Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1935

ZON DER VOORUIT BETALING Hedtii HERMANUS HAMERSLAa dti OU ld ni ai b jdui n he ngaan 6s Uit dilei naam l ed A HAMERSLAG Bl Lj l t ula 24 Jan 1935 Turfm jrkt 53 Degr iff nis a s Maandag 2 uur anaf het sterfhuis Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneei U m meerde e bladenadveitentien hebt te plaatsen hetz ihiei of we k blad ook in binnen oibuitenland dat ü de opgaaf daaivan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zv t dan iii eens klaar en de plaatsing gesthicdt naar wensch Sitters enVan der Kar ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG i60 TEL 37033 VRAAGT REIZIGERSBEZOEK 7S fJaargang Vrijdagl25 Janu9 ril 193S mmm cocmnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RïTRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIËUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Toonkamer Crabeth rabethstraat 8 Telef 2020 De TOONKAMEBS t RABETH woi den tudens de vei bouwing vooitge t in de WOONARK DE iONGE PIETER lig gende aan den Kattensinirel bij de labethstiaat Ten slotte is een aantal nieuwe onder staatssecretarissen benoemd VEREENIGDE STATEN Ruim 100 dooden door de koude Het aantal dooden tengevolge van de koude de sneeuw de stormen en de over stroomingen bedraagt m het geheele land reeds meer dan 100 De Misbiasippi Banrfjirt Veki tilachtutfers van nuudneer ie oiaiKSuai zyn op zyn minst lU perso ncr verürAKen in hex wassende waLer van uen JVltshiüSippi wlo tor booten tracn en be s nerfa van net overstroomüe gebied die op ue daken zyn gevlucht u hJlp ie komen ve en nebben oon een tueviucbt geiiocht in üe boomen van de overUroomde viUei lal lyKe plaatben zyn nog slechts per booc te Ut1 eiken lengebolge van wieeuwstoniion en i e koa in de r Staten zyn tot nj toe rfO pert oiicii om net leve iï gekomen waar an J te 1 luladelphia en b te New lork ie New toiK heelt het den geheelen nacht doorga sneeuwd Niet slechts het lucht en haven verkeer doch ook het ierKeei m èe itratei ligt byna volkomen stil bneeuwstorm teistert oostkuBt Heuter meiüt nader uit New ïurk dat en sneeuwstorm zooais men ei ainds jaien geen heett beleefd seaerj Woensdagraoigen langs de geheele kust van den Atlantischen Oceaan tot het noorden van tioruU woeot Het spoorweg ei tramverkeer s ten dee le onfwricht Er zyi wieder vele mensob itle tins te betreuren te New York is des middags J5 c m neeuw gevallen er werden 40 000 werk loozen aangesteld om de stratea te vegen In het noorden van den staat Missisdippi yn uitgestrekte gebieden ov rstiooma Duizenden gezinnen zyn dakloos Het prbcee tegen Hauptmaiui Het verhoor van den beklaagde hien merkwaardig getuigeius is Woensdag afgelegd over de ladder waarmee de t ntvoerder zich toegang had verschaft tot de slaapkamer van het kmdje van Und bergh Het gmg erom te bewyzen dat de laüuer voor een deel gemaakt was van hout alkomstig van den zolder van het huis waar Hauptmann had gewoond ten tyde van de ontvoering van het kmd De politiespeurder Bommann getuigde L It een stpK van de ladder draadnageigaten vertoonde die precies pasten aan de draadnagelgaten in hout op dien zolder achter gebleven Verder waVen er op de ladder stukken waar de schaaf overheen was ge gaan Ln nu werd door een proef aange toond of althans aannemelyk gemaakt dat daarby dezelfde schaaf moet zyn gebruikt welke m het bezit was van Hauptmann omdat de overeenkomst tusschen oppervlak te der krullen die m da rechtzaal werden geschaafd met het zelfde werktuig voldoen sche regeerlng het ernstige voornemen heelt China te steunen indien het met Japan wil samenwerken ter verzekering van den vrede In het Verre Oosten In een commentaai op de practische afsluiting van de overeenkomst Inzake de overdracht van den Oost Chineeschen spoorweg wenscht de Nitsji Nltsji die van meening is dat de prijs van iiü mil iloen yen redelijk Is Mandsjoekwo en Rusland geluk met het succesrijke op hetfen van een der grootste versciillpunten tusschen de belde landen Het blad uit dis zijn meening dat de Ruslsch Ja pansche betrekkingen eveneens gunstig zullen worden beïnvloed door deze overeenkomst Reuter meldt uit Oairen dat de Japansche militaire autoriteiten hebben erkend dat de Japansche troepen zijn op getreden om de Chineesche troepen uit Jehol te verjagen De Japanners z iiien zoo noodig hun operaties tot achter den Chineeschen Muur voortzetten De Japanners beschul ilgen de Chineezen dat zij niet hebben voldaan aan hun belofte de Chineesche troepen uit Mandsjoekwo terug te trek ken De vertegenwoordiger der Japansche mUitaire missie te Moekden zou geweigerd hebben verklaringen over het doel van den Japanschen opmarsch te geven zoolang de opmarsch niet beëindigd is In Japansche pollUeke kringen wordt echter ontkend dat de Jöpansche en Mandsjoerijsche troepen Kalgan zouden willen bezetten De Chineesche militaire autoriteiten hebben Ölljkens een bericht uit Peking bij den chef der Japansche miUtaire mis sle overste Matsoei geprotesteerd tegen den opmarsch der Japansche troepen in de Chlneesch provincie Tsjahar en verklaard dat deze militaire actie een grove schending is van de In 1931 te Tangkoe onder teeken de wapenstlistandsovereen komst tusschen Japan en China De Chineezen riïbeten groote verliezen geleden hebben We eischenvanhet goede het beste daarom gebruiken we olti d de practische en uitmuntende MAGGI BOUILLON NEDERLANDSCH PRODUCT IN KWJtMTEIT AAN DE SPITS zelt te oveileggen wat hy doen zou toen Sntwooidde hij Kom misschien heb ik me vergistHij wendde zich om en begon langzaam de heihng naar de reuzenplantenop te klimmen Honor volgöe hem tothy zich bykte en rondtastte in het langegras waar hij Donthorne dien ochtendvroeg had gezien Bijna dadelijk richttehy zich weer op en in zijn haild glinsterde het pistool dat zijn vriend daarverborgen had Het meisje herkende heten plotseling begreep ze wat dit alles be teekende Wat het dat vroeg ze onzéker Ja Hij was hier toen ik vanochtend uit mijn tent kwam Ik denk dathf vergat wat hij van plan was toenhü de olifanten hoorde Hij brak zijn woorden plotseling af toen het meisje snikkend haar gezicht in haar ha nden verborg en deed een stap naar haar toe terwijl het pistool uit zijn hand glipte Hij legde zacht zijn handen op haar schouders Honor fluisterde hij snel trekhet je niet zoo aan Hij was overspannen en per slot van rekening is het tochde olifant geweekt die die Ja Goddank Het meisje lichtte haar bleek vertrokken gezicht op Er glinsterden tranen in haar oogen en in den man voor haar welde een gevoel op dat sterker was dan medelijden Wordt vervolgd KWALITATIEF AAN DE SPITS VOOHOEELIS IN PPIJ5 ISEDERIAND5CM FABRIMAAT Naar de WINTERSPORT IN ZWITSERLAND Gaat mee met Lissone Lindeman 1 extra trein ƒ 23 16 35 24 OP 2 FEBRUARI HEEN 16 F iBRUARI TERUG Retoui Roosendaal Basel lie kl ine Roosendaal Engelberg lie Ule Dagtiein Vooi deelige aanbiedingen vooi vei bluf Aanvragen en inlichtingen AFDEELING REISBEMIBDELING MARKT 31 TELEF 2745 Waarschuwing Koopt geon losse Aspinn tabletten het kan mmderwaardige en voor Z de gezondheid idiadelijke namaak of waardelooze vorvalsdilng zijn w Aspirin labieften worden alleen door de Bayer fabneken in den handel gebradit en v el uitsluitend in origineeie oranje zakjes verpakking vah 2 tabletten a 10 ewit Alleen deze ongineèle ver takkingen van BAYER wdarlorgenechthe d en zuiverheid Weigert namaak on losse tablelteib Zoo IS het iBterhikrdit nieuwe couvertmodelk Maar dan gepaard aan dè buitengewone ageoscfaa pen van het zilyervnue ea onversl tbare Gero Ztliaefa dat dooi eo i vleltvrij Is en dus bestand tegen azqn mosi 6o andere scherpe stoöe De prtjs zeer laag gesteld Vraagt Uwea few ranaerf ook naar tassettes inet gratis I ring des waacdeuoSei i eette 2eif Let opsnaam eo me Itn wBarborg voor betl i VLEnVEUJ DOOR EN DOOS rlgiiJSiele oranjeband buisjes verpakking van 20 tablellen a 70 cent en de RBUNIK BIOSCOOP Oouda HET GE EI LIGSIE THEiTER VOOR IEDEREEN I iesenteeit vanaf VRIJDAG 25 t m MAANDAG 28 TAN Ü SLECHTS 4 DAGEN atl LIANE HAID VICTOR DE KOWA PAIjL KEMP in de GKOOTE E7A VON BOLVARY SUPER Film De Prins barer droomen Een Komische Sensationeele Film AU EXTRA HoofSfilm REGINAl D DENNY m De Fabrieksbaas Een gieep uit het leven loegang ooi ledeien leeftyd ËNIRELPRIIZEN vanaf 25 CENT TOT f L15 Reunie het Theatei met tempo Het eeiste non stop Theatei van Goud i WOENSDAG TWEE uui MATINEE vooi ledeien leettiid Schouwburg Bioscoop Gouda PRESENTEERT VAN VRIJDAG 2 JANUARI t e m M AND G PAUL KEMP als DE TANTE VAN CHARLEY naai het beioenide tooneelstuk van Biandon Thomas legie van R A Stenimle FRIT R SP IDA WuST JESSIE VIHROGH en ALBERT I lEVEN vel vullen de vel dei e hoofdtollen STELT U ZICH VOOR PAUL KEMP AI S TANTE TEGEN WIL EN DANK Lachsalvo volgt op lachsalvo want Pau Kemp bewyst met deze film dat hu de giootste komiek tei wei tld is Een Minei va Film dei U F A Vooi Viijdagavond öimgend aangeiaden Uwe plaatsen te bespiekenCassa geopend van llf tot 3 uui Toegang vooi eiken leeftijd Giatis fietse nstalling ATTENTIE AT TEN HE Wu Vlagen speciaal Uw aandacht voor een eei byzondei filmweik hetwelk wu Zondagmorgen half elf veitoonen De Zilveren Deilar met EDWARD G ROBINSON en BEBE DANIELS De7e buitengewone kunstfilm werd geduiende ï weken mit enoini succes m het Studio 32 te Rotterdam vertoond Toegang 14 jaai Baicon of I oge 3 cent Zaal 25 cent Thaüa Theater piolongieit vooi 7 o i eii an VRIJDAG tot en met DONDERDAG Tpuus van Aallen Lou Bandy Roland Varno m de Hollandsche sliccesfilm Het meisje met de blauwe hoed OEGA VOOR lEDEREN LEEJTIJD Plaatsbespi eken vi oi ledeie vooisteUing diingend aanbevolen assa ledeien dag geopend van 12 2 uui en s avonds van 7 tol 3 uui N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f 64 000 000 Reserves f 1 823 268 44 OF BANK stelt beschikbaar 4 o pandbrieven d 100 l in tUhken van ƒ 1000 f 500 es ƒ 100 De Directie Ml A J h VAN LIER Mr P R HOORWEG A D OVERSTRIJD i HOO TRAAT223 ROTTERDAM f n o e njtbiad verschijnt d geiy ka behalve Zon en Feestdagen AUAWNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de beforgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 Abonnementen worden dageUikfl aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA yj enten en loopers den boekhandel en de postkantoren nua bureaux zÖ dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefInÏÏTïTtó Postrekenin g 4 400 Een nie w Japansch conflict Aanval op Mdntsjoe ti oepen uit Mongolië Japan voor vrede met China Ondertusschen is het met een militairen aanval begonnen Berichten uit Peking oevestigen dat de Japanners ondanks de vredelievende rede van den Japanschen minister van buitenlanösche zaken Htrota een aanval hebben Ingezet over een frontbreedte van 25 mijl met het doel een belangrijke bergpas te nemen welke toegang geeft tot China De strüd m de provincie Tsja har duurt voort Bombardementsvlleg tulgen opereeren boven de Chineesche unies terwijl de artillerie een krachtig bombardement heelt ingezet De Japansche troepen bevinden zich thans op loü mijlen van Peking De aan komst van pantserauto s en versterking heeft groote bezorgdheid gewekt met be trekking tot de Japansche bedoehngen De Londensehe bladen maken ultvpe rig melding van de gevechten tusschen Japansche en Chineesche troep n In Oost Tsjahar Volgens de berichten Engelsche correspondenten te Peking heeft Dins dagavond een met veel autos twintig stukken veldgeschut twintig pantserWa geus en vier bomb udementsvUegtuigen uitgeruste strijdmacht van tweeduizend man bestaande uit Japansche en Mand s oen BChe soldaten den aanval die zich voornamelijk richtte op de steden Toeng sJatM en Toetsjlkan op de Mongoolsche prwlncle Tsjakax geopend Deze stad lljt aan een belanatrijken verkeersweg bij den arooten Muur De vleugels der aanvallende troepen waren ongeveer 4ü K M van elkaar ver wUderfl Woensdag bij het aanbreken van im dag wierpen vliegtuigen bommen op de Chüieesche stellingen en tegen den middag volgde een hevige beschieting bi welker verloop o granaten binnen den Groeten Muur terecht kwamen waarna de infanterie tot den aanval over ging BIJ het vallen van de duisternis werd de aanval gestaakt auws BUITENLANÜSCH NIEU fS DUITSCHLAND Nat oc opvatting van het handweik Uitoefening van het beroep vaótgekopyi ld aan de alligging eener m f lerpro v Ur Schacht houdt een rede ie Berlyn is een betoogmg setijuden tooi de leiders van den rijksatand van n l 1 uii iiche handwerk niar aanleiding vaji ue ijuoermg van ae g handwerkskaai dw De JapanbLhe militaire attache te Pe liing overste lakahasjt vefkiaarde des gevraagd dat de veldtocht zal worden voortgezet zoolang het noodig Is Le Cmneesche strijdkrachten waarvan de verüezen onbekend zijn staan onder be ei van den gouverneur van de provincie Tsjahar Soeng Tsjen Yoeang le Peking m een yungs bijeengeroepen conieren üe plaats tusschen generaal boen Tsjeng ïoeang en den minister van oorlog ge leraal Ho Ylng waarvan het resuiiaat nog niet bekend Is pualddeis beeft blijkens een telegram mt Hauiclng de Japan che consul gene raal 8oema tegenover den Chineeschen MVang verklaard dat de Japaxi inm goeden wü op t yd is meer Ma dan honderd pond goeden wil ten gfeUILLETON OERWOUD4 GEHEIMENISSEN 2y begon hun namen te roepen KribaUl Natuga Susarabo ziPM antwoord en zijn geacht verduisterde gaaiQ dat ze er vandoor zijn ge h rl 6l terugvinden in gaan pioesten maar op weg aar Walter reedJh oen zonder ge Sn hl K Ifi ri = llen we terugkomen Hil Hof i geweer dat daar ligt hZ i nd n los en ging het Het was in tweeën gebroken o eoLf lJ olifanten er zijn zien r sezet Hij liet het haar weg LVÜ et onbruikbare stuk k y a r by de hand mee Honor IfÖtolT angzaam terug langs den ïiaaöen = K haastig afgelegd Toen i h u ööe oUïanten aafi üf het bosch kwamen vle leerenS T brajidend op hen öe heele wijde vlakte lag te ver zengen In de gloeiende hitte J angen tijd spraken geen van beiden maar eén keer bleel Mannerlng slaan midden In het hooge gras dat tusschen hen en het kamp lag Luister eens Hoor je niets Honor Neen Wat Ik dacht dat ik stemmen hoordemaar ik moet me vergist hebben Ze vervolgden hun weg en niet lang daarna kregen ze het kamp In het oog Niets bewoog er alles was doodstil Wij ziljn per slot van rekening nogde eersten zei Mannerlng Maar toen zede groene tenten beralkt hadden zaghij dat hij zich vergist had Het heeleRamp was overhoop gehaald kleedenwaren op den grond gegooid blikjes metetenswaren waxen opengebroken en leeggemaakt al de voorwerpen van waardewaren verdwenen Hemel fluisterde hij toen hij begreep wat d t alles beteekende Wat is er vroeg Honor verwonderd Die zwarte dragers zijn er vandoor Ze hebben alles leeggeplunderd Hij staarde hulpeloos om zich heen zijn gezicht was vertroWten va woede Het rfeisje staarde sprakeloos naar de wilde verlaten omgeving In de verte weerspiegelde zich de gloeiende hemel in het gladde meer om de heuvels die de horizon begrensden trilde de brandend heete lucht en om hun toppen hing een vale nevel Breede verblindende pijlen van zonlicht schenen de aarde te doorboren Licht en schaduw waren overal pijnlijk scherp afgeteekend het bosch z een soort oorkonde waarin va ïtgtjlegd is dat de houder ei n pi icve heeft afgeipgi van zun handwerk dat hy den meestert l mag v prcn er het recht heeft verwor fn eer zfcltstandig hanidwerkersbedryf te of urn of t iLuJeE Op deze betoogmig is het woord g yttrJ üor den ryksbankpneaident dr Scnath ri p oelast is met de i iding van het rijks n jnistfine van economische zaken In di e redt oermg zette spreker uiteen dit thans L dtiijk de 1 toefemng van het bero o vin ee i hariwerker vastgekoppeld is aan de jfl gging van een meesterproeve Dit be slUit 13 niet lichtzinnig genomen IieL n e Lisetrd op de nat soc opvatting van het haiidwexk Vcoi de ontwikkelmg der to niiiek nad di r adeleeuwschc gilde opvattin nog recht an bestaan Door die machine htcft het hprdwerk een beperking gekreser Het wa echte oen der econonuachs o SidroMnge i van de negentiende eeuw deze noodzakely rie Ixperkuig te doen samengia i met iet ervalltn van de beroepsorganisatie zooda nft ui oenng van onbeperkte vjylieid lot iitoefenmg van handwerk het handwerk kundige kunnen verminderde Het komt er echter op aan dit kunnen te behouden en te ontw kkelen Thans worden weer desbetref fend maatregelen door de nat soc geno men De verordening mzake de handwerks kaart mret een aanspoiwig vormen tot het bereiken van de hoogste Ihniet De weg wordt voor niemand veuBperd Er wordt geeni numerus clausui ingevoerd Geen dei handwerkers diQ vóór 1 Januan 1932 op de handwerksrol tdHi i injcKigtoreven worden door deze vorordenmff getroffen Wie later werd ingeschreven zal zijn meesterproeve voor 1939 moeten mhalen doch op gemak kelijker voorwaarden Ook de handvierker dl z ju opleidiig in de mdustne heeft ge kregen kan de meesterproeve afleggcTi en 7ich daarmede zelfstandig maken I u KKIJK Ue vermooiding van di n 1 run chman bernard b uiin ile toestand heentclit er ui Vbesaynii aldus hot fransch i£aliaai Mche oordcei Geen Haarlok beschaafd land Het bericht van den moord op den tianöchen administrateur Bernard en lÜO min van diens g voIg m transch Somalilaid heeft te Parys diepen mdiuk gemaakt a dere bizonderheden wyzen uit dat de slach ting ij ett plaatb gevonden aan de oe era van het Lac Abbe een meer in het uiterst Westeiyke deel aun Fransch Somaliland De Intransigeant herinnert er aan dat ae olk€nbondsraad herhaaid elyk en m het bizonder de vorige week het verzoek heeft ontvangen overeenkomstige voorvallen n behandeimg te willen nemen zulks in vei Land met de gebeiïrten saen te Oeal oea La Presse m i rkt op dat de gebeurtemssen na de totstandkoming iier Pransch ltaliaan leek een soi bere zwarte lljij de vlakte een massa van wit gloeiend licht Ln ter wijl ze daar stond te staren peinzend over het smartelijk gebeuren van eenlge uren geleden en over alles dat nog vol gen kon een elndelooze zee van mogelijkheden in dit meedoogenlooze land bekroop haar de vrees en niettegenstaan de de brandende hitte huiverde ze HOOFDSTUK II De zon stond laag aan den hemel er was geen wind en alle geluiden waren verstomd in de brandende hitte Alles was doodstil en Honor Donthorne zat In de schaduw van haar tent en staarde aiwezlg naar een paar bultige pakken aie daar lagen Mannerlng s werkj Ze wist dat hoewel de Inhoud van de pakken nauwelijks toereikend was Mannerlng en zij onmogelijk meer konden dragen Met die luttele hoeveelheid le vensmiddelen zou sir George haar trachten terug te brengen naar cultuur en be schaving naar een plaats waar t leven niet zoo meedoogenloos wreed was Het was een lange weg naar de dichtsbljztjnde Belgische post en de gids was tegelijk met de dragers verdwenen en ze vroeg zich af of ze hun tocht ooit ten einde zouden brengen In de tent naast haar vanwaar zoo nu en dan een flauw geritsel tot haar door drong was haar metgezet bezig de kaart te bestudeeren Ze had al dadelijk op zijn gezicht gelezen dat ook hij zich lang niet zeker voelde over den Roeden afloop ADVEBTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng i 1 6 regels flM elke regel meer ƒ O Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 156 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiea in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prtis Liefdadlgheida advertentien de helft van den pi s mOEZONDEN HËDEDEËLINGEN 1 1 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 060 Opde voorpagina 50 hooger j Gewone advertentien en ingezonden mededeeUngen bij contract tot zeer gereduceerdeD prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau nijn ingekomen tenemde van opname verzekerd te z jn sche ovensenkomst met van vnendachappe iyke gezindheid blyk geven De bladen wyzen er atgemeem op dat de Abessymsche aanval op l raijsch gebied be ter dan welke docura ft nitatie ook T an cien ab normalen toesta id ilykt geeft wuanr 1 thiopic het Af kaansche ryk waa aan Luropa noch zyn rnüuwen noch zyn hu p I eefC geweigerd verkeert De berichten over het i aiiisch Abessjn ache incident trakk n cv reens p icjtclyk de belangstelling löi I il aansch openb ire l meening Men ziet aiariïi een oe e ciging van de juistheid van iet optreden an Italië 0 van zyn protesten in Add Abf ba De omstandigiiead dat op de beid Ab ssyni sche overvallen op lUinn i m korten iiiii een gelyke overval op Fransche acUicne inenten is gevolgd n duidobjk bewjs aiüus de Italiaanse ig opvatti Hj dat er leis met m orde is i i h j d s n s ie ke zer rgK De Corrwre della Ser i wt rp n dit verband de vraag op of een land dat togen over zyn onderdanen en bij zyn eigen iroe pen zelfs geen dlscipUne kan handhaven op ee 1 gelyk niveau gesteld kan wor en m t de w arlyk beschaafde lainden Fe i htvreemdend zoo biet ontoelaatbaar dar e n staat die ah Apessynje ii het bmitnland z c weinig veaU heid biedt lid ka i zyn vbti den Volkenbond Men kan er alleen op wy zen dat Irankrjjk mdertyd hiat op eniei van Abessynie heeft doorgezet en daarmede een onverstandige geste heeft begaan aaivar het thans het voorbarige ka kt r moet mzien Uegtiering hervoimd lal van mtuwe mmiateirs benoemd Het Stef Ag heeft gisteravond uitvoe rige mededeehngen gedaan omtrent een ingrypende hervormmg der regeering vol gena welke alle ministeries die met door Mussolini worden beheerd dus met uit zondering van de ministeries van binnen landsche zaken leger vloot luchtvaart kolomen en corporaties opnieuw worden bezet Nieuw benoemd zyn Senator admiraal ihaon dl Revel minister van financiën m de plaats van Jung De Vecchi mimster van onderwys in de plaats van Lrcole KoHSoni tot dusver onder staatssecreta ris van het mimster presidentschap mims ter van landbouw in de plaats van Acerbrf Hazza minister van openbare werken in de plaats van Crollalanza Benm Kamerhd en industrieel minister van verkeer m de plaats van Puppmi Sofmi minister van justitie m de plaats van Irancisci Tegelykertyd is de gouverneur van Rome prins Boncompagrfl Ludovici afgetreden en tot minister van staat benoemd In zyn plaats komt de vroegere minister voor de corporaties Bottai van de reis hoewel zijn woorden hoop vol genoeg hadden geklonken Een beweging in de aangrenzende tent ondelbrak haar gedachten en een paar aeconden later stond sir Qeosge Manne ring in den ingang van haar tent Zijn gezicht stond bezorgd maar hij sprak met een geforceerde opgewektheid Ik heb het heelem ial uitgewerktHotior We kunnen MBu bereiken invijftien dagen We moeten over een uurop weg gaan Het meisje knikte toestemmend Het was beter zoo gauw mogelyk al tas het dan ook snikheet te vertreltken dan nog langer hier te blijven Toen schoot haar plotseling iets te binnen en ze zei lang zaam Je zou me nog iets vertellen over Waiter Ze bjafc haar woorden af toen ze het 1 gelaat van Mannerlng plotseling pijnlijk zag vertrekken Een oogenblik aarzelde hij toen zei hij onzeker Het is niets vkn belang HonorWalter Is niet meer in leven en en Ik zou het graag willen weten George zei het meisje rustig Hij aarzelde weer toen zei hl haastig Laten we er liever niet op doorgaanDe 7le je en het was eigenlijk nietmeer dan een vermoeden Wel Zij wierp een aarzelenden blik naar de 1 wolfsmelkplanten achter de tenten en zezag dat het antwoord op haar vraag bevestigend was 1 Een oogenblik stond Mannerlng blJ öch 1