Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1938

goed en kwaad is t Hoogste is de lii fde en de heiligheid De om Hchrijving van de liefde ia de drang die iemand zichzelf doet vengeten om In iemand andera op te gaan De heiligheid t Ideatil dat ons dwingt ona op te voeren tot hoogor volmaaktheid Ken arbeider dia njel goed voor t n gereedschappen zorfet ifi geen gtwKl iiï lj ider iZon ia t txik met deij tnenf eh die niet i oed voor z n geestelyk en iilhamelijk lieiL zorgt is geen oed niensch Met de ethische waarde van de natuurgenaeawijzii houdt ö k teii nauwste verband de dlerenbe iaherming ir zon menschen dis vlee8chvt edlriff en vivi HecUe een noodzakelyk kwaad vinden dat begrip is echter verouderd t Nuturi sme kan alle dieriyke voeding en ook dierproeven missen Met deze kefnuchtiwt zin besloot Ir Felix ürtt zyn rede Ëen hartelijk applaus bewees hoezeer zijn woorden de aanwezigen hadden getroffen Na de panze aprak arts Y Hetteina over de medische zijde der natuurlijke leef en geneeawijae De natuurgeneeswijze is zoo zeiiie hij een reactie op de schoolgeneea wijze zoo langzamerhand is er voor ieder orgaan een speciaiist die in de meeste gevallen alleen t orgaan beajtudeert en niet d zieke mensch in z n geheel In de landen waar de meeste specialisten zijn groeit ook de natuurgeneeswijze het best b v in Duitachland en Amerika In Duitachland is ze than s eindelijk gelyk berechtigd aan de schoolgeneeskunde Wanneer zal dat hisr zoover ij n Ook tegen de vivisectie zijn medische bezwaren Allereerst zijn de werkingen der organen in de reacties by dieren niet altijd gelijk aan die der menschen Kr zijn planten die door sommige l eesten gegeten kunnen worden zonder er nadeel van te ondervinden terwijl andere beesten en ook menschen er ziek van zouden worden of zelfs sterven z Gebrek aan B vitaminen in t voedsel verwekt bij de menstchen ziekte bij oen koe niet 5 STADSNIEUWS Nleuwf arbeid te Beek in Limburg SUchtlng van een oontactzwavelzuurfabrlek De staatsmijnen in Limburg hebben besloten tot het stichten van een contactzwavelzuurfabriek up het stikstofmndlngsbedrijf van de ataatsmljn Maurfls op het grondftebled van de geme iite Beek De vert lRchto bouwvergunning hebben B en W van Beek vandaag verleend l e fabriek welke In 19 h moet worden opgele vord vordert een bedrag van t iM nx aan bouwkosten Is eenmaal de installatie gereed dan Is er voor vele handen nieuwen arbeid DE NIEUWE KOERS DEK NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Invoering van een re elm tig e twee uur dienst De Nedeplandsche Spoorwegen staan aan den vooravond van een omwenteling zooals die in hun bijkans lOO jarige geschlPdonls niet gekend hebben D evolutie van het snelverkeer hpoft de spoorwegen voor een moeilijk probleem gesteld dat niet zonder belangrijke Ingrijpende veranderingen en da armede gepaard gaande groote kosten voor een redelijke oplossing vatbaar bleek HMwel met leedwezen hebben de spoBwegen moeten afzien van een deel van et klein vervoer Dit heeft geleld tot opheffing van 148 kleinere g tions een be uit dat heeft gejeld totteen tudie over de opvoering van de snellwld Het bleek niet Slleen mogelijk de z g knooppuntendienstregeling van 1934 tebehouden doch o a ook In het belangrijke knooppunt Amsterdam CS de aansluitingen aanzienlijk te verbeteren Totnu toe liet dat daar zeer veel te wenschen over De opvoerln g der snelheid was dringend noodig omdat de gemiddelde snelheid van de auto op de openbare wegen in vele gevallen reeds hopger is dan met de Mieltrelnen werd bereikt Voor de reizigers beteekent de opvoering van do snelheid een belangrijke tijdsbesparing Op de thans reeds met electrlsche trac ties bereden baanvakken AmsterdamHaarlem Rotterdam Amsterdam Alkmaar Amsterdam Uitgeest etc zal desnelheid slechts gering verhqogd kunnenworden De treinen zullen in plaats vanmet as K M per uur worden gereden metino K M per uur Op het mlddennet dat Ingaande 15 Mei geëlectrificeerd wordt zullen de uit modern nieuw materiaal samengestelde treinen worden ingelegd met een snelheid van 120 kilometer per uur De daardoor vrijkomende dieselelectrlsche eenheden zullen woVden gebruikt op de baanvakken Amsterdam Den Haag Rot terdam Groningen en Twente en Dordrecht Maastricht Deze laatste verkrijgen dan te Eindhoven aansluiting metdei electrlsche treinen naar en vanUtreQl t De dieselolietrische treinen zullen eveneens gaan rijden met een snelheid van 120 K M per uur terwiji demet stoomtractie op de betreffende trajecten vervoeïd sneltreinen een snelheid i van 100 K M per uur zullen bereiken Op het overige deel an het net worden eveneens de snelheden opgevoerd Joor de zwaarte der treinen te beperkentot ongeveer 300 ton d l maximaal 7 wagons waardoor het mogelijk wordt denrijtijd tusschen twee stopstatlons met iminuut te vermlndel en Op eenlgszlnslange baanvakken wordt daardoor eenniet onbelangrijke tijdwinst verkregen I Het Spoorboekje Het opheffen van de 148 stations en halten maakt het noodig over te gaan tot de uitgifte van een reisgids welke met alleen de blnnenlandsche dienstregeling der Nederlandsche Spoorwegen doch ook de dienstregeling der trams en autobussen tusschen de spoorwegstations en de niet ot niet meer door den spoor weg bediende plaatsen bevat Hiermede wordt bereikt dat de reiziger I kan zien hoe hij op de snelste wijze een niet door den spoorweg bedlende plaats kan bcrellfPn per spoor tram en autoj busverblndin r I De dienstregeling Wat betreft de nieuwe dienstregeling kan nog het volgende worden opgemerkt I Met ingang van de dienstregeling van 1 15 Mei i95B zal een regelmatige dienst 1 welke thans reeds op het mlddennet be staat op het geheele net worden Inge voerd F Practisch zal dan óver aile lijnen een regelmatige 2uursdlenst woeden gereden Op de baanvakken waar de verI keersdichtheid zulkt wettigt wordt deze 2 uur8dlenat over den geheclen dag of over een gedeelte daarvan uitgebreid tot ren reeelm tigen uurdienst Oc enschljnlljk is de dienst niet regel matig doch bij eéh nader beschouwing blijkt dat de afwijkingen ieder op zich zelf bezien weder regelmatig zijn Dit is het gevolg van het bezigen van verschillende tractlesoorten op eenzelfde tmanvak Zoo zullen op de baanvakken Amsterdam Den Haag Rotterdam Groningen en Twente zoowel stoom als die s l lectrische treinen rijden Verwacht wordt dat reeds de éérste dag van het verschijnen meer dan 200000 exemplaren van het spoorboekje zullen wol den verkocht De oude boekjes welke vroeger nog wel eens dienst deden ook i was de nieuwe dienst al lang ingegaan hebben nu In verband met de belangrijke en ingrijpende veranderingen absoluut geen waarde meer TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwacht ing St irmachtige tot krachtige Zuidwesteiyke tot Noordwestelijke wind aanvankelijk zwaar bewolkt tot betrokken met nog regen later opklarend etB kouder GOL DA 15 Januari li 3H De spaarregeling voor werkloozen Een opwekking van den Directeur van de Crt meentel ke Arl eidHbi uni Reeds eenige weken ia men thans bezig met de ve ratrekking vhji kleeding choeisel en dekking ingevolge de spaarregeling Kn het mag giezegd dat het nieerendeel van de koojters spaarders ingevolge de Ministerieele circulaire betreffende de spaarregeling Zeer tevreden m Bovendien kun met het gespaarde geld worden aangevuld wat door het Crisiacomité niet kon wortien verntrek t Vooral daardoor oogst de spaarregeling veler dankbaarheid Niet alle criais ateuntrckkenden en tewerkgesteldeii hebhe ecliter 4ie apaarregeling in dit licht Jïejien Daarom aan alle werkloozien die nog jllet profiteeren vjin dp spaarregeling de dringende boorfs h ap Doet mee aan de spaarregeling Gij zult er geen spijt van hebben De cafe s mogen op den Nationalen Feestdag tot 3 uur s nachts geopend zun Up den dag waarop de geboorte plaats vindt van een Koninklyken Prins of een Koninklijke l rinse uitgiczonderd wanneer die dag op gen Zondag valt en op den in verband met deze gebeurtenis te houden Nationalen FVeatdaig heeft de Burgemeester dezer gemeente toestemming verleend dat de vergunningsep verlofloealiteiten uitgezonderd slyterijen tot 3 uur a nachts voor het publiek geopend zullen mogen zijn Eveneena zal tot dat uur in de localiteiten nui7 iek gemaakt mog n worden waarbtf opgemerkt wordt dat zy die geen muziekvcrgunning hebben deze voi r die dagen uilen moeten aanvragen en de verschuldigdie belasting zullen moeten betalen DANKBETUIGING Het igeaamCTilü k personeel van de N V Ueedeiy de IJssel v h C G v d Garden te Gouda brengt iang s dezen weg nogmaals haxtolijk dank aan den Directeur de heer P Bik voor den porettiigen feestavond op 8 Jan j l geschwiken 0 N d Vttraan van Huisvrouwen te Gouda maakt aao haar leden bekend datde aang lkoiiidigide loziii g op 17 Jan a s NIET zal doorgaan ingeivai de Uijde g beuTtenis op dtien dftg of daags te vorenplaats heeft j HET BESTUUR KOSTELOOS In het faillissement van FRANOSCUS KOSTER meubelmaker wooetMle te Oouda BockeiA eiigstrikat 50 is de eenige uitdeclingslijst tel Griffie v d ArrondisaementsReohtbank te R ftterdam ea ter Griffie vanhet KanitonKerecht te Gouda gedeponeerd teneinde aldaar geduravde tien dageu terkoertelooze insngie van de schuidaadhers te li en v a I De Ourator Mr K H GAARLANDT Gouda 16 Januari l£lS8 Oosthaven 61 Nstto flink DIonttbod GiEVRAAjGD p 1 Febr in geain 3 ma geen kinderen voor dag en nacht v 4K v BolfsU kunn wenken Mevr VAN DIJK fitevtoKtr 302 3 hfl v ain8 n Dagdionstbode GEVRAAGD v g g v Goed kunnende werken en koken tiit veu onder no 135 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Aan de HANDELS AVONDSCHOOL met 5j c te GOUDA wordt gevraagd een Directeur Saiaiis volfens rijksregelins Aan uttiL ivaaa gttiiciitu ui egeiuc öüiiieitaLie vw uiiUi vemieiü i evoe üiieuen till Ctigenwtwraige en vi oegti e ueiivKKiiigen in te ïenden aan den BuiïeiiiBfster voor Ib ewuaii a s TE HUUR eeu PaRtiuis of Barage brandvru watei leiding electï ücht W C Te bevragen J HOEKSEU Tinuneiiman v Heusdesti aat 21 NATIONALE FEESTDAG Hotel Rest DE ZALM MUZIEK DANSBN Soupers Restaurant tot 3 uur Bovendien speelt by de menschen ook de gee itelyke gesteldheid een groote rol hoe dat by de dieren is is niet zeker bekend Alzoo is de Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze tegen vivisectie en viior natuurlijke leefwyze d i voorkoming van ziekte of althans versterking van de natuurlijke geneeskracht vun het lichaam Di llettema ia ook Van meening dat bij dp natuurlijke leefwijze vaccin en serum overbrug ziJn BeUngenvereeniging Dowano In de giMterenavi nd gehouden Jaaiveniadering van de Belangenvcreeniging Dowano werd het bestuur als volgt samengesteld J Th imholz Ie voorz J v d Dool 2e voorz D M van Hoorn Doel traat 12 Ie secr M Jongeneel 2e secr Th de Waal Ie penningm F Lugthart 2 p nningm en T M Snaterse commissaris Voorts werd besloten om by de a s blyd gebeurtenis de Doele Wale en Noodgodatraat te versieren terwijl ter gelegenheid van d 3 opening van dp nieuwe brug by het Postkantoor einde Maart in de Grriote Schouwburg een film en revue avond zal worden gehouden Geslaagd Voor het handelaexamen Engelsch Mer curiuB is geslaagd dg heer A G van Willigien leerling van den heer J van de Putte alhier Thalia Theater Stormduiveto Ee i prachtige füm dexe Stormduivels behoorend tat de lerbeste En om den opzet en om het apel maar vooral sprrtkt dit werit TOO omdat het karakter heeft Een waariijk groote film houdt altijd meelt ir dan een ontBpannin g en zoo is het ook met het hoofdnummor vwi deze week in ThaliaTheater Het zoontje van den vermojjinden papa dat denkt dat ihob alles mm er allps kan diat de verdtorvenheid t moet anell p lleem omdat het geen leiding heeft omdsi I tiet in alles z n zin krijgt van z n vadier élI eien t d heeft om irtaar hom om te kijken illen Winkelsluitingswet Biuig mioester eoi Wetihou ters brenccn ter voldoening aan het bepaalde by artikel ö Jie lid der Winkeipluitingswet 1930 S 460 ter openbare Kennis dat zy gelet op de machtiging door den Mini ster van Economische Zaken verleend krachtens artikel 9a der genoemde wet bij zijn beschikking van lü Januari XiÜ no 11789 J A Ned St crt no i hebben besloten ontheffing te verleenen van de avondsluiting voor winkels en van het ventverbod tijdens de avonduren tot dea nachts 13 uur op den dag waarop de blyde gebeurtenis in de Koninklijke Fannlie plaats vindt alsmede op den daarop volgenden nationalen feestdag Mocht de geboorte van den KoninklykenPrins of de Koninklijke Prinses op Zondagplaats vinden dan vervalt de ontheffingvan de winkelsluiting en van het ventverbod op dien dag n geldt zij alleen voorden Nationalen Feestdag Nederl Vereeniging voor Naitiiurgeneeawijze Niettegenstaande t slechte weer was de Propaganda avond voor de Natuurgeneeawy ze goed bezocht Felix Ortt belichtte na een kleine medische uiteenzetting de ethische zijde der Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze en hy wees er op hoe de natuurarts tracht de natuurlijke geneeskracht van het lichaam te ondersteunen Koorts wordt heilzaam voor die patient geacht zoodoende nooit onderdrukt wel in wmmiige gevallen dia de koorts te hoog zou worden getemperd In tegenstelling met de schoolgeneeakunde behandelt d natuurarts die heele zieke menach terwijl de schoolgeneeskundige de ziekte het ziektegeval behandelt Vandaar ook de vele specialisten Toch is voor de natuurarts ook t stellen der diagnose van groot belang Hij tracht het lichaam te zuiveren en niet de zieke mensch met serum en vaccin te bewerken In enkele gevallen slechts acht hij homoeopatische gerieeamiddelen noodig De natuurarts richt zich m hoofdzaak tot de leeken omdat hij in és natuurlijke leefwijze een voorkomen van ziekten ziet en van Volkstuinders l van feiU een paiiy tiunbouwïaden zeer voordeelig Grondlbagcule 50 K G piima f 4 00 flmaille bad als nieuwt J Hoogendoorn PEPERSTRAAT 16 rdeel is dat de natuuriijke leefwijze de dan komt hij ala ovet rd ger pasaagjeii op den adioeWer uit het vispchetrdorp een hip waarop kerels varen mannen miet een ruwen bolster maar met een natuurlijke geneeskracht bevordert en alle vaccins Gn sera overbodig maakt Vervolgens zei de spreker dat ethiek de leer van TEL 8109 ORANJEGEBAKJES gerold met oirae overbekende roiim S cent per stuk ORANJEZONNETJES een heerlijk boterkoekje 20 cent per ons 6EBR KAMPHUISEN N V Bij de blijde gebeurtenis natuurlijl een feestdrank SUPRA ORANJEBltTER ORANJEHOVEN Een halflikeur vfM f üne smsak ƒ 1 90 p flesch ORANJEBITTER De oude bekende 2 90l erLtr ƒ2 20 per fl Een pittifir irlaasje voor de fiinproevfrs ƒ 2 pernacon VANAF HEÖEN KAN IEDER DIE ƒ 2 BESTEEDT iKATlR EEN FLACON ORANJEBITTER OF Spiciail fiBitaiiliiidiiii T RAEDTHUYS Marktee Tel 2777 Hemonstr htiis Kleine Kerk Ver v Vrijz Hervormden Peperstraat 1 2S 10 j n v m Prof Dr O Sevenster van Leiden LiUthrrache Kerk 10 u v m De heer Joh Mensink van Amsterdam Soc De Réunie Woensdag 19 Jan 8 uur ÖUANJEBOVEN BEKOMEN voldoen welktt aan li kDiilK liU ii Innnen U I rlichte kuin vrorden gfateld ïoodat men thifi wel degeliJV vun kopÜchton in den zinilfr wet kun spreken In de practljk voerthel K i ruik van dimÜchten hi de stad bovendien tot ongewgnHchte toestanden Heteffect van hot piipperalKniiaï wnrdt er doorverminderd U4t vsrkeerhbeeld wordt T et onrustifffr te Öl Ujj natte straten erhstiRvcrblindingHKe fiar optreedt door n f icMili tralcii Ook uit een nuypunt van i iki i i t iliglieid uldufl ir Ti ken acht de A N W H het tundpunt van verbalisantendus zeer bed nkelijk Hü meende dat hetoverigens niet aan twijf 1 onderhevig wasof het g ebruik van alleen stadslampjea isin de gegeven omstandigheden niet alleenvolgens den letter der wet maar ook vidKcns dl bedoelmg van den wetgever vol nUti i De kantonrechter mr Ter Veer kon z ch nadat de anihlenaar yan het O M een boeIe van f ü fiO had geëiachl omdat z i dp automobilist wel m overtreding was geweest met de opvatting van den deakundige van den A N W B vereenigen en ont Dieseltrein bij Culemborg ontspoord Geen persoonlijke ongelukken liet treinverkeer ernstig Kestagneercl Nabij het station Culemborg Is gisteravond de dieseltrein no 053 welke om IP u i ur uit Utrecht naar Eindhoven fertrckt ontspoord A iifi ziyn beide hoofdsporen werden versperd veroorzaakte de ontsporing belangrijke stagnatie m het treinverkeer Door tSc Li clnen over een goederenspoor voorbij de plaats van het deraiUement te leiden gelukte het tenslotte net treinverk er wederom doorgang te doen vinden De oorzaak l an de ontsporing is ftiet bekend Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen De oorzaak van het deraiUement Is het ontijdig omhalen van een wissel welke met de hand wordt bediend De trein bestond uit een dubbel dlesÈlstcl Het voorste stel passeerde den wissel op normale wijze doch door de verandering van den wlsselstand is het achterste stel uit de rails geloopen waarbij net licht beschadigd is De trein stond vrUwel dadelijk na de ontaporiné welke een groeten schok veroorzaakte stil De reizigers van het achterslo treinstel begaven zien ov i den spoorweg naar de voor te rijtuigen welke losgekoppeld werden waarna de reis xiagenoeg zonder vertraging kon word n voortgezet De volgende treinen uit de richting Utrecht konden niet bfnhetikorfien en moestep te Houten over hefc andere xwr worden geleid In den loop dezer treinen ontfitoïid hierdoor een vertragliig van een hall uur Ook de trelftén uit de richling Geldermalsen wertfen opgehouden doch om hall tien was de stagnatie van dien kant Jeods ojigeheren Spoedig nit hef ongeval arriveerde ëen zg onfiOvaUenwagen met personeel waarna onmiddellijk met het opruimingswerk begonnen werd I OntUdis vreugdevuur Op d n hoogsten heuvel v n de Warandabergen op de Erfgooierèmeent te Huizen was n hulzenhooge stapel i randbaar materiaal opgetast Inwoners van de gemeente Huizen hadden op verdoek van de OranjerVeree niging het materiaal bij een gcbt acht én enTtele fabrieken stonden haar brandbaren afval af Deze stapel was bestemd op den natiohalen leestdag tot vreugdevuur te worden gepromoveerd Een baldadige jongemaiand stak er echter vanavond om negen uiu al den brand In De geweldige vuurgloed trok heinde en ver de aandacht De brandweer was spoedig ter plaatse en wist met twee stralen het fantastisch schouwspel tot een dra einde te brengen De politie heelt in verband met het ontijdig opljialen van het vreugdevuur den jeugdigen C B In arrest gesteld Ernstige autobotsinfc Uame zwaar gewond Gisteravond om half tien is op den rijksstraatw HeerleiiTSittard nabij de Winterraker Berg een uit de richting van Sittttrd komende vierpersonenauto waai ln alleen achter het stuur gezeten was de ruim dertigjarige mevrouw v d Weyer uit Kumpen van voren aangebeden door een tegemoetkomende zware vrachtauto die op het linker gedeelte van deorweg geraakte De persoï enautD werd grotendeels Verhield en mevrouw De Weyer werd zeer ernstig gewond a dat door een geneesheer de eerste hulp was verleend is zij in zorgwekkenden toestand naar het St Josetztckenhuis te Sittard vervoerd Het slachtoffer is de cchLgenoote van Ir v d Weyden van ffen staatsmljn Hendrik Zij brak belde beencri en kreeg een ernstige hoofdwonde De mar chflussee te Blttard heeft het lidcrzoek in handen nde heef teeen een ïAndauto geloopen Aan vetM cmdlngen overleden Cïislarïiioi gen omstreeks twaall uur ls ü ï linrlgc heer C v Spek bij hot üv rstckcn van den NoOTddljk W Maassluis door onvoorzichtigheid tegen een passeerende zandauto uit Naaldwijk geloopen De oude man kwam te vallen en geraakte m t zijn linkerbeen onder een der achterwielen van den vrachtwagen Het slachtoffer moest in ernstigen toefitand een nabijgelegen woning worden binnengedragen waar geneeskundige hulp werd vetl end In den loop van den dag is de ongelukkige aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden hAii II II IJ liwit Bolf Mocbius U niemand min JdiTde Hertog van Reichstadt NapoWa ongelukkige zoon l Aiglon zooals idmond Rostand hem in ziJn tooneelatuk Irachtig heeft geteekend Met Hoatand heeft V fliin evenwel niots te maken en histor h jg ie liefdesgeschiedenis die er in de llm tuaschen deze beide figureh wordt ontvikkdd ook niet evenmih als de reis die Je Hertog incognito naar Parijs maakt venmin als de in Balineeschen Htijl uitgoloerde balletten die in de film voorkomen Jnaar waaraan de echte Fanny Elsaler zich looit heeft gewaagd Maar de film heeft lok geen enkde historische pretentie en Xaarom zouden wy ona niet eena voorstellen dat deze romantische geschiedenis ich Tel heeft afgespeeld Paul Martin de reiiaseur heeft zich tenminste alle moeite ge1 om de suggestie volkomen te maken hart van gaaé Met Ihet hmrde tevem j eertvwudige boot waait oem friasche wiaif door de film i vceit r en golf van nyn pathle overslaan Temiddfm vam dit kloe Molk met tijn ihiumor en ziJn grootspr k volgt de ommekeer in di u knaap lm worÜ eest flinke jongen Er is Iemand dit hem begrijpt dïe by hem is die met hem mftj leeft De toegewijde vriend ontvalt hem als dan de vader n zooni terugziet q h merkt hoe waar ihet verlie van den stg Kin zeerob weegt dan bagrüpt hy dat n de vadierlü e liefde de vetrtrouwelijkt Kanig de kante raadachap heefj ontlhroMft HrmiHii NiKhbibiiiiliiii DE MDDELWASSCHERIJ De knaippe regie voortreffelijk pipel va Frfddie Rnrthohtmew in de zoo uitarrt Vnrteiliiice klndierrol van Spencer Trncy a i de trouw viascheren vaUi Lionel BarrymoHt in een fyne creatie van den taaien sc l em kapitein de vele sq nes m t zoo d epen in houd het treffende Jot maiken deze nt nimiiK van Rudy iul Kipling roman C ig tins Oura ex ue tot e n grootsch VeAJj imdmikwekkend door ryken eenvoud en mt vere menscheUükheadi Men beleeft het en al M het resultaat is dan ook een van die m l een film beleeft is het beste b r6fltt i n g die half romantlaph en half sliow aooals we die uit de Duitsche studio s meermalen gezien hebben een genre In Ihet vooirrgraonma kijkjes van ovenil een aardige jazzfilm in verhaal vorm en e i gekleurde teHkenfilm van het goede sooii aarin een aparte Duitsche traditie is ont Réunie Bioscoop j SlavenBchip De Alnerikaiansohe f ilimmaaÜschappiJeif lyn niet bang Hiermed wil niet gozefri z n dat 7 ij b v veel moed heibben op hua mntioaal voetbalelftal een Idee fixe waar aan wij Nederlanders ee n tijdje mank g gen maar dat zij er niet voor teruff deüv UUwi Harvey blinkt in het choreografische gedeelte dat zeer uitvoerig is uit en ooral enkele motieven uit haar Balineeiche dana züi heel fijn uitgevoerd al vornen de meer klassieke halletnummera met lun lichtbewegende witte figuurtjes een heer vloeiend geheel Itolf Mocbius speelt He wat weeke en schuwe Hertog van Reichbtadt uitstekend Willy Birgel treeedt al zen eer film uit te brengan wa rmede h J p j voorgrond schrille kleuren de gebrek en de wandaden van hun iMidjtenootein of vooroudwa worden af ebeeld In memi g iland zou men vam een ilrr Üke film niet gM nd zijn in Amenka is ktblijkbaar anders getsteld Rlavenschip w eetfilm He daar groote ibelangstelling hesftgetrokken ondaniks het feit dat ze een g schiedenis verhaalt uit een periode die elkerechtgeaarde Yankee maar Itevör vergeet do periode van ks slavenhandel hc onit eerend beroep van metnechenroof Het tó de geschiedenis vaA het h atatu slavenschip De kapitein van dit schip terug gejcomen van eemi vaart uit Afrika maakt kennis met eien jot meisje De wederzüdsch opgevatte liefde heeft een goed gevolg d kapitein ibesluit het ha cn an slavon te daken en al s planter en eerzaam burger te worden Zijni bemanning demkt er anders over en slaat aan het muiten 1 kapitem wordt overmeesterd en er wonttweer koers gezet naar Afrika voor nJeuw ladin r He t oclhip vol met negen valt n hamden van de regoering i de bemanning wordt arreateiNd Allen eindigen hun te vtai ai i de galgi alleen de kapitf in en zijnRtlieepsjongen l reinigen het er levend af teor een vurig pleidooi vani dp vrouw valden kapitein Dit is het verhaal op het oogwellicht simpel maar in werkelijkheid saispannend en ontroerend relaas Dat van dite nlvoudig gegeven zoo lats goeds is gfimaakt is in de eerste ploats te dan ken Mfflhet spel van een Warner Baxter en een Wallace Beery Ook Mickoy Rooney a i sciieepsjongén en Elizabeth Allen devpouw vafï Baxter passen zich uitstekwd aan bü heft sterke apel van d twe c 3 roole acteurs E n luchtige vroolijke comedip is de twi ede hoofdfilm Dollarprinsewsen waarin Betty Daivis G onge Brent Dick Forani de hoofdrollen vervtillen Hot ie geen cowboyfilm maar een 100 amuflementafilm iwaarmoe men zich kostelijk amuseert Zonda morgemi draait in de Réunie Bioscoop de mooie film MieiBJaslyoeam mot Sbnone Simon Het voorprogramma bevatte o a de geiruikelijke journaals en het wereldnieuws In verband met het Lustrumfeest van de Goudsche H B S Vereeniging dat in de houwburgzaal an in Kunstmin zal worpen gevierd is er hedenavond geen voorteil iog Bestuur Diaconie der Ned Herv Gemeente Het bestuur van de Diaoonte der Ved peiw Gemeente i voor 19S8 als volgt samengesteld J Bol van BeTgen IJzendootr ark 9f voorz Joh vbi de Bonk Craoeth7 secr P Nieuwveld BothaJtraat £ 2 peiminignL G J Bos v Itersonlaan LI nMÜkoudar tevens vace voorz C var i der JWeijicteni Krugwlaan 163 fie aecr Leden van de commissie van ge bouwen C SiWbes C v d Oever en P NieuwId Leden vtui de cotnmisdie voor kleeding ken C van de Oever H van Aiphm itnwt 20 D A B Blotórals Giaaf Floris Remmen en Lichtweek voor wielr ders Vin 1858 fietsen vdldeden 54C niet aan tie eiachenDe lemmtnen lichtweek welke de Ver inignig vuüt ENIGE RESTANTEN JONGENEEL Do ele tr 1 8 Schou w bu r gbioscoop Lilian Harvey in F inny Klsalei l iUan Harvey di wel altyd jong chynï te blyven is de centrale figuur in deze dansfilm met hifttorischen mslag Fanny Kl l r een danseres die in het begin der IDde eeuw het publiek in vervoering wist te bronpen met luiar kunst De held die miast topt vandaag ten einde Hoewel het ikieunn ikn de rijtwielen bcoeilijkt w rd door iiet slechte weer aijn m Vrijdagavond toch no 1866 rywien gucontroleerd Deze controle is on ver hillende plaatsen ge tchied waarby uiterlard die plaatsen gekozen warden waar reel verkeer was Van deze 18fi8 rywiebn jleken 1316 aan de ge itelde eischen te volBoen Van de overige rijwielen werüer de avolgende gebreken geconstateerd 1 ry iel was niet voorzien van een deugdelijk uur aan 10 rywielen ontbrak een goed trkendfi rem 33 rijwielen waren in het eheel niet voorzien van een bel terwijl er K waarschuwingen werden uitgedeeld omlat dt desbetreffende rywielen niet voorpen waren van een goed werkende hel Er Waren 23 rijwielen niet voorzien van n rood uchlerÜcht met reflector terwiil 1 od iichteriicht niet verticaal geplaatst was i l roode achterlichten te hoog waren geilaatst Ook werd nng één geval gec instat erd dat het achterlicht niet op d juiste Baats waa aangebracht Tenslotte waren 350 rijwielen wel voorpen v een wit upatbonl doch dit spatford was niet voldoende wit meer terwyl ii n rijwiel in het geheel niet van een wit atbi rd voorzien wa s OEANJELIKEUK Het fünste de drank waaroti men teniK komt ƒ 3 perfl ƒ 1 60 per fl Bekeuring n werden niet opgemaakt och ieder wiens rijwiel niet in orde was ptving een schriftelijke waarschuwing ïaarop aangegeven Was dat hij binnen drie gen zijn rüwi el moest laten hefkeuren an dit laatste is trouw gevolg gegeven Mat het den geheelen dag aan het po tiebuteau een komen en gaan van wielidera vaa die hun rüwiel lieten herteuren ver het algemesn bleken de fietsen b j de trkeuring aan de gestelde eischen te volben hoewel het toch nog voongekomen is bt enkele rijwielen tot driemaal toe moesn worden gekeuid voor zij aan redelijk te llen eischen voldeden Voof hen die niet in het bezit waren van 1 rÜwielbelaatingmerk kón vanzelfspreJr dit wanrschuwingRBysteem niet gelI Tegen 2 i personen is procesverbaali ffamaakt geworden omdat de desbetref nderijwielen niet voorzien waren van het plaatje V i het ïnAliek werd by liat keuwh er I fewerirfni ondervonden Ook vanjd inkèliera die de bekendie platm van da len en lichtweek op in het oogloopendp fc de etala gie van hun aaat hadden VMjwegede Vereeniging van Vedl Ver WïÖn borendten op strtot nog Wljettipn T i WÖrt wiaarop niaest de scher wa r S L ry iwiel moet voldoen versohillendr i rtwerapegeU staan aangeg eT n Met betrokadng tot de gpmeeniteni welke bU de Vereeniiging voor Veilig Verkeer Gouda em Omstreken zün aamfeeloben zün toit op heden de naivolgendie cijfere iHnnen gekonven In dB g neent Goudcrak voUteden 60 riiv ielen gcdieel aan de daaraan te itellpn eischen terwijl 2 rijwielen niet van a n goed werkende bel WTiren voorzien en 4 rijwielen ge ni rood aichtorld ftit of igeen voldioende rood achtorlicftit had den In de gemeente Heeuwijk werden in totpal 900 rijwlelejit gekeurd waarbij bleek dat 2 rijiwiielen niet vooralen A arerp van een rood dhtérlicht 30 rijwielen een te hoog geplaatst rood achterlicht hadden terwijl tP rijwielen van geen of van en onvoldoerwi rit aohteraptttbopd voorzien waren en 6 rijwielen een nader keurimg behoefden ter Kake een veifelindende verlichting Van de overige omliggende gemeenten ïijn TMog geen cijfers binnen gekomen zoodat hiervam nog igieen opgawet kan worden gedaan Verbeterintf van het rywielpad op Graaf Floiisweg Hind Tlijke paaltjes verdwijnen De paaiijfs langs het fietspad op tien Gi ual Florlswpg gaan verdwijnen en behalve dat w dt het rijwielpad verbreed zoodanig d het mogelijk zal zijn mot z n tvvcofen naa st elkaar te rijden Van Gemeentewerken is men momenteel be f op üc plaats waar de paaltjes Htuaii liggen ol verdwenen zUn een lignatiiMnh ti planten welke een veel betere scheiding tusschon fietspad on rijweg vormt Van het voor gazon be stc mdc gedeelte aan don anderen kant wordt oen strook afgenomen om bij het rijwielpad to worden gevoegd Dit blijft vijf t gels breed maar feitelijk wordt h f b i eder omdat vroeger door den hindei van de ongelukkige paaltjes in wezen een tegel verloren ging De wijziging beteekonl dat voortaan fietsers elkaar lamnen passeeron zonder dat zU op den rijw c bcUoevi n uit ie wijken en hiermede wova de veiligheid van het vctkecr üc dicnti Met h t oprqlmen van de paaltjes wordt thans eindelijk erkend dat deze dingen nk t de minste beteekenis hadden en vecK cr een sta in den weg vormden dan het verkeei ten uutte strekten Langen tijd heeft men het volgehouden de paaltjES die bij bosjes omver gereden zijn overeind te zetten maar nu heeft men den onbegonnen strijd opgegeven het kegeUpel Is geëindigd Van overheidswege wordt thans ingezien wat anderen al maanden geleden betoogd hebben Wat bij den aanleg van het pad niet kon kan thans wel Moge dit er toe strekken dat in den vervolge bij verkeersverbeterlngen verkeerslnzlcht zal worden getoond en dat werken in eens goed gemaal t worden Ren praotisch boekje bü het geschenk dor baby uitzetjes aan ïouduthe moedem Aan d babj uitactjes bestemS voor df uaarvoor in aanmerking komende Goudscne gezinnen welke duor het Comiti dat daar Lor ifi opgericht in samenwerking met de üoud che Padvind sters zün byeengebrac it 7al naar wy vernemen ook het moede en nuttige boekje worden uitgereikt Tot geluk geboren beschouwingen en wenken vin onze oudstadgenoote Mevrouw J HiepiensUeurslag over de opvoeding van het kind van de geboorte tot den schooUeeftiJd waarbij Adri Alindo alleraardigste teekenui ïii heeft gemaakt Dit aardige hoekje dat door de Mij tot Nut van het Algemeen i uitgegeven zal de moeders zeker menige practiache wenk v rBchaffen Door hond aangevallen Op de Markt is gisteren een 15 jarig wielrijdster door een hond aangevallen en gebeten Het meisje bleef ongedeerd haar mantel werd gescheurd De eigenaar van den hond heeft de schade vergoed Examen b ekhoud n I Voor het te Rotterdam i lh uden examen i alaagdi viTbi he praktykili lina hoekh uden onze fJtndKiMioot P X A van Werkhonven l pr n vm d n heer L Boer alhi Geslaagd Voor het Mercurius xiimen üuitsch is geslaagd Mej Anni Smits te Bodegraven leerlinge van den heer C J v d Putte Remmen en lichtweek Toorwielrtïders Db laatete dag d laatat kan om te ontkomen aan den dana Want morgen il er geen pardon Smi cMt t r f de boRi Het hitste antwooi Is aan Th WUt f oontmleT 6a dan nul VEREBNIGÏNG VOOR VEILIG VBKKEER DOUWE EGBERTS KOFFIE EN THEE DE KRANT die ieder leest OM T ALGEMEEN NIEUWS HET LOKAAL NIEUWS HET NIEUWS UIT DE ADVEKTENTIEIUIRRIEK DIE KRANT HEEFT VOOB DE ADVERTEERDERS DE GROOTSTE WAARDE DIE KU NT IS HIER DE GOUDSCHE COURANT ALTIJD ACrrUEEL KOMT IN ELK HUIS t DK KRANT VOOR IEDER ZAKENMAN EN PARTICULIER Da J Borger voor het I goaverband over de ontwikkeling der menschheid Geraf K ric Torfknarkt 10 u v m en 6 u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeentd Stattonalaaa 10 u v m en BH u nJB Ds A de Bloii Ohr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 5 u n m Prof P J de Bruin van Apeldoorn Op daï geboorte van een Prina of Prinses de heer H v d Maden den Haag dankavond Oud Geref Gemeente 10 u v m 3 en 6H u n m Da Joh van Welzen Maandag 17 Jan 71 u Ds L Franken van Hoofddorp Woensdag 19 Jan Bijbellezing en bidstorïd Vr B fÏTBiigelisrlte Gemeente 10 u v m en 6 u n m De heer Joh de Gruljl Donderdag 28 Jan 8 uur n m Bijbellezing en bidstond Ver Calvijn Turfmarkt 1 0 u v m De heer D Dekker van Papendrecht Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Jan Aalje Helena d a i M W deni Boggende en S M van Nieuwpoort de la Reylaan 19 l eeltje d van A Oudshoorn en M de Kootrr TI Sch Zeedtik 12 18 Jan Thewiora d van C van T iik en 14 Jan Gijsbert Pieter z van P Tuk mi M Moolenaar Boachwag 9 ONDERTROUWD 13 Jan I J Jongeneel en A M H dp Vrind A Bron enJ M Thoen W P Jaaunaat en H A Loendersloot 1 OVÏJRLEDRN 12 Jan Aric Venvnal 88 J Josina Zandvoort 42 j ge h n et C NooTdie piaaf IS Jaju AUda Maria Schenkel 59 j geh met J J van der Speld ADVERTKNTIBN X Geneeskundige dienst op Zondag Vajinf Zaterdag riddag H uur t t Zondagavond 12 uur vervoege men Kich by afWLïigheid van den Imi ïarts bij de doktoren Dr IL Reedgk Crabethstr 45 Tel 3132 Dr N Tomj B Martenssiiigel f 9 Heden overleed na een langdurig maar abU gedra icn lijden onze lieve Vrouw Dodhter Zuster en Tante Mejaffrouv JUDITH VAN WILLIGEN geb DB WOLFF ini den ouderdom van 81 jaar Name d f mUie C VAN WIÏJ IGEN GoiKte 15 Januari 1906 Woudstraat 81 Eenige en algvnteene ketiriisKeving T lef 2fi09 Apothekea Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal de avond nacht en Zondagadienat worden waargenomen door Apdlheek Teepe ouwe 13G UIT DEN OMTREK ODEGUAVEN Ver van Kaaihaildelarcn Met wederkeerigen heilwensch betqig ik mijn harteiyken dank voor de ontvangen gehikwensohen büi de i arwisseling J W SCHOTMAN Arts In hotel ivan Haften ia dexer dagen de jaarvergadering gehouden van de Vereeniging van Kaashandelaren alhier Na opening werden de notulen ongewijzigd vastgesteld en ingekomen stuken voor kennisgeving aangenomen De secretaria bracht een zeer goed verzorgd jaarverslag uit eu de rekening van den penningmeester werd in ordt bevuntien met een batig saldo Afttredende l stuursleden werden allen herkozen en namen hun benoeming aan JONfiMENSOH voékt Kennismaking mot HdUandsih of Dnitsth meisje 17 20 jaar Briwen met 9 onder no 164 Burean Goud ehe Courant Markt 31 Gouda OFFIOGËLE CRUIS PUBLICATIK Ilenaturatievergoeding erwten en Tddboonen oogst 1987 iDe Ne ferlandeche Akkeirïtouwcentrale nvaiBikt bekend dat de d natura ieveiigoe ding voor erwten vam oogst 1987 welke ü gedonatureeid in Sie tydvaik vam 10 tot en met 16 JanuarE ï9S8 ƒ 0 95 per 100 k g zal bedraigen voor rroene erwttoi door handelaren godeffiatureend eti voldoende aan Wt standaiardmonBter vian kwaüteitaklasse C en ƒ 0 45 per 100 lt voor voeder rwten door telera ig dienatuz eanl De stiBUtiftBeigoeding voor veidboonen mn den oofirt 1937 welke aan de daartoe geetelde eiadim voldoen en door teiers of ihondelaran lijn gedenatureerd In ger oemd tüdvak aal ƒ 250 per 100 lc bedragen sjGravonhage 14 Januari 1938 GOUDA Breedvoerig werd gesproken over de strenttnJingi van het venfceer speciaal ui den vacantietyd waardoor het geregelde niarktbezoiek meermalen vertraging ondervondenheeft Uit de cijfers van aanvoeren in hetjaar 1937 bleek echter dat vrywel dezelfdevel mindering van aanvoer op markten teGouda Woerden en Bodegraven geconstateerd kan worden en dat alleen deze drii genoemde markten weer onigeveejr van de totaal aanvoer G ud che Iworenkaas hadden over het geheel land Gouda had 11 7 Bodegraven 11 pjx Woerden lOM minder aanvoer dan vorig jaar Mogjlykwas de productie van kaas door het monden klauwzeer iets minder maar het melkaf boerderij zoet verkoopen neemt èesliatmeer en meer toe Speciaal de groote steden in Zuid en Noord Holland alsmedeUtfecht nemen veel meer melk af dan voor heen waardoor duidelijk merkbaar de kaas productie aldoor kleiner wordt De handi l nieL Duitschlanü en ook uiel Bel ë had een bevredigend verloop en speciaal vanuit Bodegraven werd ala im mer nogal veel naar eerstgenoemd land verzonden Over de clearing was men vr j algemeen tevreden hoewei den laatBten tijd weer ieta minder vlug werd betaald Ruim zijn bij de Vereeni BO plaatseiyke firma ging aangesloten PRKDIKBBUBTBN Zomb 16 Januari GOUDA Kerl AI J l Ds J U WILT EEN PRIJS WINNEN DAN ONS KANTOOR BINNEN Nicn DE WEG NAAR RIJKDOM EN GELUK Elke tien dagen rddting van 1 000 000 00 000 2504 00 100 000 enz enz VraaRt inlichtingen bij C LAFEBER Stoofsteeg 10 LoterUkantoor Voor 3 traldeii per maand kunt gü winnen 180 duizand Haliandaoh Guldan