Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1935

ADMINISTRATIES OnzB bekende owerheei lijk Bizonder aanbevolen SNEEUWWAFELTJES KOPPIERINGEN COCOSKOEKJES BITTERKOEKJES 8 Ons voor 85 et HOEFJES O et Va pond BIESJES SUIKEB3FR1TS COCOSBANKET VANILLBBINGEN it et 7ï pond AROMAKRANSJES SPBCDLAAS SB et p pond GEBAKJES 5 en 7 et TOMPÜUCEW MET SLAGROOM 8 et l CONTROLEREN INRICHTEN BIJHOUDEN BELASTINGZAKEN H L BLOK JwbatMrut 212 QOUOA Tallt 2270 Ons nieuw aptikel Jaeger Trlpot is ijzersterk en krimpwrij De Kleine Winst KORTE TIENDEWEG 22 Gouda Verbaasd staan de mensehen H H Banketbakkers EEN EXTRA AANBIEDING I Luculus Gas bakoven met Warmwaterbak van f 175 voor I 7S Fa T VERKAAIK Oosthaven Gouda Tdef 2164 VAN ONZE ZEER LAGE SCHOENEEPAEATIE PRIJZEN Het gaat van mond tot mond Hoe is t mogelijk Docli nog verbaasder zal een ieder staan als men thans onze STERK GEDAALDE PRIJZEN in onze LEDER en FOURNITURENAFDEELING ziet Nu zal een ieder zeggen Hoe kan t bestaan Doch het is al weer de G OUDSCHE LEDERHANDEL die er inmiddels voor gezorgd heeft dat het publiek die z e 1 f zijn schoenen wil maken het nog altijd zelf voordeeliger kan doen Daar hebben wij voor gezorgd Zoo goedkoop zal men nooit kunnen repareeren dat als U naar ons komt wu U PRIMA LEDER zullen verkoopen dat U het nog altHd zelf voordeeliger kan doen 1 ADRES GOUDA S MEEST BEKENDE i Corn de Bruin in de Stoofsteeg chtoerkwastérr cheerzeepen s fl P v Wijngaarden Hondepdan kochten reeds zoo n BRIL van DRIE KWARTJES Tevens en pracht PHAFF handnaaimachin aangeboden voor ƒ 39 Hoaa nde pii MOLENWERF 30 GOUDA OUDERWETSCHE MAAND 3 RoomsQezen gevuld met ouderwetsch bereidde room 8 CENT PER STUK Zie volgende week Gebr Kamphuisen N V prins te Napels een derde bataljon fascistische militie geïnspecteerd dat eveneens Zaterdag naar Oost Afrika is vertrokken In den grooten Fascistischen Raad deelde Mussolini mede dat ruim 70 000 arthemden sedert 1 Februari hadden vOTfocht te worden opgenomen in de ti oepen die bestemd zijn voor Jtaliaansch Oost Afrika RUSLAND Ue vele treinrampen Het volkscommissariaat voor verkeerswezen der Sovjetunie heeft aan alle politieke atdeellngen der spoorwegen strenge instructies gegeven tot het bestrijden van spoorwegongelukken die in de Sovjetunie herhaaldelijk zijn voorgekomen üe spoorwegongelukken elschten tot nog toe van 1 Januari tot 15 Februari van dit jaar reeds 77C menscher aan dooden en luo aan gewonden Voorts moesten vele wagons en locomotieven wegens beschadiging uit het verkeer worden genomen Het onderzoek heeft aangetoond dat 70 pet der ongelukken moet worden geweten aan gebrek aan discipline en verantwoordelijkheidsgevoel doch gedeeltelijk ook aan slechte bekendheid met de reglementen De politieke afdeellngen hebben opdracht gekregen speciale proeven te doen bij de dienstdoende beambten om vast te stellen in hoeverre zij in aanmerking komen bt de sooorwegen te blijven üe beambten die tre proef niet doorstaan zullen terstond ontslagen worden VEREENIGDE STATEN De ramp van de Macon Opzienbarende verklaring voor de commissie van onderzoek Voor de Commissie van onderzoek inzake f de ramp van de Macon heeft luitenant Belater die belast ir met het toezicht op den bouw van luchtschepen de opzienba rende verklaring afgelegd dat bekend was dat de Macon een ziwakke plek had Er was reeds opdracht gegeven voor reparatie doch men was hiermede nog niet gfieed toen de laatste vlucht van het lucht schip plaats had N NOORDEGRAAF Si 12 3016 Citroen en Chrysler Agent voor Gouda en Omstreken de Nieuwe Chrysler Tango Truck vanaf f 1295 Df BESTE en GOEDKOOPSTE TRUCK op de Nederlandsehe markt BLAUWE DRÜIVBN PERZIKEN TAFELPERHN TAFELAPPELBN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS STDbENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK BN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES v or OPGEMAAKTE FRUITMANDEN De Goudsche Frititlfanclel Pipm W l A mMvatdl LANGE TIENDEWEG 27 TELEP 3316 DE KWARTJES RUBRIEK Deze KWARTJj S RUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondnummer opgenomen met zijn gegarandeerde oplage van 7500 exenolaren ELKBN ZATERDAG plaatsen w in deze Tulpen vanaf 20 c it per bot 12 stuks firma G L Kleiweg 38 ƒ 98 kost by Gebr Graveateyn Gouwe 191 Telef 256ti een compleet Radiotoestel in modernste uitvoering Beter dan andere van den dubbelen prys Afstemming op stationsnamen dus niets te zoeken U kiest wat U wilt Groote geluidsterkte regelbaar naar eigen smaak Buitengewoon selectief Prima dynamische luidspreker Overtu t U door een demon stratie het verplicht U tot niets Clyvia s met knop vanaf ƒ L firma G L Kleiweg 38 Zoo spoedig mogelijk gevr ƒ 2000 op winkelhuis met ruime overwaarde Br no 265 Bur v d Blad KWARTJES RUBRIEK iüem aO verteutiën tegen eeu tarief van X ü smalle telutregels f Q iS elke regel meer 10 eest bü vooruitbetaling Voor advertenti t ouder nummer aan het Bureau lU ci verhooging Inzending dezer advertenties tot uiterMjk UooderdagsTond Blieven kiumen worden afgehaald eiken dag van S Ai 6 uur Zaterdagki van 8 t 1 uur Simplex motor en een Ëysink motor te koop IJsselIaan 48 1 Huls te huur Gr v Bloisstr met bergruimt 8 M bii 15 M gedeeltelijk oiverdekt Te bevr Fluw Singel 64 Tafeldennetjes 30 cent G L Kleiweg 38 Groote collectie Vazen en I ottery in alle prijzen firma t L Kleiweg 38 Dames laat üw wratten en rimpels zeer vouinlcel wegmaken Br no 244 Bur v d Blad Een Hui te huur ƒ 2 6ü p w 4de Kade 7 Te bevr Karnemelksloot 135 Gevraagd flinke zelfstandige Dienstbode boven 20 jaar Groeiiendaal 6 Koophandel Tabak van Fa D G van Vreumbgen Prijaen vanaf 50 cent per pond Volop Qualiteit gende nachtmerrie toe zoo werkten de halve duisternis en de doodelyke stilte op haar zenuwen Van sommige boomen hingen lange slierten mos neer als reusachtige baarden sommige stammen en flikken waren verwrongen en verdraaid tot ze leken op ledematen van afsChuwelüke wezens In de eerstvolgende drie i uur werd de stilte slechts eén keer door een geluld verbroken en dat was toen heel in de verte een zonderling regelmatig gebrom klonk Een gorilla zei Rlmington laconiek Later op den dag kwamen er meer leekenen van leven Vleermuizen die als zonderling gevormde vruchten tusschen de boomen hingen een paar vogels die opgewonden zaten te kwetteren In den top van een boom De tocht ging steeds verder Het terrein begon te glooien de boomen werden minder dicht en van tijd tot tijd viel een zonnestraal neer op den kleinen stoet De dragers die den heelen dag zwügzaam waren geweest begonnen levendig te praten Honor keek dankbaar op naar die enkele zonnestralen Na een poosje kwam Kimington die steeds vooraan had geloopen bü haar en zei Een lastige tocht miss Donthorne maar binnen het uur zün we uit het bosch i Die mededeellng was voor Honor een onuitsprekelüke verlichting en ze marcheerde moedig verder Wordt vervolgd Te huur een Werkplaats a ƒ 1 00 per week Te bevr C Noordegraaf Groenendaal WEETU Te huur in t centrum aar lig Woonhuis vooral geschikt voor k gezin Te bevragen Leeflang Walestraat 2 dat de Kweekerti G MOLËMAN Te koop Eiken Radiokaat Joubertstr t 218 Luxe auto te huur met of zonder chauffeur Lage prezen C Michaëlis Jr Boeietkade 132 Telef 2913 Mooie woning te huur 4e Kade nieuw 94 Huur ƒ 5 50 p w Bevr B Martensaing I 64 Noirraaalfilma vanaf 1 cent per Meter Foto H J Daems Zeugestraat 56 Aangeboden 1 of 2 Kamers op netten stand Br ho 295 Bur v d Blad OERWOUD GEHEIMENISSEN Prachtig En de patient w 7i T5 P selool dat hij nu WMlUk geen koorts meer heeft h a het is altijd een nardneitmge geschiedenis Mh ontrustte Honor HU n volkomen onverschlUig ten op ihÜ Mannerlng Ze zag de toebe 5elen voor het vertrek en vroeg Qaan we wegv miZ S = 5 ontbeten hebt Z r eh de zon op is tlphM = aarzelenden blik in de S Mann g s tent Machte onuitgesproken heTiln Mannerlng Is TOt Maar van twee kwaden moe naa en Als we niet S ö strijd tegen Legrand WW ni hH f het er iiI Tr w t i De wouden IkS ye P niet Er mha Ih Afrika die nooit in Bekwame huisnaaister heeft nog enkele dagen beschikbaar Br no 254 Bur v d Blad Gevraagd een net Meisje voor de fttorgemiren Adres OoSthaven 35 boven Gevraagd Burgermeisje vuor dag en nacht Bleekerssingtl 71 Consetten voorsl met veter 0 9 1 75 2 50 3 75 4 95 D A v Yperen Kleiweg 34 Gouda U levert alle Bloerawerken Te huur ruime Middenstands woningen a d Goej v w dijk en Bothastraat fechter dé Krugerlaan bev 6 kamers achteruitgang Lage huur Nog 2 auioboxen te ihuur a ƒ 6 p m met w en een perceel Weiland geschikt voor tuingrond a d Bothastr Te bevr Joubertstraat 219 Stofzuigers zyn in alle pryzen verkrygbaar Gebr Gravesteyn Gouwe 191 Telef 2566 leveren voor ƒ 35 een zeer goede onder volle garantie Vraagt er Oen zonder verplichting op proef Prima pension aangeboden geen beroeps Br no 242 Bur v d Blad Pension gevraagd UÜToerige brieven met prijs onder no 243 Bur v d Blad Moderne woning te huur roo te tuin ruim uitzicht Winterdijk 13 by t Park Sleutel op 16 of 15a aldaar Voor direct Ssrooirwsfelbakkér gevraagd leeftyd ongev 16 j Te bevr ToIIensatr 150 Zaterdag tuaschen 7 9 uuf n m 3 6 4 Medereizigers gez voor Messe Leipzig p luxe auto reiskosten p m ƒ 17 18 Br no 271 Bur v d Blad Modevakschool Dames het beste adres om Uw dochtertje knippen en naaien te leeren is Hote Blauwe Kruis W Haven Gouda Dir v Heyzelendoorn Witte Muizen te koop ge r in elke hoeveelheid Loef Kleiweg Wilt U de lerbeste Aardappelen bestelt dan vijf kilo in luxe ver pakking k 35 cent of 5 kilo prima 1 30 cent b d Centr Aardappel handel Blecikerssingel 27 Raam 19 en ze worden U thuisbezorgd Weduwe 33 j m d 7 j eigen ink b 2 aan ais Ruishoudster geen salaris goede behandeling Br no 245 Bur v d Biad Voor de OMGEVING van GOUDA 19 Reflex de ideale wrijfwas voor LINOLEUM PARKET en MEUBELEN GLIJDT NIET KLEEFT NIET taeeft een ongekend hooge glans I Poozen a 40 cent in vloeibar vorm I4 Ko bussen a 45 cent a 75 cent P Proef potjes niet vloeibare was tijdelijk bij den winkelier a 9 cent verkrijgbaar CBeba Waddlnxveen Wie van zün zaak wil profiteeren Moet in deez Krant steeds adverteeren SCHOEHHIWERIIJ mijijlijjljj SCHOEKHANOa BOELEKADE 132 en 211 TELEF 2903 heeft nog eenigen tyd over die hü gaarne zag aangevuld met REPARATIEN Pryzen laag I Qualiteit en afwerking bekend I Hyacinten in knop Crocuapotjes 5 cent 15 cent firma G L Kleiweg 38 firma G L Kleiweg i Grootste voorraad Azalea s firma G L Kleiweg 38 Woonhuis te huur Bloemendaai 79 Te bevr Sanders Co Turfmarkt 63 WESTM1NSTEK B D1Ü brengt het goedkoopste toeatel van NeOeriand compleet n t luidspreker ƒ 90 X Denk met dat ilit maar een toestelletje ia dat net aan voldoet integendeel hieraan kunnen de hoogste eischen van faelectiviteit en geluidskwaliteit gestuld worden WtóSTMlNSTEK RADlO Altyd vooraan De oudste ervaring De beste sei vice Volledige garantie GOUWE 17 Te koop aangeboden een complete drum Prys ƒ 25 Br no 286 Bur v d Blad Keparatie metselwerk Goedkoop adres Raam 40 Witten plafond of gang vanaf ƒ 1 00 Raam 40 iieerenhuis Turfmarkt 115 te koop Adres Makelaar 1 jv Dantzig Piersonweg 6 Wegens omstandigheden te koop een vlott Sigar i£aak Schoorsteei veg i vanaf ƒ 0 40 Raam 40 Ie stand centrum stad Billijk Br no 293 Bur v d Blad Te koop van particulier Chevrolet auto 1930 in prima stmet verzekering tot Nov 1935 Een Bovenhuis te huur Gouwe 139 Huurprijs ƒ 5 50 per week plus waterleiding Adres Turfmaritt 71 Te bevr Autogarage Te huur Tuingrond m pwceelen en per roe voor particulieren Te bevr bij C C Duiverma B 209 Nieuwerkerk a d Ussel V d Linden Gouwe Denk aan de 3 A s HoekstrA Autorijles Clublessen 50 Privélessen ƒ 2 00 per uur C B Broer Kleiw 101 Gouda Keizerstr 39A Hortog rie Te koop 1 fiev a hagel voor kuikens Te bevr bjg A Anker B Goudscheweg G 18 Stolw jk Nog verkrügbaar Crisisaard appelen a ƒ 2 75 per mud of 4 K G aardappelen en een knolraap of 1 kilo geschaafde kool roode of savoje by Ph M Hagen Zoutman Weg Beeuwijk Magnetiseuse Reigerstraat 54 Gouda Dag te spreken van 2 7 Te huur nog enkele Burgerwoonhuizeii Te h de Huizen Bothstr 97 en 99 Bloisstr 95 Achterw 5 verl h Bv Houtw fabr Zwarteweg gelegen aan het voormalig O N A terrein Huurprijs ƒ 6 per week waterleiding en straatbelasting inbegrepen Bovenhuis te huur i d Stoofsteeg ƒ 5 p w Te bevr Makelaar de Beun PI singel 90 Te bevragen bü G J van Wingerden Ridder van Catsweg 3 en G v d Horst Turfmarkt 42 Mooie woning t © huur Com Ketelstr f 5 50 p w Te bevr Makel de Beun Fl singel 90 Te koop wegens plaatsgebrek solled Am Orgel 2Vi sp 11 reg Bevr Kaam 141 Gouda Wegens verhuizing te koop Kinderwagen Vulkachel nieuwe Gaskachel Prometheus Wieg Schuiftafel Studiepiano Te bevr Groeneweg 89 Gouda tusschen 6 en 7 uur s avonds Pakhuis te huur a d Tflrfmarkt Te bevr Makelaar de Beun Fl singel 9Q Versieringen Wegens huwelijk gevraagd een flink © Werkatw Mej W Guldemond Reeuwijk Aangesloten Telef 2934 Azalea s Palmen Dekens overtrekken vanaf ƒ 2 50 Mej Dembach Gouwe 130 gesloten Bak voor Carrier te koop Jac Straver Weth Venteweg Maken en vermaken v KlesdiRg HeUcre jonge vrouw vraagt eenige wasschen a huis Br m voll opg bij Agent V d Blad s Gravenweg B 80 tvj Nieuwerkerk a d Ussel Centrale Kleermakerij Gouwe 130 Laat machinaal breifn Afgesneden Bloemen Lelietje Clivit s G MOLEMAN Tel 2934 bij Joh V Eijk Gr v Bloisstraat 26 Nette en vakkundige bediening 7 yii onze 4 weekUadart De Krimpenerwaard De Zui dplas Weekblad voor Reeuwük n Weelthlad T Wadrthixveen het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBUCITEITSIKIDDEU Zend Uw opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2745 i 78 Jaargang WW Maandag l8tFebpuai i 1885 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fIElJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelljka behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de beiorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA LU 2 agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren On bureaux ïö iagelökfl geopend van 9 6 uur Administratie ett Bedactie Telel taterc 2746 Postrekening 4M00 ADV£RTiff TIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkiing 5 regels flM elke regel meer OJ26 Van biüten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels flM elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën In het Zaterdagnnmmer 2S biJilag op den prjjs Uefdadlgheids advertentiën de helft van den p s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Qewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn zekere bizonderheden van het lucht LocarI no nader bespreekt Duitschland btelt er prijs op Ie onderhandelingen te bespoedigen Naar aanleiding van het bekend maken van de Duitsche bereidwilligheid tot besprekingen over de resultaten van Londen wordt van Italiaansche welingelichte zijde medegedeeld dat het Italiaansche antwoord op de Duitsche vragen inzake het Donaupact pas över enkele dagen kan worden medegedeeld De noodige voorbereidende werkzaamheden zijn echter reeds zeer ver gevor derd BUIÏENLANDSCH NIKUWS DUITSCHLAND De Poolsrhe spionnagezaak Executie van Baronetise yon Berg Twee vrouwen waarbij zich de door haar schoonheid bekende baronesse Von Berg bevindt zullen vandaag of korten tijd later onthoofd worden wegen spionnage tenzij het Adiolf Hitler mocht behagen haar gratie te verleenen Zaterdag maakte een zeer laconiek gesteld communiqué de uitspraak bekend die gevallen is in een der meest dramatische processen die zich hebben afgespeeld in de geschiedenis van het Derde Rijk en die behandeld zijn voor een votksgerechtshof De baronesse en een vrouwelijke secretaris van de Ryksweer werden veroordeeld te worden onthoofd met de blJl Twee an dere meisjes werden veroordeeld tot leven slange gevangenisstraf De namen der veroordeelden behalve die van baronesse Von Berg werden niot bekend gemaakt Zij waren betrokken by de spiofinage affaire van fcapitefe George von Sositt kl een vroegere Poolsche cavalerist Er hebben geruchten de rondie gedaan dat hy ter dood veroordeeld ia ondanks het feit dat hij niet in Duitschland aanwezig is daar hij uitgewisseld is voor Duitsche spionnen die in Polen dit misdrijf hadden uitgeoefend ENGELAND Het vergaan van de Short vliegboot Het escadrille op weg naar Smgapore De K 3595 de Singapore III van de Ensche luchtmacht die bij Messina vergaanis stond onder bevel van viiegerluitenantBeatty een halfbroer van Lord Beatty denberoemden admiraal Deze Beatty is aanvankelijk ook voor zee officier opgeleid doch ging in 1920 als cadet by de luchtmachtover en werd in 1922 officier Beatty hadeen groote practijk van het vliegen metwatervfiegituigen De tweede officier Forbes geheeten was een Oranje Vrij sta ter die ook al geruimen tijd bij de luchtmachtdiende PeUn de omgekomen ambtenaar van de luchtvaartwerf ce Famborough was vroeger by Napier geweest doch nu al 12 jaar in dienst van de luchtmacht Hij had dp leiding bij diverse belangrijke proefnemingen van technischen aard De K 3595 en de K 3594 die veilig Malta heeft bereikt behoorden tot een escadrille van vier dat sind s 28 Januari te Nisida bij Napels was opgehouden wegens motorschade en influenza nder de bemanning Alleen deze twee waren gisteren in staat geweekt de vlucht voort te zetten Het escadrille was op weg naar Singa pore om daar een oud escadrille te vervangen Het ongeluk is gezien door een karrevoerder die een stuk hout van het wrak meenam als stuk van overtuiging toen hij de overheid ging ivaarschuwen Dadelijk gingen karibiniers en roode kruismannen erop L doch hulp voor de bemanning was niet meer noodig Die was op slag ver brand De kruiser Durban is van Malta aar Messina vertrokken om de stoffelijke overblijfselen van de negen omgekomenen af te halen Als tragische bijzonderheid is nog dat de eigenlijke bemanning van de vliegboot te Nisida wos achtergebleven Pas het laatste uur voor het vertrek waren gisterochtend de acht leden van de oorspronkelijke bemanning om tot nu toe onbeTtende redenen vervangen FRANKRIJK Rnssi en Codos moeten tusschenlanding maken Rossi en Codos hebben zich In verband met een terugloopen van den oliedruk gedwongen gezien een tusschenlanding te maken Om 13 uur 31 zijn zij veilig en wel geland te Porto Pralha op de Kaap Verdische Eilanden ITALIë Het conflict met AbesBynië Drie Italiaansche bataljons naar Oost Afrika Officieel wordt medegedeeld dat twee bataljons fascistische militaie ter sterkte van ongeveer SOOO man Zaterdagmiddag van Rome naar Messina zijn vertrokken waar zij zich zulten inschepen naar Italiaansch OostAfrika Voor het vertrek heeft Mussolini in gezelschap van den chef van den generalen staf der militie generaal Teruzzi de beide bataljons geïnspecteerd en een korte toespraak gehouden Tegelykeit j heeft de Italiaan iche kroon Amerika s streven naar vrede DE KAMPIOEN wereld verdeeld in viei groepen Nieuwe bespi ekingen wtn politieke kringen alOaar het Duitache antwoord op oe Iranscti tiritsche voorsteiiL ii ais een pogmg om ue verscnuienue punten van de verkiarmg van a Februari die te Londen als een geneel worden beschouwd van efKaar los te maken Men geelt dan ook te verstaan dat de Duitsche pogmg weinig kans op succes heeft In r ranschcv diplomatieke kringen aldus egn bericht uit Parijs wyst men er m velband met het Duitsche antwoord op dat de nota der rijks re geer mg wel is waar niet zoo bevre iigend is als men had kunnen verwachten doch tegelijkertijd vuiot men dat het de eenste stap is op den weg der thans aan te vangen diplomatiette onderhandelingen Wanneei de rijks regeering een toespeling maakt op het Oostelijk pact en het Uonaupact dan moet daaruit worden geconclu deerd dat deze beide kwesties voorwerp zullen zyn van de gedachtenwisseling tusscheivKarijs Loqften en Berlyn Het wordt waarschijnluk geacht dat de reeds Vrijdag aangekondigde ransch Engelsche gedachtenwisseling die noodig wordt geoordeeld in verband met het Duitsche antwoord reeds iieden zal beginnen en wel tajigs diplomatieken weg Uitvoeriger besprekingen zouden naar verluidt eerst gehouden worden na den Franschen ministerraad van a s Woensdag nadat beide regeeringen haar standpunt zouden hebben bepaald ten aanzien van het Duitsche antwoord In dit verband wordt ook verklaard dai de Franache ministerraad zich Dinsdag uitsluitend met het Duitsche antwoord zal bezighouden I rf rdgrootzegelbewaarder Anthony Eden sprak te Rugby m gelijken geest en hij wees er op dat de Engelsch Fransche besprekingen te Londen worden voortgezet In aansluiting op de Fransch Italiaansche bijeenkomst van den Volkenbondsraad van December j l kunnen zij zoo meende hij zeer wel een nieuwe en bemoedigende phase beteekenen van den Europeeschen wederopbouw Het doel van deze phase moet zijn herstel van vertrouwen in Europa De Voelkische Beobachter schryft met belrekking tot het Duitsche antwoord aan Londen en Parya dat wanneer Duitschland een tegenstander van gemeen schappelijke onderhandelingen wordt genoemd van Duitsche zijde zeer beslist de toonaangevende Duitsche opvattig moet worden onderstreept dat Duiti chland actief deelneemt aan alle op eenigerlei wijze resultaat belovende onderhandelingen Natuurlijke voorwaarde daarvoor is de erkenning van Duitschland als partner met gelyke rechten Het komt de rijksregeering noodig voor dat Duitschland eerst met Engeland Een belangrijke rede van Huil De Het Duitsche antwoord VERPLAATST VAN OOSTHAVEN 23 N AR OOSTHAVEN 19 De Amerikaansche minister van buitenlandsche ken Corde l Huil heeft Zaterdag in ie Canadeesche Olub te New York een politieke reiievoering gehouden waann hü de huidige buitenlandsche politiek van Amerika Indeelde m vier duideiyk gescheiden groepen tegenover elk waarvan de rejteemig een geheel verschillend standpunt inneemt De rate plt ts neemt Canada en het geheele Britsche rü3c in Huil begon met een hartelijken groet aïin het Britsche ryk en sprak vervolgens over de gemeenschappelijke erfenis n tie liepc verknochtheid en fainieSB De tweede jroep is Latynach Amerika Huil sprak over de gevoelens van vriend chap eri goede nabuurschap die die vruchtbare sarenwerking met dit deel der wereld verzekeren De tierde groep ih het vasteland van Europa Van Amerika uit bezien zoo zeide Huil vloeit het warnet van grenzen op dekaart van Europa ineen en doet d4t conti nt zich voor als een geheel Amerika nsnA ten aanzien van dit wereld deel eenprincipieele houding aan Amerika houdt zich buiten de politieke en economische sthAbeiingen tus schen de landen van ËdB inaar itelt het grootste belang in d Mè 0 de fitabiliteit binnen Kuropa en êamt Ö m ook deel aan de gemeenapliappel e iemi eiingen om tot bevredigende toestanden te geraken Vooral de t wi eaiilgswedloop moet worden tegengcpon fflt is voorwaaixie voor de medewerkii van Amerika PLAATS EEN KLEINTJE VOOH EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UURINGEWACHT AIb laatste groep noemde Htlll het Verre Oosten dat in geografisch opzicht welisHfiar ver van Amerika af staat maar dat door de Amerikaansche belangen in den Stillen Oceaan en door de historische ontwiikating veel naderby is gebracht De traditie der Amerikaansche politiek m het Verre OoHten is de open deur en dit aspect van de houdmg van Amerika ten aanwen van Oost Azie is evenals de andere punten vastgelegd in de verdragen die in 1922 te Washington door de groote mogendïieden zijn onderteekend deze verdragen houdai onderling nauw met elkaar verband Het doel der verdragen is de vrede in OostAzië en in den Stillen Oceaan de Vereenigde Staten blijven aan dit doel ook nu nog vasthouden Amerika streeft den vrede na in deze vier lioofdgroeipen maar geen pax romana loch een vriendochappelyken vrede De vrede moet niet door geweldige bewapeninffen die geen volkomen zekerheid kunnen geven maar door politieke en economi sche samenwerking worden in stancj gehouden Naar Heuter uit Londen seint beschou de Times komen Het eenige rficht dat hier geldt Is het recht van den sterkste en we zouden in de pan gehakt kunnen worden zonder dat de Belgen in M Buba er ooit iets van zouden merken En er zijn mogelijkheden In dit geval welke u niet kent miss Donthorne Legrand is een vreemde persoonlijkheid Hij is koek en ei met de stammen hier in de buurt Ik verdenk hem van practijken waar u van zoudt gruwen Afrika is een ideaal land had dat ook heel gauw in de gaten Hij had geweldigen invloed op de inboorlingen hier hij is een soort machthebber hier geworden van den een of anderen negerstam die allesbehalve wars Is van bloedotters en dergelijke plechtigheden Als hij er werkelijk zijn zinnen op gezet heeft om ona te krijgen en dat heeft hü zeker dan staat ons een vroolljke tijd te wachten Denkt u dat hij ons vervplgen zal Rlmington knikte Ik hoorde vannacht trommels rofielen niet dat gewone helsche geroffel dat ze eiken avond doen maar signalen en dat kon wel eens beteekenen dat Legrand al op het oorlogspad is Ikhad er gisteravond het volle recht toe om hem dood te schieten maar er walen redenen Hij zweeg lachte een beetje gedwongen en haalde zijn schouders op Dat Is de toestand miss Donthorne dus u zult wel begrUpen waarom we zoogauw mogelijk moeten vertrekken Hoeverder we weg zijn hoe beter U zult mewel willen excuseeren als ik niet met u ontbijt Ik heb nog een paar dingen te doen Hü ging heen en Honor ging machinaal zitten en at wat de zwarte drager haar voorzette diep in gedachten verzonken over wat ze gehoord had Ze begreep maar half wax hü gezegd had over Legrand s connectie met de hetdensche stammen uit de buurt maar wat ze begreep was genoeg om haar te doen huiveren van afkeer Ze besefte volkomen welke gevaren hen nog te wachten konden staan als Legrand hen werkehjk achtervolgde Ze durfde er niet verder aan te denken en haar gedachten sprongen over op een ander onderwerp Ze dacht aan den half uitgewischten naam dien ze gelezen had op den grafsteen en aan het feit dat het George was geweest die bevel had gegeven het opschrift weg te beltelen Wie was de doode wier naam ze gehoord had van Mannerlng s UppenV Maar terwül ze die vraag stelde verbaasde ze zich er over dat het antwoord behalve dat het misschien een oplossing van allt geheimzinnigheid zou zün haar verder onbewogen liet otschoon het haar met het oog op zyn langdurig verbluf in Afrika het waarschünlljkst leek dat de doode Madeline zijn vrouw was geweest Die gedachte liet haar volkomen koud Haar verloving met Mannering leek hajir thans iets onwezenlüks Iets onbestaanbaarö toe De verhouding was al gespannen geworden door de tweeslachtigheid die ze Intuïtief In hem voelde en Rlmlngton s vraag van den vorlgen nacht had Keer uw gelaat niet anders naar het ver dan om te leeren hoe gy de toekomst Wt ontmoeten haar laatsten twüfel weggevaagd I Ze had George Mannering niet lief en ze wist nu dat komen wat komen mocht I ze nooit zijn vrouw zou worden Ze zat FEUILLETON nog te peinzen toen de dragers de tenten i begonnen at te breken en de zon haar i eerste stralen door de groene bladeren I van het bosch zond Alec Rlmington kwam op haar toe We moeten den tocht beginnen miss Donthorne als u klaar bent Een paar minuten later gingen ze op weg Reusachtige boomen spreidden hun takken hoog boven hen uit lianen en allerlei andere kllmplan ten hingen naar omlaag en versperden hun den weg Soms waren ze als een reusachtig gordün waar doorheen ze zich met messen en bülen een weg moesten banen en de dichte bladermassa s van de boomen boven hen sloten het daglicht büna volkomen at zoodat ze In een groenige schemering voorttrokken en soms niet meer dan twee meter voor zich uit konden zien Een keer kwamen ze bü een grooten moerasslgen poel waarin hun voeten diep wegzonken en toen ze elndelük weer vasten grond onder hun voeten voelden waren ze met een laag modder bedekt Ze hielden even halt om zich zoo goed en zoo kwaad als het ging te reinigen en Rlmington legde uit Ik heb een korteren weg genomen Legrand aal niet denken dat we dezenweg hebben genomen en tegen zonsondergang sullen we uit het bosch zijn Ze gingen weer verder Die tocht door het woud scheen Honor een nooit eindi