Goudsche Courant, zaterdag 16 maart 1935

H MH i V H i FaU is6 ent ABIE SCHEP ARIESZOON landbouwer te Vlist De eerste uitdeelingslüst in bovengenoemd faillissement ligt van 18 tot en met 27 Maart 1Ö35 ter inzage op de griffies van de Arrondissementsdtechtbank te Rotterdam aan den Noordaingel en van het Kantongerecht te Gouda aan de Markt De Curator Dr Mr J SMIT GOUDA 16 Maart 1936 Hoogstraat 1 DE VOORJAARSMODE Een show van Heinenuuin en Ostwald in Carlton Amsterdam Het voorjaar is op komst Het moge tot vóór enkele dagon zou kouden guur zyn geweest als op den meest onaangenamen najaarsdag toch is het voorjaar komende Buiten zijn de teekenen vhu komend jong leven al zichtbaar de crucu jes steken hier erf daar al met hun kieuriir neusjes boven den grond maar ui ware ditniet het geval dan zyn er toch andere symp tomen die het voorjaar aankondigen Datzijn de sliowö der groote modehuizen marop een selectie van nieuwe mudellen mrdt gedemonstreerd welke in komende maanden als de creaties van Hare Majesteit deMode zullen gelden en dus zuilen onleiigedragen De verscheidenheid der creatiesis immer zóó groot dat ieders wensch zoowel naar eenvoudige als elegante alsookbizarre uitingen dér mode kan worden bevredigd In Carlton s mofMe feestzalen het g idistingeerd milieu in ftp hoofdstad waar aityd is ee sfeer van ge lligheid waar inen zich fbehaiglü ji t h ift het Modehuis Heinen en OstwaldJdezer dagen een show Tungeerd van i b creaties der Pary sche ehuizen AgnesDrecol Jane Duv iiti ippe Gaston Martial Armand tin van Jean Patou In een paar üur heb f rysche mannequins daar een kijk gegeV i wat de mode gaat rengen en zij hebb i daarmede reeds tal üïe vrouwenh Ttén in vQJgb oeiiiiltg gebrat t t L dqidelyk dat een elegant toilet y acieus giïlragen by de vrouw van d Hent Ui ftieer bewondering wekt dan de i r es ties vai culinaire kunst waarvan de ibari i keuken de gel iDfien kent En ook Ss dat best te verklaren wanneer daar defelegaiite mode van 1895 1925 aa het oogJvQprbygaat en dagen va I dien GOUDA 16 Maart 19Ö5 De 250ste spaarder voor het Spoitfondsenbad De secretaris van de afd Gouda van de Sportfondsen schrijft ons Ten aanzien van de totstandkoming van een Sportfondsenbad te dezer stede heeft hfft Tomité van Actie een verheugende niededeeling n l deze éfii in de afgeloopen week de 250ste spaarder ia ingeschreven Dat wil wat zeggen Dit beteekent eigenlijk dat de stichting van Gouda s overdekte thans vrijwel is verzekerd Het is al weer geruimen tyd geleden dat de afd Gouda van de N V De Sportfondsen iets van zich heeft laten hooren en daarom kan het misschien nut hebben heel in t kort den gang van zaken te releveeren Ruim een Jaar geleden werd te Gouda een afdc ling van Do Sportfondsen opgericht In het Comit van Actie kregen met een 12 tQl andere stadgenooten als voorzitter en secreta ri 4 zitting resp de hecren J C den Boer n G Hde Wilde Later is een raad van toezicht geïnstalleerd bestaande uit de heeren A Goedewaageti H Harms en not J van Kranenburg terwyl eon comité van aanbeveling werd gevormd met vertegenwoordigers van talrijke organisaties en burgemr ster E G Gaarlandtt als eere voorzitter Er waren bij het bekend maken der plannen optimisten en pessimisten De eerste categorie meende met stelligheid dat de drie honderd spaarders noodïg voor het stichten van een overdekte inrichting binnen afzienbaren tijd zouden worden bereikt de tweede groep bekeek de zaak wat = iom herder en geloofde dat de pogingen nooit hot gewensohte resultaat zouden opleveren I n er waren er ook die voor de ondememinff van het Comité geen enkel goed woord krmden vinden en hun schouders maar eens ophaalden Een flink jaar is er gewerkt nicft met schreeuwerige en lawaaimakende leuzen niet met knallende vergaderingen en goedkoope beloften doch eenvoudig zonder ophef in alle stilte zelfs maar met een taai volharden En het resultaat Het werd hierboven reeds vermeld 250 spaarders staan op de lijstt reeds 250 Gouwenaars betuigden naast hun instemming ook hun vertrouwen in het Sportfondsenwerk Nog 50 deelnemers en de bouw van het Goudsche bad is een vddongen feit Hoe eerder zij zich aanmelden des te eerder heeft onze stad een overdekt zwembaid een instelling waaraan al vele jaren behoefte wordt gevoeld Zoo men weet is elk spaaraandeel nominaal ƒ 360 groot en wordt volgestort in maandelijkfiche tei mijnen van ƒ 2 50 driemaandelüksche van ƒ 7 50 enz of ineens met ƒ 302 Men kan echter volstaan met 3 jaar storten dus ƒ 90 gedurende 3 Jaar in wellt geval men dus ongeveer aandeel neemt en dxis ook mindere voordeelen geniet dan iemand die de volle 12 Jaar meespaart evenzoo na 4 5 6 jaar enz Door inschrijving verbindt men zich alleen tot het betalen der eerste jaarstorting ad ƒ 30 vermeerderd met ƒ 2 inschrijfgeld deelgerechtigd is men alleen na ten minste 3 Jaarstoringen volbracht te hebben Belanorstellenden kunnen bii al e Comitéleden maar vooral aan h secretariaat Kattenaingel 5 alle gewenschte inlichtingen bekomen Een rukje en de driehondeid Goudsche spaapders zyn bijeen Eén twee Pakt aan doet mee t Stilste water wordt een zee Als samen fiks wordt aangevat Verriist heel spoedig ONS GOUDSCHE BAD Comité Huifivlijttentoonstelling 93 De prijsuitreiking Naar wy vernemen zal de prysuitreiking van de Huisviyttentoonstelling geschieden door den Burgemeester op Maandag 18 dezer n m 8 uur in de zaal Concordia Trekhondenwet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op Vrydag 29 Maart 1935 aanvangende des voormiddags 10 uur een algemeene keuring van trekhouden en hondehkarren in deze gemeente zal worden gehouden op het terrein van het Openbaar Slachthuis aan de BurgvlieU kade Winkelsluitingswet Venten met bloemen Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis aan belanghebbenden dat voor deze gemefente evenals elders in voorbereiding is de gelegenheid open te stellen tot het op Zondag venten met bloemen in de nabijheid van ziekenhuizen en begraafplaatsen en wel tot op ten hoogste 25 Meter afstand daarvan 2ü stellen den bloemenwinkeliers die geen afzonderlijk schrijven ter zake hebben ontvangen in de gelegenheid vóór 1 April a s van hun eventueele bezwaren daartegen schriftelijk aan hun college te doen H LrneiiieiiiflBioot lU J M van f UaeGroüt uit Utrecht l l Bamcvei i ge fj Mosstraat 2U A ru t uaasirecht U Ö7 naar ZouU j van l epersLraate db Onder eteekende betuigt hiermede zijn hartelijken dank voor de veelzijdige belangstelling ondervonden bij de heropening van zijn nieuwe zaak Zaterdag 9 Maart j l Het schilderwerk werd door den heer van Soest uitgevoerd De eigenaar heeft zijn voorraad danig aangevuld zoodat er voor gegadigden een pracht sorteering van de modernste lampen aanwezig is Ook op het gebied van rijwielen is een keur van benoodigdhedien in den winkel te vinden Het vernieuwde Warenhuis Cats is een verfraaiing van den Kleiweg en verdient een compliment RéuiUe Biolscoop Amusante hoofdfilm Zoaals gebruikelijk brengt de Directievan de Réunie Bioscoop naast een hoofdfilm van het beproefde Duitsche genre eenaensatiefilm uit de Hollywoodsche studio De titel van de laatstgenoemde is Kampioenvjm de Wild West Zij wykt af van de anderen lofjidut er niet louter paardrijden tchieton knook partijen in voorkomen maar de clou een origineele boks match is waaromheen eCfcaardige geschiedenis is geweven i Met de nog steids zeer geziene DuitscheDon Juan van hetl witte doek Gustav FrÖhlich in de hoofdroJlraait als hoofdfilm Eenmiljioen en een Jffannequin Ben amusante gp ïChiedenis d 6 zich afspeelt tusschen een mannequin Aie plotjieling geroepen woidtO een weldadigheidsbal voor gravin door tegaan en een notaris klerk die een bedragvan 5 000 000 Mark naiir de bank mo t brengen op Zaterdagmiddag maar Juist nasluitingsuur arriveert en nu opdat het geldin een safe kan worden opgesloten zyn intrek neemt in het hotel waar het bal wordtgegeven Men raadt nu gemakkelijk het verloop Hij wordt aangoziert voor een millionair maakt kennis met de gravin diegeen gravin is De noodigfj grappige situaties ontstaan misverstandién e d volgens elkander op totdat tenslotte beide elkandervinden zy als een gewone mannequin en liijals een nog gewoner klerk Er doet zich echter voor hen de gelukkige omstandigheid voordat de bank waar het geld naar toe moestworden gebracht juist failliet is gegaiin Gevolg de haas kan zyn handige bediende wel omhelzen en zet ziJn dankbaarhei lom in een goede positie waarop ni ts hetjonge geluk meer in den weg staat A lLan Gray zorgde voor epn pakkende muzikale illustratie terwijl regie en scena iin bi i Max Neufeld wederom in goede handen bleek te zijn De Zondagochtendvoorstelling De Ji unieBioscoop brengt dithiaal in haar Zondagochtend voorstelling een reprise van het filmwerk An der schone Blaue Donau welke een kijkje geeft op het zigeunerleven in al ziJn VOORLOPIG KOSTELOOS By vonnis van de Arrondissements Rechl baiili te Kotterdam d d 13 Maart 1933 is i f H BOUWER Weth Venteweg 20 Rri u I wyk in staat van failltseement verklaard met benoeming van Mr F G SCHALKWIJK tot rechter commiasaris en van inderg teekende tot curator De Curator Mr A A J RIJKSEN DE KAMPIOEN J Tel 2459 Oosthaven 19 H H H 4 H 4 M M H M i GJplIDA 16 Maart 1935 fkieiweg 84 GEVRAAGD FLINK MEISJE niet beneden 18 jaaa P G in gezin met 2 kl kinderen Br onder No 1123 Bvir GoudsChe Courant Maikt 31 VOORDEELIG TE KOOP NET bUHGEKWOüNHUIS aan de Cora Ketelstraat Te bevr by den Makelaar P W DE BEUN Fluweelensingel 90 TE HUUR GEVRAAGD een Oroge Wferkplaats met eleetr licht en beton vloer liefst met woonhuis ernaast Br onder No 1110 Bur Goudsche Courant Markt 31 BREUK LIJDERS Opnieuw brengt BROOKS OESKUNDIGE zijn jaarlijksch bezoek aan GOUDA en lwe op 0 8 DONDBBJDAG m VRIJDAG 21 22 dezer en zal ook thans zitting houden in Hotel De Beurs Markt 42 Spreekuren 10 v m 4 n m 6 8 av Gratisi demonstratie van het beroemde Luchtkussen Breük Apparaat van den heer C E Brooks Benut nu deze gelegenheid om U een Brooks Apparaat te laten aanmeten en zoo mogelük C E Brooks aan te schaffen Vergelijk het met Uw breukband Geen veeren geen onnoodige drukking pijn angst of oïigemak maar aangename dracht gemak rust veiligheid en de grootst mogelijke verlichting Bü Uw zwaarste werk geen last van Uw breuk want deze wordt volkomen in bedwang gehouden Ook het dragen des nachts is een groot voordeel Wy hebben duizenden mannen vrouwen en kinderen afdoende geholpen De prijs behoeft geen bezwaar te zijn en onze garantie van terugbetaling by terugzending na den proeftijd vrijwaart tegen alle risico Broob fiiipluri IpplieDce Ce I de muziek hertmtert aan Paiïiy Bjell toefi hèt bruidstoi naam en vogue die vergane orie meer vidden kan deelt wepicht de lotJ Maar voor t ze de sniaak van weergeeft In een verbazeni ov r elia n gehi ntm jaar heïze fde irt zé wjjl hti vrtuw i snel tAnpol lkebben demannequins de modj creati s dejjfevue laten passeeren Daar was véél twar Veel griJs in verschillende nuances hoeden vfui gelakt stroo die wat hun middejilyn betreft aan een wageni ad doen denken Miniatuur capes en mantels die het pelerinemodel bedriegelijk goed nabootsen Luchtige zomerjapoDnen het donkere foiid bedrukt met pastelkleurige bloemranken By de avoniSjaponnen van blanke aatin en zwart taffetas veel marabout struisveeren en witvosaeii verwerkt tot voluminseuse schouderbedekkingen Naast ouderwetsche styljaponnen excentrieke robes van glanzend cellophaan Een galatoilet van parelgryze ziJde gecompleteerd door een tot op den rokzoom vallend overkleed van zwarte tulle perlé Véél Chineesche en andere Oosterwihe motieven veel glanzend zilver en stralend goud Een collectie te groM om deze nader te kunnen detailleeren Het slot der mode revue was als gebruikelijk een bloemenhulde aan de gracieuse mannequins HUURVfiRLaOINSI TE HUUR F C BOTHSTRAAT 100 102 ƒ 5 50 nn ƒ 5 GR V BLOISSTRAAT 80 82 ƒ 5 50 nu ƒ 5 Te bevr P C BOTHSTRAAT 56 AANGEBODEN RUIME KAMERS op eersten atand met eerste klas pension ook zeer geschikt voor echt Bevragen CRABETHSTRAAT 51 Winkelhuis TE HUUR omgeving Spoorstraat Br onder No 830 Bur Goudsche Courant Markt 31 2146 G Singel 25 HANDELSKANTOOR VRAAGT voor spoedige indiensttreding aankomend Bediende m eenigszins bekend met boekhouden terwvjl goed handschrift vereischt is Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No 1113 Bureau Goudsche Courant Maikt 31 NlEUWfE GORDIJNEN voor 1935 Zie etalage en vraagt de stalen ter inzage Herfst MEUBILEERING WIJDSTRAAT 23 TELEF 3250 WANNEER 2 HETZELFDE ZEGGEN IS HET DAN HETZELFDE Wanneer WIJ zeggen HEEREN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 60 DAMES ZOLEN EN HAKKEN 1 40 en zeggen dat DIT is leer van Roes dan heeft U houvast Wanneer WIJ zeggen HEEREN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 40 DAMES ZOLEN EN HAKKEN 1 20 en vertellen dan dfl t dit is leer van v Loon dan heeft U KWALITEIT dat IEMAND VERBETERT en moest U in geen geval iets meer betalen Onze 3e prysnoteering is HEEREN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 20 DASfES ZOLEN EN HAKKEN 1 dat noemen wij goede kwaliteit andei en zeggen misschien het BESTE Afwerking neigens beter namelgk zolen gelijmd genaaid of gepend HAKKEN van Leer of Gummi WOOD MILLNE HEVEA of ECONOMIE ALLEEN BURG MARTENSSINGEL 13L P V d HEUVEL Eleetr Schoenmakerij royaal ulevellen uitdeelde kortom al deze wijsjes werden voortreffelijk gezongen en een herhaald applaus was dan ook een welverdiende beloonlng Ook het dansje de Rozelaar en de Chineesche Gymnastiek oogstten veel succes Na de tweede pauze met tractatle zongen een paar kinderen van een Weekend in Katwijk en vervolgens kwam als hoogtepunt van dezen feestavond de opvoering van het zangspel KinderbondiiIdeaal geschreven door onze stadgenoote mevr O J van Stapele Manoth De strekking van dit spel Is gelijk aan dat van den Kinderbond en beoogt dus eveneens het bijbrengen van liefde voor al wat leeft Met hun fleurige costuiunpjes speelden de kinderen op vlotte wijze en brachten de toeschouwers In verrukking Deze eerste opvoering is zeer zeker een groot succes geworden In verband met het aanstaand vertrek van mevr Van Stapeïè sprak mevr De Vooys bij deze gelegenheid tegelijkertijd een woord van dank voor het vele dat zij als leidster heeft gedaan en werden mevrouw Van Stapele fraaie bloemen aangeboden Ook een drietal andere leidsters de dames v rt Pol Lugthart en Verkerk hadden In de loop van den avond bloemen in ontvangst mogen nemen van dt kinderen van hun clubjes Met een opwekkend woord tot steun vooral door aanmelding als leidster van den Bond besloot de presidente dezen alleszins geslaagden feestavond Loop der bevdaóng Gevestigd J in t Veld verz agent uit Vlaardingen Callentburgatr 113 in C de Wetstraat S M de Jong chauffeur uit Den Helder Binnenhaven 24 naar Reigerstraat 62 K G de Vries db uit Stolwyk G 83 naar van Beveminsrhlaan 6 L G Sieling winkelbediende uit Rottewlam Ruivenstraat 27b in Tweede Kade 80 G Koole arb uit Widdinxveen Henegouwerweg 92 Thalia Theater De Witte met Jefke Bruimnxks De magere man Het Thalia Theater zal nog tot en met Zondagavond vertoonen De Witto de allerleukste Vlaamsche film met de oolyke Jefke in de titelrol Wie deze vroolijke film nog eens wil zien moet zich haasten want Maandagavond draait alweer een andere film in een geheel nieuw programma Vanaf Maandag toch wordt vertoond De magere man een detective film naar de rnman van djen bekenden Rchryver in dil genre Kdgar Wallace Deze rolprent geeft evenals vele van hare voorgangers een typisch kykje op de wereld van de misdaad daar ginder in iiet verre Amerika Nick Charles William Powell eens een kundig detective wordt zonder het zelf te willen in een moordzaak gehaald en éénmaal in deze sfeer beland zet hy zyn schouders eronder en heldlert op een hem eigen wijze de aak op Deze heeft zich als volgt toegedragen Van een uitvinder Clyde Wynant wordt een bedrag gestolen van 50 000 dollars Hij verdenkt er zijn secretaresse Julia Wolf van die de diefstal ook inderdaad heeft gepleegd en waarmede de uitvinder een verhouding heeft Doordat Wynant op een moment spoorloos verdwenen is wordt dit eerste feit niet ruchtèaar gemaakt Eenige maanden later wordt Julia Wolf dood gevonden in haar kamer tervnijl zij een ketting die aan Wynant toebehoorde in die hand geklemd heeft Natuurlijk valt de verdenking op den uitvinoer temeer daar hij nog steeds onvindbaar blijft Als tenslotte Nunheim een pohtiespion die ook van de zaak op de hoogte is door een onbekende uit den weg wordt geruimd staat voor iedereen als een paal boven water dat Wynant die moordenaar is j Vin deze twee menschen Behalve voor ET ZORG werken wij Uw films afdrukken en vergrootingen af Door aanschaffing van de nieuwste machine zijn wij in staatUw fotowerk in zeer korten tvjd af te leveren wy zijn RUIM GESORTEERD in Opname en Projectie apparaten vanaf ƒ 32 50 Sa ECIAAL ADRES voor het afdrukken en omkeeren van smalfUms VRAAGT INLICHTINGEN FOTO Dll MS ZEUGESTRJilll SO Feestavond van Vires et Celeritaa in Ter Gouw De Gymn en Athletiekver Vire s et Celeritas geeft voor haar leden en genoodigden op Zaterdagivond 23 Maart a s een intieme feestavond in de bovenzaal van CaféRestaurant Ter Gouw Heropening Cats Warenhui Reeds eenige dragen trekt de herbouwde zaak van de firma Cats op den Kleiweg hoek Kleiwegstraat de bijzondere aandacht van de voorbijgangers En geen wonder Onder architectuur van den heer Peeters is daar een mooi winkelpand herrezen met drie etalages die door fraaie aankleedin tot kijken moeten nooden De betegeling doet het goett tei wiJl de letters op de pui aan het geheel een uitstekend cachet geven BINNENLAND Ije BloemententoonsteUinR te Heemstede officieel door Minister Rteenber he geopend Onder zeer groote belangstelling heeft Ie Heemstede de opening plaats gehad van de bloemententoonstelling Flora De tentoonstelling werd geopend door Minister Steenbergne nadat de i eer Th van Waveren ee i woord van welkiom had gesproken tot de vele genoodigden Hede van minister mr M P l Steenberghe Ofschoon het oogenblik waarop de lentoonstelhng IS vastgesteld midden In mijn arbeid valt in de Tweede Kamer der Staten Generaal waardoor het moeilijk is langen tijd hiei te blUven zoo zelde de Minister heb ik toch de eenmaal gedane toezegging om haar te openen gestand willen doen iL n zulks om twee redenen Vooreerst om de zaak zelf Het bloe men en bollenbedrijf neemt in ons nationale bedrijfsleven een geheel eigen plaats in een plaats die door de eeuwen heen werd behouden en steeds meer werd bevestigd Duizenden vinden in dit bedrijf een bestaan en de streek waar het wordt uitgeoefend kenmerkte zich steeis door een bijzondere welvaart die zich op verschillende wijzen openbaarde Uit den aard der zaak hebbon de conJunctureele verhoudibgen zoowel in het buitenland als in het binnenland ook op dit bedrijf hun invloed uitgeoefend Dank zü evenwel de energie der leiders dank zij de sterke basis van de wetenschappelijke voorlichting dank zij den Ijver ÖP toewijding en vakbekwaamheid der arbeiders dank ook de overheidsmaatregelen op het gebied der saneering hield het bedrijf zich staande Alle moeilijkheden zijn niet overwonnen nog loopt niet elk onderdeeld in het ingewikkelde bedrijfsleven volkomen geruischloos toch behoeven we nog niet ontevreden te zijn Op de tweede plaats ben ik gaarne gekomen omdat het voor een minister van Economische Zaken een groote voldoening IS wanneer hij mag constateeren dat ondanks den druk der tijden ondanks alle tegenslagen toch nog in ons Nederlandsch bedrijfsleven voldoende energie aanwezig is om terwille van het bedrijf een arbeid te ondernemen waarvan de resultaten hier ten toon worden gesteld Die arbeid brengt inderdaad zoowel in letterlijken als figuurlijken zin bloemen m hezen donkeren tijd Van de oprichting der Vereeniging af zijn onder haar medewerking periodiek tentoonstellingen gehouden De schrifturen op dit gebied toonen mij duidelijk aan dat er steeds een chmax valt waar te nemer Zijn mijn inlichtingen juist dan betuoft deze tentoonstelling een der beste te zijn die op dit gebied werden gehouden Ik verheug mij daarin en met hen die den moed hadden om dezen arbeid te verrichten hoop ik dat zij zich in veler belangstelling moge verheugen dat zij moge bijdragen tot een ruimer kennis van lïetgeen in deze streken wordt gepresteerd Aldus zal deze tentoonstelling niet alleen de economische weerkracfet van het bedrijfsleven wier leiders dezen arbeid aandurfden versterken en daarmede het geheele economische leven ten goede komen maar zal ook In menig gezin zoowel in binnen en buitenland de liefde voor het schoone dat de natuur ons geeft of dat de natuur gedwongen wordt ons te geven en dat in de bloemenwereld zoo rijk tot uitdrukking komt worden aangewakkerd Zoo zal ook deze tentoonstelling In cultureel opzicht den menachen ten zegen zijn In deze verwachting verklaar ik de Internationale Bloemententoonstelling te Heemstede voor geopend Tenslotte deelde de minister mede dat het H M de Koningin behaagd heeft den heer T M H van Waveren voorzitter van het tentoonstellingscomité te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau Prinses Juliana te Middelburg Hoewel het bezoek van Prinses Juliana aan Middelburg streng incognito was hadden toch vele bewoners van den Burg een der straten langs welke de hof auto naar de Abdy reed naar de woning van den commissaris der Koningin de vlag uitgestoken Toen de auto met de Prinses ongeveer vijf uur de stad binnenreed was er aanvankelül weinig belangstelling omdat het bezoek nog niet algemeen bekend was maar op de Markt en vooral op den Burg stonden veel belangstellenden die de Prinses toejuichten In de Abdij voor de woning van den commissaris der Koningin stonden zeer veel kinderen die de Prinses gaarne wilden zien To n de Prinses de auto verlaten had en door den commissaris der Koningin jhr mr J W Quarles van Ufford en z jn familie was verwelkomd werd de Prinses hartelijk toegejuicht welke toejuichingen zy met een buiging beantwoordde Gisteravond heeft de Prinses ten huize van den commissaris der Koningin gedineerd Vandaag keert H K H in den loop van den dag naar de residentie terug Pe wetswijzigingen in verband met de gemeentelijke financiën In het StafttabMd Gisteren zyn in het Staatsblad afgekondigd de wet betreffende voorzieningen ter zake va gemeentelijke kosten van werkloosheidyzorg en de wet betreffende de financieeïe betrekking tusachen het Rijk en de gemeenten RAOlb TELKGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke tot matige Oostelijke tot Zuide ijke wind t enemende bewolking waarschijnlijk nog droog weer iets zachter overdag D A VAN YPEREN KLEIWEG 54 KOUSEN CORSETTEN TRICOTAGES CORSETTEN prima stof vanaf ƒ 0 95 CORSELETS nieuwe mod en vanaf 1 15 BUSTEHOUDERS Tricot Katoen Elastiek vanaf 0 24 ZIE DE ETALAGE Nicky de detective die een andere meening is toegedaan Op aandringea van zUn charmante vrouw Nora Myma Löy bemoeit hi zich eindelijk met de zaak Hy stelt een onderzoek in in het laboratorium van Wynant en vindt daar onder de vloer het liJk van de geleerde dat volgens iiiöfcter s onderzoek daar reeds drie maanden hetjEt ge legen Noch de moord op Julia Wolf noch die van Nuhheim kan Wynant dus geplei g i hebben Maar wie dan Voor de ontmaskering van den waren da der zorgt natuurlyk Ifick aan het slot van deze vlot gespeeldie rÉprent Schouw bur Bioscoop koene zwemmer Wat is er gelachefij gisteravond in aen Schouwburg Bioscoopi Het hoofdiAimmer van deze week spantttoofe wel de kroon op het gebied der amuseHentsfilm s De koene zwemmer ia de titeljfvan deze rolprent en llalph Arthur Ifoiber speelt er ée hoofd lOg een bijnaam noogevoegelijk de man ht kunnen noemen lezen acteur is meer eten toegeven dat aanleiding tttfe geeft van het jwiverste n omdat hot voorvan het vi jater speelt vermakelélke verwik tuftties 2 n in t gevlpeien ifls et ware ërj vinden ook weer oplossing Voor het ure fr no ï tal van lp doen daveren van 1 ook al dooride vlotte en vroolyke waarop de fÜm wordt gespeelidi Het r eenigen twyfel eén van de beste ie films die in den l ataten dnor rol inl Zoo deze artisi dig heeft zou men hej met het elastieke ge Want de mimiek dan ko telijk Wyi ook het scenario er Het is toch een biy water heus h niet namelUk aan d§n kaï en somi zelfs enn I kelin en koriisck hfTl nik gefov cd logiscHj uit elkaar vo een a r bevredigeni evenwj zoover ia gei dingenj die dei hioscden li mai is ï dif t ¥k aijn uibgebracht geen Irói smytttirtijen maar igezonde vroolijfheid en opgefltektheid Het is een genoegpn weer eens zulk een film te hel Ken gezien j Ook het voorprogramma was in slj j gehouderf De hoofdfifchotel eryan weid gevorm4 door een film waarin de Tjevige b 3le ingen zijn ve rgegeven van Wmand dik op een Vrijdag die teven s de IjlSde is vjui de maand moet trouwen De igcwone journaal met veel sportgebeurtenissen ontbri ken natuurlyk ook deze week niet De Zomdlagochtendvoorstelling in de SchouwburgBioBcoop I Voor het behangen Uwer kamer StoHeeren Uwer stoelen Voor gordijnen en tapqtwerk Complete Woninginriditing naar fa A VAN MAAREN PEPERSTRAAT 72 Groote StaPenkeur Uit het dagboek van een vrouweriarts is een film welke zich afspeelt in een armelijke omgeving geteiaterd door werkloosheid ergens in een klein plaatsje in Duitsch land Het zou ook ergens anders kunnen zijn want overal vindt men ze de ongehuwde moeders die tot wanhoop gebracht worden door de schande die him deel is en door het groote gebrek aan alles wat deze jonge meisjes vaak nog juist zoo dringend noodig hebben Hertha Thiele Welbekeni om haar vele mooie creaties men denke maar aan haar Manuela in Madchen im Uniform speelt de hoofdrol in deze prachtige film Zy wordt voortreffelijk ter zyde gestaan door Erna Morena als Dr Baumgarten een vrouwenarts die innig medelijden heeft met het meisje maar niet mag toegeven aan datgene wat zy zelf graag zou willen Voor hen die van een dergelijke magnifiek filmwerk werkelijk kunnen genieten kunnen wij deze i olprent warm aanbevelen Geslaagde Kinderbondsavond Avond nol spel zang en vroolUkheid In de Kunstminzaal hield de Ooudsche afdeeling van den Nederlandachen Kinderbond gisteravond haar Jaarlljköche feestavond welke uitstekend is geslaagd Weken tevoren wordt elk jaar opnieuw naar deze hoogtijdag uitgezien en in vele gezinnen Is het komende feest dan ook het gesprek van den dag Al vroeg waren ze present en menige schaterlach gaf uiting aan de feeststemming die er heerschte De aanwezigheid van vele ouders verhoogde voor de kinderen natuurlijk de prettige stemming niet weinig Toen de presidente mevrouw De Vooys omstreeks uur opende was er bijna geen plaats meer onbezet Een hartelijk welkomstwoord tot allen richtende sprak zij haar vreugde uit over zooveel belangstelling voor dezen avond waarnaar door de kinderen met verlangen Is uitgezien Het doel van den Kinderbond zoo zelde mevr De Vooys Is bij alle kinderen liefde aan te kweeken voor al wat leeft Nadat het Bondtiled was gezongen vertelde mevr De Vooys een prachtig verhaal met lichtbeelden naar het boek van Oor Bruyn Ketellje in de Lorzle Met gespannen aandacht werd de geschiedenis van den armen Jongen Jacob geheeten doch bijgenaamd Keteltje gevolgd en een luid applaus volgde In de eerste pai ze werden de kinderen op versnaperingen onthaald en kwamen daarna zelf aan het woord Op alleraardigste wijze werden een paar boerendansjes gedaan die uit de zaal een langdurig applaus ontlokten Onder leiding van mej Verkerk zongen de kinderen enkele van de bekende liedjes welke Jacob Hamel elke week voor de A V R O mtcrofoon instudeert Het was verbazend leuk die kinderstemmen van de Muzikantjes te hooren zingen waaibij deksels en meer van dergelijke muziekinstrumenten voor de noodlge begeleiding werden gebruikt en wat meesterlijk Het slaapliedje de IJsman wie kent dat niet de Volendammer en niet te vergeten Jarig Jetje die zoo il de ong db uit SÏ ÖttX t S Wfe i b J UU01£N WiELRJöNNKW Wielerbaan Gouda Naar wy vernemen zal de liondag j l door de koude uitgestelde wedstryd om de Schónermarck Beker nu Zondagmorgen uu 10 uur plaats hebben het voiieUig programma voor de openings wedstryuen op Si4 iVlaart Imdtj alsvolgt bprintwedstryd voor professionals ploegachtervolging tusschen Pelleaiaars Braspen ntnkx èx de belgen Haezendonkx Verreyken 10 K M voor n euweluigen en amateurs en tot sloi een Internationale koppelwedstryd over Sfj K M met vier klassementen waar aan dejsolgende ploegen zullen deelnemen i eUenajiraBraspenninkx HaezendonkxVerreyken SlaatsHealinga Omer de Bruyck re Verschoor Riethoven lVIatena Piet van der Horst Biesheuvel Schónermarck Meinders en Kremers Martens yfinterük 6l KAmU iNlÜJUW u M naar Gouwe ai weeier uit tóosUoop Voorka rrwivis traat3 A 11 Klaver naar Zondag 17 Maart Vvalvisi uit itutter dam bange Waran piKlff itraat 41 S 5 naar Coomhertstraat Tu t verpleegster uit Graven Lugwi Spieringstraai orpi kn uit Liden Oude ee Kade 80 H üres üeythuysen 36y naar UsseUaan sage fl Ü A i Jn bi naar imid uit i flur er db uit L nge iiuige Weide S v It rsonlaan 1 C A SmuiliïteE n ar Waaiwylc Htat onsstr Jfi Ridder van Catsweg X4b K hl K ïk boumkw uit Boskoop lierkenweg T Sstvüi 2G G H C Flux verz rnS Amsterdam Martelaarsgr 13 1 f ngBtraat 111 P A J Duynstee Sennage naar if rkt 4 J Bijt Ipi ui uwyk Ireevaart H 28 ïïikade 14 G Haalboom uit OosSe Achterüorpsstr 6 naar Onder de STwes ö J H ürentje off L des H TArnhem Klarendalscheweg Hl naar tCt lil A I einderts geb Molle uit l eiden Kynaburgerweg 113f lÏÏzeügestraat 5 M J de Deugd üü uit VÏÏisserdani G 71 naar Gouwe 21 W G XTTlairer uit s ravenhage StationsT eaa naar Spienngstraat lU T Viok Hit lüBiK aar Groenendaal 56a A ïlvit db uit Haa strecht D 112 naar Burgeriijke HUnd CEfflOREN 12 Maart Gerardui Cornfi k t v C van der Post en G J Kademaker C Huijgensstraat 110 l Maart ui I V M Vuyk en A den Os ljisella i 1 j ny d V A van I puwenj n J J Scharleman Vondelstraat 5 14 Maart PauluB Marinus z v P M van Leeuwen enE G Polderman Raam 23e 15 Maart Helena Maaike d v H Dullemont en H H vin Prooijen VomlelstraVt 29 oNDEI ilOUWD W4 ïaart AJ R S Bma ef I Veisheul ü C déJoQC en 4 E M Donk A J FJjtel en 3A LPi ni rF de Jok enfjJ der Kemp J fCabout tópE I omiÜDEN 13 Maart Jan An Bo ymM i Jacob ttoek i j j Anna kuijAwed A Borst 80 H Maart Milled M ria van Bodegrfiten gj K met TkBlnn k 66 j lö Maart J atharin 10 weduwe P Vièser i j predikbeurtën Zondag 17 Maart GOUDA Remon tr Kerk l u v m de heer F E V Leeuwen vaii Utrecht 7 u ri m leekenspel Rebecca LuthjI erk lo u i Lm de heer J h D v d Ropst te Uti bcht Gerel Kerk Turnnarkt 10 u v m en 51 u f iti Ds J m C ten Brink Gerelf tiemeente Turfmarkt 10 u vm en 5j u n m Lefesdlenst Chr G ref Gemeente Gouwe lU u v m en 5 4 n m imOosterhuls EK nd rdag 21 iH art Bidstond voor het gewas de Jong Den Haag agers Gemeente ifl u v m H C Leep I Jart 8 u n mj Ds Jac Hilversum 1875 M V A R A U uür V A K A Marschiied y 03 Vootbalmededeelingwi y üü Tuuiüouwhalfuurtje H K Lantinga üver Uw bloementum Daarna over De mternationale bloemenienloonatelling Flora te Heemstede y aü Gramotoon y 4ü Van ütaat en Maatachappy door A Pleysier V P lt O 10 uur Kernoienst mt de Ned Herv Kerk te Veendam A V it U 1 uur Klokkenspel en uurslag van de turen der uKlerkerk te Amsterdam lU Ol Filmpraatje duor L J Jordaan 1Ü 3U Grumoloon I Concert door het Lyra Triu en Giamolopn Ü Boekenhaltuur 2 30 Concert door het A V K O titrukkwartet en Pianovoordracht 4 U5 Soft Ughts and Sweet Music M Gramofoon 4 4b JSportuiislagen V A K A 5 ur Zang en Org el ö 30 Voetbal van dtn dag 5 4Ö Concert tfoor Jack de Vries Internalionals ii ló sportuitslagen O Üj Bridge lU Bieden en uitspelen door S Landau 6 45 Concert door net VA U A Ürkest 7 Opvoering van astiaan en Haötiaantje A V K U S Nieuws enSportmtslageri Kli Concert Uoor het Omroeporkest en viool d Opvoering van De Marechaussee kent geen medelyden y li5 Concert door het Omroeporkest en viool y 45 Kadiojournaal 10 Gramotoon 10 10 iSoft Ugths and Sweet Music 10 30 Gramofoon 11 port en Nieuw berichten 11 10 Concert door Kovacs IJ jos enzijn Orkest u n m l sii West Bevv am Vrije Evangpllsd en fa u n m Woensdag 2 i Llssendort Donderdag 2i Maart 8 u n m Ds H C Leep BUbelle i4g en Bidstond Ver Ca vijn ifurfmarkt 51 u l n m de heer Berkelaar van Krimpen a d IJssel beri enwoude Ned Herv Kerk Mu v m Da A G vanWUk van n dén BcfcKOOP n erkY 0 u v m en c u n m Ned Hepv Kerk Dr JaCbbs Remonstr Kerkl een dienst DERAK Ned Hei v Ker 9i u v m de heer D Jong Ö O te Krimpen a d IJasel H u n m Ds I Oostenburg h vastreoht Ned Herv Kerk 6 u n m Ds W de Voogd v d Straaten Geref Kerk 9i u v m en 6i u n m Ds Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg tè u n m Ds Verheul van Gouda WADDINXVEEN Ned Herv Kekr 9 u v m Ds Vroeglndeweij Huizen 301 5 Aï K K O 8 30 Morgenwyding doof WApilaan J ü k Wester iian N C K V 9 $Ü Gewüde irtbziek 9 50 kdienst uit de jWeeshuiskerk der Herst Evafig Luth GÜneente te Amsterdam 11 30 OrgelbeapeliSr 12 Gewyde muziek K i 0 li 15 Cop ert door hel K Ii O Orkefï 2 1Ü LaniftJteen vorhien iti de Jierkelijlfj bouwkunst 2 30 Voois Vedel Schalme erf Klavier ijgecombiMerd reciüilj 4 3Ü ZieWilialfuurtje ii iKfirkditinst uit de r Kerk OajsterkerkSw s Gravenhage wyde muziek K S O 7 45 Voetbal en 7 60 Katholiejta Radio Volksuniiit K inomic iH Ö IÜ JSUeuwsberich15 cJicert door de K R Boys 8 30 iwinklihé f hxee ï e Hollandsche Re 8 46 Coficert door d K iï 0 Boys ie TwiéWfng Three 9 25 Gramofoon iceif t oor het K R O I merorkest zo Cello öli 1 35 Nieuwsberichten lü 4tj fepiloog door het Klein Kloor Bloémeiidaal 245 9 M j 10 uur en p uur Kerkdienst uit de Geref JKerk Voorganger Ds C Rrussaard Agenda ThalU Oawter De Witte MGKZONDKN Üuiten vËrantwoorde fikheid der Redactie Collecte vmn het Ceflnité Stille Armoede I Stadgenooten Het Goudsche Comité tot leniging van Stille Armoede te Gouda houdt ook ditmaal een collecte Met vrijmoedigheid klopt zy bü U aan wetende dat ons wertt by U waardeering vindt Welnu op 18 en 19 Maart a s vragen wü een offer van U Een offer dat U ook ditmaal m vreugde brengen wil voor hen die in omstandigheden verkeeren waardoor zij armoede eil gebrek lijden Wilt door Uw gaven hun zorgen verlichten hun armoede lenigen Uw gave brengt vreugde in hun somber leven Laat dan die blijdschap Uw groote belooning zyn en steunt op 18 en 19 Maart d if deze collectie die wy hartelijk bij U aanbevelen Mijnheer de Redacteur U vriendelijk dankende voor de verleende plaatsruimte HET BESTUUR Schottwburgbtoscoop De K9ene zwemmer I M Réunie Bioscoop Een mlllioen en eenmanmauin 14 Uaart 8i u Bovenzaal Boei de Réunie Volksuniversiteit Ds H Cr er spreekt over Othello m Murt 8 uur Geb Daniël Cuttus E H B Oleider Dr J Bik J eAti ADVERT lëN 20 Maart 814 uur Nieuwe SchoiïVburg VUfde Nutsavond Het Kommer Kl inen aemble Tot onze diepe droefheid overleed na een kortstondige ziekte onze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder lohiiiii Piulim V il Starre T REEDE in den ouderdom van bt na 73 jaar Uit aller naam D v d STARRE GOUDA 13 Maart 1935 Oosthaven 44 22 Maart 7 a uur G d Daniel Jaarverg P C B Spreker Ds ten Brink 25 Maart 8 4 uur Restaurant Ter Gouw Ved Reis vereeniging afd Gouda Lezing van den heer A Pleters over Tsjechofflowakije Maart 8 uur Geb Daniël Cursus K H B O leider Dr C v Elk Maart 8 u Kleine Kerk Spreker Ds JH F Remme van Amsterdam Geneeskundige dienst op Zondag Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd z jn aan de nalatenschap van wijlen Mej W SLIEDRECHT gewoond hebbende Gouwe 77 te Gouda en op 2 Maai t j l overleden worden vei zocht daarvan opgaaf of betaHng te doen vóór 30 Maai t a s aan den Heer F TIETER Markt 31 te Gouda GEVRAAGD Een fUnke Dienstbode zelfstandig kunnende werken Koken geen vereischte BLEEKERSSINGEL 57 Door het verbindend wolrden der eenige uitdeelingslüst is het faillissement der nalatenschap van TH VAN RUN in laven wonende te Waddinxveen geëindigd De Curator Mr S H SMIT GOUDA 16 Maart 1936 Hoogstraat 1 Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bij Bfweïlgheld van den hulsarts bij de doktoren B O j Evers Oosthaven n Draagt Elkondctrs Lasten In aansluiting aan het ingezonden stukje van verleden weck dealen we mede dat dit keer niet met de auto goed opgehaald aal worden maar mocht u voor ons iets op te ruimen hebbn wat daii ook vooral bedden en beddengoed is ons zoo welkom doet u dan even een kaartje met uw adres in de bu s of belt u even op aan onderstaande adressen De padvinders zuilen dan komen of op andere manier zal gezorgd worden dat het by u gehaald wordt Consultatiebureau Oosthaven 50 Tel 3087 Mevr Riesz Noothoven v Goor Nieuwe Park 8 T 3125 Mevr Rups Boon Lange Tiendeweg 54 Tel 3181 Mevr V roman Vromen Krugerlaan 87 Tel 3198 Mevr de Deeker Stuy Bleekerssingel 23 Td 2383 Mevr van Wyk Kouwenhovon Burg Marteiissingel 8 Tel 3317 Mevr Meetfer van Veen Westhaven 60 Te 3003 A J KetUer Gouwe 95 Apotheek Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal de avond nacht en Zondifpdienst worden waargenomen door apotheek P Weljer Gouwe 135 Huismoeders V raag t Uwen melkboer UITSLUITEND PRIMA VERSCHE ROOMBOTER GESTERILISEERDE ROOMKARNEMELKSPAP Gort en Bloem GESTERILISEERDE VOLLE MELK in flesschen blijft langen tiJd goed GESTERILISEERDE SLAGROOM beide in a en GESTERILISEERDE KOFFIEROOM1 Literficschie KARNEMELK in flesschen GEPAST MELK in flesschen ly Fabrieken van Melkproducten der Vereenierde Zuivelbereiders