Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1935

Modern Behangselpapier Nergens Mooier en Goedkooper dan bij Behangselbeurs De Restauratie der Groote of St Bartholomeuskerk te Schoonhoven voltooid Bahangan wanaf 20 oanI par rol Vraagt onza laalboakan I93S De reatauratic werkzaamheden aan de onote of St Bartholomeuakerk het Koor Tden Toren te Schoonhoven welke in 1927 j 3n aangevangen zün thans voltooid waatY dit eeuwenoude monument van bouwkunst dat in verval was geraakt voor het nageslacht ie bewaard gebleven L het laatst der 14e begin 15e eeuw bouwd begon de St Bartholomeuskerk in het begin dezer eeuw ernstige sporen van ouderdom te vertoonen o a door het meer en meer binnenwaarts overhellen van den toren die de kappen en pyiers Oostwaarts Ldiwde en op vele plaatsen het metael k ontzette waardoor het raadzaam bleek naar een noodkerk den dienst te verDla t en en het gebouw aan een mondige stBuratie te onderwerpen Hiermede werd in 1927 begonnen nadat de iteldeiyke regeling tuaschen Ryk Provi Burgerlijke en Kerkeiyke gemeente vKt stand gekomen de Restauratie commlBsie gevormd en den heer W Kromhout Cin te Voorburg tot architect was benoemd Een en ander op initiatief en met gtage medewerking der Rijkscommissie voor j Monumentenzorg In 1927 begonnen met de versterkingswerken der torenfundatie was de restauraÜe van de eigeniyke Iterk in het voorjaar van 1932 zoover gevorderd dat toen de dienst kon worden hervat Thans drie jaren later m ook het Koor aet de consistoriekamer en de toren zijn hersteld zat de volledige overdracht van kerlt en toren resp aan de kerkelijke en Notaris J v Kranenburg te GOUDA zal op MAANDAG 25 FEBRUARI 1935 des avonds half acht in Hotel DE ZALM aan de Markt aldaaj publiek verkoopen de volgende WOONHUIZEN alle goed onderhouden gelegen te Gouda en wel aan Raam 219 verhuui d vooi ƒ 5 50 per week Raam 213 verhuurd voor ƒ 6 50 per week Raam 201 in eigen gebruik Raam 205 met vr je poort en grond In eigen gebruik Boomgaardstraat 40 verhuurd voor ƒ 4 60 per week Voorwillens 21 in eigen gebruik Aohterwillens 6 vrij van huur St Josephstraat 59 vrij van huur v Middellantstraat 26 vrij van huur Scheltemastraat 17 vi y van huur De pei ceelen zijn te aanvaai den op den betaaldag 25 Maart a s en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 12 en 2 4 uur Breeder bij notities welke patis biJ den notaris verkrügbaai zijn Miris C V Iliilgia H te GOUDA zal op MAANDAG 4 MAART 1935 des avonds om 8 uur in het Hotel DE ZALM aan de Maikt aldaar PUBLIEK VERKOOPEN 1 Ëen Huis en erf gelegen aan de Bleekersaingel no 3 te Gouda groot 80 centiaren In g b ik bü den eigenaar 2 Ëen Huis en erf gelegen aan de Jan van der Heijdenatraat no 13 te Gouda groot 62 centiaren Vej huurd voor f 5 per week Aanvaarding en betaling op 1 April 1935 Bezichtiging volgens plaatseltik gebruik Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris Ooathaven no 39 t lache Nou mos ie zelf is kenne zien o lolhg ovvie daar angt te ia artBle Je lacii je eigen n kriek azzie t ziet I 4iom nou maar op m n ande staan zee Piet toe die uichelaclie was IJ pakte mid iedere and n voet van Knelis Toe kon die z n kiel weer los make en zö5 kwam die weer na benejene 1 Lane me d r nou maar gauw van deur j gaan zeeje ze teuge mekaar maar toene I ze d r eige omdraaide zagge ze m eerste I de boer ankomme IJ was al kaappies I dichtebij ook IJ was stiekem an komme I lèópe y docii by z n eige Azze ze me nou I med in de gate ebbe dan zal ik ze by d r I iurreve neme dadde ze gèèn raad meer on I wete Ze zaggen m net nog © tjjd maar iJ I was toch al zöó dichtebij dadde ze nurregea I meer na toe en konne want ze stonge net I in n oekie tussen t varrekesok en t ek I Maar d r eige zóó maar late vange daar I adde ze toch ook gèèn zin in Toe klom Piet I op t ek en zóó op t varrekesok Knelis gong m neturehk achteran I Nou zatte Ze d r allebei op I Maar zóó sterk was dat ding niet de I plank waar Piet op stong brak deur de I midde en Piet zegende na beneje 1 IJ viel bovenop n gróót rond zacht ding I en dat ding begon inèès ard te schrèèwe I y lag mi s n buik boven op n grÖót varI reke Da begon neturelek te lóöpe as te I wiedewèèga I Dil farreke schrèèwde Piet schrèèwde en I om d r med of te valle pakten ie z n eige I vast an de flapóöre van da bèèst en dè I begon toe nog veul arder te schrèèwe I t Liep nog n èèl end weg mi Piet op z n I rug I De boer stong d r by te lache jó te 1 lache te lache dadde de trane over z n I smoelement liepe I Knelis zat nog op t dak van t varre I kesok IJ zat zelf ook lèèlek m de knypert da nog al wiedes maar toch kon die ook z n lache med ouwe toe die Piet zag paartie rye op dat varreke z n rug Inèès draaiden t varreke z n eigen om zóó dat Piet d r mid n vaartie aivloog midden in de deïjie daare de varrekes den èèle dag m adde löópe te dèège IJ viel d r vlak voorover m Chot chót wè aag tie knul d r uit t Lekent wel n monaan En z n kiel was nog gescheurd ook dadde al z n appele d r uit viele De boer kroop deur t gat in t ek waare ze die lat ofgeaald adde en die gong op Piet of Maar die wachtende daar nied op zóó ard as tie kon gong die d r van deur Toe Knelis mork dat te boer op zijn nie meer en lettende sprong die as te miter van t varrekesok of en liep as te wèèga na d n diJk toe Piet was an t lesaie 8p ule mit tie Openbare Verkooping Notaris A T VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d Ussel is voornemens op MAANDAG 4 MAART 1935 des avonds om half acht in Hotel DE ZALM te Gouda bü opbod en afslag in het openbaar t verkoopen HET HEERENHUIS nr 61 met tuin aan de Krwgerlaan onder de gemeente Gouda kadaster Sectie 4 nr 4342 groot 2 aren 6 centiaren Betaling der koopsom op 8 April 1935 Aanvaarding biJ de betaling Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris BURCEri MARTEIISSTRMT Jelefoon 2447 WISKUNDE iMHn uattUUm p mw UUIJk tooiwauden toot ló rliii n H B 8 m r mor nndUaton BOUWKONDI OFSIOHTIiB ons lo p a dau llier Burg Marttnssingal 12 LAAT UW SCHOENWERK EENS REPAREEREN IN DE SCHOENMAKERIJ van H V d POOL RAAM 107 109 i ê LET HIER GOED OP No 8 T IS WEER ZO HALLO HIER LOUWERENBURG Wachtelstraat 8 steeds aan de spits met onze LAGE PRIJZEN Wy leveren U een Ie KLAS MERK RIJWIEL voor l re CENT PER WEEK met gratis slot zonder enige vooruitbetaling Komt even bü ons aan en wü laten U zonder eenige verplichting onze SCHITTEREItDE COlLECTIE RIJWIELEN zien Beleefd aanbevelend LOUWERENBURG Wachtelstraat 8 EN GROS EN DETAIL Busgroenten DOPERWTEN extra f n 45 cent DOPERWTEN middel fiJn 26 SNIJBOONEN extra fijn 28 SPERCIEBOONEN extra fijn 25 DUBBELE SPERCIEBOONEN 19 SPINAZIE extra 18 PER LITERBLIK Voor betere waar naar Schuti la ar Markt i C A DE GROOT Aannemer Metselaar en Timmerman CONCURREEREND VLUG EN SOLIED WERK Vuurvast werk Ketelbemetselingen ALLEEN HOUTMANSPLANTSOÉn 2 nabij Tiendeweg brug TELEFOONNo 287 7 Ontwerpen Begrootgn ADW V AN MAAREN Wijdstraat IN G ROOTE SORTEERI G AND PASTA AND BORSTELS Aan beoefenaars van Zeil Roei en Canosport en allen die dit zullen lezen HEIL Koopt Uw ZEIL en SPORTBENOODIGDHEDEN bü Fa G Soos Q J HEINS Nieuwsteeg 5 en U zult er wel by varen r Colbert Costuums met 2 pantalons ƒ 36 50 Colbert Costuums naar Maat vanaf ƒ 27 50 Vraagt de nieuwe collecties ter inzage T C REPARON Kleermakerij KEIZERSTRAAT 38 GOUDA VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlictitingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op schriftelijke aanvrage kosteloos verkrijgbaar hg deafd secretaresse GOUWE 73 Gouda Jansen Zeugestraat 84 86 Gouda R unl aioaooop aaucl Slechts 4 dagen Vanaf VirüJag 22 t e iu Maandag 25 Febr Sl chtfa 4 dngen I HNE HAin P VUL KEMl en de Nederlandsdie Filmster ERY BOS lui D Roman van aan nachl Een komische en spannende film Vol afwieseling Heerlijke metodiën en prima spel EXTR HOOFDFILM EXTRA MONTiL BLUB Ue beroemde sensatie acteur uit de succesfilm DE STOKER Benevens de Film Jochiea JACKEY SEARLE en MICKY MCGUIRE x Motorpolltia Gioote avonturenfilm Spannende achtervolgingen Vervolgen wij onze Zondagochtend Voorstellingen met n zeer bljzoniier filmwerk 3 Maart l IaatHbesprekmg dringend aanbevolen voor Couponboekjes en Diploma s Toegang boven 14 jaair Gratis Fietsenstalling lederen leeftijd WOENSDAG 2 UUK MATINEE lederen leeftijd Als eerste Matinee attractie Als Tweede lachsuccee CHARLIE CHAPLIN ANNY ONDIU in EEN HONDJESLEVEN in NACHT IN HET PARADIJS Lachen Dus ook 2 groote Films in ons Matinee Programma Lachoil Kaartenverkoop en bespreken begint Woensdag vanaf 10 uur THALIA THEATER GOUDA Van VRIJDAG t c m DONDERDAG VOOR ZEVEN DAGEN WEGENS ENORME BELANGSTELLING Geprolongeerd DE NIEUWSTE HOLLANDSE FILM Pp Hoop van Zegen naar het werk van HERMAN HEYERMANS met Mevr Esther de Boer van Rijk en vele andere bekende Hollandse acteurs PLAATSBESPREKING dagelijks van 12 tot 2 u en van 7 tot 9 u voor iedere voorstelling Per telefoon no 2230 liefst 2 dagen vooruit bestellen MAGAZIJN VAN PARFUMERIEN TOILET to SCHËERBENOODIGDHEDEN Balt A de Jong Oosthaven 29 151 n y Mrr h r r GUTEX hct bestc voor verzorging der nagels BADZOUT 35 et per flacon HAARKAMMEN BORSTELS SPIEGELS Eumig Xioo Projectof VOLMAAKT VOORDEELIG EENVOUDIGE BEDIENING Eenige voordeelen van deze KINO PROJECTOR Bijzonder scherpe beelden Volkomen rustige loop Absoluut volmaakt rustige beelden grootte 2x3 Meter Zichtbare terugloop Projectie Voortreffelijke koeling Vlugge Film inlegging Filmterugwikkeling door denmotor Storingvrij voor Radio 9 Stilstand inrichting 10 Aanschaffingsprijs Leverbaar in 8 9 en 16 m M film f Of O mm Onbrandbaar Deze Projector i het aangewezen apparaat voor School en Vereenigingen Het is het APPARAAT dat voor Huiskamer Projector aan de hoogste eischen voldoet Vraag VRIJBLIJVEND demonstratie en inlichtingen bö Fotohandel H a Daems ZEUGESTRAAT 56 GOUDA Wie van 2tfn staiak wil profiteeren Moet in deez Krant steeds adverteeren GOÜDSCHE COURANT ZATERDAG 23 FEBR 1935 TWEEDE BLAD Vastenavond Bal In TER OOUW Bra k p sina l Zondaaovond 94 Fabr Hopla d bsentjas van da vloarl Wijziging vajti de Drankwet 1 Belemmering van het cafebedrUt Een zevental organisaties welke tezamen de groote meerderheid vormen van de brouwerijen distillateurs wljnhande laren cale en restauranthouders en sllj ters hebben aan de Tweede Kamer een adx es gezonden Inzake de wijziging van de Drankwet In het adres wordt betoogd dat de wetswijziging die gericht is tegen de uitlegging welke de Hooge Rraad aan de tegenwoordlgi wet geeft een nieuwe belemmering zal beteekenen voor het caféen slljtersbeprijt terwijl dit door de Drankwet toch reeds zonder redelijken grond zeer stferk aan banden is gelegd Daarbij wórdt verwezen naar het rapport dat de Nuverheldsraad onlangs aan den betrokken iinlster heelt uitgebracht Inzake de grieven welke tegen de Drankwet bestaan Het request besluit met de conclusie dat algeheele herziening van d e m haar principes ster to verouderde wet dringend noodig Is eni dat het onderhavige ontwerp verworpen dient te wolden op grond van sociale en oeconomische bezwaren Daaraan is toegevoegd dat indien het ontwerp wel zou worden aangenomen in leper geval de daarin gestelde overganl Ktermljn zoodanig gewij zigd fn verlenzd dient te worden dat j genoemde alge leele herziening haar be De Stadsfeesten 1 te 8 Hertogenbosch ter eare van het 750 iaiig bestaan burgerluko gemeente a s Woensdag 27 Februari te kwart voor drie in het kerkgebouw plaats vinden Het orgel zal bij deze gelegenheid worden bespeeld door den heer J C van Herwaarden organist te Hotterdam i terwyl verder medewerking zal worden verleend door een zangkoor De Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Mr H P Marchant heeft toegezegd by deze overdracht tegenwoordig te zullen zyn De thans gerestaureerde toren heeft Isoven de scheef staande toren van Pisa dit voor dat hij aan de buitenzijde ondersteund i s waardoor naar menschelyke berekenmg stilstaml is gekomen in zyn natuuriyke neiging tot verder overhellen Met dat al geeft hü een wonderlyk schouwspel van de iheest uiteenloopende lyn afwijkingen waarvan de con tras teerende richtingen zyn vast te stellen door de later aangebrachte verticalen der nieuwe schoorsteenen op de hoeken De kosten Het restauratie welke ca 8 jaar heeft gevorderd hebben ca een half millioen gulden bedragen De werken van het eerste gedeelte der restauratie werden uitgevoerd door den aannemer thans wylen H Roel uit Voorburg het tweede gedeelte door den aannemer J Woudenberg te Utrecht en de restauratie van den toren onder beheer van den architect van Monumentenzorg en onder toezicht van den opzichter H Hendriks Nog n paar maandjes zeggen ze in den Bosch en dan zetten we de bloeme tjes buiten Het Goudsche Taalmugfium XXX 1 Van Ifnelia en Piet diejellH de Goverwejse dyk gonge om W kom fooie en o owe ze xm n kouwe kerremes tuis kwajii mc Ja daar ong die nou IJ apaMMde mid allebei z ii bèène in de lucht en wLt stong d r by maar die mo zöè i ink om die gekke spiktakels die Knelis maam dat ie m gèènèès ellepe kon om d r of ikomrae Knelm stikte bekant van deWjUngst en nou stopg die allevegare mi n Mpitelaehe ook IJ wier aa te el zöè duvfels l ie wier Nou JiJ ben ook n m i ligTÉ rooptie azze ie kammeraaa in ddi knogOitte ga ju ze ui staan te laclie inplaai ISan ze te J vjirrek zee Piet ik kigSiet van Dat duldt er op dat de Bosschenaar heel wat plaimen koestert om de viering van het 750 jarlg bestaan zijner stad zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn Reeds langeVi tijd is hiJ doende met de voorbereiding der onderscheidene festivl telten welke in de maand Juli van dit Jaar zullen plaats vinden doch naar mate de datum nadert groeit zijn activiteit en zooals de zaken thans staan kan men zich bij voorbaat reeds verheugen op een grandioos festijn dat de belangstelling van lederen Nederlander overwaard is De feesten zullen op Zaterdag 6 Juliworden ingeluid met klaroengeschal endaarna plechtig geoiJ d met een TeDeum In de Kathedrï a Jiaslllek vanSt Jan I Zondag 7 Juli zal in de St Jan voor deeerste maal de Uitvoering plaats hebbenvan de Missa In die festo van AlphonsDiepenbrock door het zangkoor der Basl Hek in samenwerkinir met de Kon Vereenlglng sHertogenbosch Mannenkoor 1 Louis van Tulder ial hierbij als solist optreden en Piet HÖrmann de zangers aan het orgel begeleiden Het geheel staat onder leiding van Peter Kallen j bach Jiy ïjiUI Op Zaterdag 13 Juli zal het gemeentebestn ur autoriteiten en genoodlgden oftlcieel jten stadhulze recltleeren I s i iËTEil T II I MsidENkJEitN Van 25 tot U n t is muari in on gèbou nt i s qtRlMooi 1 i SLliinten teirl£el enheiki Jn 4 RADlêN W iKl Elh dM 3 voor teinn e i AMiVitaf 2 15 l L r w h De Toaralcllmgea ull U word 4W lHMi 4o M ïlmvertooiai ofcbeleiitltffcriKew Wrdarc V atiractici V w aalTaogi iralU wrfUc varrawltK Het conflict tusschen Abessynië en Italië de aanleiding Zondag 14 Juli trekt deplechtlge Maria i Omgang welke ditmaal zeer zal zijn Verfraaid en uitgebouwd or de straten der stad Bezorgdheid in landen zaak van een actie tegen een derde Eïuro peeschp mogendheid welker medewer king sedert de accoorden vlin Rome zoo hartelijk is begroet te TermUden De Britsche regeering heeft keizer Haile Salassle gewaarschuwd zich bij zijn onderhandelingen met Itallé er niet op te verlaten dat de Volkenbond hem in geval van te weinig tegemoetkomendheid zal steunen De Britsche bemiddeling te Rome en te Addis Abeba hebben ten doel thans tot een snelle regeling van het oorspronkelijke Incident te komen en de betwiste grens vast te stellen Ue correspondent van de Daily Telegraph t Addis Abeba meldt dat de onderhandeUngen tusschen Italië n AJiessynle over het instellen van een neutrale zone tusschen Oeal Oeal en Oerlegubl het tooneel van de Jongste grensschermutsellng weinig opschieten Waarschijn luk zal de Abessynische regeering een nieuw xuH aan m VaiJcenb H34 leattea en aandringen op een snelle beslissing ten aanzien van de grenszone en benoeming van een scheldsgerecht De Abes syhische regeering wenacht den Volkenbond de verantwoordelijkheid Ie laten voor het in toom houden van Itallè en een rechtvaardige regeling van het con Uit Napels meldt Reuter Üisteravond Is de Vulcanio vertrokken naar OostAfrika met 4 iO werklieden en 71 Ui geniesoldaten aan boord I Te Messina zullen nog een duizendtal i militairen aan boord worden genomen j Tevens heeft generaal Crazlani com mandant van het expeditiecorps zien I aan boord van het schip begeven Generaal Oraztanl is de Jongste en meest gedecoreerde van de Italiaansche generaals Hij heelt Cyrenaika en de oase Koelra I bezet Volgens een bericht uit Londen neemt de bezorgdheid in Oroot Brlttannlë over het Itallaansch AbessVnlsche geschil toe het Is mogeWk dat de britscho mbassa deur te Rome sir Eric Drummond in j itructle zal ontvangen d dacht van MuauUnl te vestigen op d el ge ge Kj fln welke uit de actie zoudeiyhttjj Ten wrtrtoelen De Daily Telegraph meldt uit Addis Abeba dat de onderhandelingen voor de instelling van een neutrale zone worden opgenouden en dat de keizer van Ethiopië geen oorlogsvoorbereidingen treit doch dreigt de geheele zaak hij den Volkenbond aanhangig te maken De Italiaansche regeering heeft weinig vertrouwen in deft afloop en daar de meenmg van Abessynië niet gewijzigd Is zullen Vrijdag nog twee troepentaans porten scheep gaan Ken nader bericht zegt Het Brltsche kabinet schijnt zich glst en voor de tweede maal in deze week met het rtallaansch Abbessyntsch conIllct te tiebben bezig gehouden De Daily Telegraph meent te weten dat sedert tfe Jongste botsingen aan de grens een belangrijke wijziging in de Italiaansche politiek Is gekomen Italië beperkt zich niet meer tot den eisch van schadevergoeding m verband met de schermutselingen bU Oeal Oeal In December doch wil klaarblijkelijk de gelegenheid gebruiken om de sedert langen tijd begeerde voordeelen TOor den Italiaanschen handel In Abessynië te verkrijgen Troepentransporten naar Krlthrea en Itallaansch Somallland wlJMn erop dat de eischen door bedreiging met geweld gesteund zullen worden De Britsche regeering acht den toestand zeer betreurenswaardig Het oostAtrl Itaansche conflict beteekent voor den Volkenbond een zware druk OrootBrlt tannl en Frankrijk wenschen fle nood Deze Omgang belooft een indrukwekkend en grandioos schouwspelY © wordqn iLen men verwacht dien dag dah ook eea jViorme toevloed van vreemdelingen nair I d de veste c basoahiic 1 I i 1 Nbu U IC iMiMUal Op den middag vsm Dlnsdag 16 Jul jgeschiedt de offlcleele opening van Oud sHertogenbosch en daarbij de Installa A tie van den burgemeester en e schepeWinen dezer middeleeuwséhe vesting 1 s Avonds gaat de première van Hetf tspel van Beatrijs dat door Max Relnr4 lhardt onder den titel van D ii Mirakel reeds tal van malen In Dultstihland tel 1kens met een uitbundig succe werd ver jtoond GRATIS TOEGANG Om telturstellioll t voorkomen wordt U aaa cradcn lijditf Uw plaaUen te bcaprelicn waartoe dagelijks elc£enhcid bvvtaat vao 9 tot 12 uur voormiddai aaa bet C bOuw slag kan krügen voordat onherstelbaar nadeel Is ontstaan OpUchting an ƒ 24 000 Pseudo juweelen dielstal Een Haaffsch advocaat in het Huls van Bewaring Opgesloten Een bekend Haagsch advocaat van 45 jaar is op 13 December mes een Haagsche dame op reis gegaan naar Brussel en ParljS Bij aankomst aldaar miste de ad vocaat een zakje waarin hU zijn famlUeJuweelen bij zich droeg ter waarde van f 24WXJ De advocaat heeft aangezien deze juweelen verzekerd waren blj de American Corporated Assurance Company te Chicagc aangifte van die vermissing gedaan en een eisch tot schadevergoeding ingediend bij den hoofdvertegenwoordiger te Rotterdam Deze heeft een voorlooplg onderzoek Ingesteld doch kreeg zulke verdachte gegevens over de reis en de tlnancleele positie van den advocaat dat hij de vermissing in twijfel trok en een klacht Indiende bij de politie ter zake van poging tot oplichting Een inspecteur van politie uit Rotterdam Is naar Parijs gereisd en heeft aldaar een onderzoek ingesteld dat ten slotte geleid heeft tot de aanhouding van den advocaat die voor den olltcier van Justitie in Rotterdam is geleid en in het Huis van Bewaring is opgesloten De belde hoofdrollen van dftspel waa van de uitvoering staat onder ieldlng vanHans van Meerten met asslaentie vanKees Splerlngs en P Jean KöWben zullen 1 worden vervuld door Neerland s beste be I roepstooneeispelers terwijl de overige 1 rollen en de figuratie worden vervuld 1 j door Bosschenaren dilettanten Een groo orkest en KP mengd koor zullen medewer j king aan de reeks voorsteningen tien in getal welke dit spel zal belevtn jmedewerking verleenen 1 Zondag 2i Juli komen alle Brabantsche I gilden met hun keizers koningen en 1 vendeliers naar de Hertogstad n folklo I ristlsch testijn dat de vereenlglng Bosch Belang de stad aanbiedt Dien dag zal ook de uitvoering der 1 Missa van Diepenbrock worden herhaald I Zondag yi Juli Is gereserveerd voor de jBrabantsche harmonieën en fanfares die dan ter festival zullen komen EenfO a 65 gezelschappen zullen dezen datot een muzikale makenDoch daarnaast zal ook aan een dul izendtal Vinmingen onder aanvoering 1 van prof dr Ir atan Leurs uit Antwerpen een grootsche ontvangst worden be reid I Voorts ztjn avonden gereserveerd voor de opvoering van de echte Bossche revi I Hou doe wor geschreven door den Flandln en de minister van buitenland 1 f sche zaken Laval 1 De reis naar Parijs werd voortgezet per 1 auto De beide wagons van de vertegenj woordlgèrs der Oostenrijksche regeeringwaren op het station Verneull afgehaaktvan de Arlberg express en naar het sta tion Reulliy gedirigeerd I De Oostenrijksche gezant te Parijs EgI ger Möllwald was den ministers totTroyes tegemoet gereisd Ter gelegenheid van het bezoek der beide Oostenrijksche staatslieden had de par sche poüüe aan de Qare de l Est uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffeq Volgens het Journal heeft bondskanselier Schu schnigg tijdens zijn reis naar Parijs het volgende verlclaaid Ik ben naar Frankrijk gekomen en zal dan naar Kngeland gaan als opvolger en trouw ertgenaam van bondskanselier dr DolUuss Het Oostenrijksche volk wenscht I vurig zijn nationale onalhatikelljkheid te I bewaren en wil van ganscher harte den I vrede Hoe kan men de Oostenrijksche I onathankelljkheld en den vrede in EuroI pa waarborgen üver deze vraag wil Ik 1 spreken met de Fransche regeering die I steeds heeft bewezen de Oostenrijksche I zaak te wlUen behartigen I Oisteren heeft de eerste bespreking I van Schuschnlgg en Berger Waldenegg I met Flandln en Laval plaats gehad I Voor den lunch dien de gasten geI bruikten bij den president der republiek I decoreerde president Lebrun de beide I oostenrUksche staatslieden met t Oroot kruis van het Legioen van Eer Des middags werden de besprekingen I aan den öuai d Orsajf hervat I journalist Nico de Rooy Jr In den nieu I De Londenfiche voorstalen Directe Duitsch Engelsche besprekingen zoo goed als zeker D Duitsche regeering heeft volgens een Bmterbericht uit Londen aan de Engelache MrtBg in zekere termen medegedeeld tt tij erin toestemt dat de voorgenomen DöitehEngelsche besprekingen zullen be ng hebben op het heele gebied van t Engels h Pransche communiqué van 3 Febhiari De directe besprekingen tusschen tt tBchland en F ngeland z n daarmede M goed als zeker ftnnische invitatie aan Fjigdandr Itenter meent voorts te weten dat te LonJen bericht is ingekomen van de Sovjetunie dat aij er zeer op gesteld is oen bezoek van Sir John Simon te ontvangen eer binnenkort zal sir John Simon naar MoBkoa vertrekken Hy zal eerst naar Parüa gaan waar hy nog besprekingen zal ren over alle punten van de FranschDuitache voorstellen BUÏTENLANDSCH NIEUWS FRANKRÏJK Ö i t niiJk che polttici te PmrtJ t tkruis Legioen van Eer voor ÏMohnigt en Bcvycr Waldencgs Oostenrijksche bondskanselier dr nugchnlgg en de Oostenrijksche mi er van bultenlandsche zaken BergeraoTo ï Donderdagavond om 9 u jya net station van de Parijsche voor Reuiliy uit den trein gestapt Op ation waren ter begroeting a n de Franache minister president I wen schouwburg 1 Uitkomst bij GRIEP Wochf niet tot de koorti oploopt ob Gij hoest traniprreert U rillerig n ols geslagen voelt i dit li het moment om Abdijsiroop t gebruiken omdat Abdijstroop snel en grondig ¥ rarkL Vanaf den eersten lepel zult Gij de taaie slijm kwijt raken dia bezwangerd is met millioenen ziektekiemen Gij ondervindt een buitengewone verlichting Uwlioest verdwijnt Gi kunt dan de koorts meester vrarden en slapen ponder uitputtende hoefl aanvallen Gebruik daarom aitüd bili lhabW p4iiwthitl$A$ama Bosch Gemengd Koor zal onder leiding I van Rob Oevers en groot concert geven I van oude liederen uit de verzameling j I van de Illustre Lieve Vrouwe BroederI schap geharmonleerd door Professor A Smyers gewoon hoogleeraar te Utrecht I benevens het Te Deum van Diepen I broek de Kon Vereenlglng s HertoI genbosch Mannenkoor onder directie I van Peter Kallenbach zal te zamen met I het dameskoor Artl et Charitati onder I leiding van Joop Ooossen eveneens conI certeOTen Een 24 uurs non stop rlt door 1 Brabant waarin een 1000 è isoo wlelrijI ders elkanders krachten zullen meten I zal van uit Den Bosch worden gehouden I Nationale tenniswedstrijden en een naI tlonaal kegelconcours vormen ook een I onderdeel van het program I In voorbereiding zijn vervolgens een I groote tentoonstelling van moderne rellI gieuse kunst voor Nederland en VlaanI deren In het voormalige Casino een exI positie van werken van Brabantsche en I In Brabant gewerkt hebbende schilders I in het Centraal Noord Bral antsch muI seum en een sterrlt van de K N A C I Op Oud s Hertogenbosch zullen tal I van feestavonden worden op touw gezet I als boerenbals etc Ook zullen daar de I Bossche dilettanten tooneelvereenlgingen I opvoeringen geven van kluchten van MaI cropedlus e a I Het hoofdcomité Is doende met het orI ganlseeren van nog meerdere feestelijkI heden Hierover zullen te zijiner tijd nog I mededeellngen volgen I Uit het aantal congressen dat tijdens I de hoogtijdagen in de JubÜeerende stad I zal worden gehouden blijkt reeds volI doende dat men gaarne naar den Bosch I komt om er het nutUge met het aangeI name te vereenigen