Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1935

J B van dër vy yden ZENUWARTSj Afwezig 10 Febr Msiart Woit lhoer s Kj uiaen W oitel boer MleA gfertikt AIt i ift huis 2 11 verdrijven gal slum gevatte koude gnep influenza koortsigheid maag en hoofd PUn wekken de eetlust op b vorderen de spusvertenng rege len de stoelgang zuiveien het bloed maag en ingewanden Zestig cent bfj Apoth on Diog Toonkamers Crftbi eth Tel 2230 tydeluk in de Jonge Pieter Kattensuigel bu de Crabeth straat y Zyn er weei veelhaiigen m Uw familie De toonkamers Crabeth leveren nog steeds cadeaux waar men Mn mee is Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U in meerder bladen advertentien hebt te plaatsen Jietzy hier of welk blad ook m binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHÉ COURANT arkt 31 Gouda Tel 2745 U zot dan in eens k aar en de plaatsing gesc Jiedt aar wensch EEN UOL KOMEN PUBÜCITËIT in Gouda én breede onfg vllipf O GEZINNEN MOORDRECHt NIÈUWERKERK A D ÜSSEL ZEVENHUIZEN BOSKOOI REEUWIJK HAASTRECM BÈRKENTOJDE KRipPEN A D IJSSEL ti D IJSSEL r GOUDERAK bereikt nen in i uis door onze Dag en A£ eiibi9 eii Hfris vannacht teruggekomei ik geloot eker S weg IS Laten we naar binnen gaan gngl ze na een korte pauze vourt liet Is mer veel te koud en bovendien Kunnien ze onfa Dagblad Goudsche Courant Zaterdageditie u Weekblad voor Reeuwijk WoeMdag editie Weekblad voor Waddinxveen Vrijdag editie Weekblad De Zuidpias Vr ydag editie f Weekblad Dè Krimpenerwaard Woensdag editie ƒ Totaal oplage GEEN ENKEL BLAD IN DÉZE STREEK EDT DEZE WAARDEVOLLE UpUCITEIT DIE AFDOENl E IS GOEDKOOPER e waranda gegaan Drie van de dragers waren daarbuiten in het maanlicht als krankzinnigen aan het dansen en Le grand was hier in het fort zag hem Uit muri kamer konten Begrijp Je me Maar Honor het is gewoon onmo geluk want Maünering keeit naar on derzoekend aan Ze begreep dat htj dacht dat het inbeelding van haar was gn in het verlangen om hem te overtui gen viel zij ITem scherp In de rede t ojdt vervo BÈTER DAN ELKE ANDERE RECLAME VRAAG DE TARIEVEN AAN HET BUREAU MARKT U TELEFOON 2745 SS V af HHUNIK BIOSCOOP aou la Wnaf VRIJDAG 8 tot i n nul UONDtBDAG 11 FEBR RUTH ETTING DOROTHY LEE iTHELMA TODD tacl en zal U lachen moet L WHEELER en WOOLSEY het phenon enale koniiekeBtei m Hiep Hlap Ho ra Len ware seiiAationeele lachorksan Ëen klucht zooala in jaren niet werd gemaakt De film die dflor de radio werd ujtg 2 lden U EXTRA HOOFDFILM een thriller van ongekende spanning maar waarbu ook de lach vo 3 niet van de lucht zijn Hat batoovarda Huls mtt BEN LYON en ZAbU PITTij Ite Ned Pers ia vol lof over deze tilm Toegang boven 14 ar j z Entree vanaf 25 cent tot ƒ 1 15 In onze ZONDAGOCHTEND VOORSTELLING op 10 FEBRUARI 10 0 Caesa open 10 uur Aanvang 10 30 J DE WEBELDBEROKMDB FILM = Sous l slails de Parrs ONDER dE DAKEN VAN PABUS Imtieepryzen 2o en 35 cent Toegang voor óeze F ilm 18 jaar Thali a Theafer pie6 ntcert van VRIJDAG tem WOENSDAG de Metro Goldwjn Mayei SMpei wildcimsfilm met de enige onovertrefbare echte Tai zan JOHNNY WEISSMULLEIVin Tarzan s verdei e avonturen Fen geheel nieu verhaal met geheel nieuwe sensaties vervaardigd door Ce lrit Gibbons fiaar de bekende boeken an Edgar Rice BourTouKhs ritet MAUREEN O SULLIVAN en NEIL HAMILTON Het hoogtepunt van spanmng op filmgebied bereikt Nooit uilen deze romantise adembenemende avonturen overtroffen kuniHen worden Opnieuw klinkt Tarzan s roepstem Pnchtig voorprogramma Gekleurde tekenfilm Klucht en ï Toegang boven 18 jaar VVOINS AG 2 uur groot HIFP HOERA MATINLE voor lederen leeftud l s Schouwburg Biosqoop Gouda Van VRIJDAG J FEBRUARI tot en met MAANDAG vertoonen wy een hoogst belangwekkend filmwerk van de buitengewone actrice DOROTHEA WIECK in Meisjes in Monnen cleed Paramount Pjtture verdei e hoofdrollen V EVELYN V NABLE KENT TAYI OR LOUISïPflra EB e v MFISJES IN NONNENKLEED is een diep aangapend MmweikMEISJES IN NONNENKLEED is een bnzondei fungevoelige studie van het zielekven eenei Non DOROTHEA WIECK maakt van hüar rol een cieatie vin overweldi gende schoonheidUitgebreid voorprogramma atoegang eiken leefUÜd Gratis fietsenstalling j ATTENTIE Z ATTENTIE Zondagmoigen half elf vertoonen wu het documentaire filmwerk t RAMGO welke U Iaat zien hut oerwoud en bedden uit de Jungle van SumatiaToegnng vö dkcn leeftijd Topulafte piyzen 25 et en 35 cent S f i 1 1 IN GO MOERCAVeLLE WADDINXVEEN r BERGAMBACHT STOLWUK V EN OUDERKERK NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS GENOEGEN de N V NATIONALE REVUE Directeur BOB PETERS Presenteert hetj grootste succes 1934 35 DE GRQOTE LACH REVUE DATZOÜJEWELWIUEir Reyue m 1 proloog en 22 tafereelen door JACQ VAN TOl ba met LOU BANDY WIESJE BOUWMEESTER CLAIRETTE HAMME BEPPIE RAMEAU JOHNNIE RISCOE FRANS BOGAERT NOL NABARRO JEAN DU BELA enz i 16 DICKSON GlULS De wereldberoemde danstroep met S Dickaon Solo danseres CLAIRETTE SÏ JULIUS SUSAN EN ZIJN ORKES DE lï NATIONAL MANNEQUi 6 Groote Finales 6 3 LTUR lACHEN dat ZOU JE WEL WILLEN werd 9 Aug vanuit Scala Theater te s Gravenhage en 25 Oct vanuit het Theateri Carré te Ahisterdam door de A V R 0 uitgezonden Prqzen der plaatsen Loge en Stalles ƒ 2 25 Frontbalcon ƒ 1 75 Balcon ƒ 1 50 Galeru ƒ O 75 per persoon Leden der Sociëteit reductie Plaatsbespiekmg Zaterdag 9 Februari des middags 2 uur zt k VOOR UT IS ISS OIT leTS HUISKAMER compleet 2 FAUTEUILS 4 STOELEN I f 45 1 DRESSOIR f TAFEL EIKEJiJ I j Verder speciale aanbieding van LINNENKASTEN DRESSOIRS CLUBTAFELS FAUTEUIi LEDIKANTEN BOEKENKASTEN Beleefd aanbevelend c ricdcMams 1 DORPSSTRAAT no 228 ZEVWHUIZEN 1 = fe 0 75O0 4 pl If 1000 1650 it 2350 V i 16 000 ex 13500 HO laa 73 Jaarqang Zaterdaq 9 FebPUapi 1935 mmm rnimn NIEUWS EN ADVERTENTIEBLA D I OR GOUDA EN OMSl KICKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOXiP OiOTDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I ÏEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SGHOOPfHOVEN STOLWLFK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagelyk behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de besorgins per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelqks aangenomen aan ons Bureau MAKKT 31 dOUDA Idl onza agenten en loopers den boekhandel en de po uantoren Ome bureaux zq da elvka geopend Tan 9 uur Admuuatratie en Redactie Tdef latere 2746 Postrekening 48400 AJ VERi £Nll£PlUJSi Uit Goada en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regala ƒ 130 elke regel meer ƒ O Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regela ƒ 155 elke regel meer fOM Advertentien m het Zaterda ummer 25 bijslaff op den pos LiefdadigheidB advertentien de helft van den prhe INGEZONDEN MEÜLDEEUNGEN 1 4 regels fZM c kp regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewtme advertetitien en ingezonden mededeelmgen b contract tot zeei gereduceerden 0r is Groote letters en radden worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaachenkomst van aoliede Boekhandelaren Advercentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen tenemde van opname verzekerd te z iu Deze Courant komt m vele duizenden gezinnen Gegarandeerde op age 7500 ex 3 t nommer bestaat uit twee bladen en een BuvoegseL ons zyn Die vreugde ontstaat in de eerste plaats jmst door de inspanning die ze ons kost ei m de tweede plats door het resul taat dat we met onzen arbeid schepptn Maar voor beide is noodig dat de arbeid n overeenstemming is met onzen aanleg en onzen aard althans zooveel mogelqk in overeMistemmmg daarmee De aard en de aanleg van alle menschen 19 verschillend maar die aanleg en aard zynmet m volwassen staat van den aanvangaf in ons aanwezig maar m min of meerembryonalen staat dat wil zeggen m kiemHet leven moet die aanleg moet het wezendat in ons sluimert tot ontwikkeling brengen dat wil zeggei dat we door ons eigenleven door ons doen en laten de kiert ontwikkelen die m ons aanwemg ia En dezeontwikkeling is onze voornaamste taak opde wereld Wy moeten ons zelf ontplooiende talenten die we hebben wt hun volsteen schoonste volko menheid ontwikkelen Inde gelykems der talenten in het meuwe testament komt deze gedachte reeds tot uitdrukking We moeten woekerejj met de talenten die we hebben ontvangen Maar dieontwikkeling van eigen aard en wezen kanalleen doojr inspannmg verkregen wordenEn die inspanning kunnen we het best enhet volledigst aanwenden m ons lev iwerk in onzen dagelykschen arbeid De in annmg van dien aiiwid die we als eenlast plegen te zien is het grootste middeltot zelfontploftung Het 18 duidelylC dat die insjmnmng het volledigst resultaat zal opleveren wanneer de arbeid in overeenstemming la met onzen aanleg Wykt ze daarvan af te ver af da dwuigt ze ons tot vervorming vaak tot vtr wringing va de krachten die in ons aan wezig zgn lii plaats dat ze ons tot de ont wikkeling van noodzaakt Eïi m eik gev helpt ze ons niet die krachten tot ontwik keling teJbrengen die de kracht van on = wezen ujlnaken Die aybeid is met een mid del tot zelfontplooiing maar mtegendèel een rem Maar bovendien maakt ze on Nieuwe Modellen DE KAMPIOEN EERSTE BLAD Costumes Japonnen De beteekeius van onzen arbeid We weten wel dat Wy allen met betrek krijjk weinig uitzondenngen raaar moeten mrkaa om te leven om m unze levensbe boetteq te voorzien In den Bybel staat het al In het zweet Uws aanscütjns zult ge av Iffood eten De nadruk valt hier op het yannoaiende oq de inspanning van den ar bod D Woorden werden tot den mensch u gd u z jn verdrjjving t het Paradijs tia MD Tvnordeeüng ii n wjj allen w4t we ook root arbeid verrichten kennen deze EJjcle nu den arbeid li r z n er velen die met wters kennen voor wie de dageluk wIh arbeid een telkens weefKéerende ver oonlnhog i die Bbi leven dt kt Dat is Hker heel vaak h gevolg van het teveel ua arbeid maar ook wel van de soort ar b d m verband met den aard en den aanleg fin wie die arbeid verrichten maar het ib toch ook voor een groot deel een gevolgd nu daa eigen gebrdt aan begrip en mzicht 1 n onze eigene kortzichtigheid Want j re arbeid heeft ook nog een andere zyde Gb het IS deze beteekenis vun den arbeid die ons warneer we haar beseffen en ons erwkenschap van geven het werk verlich ttt kan en ons den arbeid tot een vreugde JBtkem kan Ln hetA8 juist de stage inspan 1 die de arbeid ons kost raardoor we fclR beteekenis kunnen leeren begrypen Viar daartoe moeten ifllflAl en de ar Wi als iets anders let SRe zien dan tjnamer om geld te verdienen Want het Jiuat ze opvatting die o den arbeid Wt een last maakt Immer welk soort ar knd lullen we daarop afga ide voor onzen itteDsarbeid kie n lAe arbeid natuurlijk die ons het meeste geld opbrengt Ik weet el dat de meesten niet vrjj zyn n het Id eii van hun levenswerk Dat is onge feld te betreuren omdat het maar al te Taak dwingt tot het kiezen Van jj iweasarbeid waarvoor we met geschikt zyn Ifaw oo vah de vryheid der keuze die ons felsten wordt maken we gwin ander ge bniik meestal djin dat we de arbeid kiezen waarn e we het meeste denlsen te verdie nen En daardoor kan die dagelyksche ar l id maar al te vaak met de bet keme itrijgen met den invloed oefenen die hem tot een zegen kkn maken Want tnze arbeid kan een vreugde voor daarvan voort iu rend gadeslaan I ris eifee i lyk geen moment meer m het gansche jaar dat er niet hiei of daar een opruim ng of een uitverkoop plaats heeft De motievp daarvoor zyn altijd wel te vinden en n het rapport der zoo even genoemde commissie zyn ze in de vermakeiykste soorten te vm den VERPLAATST VAN STHAVEN 23 W AR OOSTHAVEN 19 Ba i n moedeloos omdat ze ons belet van onzenarbeid die resultaten te plukken éie wemet andere meer voor ons geschikte arbeidzouden kunnen bereiken oo v rslapt vanzelf onze inspanning Maar ook onze vreugde tan het bereikteof verwachte resultaat wordt geringer inieder mensch leeft steicer of zwakker eenscheppmgsdrang HjJ lul iets maken ietstot stand brengen En hy kan dat ook mitshy zyn krachten in de juiste nchting aanwendt Moet hy nu arbeid verrichten diehem m het geheel met ligt dan is het resultaat germg maar ook i l yn belangstelbng voor dat soort resultaat gewoonlykgermger Z yj wordt d rbeid hem in vollenzm tot een last waar ze hem dwingt tegenzyn aanleg in te werken en ze hem metde voldoeaiag geeft van het sterker voelenworden en evenmin de vreugde om hetresultaat Willen we dan ook van onsen hrbeid den zegen verwachten die ze geven kan danmoeten we die arbeid zoeken in overeenstemming met onzen aanleg En daarmeehouden we veelal heel weinig rekenmgWanneer wevdat beter bedat hten en onaer steeds rekenschap van gaven dat de inspanmng van onzen arbeid ons doordat zeona wezen tot voller ontwikkeling brengt maar ook ons leven op een hooger planfpengt dan zouden we in den arbeid bet den zegen voelen en waardeeren d e ze onsschenkt K Het voornaamste euvel schuilt wel hier n dat op een oogenblik de gewone handel e onder lijdt wanneer een concurrent met veel ophef en verlaagde pryzen komt annoncee ren dat hy zyn voorraad opruimt Zoolang het goedert n njn die snel gan mode wisse ling onderhevig zyn dan xs het mib Aien minder ernstig maar als het goederen be treft die van blyvend aard zyn dan js het voor de andere handelaren allesbehalve aan enaani te d g k iia del gaai aa lemtn glij pen zy door de mazen heen i let is hier weer een van die moe iij Ke pui te n net maai iiehappetijk evey de strgd n l tegen het gemis an medewerking de zucht tot tegen werkng e de neiging tot ongehoorzaam heid aan de wetten Men kan de be te wet tfi maken doch alty i i en blyj t er een toepas mg mogelyk dat miiuntaai s aUy i yB PI e e 1 die precies langs den rand va i het toelaatbare balanceeren bn dezulken brengen de wetgeving m d aerediet en be moeilgken de handhaving der orde Trouwen i t e gen jk de i wtdtaak Van de overheid geworden Het wetten ma ken is op geen stukken na zoo moeilijk als het uit oeren en het controlecren van de naleving ledere nieuwe wet vershndt een kapitaal aan uitgaven voor de controle en ah dat geld gr n et aan gegeven wordt kan men het vatten maken wel laten rfet lykt on wel e ns alsof heit pubbek hoe langer Waar toch ajtyd ai die goederen van laan komen ia voor een buitenstaander een raad sel Pl Bfeiing zien wy een z g vliegenden winkel openen en tot den nok toe ib die vol gepropt met artikelen De pryzen zyn dan inderdaad belachelyk en er wordt storm ge loipen Er mag misschien veel rommel by zyn het kan met ontkend dat d t heusth met altyd zoo is En het publiek koopt dan ook al heeft het dit nict momenteel noodig Dat ifl natuurlyk een van de leelyke d ngen dat het besch kbare geld op een oogenblik andera besB wordt dan ei ijjyk moest Daardoor he ef een verschuiving plaats an besteding der gelden die ten nadeele komt van de gewwie verkoopera U n ZEEPPOEDER Jèn PRESTO ue Doeiuiauue aityi neuoen besloten ajien ge gK tyug een opruunang te iiowien zoo uut nee ouaadigenaiiie van een cuiicurrenti vervati n is li£t iykt ook wel alsot zy nueriing de verlag ngen hebben vastge ateid zoodat ook daarin geen onplezierig element I gt Dit is na tuur yk ai een goed beg n vai be irydii g van het kwaad net ve uert natuurlyK niet dat er weer hier n daar een tydAlijKe winkel is geopend die veel Uger pryien noteert Zonuei nu aan stoaids terug te willen naai een soort gilde wezen wa toch een ge beperking op dit gebied met onbiUyk en met ongewenbcht I Het is om b j die boekwmkels te blj f ven wel een teeken des tyds dat de duur fUlSf Brieven uit de Hofstad MCCl XVI kr Het systeem der mtvurkoopen Het onderz eK dat door een con i bs e u t den middenstand is ingesteld naat üen aaid en den onvang an het systeem der opruimingen en uitverkoopcn heelt wel e merkwaar ug cht op het wmkelbedriji ii hef algemeen geworpen Tfouweuo een stad als den Haag kan men alle ENKELE jedrijl 1 Ittere en fraarere boekwerl en de iuxe uitga ven zoo enorm m prys verminderd mofteti worden n dat zé zelfs dan nog geen koo pers vmden Weiken van vyf ei tw nüg gulden zijn vooi zes gulden U koop en nog t er ni mand opdagen d e het koopt fgenaardig ia het dat liet publiek zelfs nog veiwacht dat de pryzen nog meer zullen daien en dat het daarop voorshai d nog wacht U lyk beiend i er reeds een wetsontwerp I gereed dat het vraagstuk de schyn uitvet L koopen regelt Of dit veel te bet ekenen zal iiübtwn 18 met aanstonds te zeggen i r i F altyd een tweedehands handel geweest en die zdl men moeilyk kunnen tegengaan I Z odra de frkoopen het karakter an van vreugde toen ze George s stem her J ende Hij had haar ijoodlg riep om naar Honor Er klonk ongerustheid in zijn roep on gerustheid om haar die haar den angstjll t ooren De J eéLter in zi n wysheid qmt De Leerlin g in zi jn waan geslist Ze richtte zich op en keek verwonderdom ab h heen Ze kon niet veel onderscheiden wane £ le maan was ondergegaan Haar hooid bonsde pUnlük maarplotseling herinnerde ze zich alles weerde woeste dans van de inboorllnsen dewitte gestalte van Legrand die uit haarkamer kwam haar wilde vlucht Ze wankelde overeind zich vasthoudend aan hétharde voorwerp at haar n paar uurgeleden het bewustzijn had doea verllezen Weer overviel haar de onföettendeangst van den atgeloopén nacht maar zeklemde haar vingers krampachtig omden harden steen en trachtte die vreesvan zich af te zetten Ze fciat dat vluchten een onmogelijkneld was dat de dooduit duteenden schuilplaatsen loerde opdegeen die eenzaam en hulpeloos de wil demlB van Afrika inliep Ze moest overleggen wat haar te doen stond hn djin 4 aE er Oeorge Mannerlns Een nieuwe angst overviel haar feSst om hem iïoeiang ze daar gelege had wlSt ae niet iftaar het moest vrü lang geweestzljAen wat kon er in dien tijd niet gebeuW zijn met iemand e zoo zi k wasals hU Ze moest da ielïjk naar hem toeMaar Legrand als hij daar ook eé swas wachtend op haar Ze twijfelde nietlanger kan zUu slochtfi bedoelingen enhij wa nder twMïel ternggi omen methe doel zijn booze plannen uit te voeren HoEorRHoaor Een luid geroep onderbrak den leop van h0ir gedachten Haar hart flopte tfcUf LLfcTON ÖERWOUDj GEHEIM ISSEN hniüet klonk tié nexoUeljfi e tl m Otólsen eeatonlgerjtatf Ie zwarte oeten op den j nd foen begon het ovenlich am ürBulveren eri het was ï daar in et duister een eenzame 3egon ïé sidderen in den n chl Wad Eenjtwft de gestalte kwani te voor hljn m e h derde öonor stond onbeweeglijk naat hen te JfW h ze zag het wit van huh oog n jaMn ea hun dlidce lippen zich bewö ooder eenlg geluld voort te bren en ze vroeg zich af wat die vxeem weaus beteekende PlotseUng bekroop toJÜ ® zwarten h ar j Mu Zien hoewel ze in de schaduw 2 9h ze draaide zich om en liep on JPfoaar naar de open deur Het maan J ï Vlei naar hinneA on verlichtte een C i van de gang waarop ajle kahiers epen tAi haar hart scheen plotseling e i t Sf want Uit haar kam r zag ze m het wit gekiee lp gestalte komen JfKon 2t3n gezicht niet onderscheiden e zag ets glinsteren in tiet Ucht ie maan eri ze herkende de vier Zonder verdere tegenwerpingen draai de hu ich om en gingliaar binne i ter wijl Honor nera voigde Ze gmsen naar de woonkamer waar de branaende lamp op tatei Stond üeü ji die aangestoken vroeg hetmeisje sneV Ja vljt minuten éeléden Ik werdwakker uit een akeligen koortsdroom enmiste JOU Ik heb ddn je tieur gekloptmasCr kreefe geen antwoord loen neo iKtde lamp aanges ken en ben op zoek geKian naar jou 1 öeorge we kunnen hier niet blijven zli het meisje heesch We moeten weg gian zoodra h t dag is in aüe gevaren moeten we zoo gauw mogeiljk weg zieiji te kpmen Le grand is vannacht terugge voor Jules Legrand deed vergeten en zij riep haastig terug Ik kom ik kqm iSn zoo vlug se koi liep terug naar het fprt HOOBÜSTUK Vit ioen Honor door een opening in de omheining kroop zag ze Mannei lng op de waranda staan een v ge gestalte in de duisternis en voor ze bij hem was riep hU haar toe Honor fl aar ben Je geweesf Ikwerd wakker en kon Je nergens vindenik wls hie gewoon geen raad vap angsj Ze gaf geen antwoord tot ze de plaats ringen die Legrand droeg aan een koord om zÜn hals ii en doodelijke angst over viel haar Waarom was Legrand lerugge komen Ln waarom had hij niet gezegd dat m terug zou komen Wat deed hiJ hl haar kamer hven bleef ze onbeweeg lijk staan toen vluchtte ze over de waranda naar den iioek van het text en verder tot nf plotseling voor een hinder nis stonci die haar belette verder te gaan bereikt had waar hU stond f l omen ik kon niet sl en en was naar klemde aan het houtwerk Zijn gezicnt was doodsbleek en hU trilde van koortó Het was de muur van het kleine kerk hof Ze sprong er over heen en keek snel achter ach Door een owning In den muur z g ze de lantastlsch verlichte ge stapten van de inboorlingen en op de waranda onderscheidde zij den man die haar zoo plotseling had doen vluchten Ze hoftle door den heuvelVaf en volgae volkomen onbewust den we en den vorlgen Eivond de twee gratsteenen ge nomen hadden Ze kwam bij de struiken en viel toen opeens over iets dat onder het groen verborgen lag Haar hoofd stootte op iets hards e tesi Ut te er een scherp licht voof haar oogefl toen kwam volslagen duisternis Zijn we alleen iiulsterde ze Alleen herhaalde hij Wat bedoelt je in Godsnaam Honor l Ik bedoel of Legrand binnen is Legrand Je weet toch dat hij weggegaan ia Maar ht Is vannacht teruggekomen ik heb hem geaien Hü Honor viel hij haar in de rede jemoet sedroomaj Wien of de koortsheeft ook Jbu te pakken Legrand Is voordrie dagen weggegaan i Ze bleef liggen en wist niets meer vaji het eentonige geroffel of van de maau vérhchte wereld om zich heen Het was een herie paos lateA toen ze weer toükwam en het eerSte dat tó aar besef doordrong was dat ze dojj n docff koud was Ze JKfwoog zich ftsjerf en voelde iets hards zPtrachtte ziclv bp te rich ten en van de struik waartegen ze lag kwam e i muK douom mnlaitg Het va ter was koud en deed haar huiveren I aar het was wonderlijk Verfrlaschend