Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1935

tS Jaargang Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2020 Kent U de JONGE PETER al die ligt in de KATTENSINGEr bx de Crabethstraat U vmdt Iei een oude bekende n l de TOONKAMERS CRABETH REIST MET LISSONEÜNDEMAN ALLE GEMAKKEN 2745 I PERFECTE REGELING ZORGEN VOOR ALLES ÏLII INUCHriNGEN AAN RrjSBFMlDDFLtNG MARKT Jl GOUD V Woplelboer s IpuidBii n Wortelboer s Pillan l iumii 11 btUtkelil nltl mJirsbe gttrLn y vewlrijieii nul slum gt vatte kniiiie gnep influenza krorl iSlieul iiuag en hoofdpijn we k n de eetlust op bevorderen de pijnvir tering regelen de stoelgang u verei het bloed maag en mgewand T Zestig cent bu 4noth er Drog Het behoeft niet uitvoerig uiteen te pjden gezet dat In eel de wereld cOTunectaar wordt gegeven op hetgeen te tonden if bereikt In den loop van de liöpreklngen die tusschen de Fransche staatalieden en de Engelsche politici zijn gehouden Interessant is niet In de laat ste plaats het oordeel dat de Russen over deïe aangelegenheid ten beste geven In iim samenvatting van de Londensche rmltaten wordt erop gewezen dat En geland en Mankrijk Duttschland de an nuleerlng voorstellen van de militaire oepallngen welke In het verdrag van Versailles zijn vervat met uitzondering van de clausule dte betrekking hebben op de demllltartsatle van den linker Rijnoever welke de Engeischen en FranKüen gehandh afd wenschen te zien TegellJkertJJd verlangen de Franschen en Engelschen echter dat de ophetflng van hoofdstuk V vih t verdrag van Versall les gepaard zal gaan met het sluiten eener overeenkomst nopens de beperking der ijewapenlng Bovendien moeten het Donaupact en het Oostelijk pact door Dnltschland wolden onderteekend ter lijl het eveneens weer Ud van den Vol ïenbond moet worden De Russen laten verder uitkomen dat het aan de pressie die de Engelschen hflAen uitgeoefend moet worden toege jchreven dat Ijiet F ransche voorstel het eU betrekking heett op een speciale luctitovereenkomst beperkt blijtt tot het kwler van het te Locarno gesloten pact Te Mfflkou concludeert men In verband hianee dat er geen aanleiding toe benut om al te geestdrlltig te zijn over betieen er te Londen is bereikt Op den tqwr beschoywd aldus het oordeel in He sovjetunie bestaat het resultaat m de onderhandelingen tus hen Laval en Plandin eenerzDds de Engelsche ml niaters aan den anderen kant slechts hierin dat de bewapening van Duitsch land zal worden uitgebreid ttt vindt men te Moskou een belache llike uitkomst aangezien naar men In de hootdstad der sovjetunie van gevoe len 18 het vbor leder mensch toch duidelijk moet Zijn dat wil men tot werkelijke ontwapening komen dit doel nooit of tenlmmer zal kunnen worden bt reikt wanneer men den weg van ver sterking der weermachten Inslaat Vol gen de Russen is dat doel alleen te ver nlljken via Inkrimping der bewape lig Oe fcngelschen worden door de Hussen dan ook meeP ot minder als on noozelen voorgesteld aangezien wanneer Je Londen werkelijk de bedoeling zou hebben voorgezeten de zaak Oer ontwa pening een goeden dienst te bewijzen en nooit den verderfeüj ken weg der i Werten Salzburg door tien lawlnea versperd Bij Helügenblut op den Cross Glock ner Is een sklér door een lawine overvallen en vermoedelijk omgekomen ZWITSERLAND Iwee ernstige rampen es jongelui het slachtoffer geworden Drie leerlingen van het gymnasium te Wmterthur die zich tydens een uitstapje m de bergen m Oost witserland tegen de waarschuwingen van de leeraren m van de klasse hadden afgescheiden om een tDp te bestijgen zyn in een verschnkkelyken sneeuwstorm geraakt De reddingsbrigade die terstond op onderzoek toog kon de vei dwaalde jongelui tengevolge van den or kaanachtigen sneeuwstorni met meer vin den Men vreest dat de drie jongelui om het leven xyn gekomen In de nnbyheid van Weenen heeft zich een vreeselyk ongeluk voorgedaan dat aan drie kinderen het leven heeft gekost Op het ys van het Weensche Neustantter ka naai m de nabyheid van het plaatsje Sol lenau vermaakten zich des middags vele kinderen met schaatsenryden Plotseling brak op een plaats waar het kanaal ongeveer twee meter diep het ys Vyf klnde ren van vyf tot twaalf jaar verdwenen m de Qiepte Pen arbeider die zich toevallitc in de nabyheid ophield kon twee kiftderpn redden De andere drie werden als lijken geborgen JAPAN n Japan th Chmeesch accoord Het conflict inzake Jehoi bijgelegd Tsjang Kal Njek voor vrede Officieel wordt medegedeeld dat de Ja pansch Chineesche conferentie tp latan haar eerste zitting heeft gehouden voor de bylegging van het conflict nopens Jehol Volgens de Sjimboen Rengo ia overeenstem ming bereikt t r voorkoming van verdere tmlitaire incidenten Voor de regeling der grensconflicten al een byzonderp conimis sie worden benoemd De Chineezen hebUr verklaard dat de bestreden gebieden zon nel mogelyk zullen worden ontruimd 7nn De hef f ml niet dat men niet fnfte maai nj tut dat men door t struffeit gene FEUILLETON OERWOUDj GEHEIMENISSEN Het verleden waaraan hij In de laat Jaai nauwelijks meer had terug A was opgestaan zijn geheim het JJ WDke geheim dat hij dacht dat hij maar kende was in handen van wi Wider Dat was al genoeg om een Jj ö met een zwak karakter zijn even icht te doen verliezen maar de gejachte aan een kind dat stond tusschen em en de ertents waarvoor hij die mis lilt iad was hem onverdrage JJk en één uitweg scheen maar moge yk de Uitweg dien Legrand hem had aangewezen Maar van die oplossing peinsde hij ol afschuw terug Er was een groöt verschil tusschen het lijdelük toe en het opzettelijk begaan van een Waad Hij had een man overgeleverd n den dood toen het twijfeftichtig was 01 tijdig handelen redding had kunnen ngen maar het was Iets anders om uien8 en wetens toe te stemmen nee Snd cen aan den moord op een vJ misschien nog een ontschuifligïng te ytnden zijn maar het tweede heeft iets over zich Ik vertrouw hem zelf ook niet ant woordde hij naar waarheid Maar htl Is op het oogenblik onvermijdelijk nood zakelijkheid Ik geloof niet dat we zon der hem M Buba kunnen bereiken Zouden we niet wat voorraad vanhem kunnen koopen en wat dragers vanhem kunnen huren en alleen verdergaan vroeg het meisje Ik ben bang van niet HIJ heeft zijn mannen zeit noodlg We zullen ons werkelijk 700 goed mogelijk moeten schikken Honor Het meisje antwoordde niet Een kleine beweging aan den voet van den heuvel had haar aandacht getrokken Kijk eens fluisterde ze terwijl zewees naar de piek waar ze het het eerstgezien had fcen plotseling zagen ze de bewegende gestalte duidelijker en herkenden een intuope waarvan de horens glansden In het maanlicht hen antilope zei Mannerlng en nauwelijks had hij de woorden uitgesprokenof het dier wierp verschrikt zijn kop achterover en vluchtte weg Maar het waste la t Het had maar een paar sprongen gedaan toen een zwart en leniglichaam opveerde uit de duisternis enneersprong op het slanke sierlijke dierEen oogenblik later kondigde een voldaan gegrom aan dat de overwirmaarbezig was zijn prooi te verslinden Wordt vervolgd M V P H IL I P a G L O E IL A M P E N F A R llE K EN EINDHOVEN GEVRAAGD Loterij Agenten Tegen hooge piomie WESDIJK Riedeilaan 77 Rotteidam Zuid VabPuarl n a Fabpuarl GOEDKOOPE EN ZEER AANTREKKELIJKE REIS MET r ISSONNE LINDEMAN NAAR DE FRANSCHE RIVIÈRA EN HET BEROEMDE CARNAVAL TE NICE DUUR DER REIS 9 DAGEN REISSOM ƒ 125 en ƒ 140 Inlichtingen en inschrijvingen bu onze MARKT 31 ELING REISBEMIDDELING GOUDA TELEF 2745 4H ATA elkehmsvrouw Al A steedsmetdankvermeldtr i reinigt vlugger beter Veel meer en voor minder geld AX schuupl en reinigt alles liiUti jiimi voor minder stroom DE LAMP VOOR DEZEN TIJD MEER LICHT De Bi Arlita lamp is de beste en zuinigste lamp ooit door Philips vervaardigd Dubbelgespirü liseerde gloeidraad Enorme besparing op stroomkosteit Wij zijn Ie allen tijde beschikbaar om voor lederen gloeilampenverbruiker met den draagbfiren photoneler Ie demonslreeren hoe eel economischer de Philips Bi Arlila lamp is regfinoier ein zoogenaamd goedkoope lamp Bij deze demonstratie zal zonneklaar blijken dat een zoogenaamd goedkoope tamp gednrendi haar leiensduur veel meer verspilt dan de aanschaffingsprijs van een Philips Bi Arlita lamp bedraagt N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Pandbneven 164 000 000 Reserves l 1823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar jo pandbrleven d 100 in stukken van ƒ 1000 f 500 es f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG 16 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwijk Zevenhuizen Berkenvvoude Moercapelle Oenrambacht Waddinxveen Boskoop Reeuwyk Bodegraven Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nicuwerkerk a d IJsel ven ons dacrblad GOUDSCHE OI RANT Ml on e Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBI AD VOOR REEUWIIK wri M l D IW Ui bl iden met de meest waaidevoUe pubhcitelt DE OM iEVING VAN OUDA TOT OP 20 K M AFSTAND IS ciUeeii giondig te bewerken door te adverteeien in oni 4 vreckbldden die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgtm go onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 POPULAIRE GESCHENKEN IN GERO ZILVER Ook in Gero Z lver wordt thans een ene populaire geschenken flebrachl die ruime keus b edt voor elke beun Geen vrouw behoeft iifh nu meer de lu e Ie ontzeggen van de vele kleine ebruiksvocrwerpen die de gezelligheid verhoogen van ontbijt n koHietafel van Ihee uurlje en middagmaal Cadeautjes vanaf 95 eli all verpak n elegant etui JJ hel boekje Populair Geschenken In G ro2ilv r verkrijgbaar D uitgebreld tolLcti wordt U gaarne voorgelegd ZILVER MENSCHBNLEEFTUD OARAI hw RN l Woansdag 6 Febpuari I88B eOllMHfl CODMNT Ï IEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJ SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditjdad ve rschijnt dagel ks behalve Z on en Feestdagen ABONNFMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de beiorgiöB P Ï P geachiedt Franco pA poat per kwartaal ƒ 3 15 j KKinementen worden dageUika aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA U uut agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Date bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur AdmuuBtratie en Redactie Telef latere 2146 PoBtrekeamR 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O Van bmten Gouda en den bezorgkring 6 regels ƒ l 6 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien m het Zaterdagnummer 26 bualag op den prgs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prtjs INGEZONDEN MËDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 22 elke regel meer O 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen b contract tot zeer gereduceerden prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tusBchenkomst van soUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaataiog aan het Bureap zqn ingekomen teneinde van opname verzelwrd te z n zullen van Buchs over Bregenz naar Lln daumünchen öalzburg worden omgeleid en ook de Arlberg expres zal deze route volgen De directie der spoorwegen deelt ver der mede dat de lawlnewachters op het traject bnnstal gevaarlijke lawines op de stelle heUlngen langs de spoorbaan heb ben waargenomen zoodat het verkeer op dit traject waarschijnlijk nog in den loop an Maandag gestaakt zal moeten wor den Uit bijna alle andere deelen van Oos tenrljk komen nieuwe berichten over ernstige iawinerampen binnen Te Las slng in Salzburg zijn twee boerenhofsteden door een lawine bedolven De bewo ners zijn Ingesloten en men is nog bezig met de pogingen hen te bevrijden De hoofdverkeersweg van Weenen naar aalzbuig Is bij Voecklabruck door lawl nes versperd evenals d weg Salzburg Mendsee Bil Wagrein In het land Salzburg werd een knaapje door een lawine bedolven Aangezien In de meeste deelen van Oostenrijk de sneeuwval voortduurt en de temper tuu betrekkelijk hoog Is vreest men voor verdere lawinerampen Skiërs opgesloten N D B meldt uit Weenen Bil de Planerhut In het Ennsdal zijn 60 sklérs van v ie er 40 uit Weenen afkomstig zijn door lawines overvallen en in de hut opgesloten Zondagmiddag heb tien zij onder leiding van luitenant Hof bauer een poging gedaan om het dal te bereiken maar tengevolge van nieuwe lawines moesten zij deze spoedig opgeven Luitenant Hofbauer en één soldaat hebben evenwel later een afzonderlijke poging ondernomen en zijn er in geslaagd het dal te bereiken waar zij een reddingscolonne gewaarschuwd hebben die nu naar de hut onderweg Is Naar de Weensche Telegraaf gisterenavond meldde heeft de reddingscolonne de menschen die in de Planer Hütte In gesneeuwd waren weten te bereiken en naar het dal gebracht Te Pass Lüg op den spoorweg Salzburg Lrmsbruck is n trein met schooljongens door een lawine overvallen De locomotlet werd beschadigd vie machl nlst en een conductej r gewond De 7 g KarlnthiscTie Bondsweg is bij teekenbord bestrydt men geen etonomusche moeilijkheden Wij willen l t bedryfsleven richting geven doch niet uitoefenen Aan het stuur kan slechts de st At staan Daar Om staat de nieuwe organifcatie van het bedryfsleven direct ouder leiding an don I yksmmibter v an economische zaken blechts met een uniforme leiding van het bedrijfsleven en e n mrnig bestuursappa raat zal DuitscliUnd tn staat zyn de taak van het bedryfsleven te bevorderen vfcelke hierin bestaat dat de technfeobe ontwikke Img voortdurend met kapitaal moet worden gefundeerd Pconomische politiek volgPHft historisch weerlegde theorieën kan n n thans niet voeren Duitschiand kan niet stil zitten wachten tot de wereld het eelltis is geworden over een verstandige oplof mg van het probleem der jchulden of de ereenigde Staten streven naar een passieve handeK balans of Groot Bntannie zyn valuta het ft gestabihseerd of frankryk op ertuigen de wyze besloten heeft ov ï t gaan ti t den vryhandel Duitschiand m et zyn po htiek vormen welke beiwuüd wordt door de nieuwe economi sch poUtÖïkc toestanden welke geboren zyn uit den ooihp en de uit den oorlog voortvloeiendel toestanden Doel IS de bevrijding van het Duitsch bodjTjfsIeven van den vloek van het dic taat van Versailles enjiet bereiken van dit doel zal ook der Êfk wereld tot egen strekken aldus beslo jr Schacht O verst room ingsg l axn den Ryn Officieele waa PlWR g gepubliceerd Tengevolge van de ïwiP Hgens blijft het water van den Ryn en zii z iruieren was aen Het 8oheepvaarfcf r flBer op de Saar de Moezel en de Lai WiÉ rden stopgezet In het dal van d WwSuPa m het Zwarte Woud heeft het hooge water reeds gDote schade aangericht Naar aanleiding van ae dreigende over stroommgen aan den Boven Ryn hebben de autoriteiten een waarschuwing tot de om wonenden gericht OOSTENRj k Schiisschnlgg naar Parijs en Londen Bondskanselier Dr Schusschnlgg zal zich binnen enkele dagen naar Parijs begeven HU zal een ïjaar dagen t Parijs vertoeven daarna een bezoek aan Londen brengen Het lawine gev lar in de Alpen Iwee boeren hofsteden door lawines bedolven De algemeene directie der Oostenrijk sche Bondsfipoorwegen deelt mede dat het Ariberg traject dat in den loop van Zaterdag nog Is vrijgemaakt Zondag nacht opnieuw is versperd door drie reusachtige lawines tusschen Bludenz en Langen Het zijn grondlawines die veel puin en boomstammen met zich mee voerden waardoor het opruimingswerk geruimen tijd zal duren De sneltreinen Het accoord van Londen DE KAMPIOEN Bowfeehe belichting van de resultaten nadiuk op Duitschland s nieuwe In de sovjetunie legt men den be wapen ingsmogelgkheden VERPLAATST VAN OOSTHAVEN 23 bewapenlngsuitbrelding had mogen In slaan Ue Russen voorspellen dan ook dat de Engelschen na eenlgen tijd zullen ervaren dat zij het tegendeel hebben be reikt van hetgeen zij hebben nagestreefd OOSTHAVEN 19 ben bepaald onaangenamen indruk heeft het in de sovjetunie die Duitsch land niet bijster genegen Is gemaakt dat de elsch dien de Duitschers ui voortduring hebben gesteld ten aanzien van de verwerkelijking der Dultsche rechtsgelijkheid op militair gebied op zoo nadrukkelijke wijze door de Engelschen If gesteund Vandaar dan ook dat de Moskousche partijbladen de opmerking maken dat er voor Rusland alle aanleiding bestaat de allergrootste voor zlchtlgheld te betrachten ten aanzien van het Londensche vergelijk De Russen buitengewoon teleurgesteld door den loop dien de gebeurtenissen te Londen hebben genomen aangezien de versterking der Dultsche weermacht hen met vrees vervult maken zich ondertusschen zelf niet weinig belachelijk wanneer zij zoo dierbaar gewagen van bewa peningsbeperklng als middel ter verhou ging van de Europeesche veiligheid Dat de vos In dit geval de passie preekt blijkt immers overduidelijk uit het feit dat op het sovjetcongres hetwelk momenteel te Moskou worden gehouden door Molotof en vele anderen cijfers zijn genoemd met betrekking tot de sterkte en de voortdu rende uitbreiding van het roode leger die gewoonweg doen duizelen en die niet rechtstreeks kunnen worden uitgelegd als een bewijs van hyper paclflstlsche oriëntatie BUITENLANDRCH NIEUWS DUirsCHLAND Techniek en economie Dr Schacht fulmineert tegen het dictaat van Ver ailles Dr Schacht heeft op een feestelijke bij eenkomst van de vereemging ter bevorde rmg van de Gewerbefleiss van 1821 het woord gevoeïd D r Sohacht verklaarde o ni PLAATS EEN KT EINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR nONDEKDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT lechniHch kan men goud uit zeewater winnen economisch kan het met althan nog met De crisis heeft helaat duizenden flinke en bekwame tethnici bioodeloos ge maakt Daar zij geen onderkomen meer vonden gingen zy het bedrijffeleven zelf te li f met de middelen der moderne techn Op die wijze zyn talooze economische en monetaire projecten ontstaan die alle zijn geconstrueerd met passer en Uganthmen tafel By ai die projecten werd over het hoofd gezien dat het bedrijfsleven geen uil gedacht mechanisme is doch een levend organisme Met dilletantisme en met liet Hij durfde geen beslui nemen maar terwUl hij op en neer liep in de nauwe kamer klonk de stem van het kixade steeds verleidelijker in zijn ooren Het verhees van zijn bezittingen waarvoor hij zijn halfbroer in den dood had gejaagd beteekende het verlies van alles zijn positie zijn naam van Honor Donthorne van alles wat het leven waard maakt om geleetd te worden Als die geschiede nis over zijn weigering on Hoger hulp te zenden bekend werd zou het heelemaal het einde voor hem beteekenen Hij kon dat alles niet onder de oogen zien het behoefde niet Die schurk van een Le grand kon alles voor hem In orde ma ken Hij hoefde zelf niets te doen be halve te betalen Hij hoefde het kind niet te zien en hoefde niet te weten hoe het aan ztjn einde gekomen was Plotseling stond hij stil Ja Legrand fluisterde hlj Legrand oo trachtte hij zijn gewetensbezwaren weg te redeneeren en zocht eindelijk laat In den nacht zijn veldbed op Maar hij kon niet slapen Hij werd vervuld door kwellende droomen over zijn halfbroer Hij zag Roger Mannerlngs primitieve manier van leven In het inlandsche dorp hU stelde zich hem voor op het oogen blik dat het verleden tot hem terugkwam en dat zijn verlangen naar wraak fn hem begon te ontwaken en hij dacht aan de onnavolgbaar handige wijze waarop hij deze wraak ten uitvoer had gebracht Tenslotte kon hij IJn eigen gedachten niet langer verdragen en hl stond op en klinken 1 2e ging naast hem zitten onbewust van de onmetelijke verlichting die zij hem gat Zijn arm glipte om haar heen en pen tijdlang zaten ze daar zwijgend te staren naar het koele licht dat de I maan wierp op het woud en het vlakke land voor l en maar een dichte mist be j gon op te komen die de omtrekken van alles dat een paai minuten geleden nog scherp en duidelijk was deed vervagen roen klonk door de stilte wee het een tonlge geroffel van de verre trommels Onwillekeurig huiverde Honor en drong dichter tegen George aan Wat Is er vroeg hlj fluisterend t Die trommels Hoor je ze Ze ver volgen me overal Ze zijn als een stem een dringende onontkoon bare stem de stem van het noodlot ben stem van het noodlot herhaalde hü zacht en haar onschuldige woorden deden al zijn bljgeloovlge vrees weerontwaken maar kwasl luchtig zei hij I Wat een onzin Honor Dat geluld beteekent alleen maar dat er daarginds In het bosch een stuk of wat zwartjes bezig zijn een van hun afschuwelijke I dansen uit te voeren Dat weet je toch weP Je hebt ze gezien l Ja Ja Maar k kan het niet hel pen dat ik dat gevoel heb Zoolang ik j hier ben heb ik het niet van me af kunnen zetten Vergeet het zei hij bruusk Legrandzou je uitlachen als j O viel ze hem fluisterend in de rede Ik vertrouw dien man niet Oeorge Hl liep zoo zacht mogelijk naar de waranda I Hij zette zich neer en keek urenlang I uit In den maanverlichten nacht Een gevoel van namelooze wanhoop maakte zich van nem meester en hy huiverde Het was hem alsot een paar spookach I tlge grijparmen die uit een andere we I feld kwamen hem grepen en naar om j laag sleurden Hii voelde om zich heen de ontastbare amwezlghpld van een op j wraak zinnenden geest die niet rusten zou voor hit zijn doel bereikt had en I overmand door vrees en ellende begroef hil zijn gezicht in de handen Toen meende hij plotseling een vaag I geluld te hooren hij lichtte zijn hoofd op en keek scherp om zich heen Iemand Iets stond daar in de schaduw bij de deur die toegang gaf tot de waranda h en oogenblik stond zijn hart stil en hij herkende Honor Een half gesmoorde kreet van verUchtlng ontsnapte hem en het meisje keek verwonderd om Haastig en nerveus lachend gaf hl een verkla ring Ik moet in slaap gevallen zijn voorji kwam Ik dacht heusch dat je eengeest was Het Is nipt moeilijk om bljgeloovlg te worden in Afrika Bljgeloovlg antwoordde Honor snelHeb jlt dat gevoel ook Er Is hier IetsIk weet niet wat dat me onrustig maaktHet is net of ik er een voorgevoel vanheb dat er iets gebeuren zal t Is dwaasvan me maar ik kan er niet an slapen Haar woorden droegen er niet toe bij om hem te kalmeeren maar hij trachtte zijn toon aoo luchtig medelijk te doen