Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1938

msmf mamÊÊmÊm reeds voorspeld dal tot diep iii do 20ïste eeuw niemand zich nog een goed ueeld zou kunnen vormen vun hetgeen der weield kan worden gebracht met de werkelyke gelijkstolling der vrouw onulat ook de vrouw van do Mute eeuw Ellen Key schroei dit iii de itiuej iiii dan nog niet haar goede houding gevonden zou liebbeii i e faturm und lJrang perioüe zou vooi haar nog met voorby zyn In onzen md beleven wy de letterlyke waarheid dier woorden Is het dan onverstandig om de hoop levend te honden dat ai s de rouw haar geestelijk evenwicht eenmaal ilgemeen aal hebben ge ondeu er óok een type van geniale vrouw zal opstaan dat mol voldoet aan het woord van de gebroeders de Goncourt en dat de gave van haar gt ma op geheel eigen vrouwelyke wyze zal weten uit te dragen Maar er is nog iets anders We zeiden al de vrouwen aii weleer konden vellicht geniaal zy het knam echter met aan den dag Heden ten dage nu velen zooveel bewuster leven dan weleer al moet men het percentage niet overschatten komt het voor dat vrouwen die iets van een vonk m zich Ach is het eigenlijk niet altijd zoo geweest Heeft de vrouw door de eeuwen heen niet de grootste lauweren geoogst als inspiratrice Zou Dante geweest zyil die hy werd zonder Beatrice Had Columbus inderdaad de Nieuwe Wereld ontdekt als Isabella van Spanje niet aan hem had geloofd Zou Wagner de Parsifal geschreven hebben zonder Cosima von Bulow Gustav Mahler was waarschijnlijk een doodgewoon kapelmeestertje gebleven als hy Alma Schindler niet had gehad De cultuurgeschiedenis geeft ten deze voorbeelden te over Waren al deze en dergelyke vrouwen ze leven rondom ons en we kunnen haar iederen dag ontmoeten dan waarlijk geniaal Misschien niet in de volle beteekenis die wij dit woord plegen toe te kennen maar in ieder geval beizaten en bezitten zii het genie der djienende en der geloovende hefd die het genie van den man naast haar voedt en tot ontplooiing brengen kan Nadmh verboden KLEGANT NAMIDDAGTOILET in Slormdni els kortom al die elementen die jui t ook ons volk gestaald en groot gemaakt hebben Het is dit motief dat vooral het tweede deel van deze groote strak en toch romantisch grootsch opgezette film waarin overigens geen vrouw mee peelt beheerscht De inleiding behelst slechts het milieu waarin de jonge Harvej t en werk iijl qntstellend ryp en volmaakt gespeelde rol van den Jongen Freddie Bartholomew verkeert opgroeit tot het toeval hem aan boord van den Gloucester schoener We re hore brengt En van dat oogenbllk af staat achter elk beeld eik woord dat gesproken wordt dat machtig wonder van de zee waarop de schepen varen de schoonheid van de zee en haar verschrikking de macht van de kleine boot en zijn hulpeloosheid als de elementen den stry d schijnen te zullen winnen De film ia geheel gehouden in dien boetenden rijken toon van eenvoudig en overal verantwoord pathos in den besten zin van het woord Spencer Tracy s rol van den Portugeeschen Manuel een rol dip grooter dieper edeler en oorspronkelijker is dan zelfs zijn wereldberoemde priester uit San Franciscj doet hier een dier schier Bijbelsche figuren leven die men nimmer zal vergeten en in vele landen is de film dan ook om hem allen Manuel genoemd Freddie Bartholemew als Harvey Lionel Barrymore als een pracht van een ouden zeerob Mickey Reeney als de stille maar in bet In en de balletten een goede compositie heeft gevonden voor de soli van Lilian Harvey m de balletten waarvan vooral het Oostersche ba let opv ilt door groote pompeusheid Bovendien zyn deze balletten hier en daar ongemeen fraai gefotografeerd en is de muzikale ver orKing uitstekend zoodat men ze toch zeker als oen winst van de film kan apprecieeren Lilian Harvey vertelde hoe zü eigenlek erg tegen deze film had opgezien Vergeet u niet zoo zeide ze dat Fanny Elssler m haar tijd de danseres van de wereld was En deze figuur moest ik een gestalte geven die op p eloofwaardig heid aanspraak kon maken Kunt u zich de verantwoordelykheid voorstellen die men door een dergelyke rol te aanvaarden op zich neemt U wilt het misschien niet gelooven maar oür ieder optreilen voor de camera hebben We toch steeds weer Lampenfieber De iens bedriegt niet Zy ziet niets over het hoofd Het schijnt dat de Ufa wel met heel grootsche middelen aan de tot standkoming van deze film werkt Heeft U al eens eer V Wie dit bord voor zich ziet moet extra oorzlchtlg zfjn want hIJ nadert n voorrangsweg óók h t verkeer van links laten vóórgaan reeds geharde scheepsjongen Dan Charles Crapewin John Carradino zü allen aan boord van den schoener vormen een bemanning die als een i enheid leeft in deze film die naar het einde toe een steeds grootsehere allure krygt Zij eindigt rondom het beroemde beeld dat in Gloucester in Amerika staat het beeld van den onbekenden zeeman aan het roer met den ontroerenden opdracht They that go down to the sea in ships Van dp kade waarop dit beeld staat worden elk jaar in November met het uitgaand getij de kransen en blo emen viin alle nabestaanden in zee geworpen als eeuwigdurend aandenken aan hen die nimmer op hun booten terug keerden En het is met deze ceremonia en met de prachtige toespraak van den dorpsdominee dat de film besluit In alle deelen der wereld heeft MetroGold wyn Mayer s lStormduivel8 den allerhoogsten lof geoogst Zoo schreef N Y Herald Tribune Captins Courageous behoort tot de weinige werkelijke meesterwerken van het witte doek een kunstwerk dat zyns gelyke niet heeft N Y Telegraph Er zijn al veel filmsg eweest die men kolossaal enorm n oven eldigend noemde maar deze film verdient al deze onderscheidingen ten volle Spencer Tracy s spel ia zoo beheerscht en zoo diep doorvoeld dat het alles overtreft wat we in vele vele maanden hebben gi zien Een aangrijpend en uitzonderlijk filmwerk MetroGoldwyn Mayer kan er trötsch op zi jn Repareeren van gebroken porcelein en aarde verk In ieder gezin breekt wel eens een of ander en meestal zal de huisvrouw dan hoofdschuddend zieggen Jammer dat het gebroken is maar er is niets meer aan te doe n ik moet het weggooien Toch moet men zulks niet te gauw doen want men heeft tegenwoordig allerlei tubetjes in den handel met vloeibare lijm die zéér goed houdt zoodat men zich slechts zoo n tube heeft aan te schaffen en de pro op de som behoeft te nemeji Men moet bij de aanschal f ing echter wel zorgen dat men een goed bekend fabrikaat heeft By d rogisten en in huishoudelijke winkels k tn men deze merken verkrijgen het iiiOemen van speciale merken ligt niet 0 0 on kelyke toespy g kunnen maken die tevens voedzaam is en maken dus eens kleine puddinkjes Het oude brood zonder korst wordt gekruimeld terwijl wy de eieren kloppen bierby de weekgemaakte boter voegen het citroensap en schil suiker krenten en het broodkruim Alles wordt met een houten lepel goed dooreen gekneed en in kleine blikken vormpjes gedaan die vooraf beboterd en met paneentieel bestrooid zyn We plaatsen de laatste op een bakblik en bakken ze in den oven die matig verwarmd moet zyn lichtbruin Warm opdienen met citroensaus die we maken van drie kopjes water sap van 3 citroenen een klein kopje suiker en maizena om te binden Riz glGcé t Kook ia pond ryst gaar in h wateren een snufje zout roer er als de ryst gaaria het uitgeperste sap van 3 citroenen dooren 1 ona baaterdsuiker 1 eidooier en 1 met M h slagroom stijfgeklopt eiwit Mengalles luchtig door elkaar doe er 6 blaadjesgeweekte en opgeloste gelatine door en gietze in een met water omgespoelde puddingvorm t Zwampudding Breng 2 kopjes melk aan de kook met Mi ons basterdsuiker doe er 1 ons gesmolten boter b j en 1 ons bloem laat de massa ca 0 min aachtjes gaar en dik koken en even afkoelen Doe er achtereenvolgens 1 eidooiers bij en bet stijf geklopte eiwit en kook de massa in een beboterde en met paneenmeel bestrooide puddingvorm gaar c a 1 4 è 2 uur Geef hr desgewenscht ma rasquinsaua bÜ Appelpudding Kook appelmoes van 1 pond goudreinetten Aiet te dïk wrijf i massa door een zicef doe er het sap van 1 citroen bij h ons grieameel en 1 ons baaterdsuiker en Uiat de ninsi a zachtjes koken tot de griesmeel gaar is stort ze in een omgespoelde puddingvorm en geef er vanillesaus bij Hailo vriend bezorj mü vlug een taxi Een taxi Ik ben scheepskapitein rg dan dat ik vlug een boot krijgl Een der vele aangrijpende scènes uit de iiieuwe 20th Century Foxülra SLAVENSCHIP niolei of ruw Ki si hal de afstand van Amsterdum naar Nyincgi Hoewel het ïrootste g deelteiharer zuurkool m ons eigen land blijft exIKU leert de firma Hart Co vrywel over de eheeie wereld het heclc jaar dopr naar Oost lndië order naar We t indie Afrika Amerika Engeland soms naar Duitstihland tn den Elzas in Fi ankrük en dpanjo kent men liaar zuurkool ook doch het eerste land heeft de invoer pi actiscli verboden en Spanje is momenteel te riskant Een tweede fabriek heeft ie firma Hart in Brussel geopend van waaruit zo geheel Belgiè en Luxemburg bedient Hooge invoerrechten op zuuj kool in België noopten haar tot het openen dier fabriek Duitschland vroeger een der beste klanten van den Ijangendyk koopt alleen nog maar wat als er tegen het einde van het winterseizoen een tekort aan Sauorkrautvan Duitschen bodem dreigt te ontstaan Gebrek aan activiteit kan de firma Hart zeker niet verweten worden en het mag tot tevredenheid stemmen dat trots de benarde tyden die amper achter ons liggen en die trouwens nog niet geheel voorby zyn do Hollandsche geest nog niet versaagd is Wü eindigen hiermede en hopen onze lezers te hebben opgewekt voor zoover ze nog geen regelmatige verbruikers zün van dit by uitstek gezond kogteiyk en voedzaam product dat door en door HoUandsch is hiertoe zoo spoedig mogelijk over te gaan Zijn er geniale vrouwen De gebroeders de Goncourt moeten eens gezegd heb ben Er bestaan geen geniale vrouwen Geniale vrouwen zyn mannen Het is een aardig woord Is het ook een waar woord Als we zoo schrijft de Vrouwenpost van de H P de geschiedenis doorgaan zien we dat er vele op den voorgrond tredende pei sonen zijn geweest die geniaal mogen worden genoemd en die hoofdzakelijk behooren tot het sterke geslacht Het zou intusschen gevaarlijk zijn hieraan de conclusie te verbinden dat er dus geen geniale vrouwen zijn geweest Als ze er waren traden ze veel minder op het eerste plan van s levens schouwtooneel Ze waren allicht gemaal op haar eigen manier tusschen de coulissen En in onzen eigen tijd Er zijn zeer veel knappe bijzondere vrouwen Is het woord der heeren de Goncourt ook op haar van toepassing Is het inderdaad zoo dat ze haar werk en haar genialiteit min of meer ontleende aan de voorbeelden die ze van mannelijke genieën voor haar afkeken Voor een zeer groot percentage lijkt ons dat werkelijk het geval Natuurlijk doet het aan haar genialïQt niets af ook mannen hebben v jr andere mannen menig zaakje afgekeken en waarom zou dit voorrecht niet aan de vrouwen vergund zijn Onwillekeurig zullen ze de overgenomen gedragsljnen toch wat verzachten met haar nu eenmaal ingeboren vrouwelijken aard onwillekeurig ook al omdat ze vrouw zijn méér oog hebben voor détail dan zelfs de geniale man Ellen Key de groote voorvechtster voor de rechten der vroujv heeft in het begin der emancipatie periode Een slank figuur staat dit middagtoilet dat door zijn eenvoudige maai Levens tijne snit uitmunt bijzonder elegant zeir weg Het beste is een voorwerp te lynien onmiddellijk nadat het gebroken IS want blyft het liggen dan komt er spoedig stof aan de breuk of splinteren de kanten af waardoor het repareeren moeilijker wordt Is het voorwerp echter zoodaiilS gebroken dat zelf repareeren moeiItjk is dan kan men dit door een deskundige laten krammen indien tenminste de kosten hiervan evenredig zijn aan de waarde van het artikel Voor het lymeli van porcelein heeft men een fyn kameelharen penseeltje ïioodig terwijl de gebroken stukken met de lym aan beide zijden bestreken moeten worden daarna drukt men ze precies tegen elkander en windt er zoo mogelijk een stevige draad om waarna men het voorwerp eenige dagen weetoset Aan te bevelen IS echter om gelijmde voorwerpen niet meer in héét water te wasschen Heeft men eèn vaas die in verscheidene stukken is gebroken dan zoekt men deze eerst zorgvuldig bijeen om te zien pf alles aanwezig is vóór men tot repareeren overgaat en begint met de stukjes als het ware op te bouwen en wel eerst op de vaas zelf Men wacht hu tot deze grondig gedroogd zijn en hard zyn geworden voordat men verder gaat met op de aangehechte weer nieuwe te lymen Mochten er kleine stukjes ontbreken dan kan men déze in vele gevallen aanvullen met gips en daarna in de tinten der vaas bijkleuren Ook het zelf lijmen van houten voorwerpen kan door een huisvrouw zeer goed gedaan worden Niets is zoo onaangenaam dan dat hier een knopje en daar wat anders ontbreekt Men heeft thans een zeer practische lijmpoeder in den handel van Nederlandsche fabrikaat die ook in kleine busjes verkocht wordt en behalve zeer houdbaar tevens billijk is en voor huishoudelijk gebruik de voorkeur verdient boven de veel meer bewerkelijke gekookte lijm Noodig is dat de gebruiksaanwijzing gevolgd wordt en dat de voorwerpen vóór de lym erop wordt uitgestreken eerst af gekrast worden om oude lijm te verwijderen daarna niet gebruikt voor de lijm absoluut droog en hard is Verschillende proeven deden wij reeds in onze huishouding met deze kottde lijm met het beste resultaat Ook deze is bij drogisten te verkrijgen Indien men zorgt in het gereedBchapskistje dat in geen huishouding mag ontbreken o a ook ly m voor het repareeren van allerlei gebroken of l eschadigde dingen in voorraad te hebben dan kan men deze onmiddellijk na het ongeval in orde maken waardoor voorkomen wordt dat kleine dingen soms wekenlang stuk blijven hetgeen altijd een minder aangenamen indruk maakt WAT DE MODE LEUK SFORTJASJK BRENGT Een schitterend avondtoUet v m lüö talLzuue met zilveren luittii De in wljdo plooien uitstaande luk IS van onderen van zilver sUksli is voorzien waardoor het geheel ofii bijzonder elegant cachet heelt verkregen Kristalbloempjes op corsage en in het haar maken het tot een droom KEN UBOOM Zoo n groen en rood gestreept van mooie soepele Jerseystof gemaakt sportjasje ziet er prettig en vrooUJk uit en zal door ieder gaarne worden gedragen boerenkarakter waarin hij rake dia gen zegt aan het adres van de roman ciers van het boerenleven Herman de Man Coolen Anne de Vries Jozef Cohen die van het boerenvolk z i niet heel veel hebben begrepen voorts de bijdrage van Willy Verster over de ZuidLimburgsche hoerenhof stede van Van der Lyn over meteoren van Koster over natuurschoon en cultuurtechniek en over de valkery in Nederland van Van de Wall De rijke illustratie valt in elke aflevering te loven Naar onze smaak is de text echter soms wel eens wat al te ver van de illustratie verwijderd Bij de Zuid Hollandsche Uitgevers MiJ Den Haag ziJn verschenen van de hand van Margaret Mitchell Vuur over land en Als een vlam in de storm Vuur over land is de geschiedenis van Scajiett O Hara de dochter van eenJffMchen vader en een Finsche moeder Het gezin O Hara woont op een plantage in Georgia het land dat vele jaren gestreden heeft tegen de Yankees Scarlett O Hara is een jonge vrouw zooals men die in het dagelijksche leven zoo dikwyls ontmoet een vrouw met al haar deugden en gebreken een mensch dat sJag n wil en zal een vrouw die niettegenstaande al haar werkelijk slechte en soms afstootende eigenschappen toch zoo sympkthiek is En daartegen over de even levenswaar geteekende hoofdpersoon Rhett Buttler smokkelaar oorlogswinstmaker de cynicus in optima forma en toch ook weer ondanks al zijn fouten en gebreken een sympathiek mensch Het eerste deel Vuur over land is nauwelijks verschenen of het is reeds gevolgd door Als een vlam in de storm Het zaad ontkiemt zal de ftaam ztjn van het laatste deel van deze biologie De vertaling is van W J A Roldanus Jr de exceptioneele band en illustratieverzorging is van Anton Pieck en is buitengewoon geslaagd Van deze interessante romans werden in Amerika in een jaar tijds an t derhalf millioen exemplaren geI aatst Nieuwe Uitgaven In Weer en Wind Uitgave Brusse Rotterdam De laatste afleveringen van dit nieuwe tijdschrift dat staat onder leiding van Uinke Tolman en Ds van Schaick vertoonen een gestadige vooruitgang speciaal wat den inhoud betreft De eerste afleveringen gaven naar onze smaak te weinig bijdragen met een instructief karakter Het aantal bijdragen van menschen die ons wat te zeggen hebben wordt evenwel steeds greater Wy noteerden interessante bydragen over ons landschap over de historie van de Beemster over de Shetlands van Strübos over mieren vlinders vogels planten kleederdrachten enz van allerlei bekende auteurs Dingeldein prof Brouwer Felix Rutten Alwin Pedersen enz Het tydschrift verovert zich op deze wijze een belangrijke plaats onder de natuurwetenschappelijke bladen in ons land De illustratie is bo en alle lof verheven het doorbladeren van eén jaargang is een lust voor het oog De druk is voortreffeiyk de foto s komen goed tot hun recht en de text leest zeer gemakkeIpl De Wandelaai Uitgave Schoonderbeek Naar vorm en inhoud blijft t e Wandelaar behooren tot onze mooiste tijdschriften Een groote reeks van bekwame medewerkers zorgt er voor dat elke aflevering iets goeds bevat Het zoo juist verschenen Kerstnummer heeft by na den omvang van een boekdeel Naast prachtige foto s v n wijlen A Velsink valt het werk van den schilder Dirk Kerst Koopmans sterk op Interessant zijn ook de foto s b het artikel over kangeroes De bijdragen bewegen zich op velerlei terrein Er zijn vaste rubrieken over sterrekunde van Dr A C de Koek over de tuin over kamerplanten fotografeeren enz en daarnaast bevat deze aflevering artikelen op het gebied van folklore vogels planten enz In de laatste afleveringen lazen wij vooral met veel genoegen de artikelen van de redacteur Fey over het Ik heb direct al gezegd dat deze scl nen mij te voot waren DE EERSTE SKI PROEF FILMNIËÜWST Lilian Harvey alw Fanny KlHblcr Schouw burg Bioscoop De Schouwburg Bioscoop brengt vanaf rjjdag Lilian Harvey als Fanny Elssler in Ufa film van dien naam In deze rolprent ontpopt Lilian Harvey h als een talentvol actrice De geschiejnifl van deze film speelt zich af om den ion van Napoleon den hertog van Keichadt en diens gevangenschap aan het hof Weenen Metternich bestemt de danseres anny Elssler om den jongen vorst bezig houden en tusachen beiden ontstaat en enegenheid die spoedig een groote Uefde ordt Metternich maakt dan een einde aan jn samenzyn hij stuurt Fanny Elssler aar Parga waar haar geliefde haar spoevolgt in den waan dat het Fransche olk hem op den troon van Frankryk wil laataen Zijn avontuur mislukt hij gaat srug en zyn dood maakt een einde aan de efde tusschen hem en Fanny Elssler Blykiar hebben de makers van de film m hoofdak zich bezig gehouden met Lilian HarBy als danseres en uit haar optreden blykt t ZIJ het in dere i haar oorspronkelijke inst zeker ver gebracht heeft Zy valt n ook op als een fijne persoonlukheid en t ifl de verdienste van de film dat zy in i RECEPTEN Gebraden hani 1 stuk rauwe ham van 1 pond 2 onder m 3 tomaten broodkruimels of behuit 1 UI peper en zout 1 theelepel geikte peterselie 100 gram boter De ham wordt gezouten en met peper Btrooid daarna opgezet met koud water 1 de ham in de boter aan beide zijden 10 inuten bruin laten braden De ham wordt zü geschoven en nu wordt de in boter snipperde ui gefruit en de aan plakken meden tomaten Men kan de tomaten eerst van het veltje ontdoen door ze even in kokend war te laten hggen Het vleescji wordt uit de pan genomen en I een verwarmden schotel gelegd daarna n flink scheut water bijgevoegd en zooïl brood of beschuitkruim totdat een genden massa is verkregtm waardoor ten tte de petersehe wordt geroerd waarede de ham wordt bedekt Rijst met dtroensam 100 gram ry st drie theekopjes water ut VooF de sauB 2 citroenen water 100 gr hte baaterdsuiker 1 ei 2 eetlepels sago We koken de ryst op de gewone wijze 9 zetten ze op met driemaal zooveel waI öls ryst en zout De rijst moet vooraf hter goed gewasschen zijn zoodat het iter geaieel helder is Gebruiken wü een oikist of couranten dan voegen wy er chta tweemaal zooveel water by en laten rijst vooraf ee n minuut of 5 doorkoken ït de deksel np de pan om warmteverlies voorkomen oor de saus worden twee groote of drie ine citroenen uitgeperst en gezeefd arna zooveel water bijgevoegd totdat we Liter hebben die wij aan de kook brenf hierin de suiker oplossen en bindon ingemaakte maizena In een kom f lt het ei schulmig geklopt en hierbij het begin druppelsgewijze h t citroensap vwgd dat warm wordt opgediend Broo$pH mkjes 200 gramNud brqpd 125 gram llcht baa i8uiker 75 gram boter 2 ciereti geraapte il en sap van 1 citroen SO gratn krenten pozynen e hebben meermalen oude sneedjes Wtowi over waarvan we een of andere ama dior een ïMlracht au een dergelijk formaat vervuld vroeg men haar ook volgens Amer Fanny Elssler üalineeBche danser dansen van deze Hy is de vroegere lona en hy heeft Neen dergelljlte danaacènB zyn nog nooit in een Duitw he film voo gsekomen en kaanaehe opvattingen Ih ietB heel bij ZonderH Dezijn origineel zooalH ze op Java bij huWplljken gedunat worden Dl ze zijn nog nooit In een film verwerkt Dit zou trouwens niet mogelyk z n geweestzonder de hulp van Hubert Stowitts dip defilm ingestudeerd heeft partner van Anna Pavzelf vyf jaar op Javagewoond Hy heeft daar d dansen perHOonlijK kunnen beutudeeren en de diepere beteekenis er van learen kennen Vrijwel alles is volkomen niejw voor het publiek Hetwas niet fcmakkclyk Geen beweging mocht gemaakt worden met ook maar iets gebogen knieën naar voten Rencht en de ïijn Proiieort U het llarvey schalksch het onderlichaam moest oeten verticaal maar eens zegt Lilian dan kan ik een lachen Sl AVENSCHIP I Réuni6 Bloscoop 1849 Het geweten der menschheld heeft ten laartste gesproken de slavenhandel wordt betJelt als een schandelijk kviraad dat 3ient te worden tegengegaan en de slavenhandelaars worden buiten de wet gesteld Maar hcL kwaad is uiter aard verbreid en strijden Kapitein de nog zeer velen maken en die er uiterst moeilijk te beJtm Lovett behoort tot dio er hun beroep van ook geen verkeerdheld in zien Zijn schp dat reeds driemaal werd herdoopt wat volgent zeelieden een veeg teeken is heeft leeds alle denkbare soorten van onheil gekald en dient nu om de mgers als levend vrachtgoed te vervoeren een lÖt dat onbeschrijfelijk traglséh heeton moet Op een afgelegen plek aan de Afrikaanschc Noordv estkust ontmoet Lovett met zijn stuirman Jack Thompson den leverancier vsm al Mc evende koopwaar den mulai Danelo een schurk zelfs in een wereld die vajwel geheel uit behoefte schijnt ts bealfean De wereld verjeet haar eigen wandaden snel Wij l unnen ons ternauwernood een voorstelling m ken van de wijze waarop de honderdon gevangen negers werden ingeladen en gehuisvest Aan elkandei vastgeklonlïeni in de laadruimten van het slavenschlp geregeerd door niets anders dan de leeren zweepen isvhun leed onbeschrijfelijk Geschiedschrijvers vertellen ona hoe waanzinnig wreed de slavenhandel Is geweest In het algemeen waren het Mulaten en Arabieren die de blnneilanden van Afrika introkken met geweld de dorppn leegplunderden waar alleen de ouden van dagen als zijnde zontier commercieele waarde hulpeloos achterbleven waarna allo overigen we rden a aneengeklonken en m egevoera Tijdens het transport naar de ust stierf nlot minder dan drievierde hunner maar daarom bekonunerde zich nlmnrer een slavenhandelaar omdat de handel toch nog steeds winstgevend bleef Op de reis naar Amerika kwam dan nogeens oen kwart van het Testeerend aantal om Men kon dus zeggen dat de wreedheid gepaard ging met de uiterste roetoel sosheid Norfolk al llefelijkheid en rust een idyllisch tafereel uit dlenzelfden tijd die toch zoo rijk aar boosheid en misdaad Is geweest Kaplte In Lovett die voor den zooveelsteni keer ce reis gedaan heeft en zijn zwarte lading heeft verkocht neemt een paar weken vrijaf en begeeft zich te paard naür dat oord van vrede van bloementuinen er zonnige dorpsstraten omzoomd door cude landhuizen Maa een zeeman Is een slecht ruiter en net paard is wat nukkig Hij maakt een bultellne en leert eer meisje kennen Nancy Thompson die VDlkomen thuishoort in deze heerlijke omgeving die even blank en Hef is als do bloementuinen welke zich hier allerwegen uitstrekken Welk een contrast met het vuil de ellende en de boosheid die ien zeeman heeft omringd op al zijn gi uwelijke reizen Is hetwonder dat hij haar llefkrijgt En Ishet vreemd dat Nancy zijn gevoelensbeantwoordt Ook al vertelt Lovett nietsvan zijn schandelijk beroep toch zweeftom hem een waas van geheimzinnigheid van mannelijken ernst van avontuur en van geviar en dit oefent eenonweerstaanbare lantrekklngskracht uitop het onschuldig en onervarai jongemeisje i Het duurt dan pok maar heel kort en deze twee vormen een paar het ongelljkstö paar dat jnen ooit zag In Nancy s hart kwam nimmer de gedachte aan kwaad terwijl Jlm Lovett al zoo lange Jaren geleefd heeft in een wereld van zonde en verdcrl En ndettfimln Is In zijn hart iets gebleven dat aan zichzelf belooft dat hij goed zal zijn voor dit argeloos hem vertrouwende meisje Maar hoe zal hU er in slagen zijn ontzettend beloep te blijven uStoefenen en terzelfder tijd ztJn as vio uw Iets van geluk te geven Hij denkit maar liever niet te diep over deze vriag na stelt deze kwestie uit zonder te besnffen dat daarmee de moeilijkheid niet wordt opgelost Terwijl dlis do ikapitem op vrijersvoeten gaat blijft hpt schip werkeloos aan den pier Hggen i De bemanning en zelden vond men pn haveloozer schurkachtiger en scha alm teloozer stel deugnieten bijeen ils dbe equipage heeft in de vele boevenjtroegen het aandeell in den buit alras vefteerd De drank heeft hen enkele dolle dagen gegeven dan is te trekken om slaven te halen en geldte verdienen en wreedheid te begaan ijot beter zUn zij niet In allen ontevreden over die zijn tijd verdoet bezint Lovett zich en overweegt dat slavenhandel op te geven om der wille van Nancy voor wie hij zich schaamt en aan wie hij niet beken weer om enjp uit staat Dus zijn zlJ hun gezagvoerder En middelerwij 1 het geld op en negeert de bemaimlng Spfncer Trucj rred lie lïaitholomew tn Lionel Barryniore Thalia Theater n n durft wat 7 t beroep Is Hij geelt zijn stuurman oidrr de equipage te ontslaan voortaan zal hij op den wal blijven ZU treden In het huwelijk En hierin ligt altijd lu t spel van den Duivel één enkele rei zal de Albatros nog maken éénmaal nog z il Lovett het schip commandceren ditmaal mei zijn jonge vrouw aan boord Hij sti ooit zichzelf èn Nancy zand in de oogen door voor te spiegelen dat dit hun heerlijke huwelijksreis zal zijn een zorgelooze zonnige vaart naar verre landen Niets daarvan zal In vervulling gaan Op een zeker oogenbllk breekt muiterij uit Lovett en zijn vrouw staan tegenover heel de overmacht van desperado s Maar zij zijn vastberaden en zullen zich verdedigen tot het uiterste Bovendien krijgen zij hulp een wonderlijke bijna lachwekkende maar desondanks doodelljk ernstige hulp de scheepsjongen Micky voegt zich bU hen en alle beetjes helpen wanneer men In zoo moeilijke omstandigheden verkeert Het komt tot regelrechte gevechten Een hel Is aan boord losgebarsten en de verschrikkingen woeden vroeselljker dan men zich kan droomen Weliswaar is de bemaimlng verreweg het sterkst maar de kapitein bezit koel overleg is sluw en heeft meer ontwikkeling zoodat in den aanvang de twee partijen elkander In evenwicht houden Lovett wordt gewond en vrijwel bulten gevecht gesteld De bemarmlng heeft de zee geheel vergeten zoozeer is zij opgegaan in den strijd Bovenal heeft zij uit het oog verloren dat zij een lading slaven vervoert en dus moet acht geven op oorlogsschepen Plotseling Is een Engelsch oorlogsschip in zicht gekomen en men ontdoet zich dus in allerijl van de rampzalige slaven Op dat oogenbllk kunnen Lovett Nancy en Mlcky wier toestand onhoudbaar geworden was met een sloep ontkomen Het oorlogsschip pikt het drietal op en houdt ook de muiters aan Er wordt een krijgsraad gehouden en de uitspraak is kort en bondig de dood voor elk hunner Alleen Micky wordt gespaard wijl men zijn Jeugd in aanmerking neemt Nanöy houdt een pleidooi voor haar echtgenoot dj verhaalt hoe hij bulten zijn schuld deze lading heeft gekregen maar zijn verleden als slavenhandelaar maakt dat zijn zaak er slecht voor staat Toch heeft Nancy niet vergeefs gepleit De krijgsraad besluit dezen man een kans te geven on laat hem vrij Met de gruwelijke herinnering aan de koortsachtige dagen aan boord van de Albatros trekken Lovett en zijn Jonge vrouw naar Jamaica waar zij een nieuw leven beginnen Ginds in den vrede van een tropisch klimaat op oen oud schilderachtig landgoed zoeken en vinden zij een nieuw geluk dat aanvankelijk onmogelijk liad toegeschenen STORMDUIVELS Captains Courageous Een nieuwe triomf voor Metro Goldwyn Mayer Met de verfilming van Rudyard Kipling s roman Captms Courageous heeft MetroGoldwyn Mayer een onderwerp aangeroerd dat el zeer nauw aan Holland s hart ligt het laven op de visscherstrawlers die soms wekenlang in den mist op de zandbanken voor de kust liggen de stryd van deze eenzame harde mannen tegen de elementen het vechten om het dagelijksch brood hun geloof Ifün vreugd en hun verbetenheid wanneer de zee zich tegen hen keert