Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1938

Jül No 19627 76e Jaargang RttUNIK JAGER Westhaven 20 OUDE VIOLEN 76 120 150 Zaar goad Orgai 4 5apal tlOO Maandagr 17 Januari 1938 MAcAtIG als ben ORKAAJtl Vanaf Vrijdag 14 t m Dinsdag 18 In De wilde romantielc der ZeeH WALLACf BEERT WARNER BAXTER in Hat siavsnaehip Ais 2de HoafdfUni GEORGE BRENT BETTE DAVl4 en DIOK FORAN In Dollarppinaaaaan Entree vanaf 25 et Gratis fietsenstalling eOIIMlHE nUNT Even Parkeeren NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RADIO RADIO SPECIALE AANBIEDING vooi ilc UÜde g liéurteiiio WESTMINSTER radidftoestel pe Stoke vorilehte zei Jernamensohaal met 79 stations electrcdvna misohen Iiïidapwiker weergfaJoae weergiw ƒ 85 00 WESTMINSTEBBADIO WOdstraat 22 de Raadl Wfl zetten het Nieuwe jaar in met een NIEUW merk SIGAREN Zeer gerenommeerd fabricaat D H Baron Chassé Heros 6 et D H Baron Chassé Imposant è et D H Baron Chassé TumAnto II cl IETS Af ARTS Alleen bU fa D G V VREUMINGEN WIJDSTRAAT 20 TELEF 3217 Zondagochtend 10 30 unr SIMONE SIMON in Malalasiyoaum Een zeldzame Prachtfilm Entree 25 30 en 40 CiiU Toegang boven 14 jaar BBMMilBACgr IBBtKKWWO ÜDi BOOBOBAVBM BOSKOOPt CXWDSUS HAA8TBBCHT MOOBDRRCHT MOffiCAPËLLE jBRfWIBMBBBi uW winWIl OODBWAIB BEBÜWUK BCBOOftBOYVN gtOHMnK WADfMNZVBBN ZEVENHUIZEN em Dit blad verschünt dagelüks behalve Zon en Feestdagen AAVBKTBNnZPRUS XKt Ooada en osnstnkeit behooreade tot dw baxoitkiüic 1 6 ragci flJS elke n el meer ƒ 0 26 Van ibuiten Gouda en den bacergkriac 1 5 regels ƒ 1 55 elkp regel meer ƒ 0 0 Advertenties in het Zaterdagnammer 2 S btiaiag txp dea pnia lieCdadiigheidfi advertentiën de helft van dem pr ABONN EUfiiNTSPRllS per luwartaal 2 2S per week 17 cent overal wiutr de lygmgjav p r loppetr geschiedt Franco per poet per kwartaal f 91 jU ouwmoitMi w aden dagelijks aiangienomen aan ona Bureau HARKT 31 GOUDA Uj oofe agvnten en loopers den boekhandel en de postkaatoren Ome bureaux € n dageUJka geopend van 9 uur Administratie en Redactie Ttelef latwuc 2746 Postrekening 48400 Woensdag 2 nur MATINEF Tow lederen leeftijd met als h fdfiln DOLLAHPRINSëSSLN Entri e 15 en 25 e t Verwacht Een Vronw hwam Fépé Ie Moko r INGEZONDEN MSDBDËELIN6ËN 1 1 regeUt ƒ 2 26 eUce rvgel meer 0 5fl 0 $ de voorpagjiia 60 hoogÊX Q woaa adv rteatiëin en ing zondien mededeeUngen bjj contract tot zeer eeredaoe rd D prljs Groote letters en ran d i borden berekend naar plaatmiimte DE FRANSCHE KABINETSCRISIS Chautemps weer Kabinetsformateur Gewges Bonnet s pogingen gestrand op de houding van de socialisten Anton Coops Be O G T heeflt Zaterdag een communiqué gepfqlbliceerd waaidm wordt gezegd dat de C G T zeeir gfttroffen Is door de pogin gen om haar verantwoordelyk te stdlen vwor de poüdtiekje crisis Dq C G T aldus ht t oo nmnmi ïujé heef steeds een geeet viar verzoenjng getoond in de potgingen garanties ivoor de rechten der aatoeiderg te zOfloan De S G T heeft zich loyaal ter beschikt fckiig van de regeering gesteld toen deze een beroep oip haar deed de algemeene bond van FnuoBdhe werkgiefvars heeifiti evenwel geweigerd gervolg tw gienren om dit beroep en heeft dlua de iverantwoordeMfkheid voor het mislultfken op zich genomen Advertentiën kunnen worden ingez iden door tussohenkomst van soliede Boekï tU elaren Adv rtenÜetmreaiix m oase agmten exi moeten daags v6ór de xdaatstng aan Het Bureau zijn ingekomen teneinde van oinuune vermkerd te zün DROGIST WIJDSTRAAT 31 Abdijsiroop Thijmstroop Siroop Famel Verviis DE GEBOORTE VAN EEN PRINS OF PRINSES LET OP HET SEINI de opdrajcht tot vwnmang van een kaWnet van een veifbreed volksfront aanvaard had Hy verzocht de fractie hem volledig vertrouwen te schenfesni tot de byeenkomst van een riationalen raad die tegen hedenavond hyeengeroepen zou worden en waar hy verslag zou uitbrengen wan zijn ondarhandehngen De fractie verleende haar voorzitter het gievraagde vertrouwen Blimi heetft daarna de partijleiders geraadlpleegd maar moest den Presideat hedenochteind mededeelen dat Ü GT kabinet kan sameneteUen Verklaring van Blura Bij het verlaten van het Ely see zeide Blum tot de p rsv rbagenwoordigere k héb getraidht een combinatie tot stand te lbreng lh die ik zelf stombmoedig had genoemd Wy moeteni aiannemen dïit ay diat inderdaad was wamt ik ben niet geslaagd Ik constateer oweriigenö dat aij door de openbare meeninig gunsibiig ontvangen was Er resltte my dua een zuivere volksfrontcombinatifi De radicaal BociaMstische fractie heeft gisteren vergaderd en er bleek daar ni zekewi oppositie ixigen dleelneminig der communisten aan de Teigeering te zy n Ondier deize omstandigheden koni ik alleen maar van m Jn poginigien afzien Ik acht het nutteloos mü lasvgieir in te siannlen Chautemps aanvaardt opdracht in begrinseL President Lebrun heeft zich vervolgensopnieuw gewend toU Chautempa die na aynbezo aan het Ely ee zich In beginsel beread verklaard heeft een nieuwe regeeringta vomien I fï Verklaring van Bonnet Tegienover vertegenwoordogers van de pera heerfJt BoniBet een verklaring afgeïe d waarin hy zeade Jk ben er mft vani ibewust mym pUcht jegens Jwt land te hebben gediaan Na de dramatisdhe uren die ik me vriend Chauteffnps heib beleefd toen ik op a Juni 18817 uit Waahington ba Parys aan kwaimj kan ik met trotsch oonstateeren dat de technasdhe situatie van onze financiën heisbeld is De gewone fogrooting is in efvenwldht In die schatkist beviinjdt zich e n bedrag van onigeveer zeven müliard Wj hébb de leeninig van zes milUard aan Londen terugbetaald en op dit oogenblik ondanks deze afloasinig ondlanfcs het Langryike deficit og mize handelsbalans zUn die goudPQserves die bcsdhifchaar aijji voor de defenaiehehoeften belanigrijiker dan aes maan ien tgieleden Het tJoekomfrtige kadunet is een waar zor uikind gebWien wamt gediuitiende het afgel oopen weék eiiule 4jn in eên betrekkelijk kort tydi teat verscheiid ene staatsliedtin H Mi pen om hun aoiigien aian de irorming te tviydeDsi Qeatge Bonneti de minister van firifncien ia het afeeitoedeai numisterie heeft Zaaier da liavond aan den president van die repu Iblid Lebrun niedeigiedeeld dat hJg cj in toeatesode een nimwei regeerin te normen De beaprekisitgen van Bonnet faadden tot resultaat dat de parlean mtBfractie ea het part lwEitnur vani de radLoaal aooiaUstische paifQÜ een motte aannamoi waarin de vetr gnderden vcrtrouwcfn uitspraken in den kar binetaforanateuir Bü de sodalnAen stuitte Bonnet edbfier op maediyidieden De socialiatiaohe fniictie beBloot haar vroeigere houding te handhaiven su schrifteiyk mede te deélenj dait de socialiaben aan een ministulie Boinnfat i eit kunuen dselnanKin en het etvennun miiilan steunen edhter zonder da deze houding zich ultsitrekt tot eUke regeering oradier leidin g viani een radicaial socialJati In ea tweede motüiei helb3 ein de radicaalmdltlifiten toen gcpziofesteenl tegen dit beAmt der yocialiBlteav dait een pezisoontijk ka raktev diroBg iMiag heedK I Geoi es Boii t aian den ataatapresideh medegedeeld dat h vun de vüitming ivan een kaibinet ntoesib eiizien Na iBluni te hébbMv geraja Ieegd ovier de howËng die de eocdiaUsten zoaideni aannemen telgen een nieuw vKdkafrontScaibinet waarvan fflö nfet de kndingi zoudeini hebben heeft president Lébiwi yfiTVoigeix Sarraut Iq zich ontlboden Na Sarraut verscheen Chaut topB op het I Elyses en tenslotte braciht Blimi veradheidene bezoeken aan president Lebrun Hükèaar in oveiieenstenimiïig met een apaneildng van Bonneit Is in den loop van den Zraidag de ï dracht tot he vormen TOn eeto uieaw kaSnnet aan Leon Blum gegeven nuuuook Blum is niet geahaaecL Men schreef Leon Blum het voornemen e aguj tweede katoinftt een broedere basis te geven door een beawep te doen op de deeln nimg of wanneer dit niet hikt oip de daadwerkel kB medewerking van vertegenwoordigers der commuwBtlsche partij tt elijkertyd de medbwerkin na te streven vafl representatieve peraoonï jkheden van het centrum vooral van republikeinen mider me men den naam van Paul Raynaud I N spanning wachten wy het bericht van de geboorte van de nieuwe Oranjetelg Wanneer het zal komen We weten het niet het kan evengoed heden als morgen of een lateren dag zyn dat het alarmsignaal van den Telex dienst ons oproept dat de blijde tijding komen gaat ENORME KOOPJES Een verklaring Van de Japansche regeering Da Japansche rejgeetring heeft de voliaren de verklaiing gepubliceerd over haar polittiek ten aanisien van Qdna Zelfs na de bezeittinig van Nanking heeft de JapanachiQ rpigeering tot dezen dag raiet nagelaten haar geduld te hewyzen fcn de Chineeadie nacïanale regeerinlg de laatste kans tfi g veax op haar houding teirug te komen De Chineesehe resreerinlg heeft zich ndet verwaardigd de wierkelyke bedoelingen van Japan te erkennen en zy biyft haar hardneklig venzet bieden zoBidBr eeraige conaiclemve met den bekl genswaardigen toestand van het C iineesche volk trf de handhaving van dan vnedte m d © orde in het Verre Ooabea ifrijen ibetreTiddngen meer met CSbineeaohe iiationale reseerinig Daarom heeft pansc ie regjeeaung befcUrteo voortaan niets mf er met de nogeerïDg te ni n te willaii hebben en te ira hten op de vestiging en de ontwikkeling van eieiDi nieuw Cfaineesche regiem dat mielfc Japan een harmou Eicu on samenlüwng Mm kunnen vormen waarop men werlrelijk zou kunnen rekenen Japan zou met een dezgiei k re aca t n volle kunhen samenwerken om de Oiineescn Japanjsche heftrekkingen fae legelen en een gi ieei nieuw aUna op te houwen Het heeft geen aan te befweren dait hetgeen vooraf g iat geen enkele wyzJging i reijgt Jn de éooT de Jajianache regeerin goedgekemtde politiek Deze Wyft vastbesldlen de territoriale onschendbaarheid ön Bonvenednlteit van Chma te lerbiedigen evenals de redhtcËii an belaigen van iedere andere mogendLeid Do venantwoordelykheid van Japan voor zoover betreft de handhaving van den vrede in htt Verre Oosten is aeSfs van mu af aan veel igrooter dan te voren De Japaneche reigeenng rekent er dus vast op dat alle Japanniaeizen nog groo ea e I krachtsinspanning ajutlen oiwilememen om d in onze BALANi OPRUIMING van verschillende soorten DAMESTASSCHÜN KOFPERS en andere LEDERWAREN FIRMA N VERKERK REPARATIE INRICHTING ZEILMAKERIJKLEIWEGSTRAAT 6 8 GOUDA TELEF 2166 Appelbollen Appelflappen Appelbrood Appeltaarten Heerlijk fUn van smaak SLAGROOM WAFELS EN SPRITSEN ZAAL s PRIMA BANKETBAKKERU MARKT 32 n de Zalm Opger 1822 TELEF 335L OUDSTE ADRES voor de Echte Goudsche Siroopwafcls en Sprits Wy zijn gereed voor directe publicatie van het verblijdend bericht Wy herhalen onze vroegere mededeeling dat het allereerste sein dat de blijde gebeurtenis heeft plaats gehad wordt gegeven door de fabriekssirene van de N V DE GOUDSCHE MACHINALE GARENSPINNERU Dank zy de zeer gewaardeerde medewerking van de Directie der N V de Goudsche Machinale Garenspinnery en met de welwillende toestemming van den Burgemeester en den Commissaris van Politie is het ons mogelyk de Goudsche ingezetenen door middel van de krachtige drietonige stoomfluit van de Goudsche Machinale Garenspinnerjj hetzy by dag hetzy bij nacht direct na ontvangst de heugelijke tyding bekend te maken Deze stoomfluit blyft bedrijfsklaar om het sein der geboorte terstond te doen hooren Dit zal aldus geschieden TER AANKONDIGING EEN ATTENTIESEIN van 30 40 aecondftn DAARNA 10 KORTE FLUITSTOOTEN elk van 5 seconden KnipiHid 25 et Sproeibadi Baddoek met zeep 5 f Baden ia gezond ADHuis va Heer op leeftijd vraagt nel W A Hoppenhroawcis Kosthuis lief biilvrouTv lUeeii Gedipl verpleger en Masseur Br met vojlediige opgar en Aan huls te ontbieden Billijke ItHJ de geboorte van een PRINS OF 5 KORTE FLÜITSTOOTEN rfk van 5 seconden ooud J Philipsw 12 K Akk no 681 Bor t d Blad Te koop een prima Chevrolet Adres M van Vliet Kftttensingell 44 e Ta huur Pakhuis met t grond ook plaats voor 2 d Van Persijnatraat 1 Tel P W Reitzstraat 1 Tel j S De Muziekschool Westhaven 12 bij de geboorte van een PRINSES Wanneer de geboorte plaats heeft tussdien 11 uur des avonds en 7 uur s nrongeais NA VIJF MINUTEN HERHALING DER VOLLEDIGE SIGNALEN PIKASSTBO SNAKEN lAGEB Westhaven 2B Te koop eert eikenhouten Buffet Te bevr Fluweelensingel 10 Boekbinderij Je adres v soorten Bindwerk J A Nieowehaven 326 Goud REDACTIE GOUDSCHE COURANT DE KWARTJES RUBRIEK Prima gem kanariezaad 14 et p p Verder alle soorten Pluimveevoeders en Vogelz Kwal is onze red L A de Waardt Wilhelminastraat 46 Bakfiets te koop Te bevr tot 3 uur mm TurtaiIig I 40 ENGELS WEMPE Lerav Jouberiatfaat 112 reeds in don zomeer van het vorige jaar gearreateerd doch vrijgelaten na tusschenkomst van innrloedrüloQ Iratholieke pezBoratIJjldiedeaLl Stoyadinovitch bö Goering Aan een oip Karinhall aangeboden déjea ner heeft Goering een toespraak tot Stioyadinoffidtch geihoudie waarin hij zeiJe dat de Zuid Slavische premier by hem spr was gekomen als een vriend bij een vriend ff ra bedden veiftnnjdt echte vriendschap De herinnerinig aian de overiedien koning i voo r eta het Duitsche volk onvergtitelijk Vervolgens wees Goering er op da Doitschland isterk is en zyn belangen en den belan ryke taak wcdkiei voor de natie ia weggele be vervniUen Neem NU Glai tai Lood t Valt moe Bovenlicht tot f 1 maar dan zijn ze i et groot PIET GOUWE 100 WeggeloopcB Zwarte Hond reu Tegen beloohing terug té Vi zorgen Prins Hcndriksttaat 88 14 dagen vrij wonen Te huur Hliizen Bloisstr 91 96 ƒ 4 76 p w Bevr B Martensatraat 18 BUITENLANDSCH NIEUWS ELKEN ZATERDAG plaatim wH IB 4s e KWARTJES RUBRIEK kleine advertenties tegen een tarief van 1 8 smalle tokstragds 0 2S eïke r gel moer 10 cent bij vooraitbeatUng Voer advertentioa onder nummer aan hot Bureau 10 et T rho gi fnxiiding doier dv rt ili tot Vrijd gniiild g 12 HM Brieven kunnen ALLEEN worden frehaaW dken da van 9 6 our ZaterdacB van S 1 nur Huurvarlaging Vier moderne nieuwe huizen L d Gonst Huygensstr i ƒ 6 7 Te bevr Uarten tiaat 4 Kippenvoeders Gemengd graan 5 et f lü pontl 48 et 100 pond E J WH jea Keizeoi DÜITSCHLAND De geestelijke Mayer opnieuw Te koop 7 Krielkippen met Ihaan Tevens te koop gevraagd kippen kno jnen en velSen Êien van Vliet Tollenstraat Gevraoigd een flinke WerVster voor de VrtJiiag Br n 748 Bur v d Blad Wegene oveivompl te kor p 1 Stofiuiger sleenwdel nog geen j ond de Ia Reylaan 36 gearresteerd Te hum eendge goed onderhooi Moderne WoningM op hot voormaUffe O Jij Tfion Huurprijs ƒ G efij per weelL 1 bevraigen by Wingerden R v Catsmi G V d Horst Turfmaitó Ste adree voor loo eten werk en eüectriciteat Jan Spee Spiiecin ati iit 14fi Telef 2826 Net Dagmeisie gi vra gd Ijange Tiendewag 61 Mej H Koelink Costuum Idniderkl verstelen lingerio naaister ƒ 1 T5 per dag K NoodgwiStraat 6 1 koop een flinke Braiulkavt am feschiict voor i oeldiouding hl t bewaren Te bevragr n I Btetkerk Markt 10 Een heerii kopje thee Probeert dan eens onae vak kundig gemêleerde speciaal thee h ƒ 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Telef 2755 De R K geesteljjike Rupert Mayer is opnieniKv £ a arrest genomen Z n airresiatie isin le kjerken in Beieren Ibekend gemaaktme Ihet verzoek teni zijneai gunste geibedenuit spreken Rupert Mayer is zwaar oorlogsjnvaüde In 1916 werd Iiem eemi been afgezet i ndis U9@3 heeft hij herhaaldelijk geprotesteerd t en de schendingen van het conoeidaait door het Duitöche rijt Hij was vrede kan waarboiigen En het Duitadhe v k Gevr in klein gezin een net Meisje voor halve dagen Crabethstraat 42 Tc koop Radiotoestcl gelijkstroom Spotkoopje Eoelekade 108 O Y LEEUWEN GrMlieweg 79 Tel 2876 KnIptlQ Vatenhandel In e verkoop van alle soorten Honten en IJzeren vaten Zwan Haridmadiine f 57 50 G j gwr Eiken of Noten Naafenachinereparatie iurichtin8l V lkkund Prijsflpg voora Naalden voor elke machine Boeman Grav JacffbaHr 1 Pension aaljgefb Mi ampalleet centrum stad Br no 16 Bur v d Blad In een uïteepteeittini voor de sociaiisti the fractie iheeft Bium verMaard dat hij BEZOBKT GOUDA e GEZELLIGSTE BETSALON Prima consumptie VAN ZOOMEREN STOOFSTEEG 18 Laat tildig Uw versiering voor de a a blijde gebeurtenis aanbmgea loor fa G L Een flinke Dagdienslbodo gevnaagd zeIfBtaji lig kunnende werken Aanm Zaterdagavon I pa half t Turfmarkt 42 Gevraagd tegen 16 februari een flinke Dienstbode niet beneden 26 j voor dag en raolit Wed J C Züderlaan Benedenloerk Stolwijk Een halfwas Handdraoier geivraagd Db Jong 4 Co Kleiweg 42 komt want ik wil naar bed mijn hoofdpijn wordt erger zei zij lusteloos Liefr kind wat heb ik medelijdenmet Je zei Mrs Safford zachtjes Hugo vroeg me of ik even naar je wilde gaankijken Wat heb je gegeten De zwezerikwas vanavond bizonder fijn Ik hoop dat je er van gegeten hebt het is zoolicht verteerbaar en voedzaam Neen ik heb er niet van gegeten ik heb alleen een sterke kop koffie gedrongen Straks neem ik nc een broodjemet een kop thee Mrs Safford schudde het hoofd Beste kind Je zult Je maag vanstreek brengen Sterke koffie en dan eenkop thee met broodjes Weet je wat erzal gebeuren Niets zei Jessie onwillig Ik gaaanstonds naar bed Ik denk dat we morgen dr Ruahbroofc eens laten komen Ik wil hem niet zien Mrs Safford kwam naast haar zitten en streelde haar hand Jessie probeerde ze terug te trekken Ze wist dat Mrs Safford in werkelijkheid niet zoo heel veel met haar op had Daarom vms Jsesle dankbaar dat zij Maandag vertrok Het Weduwenhuls was weliswaar niet zoo ver weg maar dan hoefde zij toch niet meer met haar onder hetzelfde dak te wonen Ik iees In de courant dat de eenlgeboot die vandaag van Australië komt reeds binnen is Dus dan moet Jack nogop zee zijn Ik moet bekennen dat Ik mebezorgd begin te maken Ik kan niet zeggen waarom maar Ik voel me angstig Zou je morgen misschien eens naar je vriendin Mrs Oliver willen schrijven en haar vragen of de firma iets bekend la betreffende zijn thuiskomst Zij moeten het toch weten Jessie s gelaat werd donkerrood en onimiddellijk greep aij een Japanschen waaier om er zich achter te verbergen Ik heb Mrs Oliver in jaren niet geschreven en zij zal er niets van weten Zou het niet beter zijn rechtstreeks aande fürma te schrijven Ja dat zal Ik dan maar doen of anders morgenochtend even telegrafeeren zei Mrs Safford Jessie sliep dien nacht beter dan zij verwacht had en den volgenden morgen aan het ontbijt scheen zij weer even gezond als vroegCT Op de vragen hoe het met haar ging antwoordde zij dat zij zich weer goed gevoelde Zij wou dl i margen evenwel niet met haar man uit rijden gaan maar rustig thuis blijven en enkele brieven schrijven Hij had nog verschillende zaken buitenshuis af te wikkelen en moest ook nog een onderhoud ly óben met Fagg Mrs Safford s bezorgdheid omtrent Jack scheen ook aanmerkeUJfc minder want zij sprak er niet meer over naar Liverpool te telegrafeeren Zij vond het wellicht een beetje vernederend te laten blijken dat zij zoo weinig van de zaken van haar zoon wist Zij besloot te wachten tot de volgende week Al haar tijd en al haar gedachten werden in beslac genomen door het in orde brengen van haar nieuw hula Het Is een jwachthuis zei zij bij zichzelf met een zucht van voldoening terwijl zij voldaan rondkeek op den eersten morgen dat het huis kant en klaar was Ik kan hier onbezoi d leven Er zijn erger dingen dan douarlère te zijn Over een paar maanden zal Hugo ondervinden dat hij mU niet kan missen Ik ben degene die zijn verkiezing tot stand moet brengen Zij zette zich aan haar schrijftafel om een brief aan Deedes te schrijven toen hij juist werd aangediend Hij kwam aarzelend binnen als iemand die onvasten grond onder de voeten voelt en die eigenlijk liever zou zijn weggebleven Hij kwam rechtstreelta van Slains zonder eerst op Hardacres geweest te zijn Goeden morgen mijijheer Deedes Is u ziek geweest Hoe komt het anders dat u mijn briefje dat ik laat eens zien Zaterdagavond geschreven heb niet beantwoord hebt Ik verwachtte u Maandagnamiddag reeds hier of zeke toch Dinsdagmorgen En het is nu reeds Donderdag Ik weet het Mrs Safford antwoordde hij kalm Hij was besloten haarte zeggen dat hü in het vervolg geentijd meer had om op haar eersten wenknaar het Weduwenhuis te komen maarhaar zaken die nu toch geen grootenomvang meer hadden voortaan van uitzyn kantoor te Slains zou af doen Ik vraag u wel excuus dat ik uwbrief betreffende mijnheer Jack niet beantwoord heb maar ik had u werkelijknleta te vertellen Ik ben nu gekomen omdat ik gisterenavond met de laatstepost een brief van hem gekregen heb Hij zag de verwondering op Mrs Safford s gelaat Hebt u een brief van hem gehad En Ik heb niets ontvangen tenzij er eenbrief op Hardacres ligt Waarschijnlijkis dat zoo Ik zal er aanstonda iemandheen zenden en laten vragen Zij had haar hand reeds op de bet maar Deedes voorkwam haar Ik geloof niet dat er een brief opHardacres zal zijn Mrs Safford Wachteen oogenblik en ik zal het u uitleggen Waar is hij Wij hebben hem reeds met de Atlantic verwacht Wanneer komt de volgende boot aan Is hij nog aan boord Hij is met de Atiantlc meegekomen mompelde Deedes en o t oogenblik is hij in Liverpool Is hij reeds met de Atlantic gekomen En waarom schreef of telegrafeCTde hij ons dan niet Wat moet datbeteekenen Laat mij den brief lezen Ik heb hem niet bij me En in leder geval ik zou hem u toch ntet laten lezen Mts Safford Het was een brief alleen betrekking hebbende op zijn eigen zakien Mts Safford begreep dat hier meer achter stak dan de notaria wilde laten blijken en daarom nam zij haar meest hooghartige houding aan Er ia iets dat mij niet aanstaat mijnheer Deedes Ik vrees dat ik er opmoet staan dien brief te lezen Ik zalvanavond naar Slalns komen om hemIn te zien Prima RadlotoMtel te koop met exülra luidspreker IJsseilaan 2 Huis te huur KeteJbtraït 12 Te bevna en A de Groot Pr Hendrtkstraat 4 Te hnui een flink Benedenhu met oped pïaalte tuin en schuur a d Spierinlgstraat 9 t ƒ 4 per weeik lEen Pakhuis met houten kap en beton vloer LemduWtaag 3Ü ƒ 1 60 p w Beide bevr Katte ingeI 3S Zeer vemabkeliike Dames ei Heerenschoen bij van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 1 K vrouw laat behcerVerloren 1 zilver vulp J aohen b schuld aan zijn eigen ongeluk Tegen beloonÈnig tieruglw iSophiafit aat 9 Gem of ongem Kamers t = huur mof z pension Billijk coTid Lange Tiendeweg 6 TALMOED Te koop 2 gömakkrf k f 2 1 kanaipé è ƒ 3OostJhaiveri 49 FEUILLETON Dames Bontwerken maken en vermaken Gouwe 130 3e huis vanaf de Groenendaal Tragen hiliijke prijB t r ovptname aangeboden prima Duitsche Plano nei k Adam pracht toon Te b vr Bleekerssingpl 51 Valsoh SpeL B z a flinke net Meisje voor haltve dalgen Br no 5TO Bur v I Blad Net Meisje biedt lich aan a a Werkster Br 1 STO Bur v d Blad Welk persoon wil togen klein loon 4 prov aerieue wpl ken Br rto 588 Bur v d Blad Heden ontvangen de Nieuwe Staakoll F MAYS v h W A KleermakicT GoiAl Te koop prima barde Turf k f 0 40 affeebaald thiiisbez 46 et p 100 st by schipper Schouten ligpl Nieuwe Vaart W Z Naar het Bncaisab van ANlpii S 8WAN Nadmk verboden Croote en Welne VerRaderzalen tö huur te Goucki Br no 606 Bur v d Blad Dames en KinderHerf Beleefd aanbevelend K unsUtop pa ge inrichting Gouw 130 in Kleeding Tapijten Gordi i nen enz M SaIIord keek hem ongeloovlg aan P ® invitatie verzon lenl Wanneer n dag 01 wat geleden en zij kreeg wix weigerend antwoord Vertelde zij Je dat Neen Ik heb Mrs Colwyn dezer D K W Rt 1937 vollfediff uftKenwit Prima ptaat Br mo 607 But v fl Bla Te huur vrg rata Bovenhuis aam de Kaam ƒ B p w deetr licht Te bevr Turfmarkt ST Te koop een prima vlerken Fotkadiel meH toeliehooren Te lien Pr Hendrikatr 29 Te koop Kinderledikant m t toebeheoren voor ƒ 3 Nieuwe Haven SO T WEBLDE S PRUIMTABAK gcmig tHtttM 10 cent per Vt o Ook hl 1938 HOEKSTRA Uw Horlogemaker Gouwe 51 Me C de Wit Klevita Mm in sialns ontmoet en hoorde het Te huur een Bovemhuia geschikt voor 1 of 2 dames Te bevr Kattensingel 27 an liaar Rietmaltenfabri Moordrecht Deekbowin StucU l Nette Colporteur I gevraagd Hr no S82 Bur v d Sa wat heb Je tegen Jeasle gezegd Ik heb er met haar niet over ge Cediph Kraamveraorgster heeft Maart en April nog vrij BOl tarief prima referenties B r 680 Bur Laat Uw reparaties en verbouwingen verrichten door J Hoekael timmerman v Heuadenstraat 21 Conc pnjzen Blad Meisje gevraagd vsn 8 5 nur Aanmeldem s avonds r S uur ZatprdagsaK onds niet bij D v d Linde Groenendaal 6iï Een Jiel Bullenmeiaje gevv voor d m n Zelfst kunnende werken en kolwn Br no COS Bur v i lilad Huirfioudster gevraagd bi man alle n Br no S77 Bur 1 elokkig van de Colwyn s om SaHord naar rww rrtl nk dei toestand van haar ENORM SüO ht te InforSn haar te praten awence had de opdracht gekregen § s Safford niet toe te laten maar on Iserwljze waa Patience juist naar lafSl 5 oni te soupeeren Mrs n SJS ® zachtjes aan ging btmien S l ekleed in een I Ben iü daar Pat Ik ben blij dat je Meisje vraafrl Naaiwerk aan hulsL Ook verstellen LothmaatBtraat 20 Naai en Knipïessen voor eigen g hr patr nawï maar en padctar Snoijetraat 123 d Blad Dekens overtrekken vaW ƒ 2 mach doM gMtiH Dekenfabriek Gouwe 130 Hoc bestnat het alle één dobbeltjel Heeren Icnüpipan 10 et Scheren 10 et 2 x p w ir et 3 X p w 20 et Jongens en Meisjes knippen 10 et Wlm Hoppenbrouwers Gvoenendaal 110 Delft Roem Voor Stoppage naar de Ie GawlBche Kumrtatoppage Umellaan 84 Ha hmr of t koop Werkplaats ruimte M M2 plw 2 56 ccM per pond alleen bM DEZE KWil P G Teekeïw Gotiwe Smafceltlke volvette KAAS oojk TOor tredeiwerköop Wi p G Teekens 6oawe5G Kaa hamM in t groot m in t Wp Koopje Handnaaimachtoie ƒ ISJSO P C Bothstraat 29 roo e Br m T r BW ï l I Z Z idpta Weekblad voor Heeaw k Weekl 4 elgnor V g d OMGEVING GOUDA T S 1 1