Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1938

II IL eni De winter in het Jfrdenf eiser land Skitochten in de twurt van Oarmisch Partenkirchen VARA Orkest 11 00 U2 00 Gramofoonmu ziek Hilversum II 301 M NCRV Uitaendlng 800 Schilltlezing medltalie gewijde muïlek grpi 8 30 Gramdroonmuzlet 930 Oelukwenschen 9 45 Gramofoonmu ziek 10 30 Morgendltnst iioo Christelijke lectuur 11 30 Gramofoonmuziek 12 00 Be richten 1215 Gramofoonmuziek 12 30 Stichtech Salonorkest 2 Voor de scho len 2 35 Gi amofoonmuzlek 3 00 Voor tuinlle f hebbers 5 40 Gramofoonmuziek 345 Bijbellezing 4 45 Planovoordracht en jp amofooiamuzlek 5 15 Voor de kinderen 15 Gramofoonmuziek 6 30 Viagenuur 00 Berichten ANP Herhaling SOS Be i flchtcp Sportnieuws BI S Orgelconcert i 5 Giamotoonmuziek 9 30 De culjiu leele tiik dei ridlo causerie K 10 Be Jlcflten ANP H 15 HoUandsche Kanwr blekvéreehlging 1046 Gymnastiekles IM Vervolg concert U W 12 00 Grarflo imuziek Na afloop Schriftlezing j m t Skitocht op den Zugspitzplatt Oarmisch Parteniklrchen de voor naamste gemeente van het Werdenfolsei Land met haar Olympische sportplaat sen zal van 21 tot t Januari het tooneel zijn van een Internationale Winterfaport week welke naast den strijd om de Duit sche ski kampioenschappen wel als voornaamste gebeurtenis op het gebied van de wintersport In Duitschland kan worden beschouwd Tijdene deze In tei nationale Week vinden ook de wedstrij den om de Dultsche kampioenschappen in het ijshockey het snelrijden od de schaats en om de internationale bob kampioonschippen plaats Talrijke wed strijden met deelnemers uit een groot aantal landen btaan nog op het pro gradima Kent giJ den winter in de Werdenfel ser bergen Zijt gij wel eens op een hel deren winfcei ochtend van Garmlsch Paitenklrchen naar Qrlesen gewand ld wanneer de bevroren weg bij eiken stap onder uw voettn kraakt de maan sikkel hoog aan den hemel schommelt en de Wixenatein zich In het Aipengloeien in den blauwen hemel veihelf Of hebt wellicht na een heerlijken skitocht van den Kochelberg naar het dal eens ultge rui t in een van die gezellige koffie kamers te Oarmisch aan den voet van den berg Zijt gij dan na een uurtje weOT eens naar buiten gegaan wanneer aan den rand van het bosch de dennen hun laatste blauwe ischaduwen over de sneeuwvelden wierpen Hebt gij wel tens na een sneeuwstorm van dagen genoeg gehad van de vele menschen in uw hotel om te vluchten i en op ski s den heerlijken Mittenwalder Skibummel te gaan maken Men trekt dan naar dtn 1400 A hoogen Kranzberg I SPORT EN WEDSTRIJ0EN KORFBAL I l Programma voor JUmdtff Nederlandsche Kbrfbalbond c kUaf e B qns Huisi Bl S VS Roz4 bU 3 DBp Haghf Sc et am f ejr Gdu Rood Witt ï mma Il MR ftterdam5ch e Kff albonö Ie iia tBe Velox 2 Oil Hüh P 2 be part wh 2 uilbüreAu t oor Bons en Plaat jesif opgaaf ontvang B Gouda 92 punten voor rkade Groote Rivieren Gouda 488 punten voor fci Pad f bons Verzonden aan T O H Gouda 3S Hüle bons Wij geven hieronder nog eens eéi op gaaf van de bon die wij ruUeiifi Beneti Paultbons Busalnk Donzelmans Droste HlUe 11 V Houten Klaverbladbons Koffie Hagzegels Leupen V Nelle Rademakers Sunlight Vlruly 15 Verfcade Waar wij wooki 8 D E bons per 4 punten 8 WU hebben nog beschikbaar de vol gende bons en plaatjes Dobbelman Haas Coelingh van Delft Patria Rademaker De volgende bons kunnen wij het beste gebruiken HlUe SunUght Vlruly Verkade Droste Hag Douwe Egbert v Nelle Paul Kaiser Wie ruilt er mede HET RUILBUREAU stellenden aanwezig kunnen zyn Het was nu alleen een kom van kunstbroeders met een kleinen aanhang van autoriteiten en vnenden Van het onderwas en zyn perso neel zagen wy er weer mets en ni an nd en juist voor dezulken ia het zoo dringend noodig dat zy hun gezichtav eld eens at meer uitbreiden opdat de leerlingen daa van het voordeel zullen trekken De alg meene cultuur zal dit ten goede komen Het was een mooie avond die er gehou den werd een avond vol piëteit voor den overleden kunstenaar en voor de kunst in het algemeen Beter dan grafredevoeringen die altjjd mderhaast zyn opgesteld b edt een avond als deze de gelegenheid om de verdiensten van den betreurden kunstenaar m het licht te stellen Er waren ook di er e films van Ehipms welke hier nog eens er toond konden worden Het toeval wilde dat de bekende filmoperateur Willy Mullens tot de intieme vrienden van den overledene be hoord heeft en dat deze herhaalde malen opnamen deed van werk en onthulIinf en van werk door Dupuis vervaardigd Om er maar én te noemen n 1 dat voor leger en vloot aan de strandboulevard te Schevenin gen By de onthullingsplechtigheid in 1922 was de geheele Konmkiyke familie nog aftn wezig en het was voor de aanwezigen op dtezen herdenkingsavond wel heel iets btfzonders daarvan nog eens een levend beeld te mogen aanschouwen Wat is er sedert dien al ontzaggelyk veel veranderd de beel den deden al als volkomen ouderwetsch en verouderd aan terwyl zy naqwelyks viff tien jaar oud zyïi De aanblik van mu rende en zingende groepen waaru t het allerminste geluid kwam wekten m it overigen zoo serieusen avondbijeenk mst eenige hilariteit rver de stomme film d e wy in weinige jarefl al geheet vergt ten sehynen te zyn Mogen wy nog een enkel woord wyden aan een figuur die dezer dagen uit ons mid den verdween in alle stilte maar die toch verd rent herdacht te worden w jl hy zirh op een bepaald terrein nl dat der foto grafische kunst mdertxjd zeer heeft dof n gelden Het was de heer Idzerda stellig n g by allen die de fotogr ie beoefienen uit yyn vele boekjes en geschriften bekend als een voornaam vakman Meer dan dertig jaar geleden was h de eerste die zich als de Van het Haag sche Binnenhof Minister Col jn in de Eerste Kamer Minister Colyn heeft m de Eerste Kamer de opmerkingen betreffende de algemeene beschouwingen over de Rjjksbegrooting Ut antwoord en ten aanzien van het karakter van het kabinet den nadruk erop gekgd dat allereerst naar san enwerkmg moest worden gestreefd Verschillen tusschen ka tholiek en protestant zouden by een l fe de basis met zyn weggevallen en aan de nogelykheid van e en RoOmsch roode com binatie kon spr nog niet veel geloof hech ten Een rechtach kabinet zonder Colyn zou n it levenskrachtiger zyn geweest dan het tl uns zitting hebbende en een ander had m de kabinetsformatie met beter kunnen slagen meende spr zonder zelfverheerly kjng te mogen zeggen By het program van uitvoering staat defensie voorop omdat onze land en zeemacht een achteretand KANTONGERECHT G OUDA Uitspraken 13 Januar Veroordeeld werden wegens overtreding van Art 91 APV Gouda E B en C C B te Oouda leder een berisping Vlsscherijwet A T te Lage Ruige Wei de berisping met verb verklaring v h In beslag genofeene W G te R dam ƒ 3 subs 1 w t idem J J L B te Jutlaas berisping idem P H v d Y te Rdam 2x 2Süsub2x2d h Idem J v d te Rdam ld ld Art 92 APV Gouda J H P Ie Gouda berisping Art 424 w V S W V L te Oouda en B A H te Gouda berisping Art 3 M en R Regl J V N te Ouder kerk berisping J H D te den Haag ƒ 750 sub 3 d h Art 58 M en R Regl A de R te Gou da en G V te Gouda berisping P B te Ouderkerk a d IJswl ƒ l sub l w t A de J te Ouderkerk a d IJssel berisping C B te Moercapelle ƒ 1 sub 1 d Wilt V zeif een heerlijke soep maken neemHJ dan voor Uw bouillon MAGGI Bouillon d e geeft oon Uw soep zo n echtf ne kracht ge bou lionsftiaok MAGGI Bou llon is een geur g zu ver vleesnot va i b izonder goede kwo Iteil MAGGI kwal te t Yo a basis voor Uw soep bespoort U n el alleen veel t d en moe Ie moor maakt het zelf soep maken o bu fengewoon gemokkel k èn voordel g BOUILLON MAGGI gekondigd worden duor het plaatse i v invlaggen in de nationale kteuien op d erhoeken an den omgang van den at Jantoren in den namiddag van den fesHtdagBeschuit met ntiusjeB san de Bchooljeugd o Op den dag volgende op den NaLionalen f estda eïi iS deZe dag een Zonda dan den daarop volgenden Maandag ont angen dB teeriintfen v n alle scholen voor voor l w idend lager en uitgebreid lag er md r WIJS m hunne rebpectievelyke schflen vai wege de Commissie een boschmt roeit boter en oranje mui es Personeel en leerhni n der HuishoudBchooi zullen onder ieidin van de Directrice dier school Mej de W 1de het gereedmaken dezer lekkernij vtrzoigen Een algeineen Bchoolfeest Tenslotte heeft de Commissie ook op er zoek van het Gemeentebestuur de fcgeiing van een algemeen schooifeeest ter ianii e nomen dit schoolfeest zal op een jiader te bepalen middag binnen den kortst Hogelu ken tijd na het heugelyk gebéuren wordan gehouden en belooft thans reeeds voor leerlingen van de scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs m deM gemeen e een feestelijk gebeuren te worden De Commissie spreekt d hoop ui on houdt er zich by voorbaat van overtuigd dat de Goudsche burgenj alle roedcwrivint zal verleenen dat de Viering van de ge boorte van deze zoo bly verlangend door liet Nederlandsche Volk tegM H t gezien iftor dende nieuwe loot adn 4e aJoyden Oranje stam zal slagen Onmaddellyk bij het Üeiwelyk ben ht da vlaggen uit en de borst gesierd met oranje Brieven uit de Hofstad MCDIX De Parysdie mus a In een Fransche krant lazen ü dL er dagen dat m Parys besloten is r chiliend musea ook des avonds voor het pubUe i open t stellen Reeds is daarmede een proef t e 1 omen er de uitkomst daarvan is zoo zeer bevredigend geweest dat men den maat rege al ineens wil doorvoeren Gebleken is dat bet tezoek o eidag met venmnderde zooaat duB alles wat s avonds k am lU virmeerüering vm het aantal was e b FLhouwcn Deze u tkomst was eenigerma e c cïwacnten wai een groot deel van htt piibhck ian gedirende den dag nie kaï en en het heeft weinig lust zyn Zondaj laar vour op te offeren Natuarlyk dateert het oude systeem an enkel dag opening nog t den tjd dat iT kuns ver iclt mg der musea geen sprake kan zyn ojndat di xt tevaarlyk zou zyn Nu daarin echter door de electrlsehe ver Jïcfttlïig veel is verandierd en deze veel ge maklselytaer ia te plaatsen en te regelen is het Wel inogelyk geworden de musea ook Bes avonds voor het publiek toegankelyk te stellen Ook voor de muaea in Den Haag zou dit ew uitstekende maatregel z jn die een oed i sulti at zou afwerpen Men zou by Voorbeeld al met de zomer avonden kunntn beginnen waarvoor geen kunstverhchting noü iS aoa zifn Het is een doodgewoMi ver schynsel ook in de kleinere plaatsen wa r het een of ander museum bestaat dat Ie bewoners zelf of nooit of zelden een bezoek brengien Als het niet met familie die t Ibgeeren is op stap moest g aan z U een deel der bewoners wel nimmer den weg tl aar het museum vinden Het leek ons niet ondienatig dit mede öieeling uit Pat Js eens in ons land over te Bï n en tnndat ook hiei mets nagelaten moei woïden oia het muaeumbezoek e be vorderen Hoe meer deze de belan stpllmi isr beioekfrs krygen hoe neer z tot 1 un iV H 4ull n komen ii de veelal hoog kos ten die r aan Jiet instandhouden van een btlangryke LoUecte verbonden zyn retht Vfiardigen zullen in dtn regel vindei v kn zoü n ómr pdBt maar ternauwernood ver twooiï V pial als Zo met zichzeK te radt faun ïi yiïtiien dat men ook zonder o n E mïi wel dwv de wereld kan komen StrTs helaas nog veel te wemig belang filing op dit gebied Verleden week is bn oorbeeld c i vond gewyd geweest aan Ie feMenkmg van écn der grootste beeldhou h Vin dtazen tijd Toon Dupuis De op komst op dezen voor ieder to gankelyken avond had veel beter kunnen syn en voorul hadden mt vele knngen veel meer belang sneeuw tot stilstand komen s Avondszitten we In Ik t ijsstadion wanneer MaxiHerbcr en prnst Baler in het Utht derschijnwerpers qy r hpt ijs zweven enmenig andere ster aan den ijshemel vanGarmisch ons door haar kunnen verruktEn voor dt komende dagen verheugtmen aich reeds op een ski tocht een ijs4ravei 43 of een gemiskerd ski bal In deavonduren In de tweede week van ons verWlJgwordt tusschen Ijsfeesten ijshockeywedstrijden en een sleetocht naftr Wallgau onze eigen een beetje versle ten skitechnlek door den ski leeraai eer inorde gebracht Spoedig kiijgtde erzijchtons te pakken en Wij willen zonderzweelspoor de houtjste Wpen vejroverenMem denkt er aan den mooien en aangenamen jdrle toppen tocht tp ondelnemen Mauerschaitei opf StuibenkopfGalkopf De tocht is n ol daar men hetult icht van 2iX 0 M hapge bergtsn te genieten rijgt De tocat aar genaamomdat de weg over e Kreuzeckbahnloopt te voet dile uur per poor drieMark lijn onverbi ulkte en aan de oefe keert men zeer 1 naar het warma jinen reedd kaninalct met hul ïidtji genoti Sr van pv rti mor mAAij f ei voor otht telzijri ge fcr dinks Ijille min KUS I toch ook eens IfnleWh de tocht Nu velgen een paar eIendb g en oit deWank be gezellige skt school daarbovendoet ons goed mer ng uitslapen enWüidT tot op eon hood e van nsi m gebiacht wiar men splerkrttcho kan best nlngen Eiken nanjldd voldaart over St Anti pension terug Partenkirchen M abu Men rust een weinig uit in het Glpfel haus en trekt dan door het uitgestrekte gebied over Hirzeneck naar den Eek bauer on vin daar eler terug naar Garmisch partenkirchen Wanneer wij vooi onaje wintersport vacantie onze tenten in het Werdenfelser dal opslaan dan moet men gedurende de eerste week met de Zugspitsbahn naar de Zugspltze trekken om daar op deji Sthnet ftrner de mannelijke en viouwtlijkL ski kunstenaars te bewondÉ ren Tot ons zelf de ski koorts tt pakken krijgt en wij ski kampioenen en toe schouwers vergeten en zelf op de skis ovir de sneeuwvelden vin de Zugspitze glijden Van het Schnetfernèrhaus stij gen wij zonder moeite In ongeveer een uur tot op den 29a M hoMen Schnee fernerkopï om dan in eeii heerlijken tocht door de beste sneeuw weer naar huis teiug te keeren Vermaard om zijn mooie golvende hellingen is de tocht naai het dal van den 2600 M hoogen Weiver wundeck welks brecde helling men van den Sihneeferner komend in weinige uren bestijgen kan Komt mtn vermoeid door de vele Zon en sneeuw van de Zug spitze dooi het Rein dal weder naar Garmiseh terug dan Jtan men daar als opgeruimd ïreinteresseerd toeschouwer een paar dagen heerlijk uitrusten Een sleetocht naar den Rlessersee en reeds staan wij als toeschouwer aan oen der bochten van de groote bob baan waar eiken winter de bobbers van alle landen strijden om de zegepraal Wij wandelen zonder inspanning naar den Gudiberg om te leeren griezelen wan neer de ski springers van de groote schans in de ruimte vliegen eni dan na een mooie vlucht voor ons op de harde Ten slotte winnecite vallen zijn bpciwinterzon nog sleclsneeuwliiillen kanhet gansehe llchixranlmmer voor het kaïden d elijksch n boren an wil Inenderwaardigheidievot eon grftote leis omder vim toppen Biscjiof nfenneek Kareek R skop Kcottenlopf allemaal toppen vin 2000 M welk na eën stijgparttjvan pttjerdere ureii vreedzaam naastPlkaaki un londe ruggen aan ons too nen mm m is overnichi boven op den ft P J iRar en mitakfi dan eenhetólljfc tocht naar den Bsterbelerboerom v M hieruit de vijt toppen ttfht teonderrifemen Aldus hel ben zij twee vande vie m een haU uür d zei k ntejrpirtlj gespaard h Wie ct Werdenftlsei wlnterlanitt In 1 zijw geheel wil leeren kenneri moeöook hei prfcehtlge ski pèradij om do jjlfain 1 fe ann bezoeken Zolowel van Qaimisch als van Farchant Is hot gemakkelijk te I berteiken Een reek gemakkeiijkff ski hoogten Hlrschbühel Vorder Fejdern I koul Windstierlkodf noodigen oAs tot een kort ultstipje ilit alsook tot i vrije ultóicht öp Wetterstein en Karwpndel Mlemlngern en de Ammergauer bergen De tochten van de ze toppen naar het dal geven zelts aan den bangsten skizuigeling het vertrouwen In zun elgwn moed terug Reeds de tocht over den Pflegersee of over de Steppbergalm brengt ons in een pnchtlg wlntersprook Jfö gebled wa r sneeuwhazen onder oude dennen zitten en de gemsbok waarachu wend zijn Jongen roept Dan ig de vacantie voorbij en moet men afscheid nemen van den winter te Garmisch Wij ondernemen vroeg in den ochtend onzen afscheldstocht naar de 2620 M hooge Alpspitze een van de mooi ste bergen der Belersche Alpen Van het Krcuzcekhaus bereiken wij oHdei goede Itldlng in 4 uur tijds d n top welke ons den volgenden ochtend In den trein een laatste mail groet moderne kunst fotograaf in Den Haag ves tigde Hy had van zyn langdurige studies m het buitenland de moderne techniek p dit gebied meegebracht en hy gaf daardoor een m uwe richting aan de hier vr achter l ke fotografische kunst Zóózetr trok zyn arbeid de aandacht dat hy in Delft aan de Technische Hoogeschool als privaat docent werd toegelaten ten einde de fotografisehe techniek te doceeren Jammer g noeg heeft hy materieel n t den steun van zyn tyd mogen ondervmdei dien hij noodig had oor zyh slagen Na eer worsteletryd van ruim tien jaar kon hy et niet langer volhouden de benoodigde rail melen begonnen te ontbreken Hy heeft n kennis en ervaring in vele leerboeken en artikelen vastgelegd waarvan vele volge lingen dankbaar hebben gebruik gemaakt en waaraan zy ten slotte hun succes ook voor een deel te danken zullen hebben EIN DHÏ HRSII tlNAMIN VAN DF VI ROVFRING VAN NANKING Een foto van een brandend stadsdeel na het Japansche bombardement Hem als pionier te gedenken is toch n j licht Het gebéurt maar al te vaak dat pionieren tot martelaren worden en ande ren met den apostel zege naar huis gani hebben in te halen in het belang vèn zelfstandigheid Len desideratum alg U van de leertingcnschual y het lager fmi wys moet hiervoor wyken en wannwr tt voor meuwe behoeften geld beschikbu mocht komen dan zou naar de meeniQg j dr Colyn eerst de ouderdomsverziekeHtt behooren to worden uitgebreid De regeerin zal het door prof Viékkt aangevoerde staatsrechtel ke bazwaartfr gen het aan eindexameneandidaten oplegidi bij Koninklyk besluip van afwykmgen vu de offieieele spelling nader onderzoeken De gevolgen van de depreciatie zyn m niet heelemaal te beoordeelen en dot i nog wel eemge jaren duren Minister de Wilde wees in aanslultjnj hierop nog eens op de noodzflkelykhtid m bezorgd te blyven v or den finantieoUn toestand en het is z i de vraag of we met ui het begin jataan van en periode waarin la verdere drastische i versobering van dq htauttidienst moet wi den overgegaan fer IS niet ineer wöprd 4vn olk t a den ge répl eken werden b ch uw ng n gesloten n n idero byeenrptpmj verdaagd ou dë staat met r uan zyVi ver di tingen Hunnen voldom dan zouden daarfu in de eerste plaats dd kleinie rentetrekkeig alle aiWbtenaren in iyjryks dienst en voorti de j epénsionneerdenj en de werkloozen t slï ltoffer worden Ëpi het staat nu reedt v f dat m 1940 onze staatsverplichtmpii nWtlttnig 1 onderden millioenen geptegM zuHfti zyi zeide de minister Doth een v dat or zyn onafhankelykheid en da voor iil t meerendeel van deie m llloenöi th ns oodig gifoi offers ivi brencsn Xun n t iM zyn alg ineèé jistermiddag ib een vergkderiil ge iüu den van houders van if hypothecaire obli t atien dtr leempg 1JZ7 t laste van het K ninklyk Zoologisch Genootschap uturs ArLib Magistia ter Ueiiprekmg van e o beslissing ten aanzien van de betaling dei aflossingen en der ve r allen couponti ev tui el an een uitstel diezer betalingen ten gunste van het fmaiieieelf herstel an het in noeiiykheden Van ie JZ nog uitstaande obligatièn wa len o4 ter vergadering vertegenwoordigd r hl hebbendtt op oA stemmen De voorzittei de heer Robert May deel dl ine de dut nog geen defimtieve aplussini t 11 aanzien van de 3 leemng iü b ts gevonden de onfix rhandehngen duren ch et 1 üg voort RAJMIO NISUWB ondag i januari Hilversum I 1875 n 415 o M 8 oö VARA 10 00 VPRO P X AVRO ö VPRO S VARA öttul a AVRO H j5 Gramoloonmuzlek J 00 Sportnieuws J 5 Puinbouwpraatje 930 Gramofoon muziek J4 Lezing Van Staat en Maatschappij 10 üu Zondagsschool lü3l Nederd Hervormde Kerkdienst 12 00 Cau HDiIe Als het liart luistert 12 06 Film praatje 1 30 Orgelspel 1250 Gramofoon muziek 1 15 De Twilight Serenaders 200 Boekbespreking 2 30 Zang en piano S IS Gramofoomnuziek 410 Dameskoor so Arte 4 3Ü WRO Dansorkest 456 Sportnieuws ANP 500 Causerie Gesprekkea met luisteraars 5 30 Kinderuurtje 6 V Community Singing 6 30 Spoit raatje 45 Sportnieuws ANP Gramofoonmuzlelt 00 Tusschen Zeven en Acht 8C0 Berichten ANP Mededeelingen 816 Radlotooneel 92 Radiojournaal 936 Omroeporkest en solist 10 3C Qramofoonmuzlalt il 00 Betichten NP Hierna AVRODansorkefet ii 40 1200 Gramofoonmuziek Hilversum II 3015 M 8 30 NCRV 930 KRO 5 00 NCRV 7 45 U 30 KRO 830 Morgenwijding 9 30 Gramofoonmu ziek 9 45 Hoogmis n 45 Gramofoonmu ziek 1215 KRO Orkest Van lOO 120 Boekbespreking 2 00 Vragenbeantwoording 2 45 Gramofoonmuziek 305 Cause rie over het as Internationaal Eucha ristlsch Congies 3 20 Gramofoonmuziek 5 30 Roermonds Mannenkoor en Gramofoonmttziek 4 lü Gramofoormiuziek 416 Ziekeniof 4 55 SportJiieuws 600 Gewijde muziek gr pi 5 20 Gereformeerde Kerk dienst Hierna Christ Gemengde Zang vereenJging Looft den Heer 7 45 SpOTtnieuws 7 50 Causerie De a s Bidweek 810 Belichten ANP MededeeUngen 8 Berichten a 3 RadlotdCneel 900 Ora mofooumuziek J 3 KRO Orkest en d f RO 3oys 10 jü Belichten ANP 1040 Epl OOf It0i Til3 Esperantolezlng Maandag 17 JanuaH Hilversum I 1875 en 415 5 M Algemeen Progr imma verzorgd door de VARA lOOB 10 a vm VPRO sa Gi imoioonmuziek lOOO Morgeawijding K at Declamatie 1040 GramDfoonmu Iek n i Vervolg deijIa Eit 111 Orgelspel 12 00 GramotooWmuzleS Ï2 M VARA Orkest 115 1 45 GramofooD muziek 200 Haagsch Klavier kwartet 2 30 Declamatie 3 05 Orgelspel 3 30 Ver volg kwartetconcert 4 00 Fantasia 4 30 Voor de kinderen 5m Gramofoonmu ziek 515 The Rambters 600 Amateursuitzending 6v3 Muzikale causerie eB gramofoortmuzlek 7 lo Blologlsche lez 7 30 Planovoordracht S 00 Herhaling SOB berichten 803 Berichten ANP 810 4 Stem des Ttdlcs Utrecht UtrechtBCÏ Stedelijk Orkest en solisten 9 30 Gramofoonmuziek 10 00 Berichten ANP lo Wat heeft U liever een effect dat U 3 geeft of soliede belegging in huizen welke U 12 o renie geeft Burgvlietkade 55 Telefoon 2632 Gouda S Inlichtingen T DE BRUYN j h Wb V d S te Sommelsdljk f l SO sub it d h Artf 5 M en RRegl P S te Gouda 15 sub 5 d h Art 6 M en R Regl B J T te Biels wijk ƒ 10 sub 2 d h Art 2 Boterwet L B ti Berkenwoude f K ub 4 d h voorw met proeftijd 2 laar J R te perkenwpude ƒ 12 50 sub d h Art 6 BU Visscherljtegl J G E en J N v S beiden te Delft leder ƒ 15 sub 5 d h verbeurdverkl v h In beslag ge nomc pe Art 461 W v S C R te Nleuwerkerk ƒ 2 50 sub 1 d h J Alt 22 M en R eti J B te Moeifa pelle ƒ 2 sub d h Art II M en R Regf j B te Mperca pelle 2 sub 1 d h J H te Gouda be rlsplng J G B te Bodegraven ƒ 2 50 tubidh GPvJrtfete Gouda f 3 ub 2 d h B de j j te Ouderkerk ƒ 3 sul 2 d h A B te fetoIwUk 2 sub 1 d h C K te Loptïf schuldig zonder toep vwistraf P Mïtc Uitgeest 2sub 1 d h I J L de Vllte Reeuwijk 2 siib gen I Het dadelijk verband tusschen de uit tjeleidlng en de mishandeling daamu ontbreekt volgens het Hof door ni de uitgeleldini de cafébezoekers den agen ten iets hebben toegeroepeh hetgeen voor dezel aanJeldln was tot nieuw kr ichtdadlp optredei het trekken der sabels De advocaat gestelde partij mr dit arrest aassatie a GEVRAAGD voor directe indiensttreding een Magazijn Juffrouw eenigsains bekend met admimstrataeve beztgfheden Brieven onder no 127 Bui eau Goudsche Courant Markt 31 Gouda in het ongelijk oedstein zal van teekenen pari slj da NUTSSPAARBANKügjï GOUDA TIJDELIJK MOLENWERF 3 5 BIJSCHRfJVING DER RENTE 1937 ir c Ber cht v4n Inzet De peic len G 85 en 87 te lOJ De afslag blyl lAMIARI as def m Hotel DE ZAli V F n s 81 8 zijn ingezet op bepaald op 17 tevonds 7 uur I te Gouda NOTARIS K ZEE AT HAAhTRhOHT Aan belanghebenden woidt kenjiis gegewen dat tot BqschrQvJne der 1 tnte ovei 1937 gelegpnheid zal bestaan m het zittingslolsaal der Bank op DINSDAG 18 WOENSDAG 19 DONDERDAG 20 en VRIJDAG 21 JANUARI 1938 telkens des avonds van 71 2 tot 91 2 uur Alle houdeis van Nutsspaaibankboekies woiden ojJgeioepen om op een dèzei avonden de 1 ente te doen bysohi ven daai nalatigheid in deze bu teruggaaf van gelden tot veitraguig zou kunnen leiden sbuDA Jitnuan 1938 HET BESTUUR I r tepopda J I I en R ï egl W te KINÉEREN i WORDEN WEER KERNGEZOND ff eft Wegl ïif 5 sub 3 d h 1 PV RéeuWljk A J A V te 6 sub a d h CV te IJsselO sub 4 d h f L uurwabf wet S v d B te sifc j d h niet Velfbfurd In beÉi genomene V 3 J V O te Reiftuwijk f 15 sub M h ra Art 68 rttbeidsf et L S te Oodda 2 x f sub 3 d h i I Juin m ie iüér v e z el gr ein bcKtiiul e rt I trei d ijevuur Huti ruri l eid tfhreli nai e rtu t pc g verm eid bi Ifcrcn u ipflen dat alles is ee waaraLliuwit g dal een kind uil de Itrachr groeit Al het tui irl l lw klid ifestteld Is meng dsn eeni een paai i I epiei Sai utuifen doo iijn pap ol geef w doui £ i i inelli ui tlio utadc Onsemerkl kntut Ket kind dan gezuiidKeid binnen eetlust keert terug en het tot voi kort nug e u taati e kind wordt weer een vroolilke en pittige huiafenoot Enkel en alleen omdat elke lepel Sanatogeo een lepel gezui dl eid IS Art Wtnkclsluitlngwet W JJ O te Gouda f sub i i h Art 57 A P V M uda C J te Alphen aan den Rijn f § sqb t d h i Art 51 APV Gouda A J dei W te Snelrewaird f l sub i d k pouda ufttiei Art i5 A P V Gouda J V te i sub d h 18 Art 78 A P V te Oouda G J V S te Gouda 2 50 sub 1 d h 20 6 Agenten mishandelen cafébezoekers Vordering tegen de gemeente Voor burg In hooger beroep afgewezen 25 Sanatcxjen In den nacht van 22 op 23 Ap l van het Jaar I9v34 zijn twee agenten te Voor burg op het sluitingsuur een ca é bin nengekomen en hebben de ontruiming van het lokaal gelast Vreezende dat en kele bezoekers buiten het café fle orde en rust zouden gaan verstoren hebben de politiemannen een aantal hunner tot buiten de grens van de gemeente geleid Hierbij zyn de agenten wat te hardhan dig opgetreden Toen het was al buiten de gemeente Voorburg een van de café bezoekers den agenten iets toeriep heb ben zij hem met een sabel zoodanig be werkt dat de man bloedend gewond werd en eenlgen tijd In het zlekoihuls heeft moeten doorbrengen Het slachtoffer van meening dat de agenten bulten hun bevoegdheid waren RECHTZAKEN Vraag terstond aan ons Bureau MARKT 81 de ter gelegen heid van de te verwachten blyde gebeurte nis in het Pnnselflk Gezin gecomponeerde National e Feesthymne NÜIUICHT EEN VOLK I gegaan stelde tegen hen een civiele actie in en sprak tevens de gemeente Voor burg in rechte aan I De Haagsche rechtbank heeft deze vor I dering toegewezen en ook de gemeente I veroordeeld om op de overweging dat I weliswaar de agenten de mishandeling bulten de gemeente hebben gepleegd maai dat deze mishandeling in dadelijk verband htond met de uitoefening van decafébezoekers naar den grens der gemeente De rechtbank weeb de vordering toe I op grond van art 1403 B W niet op grond van irt i4 l De agenten werden toon zij den cafébezoeker mishandelden niet £ ds organen der gemeente doch als 1 ondergeschikten beschouwd De gemeente ging In appèl en het Tekst van ANNIE DE HOOG NOOY Muziek van HANS KRIEG Pros slechts 35 cent De K E o en de PHOHI namen Nu juidht een Volk reeds m hun programma op Reeds beierden de klokken van het caiiËon vin het Komnklijk Paleis op den iKrni m de hoofdstad de klanken van Nu juicht een Volk bespeeld dooi den beiaar dier den he i Vincent De t ekende Nederiandsche zangeres So Vincent tong het vooi de camera en imc foon van het fihnjoumaal JS Tal van musici hebben het gunstig beooideeld als een toepasselflk geboortelied een eenvoudige en gemakkel k te zingen melodie een goed hed om in korten tyd populau te wonden iggp BESTEL TERSTOND UITSLUITEND VERKRIJGBAAR AAN HET BUREAU VAN ONS BLAD MARKT 31 GOUDA 1 Hiagsche gerechtshof heden arrest wij zend vernietigde het vonnis van de l rechtbank en wees de vordering van den mishandelden cafébezoeker af M SU v TEGEN EEN BOOM GEREDbN Hallo kom direct hier en breng alle onderdeelen van myn wagen mee due Je maar vinden kunt ik iheb pftimel t In zijn arrest overwoog het Hof o m dat de mishandelingen hol ben plaats gehad bulten het gebied der gemeente waar zij elke bevoegdheid mist haai on dergeschikten werkzaamheden op te dra