Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1938

niet behalve een goede Inwoning uitstekend eten Wat het voer betreft een ander sprekend cijfer per jaar worden Met volle overgave wijdt de heer Spruyt zich aan de vogels Als ik des Zaterdagmiddags thuls kom ga Ik om half twee naar de fokkerij blljt er den verderen dag en des Zondags ga ik er tot zes uur naar toe en dan ben ik voor niets en nlfemand thuis Dan bekijk behandel en selecteer Ik de vogels en maak koppels voor het fokken dat van half Februari tot begin Augustus duurt Ook konyneniokker Duiven zijn en blijven hoofdzaak doch de heer Spruyt heeft zich ook bezig gehouden met het fokken van konijnen Aan hem dankt men het ontstaan van het ras De Oouwenaar dat beroemd is geworden als leverancier van het imitatie petit gris bont En het merkwaardige van dit alles van deze curieuse dulvenfokkerlj waarvan de waarde met alles wat er bU behoort een vermogen vertegenwoordigt Ia dat de eigenaar op dit gebied een selfmade man Is Zonder hulp van anderen heeft hij zijn kostbare verzameling gevormd van z n zakcenten opgebouwd en zonder leermeester heeft hij zijn kennis ontwikkeld Weet u waarover ik nu nog hetmeeste zorg maak besluit de energiekeverrichter van een belangrijk pionierswerk dat ik niet weet wat ik op denduur met alles moet beginnen Daaromheb Ik getracht een museum te stichten maar door de slechte tijdsomstandigheden Is dit niet gelukt Toch hoop Ikhet hiertoe te brengen opdat het materiaal voor de toekomst in het algemeenbelang van de fokkerij bewaard blljve Voorloopig echter ben ik bezig aan hetmaken van een film waarin de duivenrassen zuilen worden beschreven Nadruk verboden r j et Idlnkt als een sprookje Op z n rl zesden verjaardag kreeg een GoudscHe Jongen twee duiven ten geschenke Thans ruim veertig Jaar later Is dit bezit verduizendvcrudigd en na vele selecUes uitgegroeid tot twee duizend dieren van het edelste ras tot een van de grootste duivenfolckerijen ter wereld die den eigenaar een stroom van onderscheidingen bracht en hem met goud en zilver omringde En toch Is zij werkelllkheld de allermerkwaardigste geschiedenis van de irportfobkerij van den heer C A M Spruyt te Gouda een dulverülefhebber van internationale vermBardheld WU stellen u den heer Spruyt voor fokker In temaüonaal keurmeesta auteur inleider stichter van clubs exposant bibliothecaris duivendokter chirurg en apotheker kwaliteiten die hem den naam C A M 3pruyt van duivenkoning hebben bezorgd Dit alles uit liefhebberij Op het sportief element legt de heer Spruyt den nadruk als hij in zijn werkkamer waar de vele trofieeén tal van in kleur geachilderde afbeeldlngeh van vogels en opgezette dieren een typische omlijsting vormen van den opbouw van zijn waardevolle collectie vertelt Als ontspstnning Als tegenwicht voor de vele beslommeringen van een druk zakenleven als f iTOflfflrft wijdt hij zich aan de dul V0MW 4 zijn lust en zijn leven is i ïêl r enthousiasme voor de sport zijn toewijding voor de dieren Is uitgegroeid tot een liefde en die Uelde heelt ztldzarae prestaties opgeleverd De liefhebberij heeft een wetenschappelljken grondslag Uitsluitend fok ik ter oplossmg van de problemen van de erfelijkheidsleer Destijds heb ik mij tot taak gesteld aldus de geschiedenis van den duivenkoning om de oude Hollandhciie kroppers die wij van de schilderijen kannen terug te fokken tot de dieren zooals zij In de zeventiende en achttiende eeuw waren Dat Is gelukt uit n mengelmoesje is het zuivere ras teruggefokt in alle kleurslagen en variëteiten is de kropper herleefd steeds beter werd de kwaliteit In I91B begon ik er mede en thans Ia het Ideaal bereikt Het devies bij nujn experimenten was zindelijkheid bloedverwantschap en geduld Alles wat hier is gebeurd heb Ik nauwkeurig aangeteekend met het doel dit te publlceeren in het algemeen belang van de duivenfokkerü Nauwkeuriro burgeröjke stand Inderdaad beschikt de heer Spruyt over een uitgebrelden duiven burgerlijke stand AUe duiven die hlJ in den loop der jaren bezat en dat zijn er tienduizenden want uiteraard zijn niet dlle behouden en vele na selectie üi andere handen overgegaan waardoor er duizenden dieren bestaan die uit de Goudsche fokkerij afkomstig zijn hebben een stamkaart waarop hel ouderpaar en alle specifieke bijzonderheden zijn vermeld Er zijn stamboomen bij die tot het twintigste geslacht teruggaan Dat is begrijpelijk want er zijn bü de fokkerij vele experimenten verricht om tot het bereikte edeie ras te komen Zijn groote ervaring en zijn rijke kennis hfseit de heer Spruyt neergelegd m een aantal werken die van zijn hand verschenen zijn en waarvan de hand boekenserie een standaardwerk vormt waarin elk duivenras nauwkeurig is beschreven en dat en geschreven wet is De beschrijving van zün levenswerk neemt uiteraard een belangrijke plaats in in de bibliotheek een ander bijzonder t t van dezen enthousiasten fokker Man vindt er vrDwel alle uitgaven In veWchillende talen die op het gebied der duiven in de laatste vijf en twintig Jaar füï eerder verschenen zijn tot zelfs het ottöfite nog slechts in enkele exemplaren beitaand werk het van 1735 dateerende wek van John More dat met de hand leurde platen bevat En naast deze complete plulmveebibllotheek bezit de hew Spruyt een zeldzaam archief vaii PjiMlcatles in binnen en bultenlandscne blftflen en tijdschriften en een oniïoemeïiJK aantal foto s Hoe het groeide Terecht ts hU trotsch op zijn kostbaar eigendom Maar vraag niet welk een tijd wrtk een moeite welk een opoffering de fokkerij de beschrijvingen en het bijeenorengen van het materiaal gekost hebben Wat een ruimte In de Itolierbergplaat van den nleuvraa FORD V81 Nóg grooler dan vroeger Voldoende plaati voor alle bagage van alle Inzittenden en gemakk U k bereikbaar Alte ruimte binnenin blijft voor e passagiers beschikbaar ewmêe Y N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Ds Wonderzalf voor EKSTEROOGEN en EELT LANGERAAR a PEL PASTA per doos 40 cent Alleen maar inwrijven I I JOH DE MOL vJi J de Mol Zoeo KleermaJiers Turfmarkt 75 Gouda TeL 2900 J C Langeraar Gedipl Drogist BUITENLANDSCH NIEUWS BELGW Ematig mynongeluk te Luik Gdstera vond heeft zich ia de bomie fm mijnen te Luik e n ernstig onlgeluk voorgedaan 1 Ben liftkooi waaitnede een vljftienfcil Wiljnwerkers in de schacht afdaalde is door tot rai toe onopgehelderde oorzaak uit de gieleidrails gesdhotrai De kooi daalde mei zware scholcken verdea ten gevollire wM rvan een der mynwericers aït de keei g =riJnferd werd en op den Tïodem der schadit aeerfcwam Tien andere mÜnw iicerB werden min of meer zwaar gewond Het dorp St Vaast onder water Ten gervolgc der ware ragena die v nnadif gevallen zijn is m jpedeelte van den dyk vattt de Haane te St Vaast ibezwelker ÖEfniipevolge waarvun het wuteir verscheidene öbraten v n het pliüatsje ia binaieng Htroomd In talrijke huizen droniK het Uijk en allerlei vual hiïineiL De ministerraad bijeen Gisteraivond ïb de minlstenraad ond r voorzitfteTBchap van müitetetr ijresident Jamson byeengekomen De mindater van buitenlanidsche znken heeft zijn collega s i kennis gesteld van het uitstel van de dtting van den Volkenbondsraad die Maandag a s te Geneve g copend had zulten wwden en die thai de daaropvolgend © week zal aanvangen De minisibeir van ajfceid heeft den ministerraad op de hoogte gesteld van den tand der werkloosheid in het land De werkloosheid is aanzienjyk toegwionnen doch volgens dio laatste herichten is diezer dagen weder een veribefcering merkhJar o a in de metaal en glasnjjveiiheid VERÏ3BNIGDE STATEN Vrouwelijke rechter in hoog gerechtsdiof Het is niet uÜigïslotenj dat een vrouw bewoemd zal worden tot rerihtier in het hooggerechtshof der Vereenigde Staten Naar uit vertrouwde bron vernomenwonib overweegt Rooem elt emstlpr deplaats die In Ihot hof open gekomen is doorde ontelagTwaninig van rechter Suthorlnnd tie doen beswttten door de vrouwelijke rechter Florence AUen uit Ohio DXJITSCHLAND Het a B bezoek van Stojadinowitsj aan Berlifn Naar in politieke kringen te Berlijn vernomen wordt lajn van het a s heroek van dön JtoegoSlavisdien tniniater van buiteiu landsche zakeini Stojadlnowitsij g een opïleribarende veidtaBgien of afepraken te verwaSitirau èe betei ienis van het bezoek io meer gelegwi in de ooderstreepii van de tuaschem Berlijn en BellgraidD Ibestaande vrienctodhflip In verband met de bWtrekkingen die tus hen Dultschland en Joego Slavië tegaru over Italië zoowel tegenover de mogendheden Ó0e pro nooüm wi Rome beitwn IaU Gezondheid Sehoonheid Geluk ve reehaf t U alleen het ECHTE KalasirisMaatcorset Onze CorsetspedaUste Is Donderdag 20 Januari van 9 30 uur tot 4 30 uur aanvresdg om U met gratis advies en onderzoek van dienst te zön D A V Yperen GOUDA MARKT 18 TEL 2537 SPECIAAWAAK in CORSETrEN Prima Scheeren met Hermelijn of Gorilla IMP CENTRALE ROTTERDAM TEL 42385 R ROTTEEADE 79 C Eikenboom PlWkt ÜW JUeine Adrertentiei inoiHC Kwartfes Rlibriek BIJ ALBERT HEIJN EEN HALF POND TOFFEE S GRATIS Van VRIJDAG 14 tot eji met DONDERDAG 20 JANUARI bij aankoop van minstens ƒ 1 25 Boodschappen waawmder een pond Koffie a 20 25 32V 2 37 40 of 45 et of een ons Thee è 25 27 30 35 of 40 Cent Sttfter en Boter uitgesloten Albert Heijn vbor prima kwaliteit en lage prijzen ZUIVER RUNDVET p pondspak 37 et BAK en BRAADVET p pondspak 36 FIJNSTE GELDERSCHE WORST p pond 65 52 GELDERSCHE HAM p ons 21 16 VERSCH GEBRANDE PINDA S p pond 11 GOEDE KOFFIE p pond vanaf 26 NIEUWE SCHUFJES APPELEN p pond 80 25 STUKJES 38 29 PRUIMEN p pond 17V4 1B 12 PRUIMEDANTEN 30 25 20 ABRIKOZEiN 53 43 32 GROVE RUST p pond 12 10 9 7 PRIMA JAVARUST p pondspak 16 GROVE SPLITERWTEN p pond 1H2 9 N HOLL CAPUOIJNERè p pond 18 16 14 12 ONZE BEKENDE 2 DAAGSCHE CHOCOLADE BISCWTSTAAFJES p pond van 28 voor 24 et ANIJS HAGEL p pondspak 22 19 PRIMA ROOKVLEESCH 2 ons 27 i Albert Heijn l MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER GOUDA MARKT 51 TEL 2855 BLAUWE DRUIVEN TAFELPEBEN TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARUNEN GRAPE FRUIT TOMAT A NIEUW BOOSJ n E BANANEN TOMATEN NIEUWE VUGEN lOOSJES DADELS DBNTEN HAVER JCHTBN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADKES VIXW OP IEMAAHTB FRUITMANDEN BLIKGROENTEN va prima kmlitel t tegen scherp concurreerende pnjzen De Gouctssche Fruithandel TBLBF 331 Kma Wed A RïETVELD LANGE TIENINÏWBG 27 Dit zijn de bewijzen DAT WIJ TIJDENS DE OPRUIMING AL ONZE GOEDEREN OOK DE BETERE MEUBELEN ENORM VERLAAGDHEBBEN m WACHT NU NIET MET UW INKOOPEN EIKEN SLAAPKAMERS groote linnenkast met of z spiegel 2 per8 ledikant tafel nachtkastje met 2 gestoffeerde stoelenVAN 69 75 98 NU S 47 59 68 DRESSOIRS Hierin brengen wy wel de grootste sorteering 55 Keuze uit 38 modellen VAN 13 50 18 90 24 50 29 NU 8 12 16 22 HUISKAMERS 2 armfauteuils 4 stoelen met moquette of leder los raam spotkoopjeVAN 23 90 28 50 36 44 NU 17 90 21 55 2ro 35 CRAPEAUXSTELLEN prachtige garnituren 2 crapeaux 4 stoelen losraam alle met mooie moquette bekleed VAN 34 50 39 48 59 26 32 39 49 HUISKAMER en SALONTAFELS STERK VERLAAGD Restant Uitschuiftafel eiken schuiftafel salontafel tafels 78 C 68 T 55 8 5 68 5 7 LAQUé SLAAPKAMERS bijzondere aanbieding partij goed alle 2 pers ledikant nachtkastje waschcommode tafel 2 stoelen VAN 24 29 36 42 50 18 22 27 35 DEZE ARTIKELEN ZIJN VERKRIJGBAAR ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT Op verzoek worden de gekochte Meubelen gratis bewaard H TERMEULEN GOUDA KLEIWEG 25 Groote Seizoen Opruiming i Profiteert van onze Formidable Koopjes enz Uitsluitend prima DAMESEN KINDERKLEEDING HOEDEN REGENMANTELS EN CAPES enz Nieuwe koopjes ook in zwarte en blauwe Mantels en Japonn if Bahimann COUOA Prima Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L ƒ 2 19 Echte Wales Anthracie 20 30 en 30 50 2 26 Eierkolen 1 25 bruinkoolbriketten merk B per 100 K G 2 ALLES FRANCO HUÏS Alleen bö de GOÜDSCHE BRANDSTOFFENHANDEI TELEF 2465 PIE SONWEG 5 TBLEF 2465 GOÜDSCHE COURANT DERTIG DUIZEND PRIJZEN GEWONNEN Gouda heeft binnen zqn muren een duivenkoning en een van de grootste ortfokkerüen ter wereld Weer honderd weer honderdvllftlg weer tweehonderd prijzen gewonnen Men kent deze periodieke berichten over de dulvensuccessen van den heer Spruyt Maar weet men dat de prljzenieeks Is gewor den tot een uniek record dat zelfs In dozen tUd van records verbluft dat het bezit een prljzental omvat dat boven de dertigduizend ligt en op een duizend of wat niet te schatten Is Ik heb op de duivenplatten zooais men ze in de Jordaan kent gezeten In Hamburg in Stettin tni Koningsbergen ik heb elk minuut die ik over had benut en Jaar in Jaar uit heele avonden en halve nachten aan mijn Ideaal besteed Zoozeer ben ik In het werk opgegaan dat ik heden ten dage nog nooit een sprekende film heb gezien en gehoord eenvoudig omdat Ik het er niet vom over had den tijd daarvoor aan mün kostbare vrije uren te onttreltken zegt de geheel in zijn bedrijf opgaande dulvenUef hebber t Klinkt vreemd In dezen tijd iemand te hooren vertellen dat hij het resultaat van de voortschrijdende filmtechniek nog nimmer heeft ondergaan En toch staat de heer Spruyt midden In het volle leven als directeur vaneen groote drukkerij ala lid van den gemeenteraad als voorzitter van een schoolvereenlging als bestuurslid van een spaarbank en ais secretaris van den Ned Bond van Sierduivenvereeniglngen Nog noo t een sprekende fïlm gehoord zoo grijpt hem zijn duivenliefde een liefde die een machtige wilskracht ontketende die een gaaf genot schonk De prUzenschat Dan komen we bij de prijzen Kasten vol sieren het huis van den winnaar De bekers de medailles en de kunstvoorwerpen geven een schittering van edel metaal en zijn haast niet te tellen Van den eersten dag af dat ik op tentoonstellingen uitkwam heb ik de resultaten genoteerd en zoo weet Ik dat ik ruim dertig duizend prijzen heb gewonnen vertelt de heer Spruyt Voor het eerst had ik succ in Breda in 1908 met cem eersten prijs met één postduif In 1910 won ik voor het eerst den prijs voor de mooiste collectie en van dat oogenblik af heb Ik nog nooit den prijs voor de beste Inzending gemist Dat is een bijzondere trots voor me Op welke teautoonstelling ter wereld ik ook exposeerde die prijs was steeds voor mij Mijn Inzendingen waren op exposities in geheel Europa In Amerika en In Indië Tot de prijzen behooren er vijf en twintig van leden van onze KcHilnklljke familie en tallooze van vorsten hoog waardigheldsbekleeders regeeringen en offlcleeie instellii en uit alle laJIden Hoeveel bekers eierdoppen inktkokers potlooden converts alle van zilver Ik wel bezit k zou er wei een zllverwlnkel van kunnen oprichten Jaren geleden had Ik zooveel prijzen dat ik er geen raad meer mede wist en toen heb ik alles van mindere waarde behalve natuurlijk de tropeeën van mijn eerste buccessen opgeruimd In het veen let men niet op een turf je In de fokkerU De duivenkoning leidt ons naar het van zijn bezit de fokkerij wijd en zijd befaamd die al zooveel belangstellenden uit binnenen buitenland heeft getrokken een der grootste zoo niet de grootste bezlttirtgen ter wereld op amateursgebied In zestig volières met tallooze teoedcellen waar elk paar een aparte woning heeft leven de twee duizend vogels Dieren van het zuiverste ras van zeldzame vormen en fantastische kleuren unieke en uitgestorven rassen die hier verder gefokt zijn verblUven In kraakzlndelijkc hokken alle van electrisch licht en waterleiding voorzien Duiven kippen konijnen fazanten dwerghoenders parkieten kleine Oostersche wilde duivenrassen dwergpapegaaien siereenden en pauwen vormen den kostbaren dierenschat Volkomen zeldzame soorten treft men er Hier kirt een gave kroppei daar loopt een Jiip die geen veeren maar haar heeft een haarkip met zwart vleeach Alle vogels zijn geringd bezitten een registratienummer worden geselecteerd en naar andere hokken gepromoveerd en gedegradeerd al naar gelang ras en fokkwalltelt want hierom gaat het Het bezit van fokvogels is van het grootste belang voor de veredeling van het tas en daarom bevat de uitgebreide coUecüe de dieren die fokzufver zijn Op de hokken zijn papieren met gegevens bevestigd gegevens die evenals de registratienummers correspondeeren met de aanteekenlngen in het archief Van elk dier zijn alle bijzonderheden precies vastgelegd TrainüiCEaal en ziekem tal Er zijn twee merkwaardige instellingen aan de fokkerij verbonden een tralnlngsgelegenheld en een ziekenstal In de training zaal worden de voor expositie bestemde vogels gewend aan het leven in de tentoonstellingskool wordt geleerd hoe zij zich voor den keurmeester moeten gedragen eoi voordoen Een dier moet rustig zijn en een kropper b v blazen en dat alles wordt hun hier bijgebracht In de ziekenstal worden kwalen en ongelukken verholpen Kijk hier Is een duif met een gebroken poot daar een dier dat het In z n Ingewanden heeft en verderop een haan met een bevroren kam wijst de heer Spruyt en hij vertelt dat hi 1 de zieke dieren steeds zelï behandelt en als medicus Ijepaalt welke geneesmiddelen uit de tevens aanvreetge apotheek moeten worden verstrekt en dat hij als het noodlg is de vogels ook opereert De gevederde inventaits heeft wat men noemt een heerenleven Elk dier wordt tweemaal per week fftbaad en ge Waterdag 15 Januari 1938 het lAmftnde bem ook een ndeuwe ïiljdrage beteekenen voor stabUiaatie en ardebiff der toeetandeu in het DonaAtbekkeni Internationale AutomobielTentoonstelling te Berlijn De Barllinische Ditemaifcionale Aatwno WelTentoouBtelling vindt di jaar plaatf van 18 F ruari toit Maart Vyf bultenlandsche Staten hebben zich tot nu toe voor deze tentoonstelling aangemeld De Vereenigde Staten willen zün wrtegenwooidigd door Hulbmobile Graiham Paig e en HJudson Bssex ateook door Ford welk echter aljiï auto s in Duitscihland fabriceert Engeland wordt vea eigein woordigd door Austin Frankr fe door ï eugeot en Renault Italië door Fiat Lancia Oostenrijk dooi Austra Daimler Sbeyr De opipervlaMn we ke de w tentoonstelling zal beslaaiv zal nog grooter zijini dami in vorige Jaren zoodat ditmaal ook beslag zal moeAeai worden gelegd op de nieuwe hal vrelke ter gelegenheid ven de Intemationale Jaeht TentoonHteHmg werd ingehuldigd In heet gehed zuilen tien liallen voor deze tenboonatiellJng noodig zign BINNENLAND PRINS VAN ORANJE In dezen tüd waarin Nederland m komende gelieurtenisaen in spanning verl cidt verdient hst e ser aaniwveling eens na te gaan iietgeen de Grondwet omtrent de titulatuur der Troonopvofgors zegt De Grondwet bepaalt dat de oudste van des Konings zonen of verdere mannelüke nakomelingen die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon des Konings eerste onderdaan is en den titel voert van Prins van Oranje Een Troonopvolger of Kroonprins draagt dbs den titel van Prins van Oranje Daarentegen noemt de Grondwet onze Troonopvolgster of Kroonprinsea de dochter des Konings die de vermoedelüke erfgenaam is van de Kroon Met andere woorden de titel Prinses van Oranje bestaat met Ook een te verwachten Oranjetelg kan duB als het een Prinsesje is dezen titel niet dragen E erst waWieer Prinses Juliana den Troon heeft beklommen is Haar eventueele oudste zoon gerechtigd den titel Prins van Oranje te voeren In andere landen komt het eveneens voor dat de Kroonpnna een titel voert Engelandkent zün Prins van Wales Belgiè zyn Hertog van Brabant en Spanje tot voor kortzijh Prins van Asturié Aan den Nederlandschen titel is eengrootsche traditie verbonden Reeds Willemde Zwijger voerde den titel die afkomstigis van zyn oom René van Chalons Prins vanOranje welke Prinsdom in het Zuiden vanFrankrijk lag By gelegenheid der verheffing van Z K H den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden tot Koning der Nederlanden en Hertog van Luxemburg heeft Willem 1 bij proclamatie van den IGden Maart 1815 ondier meer gezegd Niet minder achten Wjj ons verpligt om zorg te dragen dat niet de naam dien Wij steeds in alle wisselingen van de fortuin met eere gedragen en onder welken Onze Voorvaderen aan de zaak der vryheid zoo menigvuldigj diensten l ewezen hebben vernietigd wordj en verdwyne En begeeren en bepalen Wy uit dezen hoofde dat voortaan de vermoedelyke Erfgienaam van het Koningryk der Nederlanden Zal aannemen v oea n en lbeihoiideBi den naam en tótefl van Prins van Qranje dezelve reeds onmiddellijk bij dezen aan Onzen beminden oudsten Zoon met des te inniger genoegen verleenende om dat Wy Ons verzekerd houden dat Hy den aiouden luister daarvan zal handhaven door de stipte vervulling zijner pügten als Onze eerste Onderdaan en als toekomstige Beheerscher van den nieuwen Staat en door ten allen tüdïe met moed en zelfopoffering te waken voor de veiligheid van het vreedzame en gastvrije grondgebied der Nederlanden Op 24 Augustus 1815 werd deze titulatuur in onze Grondwet opgenomen Onze laatste Pnns vjjn Oranje is geweest Prins Alexander 1851 1884 zoon van Koning Willem IIÏ en Koningin Sohpie een halfbroeder dus van onze Konmgin By den titel mag vooral niet vergeten worden dat deze geheel steat buiten den geslachtsnaam van ons Koninklijk Huis Oranje Nassau In l Ol heeft onze Koningin reeds bepaald dat alle Prinsen en Prinsessen der ïtederlanden en hare wettige nakomelingen den naam Oranje Nassau zouden dragen v wwBgaand aan den naam dien zy aan het geslacht van hun Vader ontleenen Zoo heet H K H Juliana Prinses der Niederlanden Prinses van Oranje Nassau Hertogin van Mecklenburg Prinses van Lippe Biesterfeld Haar Zoon of DocMx r draagt duB den naam Prins of Prinses van Oranje Nassau Prins of Prinses van Lippe Blesterfeld Waarom aoo n haast met den NationaïenI eestdaR Meer atemmen tegen ontijdig feestvertoon De Haagsche Courant stelde dezer dagen de vraag waarom de Nationale Feestdag is vastgesteld op den dag na de blyde gsbeur tenis Deze haast doet velen onprettig aan Het blad pleitte ervoor de traditie te handhaven en het Nationale feest te vieren tien I dagen na de geboorte zooais ook in tftOD bij de geboorte van Pnnsea Juliana geschied is Het blijkt dat velen deze meening deelen dat feiteiyk met de uiteriöke voorbereiding Tweede blad van de feestelijkheden gewacht dient te wonten tet de biydie verwachting vervuld i Zoo schrift de oud commandant van het veldleger luitenantgeneraal jhr W Boell m de N R Crt Het moge my vergund zjjn de hierna volgende regelen ter l ezinnende overweging aan het Vaderlandsche publiek in uw blad aan te bieden Er is in heel het Nederlandflche ryk groote vreugde geweest toen onze Prinses Haar schoon geheim op de meest delicate wyze mededeelde Uit die vreugde straalde echte liefde voor Haar en voor heel het Koninklyke Huis Die vreugde was toen ook delicaat evenzeer als dat in elk klein gesin in zulke omstandigheden het geval IS fluisterde het groote Niederiandsche gezin gelegen in vier werelddeetien elkaar zyn vreugde toe Wat ziet men thans Reeds weken vóórdat het wondere mysterie van God gegeven zich afspeelt wordt van heel Nederland en kermis gemaakt en men vergeet wat in elk degelijk tgezin het geval is n l dat dit mysterie totdat het den Almachtige behaagd heeft d an daarover hangenoen Siuier weg te nemen het schoonste geheim is tussche een aansteande jonge Moeder en Haren Schepper In het jongste nummer van het blad Pniel een periodiek by alle richtingen goed aangeschreven schryft de beleende dr J H Gunning it et aanbevelenswaardige dingen in dezen men moge deze ter harte nemen en terugkeeren tot bescheiden fbezinnemde hoopwlle en toch vreugdevolle afwachting ik acht hetgeen thans gebeurt met vele duizenden het tegengestelde ongodsdienstig en onNeder landsph Ook by de geboorten destijds v an H K H Prinses Juliana en naar ik my mee te herinneren ook by die van Hare Ma Bteit de Koningin is met lelke voorljereidlng tot feestviering gewacht tot na de ontsluiering van het groote en teere mysterie Het Prinsenland wordt te Baam gedoopt Aangifte van de geboorte door Prins Bemhard Naar verluidt zou de geboorte aangifte van een Koninklyk kind ten gemeentehuize te Baarn persoonlyk door Z K H Prins Bemhard geschiedien De Burgemeester van Baam jhr mr tftkC J van Reenen had verzocht om zich voor deze gelegenheid naar het paleis te mogen begeven doch Z K H de Prins heeft op dit verzoek afwyzend beschikt Uit kierkelyke kringen werd Inedegedeeld dat de doop van een Oranje telg te Baam ïn de Ned Herv Kerk in een specialen dienst op een Zaterdag te houden zou plaats vinden Deze dienst zou wordten geleid door ds E H Blaauwendraad terwyl het kind gedoopt zou worden door ds Weiter Plülips gaat zender te Jaarsveld bouwen Vermogen van 120 K W Naar het Handelsblad verneemt zal aan Philips te Eindhoven de opdracht worden verleend te Jaarsveld Lopikerkapel voor de Nozema den niieuwen zender te bouwen welke den provisorischen zender op de 415 4 M golf zal vervangen De nieuwe definitieve zender zal werken met een energie van 120 KM thans 17 De bouw van den zender zal ongeveer een jaar duren inmiddels zal tevens de eventueele opheffing van den middelgolf zender te Hilversum 301 M overwogen worden Avondretours op den Nationalen Feestdag Naar wij vernemen hebben de Nederlandsche Spoorwegen besloten op den a 3 Nationalen feestdag de byzondere retourkaarten de z ff avondretours welke normaal geldig zyn in de treinen welke nè 18 uur vertrekken volgens de dienstregeling reeds geldig te doen zyn in de treinen welke volgens de dienstregeling ten 16 uur of later vertrekken GEMENGDE BERICHTEN Zijn ontstoken spatschermlampjes in de bebouwde kom voldoende Is het voldoende indien d e automobilist die by donker op een weg met straatverlichting binnen de bebouwde kom rijdt aan den voorkant van zijn wagen alleen twee spatschermlampjes ontstoken heeft Ziedaar de vraag die gisteren voor den kantonrechter te Breda werd behandeld een zaak van groot principieel belang voor alle automobilisten In Princenhage werd een automobilist die in het verlichte gedeelte van de bebouwing uitsluitend deze lampjes aan had door de marechaussee bekeurd omdat deze van oordeel was dat volgens de wet ook de dimlichten in de koplampen zouden moeten zyn ontstoken De geverbaliseerde meent dat deze opvatting niet alieen onjuist moet worden geacht doch daarbij tot zeer groot ongerief voor tal van automobilisten zou leiden De A N W B deed den geverbaliseerden aatomobilist door Ir R Tyken ais deskundige by stean Deze betoogde dat ofschoon het Motoren Rijwiel reglement inderdaad eischt dat koplichten ontstoken moeaten zijn dit niet mag worden verward met koplampen Het reglement geeft geen definitie van het begrip kopUcht zoodat dezie uit de verachiltende voorschriften moet worden afgeleid Gaat men deie nawwkeurig na don Wükt dat de spatachermlampjes aan alle eischen