Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1935

hen Stu rt De Waal en Reudier In 1902 betrokken de meisjesstudenten hun eer ste eigen kimer op de Langebrug Door de vaste theemiddagen kwaVn er een ge weldige stijging in de gezeUigheidslijn en in dien tijd werd ook de roeiclub De Vliet opgericht hoewel het tot 1918 duurde voordat de eerste studentenroel bteii op de Hoilandia baan verschenen Na 14 6 trad de V V S L ook meer naar bulten op Behalve de studie eischen ai leen alleidmg als ïport werk in de sub vereenigingen vriendinnen enz de aan dacht in het studentenleven Spr gewaagde verder o m van de of llcleele erkenning van de oprichting der muziekclub van de eerste echte eetfca mer van de eerste debatmgclub die het evenwicht tusschen gezelligheid en ernst ging helstellen enz In 1922 verscheen de eerste almanak Van 1928 dateert de groote verhuizing naar het tegenwoor dige clubhuis aan het Rapenburg Kon bij het orige bestuur de toenmalige praeses spreken over de studente en het V V S L lid Prinses Juliana spr wU thans met nalaten te vermelden hoe zeer het allen meisjeti studenten heeft verheugd dat de Prinses In 1530 tot eere doctor promoveerde Te veel meisjesstudenten Aan het slot van haar lustrumrede merkte mej De Roos o m op Hoewel wij natuurlijk vol geestdrift zijn over de vlucht die het aantal mels jesstud nten heeft genomen toch stu deeren er tegenwoordig stellig te veel meisjes Wel maakt men door dep druk der tyden meer ernst met de studie maar toch zijn er nog te veel die m eer om de aarïlrekkehikheden van het meis jesstudentenleven dan wel wegens be langstelling In de studie xan de unlver siteit zijn ingeschreven Spi wilde niet ingaan op de mogelijkheden welke de melsjesstudente na afloop van haar stu die openstaan tn evenmin op de proble men welke de vrouwenarbeid tegenwoor dig weer in zoo ruimte mate biedt maar noemde het wenscheiijk dat alleen die genen hun middelbare opleiding vervol geh met een academische studie welke niet alleen door aanleg daartoe geschikt zun maar welke ook zich een studievak hebben gekozen waarnaar haar belang stelling m hooge mate uitgaat Spr besloot met een heilwensch voor de vereeniglng De eveniedige viathtvetdeeiinff l e regeering verklaart het Bijngebied uitdrukkelijk uitgeschakeld van de werking van de wet De minister van justitie heelt aan de procureurs generaal bij dt Gerechtsho ten een circulaire gezonden waarin wordt hermne d aan vorige aanschrU vingen waarbij werd bekend gemaakt dat de voorschriften van de wet van 5 Mei 1933 houdende tijdelijke maatregelen ter bevordering van een zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeellng in de bin nenscheepvaart ingevolge de herziene Rijnvaartakte niet zouden zijn toe te passen op het bevaren van den Rija waaronder mede te verstaan de Waal de Boven Beneden Merwede de Noord de Lek de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg doch wel op het laden ot In lading nemen op of aan die rivier De arresten v n den Hoogen Raad De Hooge Raad heeft thans bij arrest van 17 December 19M beslist dat de be iemmeringeii welke de wet van b Mei 19 bil toepassing op den Rijn zou op werpen met betrekking tot het inladen ot in lading nemen in een vaartuig voor vervoer naar binnen het rijk gelegen plaatsen in Mrijd zijn met de rechten weike de herziene akte omtrent de Rijn vaart toekent en dat de wet van b Mei I Hi deze rechten noch heeft willen aan tasten noch ook heett aangetast Derhatve aldus de circulaire dient thans de Rijn met de bijbehoorende wa teren van de toepassing der wet op de evenredige vrachtverdeellng in de bin nenscheepvaart geheel te worden ultge zonderd HlJ7igine Warenwet Fen nieuw ontwerp te veruacliten Het Nederl Weekblad voor Kruideniersjvarert meldt bevordering van het normale handels verkeer van JMederland met andere lan den Secretaris der delegatie is mr C van den Berg ambtenaar aan het depar tement Van oeconomische zaken Aan de delegatie zijn voorts toege voegd de heeren J A faasburff hoofa commies aan het departement van oeco nomlsche zaken en H J W Doorh amb tenaar aan het öepartemeirt van oeconomische zasen l e mogelijkheid ts niet uitgesloten dat de onderhandelingen In het begin vande volgejide week een aanvartg zullennemen v GEMENGDE BERICHTEN Groote brand te s Giavenhasre In een complex fabrieksgebouwen aan de Leeghwdteistiaat en Waldoi pstiaat Ie fa Criavenhage Is hedenmorgen een lelie brand uitgebroken die een groot la bneksgebüuw m enkele uien tijds göheel vernielde De brand ontstond in het labrieksge bouw waarin een papierfabriek is geves tigd üiL het gebouw dat drie verdiéfiln gen hoog is sloegen de vlammen uit het dak zoowel als uit alle ramen en deuren Het was een fantastisch schouwspel Los se bladen papier woeien over de straten angst en schrik verspreidend onder het publiek dat van alle kanten was geku men om het indrukwekkende spel van de vlammen te aanschouwen De bi andwegr die terstond op het alarmsignaal was gekoïwen met groot materiaal en geweldige watermassa s op de vlammen heerstortM kon niet ver hinderen dat de brand ook de andere labrieksge bouwen in vlammen zette en verwoed om zich heen greep In het gehouwencompicx bevond zich niet alleen een paplerlabriek maar ook de Rubber Latexpoeder Comp een Staal Mu een Tricot Mij en een Scheermes senlabriek en nog enkele andere ondei remingen Omstreeks haiJ cil heelt een bedienae van de papierfabriek de heer A J W de brand ontdekt De vlami en Mihoten alras omhoog gretig voedsel vindende in de rubber en paplei voorraden welke op geslagen waren Het vermoeden bestond dat de brand is ontstaan door kortsluiting waardoor een ilftkoker in brand geraakte Deze littkokT werkte tevens als schoorsteen waardoor de vlammen met gewelaige snelheid aangewakkerd werden Het personeel moest zich hals over kop in veiligheid stellen Niemand werd ge wond ben halt uui na het begin van den brand stortte het d k van een der labrl k n reeds in Naast net biandende labrlekscomplex is een benzinedepot en een verllabriek Lrelukklg was de wind naar de andere kant zoodat de brandweer de zich naa t het brandende gebouwencomplex bevin dende gebouw voor In brand raken kon behoeden Om even elf jnHr kwamen met donderend geraas de machines van de derde etage naar beneden angs en schrik ver spreidend bij de omstanders De otticlei van Justitie de wn com missaris van politie en een groote politie macht waren op het terrein van den brand aanwezig Om kwart over ell sloegen de vlammen ook aan de voorzijde van het tak rieksge bouw aan de Waldorpstraat uit Ook hier moest de brandweer haar pogingen om aeze vleugel te behouder opgeven Het was een vlammenzee een vreeselijk angstwekkend geknetter van het vuur dat door den hevigen wind telkens werd aangewakkerd De brajid was op vele plaatsen zichtbaar Het stond zwart van de menschen ben agent van de motorbrigade werd gewond Het was omstreeks een uur dat de brandweer voor het eerst kans zag het gebouw binnen te dringen Zij moest over stapels papier heenworstelen alvo rens zi kon overgaan tot het natspulten van de smeulende massa papieren Op dat moment laaide de brand aan Zooals men weet heeft oud minister voorzijde van de fabriek weer op Het werd een hirdnekVige strijd tusschen het vuur en de brandweer om een paar ver trekken te behouden Dit is de brand weer gelukt en omstreeks twee uur kon men zeggen dat men de brand onder de knie had Behoudens deze paai vertrekken Is het geheele groote 1 abrlefesgebou w geheel Verschuur tijdens zijn bewind een wets ontwerp ingediend tot wijziging derWarenwet 191 beoogende dat op de verpakkingen van artikelen gewicht stukstal ot inhoudsmaat moesten worden vermeld De Tweedp Kamer heeft indertijdover dit ontwerp een voorlooplg verslaguitgebiacht Naar wij vernemen zal de memorie van fnl lti antwoord op dit ontwerp u i 11 verschij werkten c a iserklieden nen zoodat het wetsontwerp als Inge schade Is Is nog niet te zeggen Jong meisje ontvoerd Daders aangehouden De zedenpolitie te Amsterdam heeft naar de Iel bericht dezer dagen twee mannen kunnen a jresteeren die Zater dagavond een jong mei je In een auto hadden ontvoerd eai zich later aan een zedenmisdrijf schuKllg hebben gemaakt Het veertienjarige meisje liep Zater dagavond om omstreeks tien uur op den Overtoom toen zlJ werd aangesproken door een jongeman die met een anderen man even met een auto achter haar had gereden en plof ieiang in haar nabijheid stopte De man die he kind had aangespro ken wist haar on der een of ander vooi wendsel te bewegen in de auto te stap pen en een eindde mee te rijden Het niets kwaads ver moedende kind ging op de uitnoo lgtng l n Nauwelijks zat zij in den wagen ol dei bestuurder gaf vol gas en reed met eer ige omwegen naar een perceel In Zuid Later werd hf t kind weer vrijgelaten Toen het meisje thuis kwam en aan haar ouders vertelde fraX haar was ovrkomen trokken kan worden beschouwd In de plaats daarvart bestaat de mogelijkheid oat in den loop van Maart een geheel nieuw wetsontwerp dat deze materie behandelt door minister Slotemaker de Bruine zal worden Ingediend De Neder landsch Roe mee nschr onderhandelingen De samenstelling van de delegatie De Nederlandsche delegatie voor de Nederlandsch Roemeensche otiderhan delingen is samengesteld uit de heeren mr A Kleltens administrateur blj het departement van oeconomische zaken voorzitter der delegatie Ch M Dozy consul generaal der Nederlanden te Boekarest J M van Valkenburg oud onderdirecteur van het departement van gouvernementsbedrijven in Ned Indië dr P L Rutgers Ned Indisch ambte naar tijdelijk werkzaam gesteld bij het departement van koloniën T Ellnk Schuurman consul der Nederlanden tij deiijk werkzaam gesteld bij het departe ment van buitenlandse he zaken mr A W C baron Bentineg ambtenaar bij het departement van flnanclfen E Herïny secretaris van het Centraal instituut tot i frappant w t h gest haafde opper lakte van dc la i Ier 0 ik k n omtrent htt gebruikte hout j er de Udder van te er vaardigen en h ut aanwezig op den zDlder rei juiste o ereenkom =t an soort or den aannemelijk gemaakt Omtrent sp0ren an vmgerafdrukkf n ip le ladder viel met eel definitiefs af te leiden De itaak is m z o erre een flink tm opgeschoten dat tenminste de laatste ge tuige a charge gehoord w rdt d i Arthur Kohier de houtdeskundige Vermotdelyk dl het O M dan voldaan zyn Gisteren zou dus de ry der getuigeïi a I charge geopend worden Daarna was de beklaagde Hauptmann elf de allereerstÉ nden raagde Nadat het verh r van de getuigen a harge geëindigd was vroeg een van de idvocdten van Hauptmann aan het hof om dt jury aan te bevelen Hauptmann vry te spreken omdat de zaak buiten de jurisdic tie van het hof valt De rechter eigerde dit De vepleiiger verklaarde daarop dat hij zich sterk maakte te kunnen hewy en diit Hauptmann p den lag dn de t phchting van de baby werk zocht en den avonl met 7ijn vrouw heeft doorgebracht Daarop kwam Hautpmanu in d getiu genbi nk Hy deelde nude dat hy op zevefl tienjarigen leeftyd in Duitschland soldaat geworden was in den oorlog is hy dt jr Ki = vergiftig Ijater is hy m Duitschland vpï oordeelri en is na zijn invnjheidstellinf clandestien de Vereenigde Staten biniienge komen Op den dag van de oplichting l ezat hy drie of viei duizend dollar Hij is hen dag aan het werk gegaan en kwam daar om vyf uur vandaan Het verhoor van Hauptmann werd hur onderbroken vo r den getuige a decharge den bakker fnderukson by wien de vrouw van Hauptmann werkte Hy weigerde den eed af U leggen fly verklaarde dat de vrouw van Hautpmann op den dag van dt oplichting naar gewoonte op haar werk ge komen is De vrouw van dezen getuige ver klaarde verve Igenci dat Hauptmanli zyn BINNENLAND KoningPi Moeder Herdenkingsfunds Radiorede minister Slotemaker de Bi uine De n mister van Sociale Zaken prot dr J R Slotemaker de Bruine zal Dins dag 2q dezer van 2 115 tot 2 20 een radio rede houden over Het Stichten van een Nationaal Koningin Moeder Herden dinksfonds uit welk fonds on en min vermogenden zullen kunnen worden ge sieund als de tuberculose hen bedreigt De uitzending zal over beide zenders geschieden l ustium Leidsche Meisje Studenten Heden geopend Prinsrs Juliana als réunlste Ue intocht Gisteren was een groot deel van de Sleutelstad in vlaggentooi ter gelegen heiïl van het zevende lustrum van de er van Vrouwelijke Studenten s Mor ens vioeg zijn de réunisten Leiden feln nengekomen en het gat op het Stations plein een blij weerzien van velen na kor teren ol langeren tijd Onder de buitengewone leden vermeldt de ledenlijst van de V V 8 L in den almanak H K H Prinses Juliana van Oranje Nassau Mecklenburg De Prinses kwam met den gewonen trein van 10 io In een derde klasje wagon met andere reunlsten aan Niet ais troonopvolgster Verscheen de Prinsef echter ter réunie maar ali gewone rèuniste zooals zij in haar Leldsrhe jaren ook gewoon meisjes studente is geweest Te midden van een bonte cortege die zich met het Leidsch Politie Muziekgezelschap aan den kop an het Stationsplein langs den Sta tionsweg Breestraat Prinsessekade Ra penburg fateenschuur Breestraat na tuurlijk langs de universiteit jiaar de Club begat met het vaandel der V V 3 L na de polltiemuziek en met een keurig eerewacht van meisjesstudenten Daarna het bestuur van de V V S L de lustrumcommissie de besturen der zustervereeniglngen met het Gronlngsche Magna Pete vooiop Verder de réunisten opnieuw opgenomen en dan midden in het hechte geheel van de te Leiden studeerende vrouwen Daarna be sturen van de subvereenigingen soms met zonderlinge namen als De Kemp hanen Gezelligheid Troel t Naaimugje en tenslotte de huidige generatie der leldsche vrouwelijke studenten Het vijf de jaar eerst en tot slot de nauwelijks aan het novltiaat ontgroeiden De stoet trok belangstelling van het Stationsplein tot de Club Na deze blijde incomste die veel be langstelling trok het publiek stond in dichte rijen langb de bevlagde straten en begroette de Prinses met hoeragt roep vereenlgden de rtunlsten zich aan een lunch in In den Vergulden Turk ile Lustrumrede In de door de damesstudenten versier de Stadsgehooi i a a 1 opende de praeses an de V VS L mej C L de Roos gis termiddag het zevende lustrum met een rede waarin zij eerst de Koningin Moe der en Prins Hendrik herdacht Spr schetste vervolgens de studeerende vrouw an he einde der vorige eeuw die als een blauwkous werd beschouwd Mis schlen was zu dat ook vergeleken met het gemiddelde meisjesstudententype van tegenwoordig spr bracht echter in herinnering dat de studeerende vrouw van de 9öe eeuw strijd moest voeren voor haar sfudle en voor haar rechteu Uitvoerig behandelde zij de geschiedenis van de V V S L waarbij zij hulde bracht aan de oprichters de dames Co stelde men direct de zedenpolitie an het gebeurde in kennis Gelukkig wist het kind nog het huis aan te wijzen zoodat de politie vrij spoedig de twee kerels kon arresteeren Zij zgn onmiddellijk naar het bureau van de zedenpolitie overge bracht en ter beschikking von den ofTl eter van Justitie gesteld Twee dorpen wisselen van woonplaats Een schitterend staaltje van potltiek beleid heelt zich te Istanboel eén dezer dagen aan de Turksch Bulgaarsche grens afgespeeld Het dopr Karafoli dat in ïurkije ligt wordt n 1 uitsluitend be woond door Bulgaren terwijl het dorp Kesieureu even over de grens in ulga rije Voornamelijk Turksche bewoners telt i en cóhimissie uit l elde dorpen werd benoemd en er werd besloten om van dorp te verwisselen De Turken zullen Bulgarije verlaten en Karafoh gaan be wonen en de Bulgaren zullen zich In het dorp Kessieureu neerzetten De regeerin gen van beide landen hebben hun goed keuring aan dit besluit gehecht LUCHTVAART Fokket All speed Ltd Lord Grimthorp over de overeenkomst met tukker fiirenties voor 16 soorten vliegtuigen ook de F 22 en In de gisteren te Londen gehouden al gemeenc vergaae rlng van Alr£ peed Ltd legde de piesident commissaris Lord Orimthorp volgens het Handelsblad uit voertge verklaringen al Inzake de over eenkomst met Anthony tokker In faeptembei iJó werden met Fokker vrijblijvende onderhandelingen gevoerd l okker bezit zooals bekend licentie voor het bouwen van de Douglas C viiegtul gen voor turopa en de Britsche eilanden Het doel van de onderhandelingen die de Ai speed met fokker neett aange knoopt was aanvankeiyjt de licentie te verkrijgen voor den bouw van de Dou glas machines Bu oe onderhandelingen werd het duidelijk dat Fokker trachtte in nauwere relatie te treden met het Britsche vliegwezen waarbij hij er vooral naar stieefde zich in verbinding te stel len met die groepen die over groote ex portbelangen beschikten Dit is met de Airspeed Ltd het geval tokkers voorstellen kwamen in t kort op het volgende neer In samenwerking met Britsche organi saties wilde hij de licenties voor al zijn bestaande vlletuig typen ook de licentie voor de Douglas machine afstaan ter wijl hi tevens zijn eigen diensten in dienst van de samenwerking met Enge land wilde stellen Dit lioorstei Is door de commissarissen van de Airspeed Ltd met veel belangstelling ontvangen en door hen nauwkeurig overwogen De overeenkomst waarbij de licenties voor het bouwen van vliegtuigen verkre gen worden heelt betrekking op 16 ver schillende types van vliegtuigen waar onder de Douglas machine en wel modellen voor de burgerlijke en militaire luchtvaart Ook de laatste types van Fok ker nl de F ffi en de F 56 vallen onder de overeenkomst Deze laatste twee types zijn groote 4 motorige vliegtuigen die over een zeer groote snelheid beschik ken Hun capaciteit is geschikt voor de langste en zwaarste tochten In het Brit SC he Rijk Bovendien heeft de overeenkomst nog betrekking op eenige militaire viiegtul gen die 700 zij al niet t eter zijn dan de vliegtuigen die op het oogenbllk bij de Royal Air Force In bedrijf zijn toch min stens even goed zijn als deze De Airspeed Ltd 7al natuurlijk niet alle F okker mo dellen vervaardigen Zij zal de meest ge schikte ervan uitkiezen om in Engeland te laten fabriceeren en bovendien zal zij voortffaan met den bouw van haar eigen modellen Het Is waarschijnlijk dat de Airspeed Ltd een oi twee gewijzigde types van de machines waarvoor zij licentie heett ver kregen zal bouwen en met de hulp van Fokker nieuwe modellen zal trachten te ontwerpen Ter doorvoering van deze samenwer king met t okker zal men het kapitaal verhoogen Deze kapitaalsvernooglng is gisteren op de algemeene vergadering met algemeene stemmen aangenomei RAÏHfi NTFTfW frogramma voor hedey Hilversum 550 Concert door Or vitropia fe W Concert door de Zonne kloppers 6 3 1 Concert door de Fliereflui Iers j o Klarinet en plano 7 05 Orgel spel 7 W Geordende productie III LiOO nen salarissen en rente In geordende productie Lezing door Dr M Wlbaut 7 5Ü Oramofopn 7 57 SOS berichten VPRO 8 Xf Cursus Godsdienstige vor men en gebruiken tn het gezin Derde voordracht Typen van godsdienstige ge zinspractijk Spreker Ds J van Nieu wenhuyzen 8 30 Concert 9 00 Cursus Vader en Moeder religie 3e voordracht De vereering der Moeder Gods De Ma ria gestalte Sprejfer Dr J C A Fetter 9 W Concert 10 00 Vaz Dlas 10 16 CursusModerne Woninginrichting 3de voordracht De meubels en hun nuttig gebruik Hun samenstelling en doel Dedienstbaarheid van het meubel SprekerOtto van Tusschenbroek VARA 1100 üramotoon Huizen 5 OU Landbouwcrisiswetten en besluiten door Th Arts 5 30 Concert door het KRO Orkest fa 15 Een beeld van het moderne skiën in de Zwitser SC he bergen door W Graziano 6 3 iCon eert door het Kamerorkest 715 Land en Volkenkunde Ceylon de parel van Indié door pater H Beukers 7 35 GrafmOjEoon 7 40 Vaz Dlas 7 45 Uitzending van de revue Met vlag en wimpel 10 30 Vaz Dias iü35 Gramofoon STADSNIEUWS G0LD4 25 Jan 1935 Kamer fan Kimphandel en fabrieken voor üuda en Omstrekin Vdvietvbenctiten van htt tria Invoer bun au Dt kamer van Koophandel en tabneken or Gouda en Omstreken maakt belaii hebbenden i h ar district ei p attent kt op de eventueel door hen van het t r sij lnv eibureau l Gravenhage ontvafMn tdvf sherichten betreffende aan de Kaïna alhiei gezonden tocwijzmgen voor I nge land gedrukt staat dat alle voor 1 Januan WVy ver itrekte toewijzingen vervallen mn ij geheven er echter goede nota van te illen niemen dat dit ryfet geldt voor boven b doelde t ewijzmgen uit l ngeland daar hun al oude toewijzingen voor Ut t ge iigheid hebben behouden De Groene Ifruu film draait Première te Gouda Voor hygiene wj volksgezondheid Voor de afd Gouda van de Imd Holiand sche ereeniging Het Groene Kruij er len gist avond in de ReunieJjiofacoop al hier ee tweetal voorstellingen gegeven van de Groene iviuis Jilm dit in de looj ja het afgeioopen jaar i vervaardigd Het at tevens gisteravond de eerste maai dat deze film voor het publiek werd vertoond Dat het Groene Kruii groote bekendheii heeft en het sjmpathieke werk dcEer ver etniging n breede krijig wordt gPwa jdLer bleek uit de groote belangstelling welke Zoowel voor de vertooning om al m uur bestond In haar openingswoord heette de prest dente mevr P Homeman Janhen alle aan vezgen hartelijk w etkom sprak m ij Zonder woord van dank voor de medewer king van Burgemeester en Weithoudera en besfoot met een opwekking tot steun aan de Vereeniging De Groene Kruis film laat speciaal het Geneeskundig schooltoezicht xien ben ge zonde Jeugd is een krachtig volk zoo iuidt een der leuzen in den aanvang Als inlei ding ziet men de toestanden op de scholen in de 16e l e en löe eeuw waar geen leer j hcht en nog minder medisch toezicht was Voor de Leerplichtwet waren er 5 0 kin deren boven de b en beneden 12 jaar die geen onderwys ontvingen Inpl aata van naar school te gaan werden de kinderen naar werkplaats of fabriek gezonden met al de gevolgen van dien Op deze goede en duidelyke mleidingvolgt dan het in beeld gebrachte arbeidaveld van den schoolarts de school Hetschoolonderzoek door den arts o van zeergroot belang Niet alleen de lagere maarook de kleuterscholen staan onder het wakend oog van den schoolarta Slechte oude scholen die meer gelijke nis vertoonen met afg edankte gevangeni sen dan onderwysmsti tuten moeten zoo laat ons de film zien plaats maken vuor mricntingen waar de jeugd een gezonde op eding kan krggen Waar licht lucht en zon vru kunnen binnen komen De film brengt ons naar het terrein der tbc beatryding naar de openlucht onder wijsinrichtingen scholen voor blinden stomme en doofstomme kinderen open luchtscholen voor zwakke en gebrekk gr kinderen enzoovoort Het is ondoenlyk om de geheele fil 11 die uit vyf acten bestaat weer te geven Het Groene Kruis doet met de vertooninp van deze uitstekende film zeer goed werk en WIJ kunnen en willen dan ook niet an derb doen dan een woord van lof spreken aan het adres dezer Vereeniging om te ein dlgen met de woorden waarmede de film besluit Een gezonde opgroeiende jeugd IS het kostbaarste goed eener natie Kerk en Vrede Ds Hugenholtz over Godsrijk en wereld In het Blauwe Kruis sprak gisteravond ds J B Th Hugenholtz uit Ammeratoi algemeen secretaris van Kerk en Vrede oor de Goudsche afdeeling dezer vereen ging over het onderwerp Godsrijk en we reld Ö5 belangstelling was vry groot Spr vangt aan met te zeggen dat de wereld waarin wy leven een dubbelzydig karakter draagt namelyk de onzichtbare en de zichtbare wereld De onzichtbare wereld ia de wereld van den geest het ryk van God dat zyn schep pende idee uitdraagt in de wereld en op het terrein van de menschelyke werel i stuurt naar het eeuwige ryk van God De zichtbare wereld is de wordende de groeiende wereld die wy als christenen zien dis ie openbaring Goda Spr verge lykt daarby het Oude en het Nieuwe Testament De mensch moet naar het woord an den evangelist Johannes komen tot een ander leven De mensch is zich meestal niet bewust van de goddelyke krachten die in hem werken doch is veeleer geneigd oni God en zyn naaste te baten De mensch moet zich zoo zegt ds Hugenholtz bewust worden van zyn kindschap Gods Dit geldt zoowel voor de individu als voor alle menschen tezamen Christus IS de Drager de representant van die nieuwe wereld en is daarvan de levenswekkende geest Het christendom heeft zich van den be ginne af geroepen geweten om de men schen te richten naar het Godsryk Daar om komt het christendom met de eisch van bekeen ng en verandenng Het godsryk ia zooals Jezus eens heeft gezegd niet hier of daar maar onder ulieden binnen m u De geest Gods stelt si eisch zich zelf verloochenen en leven vol gens de Wet van liefde en wederkeeïig hulpbetoon Daarby vergelykt spr de eer ste christengemeente te Jeruzalem Oorlog beteekent verscheuring van het T van CbrnBis dat zön leden telt r ile wereld en dat met ophoudt vef de Wn zun allen broe Tcti in ien orla doodt deSeln der protestant den th e tl rTpr brengt on m t t re ler e d Het de taak X to nen en van alle Kerken om t te ïeggen dat er grtnüen zyn l rl irdtad oodat het persoon tr van ieder individu m gedrang r etaacM den oorlog wirdtde if en mensch geschonden De oorlog Sdel om mtemationale geschillen t tleJSn moe o en u tr bannen D lar hebben we het Internationale Hof van TLe te Den Haag dat nog wel moet fn aangevuld maar toch een begin is r tternXnaal recht inplaats van inter rhn nrr du besloot d HU h lti gelooven wu aan de vervul ff het toekomstig njk van God In ïfeCreld staan w heel sterk al we verwachten van het K lk van God en £= irdden het On Vader Uw £ f teX nabespreking volgde j rr lt et nw l spreker sloot Bedairkt voor ber ep j oul tadgenoot ds B J B k tt J raeH ang I uthe s he kerk te Pen Helder Missie actie Oe alhtï gehoud i Algemeene Missie A j Dekenaat Gu ia heeft V ƒ de Mf ste L batig l i WK l f tjitvwring Gemengd en Jeugdkoor V xcelsiur Directeur Leender Het Gemengd en Jeugdkoor Lxcelsio geelt as Zater lag i l haai jaarlijks concert m Loneordia Het gemengd kior komt met werken 1 Nalerius Bach I ilestnna v Herwaarden RoMkeenI Wt lus een gpvarieerd pio Het ieagdkoor geeft werken an Vli gh d Bijl Kwls en 1 rank en de kir ierffeffitte Jantje n Modilprstad van M vi L Linden Siwl ier waart Zaterdagmiddag 2 uur wjrdt rtezp op et te ala matinee or sch jolki nderen jpj v rd m Concordia Grondbedrijf Overdracht An gronden a n het Openbaar slachthuis In den loop an het jair l zyn de vooi veAoop beschikbare gronden behooiendt tot h t Gemeentelyk Grondbedryf 4 om pU BurgvUt I g tièet verkocht Van i tot genoemd ctmplex behooremie terrein i 19 na nog een ge leelte gro it 41 UZ ver ïelk gedeelte 1 liestemd voor uitbreiding eer terreiwn v in het Openbaar Slachthuis Inïevolge het bep lalde by artikel 19 ub der einrdenng op het beheer van het Gemeentelijk Orondbedryf moeC deze gr nd alt het bedryf worden genomen teg n ver jtoeding van de geschatte waarde Deze xtPtie s laatsteiyk geschat op f T iO per yt h verband met vorenntaande stellen B n den Haad voor den bovenomschrevtn RTond dooi t Genieenteliik Grondbedrijf aan bet Oï nbaar Slaihthu s te doen ovenlragen tenen erpr edmp door laats iren wmd h dnif vnn p n hwlrap al f 50 per M2 of n totaal f 1 f fi O 10 Atnkoop grond voor ée verk ers wrbetering Krugerlaan Du Toitstraat In de Raad rgadenng vin 1 Decembei jl werd besl ten l t aankoop an een strook frond van pn heer J P Dessing alhier Telke gr nd benoodiji S is m verb nd me de plannen t t verkeersverbeteri ni Kiu rerlaan Du Toi traat Ten e nde genoemde verketrsverbetering Heheel tot hur leph te doen komen i bet HoodzakeHik dat de gemeente nog dp ie achikkhip krygt over een gedeelte vati de aldaar aan le overzijde van de straat ge legen perceelen kadastraal bekend gemeen te ooda sectie A nos 645 en 3646 weg en voortuin van de woning Krugerl 5 ter trrootte va i M2 De eigenaar hier an dr heer O M Nederhorst wonende tf An terdam s bere d g vt nden den grond aan ifWrnpente it te staan voor den nrys van Ï60 per M2 B en W stellen den Raad vooi tot aanfroop van bovenbedoeld stukje jrrond ove tegaan W iriging salaiis en loonrejrelinffen van het Kemeentepeisoneel Een 8chnjven van Minister de Wilde Burgemeester en Wethouders hebbMi den ftd afschrift dt en toekent van Jen brief Van den Mmistei van Brninenlandsihc a ndd 10 J inuan 1935 waaruit blyk dat e i adsbesluiten van 11 m 17 De ember lw4 tot herziening der loon en sa irisre ffehngen naar de meening van Zyiie E xc i wjleitlet aandp m verband nie de hmd ge ttiwoniBtandige le stellen eischen ligt m het voornemen van B en n Raad ten spoed gste hieromtrent mede deellngen te doen De bnef van den Minister luidt a dus 1 Naar aaimeiding van nev nverneld Mhrirren heb ik de eer Lw Collep tf b J nten dat de bestudeenng van de by d t y en ontvangen bescheiden heeft gelcil le volgende conclusies wv uwe salanaregelingen vastg ew bij raadsbesluiten van 11 en 17 Decern r 1 34 beantwoorden niet ande wschen ike mede m verband met de bi td g tydii Wstandigheder overeenkom dig de richt Hjwn aangegeven in het rappor der com ie Schouten aan loon en salanan ge ip van het ov rheidspersm m bet algtmen behooren te wordwi geiteUl die l iiLjttc rcgchngcii zouden deiiave op di vei e punten wyzigmg moeten jndergaan b de voorstellen van Lvv Collega ld 24 I en 26 November 1934 nos 186 en IH kun nen daarentegen alles tezamen genome vel aanvaardbaar worden geacht d Ik moge Uw College daaron verzot en en raad Uwer gemeente onder of s nu b cei mg van het vorenstaande namens mij 111 t erweglng te geven ayne voormelde bp gluten vwi 11 en 1 December 1934 m te trekken en m de plaats daaAan de vooi snellen van Uw College als evenbedocld ge rckcnd van 1 Januan 1935 vast te siellen Aan den raad ware daarby tevens te doc i v um dat het door my beoogde resutaat indien noodig door toepassmg van de pro cedure ingevolge artikel 126 der Ambtena renwet 1929 zal worden nagestreefd Met Uw voornemen om de wedden an het personeel vgn het Van Itersoik Ziekenhuis in afwachting van eene definitievenetiemng voorlooplg te regelen op denvoet van de voo Tiet gemeentepersoneel inte voeren nieuwe regelingen kan ik mij vereenigen Nopeas Uw natter voorstel betreffende df salarissen van het politiepersoneel zaiIK by afzonderlyk schrijven berichten Gent rbeidsbeurs Het aantal werktcoozen Op Donderdag 24 Jan waren by de Ai beidabeurs ingeschreven aardewerkers 106 letterzetters 35 bouwvakken 588 hoatbe vterking 14 lederbewerk ng 24 kleeding bewerking 28 metailnyverhe d 22Ö papier branche 6 textielindustrie 4 suikerwei kers 96 sigarenindustrie 115 landbouw 46 pfkhuisknechts schipperaknechta koets er en chauffeurs kantoorpersoneel 49 hu elyke diensten li fabi ekirbei Iers 136 tiansportarbeiders 83 techn per 2 rotaal 21 lö Etalagekasten leeggehaald bIJ Frans van Camp en bij de firma Bantztnger ZeUs inbrekers proflteeren van de koopjes Alhoewel de politie den laatsten tijd groote activiteit aan den dag legt is het hedennacht aan éen of meerdere inbre kers gelukt een goede slag te slaan bu twee winkeliers In heerenniode artikelen Toen de heer Frans van Camp n 1 he denmorgen zijn zaak opende om nieuwe klanten van koopjes te gaan voorzien kwam hij tot de ontdekking dat uit een der buiten etalagekasten de geheele In houd was verdwenen Gisterenavond lagen fer nog overhemden en poiohemden In maar deze hadden nu blijkbaar een andere bestemming gevonden N iar de eigenaar onti mededeelde bedraist de uitverkoopswaarde ongeveer ren twintig gulden welke schade door verzekering is gedekt Een andere wtnkel ier in mode artlke len de heer CAB Bantzlnger van de Markt kwam het geval van den heer Van Camp ter oore Hij controleerde daarna hedenmiddag omstreeks l 30 uur ook zijn etalagekastjes eens die eveneens met uitverkoop artikelen waren ge vuld en kwam tot de ontdekking dat waarschUnlljk dezelfde heeren ook zijn zaak met hun bezoek hadden vereerd HU IS er echter leeliJker af gekomen daar de schade die bü herti ongeveer ƒ 10 1 bedraagt niet door verzekering wordt gedekt uoor belde gedupeerden is bij de poll tie aangifte gedaan die thans naarstig naar polohemden handschoenen sport en turnrlemen zoekt ben der omwonenden deelde ons nog mede dat het zijn bevreemding had ge wekt dat den laatsten tijd telkens de zelfde man voor de etalagekasten bij de la Van amp had staan kijken Waar schUnUik zou dit een spoor voor het on derzoek kunnen zijn Belde kastjes zijn niet geforceerd doch met een bleutel geopend Dp Inbreker die vermoedeltlk wel beide inbraken op zijn geweten heett moet wel een zeer brutaal heerschap zijn daar ondanks het nach teltjk uur straten als Kleiweg en Markt toch niet doorloopend ontvolkt zijn Kan tongei echt l Uspraken htrafzitting Woenadag 23 an werden wegen o ertred ng vt n Art 22 beerphchtwet S tien H te Moor diefht f 4 öubs 1 d h Art 25 I rov Regl H C K te Waddi ix een schuldig zonder toepassing van straf Art 16 Keur Polder Willenj G K tt g uda 1 ƒ l subs 1 d h 2 ƒ 2 subs 1 d h Art 3 M en K R K M te Waarde vry l raak Art 6 Wtningwet L M te Bergambacht ƒ 2 50 subs 1 d h Art 22a M en R wet A A C t Zeg aard ƒ 20 subs 5 d h Vogelwet A den O en C den O e Keeuwyk vry praak Art 16 20 Crisiszuivelwet art 2 Ciisis zuiveibesluit UI I van L te Rcuwjk ƒ 10 subs 2 d h Art 6 M en R Regl J P v d te Reeuwyk ƒ 1 50 subs 1 d h G 1 t Gou da ƒ 4 subs 1 d h A t H K te te Gouaa Art 11 M en R Regl f B MaartensdyJt ƒ 3 subs 1 d h Rotterdam f 2 f 0 subs 1 d h Art 14 M en R R P J V j 25 subs 5 d h Art 16 M en R R H J R te Gouda ƒ 1 50 subs Idh AJHteBteRot terdam ƒ 5 subs Idh J W te Woer aeji ƒ 1 50 subs Idh W H K te Hil versum 2 x ƒ 1 50 subs 2 x 1 d h Art 9 M en R Besch H J R te Gouda f 1 50 subs 1 d h Art 58 M en R R T K te Jaarsveld ƒ 1 W subs Idh J J V te Gouda schul dig zonder toepassing van straf T K te Jaarsveld Art 59 M en RR f 1 ÖU subs Idh T R te Stolw jk ƒ 1 subs 1 d h J van P te Rotterdam ƒ 20 ub Idh H O M te Pynack r jdem A van V te Bieiswyk schuldig zondei toe pj hing van traf A K te Waddmxvetn ƒ 2 ubs Idh Art 165 Alg 1 ol Verord Waddinxveen A S te Leiden ƒ 1 50 suba Idh Art 16 Prov Regl ï V te Gouda ƒ 1 subs Idh Art 9 M en R et J H te Gouda ƒ 0 SI bs 3d h ƒ 3 pub 1 d h K an te Bergambacht ƒ 3 subs Idh Art 16 en 1 Visscherywet F A de J U Njeuwerkerk 2 x ƒ J ubs 2 x 1 d h V V vischtuigen Art 1 en 23 Visscherywet J J H te Gouda Z f 2 ubs 2 x 1 d h v v V ch tuigen Art 4 M en R R A van W te Nieuwey ktrk i d Ussul ƒ 8 subs 1 d h Art 23MenRR WHKte Hilver sim schuldig zonder toepassing van straf Art 37 Alg Pol Verord Gou la J N v d W te Gouda en C H S te Reeuwyk iPdei f 2 sub Idh Art 21 Rynvaart Politie Regl H C te chedam ƒ 5 subs Idh Art 12 Wet Openbare Vervoermiddelen C van V te Ammerstol ƒ 6 aubs Idh Art 6H Vrbeidöwet J H S te Gouda 3 x f I subs 3 X 1 d h The Happy Fel lows m Zoal Kunstrom Op verzoek vestigen wy nog even de aan dacht op het optreden van The Happy Fel lows morgenavond m d4 Zaal Kunstmin op het bal te geven onder leiding van den heer M van fyn Voor de toegangsprys verVyzen wy naar de betreffende advertentie Agenda Thalia Theater Het meisje met de blauwe hoed Schouwburg Bioscoop De tante van har ley Reume Bioscoop De Prints harer Droomen 2 Jan 8 uur Blauwe Kruis Ledenverga Jtring G udsche Reddiiigsbr gade 26 Jan 8Vj uur Zaal kunstmin Sociëteit Ons Genoegen The Happy Fellowfa Groot bal onder leiding van den heer M vdn lyn 2J Jin 2 uur Hotel de Zalm Alg crg ed Ver v Huisvrouwen afd Gouda Na I pauze causerie van len heer an Bemmel 29 Jan K 4 u bovenzaal oc de Reume V ïlksuntversiteit Cursus Prof Dr Jordan 31 Jan 7 u nra Stadhuis Raadzaal Ge meenteraad 30 Jan uur Blauwe Knus Adspirantencursus 8 uur Cursus onder leiding vanDr Bik 30 Jan 8 uui Nieuwe Schouwburg Tiitz Hirsch Operette 8 rebr SU u Bovenzaal Ter Gouw leden verg ed R isvereen afd Gouda L ÏT DEN OMTREK H ASTRBCHT Gemeenteraad De gemeenteraad van Vlist is byeengeroe pen tegen Woensdag iO Januari as voorm Jl uur tei behand hng van voorstel ot hf t opnieuw vaststellen van de beheersver e rdemng voor het electr bedryf de verjoe d ng m de Ambtenaren an den Burg r lyken Stand verzoek van den ondernemer var den autobusdiest Gouda IJhsbelstei 1 ubs die en de begrootuig voor 1J35 Nut en Genoegen De tooneelvereenigmg Nut e n Genoegen v eit p Donderdag 31 Ji nuari asm Con crrdia op een revue getiteld iSnap je il ar nou wa van waann diver e Haast recht sche toestanden zullen woidf n b hcht REEUWIJK GemeenteraAd De Raad dezer gemeente kwam Maandag des n m 2 uur in openbare vergadering by een Aanwezig waren alle leden Voorzit ter Burgemeester L J Lucasse De VOOR ITTFR opende met een korte Nieuwsjaarsrede deze vergadering Mede deelmgen werden voor kennisgeving aan genomen B en W stellen voor de bepaling in te trekken dat werkloozen eerst een halfjaar in de gemeente moeten wonen voor ze by het orgaan tot steun kunnen komen Dit voorstel wordt gedaan om de uitgaven van het Burgerlyk Armbestuur daardoor te verminderen daar men voor de uitgaven van de steunregeling toelage van de Re geering krygt Aangenomen Verleden jaar nam de Raad het besluit tot het doen maken van een z g uitbrei dmgsplan Het instituut voor Stad en Land IS nog met klaar Nu moet de Raad de ter myn van een jaar met een jaar verlengen en het doen afkondigen dat een plan m voorbereiding is Aangenomen Het bestuur der VVV afd Reeuwyk vestigt de aandacht op de kleme bocht by de Reeuwyksche brug Het was B en W bekend dat de groote bussen uit den Haag komende uit de richting Bodegraven daar moeilyk de draai in de bocht kunnen nemen De koeten werden geraamd op ƒ 140 waarby komt het aanvullen en het straat werk B en W stellen den Raad voor dit werk m eigen beheer te doen uitvoeren door werkloozen behalve het straatwerk Aangenomen Door den Raad is besloten een korting toe te passen op de salwissen van alle ge RADIO TELEGRAFISCH WFFRBFRlcl r 25 Januari Verwacfiftlng TCrachtlge later afne mende zuid westelijke W noord weste lijke wind Meest zwair bewolkt Later opklarend Regen of hagelbuien meente ambtenaren Zoo werd over 1934 o a de heer J Slinger ook 10 op yn ƒ 20 gekort Shnger neemt daarmede geen genoegen en wenscht zyn ƒ 20 te behouden Verandert de Raad het besluit niet dan bedankt de heer Slinger B en W stelten voor de ƒ 20 voor het ophalen van bruggen zonder korting te doen uitbetalen De heer SCHOUTEN wil de salarissen onder ƒ 200 vry van korting laten De heer HAGEN wil ieder geval op zich zelf bezien en over dit geval gunstig be schikken Aangenomen Voorstel van B en W den heer H J La feber alhier vermindering van pacht te ge ven voor 1935 B en W stellen voor ƒ 0 vermindering te geven over 1935 en het vischwater langs den Korssendyk voor mets te geven als een soort tegemoetko ming De heer VIS merkt op dat de geheele ge meente paf stond over het groote bedrag dat door den heer Lafeber moest worden betaald by mschryving en nu het werd ge gund werd vermindering gevraagd Ook de heer SCHOUTEN wil van geen verlaging weten Aangenomen Voorstel van B en W een huis te huren voor den opvolger van den gemeente veld wachter J Th v d Weel te dwrp Reeuwyk P r zal een i etrouwde veldwachter komen De heer E d Ban heeft een nieuwe wo ning beschikbaar w lke te huur is voor f 4 50 per week ingaande Januari 1935 De heer BALDERING wil op het dorp Reeuwyk een veldwachter hebben hy iS daar het meeste noodig Het voorstel van B en W om de woning van den heer v d Ban te huren wordt ver worpen met 8 tegen 2 stemmen Het voorstel van B en W de gemeente woning beschikbaar te stellen werd met 7 tegen 3 stemmen aangenomen De heer Reer had by deze stemming de vergadering verlaten Voorstel van B en W tot het vaststellen van salarissen ambtenaren van den Bur gerlyken Stand Ged Staten vragen het ge voelen van den Raad over de salarissen van ambtenaren van den Burgerlyken Stand B en W stellen voor ƒ 1 50 per huwelyk inpUats van ƒ 60 ƒ75 Thans is het een bedrag van ƒ 160 verminderd met de be kende korting Lr zyn gemiddeld per jaar 40 huwelyken Aangenomen werd het voorstel van Ged Staten di per huwelyk ƒ 1 en ƒ 60 Voorstel van B en W afwyzend te be schikken op het verzoek van L v Leeuwen om vrystellmg voor het betalen van de verbeteringsbelasting Aangenomen met tegen 4 stemmen Voorstel van B en W tot Wyziging der begrooting 1934 Aangenomen Voorstel van B en W tot het geven van voorschot voor de byzondere scholen voor 193 1 Aangenomen Benoeming lid Schoolcommissie De aan beveling luidt 1 de hef r J Reed 2 de heer J Batelaan Gekozen met 10 stemmen de heer Reer Benoeming leden stembureau Tot voor zitter an Stem werd benoemd de heer C P d Hoorn en tot lid van de afd Mid delburg de heer Oliemana Gekozen werden tot commissieleden van de commissie tot wering van Schoolver zuim de heeren C P de KJerck K v d Lecq A J V d Velde W Verkely C Bon tenbal en Groenendyk B en W stellen voor met o ets per K W U de hchtprys te verlagen Dit zal voor het GLB een verlies geven Van ƒ 500 De heer SCHOUTEN is da nkbaar maar zou gaarne de prys teruggebracht zien van 35 op 25 ets Spr vraagt of in deze ge meente geen vastrecht kan komen De heeE VIS wi het op 25 ets per K W U brengen Spr roept uit dat men anders met aan de strop kan ontkomen De heer VAN IDSINGA constateert dat le gemeente veel heeft ver uimd Warneer men Waddinxveen met zyn tarieven verge lykt met Reeuwyk dan scheelt dit verschrik kelylt veel Wethouder VAN LEEUWFN had met Bedacht dat de Jiaad niet met deze verla Lg zou tevreden zyn De lO et verlaging Li het bedryf r aSOO a ƒ 4000 kosten De meterhuurverlagmg zal ten goede komen aan de kleine gebruikers De heer BEER constateert dat 5 et mets zal beteekenen en zal hierom tegenstem men Spr wil wel korten met ƒ 010 per Deneer VAN IDSINGA stelt voor 10 ets oer KWU te verlagen en de meterhuur Lt 20 ets Dit voorstel wordt ondersteund door de heeren Vis en ReetVerworpen met 7 4 stemmen Srvoo rstelvanBenW 5 ets verlaging ner KWU en de huur van meters met li ets te verlagen wordt aangenomen met tegen 4 stemmen Voorstel de Jong de huur van meters voor krachtstroom te brengen van 7 ets op 55 ets per maand wordt aangenomen met 5 tegen 5 stemmen Met tegen 4 stemmen wordt besloten het stukje grond langs de garage van de motorspuit aan den meestbiedende te ver MAKKIBERICHTEN Leeuwarder boternoteering De Leeuwarder boternoteering Is heden vastgesteld op 57 cent per K G Het trisisbotermerk De heffing ap boter en de vei voerver gunning voor bultenl boter is voor de volgende week vastgesteld op 9ü cent SPO RT EN WEDSTBUDEN ATHLFTIBK cuiumiitüiL jcuuaiitcne Atnietieh Krwig aer li N A U In de Zondag a januaii i bShoude i beöLuuisvergaaenng zyn ae lunctiet van oe üp Janudii gekozen bestuursieceii van uovtnginoemae commissie verüeem Uüüi iïijn uenoemmg ais secr penn van net aistnct Zuifl Holland heeit de neer jö Wirtz ontneiiing gevraagd van zyn lunctie ais secr penn der commis isie GAK weitïe nem eervol verleend Is fcen tn ander heett met zich mede ge bracht dat het bestuur thans ais vqtgt samengesteia is J fa van Soest voor zuter Vlamingstraat ö Gouda D van jjam secr penn F C Bothstraat a uouaa H C Heijneman comp leider Aibr Beijllnkgrafeht lö fachoonhoven B Wlrtz J Slaman M Wildschut T J Kapteln De tcctinischc commissie heelt even eens een kleine wijziging ondergaan en ziet er thans uit ais volgt H c Heljne man secreiarii Schoonhoven B Ha gen s Gravenbroekscheweg F 1 Reeu wijK I luinman IJsseltaan ób Gouda Voorts werd de begrooting voor uaö vastgesteld alsmede een voorlooplg werkplan In dit voorlooplg werkplan ly b zijn de volgende wedstrijden opgenomen 16 Febr Veldloop Hou Vast Bos koop uitsluitend GAK leden 1 1 Maart Prov Park wedstrijd Vlres et Cel Gouda B C en D klasse April Veldloop Bosk Boys te Bos koop April propaganda dag voor de Com missie GAK alhier W Mei Wiebago loop te Gouda voor B en C klasse Juni Juli en half Augustus Competi tie c kiassers volgens plan der K N A u 6 Juli Halljaarlijksche bijeenkomstder GAK KI Augustus GoudbChe Singelloop estalette 24 Augustus Provinciale Estafette Dwars door Boskoop te Boskoop uit te schrijven door Hou Vast 7 September GAK kampioenschappen voor dam§s en heeren 14 December Propagandawegwedstrijd van de Comm GAK LAATSTE BERICHTEN ÜRAADLOOZE DIENS f Auto in het Wlnschoterdiep De bestuurder verdronken Vanmorgen reed een vertegenwoordiger van de N V Gist en faplritustabriek te Sappemeer de 40 jarige heer Bronda uit Groningen met zijn auto waarin ook zijn tb Jarigp moeder zat op den weg Gro ningen Winschoten Onder Hootezand kwam het rechter voorwiel van de au o in aanraking met een verhooging langs het trottoir De wagen werd hierdoor tegen een boom geslingerd en geraakte daarna in het langs den weg loopende Wlnschoterdiep De wagen verdween in een oogwenk in de diepte Direct schoot van alle kanten hulp toe Toen het ge lukt was de heer Bronda uit de auto te halen was deze reeds overleden De moeder van de bestuurder kon weer bij kennis worden gebracht kort daarna is ook zij overleden De auto is later opgetakeld Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 24 Jan S JanOfficieelLonden 7 2 7 27J Berlijn 59 40 59 37i Parijs 9 75i 9 75é Brussel 34 51 3450 Zwitserland 47 87è 47 88 Kopenhagen 32 37i 32 52i Stockholm 57 40 37 55 Oslo 36 45 36 60 New York 1 49 1 49 Niet olticieelPraag 6IB 6iBi Madrid 2 125 2025 Milaan 12 65 12 65 Prolongatie 1 y Beursoverzicht He IS de suikermarkt waar de grootste activiteit blijft heerschen Ook de Cul tuurbanken ondervinden hiervan den in vloed Terwijl de markt over hei ilge meen kalm was en de koersen eerder neiging vertoonden iets terug te oopen waren Suikertondsen willig vooral Tavi Cultuur die 4 pet opliep en KVA ruim 2 pet tot 172 Koloniale Bank aandeelen werden druk verhandeld op 42J Indische Bank was eveneens beter op 70 CertUl caten Handel Mij bleven overandeid Wat Industrieelen betreft opende Phi lips 4 pet lager op 2294 waarna een her stel volgdt tot 231 Unilever was prijs houdend en kalm Calvé verloor 3 pet Aku en Van Berkel waren iets beter Ook Ford steeg 2 pet Van Rubbers waren Amsterdam rubber aangeboden en 1 pet lager Tabakken waren onregelmatig Duitsche leeningen weinig veranderd Amerikanen kalm en voor sommige fond sen iets lager