18 een geval van opzettelykevialschheid in geschrifte verklaarde rechterKent Lr zyn absoluut geen verzachtendeomstandigheden aanwezig Daarom stelt derechtbank zich op het standpunt dat hicde maximum straf moet worden opgelegden veroordeelt U tot dwangarbeid l oot dentyd van tien jaren Virginia hoorde die woorden als m een droom en toen de rechter uitgesproken had sprong ze met een luiden schreeuw op Wordt vervolgd Te GOUDA zal gehouden woiden een cuisus tot opleiding van HULP KEURMEESTER melk ondei oek Volledige opleiding piactisch en theoietisch Vaste pohitie Duui dei cuibus zes maanden Conditien alles inbegiepen I 30 pei diie maanden Voói inlichtingen an mschmving SCHEIKUNDIG INSTITUUT Ameisfooitsöhestiaatweg 23 SOESTERBERG VERPPABRIEK vraagt OaPOTHOUDBIt voor het oprirhtm in een dtp 1 i fïouda Vaat Milun vry wurieii liiht Hii Veiplicbt ƒ 600 borgatorting Br no 199 Bur Goudaclie Crt Markt iï JONGELUI die gaan tiouwen zoeken net gemeubileei de HUIS en Slaapkamer met viye keuken Brieven met uiteiste piybopgave ondei no 197 Bui eau Goudsche Cit Matkt 31 Gouda ISnbesteding leveling levensmiddelen vooi het in Itérmn Ziekenhuis op 18 JANUARI 1935 des namiddags 4 uur Inschmvingrsbiljetten vanaf 13 Jan 1935 yerkiygibaai by den poitiei van het ziekenhuis Wie IS genegen tegen nadei ovei een te komen voomaaiden een Zakenman aan f 2000 è f 3000 bedrijfskapitaal te helpen Brieven ondei no 192 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda En zonder STER TABAK OMZETBELASTI NG Bestelorders met firmanaam ingedrukt los zoowel als m bloc vorm worden vlug en tot bilhjken prus geleverd door Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA TEU 2745 da s erger r VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllchtlneenbladen Tarieven en Voorwaarden en mlichtiniien omtrent het FONDS VOOR LIJIVESBRANDING op achrirtelfike atnvrafe kosteloos Tcrkriilbsar bi de fd seerstirtsse Gouwe 73 Gouda De Bi Arlita lamp is de beste ooit door Philips vervaardigd Dubbelgespira liseerde gloeidraad Enorme bespanne op stroomkosten Wij zijn te allen lijde beschikbaar om voor lederen gïoeilampenverbrui ur met den draagbaren photometer Ie demansireeren hot veel economischer de Piiüips Bi Arlita lamp is tegenover een zoogiqaamd goedkoope nmp Bij deze demonstratie zal zonneklaar blijken dat een zoogenaamd goedkoope lamp gedurende liatir leicnidutir veel meer verspilt dan de aanschaffingsprijs van een Philips Bi Arlita lamp bedraagt jniJMK XHUK TUwhd Qa utuJU Vt UatUfd l UMtpé tKO Ceo tOMiC t N V PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN 78 Jaargang 18807 Woansdag 16 Januapi leSB eODDSGHË COUUNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ADVEItTEMTIEPItUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkiisg l jl 6 regels JiaO elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiorgknng U 6 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentlfen In het Zaterdagnummer 26 Jbüalag op den prijs Uefdadigbeids advertentibn de helft van den prüs INGEZONDEN MEOEDEBLINGENt 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meel O M Of de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bU contract tot zeer gereduceerden prü Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusachenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureauz en onze agaten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opiiame verzekerd te zijn gïtbiad vërséhynt dagelijks behalve Zon en Feestdagenl RERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERC rEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RBÈuWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEÉN ZEVENHUIZEN enz Revue Operette in 7 tafi eelen Autoui Componist RENEE DE VOS ABONNKHLNISPBIJS perl kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar d bezMüïng lier loopcr geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Abonnement worden oagelUks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUD M onia agenten en loopers den boekhandel 6n de postkantoren Onze bureaux i in dageltiks geopend van 9 6 uur Administratie en Hedactie Teli I latere 2746 Postrekening 48400 Speelt ten tudc aan de vooi avond dei Fiansche i evolutie 1790 Dit is do eenige ougineele Opeiette van dien naam Eigen décois Gioot Dames en fleet enkooi Schitteiende costumes Il Gioot Oi chest o 1 van den auteui componist Renee de VOs H MARIE L OUISE is een tiiomftocht dooi Nedeiland ledeieen zingt MARIE LOUISE Hitler de ministers Gobb is en Frick o a zegden hem dank voor zyn ingespannen arbeid waardoor hy m belangryke mate heeft byge4ragen tot Ijle Duitsche overwinnmg BUITENLANÖSCH NÏiÜWS HET SAARGEBIED BIJ DUITSCHLAND DE BESLISSING VAN DEN VOLKENBOND LI UIDAfllE VAN HET SAARKEGIME lilER PREbipEN l HOWÏ OP EEN WEiUüIWJJUbüHj BlIlMEfüüNGEN bied op te nemen Op het station te Toulouse ïlyn reeda cantineè ingericht t rwyl er ivoor gezorgd is dat dfe emigranten zoo spqpdig lügelyk over dei verschillende stedpnAvan het departement kunnen worden De feestvieugde in Duitschland I Fakkelt tochten m Beilun Piiizen dei plaatsen f 1 1 f l i f 1 f 0 60 iechten inbeiji Leden ƒ 1 50 ƒ 1 ƒ 0 75 1 Plaatsbespi eking op Woensdagavond 16 Januari 8 uur ft 10 cefit In het geheele üuitache Ryk is gisteren Aè uitslag vad het plebisciet feesteiyit ge vierd ÜE ti fNStHtó Ml VURlè lERiNU Db Histiache zyde ht had de po tot het uu ide resultaten I by djèüWeen oo dl Vdere wac t gehtiu betreft ijreen gr i te delsonüeWiandeiii glnneijJ zoèw l de gbeoerem bauj ld l h t r Bben gel laiititópièdi zai geiyk tmigr l iriiiïkryK b tj iiisstË onder Z irgvuldig H gaal eehteï Volktnbutld a an nin d it n i ben te befeciterm prèssailles 1 Ik blyf overigens Duitsche regeering moeitpKheden hl zuilen onmidaelSJ cc 1 overga 11 gsrttgt lubbchen tianttrytij rboigBji alsoOK l hii u t e Vi imeer itieil in heO l uit pgenonien Lbifcd ttberpl aats ücjl fel De Comm Bie van l rie bond voor i baar heeft gfetti eei nauwk ig onderaoek verkiezing intstanen toeiBtaml m eiung uJltbp uktn ii t hot volgens hcvlre ultaut der volS weer aan üiitaciiland behoort komeii Najar verluiïlt i zij fwomemensffkdb van daftgl den Volkenbond om een puncipieel btjs ut in iiticn zm tt vi rzoeken Hei rapiA rt dat di n lijtad nWt wotdtn o6 geie h echter nog iiiet lAtnÖs gt ri ed lzoodat de Commiaaile vü fine gistei avo weljfcht ook h hedenmorgen iouliljeMkomen Méi het t den ii druki dat het plan be ataaade principieel kw tie der territoriale wedCTinlyMng vaft de Saar onder omstandigheden van eenige daarmee saipenha gende detailkwesties te scheiden en nch een byzondere oplossing voor te beihoud en j Om atreden is daarbij nog de kvvestig of het tydBtip van de teruggave tegelyk met de principieele besliBsmg ovei de souvereiniteit moet worden vastgesteld Kegeling van den handel Üe iranbche mmifaler president Haudm Frankryk heeft de eerbiediging der ver drspai tot grondslag van zijn mteniatiuna Ie pcrfdtiek gemaakt Het kan zich met de hwdhaving dezer verdragen by de baarstanunmg skchts geluk wensohen G eii Franachman zal er aan denken het resultaatder stemmmg te bestrijden De Volken bond die zy n aandeel van handhaving van den vrede en de organisatie der inteniatio ale veiligheid met succes heeft volbracht heeft de taak de voor de ttrugkeer van het Saargebied tot Duitachland voorgeschreven prooedure tot het einde te volbrengen Ik hoop beslist dat dank zyTie moreele gezag van Geneve dank zy het begrip der Dwt sche regeering voor haar plii hten danK zy ook de voorbert dingen die door de Com nu 8ta van Dne te Rome reeds voor de votksBtemmmg waren getroffen alle vraag twkkeii die tuBschen trankryk en Duitschlaml wryving zouden kunnen veroorzaken onder de leidmi van den Volkeiibond ge makkelyk gtregeld kunnen worden De betaling van de Saarmynen ia reeds ïelfs wat de mtvoermg bttreft bestudeerd Ik voorzie derhalve bij de kwestig der fi nancieele regeling die ie publieke en parti culiete Fran chp rechten m het Saargebied in uiken iddag nd ü üüur de larg bied ttLmtriing e een vartiod ytyitgevaard en van tra edities im de Saatwtemniiig vli ie unïveii tei i mfltar qui ge fecho w rd J hei regeerfflg al iiftar v den aecitetaris ii li che Fr it AdJfi 3 haar standjiuw t uitslag a H éj fle Zwits chëNffion ve band met d i jÈMèlag cietj onmiddellyft bevel ac rrpte grenscontrole leniaan een extra ondei woAen tenibinde te verhii gewenschte vreemdehngeh jl treaken i Toestand vereenvoudigd lAteraard wyden de Engelsche bladen zeer veel aandacht aan dén uitslag waarby m het byzonder gewezen Wordt op de woor den van Hitler dat met d terugkeer van het Saargebied naar Duitscliland geen ge biedseiHchen meer jegens Frankryk bestaan en dat thans de t d is g komen voor paci ficatie en verzoening De algemeene opvatting m Britsche knn gen met betrekking tot den uitslag van het Saarplebisciet is dat volkomen afgezien van iedere andere overweging de nadrukke lyke aard van de stemmtngsuitslag bepaa delyk den toestand heeft vereenvoudigd Vooral in verband met het feit dat ook B ngelsche troepen in het Saargebied dienst deden is men er zeer tvreden over dat geen ernstige ongeregeldheden zyn voorgevalln Wel is men van meening dat nog eenige onrustige dagen zullen volgen maafmen heeft een groeiend vertrouwen dat deze m betrekkelyken vrede en rust zullen verioopen In Berlyn kwam een geweldige menigte op het grijtii p i ir vuoi don Hykaaug iy eert waar Minister Gubela uéa tot tolk maakte van duizenden geestdriftige Her lyners Hy herinnerde nog eens aan wat het faa rgebied heeft doorgeanaakt en aan de beteejtenis van eze verkiesmg i UTRBCHT Na afloop van de rede van den Pjlinistervoor de Propaganda trokkien de difizenderlen duizenj len met fakkela4 gevy t e d do rde strateflf ReArveS f l 8i 3 268 44 DE BANK stelt beschikbaar s pandbrlevei m tukken van ƒ 1000 ƒ VW ea f 100 De Directie Ml A I S VAN LIFK Mi F R HOORWEG 100 den genjoerad De I aie den R ksdag met het allesch D6 cosrespondent valb aet Handelsbladseinde aan zyH blad dat deptad Ifrlyn desifiidaagg een besluit bekenö gemakkt heett dat als vreugde over de gevallen hfsli3singjm het vei volg de Streèemannstrassf aan det otsdan merplatz Sa rlandstrasse lal wot br ede en drukl straat via de Pot damlierplatzJallesche Tor verbindi n een brandpunt van politieke verwikkelingen ge irvan oveituigd d at de anzell aiie maatrege len zal ijemen om de wereld te toonen d zy de mmderheidsrechten weet te bescn men eft daardoor een uittocht uit het gebied weet te vermyden trankryk kan zynerzyds zyn grens n iet sluiten voor vluch telingen die zien bedreigd gevoelen Het uentocht echter zter dat een dergelyke om atandigheid zich niet voordoet Handm verklaarde tenslotte ik heb reeds gezegd da de legeling van de Saar kwestie van groote beteekems is voor de verbetering van de h ransch Duitsche betrektingen ik ben er zeker va n dat de over groote meerderheid van het Franbthe volk wenacht daj deze betrekkingen geteideiyk beter worden om eens tot samenwerking in het belang van den ï uropeeschen vrede te komen De Iranbche publieke opime die dikwyls teleurgesteld is hecht momenieel meer waarde aa n daden dan aan woorden Wanneer wy zoo handelen dat liquidatie van het byzondere Saarregime in den kortst mogelyken tyd voltrokkenwordt dan heb ben wy het recht van de Duitsche regeenn een overeenkomstige goede wil en en nauwkeurige eerbiediging der volkenrecliten te eischen die de grondslag van een pr trouwenwekkende samenwerkmg van de vol ken vormt In Irankryk maakt men zich gereed een emigrantenstroom te ontvangen Het ransche bla Ie Jour schryft dat men den leider van het eenheidsfront binnen enkele dagen in Toulouse verwacht Bovendien zyn maatregelen getroffen om ongeveer 6000 emigranten uit het Saargc Voor LDPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda n jondei I Ueest Zy heette oorspronkelyk in haar gel Jat ni ilil iheel Konig atzerstrasse m ur v erd walt het deel tugschen het Potadamner station en den Ryksdag betreft m Budapesterstras j se verdoold toen keizer Franb Jozef v oor een officietel bezoek aan dit ütation aankwam en men hem liever met aan Komg gratz wilde herinneren De republiek van Weimar wilde dert overleden ry c pr sident Ëbert eeren en herdoopte de Budapestei sbrasse in Fnedrich Lbertstrasse Ln toen ook Stresmann stierf wel in hoofdzaak om dat de stnj4 voof Duitschlands toekom t zyn gezondheid ten gronde gericht had ver dween ook het tweede deel der Koniggrat zerstrasse en heette tot heden Stiesemann straase Nauwelyks echter was de Hitler beweging aan het bewind of de naam tried richt Ebertstrasse moest voor dien van Her mann Gonngstrasse wyken En nu kunnen de geplaagde bewoners van deze verpolitiekte straat opnieuw hun briefpapier veranderen PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR DONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT In Saarbrucken Saarbrucken heeft zooals vanzelf spreekt gisteren ook feestgevierd In den loon van den namiddag was de drukte in de stad ge weldig Allen die zich tot dusver angstval lig op bevel van het Duitsche Fron in hun huizen hadden gehouden gingen nu met hun heele familie de straat op om tezimen met alle andere inwoners van de stad na r de versieringen te gaan kyken Des avonds was er een fakkelopto ht Overal werd de illuminatie ontstoken € 1I5 Burckel oogst dahk De gouwleider Burckel gevolmachtigd van Hitler voor het Saargebied heeft naur aanleiding van den eclatanten uitslag van de volksstemming tal van telegrafische fee lukwenschen ontvangen ried hy Ik geloof van met Heel goed Dit is allea edelachtbareEn de advocaat was aan het einde van zyntaak gekomen Rechter Kent wendde zich tot lyn zoon en schraapte zyn keel Hebt U hebt U verder nog iets m het midden te brengen vroeg hy Voor het eerst gedurende het onderzoek verloor Jackson zyn kalmte Hy keerde zich af en keek onrustig dot r de zaal alsof hy een plek zocht om zich te verbergen Toen legde hy de h nd tegen he hoofd stond een oogenblik bewegingsloos draaide zieh weer naar den rechter toe Zijn gezicht was nu in rust Neen meneer antwoordde hy De behandeling was afgeloopen en na de gewone formaliteiten begon de jury onder Img de zaak te bespreken In de zaal heé iJchte stilte Virginia die naar rechter Kent keek zoo als hy daar zat met het hoofd voorover gebogen op zyn hand en zyn gezicht in de schaduw voelde de oude hulpelooze wan hoop in zich opkruipen Waar die onverschillige mannen daar zoo lang over zaten te fluisteren was haar Ie ven en haar geluk Ze durfde niet naar Jackson te kyken uit angst dat hy haar zou zien en dit zyn ellende nog grooter zou maken Zoo zat zy dus in beklemmende afwach tmg Opeens stond de voorzitter van de jury op en sprak tot den rechter We hebben onze beslissing genomen zaal Virginia hoorde het en het werd haar bang om het hart Sinds het verhoor bp gonnen was had ze daar m doffe wanhoop gezeten Maar langzamerhand had ze ztc i aan den druk van de omgeving ontwor iteki en haar heele hoop gevestigd op de moge lykheid dat er geen voldoende bewys tegei Jackson gevonden zou worden Dat zou dan tenminste al zooveel gewonnen zyn Fn ai leb zou zelfs goed kunnen worden als het bewys van zyn onschuld geleverd werd Maar nu drongen enkele gefluisterde zm nen tot haar door Er IS geen twyiel aan zyn schuld maar wat een knappe jongen ia hy Je MS Booiï zooiets verwachten van iemand met zoo n aardig gezicht En Virginia ontdekte dat iedereen oi i haar heen Jackson schuldig achtte Eemge malen kwam het krankzinnige verlangen by haar op op te springen naar Jackson toe te loopen hem te troosten en hem te zeggen wat zy van al die leelyke kwaai sprekers dacht want ten spyt van die aan wyzingen tegen hem en van wat hy zelf toe gaf geloofde zy geen moment m zyn schuld Lens had ze iets slechts van hem ga loofd en had toen het bewijs gekregen ho verkeerd ze hem beoordeeld had en wat er ook gebeurde en wat hy zelf ook zei nu wilde ze met aan 2yn schuld looven Maar de advocaat had naar de jury ge keken als om te zeggen Ziet u welT en wendde zich weer tot Jackson t Zou beter zijn als U aïitwoordde zelve beperken klonk het rustig De advocaat werd rood en behield blijkbaar met moeite zijn kalmte Heel goed viel hlj scherp uit Ik zalu een heel eenvoudige vraag stellenEetst keek hy naar de jury en toen wee naar Jackson Hebt U die vyfhonderd dollargenomen en in Uw bezit gehouden Die vraag kan ik niet beantwoorde Waarom mef De advocaat vuurde dievraag af of t een kogel was Die vraag kan ik evenmin beantwoorden De advocaat keek triomfant lyk in de richting van de jury en wendde zich toen weer tot Jackson Nu dan waren die vyfhonderd dolhrop het oogenblik dat U die boeking maaKtein het bankgebouw Jackson aarzelde weer en verzamelde zyn gedachten Een snel overdenken van ie situatie deed hem begrijpen waarom deze vraag gesteld werd H f wist dat als he geld niet m het bankgebouw of in zyn be zit was toen de boeking gedaan werd die boeking op zichzelf afgescheiden van het verlies van het geld een vervalsching op leverde Hy bealotrt zijn vroegere plan om zich op geen enkele manier vaat te laten zetten door te voeren Ik kan die vraag met beantwoorden hield hti vol Waarom met Ook hierop kan ik geen antwoordgeven Weer ruischte er stemmengegona door de Midddmatighnd heeft alt d hetzelfde g wicht jammer dat de weegschaal vaak metdeugt FEUILLETON A I e Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van MELROD DANNINO Nadruk verbodei 46 ü hebt dus die post geboekt om hettekort te dekken m a w u hebt het geldgenomen en den diefstal pogen te verbergen door die valsche post Jackson aarzelde een oogenWlk Dat heb ik niet gezegd antwoorddehij De advocaat lachte Ironisch De gevoltrekking ligt nog al voor dehand merkte hij op Jackson zag hem kalm aan Ik ben het niet met u eens hernamnij als u een stuk goed In een gat van eh pijp stopt bewijst dat nog niet datu het gat In die pijp gemaakt hebt Een oogenblik was er stilte In de zaal even later gevolgd door een zacht geach toen de juistheid van de verg iijklng tot de menigte doordrong De advocaat beet op zijn lip Dat is schrander opgemerkt gaf hijwe Het Is ook niet mijn bedoeUng teoewuzen dat u niet schrander bent Rechter Kent leunde voorover Wilt u uw opmerkingen tot de zaak POPULAIRE GESCHENKEN IN GERO ZILVER Ook in Gero Zilver wordt thans een sane populaire geschenken gebracKt die ruime keus biedt voor elke beurs Geen vrouw behoell iiêh nu meer da luxe te ontzeggen tan de vele kleine gebruiksvoorwerpen die de gezetlighelcf verhoogen van ontbijt en koffietafel van thee uurtje en middagmaat Cadeautjes vanaf 95 cta aUsve ulil In elegant etuk Bij alle goede zaken op dit gebM Is het boekje Populaire Geschenken Gero Zilver verjtnjgbaar t euitgebre de collectie wordt U gaarne voorgeleg d ZILVER EEM MENSCHBNLEEPTUO aARANTUi l NEDERLAHDSCH FABRIKAAT