Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1935

t J B V d WEYDEN ZENUWARTS ia weder te consulteeren Kasregister TE KOOP GEVRAAGD Brieven met piw en omschryving onder no 847 aan het Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda Worlalbovfa Kruidsn n Wortallio r B Pillan Hobeeien beteekent nit t inJiis be geeren Zy verdryven jal slym ge estig nt hij Auoth er Dr p GOOI UW GELD NIET IN HET WATER Breng het bever op ons schip n WIJ zoig n voor het geschenk dat U zoekt Kleine maaa zeei mooie collectie GESPEN en KNOOPEN Het is HET EENVOUDIGST Het is HET JEMAKKELIJKST Het is HET VOORDEELIGST wanneer U in meerdere bladenadveitentien hebt te plaatsen hetzyhier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Toonkamers Crabeth ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zut dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wensch Weeisihenvanhef goede hetheste daarom gebruiken we alh d de pracfische en uitmuntende MAGGI BOUILUHl NEDERLANDSCH PRODUCT IN KWALITEIT AAN DE SPITS Ifaunla Bioscoop Qoucfa T l 2270 inaf MilJIHG 1 tot en mrt M 4AN1 AG 4 MAABI NfHH BF1 R en DOROTHY BI BGIvhS in Op do reede van Singapoi Giroote Sensatie I llm uit het levtn dJer zeelieden h e lia hoofdfilm K M I M ORBE in De mysterieuze Radio Zender rOEGVNG BOVhN 18 JVAR AntNflEl ATTENTIE OMllGOtHIhNDa POI ll IHI MlOHSTfcLLING AANVANG H lh II met het wonder mooie fllmwerk IS ROCKEN VOOR SPORTMEN FUNEST NEEN DOOR EEN SPEQAAL DE RESZKE PROCES IS ER GEEN LICHTERE EN Oi KCHADELUKER SIGARET VOOR SPORTBEOEFENAREN l ast van enuw n i Overwin Vermoeidheid Lusteloosheid Zwakte Naagbezwaren Slapeloosheid BU Apoih en Drog v iif O L pn verpmL DAT gevoel van prikkelbaarheid van vermoeidheid en lusteloosheid al die verschijnselen van zenuwzwakte zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een geregeld gebruik van Sanatogen Sanatogen sterkt de zenuwen omdat het de zenuwcellen voedt mei phosphorus de bouwstof van energie en kracht Et w geen voedsel dat zoo de verloren krachten herstelt als Sanatogen schnjft een bekend geneesheer en gij zult de waarheid van zijn woorden zeU ondervinden als gij eenmaal begonnen zijt Sanatogen te gebruiken Uw klachten zullen verdwijnen om plaats te maken voor dat heerlijke gevoel van door en door gezond te zijn N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWOHT Pandbrieven t 64 000 000 Reserves f I 823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar lo pandbrieven d 100 o in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 er ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIEE Mr P R HOORWEG Fen s hiHinheid Een pracht film met een pakkend verhaal IET IIUNI DEI DEttONEN Spelende t Bedoeloe een dorp in het binnenland van Bah atssa open 10 ui f Pntree 25 en r et Toeganf boven 14 laar WOENSDAG 4 uur GROOT MATINEE voor lederen leeftgd Schouwburg Bioscoop Gouda thN ORKUN N I ACHSVLVO S IS OP OL an Vrgdag 1 Maart tot en met Zondag dus slechts 3 dagen 0t F BROWN in Oe Orijvéfeide Zwembroek Het meest komische type m de AmerikBanache film J H I Brown vervult met Cringer Hogers de hoofdrol m deze onbeechrufeluke klucht Ue meest krankzinnige en lachwekl nde wtuatieg l itgebreid voorprogramma ratis fietBenHtatHng loegangi yoor eiken leeftijd GOED NIEUWS VOOR DE VoAbALLERS De allerlichtste Amerikaansdie Sigaret die hun conilitl rfni t zal ichadsB In verband met IML MASQUF MaBndagavond GFEN VOORSTELUNG ATTINIIE ATTENTIEI Wegtn enorm fucces Zondagmorgen half elf nog slechta 1 tnkele voorstelling van KMILI OI S metsterwerk DS KROBQ Het kla 8ifk meesterwerk van I rankrijks mee t beroemde rcalmtiBche Hihrijver m KROEG meen on ergeteluke film Wij rad n l aan vroegtijdig aanwezig te iijn aangezien wy wederom een grooten toeloop verwachten aal geopend 10 uur Toegang b iven 18 jaar ritis fietsenntalling THALIA THEATER TBL asso picscnteert van VKIJDAG t e ni WOENSDAG de KeweldiKe sensationeele superfilm dei Meti o Goldwyn SPION No 13 met GARY COOPER en MARION DAVIES liencvens medeweiking van de beioemde MILLh BROTHERS Een film van HELDENMOED en KRACHT Een film boeiend van de eciste tot de laatste metei Een film spannend als nimmei te volen Een placht hijpio iamma i aat aan deze Kiakei vooiaf TOEGANG BOVEN 14 JAAR AMERICAN VeiwBcht DE WITTE de lachfilm in de Vlaamsche taal TS Jasi nanB O I VKjdag I NtasH 1835 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT M SÏeUWERKERK ouderkerk OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ttt blad verschuilt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJÖ per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bewrgmg per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen woi en dagelüka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA ya onza agenten n loopers den boekhandel n de postkantoren nnrn boreaux itin dasrel ks geopend van 4 uur Adimnistratie en Redactie Telef InSl 2746 Poatrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorglcring i 6 regels ƒ 1 0 elk tb meer f OM Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regela ƒ 1 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bQslag op den prys laefdadigbeids advertentien de helft van den p s INGEZONDEN MEDEDËELINGËN 1 4 regele ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 booger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen b j contract tot zeer gereduceerde prija Groote letters en randen worden berekend naar ptaatsruunte Advertentiën kunnen worden mgezonden door tusHchËnkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureait zgn ingek aen teneinde van opname verzekerd te zijn fondsen beschikte Ihans zyn deze uitgeput on het kerkgebouw met hypotheek bcia 1 w oo de Gemeente wier aantal lidinattn 1 m de laatste jaren belangryk kleiner P d I iOo n groote belabtmg dat de kerkeraad 1 Zaterdag j j de sleutel per aangeteekend I schryven aan het Amerkiaansch consulaa I generaal stuurde om op deze wyze te ken 1 nen te geven dat hy het eigendom sred 1 overdroeg althans het consulaat genei i i I met de zorgen voor de kerk belastte Naar I wy vernemen ontbreekt den kerkeraad het geld voor het meest noodige onderhoud oo I moet het dak worden hersteld maai ei geen geld voor De predikant Rev Turne 1lie dit ambt zonder tractement waarnam s reeds het vorige jaar naar Amerika terug gekeerd I Het Amenkaansch consulaat genei aal I weigert uit het in ontvangst nemen van den 1 sleutel eenige consequentie te trekken H 1 den virftrd den geheelen dag onderhandeld om een oplossing te vinden tot npg toe ec t r zonder reaultaat l BANKÜUk Hir John bimön te Par s Uetiprekmgen van dè mmisters van j tMiitenlana che zaken j De Üeigiscne aniua ö ueur öu George I L eiK neeit gisteren ter eeie van den ou sULens u uur net het gewone lynvliegtu g I uit l Onuen te Ir arya gearriveeruen li ugeisi iien miniscer van buiienlandbciie za nen tiir JoUn bimon een dejeuner aangerict I waar uon 1 val en de i ngelscne gesantI iLa pbraad LampbelL aanzaten I in weangeiichte krmgen neemt men te I Varys aan dat de iransche en Lngei clie I miniaters van buitenlandbche zaken hun geI dachlenwisselmgen gedurende een deel van I uen middag zulicn voortzetten Laval heeit I gistermorgen een onderhoud gehad met den I Kussischen ambassadeur 1 otemkin De ge I dachtenwisseling heelt vermoedelijk betrek I tl S had op de i raiu iih I ngetsche verI kJaring van 6 ïiebruari waarschynlyk wi I het bijzonder op dat gedeelte dat het OostI pace ut lut Dit onderhoud zou dan van beI lang hebben kunnen zyn oor de bespie I kingen van Laval met faimon De politieke gedachten wissel mg tusschen I Siinon n Lavai over alle door de P ranst i j Lngeliche verklaringeu opgeworpen kwes tiej heeft ruim twee uur geduurd Naar ver luidt zal geen verueit politieke bespreking tusschen de beide staatslieden plaat vm den Sim Hi en Hitler Naai m 1 ondensche politieke kringen ver luidt yn voor ae besprekingen die ba I J n bimon waarschynlyk tegen het einde van de volgende week met Hitler te Berlyn zal voeren twee en misschien ook drie da gen uitgetrokken De dag van vertrek van himon is nog niet vast bteld Len reis van faimon naar Moskou wuidt in een bericht van de Associated Press van 1 heden hoogbtwaarschynlyk genoemd Af sprak voor de medewerking die het werk 1 van de commissie van dne yergemakkely t 1 had I Knox onderscheiden I De voormalige voorzitter van de rege jrmgscommissie van het Saargebied Geo I frey Knox is bevorderd tot Knight Com I mander in dt orde vah St Michael en St I George Amnestie Ter gelegenheid van de terugkeer van h t I Saargebied naar Duitschland i een om nestiewet uitgevaardigd Aangaande pol 1 tieke vergrypen heeft de rylesregeenng 1 reeds voor de terugkeer van het gebied verklarmgen afgelegd De Saaramnest e 1 geeft bovendien vrydom van straf voor e jgrypen van algemeenen aard Gevangeni I straffen tot 1 jaar worden kwyfegescholde I Processen waarby geen hooerere straf e 1 verwachten is worden gestaakt Z i dui 1 reeds ernstige straffen voor de thans uit te zitten straffen hebfcen gekregen worden i a I d amnestie mtgesloten Vryheidstraffen 1 tot 3 maanden en geldboeten fechter worden I Voor allen kwytgescholden De amnestie s beperkt tot daden die door inwoners van I het Saargebied yyn gepleegd Beshss nd I daarby is of de dader ten tyde van het pigen van de daad zyn domicilie of gewoonlijk verblijf m net Saarland had De daad moet verder binnen de grenzen van hetSaargebied zyn gepleegd of wat deviezen l I nLHt upzie Udai vii tituiE u uiteluitend muzikaal bedoeldKyttsminister di GoebbeU heeft Donderdag staatsraad dr f urtwaengier voor eenüfc preiung ontvangen m den loop waarvan I dl rurtwaenglex venuaarde dat ny zyn beI Kenüe ait i i over iiinjeimth van jib u emoer iy 4 als muziek deskundige uilfjiu I tend met de bedoeling heett gepubÜLeerd een muzUeaie Kwebae van het standpunt der I muziefc lilt te behandelen Hy betreurde de I gevolgen n tonseuenties van poUtieken I d ard die aan zyn artikel zyn vastgeknoopt I te meer d fiX ke zeer ver van hem is geI wÖe9t p r dit arbtei in te grypen in de I leiding van de rijkskunstpohtietk die ook I volgens zyn opvatting alleen door den I i Uhrer en Rykakanselier en den door hem I benoemden vakminister bepaald wordt I Kerkeigenaai t en wil en dank I De Amenkaansche Protestantsche Ge j moente heeft in de Motzstras e een praLhti I kerkgebouw den leden van de NederUnd sche kolome allen bekend omdat hier met I alleen de godsdienstoefeningen der Nedei landsche Gemeente te Berlyn plegen te üi den gehouden maar ook omdat de pletl tige hermneringsviermg van Willem d n Zwyger en de rouwdiensten hy het overly den van de Koningin Moeder en Pnns Htn I dnk daar plaats vonden hv was een iiid I dat de Amenkaansche Genneente over lykf Tolheffing op de groote 1 bruggen als nationaal vraagstuk 2n de taJtlooze prote ttn die tegen htt I vooralen der regeering worden geuit t t toUwff P bruggen over de rivieie I iy he1l vooral m eerste inaUntn lotale be I llDf di naar voren worden gebracht en 1 dttfiideKiaad door de voorgenomen hclting juif m het nauw dreigen te komen Bezi t I tMtt het plan echter van algemeen natio i vMi atandpunt dan wordt het m prin ipe I100 v werpeiijk dat zelfs zonder schade 1 der ptaatseluke en groepsbelangen elts 1 met verhoogde kosten voor het ryk de wMpcbaal krachtig naar de zijde der vrye 1 bn 0 ioorslaat 1 U 4 tt kleine land hebben wij een sche I j n j w die door de groote nvieren wordt 1 gtfflM ven Wy bestaan uit twee volkshel I tUl dftt ten Zuiden en dat ten Noorden an I bn Uoerdyk Zoo sterk is de hmderpaa 1 dw nvïeren londei Imiggen steeds gewees i MieU s m onzen modcrntn tjjd deze che iiif Mg luet overbrugd kon worden Vin nationaal standpunt bezien is het een eenrte regeenng iplicht om aan die BCheidiDg een emd te maken om alle nuances in onze bevolking te doen Het ia dus m hooge mate toe te juicheu i dat de bruggenbouw met kracht zal woiden voortgezet en dat binnen luttele jaren in de groote verkeerswegen de scheiding der nvieren zal zijn opgeheven Dat men by wn dergelyk groot algemeen belang niet over een naar verhouding klein bedrag kan heenstappen dat men het niet aandurft om voor dit hg uitbtek nationale belang een TOudig te leenen is een slecht teeken ten mjuen van het nationale besef onzer re ffiermg die zich nog wel als een by uitstek nationale regeering voordoet Wanneer ergens voor geleend mag worden dan is het i rvoor waardoor ons land beter tot een ewiheid wordt saamgeameed D genen die de tolheffing op de moderne WBgen willen doorvoeren zijn bljjkbaar geheri Ml al de beetormuig der tollen van nkele jaren geleden vergeten y veten met meer hoe een tol eenvoudig de woede T i de bevolbng opwekt vooral wanneer 4 m een weg voor snelverkeer is gelegen De voorwereldlyke inatellmgen hebben ïieh thans dan ook nog slechts op erwele Heraf wegen kunnen handhaven en ieder II Iwt erover eens dat zy hoe eer hoe beter moeten verdrw ne Dat de quaestie van de nationale eenheid en fpaze is kunnen wy zien wanneer wy a bhk slaan op Duitichland waarvan eveneens belangryke gebieden door den Ryn Wil bet e verige land worden afgescheiden Men heeft m Daiitachland echter erjiiet ove 1 gedacht om dit gebied afgescheiden te latenmeti heeft er tydig bruggen m voldoende I aantal over den Ryn gebauwd bruggen die van Keulen af minstene even groot zyn als jde thaiu hier te lande geprojecteerde me uitiyiiderlng dan van den Moerdyk I jioodoende heeft Keulen zich aan beide 1 zgden van den lüjn kunnen ontwikkelen belangryike mdustrwcentra zyn aan de over zqde verrezen die tot Keulen behooren 1 Hetzelfde is het geval met Duisburg met Duaseldorf Alleen m Keulen vindt men 4 i Rynbruggen voor personenverkeer dus be 1 halve den spoorbrug die alle tolvry zyn I DuitBchland heeft er wel voor gezorgd I dat de gtbiedtn langt de Linker Rynoeve I ten nauwste met het Ryk verbonden zyn Deze gebieden zijn een tyd lang door vreem I de troepen bezet geweest maar het heef 1 by de geheele ocvolkmg burtn twyfel ge 1 staan dat men Duitsch was en Duitsch 1 bleef Gesteld echter dat iets dergelyka j het IS ondenkbaar het wordt dan ook alfecht als een fantastisch uiterste hier naar voren gebracht maar gesteld da 1 het land bezuiden den Moerdijk ten onzen j eens door vreemde troepen wordt bezet I heeft de regeering dan gezorgd oor het 1 zelfde gevoel van saamhoonghetd dat m Duitschland zoo sterk is gebleken ivLen zege met üat deze saainlioongheid ütx r een paar tollen met kan worden ver broKen Uit is m het algemeen natuurlyk volkomen waar maar het toeval of de geografie wil nu eenmaal dat by ons al deze I i tollen of m enoeg alle geconcentreerd zouden worden op de lt n tusschen Noord en Züxd Het ia een erger demonstratie van een scheidmgbtyn dan het ontbreken der brug gen Immers is er geen brug dan voelt men dat de natuur hier haar werk heeft I verricht Is er echter wel een brug u aarop de hatelyke tol wordt geheven dan wordt de scheidingslyn duidelyk door menschen door de legeering geaccentueerd Beziet men de plannen tot tolheffing op de bruggen dan ook van algemeen natio naai standpunt dan dient de eenheid an ons volk iedere kunstmatige scheidingen te verbieden De bruggen m ons land moeten I tolvry zyn en blyven BUITENLANPSCH NIEUWS DUnSCELAND I Het Saat gebied weei Duitsdt I Overdracht door de regeeringMom I miBBie aan de commissie van drie I Gihtermiddag is het Saargebied officieel I overgedragen door de regeenngscommissie I lan de comi aie van drie van den Volken I bond Presideat Knox gaf na de formalitei I ten een overzicht van het werk der regee I nngscommissiea m de laatste 15 jaar Ver I volgens voerde het Franache lid er regee I ringscommissie het woord waarna de com I missie van drie een woord van dank uit DE KAMPIOEN VERPLAATST VAN OOSTHAVEN 23 OOSTHAVEN 19 gewacht moet echter worden of bimun nice eerst uit Berlyn naar Londen zal teurgkee ten waarna dan het kabinet een definitieve benlissing zal nemen Officieel woidt medegedeeld dat de ambassadeur der bovjet Unie te Parys Potem km met den secretans generaal van het mimstene van Buitenlandsche Zaken Ifiger een onderhoud heeft gehad dat een uur duurde en waarby de EngelschFran sche overeenkomsten van 3 Februari en d kwestie an het Oostclyk pact zijn ter prake gekomen In politieke klingen te Moskou zyn be lichten ontvangen volgens welke de Engelsche regeering tiesloten zou hebben de defmitieve beslissing aangaande de reis van I Simon naar Moskou te verdagen BEIiGIe omerplMmen aan de kust Een groote feestweek te Osteinde Verlaagde hotelen pensionpriJMsn Voor het komende badseizoen worden thans reeds allerlei feestprogramma s op gemaakt en maatregeien getroffen om zooveel mogelijk gasten naar het Noord zeestrand te lokken Te Osteende zal van i4 tot 21 Juh een groote feestweek worI den georganiseerd samenvattend met de I viering van de Fransche en Belgische I nationale feestdagen Het e bedoeling I een retrospectieve tentoo istelling van I het badleven sedert 100 jaar op touw te I zetten verder het eeuwfeest van den I spoorweg in België te vieren en een hulI debetooglng ter eere van den schilder I James Ensor te beleggen I Reeds wordt meegedeeld dat de hotel en penslonprljzen overal in de Belgische kuststeden dit jaar in een nogal aanzienI iijke mate zullen worden verlaagd I NOORWEGEN Int Olympisch Comité vergadert Itaiie Japan en I mland candidate voor 1940 J Gisterochtend heeft de koning van Noorwegen de zitting an het Internationaal Olympisch Comité m de feestzaal der Hoo geschooi te Oslo plechtig geopend i Vier en twmtig leden van het IOC wa1 ren aanwezig Het voornaamste punt op de agenda be tromgeroffel uit de angstige kreet dien ze al eerder gehoord had Fatuma hoorde het ook en het was of het geluld een maglschen invloed op haar had De kleine Bwana Ze duwde Honor s hand weg en vloog naar de tentopening Honor Hep haar na Ze greep haar vast en trachtte de vrouw duidelijk te maken dat ze wachten moest terwijl ze naar de mannen bij het vuur wees die ook opgesprongen waren en in gespannen naar het boscn tuurden Maar Fatuma glipte onhoorbaar de tent uit en sloop in de tegenovergestelde richting van die waarin de zwartjes met zoo n Ingespannen verwachting tuuiden Honor durfde haar in den opgewonden toestand waarin ze verkeerde niet alleen laten en Legrand s waarschuwing ver getend volgde ze Fatuma impulsief Het leek wel alsof de zwarte vrouw in de duisternis kon zien Onhooibaar sloop ze om het kamp heen met Honor achter zich tot ze veilig en wel in de schadu wen aan den anderen kant verscholen waren ie plek waar Legrand en Man nering het woud waren Ingegaan Nog eens hoorden ze den flauwen kla gelijken kreet Het tromgeroffel werd nog wilder Fatuma greep haar bij den arm en keepte haar met zoo n vaart mee dat het meisje haar ternauwernood bij kon houden Een andere klank voegde zich nu bij het helsche geroffel het geluld van een woest gezang en ze holde dwars door het lange gras tn de richting van dat geluld Honor struikelde en wondde haar handen aan de doornlge struiken vieren waren als ze Legrand goed be grepen had beteekenden die trommels het doodsgeroffel van een mensch De woorden klonken nog in haar na En goed mikken mon ami En er anderen zijn die voor het kind zullen zorgen Op wie moest Mannering schieten Wie was het kind waar de anderen voor ouden zorgen Even schoot een bijna on geloof elijke gedachte door haar he n die ze bijna dadelijk weer verwierp Het geroffel werd zachter tot het weer weg stierf tot een verwyderd gedreun De inboorlingen kropen dichter bij het vuur als om bescherming te zoeken en wier pen af en toe schichtige blikken op het duistere woud alsof daar een verborgen dreiging verscholen lag Ze hadden hun gepraat gestaakt en zaten met vooruitgestoken hooiden te luisteren alsof ze wachten op een of ander signaal Eenmaal leek het Honor alsof ze tus schen het doffe gedreun een anderen klank hoorde den angstkreet van een vrouw of van een kind Maar ze hoorde het geluld niet meer terwijl de trom mels gestadig weer doorroffelden Eenige minuten gingen voorbij toen hoorde ze achter zich plotseling een zachten gil Ze draalde zich snel om Fatuma zat ineengedoken maar haar hoofd was opgeheven haar oogen tuurden voor zich uit en er lag een uitdrukking van een doodelijken angst op het gezicht De vrouw praatte door zacht onsamenhangende woorden die Honor niet begreep toen klonk weer boven het Het spijt me dat de noodzakelijkheid mij er toe dwingt het kamp voor een korte poos te verlaten mademoiselle met Mannering Maar Ik laat mijn mannen hier achter en ze zullen goed op uletten begrijpt u Hij lachte Geenuitstapjes in het bosch dezen keer mademoiselle Het zou niet veilig zijn endaar u onder mijn hoede bent kan ik het niet toestaan j Hij wuifde even met zün hand voegde zich weer bij den wachtenden Manneringen samen verdwenen ze in de duisternis I Legrand voorop Langen tijd nog nadat ze weg waren gegaan stond Honor Donthorne blj haar tentopening te staren naar het verste van de twee vuren waar omheen een dozijn zwartjes zaten te praten terwijl de trommels onophoudelijk en enervee rend roffelden Ze dacht niet aan ont j snappen Niet alleen de neergehurkte zwartjes maar het woud z lf was haar cipier Het zou waanzin zijn die alleen I kon eindigen met den dood zonder te j Liever op eigen voeten staan en op en wieken drijven dan op die handen worden gediragen FEUILLETON OERWOUDGEHEIMENISSEN 53 HU gaf Mannering het geweer die het annam zonder er naar te kijken nog Steeds met dien vreemden strakken blik op de dulBterni voor hem gericht De JïWWChman keek hem even herp aan JWtóe ïUn schouders op en lachte nawiÜk Toen zei hij langsaam en met nadruk En goed mikken mon ami Je moet PUpen dat dit noodzakelijk is en er In anderen die voor het kind zuUen ojien Vooruit we moeten gaan Mannering draalde zich zwijgend om 1 liep achter den ander aan door het wmp Toen ze den buitenaten Uchtcirkel Jjn het kamp bereikten schoot Legrand onjkbaar plotseling iets te binnen HÜ Weid Mannering tegen en liep regelrecht op Honors tent af Het meisje ging achteruit en toen de JTaiuchman ïn de tentopening verscheen W Patunia zich met een kreet van op de knieën vallen legde haar JJ i op den grond en verborg haar ge w tln de handen Legrand keek even tig naar haar en ei toen tot Ho waaraan ze zich trachtte op te houden Fatuma wachtte niet op haar en toen Honor 4 pgesta an was zag ze de gestalte van haar gezellin als een vluchtige schaI duw op vrU grooten afstand voor zich Wacht even Fatuma riep het meisje hijgend Maar Fatuma hoorde haar niet was haar waarschijnlUk volkomen vergeten Ze rende maar steeds door en Honor I trachtte wanhopig haar te volgen Een j rotsige heuvel rees plotseling uit de duisI ternlb op Ze zag de kantige contouren schOTp afgeteekend tegen een rossigen gloea welke den hemel verlichte en die naar Honor dacht het licht van de opgaande maan moest zijR weten waar ze naar toe kon gaan Den vorigen keer had ze geweten dat er hulp te vinden was maar nu Haar gedachten zweefden weg naar Alec RImington Waar zou hij zijn Ze kon het alleen maar gissen en deze vraag deed een andere bij haar opkomen waar waren Jules Legrand en Mannering naar toe gegaan En weer kon ze onmogelijk raden maar ze had de vaste overtuiging dat hun weggaan iets te maken had met dat helsche tromgeroffel Legrand had gesegd dat de inboorlingen aan t feest Terwijl ze de helling begon op te klim men zag ze plotsehng Fatuma s gestalte op misschien driehonderd meter afstand als een zwart silhouet tegen het roode schijnsel Ze scheen een oogenbllk stil te staan en keek blijkbaar naar iets dat de helling van den heuvel voor het mel je verbOTgen hield t Woeste gezang scheen nu heel dichtbij De tfommeU roffelden even na toen kwam een korte dreunende oorverdoovende slag Een diepe stilte volgde toen za gHonor terwijl ze nog hijgend tegen den heuvel opzwoegde Iwje de zwarte gestalte voor haar plotseling de handen omhoog wierp In een wild wanhopig gebaar en over den heuveltop verdween Wordt vervolgd