Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1938

Ofschoon nu deze zaak ongetwyfeld voor joumaliaten een meer recbtstreeksch en b zonder belang heeft met het oog op de uit oe ning van hun beroep waann ze voort hirend mededeelingen van anderen ontvan gen en de verplichting om desgevraagd den naam hunner zegslieden op te geven allicht TOlen van het doen dier mededeelingen zou afschrikken heeft ze toch ook een meer algemeene beteekenis en verdient e de aan achtvan numer knng Ze plaatst ons toch tbe kleiner een zandkorrel i des te eerder hoodt zU xich voor het mlddeiHunt der wereld Valsch Spel Naar het Engelsch van ANNIE S SWAN Na trulc vertxxlen tJ bouwt luchtkasteelen Hugo Om Rlnnen moet je eerst gekozen wor en ten tweede moet Je mU heeledaarvoor opvoeden Zelfs al zou ik e hoedanigheden bezitten welke naar K vrees aUeen In Je verbeelding bestaan zou ik nog niet wetrai hoe ze naar oren te brengen Hugo lachte met den Uots van een an me zeker van zUn zaak Is T öu dat Ik zoo zeker was van tel en van mijn elgesa bekwaam ajfl Ik het van jou ben lieveling wiL belangrijke poUUcus wden en dat heb ik RadcUf f ook openm l f aar geeft hij niet Z SJ oor den dag m T 8 consexvaUef Is m t we kunnen Jessie onS f ontevreden hervormers den j ken daardoor maken wij eigen posiUe sterker Ik moet morook eens met Deedes gaan praten Wrf zegt dat de werkUedenvereenl i U k middelpunt is een broei HET NIEUWS IN BEELD BUK OP DE SPAANSCHE STAD TERUEL IN HET BERGLANDSCHAP VAN ABA60N VOOR DF ORANJETELG DE WIBXJ VOOR HET VORSTELIJK KIND VERVAARDIGD DOOR DE ZUSTERS De jeugdige Konmg Paroek ontvangt zun meun e Ministers VAN BRONOVO Tl DFN HAAG DE NIEUWE AUTO VAN PRINS BERNHARD Z K H Prins Bernhard maakte in jn nieuwe Engd che auto een toer in d om evrng van bet Palek Sotitdnk De Prins met Zyn chauffeur m den wagen NIEIIIWF GEBOUWEN IN ADDIS ABEBA stijl IS opgetrokken MMll i Het nieuw p bouw van het Italiaansche opperbevel te Add Abeba dat m moderneitiil IS ODcretroldfPTi HHTT SOHOONC AROSA De grootste beton zeren spoorbrug ter wereld in de nabpeid van de Zwitserache wintersportplaats Arosa HET HUWELIJK VAN DEN GBIEKSCHEN KROONPRINS In Atheneia Zondag het huwel lt voltrokken tusxrhen prm Pau van Griekenland en pnnseB Pndenke Louise von Braunachwe g Op f t zien we de aankomst van de prinses die i de mito stapt om van het station naar het pal te rgden No 19626 Zaterdag 15 Januari 1938 fiODDSGHE CMIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BBRGAMBACHT BiKKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSÏIDOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB IflIUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ene Dit blad verschuilt dageljjka behalve Zon en Feeatd en jtMKNaMBMTaPKUB iwr bwwtul 2K6 pn vaak tT at overal waar dr tm toortr oUadt Franca pu poat par kwartaal tSM 1 irandaa d g iHHn i Qm bureaux stjii da eMjk8 ffMp iKl van 9 6 uur Admteiatratia ea Bedaotie Talaf Iitme ma PtMtnlnalH W4M ASVBRTSNTIBPKLrSi Uit Gouda en nnatreken bakaotaada tat dm beiankrlac 1 6 ngoh ƒ 1 30 Ike ragel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda an d n beaorgkrmg 1 5 ragels ƒ 1 86 elka ragel meer ƒ O SO A tv rtentièn in het aterda fniunmer 20 M ja lag op éea pi i IaflAiaiii h idfi advertantite da halft van daa pt il w aan ona fionaiu HARKT 11 OOtlDA ruKhl en da paatkaotana INOBZ0 a KN HBDBDiaiLINGENt 1 4 recaU t23S alk t al maar EO Op da vaaiiMciBa M h a aga r Qawflna adfrartaotden en inga zonden medadaaUuxan bti conttact tot sear geraduceardan iw Qpaeta lattani ea randen wavdaa ijarakeud aaar plaataraimte Advertentién knanan worden iocaaandaa door tuaschankamst v n solieda BoekliiiaéiilaiMi A haataataabuieaux ea anse agantan aa maat daafi vóbr 4 plaataing a a tet Buiaau a n inscdcomaa teaamda van paama venMOfianl ta s Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex Dit Bummer bestaat nit twM Uaileii EERSTE BLAD Na het Haagsche sljzelingsgreval De aJji meeiie beteekenia van frtlzettng en Ewjjgrecht Het geval van den Haagschen joumaliat Ue gegijzeld werd omdat hij weigerde als getuige m het voorondenoek in een straf ia k opgeroepen te verklaren wat hem om trent de zaak bekend was heeft buiten de joumaliBtieke en jundische wereld niet zoo heel sterk de aandacht getrokken Toch heeft dit geval een algemeene beteekenis en verdient het de nAndacht in hoogere mate Het geval zelf en zjjn oorzaak kan bekend verondersteld worden Een Haagsch jouma liet had m zyn overzicht van een Haagsche raadsvergadering mededeelingen gedaan lut een geheime raadsvergadering die erop we zen dat h van aanwesige raadsleden daar omtrent mededeelingen had ontvangen hoe wel deze raadsleden tot geheimhouding ver plicht waren Toen niet lut te maken bleek wie van de heeren op dew w jze zJjn plicht tot geheimhouding had verzaakt diende de burgemeester ten ejnde achter den naam van dit raadslid te komen een aanklacht m tegen N N den onbekenden delinquent In de mBtructie werd toen de journalist die de mededeelingen Terkregean had als getatg opgeroepen Maar deze weigerde den naam van zyn zegsman te noemen Aangezien iedere getuige verplicht ib als zoodanig de gevraagde verklaringen af te leggen zoo l ng hy geen recht heeft zich te verschoo nen wat ten opzichte van sommige bloed verwanten van een verdachte het geval is of zich luet op zgn ambtsgeheim kan beroe pen en de rechter een weigerachtige ge tuige kan gyzelen dat wil zeggen In het huia van bewanng doen opsluiten werd de gijzeling van den journalist bevolen waar door de rechtbank dus besliste dat hier geen beroep op een amt tsgeheim waarop e journalist zich beroepen had mogeiflk zeer moet beperken Onze wet staat die vrijheid toe aan hen dk rich op een ambts geheim kunnen beroepen maar laat het trekken van grenzen over aan den rechter dat wil zeggen bepaalt niet wie zich op een ambtsgeheim kunnen bero jten Dit maakt de toepassmg afh nkelt k van het persoon lyk inzicht van den rechter De Haagsche rechter was blijkbaar van oordeel dat een journalist zich met op een ambtsgeheim kan beroepen Ëen ander rechter zal het tegen deel meenen Dat schept onzekerheid voor den journalist met alleen maar voor ieder die ooit in de omstandigheden zou raken dat hy weigert verkloringien voor den rech ter af te leggen omtrent wat hem in een buzondere positie vertrouwelijk is meege deeld Aanvulling van de wet zou dus m ieder geval wenschel k z n maar vooral zoolang het inatitunt aer ggzeling bl ft be staan Wat nu het geval van den Hèagachen journalist betreft het eert dezen zeker dat h j liever dan zyn zegsman te verraden de gijzeling op zich heeft willen nemen Maar de vraag is of aan ieder de vrgheid moet worden galaten zelf te bepalen in hoever hij aan de wet moet gehoorzamen Ën deze raag sal zeker slechts door weiïh n be Vestigend beantwoord worden Zooumg de wet blgft zooals ae luidt zal ieder getuige zich blootstellen aan de kans by weigering de dwangmaatregelen tegen xlch te zien toegepast die die wet den rechter in de hand geeft en den rechter kan men niets verwaten wanneer hg van die middelen ge bruik maakt K dewerking toezegden zullen zich in de stad doen hooren terwyl des avonds te 7 uur zal worden aangevangen met het samenstellen van den groeten Lichtstoet op het Vee marktterrein Te 7 uur precies marcheert de stoet af de volgende route volgende Veemarkttererein Kleme Vest Kleiweg Hoogstraat Markt noordzijde Markt Oostzode vóór langs het Stadhuis Wgd straat St Jansbrug Hooge Gouwe Bol werk Kattensingel Bleekerssingel Lange Tiendeweg Korte Tiendeweg Markt noord zgde Achter de Waag Nieuwe Markt Veemarktterrein De deelname wordt vermoed zeer groot te z n de toegang tot het Veemarittterrem 18 uitslmtend door het hek aan de Nieuwe Markt de deelnemende vereemgmgen stel len zich op in volgorde van aankomst op het terrein de kop bg den uitgang aan de Kleine Vest de nemc s met behoorende tot deelnemende vereemgmgen enz vormen aldaar te bekomen aanwyzingen m l front naar den ingang van het Veemarktrestau rant De leider de heer G J J Pot Voarzitter der OranjeCommiBsie behoudt zich voor de plaats voor bepaalde groepen nader aan te feeven speciaal geldt dit voor de deelne mende muziekkorpsen Het niet doorgaan van den optocht ten gevolge van weersomstandigheden zal aan als van zelf voor twee vragen en wel die omtrent het bestaah van het Instituut der g zeling waaraan we over het algemeen met gewoon z n veel aandacht te besteden en di £ oimtrent de uitgebreidheid van het swvigrecht waarover we ons al evenmin druk plegen te maken Viering geboorte Koninklijke Prins of Prinses te Gouda De plannen van de Commissie voor Oranje en andere openbare feesten Bekendmaking door Üe Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten te Gouda deelt ons het volgende mede Onmiddellyk nadat het bfincht dat het heugelijke feit heeft plaats gehad is ont vangen aal hiervan aan de bevolking mede deelmg worden gedaan door het gebeier van de klokken van de versclaU jMl kerktorens terwyl herauten te paard vergezeld Aan trompetters de geboorte van de n Vorste lgke n Telg aan de burgerij met trompet geschal en voorlezing eener proclamatie zul len bekend maken VveugdeTuren Den avond van den geboortedag zullen op de Markt de vreugdevuren worden ont stoken zullen het Stadhuis en de St Jans toren schitterend worden verlicht u zullen diverse muziekkorpsen door de geheele stad hun bigde klanken doen hooren Ook zal indien de installatie daartoe zoo tgdig gereed kan zgn op de Markt versterkte gramofoon muziek ter verhooging van d feestvreugde ten gehoore worden gebracht Wordt evenwel ftet bericht van de geboorte ontvangen nè 9 uur s avonds dan blyft de aankondiging door de herauten dien dag achterwege evenals de rondgang der di verse muziekkorpsen wordt het benchi na 10 uur des avonds ontvangen dan blijft ook het klokgelui duen avond achterwege KeveiUe van de Oranje Garde Op den Nationalen feestdag dit is dus de dag volgende op den geboortedag of in dien deze laatste een Zaterdag is den daar op volgenden Maandag maken aanvan giende des morgens 8 uur de tamboers en trompetters der Oranje Garde een rond Herauten te Paard gang z g reveille en volgen daarbg de volgende route Nieuwe Markt Wilhelminastraat Lange Tiendeweg Amerika Kamemelksloot IJs sellaan A Vlackstraat St Jose fttraat Burg Mairtenssingel de la Keglaan Chr de Wetstraat Cronjéstraat F W Reitz straat Bur HartenHingej Bui Mar tensstraat Doelebrug Doeleatraat Tuin straat Vgverstraat Minderbroedersteeg Oosthaven St Jansbrug Westhaven Hooge iGouwe Bolwerk Wachtelstraat Pnnp Hen dnkstraat Kerkhoflaan Buurtje Mooge Schielandsche Zeedijk Veerstal Bogen Raam Aaltje Baksteeg Hooge Gouwe Groenendaal Markt Hoogstraat Kleiweg St Anthoniestraat Nieuwe Markt De herauten en hunne trompetters zul len indien dit met reeds den vorigen aag IS geschied uittrekken tot het meded =lei in de blijde mare Klokgelui en Canllonbespding De klokken zullen beieren van 8 8H jur vm terwgl onze stedsbeiaardier de heer H C J de Man zich van 9 10 uur v ra niet onbetuigd zal laten en ons St Jans carillon zgn Vaderlandsche liederen over de oude veste zal doen zmgen Klokken en ca rilion zullen zich ook dien dag respectieve Igk van 6 QV uur njn en 2 3 uur nm doen hooren Op de Markt zal bg wgze van spreken de muziek met van de lucht z jn terwgl de illuminatie des avonds opnieuw zal wo den ontstoken Groote Lichts toot De diverse muziekkorpsen die hunne me ELK JAAR OPNIEUW HAD ZIJ GESPRONGEN HANDEN EN LIPPEN aak m d n KLOOSTEnBAUEN heeft m die na nooit moori tWM én gruwelijke Ust e i het deed geweldig zeer Bet bloed stond er aUtUd mor Allerlei huismiddeltjes deedtk er op het beet geweldig mtar tel kena kwamen de kfooen terug Oewoa huid Crémes hielpen mij evenmin Maar RU heb ik geen laat meer eraan Nu wrfjfik eiken ochtend en avond Klooaterbalsem er op Dat doet géén zeer n de huid ts en bl jft prachtig gUd ngezond ook al kom ik met m n handen vaak in het water Het was een ttiikomat B de J te t i AKKER S OKieiRIIL TM ltll4U KLOOSTERBALSEN Qeen goud zoo goed Onovertrollen bU brand en anQwondeB Ook ongeëvenaard als wr middel bQ ShAumatleb aolt en nUnlUke aniervB Schroefdoos 85 et Potten 62 et en ƒ 104 Over het algemeen houden we ons ervan overtuigd dat we zoolang we met tenge volge van het begaan van misdreven of overtredingen waartegen straf bedreigd is bu rechterl k voiuus veroordeeld worden of m ernstige gevallen van het begaan van dergelyke misdryven verdacht worden nooit zooals men dat noemt achter de tra lies zullen komen dat wil zeggen opgesloten zullen worden in het Huis van Be wanng of m de gevangenis We zien daarb afge scheiden van de mogelijkheid van opsluiting van onwillige faiUieten echter gewoonlijk het instituut der gyzeling over het hoofd Die guzeling kan niet alleen toegepast wor den tegen weigerachtige getuigen maar ook tegen schuldenaars die met betalen Dat het in het laatste geval zoo betrekkel k zelden wordt toegepast vindt z jn oorzaak daann dat de schuldeischer die z u schul denaar laat gyzelen zelf de kosten van diens levensonderhoud gedurende de guze ling moet betaten Deze geringe toepassing iB een gelukkig correctief Want een derge lyke macht van den schuldeischer over den persoon van den ehuldeiuuur moei als met van onzen tyd veroordeeld worden en zou ook zeker meer verzet ondervinden wan neer de toepassing niet zoo zeldzaam was Ook de toepassing tegenover weigerachtige getuigen kan geen onverdeelde instemming vinden Het is goed dat men in aoroimge gevallen een getuige kan dwingen om te getuigen en ook dat men dien dwang ver der kan uitstrekken dan door boetebepalin gen mogelijk is en de onwillige getuige kan worden gestraft met vnjheidsberooving Maar dit zou dan ook een straf moeten z jn en de oplegging van die straf zou omringj moeten zjjn met alle voorbehoedmiddelen tegen aantasting van de rechten van het individu die de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering beschikbaar stellen Met andere woorden de gijzeling die eenvoudig door den rechter bevolen wordt zonder dat daaraan een procedure met al zyn kansen voorafgaat zou moeten vervangen worden door een strafrechterlükie vervolging Deze meenmg houdt al de opvatting m dat van het middel tegen weigerachtige getuigen een zoo spaarzaam mogelyk ge bruik moet worden gemaakt en men dus de vrijhrad om het getuigen te weigeren niet te ders doet zU dat niet zei Mrs Safford Zou het niet beter zijn dr Rushbrooke eens te laten komen Neen in leder geval niet voor morgen Ik geloof niet dat het iets te beteekenen heeft Zij ziet alleen wat bleek en lijkt een beetje van streek Zij vroeg of ik haar moeder wilde telegrafeeren om inplaats van Maandag morgen reeds te vertreken Wat denkt u er van Ais zij het vraagt Is er geen enkele reden waarom je het niet zoudt doen zei Mrs Safford en de peinzende trek verdween niet van haar gelaat Zelfsal vertrekt Mrs Hamlyn aanstonds dankan zij toch niet voor Maandagavond hier zUn Ik ben dan Juist weg morgen wordt de rest van mijn meubels overgebracht We zouden nog tot morgen kunnen wachten zou ik zeggen antwoordde Hugo die tegen den schoorsteen geleund stond met de handen op den rug HUzag er bizonder goed uit In avondtollet Ik maak me bezorgd over Jack Hugo zei zijn moeder plotseling Ik vind hem een vervelende Jongen Ik zie dat de Atlantic vanmorgen al is aangekomen Blijkbaar is hij niet met die boot meegekomen en ik vtrmoed dat wlJhem nu niet voor de volgende week behoeven te vei wachten t Ia een rare kerel die Jack Ik zouhet niet prettig vinden van zoon reisterug te komen zonder een levende ziel die Je verwelkomt Masir het is zijn eigen schuld en het pielt niet voor zn gezelUgen aard dunkt me Dan kan hij volgende week bij mij op het Weduwenhuis komen Dat zal een welkome afleiding zijn Moeder je gaat daar toch niet zitten kniezen Het is werkelijk een nethuisje Gisteren zei Jessie nog dat zijliever daar dan hier zou willen wonen Zij zal er vroeger ol later ook wel komen zei Miss Salford droc jes Maar moeder het is toch niet noodlg dat u daar blijft als u zich verveelt of neerslachtig bent Hier is uw tehuis evengoed als het tot nu toe geweest is U en Jessie kunt samen goed opschieten Ik weet zeker dat zij het goed zou vladen als u liever voor goed hier bleef wonen vooral met het oog op later als wij verplicht zullen zijn een groot deel van het jaar in de stad door te brengen Mra Safford knikte en zei Dezer dagen had ik met Jessie nc een onaangenaam onderhoud betreffende Annabel Colwyn Ik moest zeer beslist optreden Hugo kleurde en voelde zich niet op zijn gemak Het zou afschuwelijk zijn als zü blJ haar meening zou blijven Ik heb haar duidelijk gemaakt dathaar positie hier geheel afhangt van haar houding gedurende de eerstvolgende twaalf maanden o a ook welkevriendschap zij zou aanknoop n eiusEnfin ik hoop dat ik dat wel in ordeheb gemaakt Maar tegelijkertijd verzond zij toclt de Invitatie zei Hugo bitter iWerdt Tervolfd op haar lippen en elke zenuw van haar lichaam zou in opstand komen tegen de leerstellingen van zijn politiek Haar geest zou ais gevangen zün en haar hart niet meer vrij om de belangen van de andere partijen te behartigen Dit alles vloog in een oogenblik door haar geest en deed haar ten volle beseffen wat zij eigenlijk gedaan had ZIJ had veel gelezen en ernstig nagedacht en daaraoor een zuli erder oordeel over zaken dan de man aan haar zijde Hl was oppervlakkig en had de aanmatigende zelfzucht van zijn stand met weinig gevoel van zijn groote verantwoordelijkheid Ik geloof dat ik toch erg moe ben Hugo zei zlj hulpeloos In kan op het oogenblik niet meer over deze kwestie praten Ik zal naar binnen gaan dan kan ik nog een uurtje rusten voor we aantatel gaan Moederlijke bezorgdheid Jessie heeft vanmiddag te veel g wandeld zlJ is oververmoeid moeder zei Hugo toen hU de bibliotheek binnentrad ZIJ komt niet Haar beneden om te dliieeren Dat is voor haar iets blzonders Hoe ver heeft zij dan geloopen Ze heeft bloemen geplukt tn hetbosch maar ze weet niet precies hoever zij geloopen heeft In leder geval zij isdoodmoe en ik heb haar overgehaald om rustig op haar kamer te blijven en boven te laten Inrengen waar trek In heelt Dan la zU werkelijk van streek an FEUlLLErrON nest la van socialisme I eedes is een goed schaap en ziet het gevaar niet in Als men het hem eens duidelijk aan zijn verstand brengt zal hij de eerste zijn om de zaak aan te pakken Het schijnt dat hij een onbegrensden invloed op die mensch i heeft en dat hij buitengewoon goed voor hen is De oude Parker beweert dat Deedes alles wat hü kan missen en al zijn vrijen tijd aan die menschen besteedt Het Is een feit Jessie dat het den arbeiders verboden moest zUn zich te orgonlseeren Als zij het toch doen worden zij onteg izeggeliJk door een paar aanvoerders bij den neus genomen Jessie luisterde met weerzin naar deze woorden Het kostte haar moeite hierop geen scherp antwoord te geven Zij bad zelf ook moeten weiken Zij wist wat het beteekende arm te zijnl ZIJ had zelf de armem in hun woningen bezocht en gezien hoe dapper en geduldig daar gestreden werd tegen bijna niet te overkomen moeilijkheden Zij zag niet met mlnach ting op de arbeidende klasse neer En de toon waarop haar echtgenoot over deze menschen spraK hinderde haar Zij kleurde van opwinding en klemde de lippen op elkaar Zij was niet van zijn stand hoewel zij door haar huwelijk beloofd had hem lief te hebben te ach ten en te gehoorzamen Oehoorzamenl Wat beteekende dat Zij moest dus haar wil aan dien van haar man onderwerpen Zij voorzag den komenden strijd en alles wat van haar verwacht werd fin zU zou dit moeteni doen met een leugen