Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1935

Kruidkundige zoekt oor 2 dagen pti weok GEMEUB KAMER alleen benedenhuis voor tonbult Br met prya ondei no iW Bureau Goudache Courant Markt 31 Gouda Waarlllk Spotgoedkoop koopt men in Het Naajmachi nehum fa RoBa Meyer 53 Goudsche Singel 53 tel 129b4 te Kotterdtam Buitengeiroon mooie Smger hai dnaaimachine met electalamp apotprtjs ƒ 47 50 Smger inzinkbare trapnaaim chine 7 laden schitterend ƒ 77 50 Alle reparaties zeer billuk wernimimr deeugeiuit we ons ledig jgi s Aromo h e opnieuw met MA6GI AROMA laten vullen vooral na de prijsverlaging van 1 November 1 1 COOI uw GELD NIET IN HET WATER Breng het liever op ons schip En wfl zoigen voor het geschenk dat U ssoekt Kleine maai zeei mooie collectie GESPEN en KNOOPEN NAAST DE BEROEMDE STANDAARDMODELLEN DE PRODUaiE BEOONNEN VAN DE V Toonkamers Crabeth y y ten Het Oostcnryksche vollt stelt de vriend schap van Groot Bnttanme zeer op prijs Het zou ons zeer verheugen wanneer ong be zoek aan i ngeland er toe zou mogen bijdra gen de banden tusschen dit land en Oosten ryk te verstevigen De Oostenryksche staatslieden hebben gelof pprd in h t Rit hotel en zullen an daig I onden eer verlaten Bergverschuivmg m Wales De bewoners van Abertysswg werden gisteren gewaarschuwd dat de Troedrhi fuwch die bekend staat als de bewegende berg wederom aan het schuiven is geraakt en zich in de richting van het da ver plaatst zoodat de in het dal gelegen dorpen wederom gevaar loop n Reeds eerder heeft de berg ernstige aard verachuivmgen veroorzaalkt waardoor halve do pöi bedolven werden waarschynluk hebben 3e hevige legens van den laatfibtói tyd en het smelten van de sneeuw de aard massa opnieuw m beweging gebracht Reis van den FnnB van Wales Gaat via Munchen naar Parya De Prins van Wales is naar Weenen te ruggekeerd van waar hy naar Munchen zal gaan Hier za hy zea uur blyven waarna hy naai Parys za gaan waar hy hedenochtend zou aankomen Vryriagmiddag j heeft d e prins van Wale te Boedapest den lyksbestuurder Horthj op den konmklyken burcht bezocht Het bezodk duurde anderhalf uur Des avonds i ezichtigde de prins de stad Hy zeide tot zyn gevolg dat de schoonheid van Boedapest grooten indruk op hem maakte en voegde daaiaan toe dat hy van plan was m den zomer nog eens naar Boedapest te komen Wellicht komt de prins dezen zomer Hy zeide dat de plannen bestondes dafhijJover eenige maanden weer te Wee nen zou zyn De prin bezocht des avonds ook eemge danslokalen waar zigeunermu ziek werd gespeeld Het Boedapester gu bliek heeft zich zeer gereserveeid gedragen zoodat de prins aUe vryheid genoot Op een thee m het gebouw van de Fngelsche legatie beeft de pnns een langdurig onderhoud ge had met minister president Gombos en den minister van buitenlandsche zaken Kanya Streng winterweer VliegtuigesJtader in een sneeuwstorm In Noord l ngeland Noord W ales en Schotiajid heeft de laatste dagen streng winterweer geheftrscht Gisteravond sneeuwde het sterk boven het Kanaal woedde een sterl storm Tairyke schepen moesten de havens bin nen vluchten tot nu toe werden twei scheepsongevallen gemeld I en eskader van 8 bombardementivheg tuigen van het vliegkamp te Glasgow is til deub een vlucht door een sneeuwstorm overvallen Zeven toestellen moesten een nood landing maken vier werden hierby meer of mmder prnstig beschadigd pen van de toestellen stiet by de noodlanding tegen een hooiberg en sloeg over den kop de inzittenden werden slechts licht gewond Van de bemanning van de overige toestellen werd niemand gewond Iets nieuws van Liebig Iets geweldigs voor de hulsvrouw Hef boel onblok van Liebig kost slechts een stuiver en verschaft U een hter geurigen boel on Zoools alles van Liebig een zuiver vleeschproduct Het is de hoogste waarde aan vleesch die U voor 5 cent koopen kunt Door den lagen pri S het blok van dezen li d Ook bijzonder geschikt voor de bereiding van 4 borden krachtige soep Vraagt uw winkelier naar het groote Liebig boel onblok Moeders geeft Uwe kindeien een goed wommiiddel en wel Worteiboer s Woimpoeders Fermitan 85 cent b Apothekers en Drcsfisten NEDERLANDSCHE LIEBIG MAATSCHAPPIJ N V Voor dan handel Fa Ranoman van dar Heijden Gouda Het is HEf EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U in meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzy hier of wellt blad ook m binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zflt dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch 7lemjdUvan kou tn hoofd en neus door inademing der geneeskrachtige dampen van M Bue M IN OOOZEN i ampOv n30 ct Wh Mllohitiil uilil u goMl En zmdtr STER TABAK da s trgtrr d EdHkw Sélacte buitangawooa Ten einde de gelegenheid te scheppen tot werkverruiming in de Nederlandsche industrie hebben wij de pri zen va loog cpesteiQ y Dit werd ons mogehjk gemaakt door de enthousiaste ontvangst i door de vele orders welke wiJ van het publiek ontvingen tijdens de R A I en via onze Dealers ofschoon noch prijzen noch levertijd toen bdcend waren Selert aeEd iBÜ cM Aan die koopers betuigen wij onzen dank voor het in ons gestelde vertrouwen Zij worden in dit vertrouwen niet beschaamd want Binnen enkele dagen begint de afleveringTon de Edition Selecte en VKAAGT DEN OFFICIAL FORD DCALEft l t Wla op preMatlei a vltoriilli 1 1 Mail der modalianvond EdIllOB Sétact y T N V NEDERLANDSCHE F ORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Official Ford Dealer J L HULLEMAN KLEIWEG 20 GOUDA N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Reserves f 1 823 268 44 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 Of pandbPleven d 100 j in stokken im f 1000 ƒ 500 en ƒ XOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG GOEDKOOPE EN ZEER AANTREKKELIJKE REIS MET LISSONNE LINDEMAN NAAR DE FRANSCHE RIVIÈRA EN HET BEROEMDE CARNAVAL TE NICE DUUR DER REIS 9 DAGEN REISSOM ƒ 125 en ƒ 140 Inlichtingen en inschrtjvingenj bu onze MARKT 31 AFDEELING REISBEMIDDELING I GOUDA TELEF 2745 r 7 8 Jaargang 18842 ftti Dlnmlag S6 Februari 1835 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE JlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad versch nt dagelfka behalve Zon en Fee stdagen ABONNIi MLNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de beaorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dageiyiu aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA titi onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux i jn dagelöks geopend van 9 6 uur Adnumatratie en Redactie Telef Interc 2745 Poatrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 6 regels ƒ 130 elke re meer ƒ 0 26 Van buiten Goqda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 5ö elke regel meer ƒ 0 Advertentifen m het Zaterdagnummer 2B buslag op den pri a Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr js INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel meM ƒ 0 50 Op de voorpagi ut 0 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen bij contract tot zeer gereduceerden prüa Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sobede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen tenemde van opname verzekerd te zijn bchatten is zijn door het College van j Burgemeester en Wethouders bereidb tor kennis van den Gemeenteraad gebra nt Het Gemeentebestuur koestert de hoop dit met medewerking van de Regeering en In het bijzonder van het Werkfonds i óM de totstandkommg van deze voor Gouda van zoo groot belang zijnde wer ken binnen afzlenbaren ti d verzekerd zal zijn hen blik op de kaart zal doen zien dat ï bij de totstandkoming van deze werken de verbinding tusschen de verschillende wegencomplexen zal zijn verkregen Deze werken waarvan de uitvoering zeker van groot belang moet worden ge acht en waarbij in deze moeilijke tüden vele werkloozen te werk zullen kunnen worden gesteld waarvan mede de groote waarde op velerlei gebied niet te onder DE KAMPIOEN Plannen tot verkeersverbetering m en om Gouëa VERPLAATST VAN OOSTHAVEN 23 BEN KONINGINNEWEG IN HET STADSDEEL KORTE AKKEREN Nieuwe biu gen bi Kattensingel en WachtelKttaatHet Bloemendaalsche Veihiat zal veidWiinenVeibieeden van de Wachtelstuiat van den iijwef ovei denKattensinsel Bleekeissingel en Fluweelensingel Betere verbindinj met Stolwykereluis en den weg m de Krimpenerwaaid ovet den zuidelijken IJsseldijk De aanleg van nieuwe sportvelden aan de Nieuwe Vaart in werkverschaffing OOSTHAVEN 19 BiJ den aanleg van sportvelden m 1928 op de terreinen langs Walvisstraat en Bodegiaatschen straatweg is er op ge rekend dat bij ontwikkeling yan de al daar te verwachten bebouwing deze ter relnen weer hun oorsprohkelijke hestem ming n i alt bouwgrond te worden ver kocht terug zouden motten krijgen Overwogen woidt of hiertoe speciaal wat de terreinen ten we ten van den Bo degraafschen straatweg in bi de Walvis straat betreft de tijd niet is gekomen Als terreinen voor overplaatsing der isportvelden geschikt te maken viel het ioog op de zoogenaamde mdustrleterrel jnen liggende tusschen de Nieuwe Vaart en den ouden spoordijk ï L06 daarvan moet het reeds van belang geacht worden dat deze terreinen welke slechts weinig boven het polderwater zijn gelegen zouden worden pgehoogd waar door zlJ In prijs zoudcw stijgen en dus een hoogere handelswawde verkrijgen Een belangrijk punt ÖIJ deze overwe gingen is de aard van deze werken als werkverschaftingsobje In t bijzonder zal dus bij de overwe gingen inzake de uitvoering van deze LT werken de aandacht gevestigd moeten zijn op Ie de vrijkoming van de tegenwoordige sportvelden voor verkoop als bouw grond e de verbetering der industrieterrei nen door ophooging waardoor de waarde belangrijk zal stijgen 3e de te bcheppen werkgelegenheid voor de taliooze weikloozen waaraan zeer belangrijke financieelc en moreele waar den verbonden zijn Op de z E industrieterreinen aan de Nieuwe Vaart zijn door den dienst van Gemeentewerken o sportvelden ontworpen met daar nevens j groote oefenvelden 1 llink parkeerterrein A korfbalvelden terwijl tevens nog i Ijsbaan in het plan is opgenomen Het geheeie terrein zal worden edi ai neerd zoodat het droog eiv voraoende boven het polderwater liggenn eeti irisch aanzien zal hebben waardoor héu alleen al voor het aanzicht een grooteréïwaarde dan het thans heelt als het ware zal demonstreeren in de in overweging zijnde plannen is tevens zorg gedragen voor Verharde toe gangswegen londom sportvelden en üs baan terwijl om de velden de noodige schuttingen hekken en andere atschei dingen zijn gedacht Van Uit de stad zullen de terreinen tzt toegankelijk zijn langs de volgende wegen 1 vanat den Kattensingel over den Provincialen weg langs de Nieuwe Vaart A vanaf het station door het z g Oude en Nieuwe Park en over genoemden Pro vincialen i eg vanat het station door lïet z g Oudeen Nieuwe Park en het z g Halve Maantje kruising Winterdijk tot den sub igenoemden Provincialen weg voetpad vanal het station door het z g OudePark en het z g Halve Maantje langsden Winterdijk tot den ouden spoordijk b vanaf aen straatweg Lelden utrecht bij de Gouwesluls over den Provincialen weg sub 1 bedoeld uit de richting Bos Koop en Waddlnxveen gen worden verbonden Hiervoor zijn bereids de noodige plan nen ontwoipen terwijl wordt getracht zoo hiogelijk door tinanclerlng van deze werken middels het Werkfonds 1954 tot een oplossing te komen De in dit verband uit te voeren werken bestaan uit Ie het aanleggen van den Koningin neweg in het stadsdeel de Korte Akke ren 2e het vefbreeden van de Wachtel straat het verbreeden van den rijweg over den Kattensingel den Bleekerssingel en den fluweelensingel 4e het verbreeden van den oprit naar den Oopjanverwelledijk en van den weg op dezen dijk naar ötoiwijkersluls en verbinding met den weg In de Krimpe nerwaard o er den zuldelüken IJsseldijk Tusschen Wachtelstraat en Kattensln gel zijn in de plannen een tweetal bas cule bruggen geprojecteerd waarbij op gemerkt moet worden dat de tegenwoor dige bruggen afgezien van de plauCs waar zij momenteel zijn gelegen en lie niet gelukkig kan worden genoemd veel te smal zijn voor het moderne verkeer Het Bloemendaalsche Verlaat thans een ernstig obstakel in de verbinding Kat tenslngel Bieekerslngel zal In het ge projecteerde plan verdwijnen terwijl over de Karnemelksloot tusschen Blee kers en Fluweelenslngel een nieuwe vaste brug zal worden gemaakt Het hierbij gevoegde kaartje zal het boven omschrevene verduidelijken De verbreede weg over de Wachtelstraat den Kattensingel Bleekersslngel en fluweelenslngel zal bestaan uit l Meter trottoir langs de hulzen 6 Meter rijweg 1 SO Meter rijwielpad en 3 Meter trottoir langs den walkant waar ook de schepen zullen kunnen los sen Langs de Wachtelstraat den Bleekers singel en den Fluweelenslngel zal op een afstand van ongeveer 3 Meter uif den oever een stevige betormen muur worden aangebracht De Kattensingel heeft zijn betonnen muur reeds oP voldoenden af stand uit de huizen Het Gemeentebestuur schrijft onb Het moet als een levensbelang voor Oouda orden beschouwd dat de stad ïoeöe iiarslultingen verkrijgt op de nieuwe RUKs en Provinciale wegen die in de naaste omgeving zijn tot stand geko men en tn wording zijn en tevens dat de aanaïuMende wegen door de stad zelf zooöanlg worden verbeterd dat zij geschikt ïOn voor het moderne wegverkeer Door de provincie Zuid Holland werd middels den aangelegden weg van de Bleuwe slutswerken naar de Kaarsenfa örtek reeds een uitstekende aansluiting W wegtelUke richting op den grooten Hiv Rotterdam Amsterdam rSJoweg gemaakt Den Haag Utrecht wrwyi voorbereidende besprekingen Ï W in een vergevorderd stadium den HUkswaterstaat gaande zijn Wr den aanleg van een verbindingsweg t noorden van de stad tot den evenWnoemden rijksweg Owe verbindingsweg die aanvankelijk Wprojecteerd is vanaf de Spoorstraat vla JJJte maken tunnel onder de spoorlijn Wftcht Oouda en verder bijna even mg met de spoorlijn Gouda Rotter Jï ai het verkeer zoowel uit weste J als uit oostelijke en noordelijke rich m onmiddellijk in de stad lelden Bovendien verbindt de rüeuwe provln5 ® B vanaf den Kattenslnge over Oostelijke Oouwekade langs Waddinx ïhfl oskoop tot hiertoe gereed i Z semeente te Gouwsluis met den r ksweg Leiden utrecht lotte brengt de te verbeteren weg de Krimpenerwaard Schoonhoven Het spreekt vanzelve dat zooals reeds gezegd voor de verschaitlng van werk aan de vele werklooze arbeiders binnen deze gemeente de uitvoering van deze werken zoodra met de betrokken hoo gere instanties hieromtrent overeen stemming is verkregen ten spoedigste zai worden ter hand genomen Het ligt verder in het voornemen deze werken niet in zijn geheel maar gelelde luk tot atand te brengen BUITENL ANDSCH NIEUWS FNtrEI AND Simon naai Berlyn Het btsluit genomen in een buitengewonen kabinetsraad Nog getn zekerheid over de rew naar Moskou en Warschau Het kabinet is gisteren onverwacht hy eengokomöi ter bespreking van de reis an Simon naar Berlijn Gelijktqdag zou b pro km iijn een uitbieiding van de reis en wel n vir Moskou Waisthdu en Praag Besloten zou ziin in elk geval de uitnoo ligmg iin de l uitsche regedinj aan t nemen I Na afloop an de kabinetszitting bruht imtn een bezoek aan den Koning Op een m het Lagerhuis door den leider dei 1 abouroppositie gestelde vraag ant uordde Sir John Simon gi teren 1 an bury Ik hoop binnen zeer korten tijd een bez ek tL brengen aan Berlijn Op de vraag van Lansbur of bim n in staat was een verklaring af te leg tn i VLr het voorstel van de Duit che regee nng betreffende een directe gedachten wisseling tusschen de beide regeeimgen n venolge van de recente f ngel ch transciie besprekingen m Londen antwoordde Sitnin Na ontvangst van het Duitsche voorste over dit onderwerp informeerde de Lngel sthe regeering rf zy inderdaad kon aanne men dat het doel van deze bijeenkomst zou zyn do beraadslagingen voort te zetten o er alle n het FngeKch Frin iche pomm nmq vermelde aangelegenheden Ik heb eon int woord van de Duitsche rei eermg gekregpn waarin zij accoord gaat met deye beschrij ving van den omvang dor voorgetitelde b l eenkomst en mi uitnoodigt tot dit dot nair Berliin te komen De Fngelsche regeer Uff is in meenmg dat d t een nuttig onr tel is en ik hoop binnen zeer kort een bezoek aan Berlijn te breng en Het tydstip n de ander bijzonderheden moeten nog overeengekomen uden De 1 ransche en Itahaanöche re geer ng hebben ngestemd met den voorge telden gang van ziken Lansbury vroeg daarop Bestaan er voornemens Moskou of een andere Europee sche hoofdstad in verband met deze voor genomen afspraken te bezoeken Simon antwoordde hierop Deze kvsestie wordt op het oogenblik overwogen Welkom te Berlijn 1 en vertegenwoordiger van het Duitsche departement van Buitenlandsche Zaken heeft naar Keutt r uit BerLjn meldt na de vaststelling van Sir John bezoek tot de wachtende journalisten gezegd dat de En gelsche staatsman verzekerd kon zijn van een warm en hartelyk welkom en dit Duitschland alles in het werk 70li itellen om een volledige oplossing van alle problemen i e bereiken Sthusthniffg tt Londen Voor de eerste maal in Fngeland De Oohtenrijk sche boiid ikan etier ichuschnigg en minisier dn buitenlandsche aken on Bergei aldenegg zyn Zondag te l onden t ingekomen Aan het station werden zy begroet door sir John Sirfton en andere officieele pei soonlykheden wiaronder de ransche run bassadeur Corbin De Oostenryksche gez mt was de beide ministers te Folkestone iegf moet gereisd Jo da en over den zuidelijken IJsseldijk ul chtlng Oudewater utrecht een T f öe verbinding met het zuiden n net zuid oosten de allernaaste toekomst zal Gouda JJ aeze nieuwe aansluitingen aan het WchH provinciale wegennet uit aUe nyn langs modern aangelegde we EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT t enigen tyd nadat de gasten per auto v m het otvtion waren vertrokken verzameld n zich op het stationsplein ongeveer dneh n lerd sociahstiacho en communistische be toogers hr vond evenwel geen enkel ma dent plaats Onder het zingen van de In temationale verspreidden de bet nirei = zich wjn te bereiken en zal het daarvan ttOQk ci ue econom J Mnnen plukken mits voldaan worde jr aen elgch dat de naar en van de Sw il u ® verkeerswegen onderling f m het steteel passende verkeerswe zeker de economische voordee De politip heeft uitgebreide vooi orgs maatregelen getroffen m het byzonder bij het Oostenryiksche legatiegebouw Tn o n interview verklaarde Schuschnigg Het d ot m i genoegeii voor de eerste mitil den voet op Pngelschen grond te yot