Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1935

O I880B GOUDA t = De Majesteit van het Recht Naar het Amerlkaansch van MELROD DANNING Nadruk verbodeh 46 Bob sprong op Ik zal wel gaan en het vinden breeuwde hy geeft U als t U blieftiwnand met me mee meneer zei Bob tot n rechter Davis ga jij mee en houdt een oog op dezwi jongeman om na te gaan of hjj de waarheid spreekt Bob verhet zijn plaats toen eerst viel zijn oog op zijn vader s verschrikte gezicht Hij liep op hem toe en porde hem vriendiwhappelyk in den rug Heb maar geen angst vader riep hij vroolyk We krijgen hem vrij en dat Is het voornaamste Maar ik had geen idee dat bil me zoo zou ontzien Kom meneer Davis En samen haastten ze zich de reft htzaal uit De bankdirecteur zakte in een itoel neer 1 veegde zijn gezicht met een zakdoek af De gebeurtenissen volgden elkaar wel wat snel op zelfs voor een schranderen hanltdirecteur Virginia had de zaalwachtera verzocht dankbetuÏSng Hierinede betutgen wu onze welijenieende dank voor de hfewüzen vim harteUjke deelneming ons betoond bü het overlijden van onze dierbaie Vader en Grootvader de Heer WILLEM ROEPERS Namens Kinderen en Kleinkinderen Gouda 16 Januari 1935 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllchtingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR tlJKVER BRANDING op ichriftelgke iinvraje kosteloos Terkriifbiar bij de afd secretircsse Gouwe 73 Goudi Wortelboer H Wormpoeders Wie FERMITAN ROODE STER rookt weet pas hoeveel genot men voor 13 cent lean koopenl verdreven zeker en snel spoel madeen maagwormen zoowel bij volwasse nen als bij kinderen By apothekers en Drogisten 85 cent per doos Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U dff opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 U ztjt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch Mef bons voor Niemei or s bekende cwalif eifsc o d e a u X U moet van de Wortelboer s Kruiden en de V fortelbcer B Pillen niet aeeggen dat ze goed zijn omdat iemand U daC heeft verteld Neen U moet ze zelf eens probeeren en dan kunt U zeggen atij zijn go d Van t moment af dat ge op Roode Ster Tabak overgaat weet ge hoeveel rookgenot voor dit luttele bedrag te krijgen is Ge cult dan evenals de duizenden fijnproevers die uitsluitend Roode Ster rooken ondervinden dat 13 ets voor U beteekenen minstens ao maal n half uur van het hoogste pijpgenot NIEMEiJER s GOED NIEUWS VOOR DE VOETBALLERS De allerlichtste Amerikaansdie Sigaret ROODE STER IS ROOKEN VOOR SPORTMEN FUNEST NEEN DOOR EEN SPECIAAL DE RESZKE PROCES IS ER GEEN LICHTERE EN ONSCHADELUKER SIGARET VOOR SPORTBEOEFENAREN IIBUNIK BIOSCOOP HET EERSTE NON STOP THEATER VAN GOUDA Vanaf VHIJDAG 18 lol en mei MAAN1 AG 21 JANUARI GRACi FIELD Hal malais uit da aohtarbutipl Een f evoettK stuk volksleven uU de Londenache achterbuurten AU exlra hoofdfilm GEOllGE O BRIEN in Sohandara dar Wal Gezien de enorme aterkte van dit programma toegang boven 18 jaar Woensdag 2 uur IViTlNEE voor lederen leeftijd met ANNY 0N1 R4 in DE BLONDE KATHREIN Thalia Theater vertoont van VRIJDAG 18 t e m DONDERDAG 24 lANUARI DE GROOTE HOLLANDSPHE FILM Het meisje met de blauwe hoed naar de komische soldateni onuui van Johan Fabricius In de hoofdrollen Truus van lAallon Lou Bandy Roland Vapno en vele anderen Het Krootete lathgucces van dit iaar ToeKanit voor lederen leef tüd PLAATSBESPREKEN voor iedere voorsteUinK daReUllts Cassa Reopend van 12 tot 2 uur en s avonds van 7 tot 9 uur Telefonisch besprelten niet toe restaan L SCHOUWBURa BIOSCOOP Van VRIJDVÜ 18 JANUARI of tot en met MAANDAG dus lerht 1 dagen HET LANG VERWACHTE FILMWERK V CANAILLB mt met Frankrijke grootste karaktt r speler HARRY BAUR Vervaardigd dwr de meester regisseur ANATOLE LIÏVAK naar nel bekend tuoneelstuk van Ferdinand Nozière met AUCK FIELD PIERRE BLANCHARD en MADELEINE filUTY Hy experimenteerde niet alleen m zyii laboratonuro doch ook daarbuiten in het werkelijke leven zyn speelpoppen waren menschclyke wezens en hff ontkleedde hun zielen en karakter CANAILLE werd door de pera en publiek eenpa i geroemd al het beste ooit door de Kransche film mduatrie gepreste rd CANAILLE werd zes weken onafgebioken met enonn aucceg te Amsterdam DcTi Haag en Rotterdam vertoond Uitgebreid en gesoigneerd voorprogranimu Streng verboden toegang voor pei onen bened en 18 jaar ATTENTIE ATTENTIE I Zondagmorgtm half elf vervolg van de BChittea end lemnim van de lï F A I T A L I Toegang voor eiken Iteeftijd Zaal 25 cent Balcon of liOgc 35 cent WOENSDAGMIDDAG 2 uur 1 GROOTE KINDERMATINEE met een speciaal verzorgd KINÜEltVHOGU MMA Galerij 10 ceirt Zaal Balcon of Loge 25 cent Verwacht VrUdas a s PAUL KEMP als DE TANTE VAN CHARLIE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Reserves f 1 823 268 44 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 la pandbrieven 100 in stultken van ƒ 1000 ƒ 500 er ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Pabi uüri n mm Fabruarl GOEDKOOPE EN ZEER AANTREKKELIJKE REIS MET LISSONNE LINDEMAN NAAR DE FRANSCHE RIVIÈRA EN HET BEROEMDE CARNAVAL TE NICE DUUR DER REIS 9 DAGEN REISSOM ƒ 125 en ƒ 140 Inlichtingen en inschrijvingen bij onze TELEF 2745 Alleen H O VOOR fcindaren om llinl op te groaian zwaltkan om l rachiig te worden geionden om gezond te blijven HAVERMOUT AFDEELING REISBEMIDDELINGMARKT 31 GOUDA 73 Jüapgang X Vrijdag ÜIS Januari 1935 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOER SlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ï tbiad verschtjnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2B per week 17 cent overal waar do bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden aageHJka aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA yj njg agenten en ïooperfl den boekhandel en de poatkantoren Onae bureaux lÖn dagelijks geopend van 6 uur Adminigtratie en Redactie Telef ürterc 2746 PoBtrekemng 48400 ADVëRTENTIëPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrtog i L regels ƒ M elke regel meer j 0 Van buiten Gouda en den bezorgkrii 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertenUeA in bet Zaterdagnummer 25 bijslag op den prQS Liefdadigheids advertentièn de helft van den prQS LNGËZONDËI MËDËOËEUNGEN 1 regels ƒ 2 25 elke reg meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingesonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdeu prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsnumte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenJcomst van soliede Boekbandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga voór de plaatnuig aan het Btireau zgn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zlJn geen zelfzuchtig doel na Maar de historie leert Frankrijk dat het in veiligheid moet leven De andere natiea hebben het zelfde recht En om een der elementen van deze veiligheid te zoeken mag geen regeering dralen haar deel op zich te hemen aan het sluiten van pacten die juist het doel hebben elk der onderteekende landen de onvermijdelijke wederzijdsche waarborgen te verzekeren i BUITENLANÓSCH NIEUWS VEREENIGDE STATEN Het proces tegen Hauptmann Getuigenverhoor gaat door De grootmoeder van baby Lindbergh zal een verklaring afleggen Vier nieuwe giafologen hebben volgens het Hbld met steiligheid verklaard dat de beschuiaigde ftUe a n den misdadiger toege£Chrevek £ manuscripten h eft t gefateld en geschreven Zij wezen evenals hun collega s Oe vonge dagen alle vermoedens van de verdediging dat de bneven of ten mms e nkele daarvan door iemand aiwlers zouden zyn gebchreven met zekerheid yan de hand De aanklager streeft er naar alle be vchuldigingen van de verdedigmg zoo veel mogelyk te weerleggen of te voorkomen Ook tracht hy heU ogte wat h verdediging te beletten by de jury de ge iacht te wekken dat ontvoering van het kind en de eisch tot betaling van het losgeld de daad van een bende is geweest De moeitykheid is vpor den aanklager gelegen m het feit da j de txj voornamelijk op indirecte bewyzen moet worden gebaseerd Indirecte bewffzen ïiebben vaak in de Anenkaansche rechtzalen geen uitwerki ig voordl wanneer het een veroordeeling in een moorazaak betreft De aanklager ziet in dat het noodzakelyk is dat alle getuigen buiten verdenking staan van medepiichtiglicid aan den moord Op haar beurt heeft de verdediging geen gelegenheid laten voorbygaan om tydens het kruisverhoor den nadruk te leggen op de theone dat de misdaad door een bende 1 gepleegd en de betrouwbaarheid van de geiuigen die door den aanklager zyn opgeloepen in twyfel te trekken in dil opzicht heeft de verdediger tot nutoe met veel succes gehad Alleen is hy erin geslaagd zekeren iwyfel aan d © betrouwbaarheid van het geheugen van dr Condon te doen rijzen De verklaringen varn de grafologen walen hoofdzakelyk een herhaling van reeds bekende theorieën Een enkele deskundige viel op door zyn geestige antwoordein Hy zeide o a bij net kruisverhoor toen hem I gevraagd werd of hy er by tegenwoordig was toen Hauptmann zyn schriftproeven aflegde Ik was er met by toen Wa ïhmg ton de Del awarerivier overschreed maar ik geloof dat hij het heeft gedaan Deze getuige werd niet langer in kruisverhoor genmnen Het Saargrebied bü Duitschland Hereeniging op 1 Maart Het besluit van den Volkenbond LavBl eeft de verzekering van Franki ijk s wil tot den vrede Het probleem der emis ranten Gisteren trachtte de verdedigmg tot nog toe zonder succes v erklaringejj vari den als getuige verhoorden fabrikant tfr laten vervallen zulks op grond van het feit dat hy over metalen geen desKufidig ooideei kon uitspreken Na atloop van het verboot der grafologen het de aanklager een aa ital getuigen üjh oepen die moesten vaststellen dat het gevontien lijkje inuerdaad dat van li it kind van Lindbergh vas erder moeteji deze getuigen bewyzen dat er een gewelddadige dood heeft plaats gehad De moeder van mevr Lindbergh mrs Morrow is bereid omtrent de identiteit van het kmd een verklaring af te leggen en zij zal een haarlok afltomstig van haar kleinkind toen nét een jaar oud waa meebrengen Deze lok zal dan vergeleken moeten wojden met het haar dat van het hoofd vain het iykje werd afgesneden Hoe Landbergh s kindje een hoofdwond kreeg is gisteren op de terechtzitting aan het licht gekomen De inspecteur Wallast deelde volgens de Tel mede dat hy indertijd deel ha uitgemaakt van de personen die het lijkjei hadden ontdekt Hij had meegeholpen bij het opgraven Toen men het lichaampje byna had bloot gelegd had hij het met een yzeren staaf wjllen opheffen De staaf schoot echter uit en raakte den schedel Hierdoor was het gat ontstaan Wallash legde deze verklaring stamelend en byna onverstaanbaar af Doodsche stilte heerschte in de rechtszaal Zeer onder den indruk en met doodsbleek gelaat luisterde Lindbergh naar de getuigenis van den inspecteur DUITSCHLAND Dr Ley In een te Hamburg gehouden rede heeft dr Ley de leider van het Arbeidsfront het ernde van de werkloosheid in Duitschland voorspeld Aan het eind van dit jaar aldus dr Ijey zal elke Duitecher die Vil werken een betrekking hebben Wy beloven dit i alleen maar wij weten het positief nullen altijd elemente i overblijven die niet willen werken maar die tellen niet mee Voldoening bij oud stryder over Hitler s verklaring Territoriale apaniung verdwenen De verklaringen van Adoit Hitler na he bekend worden van den uitslag van het pUbisciet m het Saargebied heeft voorul m Fransche oudstryders kringen een diepen indruk gemaakt Jean Goy een van de leiders van de oudstryders noemt deze verklaring een nieuw bewya voor de oprechtheid van Hitler Een vertegenwoordiger vain de oudstrij ders by den Volkenbond Ca ssm begroette eveneens deze woorden des vredes De leider van de i ran che oorioga blui den het biwide kam rud bcapini De Volkenbundsraad heeft om 8tuui 50 met aigemeene stemmen besloten tot onverdeeld toewijzen van het Saacgcbied aan öuitachland en heeft het tijdstip van aanaluiting vastgesteld op 1 Maart 1935 Even na acht uur ving de zitting v n den Volkeiibondsraad aan waarin de definitieve beaUssing zou worden genomen over i terugkeer van het Saargebied naar Duitschland De laal waa tot op de laatste plaats bezet De zitting werd geopend met de uitdrukkelijke vaatstelling van den voorzitter van de plebjscietcommissie dat het plebisciet volkomen ordelyk was verloopen De voorzitter van de commissie van drie baron Aloiai zeide daarop de plebiscietcommiasie en de regeenngscommiasie dank voor het door haar uitgevoerde werk in het bijzonder dankte hy Knox voor de bekwaamheid waarmede hy het Saargebied in den moeilijken t jd van den verkiezingsstrijd bestuurd heeft in het belang van het instandhouden van den vrede Vervolgens las Aloisi de volgende resolutie voor De Raad besluit tot de vereenigingVM het onverdeelde Saargebied metDuitschland gelijk dit bepaald is in artikel 48 van het verdrag van Versailles onder devoorwaarden die uit dit verdrag voortvloeien en tegelyk met byzonderr verplichtingen die zyn aangegaan in verbandmet de volksstemming De Raad stelt 1 Maart 1935 vast alshet tijdstip van herstel van Duitschland inde regeeringareohten over het Saargebied De Raad geeft zijn commissie opdracht te zamen met de Duitsche regeeriiifr de Pransche regeering en de regeenngscommisaie van het Saargebied de bepalingen vast te stellen die vereischt zyn methet oog op de wyzfgmg van regeering inbet Saargebied evenals de uitvoeringsbepalingen der bovengenoemde verplichtingen In val deze bepalingen niet vóór Februari 1936 kunnen worden vastgelegd zal de commissie van drie den Volkenbondsraad zijn voorstellen voorleggen Deze zal dan de noodige beslissingen nemen in overeenstemming met paragraaf 35 en 39 van de bijlage van artikel 50 en met de bijzondere verplichtingen die door de beide regeeringen naar aanleiding van het plebisciet aangegaan zyn Laval spreekt De Pransche minister van buitenlandsche aken sloot zich aan bij de dank die gebracht was aan de beide Saarcommissies en lepie vervolgens een belangrUke verklaring f Hij zeide onder meer Doordat Frankrijk zooals ik verklaard had het plebisciet tevoren aanvaard heeft heeft het zijn trouw aan haar principe van het handhaven der verdragen bewezen De Volkenbond heeft de vaak van den vrede I een dienst bewezen waarin hy dit netelige probleem dat een oorzaak van conflict kan zyn tusschen twee groote volken op het Il passend mtemationaie niveau heeft gehouden en opgelost Ik heb dp commiasie reeds nauwkeurige voorstellen in dit opzicht voorgelegd en voor de vertegenwoordigers der Fransche regeering staan deze reeds thans ter beschikking Vyftien jaren lang is de orde in het Saargebied gehandhaafd Het plebisciet is zonder emfatige incidenten verloopen Dit resultaat strekt den Volkenbond de regeeringscommissie en de Saarbevolking tot eer De leider der regeering van het Duitsche rijk heeft zich eergisteren tot de Saarlandeps gewend Rykskanselier Hitler heeft daar ben ik zeker van als zyn wih willen uitspreken dat alle repressaiUes vermeden moeten worden tegen hen die gebruik gemaakt hebben an hun by verdrag vastgelegde vryheid van meening en stem Zy moeten de garantie van hun veiligheid m de verplichtmgen vinden die de Duitsche regeering in Juni en December 1834 vry en pl Ghtig op zich genomen heeA De eindregeüng mag geen bitterheid achterlaten Zij moet dat is de hoop van de openbare meening der wereld in waardigheid geschieden Om redenen van menschelykheid heeft Frankrijk den toegang tot zyn gebied aan de mt het Saargebied komende vluchtelingen die zich na het plebisciet aan zijn grenzen vertoonen met geweigerd Het heeft onder inachtneming van de geboden controlebepalingen maatregelen genomen om hen op te nemen Er moet echter volledige overeenstemming over bestaan dat het probleem der Saarvluchtelingen wanneer zich dit mocht voordoen en in de mate waarin het zich mocht voordoen internationaal karakC heeft en behoudt De opplossing daarvan zou zaak zijn van den Volkenbond De Fransche regeering is voornemens reeds heden met een memorandum over dit punt bij den Raati te komen Toen hy de terugkeer tot Duitschland begroette heeft rijkskanselier Hitler nogmaals zyn wil tot vrede doen blijken Ik neem daar nota van De toenadering tusschen onze beide landen is inderdaad een der esaentieele voorwaarden van de effectieve waarborging van den vrede in Europa Frankrijk is vredelievend en streeft De voorzitter vun de ImKa geouenieerüe oud stryüersvereeniging i eüry fichto ver klaarde dat de verklaring van tiitler hem niet onverwacht kwam Hitler heeft zyn woord gehouden en de iransche openbare meening ziet dit met voldoemng J a de delmitieve regeling van de Saarquaestie en na het constateeren van Hitler dat thans geen territoriale vragen meer hangen tusschen Frankryk en Duitschland w een van de brandenste problemen uit e lransche geschiedenis verdwenen Van nu af kunnen Duitschland en Frankryk onderhandelmgen voeren zonder dat een temtonale spanning bestaat Pichot 13 van meemng dftt de nieuwe onenteenng van de Duitsch FraJische betrekkingen luet het nunst te danken i dS de b noeiingen van de oud strijders ÉINGELAND Dti exkcmingm van Spanje Volgena den Romemschen correspandeiit van Paris Midi beginnen prins en prinses Torlonia geboren Beatrice va Spanje met een bezoek aan de moeder der bruid o ie naar men weet al dne maandem in fCn Londensch hotel toeft met het doel tusschen de oudere een verzoening tot tand te brengen Maar men wanhoopt fian het resultaat sinds de ex koningin den brief van mevrouw Moore moeder van den pnns haar vragend voor het huwelijk naar Rome te komen onbeantwoord liet Mag de Bobby niet meer in de loterij spelen Engeland gaat het ernstig meenen met het Loterij Verbod Het wedden is een neiging het B tsche volk aangeboren Nu wordt het dan toch werkelyk ernst Met ingang van 1 Januari is het Engelscjie Loterij Verbod verscherpt en nu beg nt At uitwerking daarvan reeds merkbaar te wordden Tot nu toe waren alle loteryen welisv aar in Engeland verboden moar dit verbod werd met zoo scherp gehandhaafd dat met elke betere Engelschraan agenten tn rechters inbegrepen een lot iii zyn portefeuille had Vooral de lersche weldadigheidslotery de Irish Sweepstake had zooveel attracties dat er bundels lote a in alle Engelsche steden verkocht werden Want deze gemale combmatie van gelukspel lotery en paardenrennen kwam de hartstocht van elke Engelschman met zooveel welwillendheid tegemoet dat er wel geen onderdaan van the British Empire zal zyn die nog nooit zyn geluk beproefd heeft Helaas zijn er slechts weinigen onder voor wie het grillige toeval goe lgunstig is geweest want deze lotery bood weliswaar groote ja zelfs enorme kansen maar dat niet altyd voor heel weinig gelukkigen denk ik Neep dat heeft hjj juist niet t ishier afgegeven nadat hij eg was wanthy heeft t nooit ontvangen t Moet hierergens zyn Maar ik heb t niet gezien Bob Bob dacht een oogenblik na Toen keerde hij zich om en liep t kantoor van den procuratiehouder binnen weer gevolgd door den hijgenden Davis Meneer zoudt U zoo vriendelijk willenzijn even iemand naar huis te sturen Ikheb het vermiste geld hier Dinsdag dooronzen neger Nicodemus laten bezorgen ennu is t nergens te vinden Ik moet nu dienneger hebben laat iemand hem zoo gauwmogelyk halen De procuratiehouder waa heel verbaasd maar stuurde direct en bediende naar het woonhuis van den directeur ïoen begon hy Bob te ondervragen terwijl Davis in een stoel neerzakte om op adem te komen Bob wilde graag alles vertelden t Zat zoo ziet U begon hy Tusschenons gezegd ik ben In handen van valschespelers gevallen ze hebben me voor vijfhonderd dollar opgelicht Ik ben een boonals ik weet hoe maar ze deden het en ikhad geen geld Toen zeiden ze dat ze ervader over zouden aanspreken Bob zweegpn keek den procuratiehouder met het hoofdscheef aan U was in de kamer geloof ik toen vader me de laatste keer op het zondaarsbankje riep om eens even vriendschappdUk met me te praten niet waar Vijf honderd dollar hygde de procu haar naar de rechtzaal terug te laten gaan in verband met het nieuwe bewysmateriaal en beloofd rustig te zullen zijn Ze hadden het toegestaan en nu liep ze langzaam terug en ging voor in de zaal op een stoel zitten Rechter Kent s schitterende oogen die hoopvol glansden lachten in de hare en Virgina begon te begrypen dat de nachtmerrie voorby was En zoo bleven ze allen in de stille rechtzaal wachten op Bob s terugkomst HOOFDSTUK XV De zoti komt weer door Bob rende de straat op met Davis den deurwaarder hijgend achter zich aan Verscheidene personen bleven verbaasd staan meenend dat de jongeman poogde te ontsnappen Maar zoodra ze Bob herkenden glimlachten ze eii liepen door t Was zeker weer een of andere grap en vroeg of laat zou iedereen er wel van hooren dus waarom er zich verder in te verdiepen Nu hadden ze de bank bereikt Davis was bulten adem van t loopen maar Bob wrong zich door de draaideur en liep regelrecht naar het kaseiersloket Hallo Marlow riep hij ik moet het pakje hebben dat hier Dinsdag den vijftienden voor Jack Morgan is afgegeven waar is daf Geef t me vlug t Is heel belangrijk Wat Een pakje voor Morgan Hy zitl het wel in ontvangst hebben genomen ratiehouder Ja aap van ee n jongen Bob lachte boetvaardig Nu dan ik durfde vader t geld niet te vragen en daarom kwam ik hier en vroeg Morgan om t me te leenen De procuratiehouder werd ernstig Wou je zeggen dat hij jou die vijfhonderd dollar uit de kas gaf Neen Wjel Bob hem in de rede Hywelgerrfe era toen nam ik iae terwijl hy metden rug naair me toestond en ging er meevandoor Wat Natuurlijk ik moest t geld hebben begrijpt U dat niet En met twee dagen zou ik het geld van myn toelage krijgen dus eigenlijk leende ik ze De beheerder staarde hem san Nu je bent t koelbloedigste type datik ooit zag Dat noem ik geen leenen datnoem ik stelen Bob liet het hoofd hangen Dat is het ook dat zie ik nu in gaf hy toen Maar toen begrypt U dacht ik dat de bank me wel een bedrag boven myn saldo zou toestaan Maar ik wou het niet vragen omdat ik t juist gedaan had en vader daar ook t noodige over te zeggen had gehad Daarom leek dit de eenvoudigste manier omdat t maar om twee dagen te doen was Hij klopte de procuratiehouder vriendschappelijk op den schouder Dus t was geen écht stelen voegde hy er triomphantelijk aan toe De man wachtte en dacht na Per slot zou zijn chef er ook over hooren en de Het wél beginnen is bij velv maar het v ku4en by weinig memschen FEUaLETON zaak met Bob uitmóken verder was Bobeen beschermeling van hem en hij zag dusgeen gegronde reden om den jongeman onder handen te nemen Dus liet hy t by deopmerking dat Bob in de gej angenis thuishoorde en daar wel gauw belanden zou erivroeg toen wat er in de rechtzaal voorpfpvallen was Bob vertelde wat hij wist en juist toen hy midden m zyn verhaal Was kwam de bediende terug met den tegenstribbelenden en doodelijk verschrikten Nicodemus op sleeptouw Maar toen hy Bob zag werd hij rustig en nam een houding van beleedigde onschuld aan die Bob in een vroolijken lach deed uitbarsten Niets scheen in staat Bob s goede Ijui te verstoren Eerst verklaarde Nicodemus brutaalweg dat hij het pakje zooals hem gezegd was op den vijftienden had afgegeven maar enkele vragen zooals hoe laat hg aan de bank was geweest en wie t in ontvangst had genomen maakten hem zoo in de war dat hij eindelijk door de mand viel en bekende dat hij op den vijftienden te laat gekomen was en Bob s pakje pas den zestienden des middags had afgegeven Er bestond geen twyfel wie toen als kassier dienst gedaan had t Was Marlow En hoewel eze volhield dat hü zich niets van een pakje herinnerde en niet geloofde dat het by hem was afgegeven bleef de neger zoo op zyn stuk staan dat besloten werd het kantoor van den kassier te doorzoeken Wordt vervolgd