Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1935

N V Utrechtsche Hypotheekbank i J8833 Beseryes f 1 823 268 44 pandbpleven d lOO l in stukken van f 1000 ƒ 500 ec f 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Baron von Nemath tie 0uitsche mimster tin buneWaiKlBChe zaktai heelt gifitermidutg t aerlyn het Duitscbe antwoord op u vooritelien vfi L tltin aan tie gezanten van brwiKrgJt en hngeland overnaiidigd De tekst wontt met openbaar gemaakt voor het antwoMd te Parys en Londen ontvan gen IKÏ lyn maar officieus verluidde in di lilomaaew imngen dat het antwoord op het eerste deel der voorstellen over de on derl Me4 eBChennmg in de lucht tegemoebkoni Bd iB naar dat het voorstel van een Oosbeia Paöt door Berlijn nog met groote K ertt is ontnïigen DmtocWwid iwi bereid zijn diplomatieke ondertiaailelihyeti aan te knoopen over de i ngelsch Pramche voorstellen voor een luchtvaart Locamo Duitach commentaar waaruit de strekking van het antwoord blMkt Het D N B meldde nog Onder het op schrift J3e nieuwe faze der onderhandelmgen schnjft de Deutsche diplomatisch po htische Korrespondenz over de mededeeling vandaag aan de gezanten van IiJigeland en Italië gedaan omtrent bfit Duitsche stand punt tegenover het I ondensche program Een aandachtigen waarnemer der lutlatingep van de Ryksregeermg m de laatste mainden kan het met verbazen dat Dultsch luid nog steeds een positieve houdutg aan n ejnt tegenover de pogingen om k oor logagtvau te verbsbnen De vredeswil van DÖtKhiand en ayn bereidwiügheid om te o dtriiandelen zullen wel opnieuw bevestigd iPr H t Londensche ctHnmumque bevat Dab men weet voorstellen waaj over vry flrfnjiandeld kan worden die dus niet èf aioiemen 6f v rwevpen behoeven te woiAb Over een reeks van onderwerpen Rijn rewii onderhandelingen opgeiet vooral over de kwestie van de organisatie der veiligheid in Jttt Oosten eti Zuid Oosten van Luropa De iKvoegde Dmtsche instanties koester i nweiwcli dut de diplomatieke gedachten wiDWHiHt o r dit bmtengewoon moeil Jk comphx Van vragen binnen afzlenbaren t d tot eèn bevredigend reaultait kullen leiden De gedachte van een luchtverdedigmgscoflventie op wedeilkeengheid berustende iMufl Wordt verder bctooigd ontmoet in DdtachlUïd begrypelykejwyze de grootste bdanifstelting Dit plan beteekent eenerzyda gtootere offers en grooter risico maar is aiuier yda zeker eveneens by machte om de door allen gewenschte verhoogde veiligheid te hrai n Het uit aagsfmnt zyn de joags Kagelsch iransche besprekingen te Lon n geweest Zy bewegen such in de richting w aaiuteiilange pogingen der h ngelscbe J draad die m Apnl 1934 af J werd weer op te vatten en een Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U m meerdere bladenadvertentien hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan j toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DB VEIRELNKJDL SlAlJb i Ën huweiyK in de vmerikaanschtj plutoer tie Cïioteren is te i ew ïorK mej Dons ihike m het huweiyk getreden met James H R Oromweli een zoon van een bannier te Phi ladelphia Er was veel belangstelling voor dit buwelyk omdat de bruid mej i uk de rykste eriuocnter ter wereld was Jtiaar va der was de bekende tabakskomng James uu Ke loen het paar per Gonte di Savoia wilde vertrekken op es huwelyksreis van drie maanden een reis om de wereld wa § dit spoedig bekend geworden en vele persfotografen maakten het den jongge nuwoen lastig Het jQnge vrouwtje had van haar va r 30 IXfO WO geërfd en er is by het even tueele o erlyden van haar moeder nog het een en ander te wachten Dit i s het tweede huweiyk van den heer Cnmwell die gehuwd was geweest 4t ch eer geschraden van een juffrouw Dodge Het huwelyik heeft plaats gevonden zonder feestelijkheden Op reis hopen de Cromwells Egypte Bnsch Indie biam Birma Nederlandsch Indie Bali de Phrlhppynen China en Japan te bezoeken om dan yia Cahfomie terug te keeren Het Hautpmann proces Onregelmaitgheden na het bekend worden van het vonnis De directeur van de gevangenis van Fle mington heeft bekend gemaakt dat Hauptmann Zaterdag naar Trenton zal worden overgebracht en daar zal worden opgeslo ten m de cel der ter dood veroordeelden in de gevangenis aldaar De openbare meening is omtrent het von nis tegen Hauptmann zeer verdeeld Aan hangers van Hauptmann hebben naar eerst thans bekend wordt na de afkondiging van het vonnis verscheidene vensterruiten van het gerechtsgebouw ingeworpen De verdediger van Hauptmann Reilly heeft ver klaard dat tegenover talryke uitlatingen van bekende persoonlykheden die zich te gen Hauptmann richtten geconstateerd moet wordeiy dat het vonms naar zyn mee mng een der giootste justititele dwalingen vormt die ooit zyn voorgekomen De juryleden hebben aldus verklaarde GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zflt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch Rlmlngton stond even na te denken en nulster de toen Legrand is nog niet terug Hij heeltmets van uw weggaan gemerkt Kommee HlJ ging hen voor om het kleine meer heen n Uep toeij regelrecht op het kamp af Toen ze de tenten bereikten drong plotseling Minnerlng s stem tot haar k or In koortsachtige opwinding Neen neen Legrand Een kind MlJn hemel man Verder kwam hij niet en Alec Riming ton keek snel naar het meisje Misschien is Legrand toch nog teruggekomen Neen zei ze het Is de koorts Latenwe hem meenemen voor Legrand terug18 Zij haastte zich naar haar eigen tentslak de stormlantaarn aan en ging hemtoen voor naar Mannerlng s tent Mr üeorge s oogen waren gesloten maar zijn gezicht was opgezet en zijn aidemhallng was snel en onregelmatig Rlmlngton keek zwijgend op hem neer met iets van minachting In de uitdruk king van zijn oogen Plotseling draalde Ijlj zich weer om en vroeg kort en bruusk aan Honor Bent u met hem verloofd Het anetsje keek verwonderd op bij die rraag en er gmgen een paar seconden voorWJ voor ze antwoordde Ja hij Is mijn verloofde j Wordt vervolgd Dankbetuiging UTRECHT Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar Onderjfeteekende betuigt hiein ede jXin haiteluken dank aan de WelEd ieeigel Heeien Doctoren Dii ectiice iioofd eipleeg i teii en Veipleeiriteis an het Van Iteibon Ziekenhuis vooi de helde olle behandelinjj dit Ziint Kchtjrenoote geduiende haai veibUil en opeiatie in het Ziekenhuis mocht ontvangen A CATTEL Boelekade 88 Gouda 14 Febiuan 1935 Toonkamers Crabeth GOEDKOOPE EN ZEER AANTREKKELIJKE REIS MET LIbSONNE LINDEMAN NAAR tijdelijk in de Jonge Pietei Kattensingel bu de Crabethstraat Zyn er weer veel jarigen m Uw familie De toonkamers rabeth leveien nog steeds cadeai x waar men blu mee is DE FRANSCHE RIVIÈRA EN HET BEROEMDE i CARNAVAL TE NICE DUUR DER REIS 9 DAGEN REISSOM ƒ m en ƒ 140 Inlichtingen en inschruvingen bij onze Eenmaal tt 01 telboei b Ki uiden en W oi tel boei s Pillen gebiuikt Altiid in huis Zt vei duiven gal slum gevatte koude giiep influenza kooitbi heid maagen hoofd Plin nekken de eetlust op bevoideien de spiisveiteimg lege ien de stoelgang zuiveien het bloed maag en ingewanden Zestig cent bti Apotji on Dfog Ï NG REISBEMIDDELING MARKT 31 GOUDA TELEF 2743 16 000 Gezinnen in Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraven Haastrecht Stolwflk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagrblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN I ® De bladen met de meest waardevolle pnbliciteit gt Moeders geeft Uwe knideien een goed wormmiddel en wel Wortelboer s Wormpoeders Fermitan 85 cent by Apothekers en Diogiaten DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND IS alleen giondig te bewerken door te adverteeren in onie 4 weekbladen die elke Meek m elk huis m elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgnn gy onder hun aandacht wüt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL van Zenuwen i Hel ZeiiuwMttrkmd VosiImL OverwinI Vermoeidheid Lusteloosheid Zwakte Maagbezwarea Slapeloosheid BII Apoih en Drog vanaf IL L par varpakkiic Vraag hei fr a e £ p c i che mengala 40 cenL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 T AT gevoel van prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloosheid ai die verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een geregeld gebruik van Sanatogen banatogen sterkt de zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt met phosphorus de bouwstof van energie en kracht Er u geen voedsel dat zeo de ucrioren trachten herstelt ols Sanatogen schnjfl een hekend geneesheer en gij zult de waarheid van zijn woorden zelf ondervinden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruiken Uw klachten zullen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke gevoel van dóór en door gezond te zijn k i toiw RBUNIKBiOSCOOlP Oouda Vanaf VRIJDAG l J tot m met M UNDAG 18 FEBRUARI HANSAUiLBtin VO SCHLfTTOH en W SI HSMRm a h lm van d Blauw Kamai r ei 8ationeeI Filmwerk rich af p len te de misdadigerswereM Regie Erich Engeh i i tia hwtfdfilm de bekende C owboy Helden J4CK HO H en UNE CHANDLER in llavolvar vat imusanle Wild West Sensatie Koene Ruiterkunst n hitterend natuurechnw Toegang boven 14 jaar Attentie VANAF 3 MAART Attentie vervolgen wu OM DE 14 DAGEN onze ZONÜIGOCHTEND V oorslellmgen daar door verhuur voor andere doeleinden wu deze Ochtend Voorst 2 weken moeten onderbreken 3 Maart brengen wu U weer n buzonder filmwerk VVoenadag 2 uur groot MATINEE voor lederen leeftud met speciaal Program mm SCHOUWBURO BIOSCOOP QOUD Van VRIJDAG 1 i LBRLARI af tot en met MAANDAG een ovei weldigend piogiamma met 6 U F A Stais m de hOofdroUen TURANDOT PRINSES VAN CHINA met KaTHE VON NAGY WILLY FRITSCH PAUL KEMP INGE LIST ARIBERT WaSCHER en WILLY SCHAEFFERS Regie Gerhard Lampiecht Een fantastisch ruke Opeiette film gebaseerd op de bekende legende Schitteiend gemonteerd en weeldeiig van raise en scène K rHE VON NAGY en WILLY FRITSCH zag men nooit zoo goed U ziet PAUL KEMP m een van n beste komische rollen Gloedvolle melodieuze muziek van Franz Doele Litgebieid vooi progiamma Gratis FietsenstaUing Toegang vooi eiken leeft d ATTENTIE I ATTENTIE Zondagmoigen half elf Kainpio n n l r luoht Een zweefvhegei sfilm Veivaardigd ondei protectoiaat van den president van den Duitschen inztjn zich eftud vliegeispoitbond BRUNO LOERZER Wien de vliegeiu m het bloed zit die rust met eerdei voordat hu in zijn kist zit het stuui tusschen z n handen heeft en oiier zich moedei aarde ziet J THALIA THEATER Telefoon Populaiie prijzen 2ï en 35 cent Toegang voor eiken leeft d Van VRIJDAG 15 t m DONDERDAG 21 FEBRUARI vertoonen wy de beroemde Hollandsche film I Ophoopvanzeger naai het onsterfelqk meesterwei k van Hepinan Heljermans met in de hoofdrol Mevr Esther de Boer van Rijk CISSY VAN BENNEKOM ANNIE VERHULST AAF OURPH WILLEM VAN DER VEER WILLEM HUNSraÊ JAN aN Ell en FRITS VAN DONGEN Regie A BENNO i TOEGANG BOVEN 14 JAAR = Aanvang der Vooi stellingen Weekdagen lederen avond 1 Vooi stelling des avonds 8 15 uur Zaterdags 2 Vooi stellingen 6 en 8 30 uur Zondags J Voorstellingen 3 30 6 en 8 30 u dooi loopend PLAATSBESPREKEN Wegens de te verachten enorme toeloop is plaatsbespi eken voor ledeie Voorstelling dnngend aanbevolen Cassa geopend vanaf Donderdag 14 Februari lederen dag van 12 tbt 2 en des avonds van 7 U t S uur Telefonisch plaatsbespi eken is alleen mogelyk op No 2230 vanaf iV f Februhri weikdagen van 9 tot 4 uur Zaterdags van 12 tot 2 en van 6 tot 9 uui Zondags van 3 tot 9 uur 11 latsen moeten minstens 2 dagen vooruit besteld worden en den avond der Vooistclhng vooi 8 uur aan de Cassa z n afgehaald PRIJZEN DER PLAATSEN Fiont Balcon ƒ 1 20 Beleen ƒ 1 Loge ƒ O 80 En zmdtr STER TABAK da s erger r Ie Kang ƒ 0 60 Tweede Kang ƒ 0 40 Deide Rang ƒ 0 25 Plaatsbespieken 10 cents pei plaats 73 Jaap Vi ijdag ISlFttlMHiai 18801 fiWMlHE CODMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BSl€AMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOfIRCAPELLE yiBUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN ST fi WUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eiw Dit blad verschijnt dagdglcB behalve Zon enFeeatdagen ABONNBHENTSPRIJiS per kwartaal ƒ 226 per week 17 cent overal waar de hewffgins per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 315 AlKHisaaeiiteii worden dageUIkB aangenomen aan ona Bnreati HARKT SI GOUDA M ODU BCenten loopen den boekhandel en de postkantoren Os bareanx xfln dageUfkA feopend van 4 oor Admi stratie en Bedaotie Telef lotirc 2745 Portiwkeiüng 4M00 ADV EKTKNllKPICIJS i Uit Goods en omstreken behoorende tot den bezorgkring i t 5 regels f IJSO elke ragel meer ƒ 0 26 Van buiten Qoada en den bezorgkrmg t fi HH ƒ 1 elke ngti meer f020 Advertenties in het Zaterdagnummer 25 SÊ blfalag op d n prqa I dadigheJIds advertentiéu de helft van den pr a INGEZONDEN MËDEDBEUJNGBN 1 4 regeU 2J6 elke regel meer O 50 Op de voorpagina 60 boocer Gewone advertentabn en mgexondea mededeelingen bu contract tot zeer gereduceerden prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kiumen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onxe agenten en moeten daags vóór b phtatsing aan bet Bureau zqn ingekomen tenemde van opname verEekerd te z n Het Dnitsche antwoord op de Londensche voordellen overhandigd BUldacht aan de luchtconventie Commentaar van Dmteche ZQde klaarblykelyk meer bestemd voor finan cieele dan voor politieke doeleinden zyn afgelegd volgens welke de regeertng een beroep zou doen op het land Als redenen tot optimisme haalde MaeBonald aan de styging van 12 in den Britschen export gedurende Januari Voorts wees hy op de voortdurende uitbreiding van de staahnduB trie en zeide dat 1934 het beste kolenjaar was geweest sinds 1930 De onderhandehn gen die thans gevoerd worden met andere landen beloven verdere verminderingen in het aantal werkloozen Tenslotte zette hy uiteen dat de geheele politiek der regee ring en vooral de financieele politiek de in dvstne vertrouwen had geschonken tot het opzetten Van plannen waardoor de werk loosheid aanzienlyk verminderd is Reuter meldt verder nog Het Hoogerhuis heeft het wetsontwerp iniake werkloozensteun aangenomen De koninklyke goedkeuring zal morgen worden gegeven Treedt mimster Stanley af In verband met de ontevredenheid over zyn politiek vooral inzake de werkloozen ondersteuning doet het gerucht de ronde dat de minister van arbeid Stanley eraan zou denken zyn ontslag aan te vragen De komende feesten Het programma voor de regeeringsjubileum van den Komng De Koning heeft thans zyn goedltóunng gehecht aan de voornaamste feestelykheden ter vieriRft van zyn zilveren regeeringsjubi leum in t begin van den somer Naast een dankdienst m de St l aills op den Bigeniyken verjaardag yan de troojiBbesty gmg b Mei as en een radiorede van den Koning op dien dag voor het geheeie Brit sche Kyk houden de plannen o a m een parade van leger yloot en luchtmacht een lUopectie van de pohtie twee gala dmers en twee gala bals m het Buckingham Pa iace een receptie en een bal van de Lon densohe City in Guild Hall die zullen wor den bügewoMid door den Konmg en de Ko ningH De Prins van Wales zou als ver tegenwoordigw van den Koning m Wales deelnemen aan de feesbelykheden te Car diff terwijl de hertog van York en de her tog van Gloucester de feestelykheden te Ldmburgh en te Belfast zullen bywonen De Kngelsche padvmderorganisatie tal maatregelen treffen voor een keten van vreugdevuren door het geheele land in den nacht van 6 Mei en in Londen zal op uitge breide schaal gteillomineerd worden waar by de voornaamste gebouwen met schyn werpers zullen worden verlicht Teneinde de bevolking van de verschillende uit het centrum gelegen deelen van Londen gelegenheid te geven het Koninklyk echtpaar te zien hebben de Koning en de Koningm hun voornomen te kennen gegeven m Mei en Juni by vier verschillende gelegenheden rytochten langs verschillende routes door I onden te maken DE KAMPIOEN weg te vincwn vooi een gedachtenwisselmg over de actueele t uropeesche problemen Men z X aaarom mogen aannemen dat Lngeland de zoo ge uHKig ingeluide dctie die reeda tot een eeftote toenadering heeft geleid voortzetten zal Van l uit8Lhe zyda al acker niets ver zuimd worden om dergelyKe get prekken die zooela ie ervaring bewyst öuelier tot pobitieve en praktiscne resuliuten leiden dan ondarhandeJiingeu in een grooter kader m den zin van de verdere JiiUropeebche ont apamuog tot een goed einde te brengen Ten slotte wordt er op gewezen dat het m aller belang is het door het spoedige Duitsche antwoord op dreef gebrachte pro bleem met volkomen loyaliteit en goeden wü zoo snel mogelijk vooruit te helpen De volkeren verwachten dat vooral de problemen wier opJossmg volgens het gezond verstand bereikbaar is door de regeering zonder uitstel rijp voor een re elmg zullen worden gemaakt Want de oplossing van de eene vitale kwestie zal zuiver psychologisch gezien tal van hinderpalen opruimen en de oplossing van moeUyker problemen mogelyk maken Lord Alkn of Hurtwood die voor korten lyd verscheidene besprekingen met leiden de persoonlykheden m Bertyn ge oet d hacft sprak Donderdag te Londen over jien internationalen toestand in e n vergadenng van de New CoramonwealUi vereenigmg Hy verklaarde o a dat de Lngelsch b ransche voorstellen misschien een keerpunt m de geschiedenis na den oorlog zull t zyn Wanneer deze voorstellen resultaten moeten opleveren dui moeten zy in den vorm eener overeenkomst met Duitschland ver wezenlyikt vvordene die op den grondslag van voJkomen gelykgerechtigdheid geslo ten wordt Deze nieuwe overeenkomst kan o a beteekenen dat de Volkenbond van de geschillen over de Duitsche rechtsgelykheid en de Iransobe veiUgheid verlost wordt en zijn nieuwe taak ter hand kan nemen omdat hy vooi het eerst uit gelykgerechtigde taten aott bestaan VERPLAATST VAN GOSIHAVEN 23 NAAR OOSTHAVEN 19 lüopgyaven wagens schilderen totdat de regimentsoommandant destyds nog overste Lchard hem ontdekte en hem naar de loop graven zend waar Leroox een groote senu uorlogsteekenmgen schilderyen en aqua rellen maakte die hy aQe aan den regi mentscommandant afBt d en daardoor ten slotte m handen kwamen van Echard s we duwe Thans willen de oud itn deH van het 302e regiment infanterie een Jsennnenngs album uitgeven waarvoo zü het reproduc tierecht van 120 aquarellen en teekenmgen hebben gevraagd Lenrux heeft inmiddels naam gemaakt behoort tot de bekendste schilders van trankryk en is hd van de Academie voor Schoone Kunsten De we duwe Echard weigert echter het reproductierecht af te staan ook nadat beslag op de collectie was gelegd De 32 soldaten heb ben thans een civiele eisch aanhangig ge maakt om alsnog het reproductierecht door den rechter toegewezen te kr fen ENGELAND Moeilykheden éer reg enng Ken motie van wantrouwen De egeermg van Z A heeft het ver trouwen des lands verloren Met deze boorden eindigt de motie van wantrouwen die gistermiddag door iten leider der op positae Lansbury m het Lagerhuis is ingediend tegen de nationale regeerJng in de motie wordt de regeering verweten dat zy geen politiek van werkverschaffing voor het groote en toenemende aantal werkloo zen voert en het huis hs ft misleid omtrent de uitwerkingen van de bepalingen mzake de werkloozen ondersteuningen Onder da verenden byval van de Labourbanken be schuldigde Lansbury de 4egeenng van po litieke onbekwaamheid Hierop sprak MacDonald zyn hieronder volgende redevoering uit die herhaaldelyk door ironische interrupties van de labouroppositie werd onderbroken De opgewon den antwoorden op deze mterrupt es j orm den evenals de interrupties zelve wel een bewys voor d gespannen situatie die in het Lagechuia heerschte buxtëmlanosch nieuws FRANKRIJKv Oud atryders beginnen een proces Te Pa s IS een merkwaardig proces aan hangljf gemaakt tegen de weduwe van ge neraal Echard tijdens den oorlog commandant Vïtn het 302e regiment infanterie Het proces is aanhangig gemaakt door 32 oud strydera voormalige soldaten van dit regi ment Tydens den wereldoorlog diende by dit regiment de kunstschilder Georges Le roux Aauvankelyk moest hy achter de De eerste minister zetde dat het beter zou zyn dat de oppositie in plaats van entiek wt te oefenen zou samenwerken met de regeonng in het uitwerken van prac tiscbe planner om het probleem te behan delen De regfeenng zou met vreugde alle voorstellen aa nnemen van welke ayde zy ook kwamen mits zy beshst constructief war ir De redering doelt op het terug brengen m de industrie van de werkloozen en op het trekken uit bet nationaïe inkomen van de tegenwaarde aan diensten die zy geleverd hebben als vrye en onafhankelyke werkers Ofschoon sproKer den omvang v i het probleem met wilde klelneeren moest hy er toch op wyzen dat de toestanden des lands vooruitgaan De laatste paar dagen zyn pogingen gedaan om een gevoel van onzekerheid e scheppen en verklaringen onder een sichaduw van gegrondheid en vertrouwen inboezemde Terwijl zlJ nog bezig was hem te bestudeeren kwam hij op hiar toeloopen Miss Donthorne wüt u ijden ofloopen Loopen antwoordde zij Bent u daartoe wel in staat U hebtveel van uw krachten gevergd Ik kan heusch wel loopen viel zl hem in de rede gedrongen door het zonderlinge verlangen om geen verderezwakheid te laten merken tegenover dezen man I Uitstekend zei hij zonder verdere tegenwerpingen Wij zijn klaar om te j vertrekken Maar een van de jagers kan uw geweer voor u dragen I Htj wachtte niet op haar toestemmend I antwoord maar raapte het wapen op en gaf het aan een van de zwarten Toen lachte hij ven en zei Zlezoo nu kunnen we op weg gaanDe weg dien zij volgden was gemak kelljker dan het pad dat ziJ gekomen was n terwijl ae naast hem liep tracht tend haar stappen naar de zijne te rege len wierp ze af en toe een vluchtigen bük op haar wijgenden metgezel Er was een peinzende blik op zijn ge zicht alsof hij een moeilijk vraagstuk trachtte op te lossen jnaar hij zei niets tot ze een dichte rij boomen bereikten waarachter ze onduidelijk de Uchtplek ken van oen paar uitstervende vuren konden onderschelden Ziezoo zei hijs we oijn r Het leek haar bijna ongekmfHik zoo kort was de tocht geweest om u vriend te dragen HIJ weet naar een linnen draagstoel waarwlt hU bÜ haar komst opgesprongen was en terwijl ze er In neerviel vroeg hü Denttt u dat het op een gevecht metLegrand s troep zal ulUoojpen loen Ik wegging was hij er niet ikhoorde ergens trommels i aan en ik geloof dat hij daar naar toe Is Rlmlngton Knikte Dat is heei waarschijnlijk Er is eenvrü groot dorp op ongeveer tlrie mijl afstand van hier ik veronderstel dat hlJdaM wat te doen heelW en veel mooiszal dat wel niet zijn Htï v M wéen m de schaduw van de diditöb üljnde boomen en kort daarna hoorde zlJ hem Iets zeggen in het Indl sche dialect zy trachtte zich te herln neren wat haar broer over dezen man verteld had Het was nji t veel maar zij wistj dat hlJ groote achnhg voor Rlmlngton fefati geweld ïn toen hij weer in den llchtkrlng van het vuur stapte gevolgd door vier inboorlingen fcëeit zlJ hem met meer dan ge wone belangstelling aan Hij moest dacht ze ongeveer dertig Jaar zijn hij wai tang breedgeschouderd en zUn nek en armen waren gespierd en kraetitig met Iets van de lenige gratie van de wilde dieren van het oerwoud waarin 4ïij het grootste deel ran aljn leven iiad ioorgebracbt En toen zU zijn gezicht nog eens nauwkeurig gadesloeg bij het licht van het vuur voelde zij in tuïtlef datWj een man waa iie vertrouwen In zichzelf had en ook aan anderen stem tniüe even en ze zweeg maar Rl mington zette het gesprek dadelijk voort U hebt me uw broer s naam niet genoemd zei hij zacht Misschien zou ikme hem kunnen herinneren Donthorne Walter Donthorne Ikben zijn zuster Honor O Ja ik weet het al We ontmoettenelkaar ergens bij een ottlclersdlner hijwildealles weten van de ieeuwenjacht enIk probeerde hem te overtulgeikdat debulfei het gevaarlijkste dier Is j etwelkIn Atrika voorkomt Hij bleef zwijgen en vroeg toen met een lichte aarzeling WM uw was sir George Mannertng ook in de koloniën tijdens den oorlog Hij Is hier ai vier Jaar geweest Ze ag hem een lichte beweging van schrik maken maar hij wist zich onmiddellijk te beheerschen en zei rustig Ik heb hem nooit ontmoet maarhet Eal me een groot genoegen sEUn kennis met hem te maken Ik zal met u meegaan Waar zei u dat legrand s kamp is Ze beschreef de plaats zoo goed mogelijk als ze kon bü een meertje aan den anderen kant van die lange heuvelrij in het bosch Ja viel Rlmlngton haar in de redeIk ken die plek Er is een kortere wegdari die welken u genomen hebt wantdie lieuvelrü wordt hier vlakbij onderbroken en dat bespaart ons het klimmenToen Voegde hij er bij U moMt maareven uitrusten terwijl Ik even een paardrate ers wek om een draagbaar te maken lï ftlïÏMarheid is een bloemke dat fti wti hoTen bloeit Qutdu Gezelle OmwOUD Geheimenissen De Kan knikte Om lijkt mij wel bijna zeker Toen tój Opeens WM vilt u daÉ tk voor u doe n en sir Gebrge weg te krij Si Legrand eïi ons naar M BUbft te In ifJlJ et viel hij haar dP ür el eens van het zblf Jf n ön zijn als Legrand iJ Neen lüflfcfc fcöoveel vertrouwen In den be iS2U taw het meisje dat de man wittjg gon te lachen en ib mS intuïtie afgaat a S ï 5 ï Webt tl tenminste geïtJk 10 van het soort van Legrand JJ en moest Ik me maar liever voor rS w aam is Rlmlngton D ihf i ï etï ze verrast uit Tjl l lag r meia i i J opgewekt Tvdorverza rjLJ weker natuurfcnnaige Sh s ontmoet in ai ZjL r8 is tn Nairobi geloof ik hlögj weer te ontmoeten toen we Jipwnöfi mmr maar KoMt