Goudsche Courant, dinsdag 18 januari 1938

Na een langrfluri e atókte stierf heden zadit oiKze lieve Dochter en Zuster NELLIE BELLAART oud 19 jaar W H BBÏLLAART P BIBLLAAKT VERWAAI TBaOB OOB en Verloofde wmuE PIKT Gouda IS JaiWari 19S8 Gaarne geen beEoeik en geen bloemen Vera ching te Westerveld 2 u Prima Scheeren met Hermelijn of Gorilla gegarandeerd IMP CENTRALE ROITERBAH TEL 42385 R ROTTEKADE 79 C Eikenboom Do Wonderzalf voor EKSTBROOGEN en EELT LANGERAAR s PEL PASTA per doos 40 cent Alleen maar inwiflven I J C Langeraar Gadipl Drogist Voor Uw Schoenreparatie Schoenmakerq H V d POOL Valsoh Spel Naar het EUieelsoh van ANNIK S 8WAN Nadruk verboden 37 Deedes trok lichtelijk de wenkbrauwen op Als de zaak In de oogen van Saltora niet zoo ernstig was geweest sou hU er om gelachen hebben waag ogmaals excuus Mrs SaJtord maar Ik zou u dien brief niet fwf Op Oe enveloppe swnd Privé Ik kan u evenwel zeggen dM mijnheer Jack het goed maakt en aat zijn zaken een zeer gunstig verloop hebben gehad De resultaten hebben zijn fiZ f W overtroHen en zijn JlKcUe Is vol lor over hem WU behoeTO ons over zijn toekomst nu absoluut mi zorgen meer te maken ZUn Jor k il zeggen gemaakt hU tenminste n na Muziek HANS Woorden ANNlEDEHOi tenminste op den goeden weg bPi 2iich een weinig S i Tl l f het woordj to n P iet een aeke itaiif i i van den wst en Deedes de onaangename gewoon nad geen woord méér te zeggen dan n te pas kwam besloot zij geen op COOP UITG MU DEMU AMSTERDAM SINGEL 91 1 KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 3 ii L pCL Nederlandseha Staatsleening 1938 uitMeeven krachtens de wetten van 29 November 1935 Staatsblad no 685 en van 26 Maart 1936 Staatshllad no 1401 groot nominaal f 1 672 000 000 waarvan ƒ 623 000 000 reeds is geplaatst en de deelneming tot een bedragvan ƒ 257 000 000 is verzekerd 1 KOERS VAN UITGIFTE 99 pCt SahuldbtwIJztn ain toonder groot f 1000 f SOO on f 100 Aflosbaar a paii bü uitloting in 38 jaarlijksche igelijke termijnen te beginnen 1 Maart 1989 Rentende 3 pCt totl Maart 1948 en daarna 3V pCt Coupons betaalbaar 1 Maart en 1 September Vrij van Couponbelasting De inschrijvinigr geschiedt op Donderdag 17 Januari 1938 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur met recht van voorkeur voor houders van niet ultgetote obligatiën der onder voorbehoud van buitengewone omstandigheden per 16 Februari aflosbaar gestelde 4 pCt Nederlandsche Staatsleeningen 1931 1933 193J 1934 en 1936 bü de NEOEKLANDSCHE HANDEL MAATSOHAPPU N V te Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage de AMSTERDAMSOHE BANK N V te Amsterdam Rotterdam en s Gra venhacre het BANKIERSKANTOOR VAN LISSA KANN N V te s Gravenha e de BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS te Amsterdam DE TWENTSCHE BANK N V te Amsterdam Rotterdam en s Gaven hage HELDRING PIERSON te s Gravenhage HOPE Co te Amsterdam de INCASSO BANK N V te Amsterdam Rotterdam en sGravenhage LIPPMANN ROSENTHAL Co te Amsterdam R MEES ZOONEN te Rotterdam en ft Jravenhage de NEDERLANDSen INDISCHE HANDELSBANK NV te Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage i de NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ te Amsterdam en s Gravenhage PIERSON Co te Amsterdam de ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N V te Amsterdam Rot sterdam en sGravenhage VERMEER Co te Amsterdam De gelegenheid tot inschrijving is eveneens opengesteld bUHET AGENTSCHAP VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIëN TEAMSTERDAM I Inschrijvingshiljetten en prospectussen zyn bij deze kantoren kosteloos verkrtjigbaar De STORTING vai het verschuldigde wegens to jgewezen sohuldbewü en moet geschieden ten kantore van inschrijving op Woensdag 16 Februari 1938 Voor verdere l izonderheden raadplege men het Prospectus De Minieter van Financiën sGRAVENHAGE 17 Januari 1938 J A DR Wlf DE DE NEDERLANDSCHE MIDDENStANDSBANK N V AMSTERDAM 3 3L pet Staatsleening 1938 Al onze vestigingen belasten zich franco met conversie en inschrijving op bovenstaande Staatsleening DE DIRECTIE I Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL F ROND Pz Gouda Wü verkoopen en verhuren aUe soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN ZBER MOOIE AFWERKING LANGDURIGE GARAN HE BUITEN en BINNENBANDEN en CARKIERONDERDEELEN uit voorraad leverbaar Ome jarenlange ervaring is voor U een vraarborg het beste van het beste te ontvangen L N POLDERVAART TUKFMABKTl TELEFOON 2534 GOUDA Ongekend rl comfort biedt de nieuwe FORD V 8 Alle Inzittenden rljdftn In centerbalans tusschen de soepele veeren In alle richtingen zl n de 100 stalen carrosserieën buitengewoon ruim En de afwerking der Interieurs Is zoo smaakvol als men zich maar kon wenschen F0RD 193I1 NV NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM N V Utrechtsche Hypotheekbank irraBCHT Verkrijgbaar 3 Va o PANDBRIEVEN è lOO p De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG ƒ 2 101 2 251 Prima Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L Echte Wales Anthraciet 20 30 en 30 50 Eierkolen 1 25f VOOftDJEtUé HÜUBfA RIt f r iTfPa Bruinkoolbriketten merk B per 100 K G 2 ALLES FRANCO HUIS Alleen bü de GOUDSCHE BRANDSTOPFENHANDEL TELEF 2465 PIERSONWEG 5 TELEF 2465 V V o VERTROUWD VAKKUNDIG GOEDKOOP 3 punten om te overwegen als U gaat VERHUIZEN Raam 107 109 Vraagt vrijblqvend pr sopgave POLDERVAART TURFMARKT 1 GOUDA Vraag terstond aan ons Bureau MARKT 31 de ter gelegenheid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin gecomponeerde Nationale Feesthymne NU JUICHT EEN VOLK Tekst van ANNIE DE HOOG NOOY Muziek van HANS KRIEG Prfls slechts 35 cent De K R O en de PHOHI namen Nu juicht een Volk reeds in hun programm op Reeds beierden de klokken van het oariUon van het Koninklijk Paleis op da Dam in de hoofdstad de Uaniken van No juicht een Volk bespeeld door den beiaa dier den heer Vincent De bekende Nederlandsche zangeres J4 Vincent zong het voor de camera en micni foon van het filmjoumaal ®= Ta van musici hébben het gunsijg beoordeeld als een toepasselijk gebo Mft lied een eenvoudige en gemakkelijk te ziB gen melodie een goed lied om in kortea tijd populair te worden = BESTEL TERSTOND UITSLUITEND VERKRIJGBAAR AAW HET BUREAU VAN ONS BLAD MARKT 31 GOUDA J TELEF 2534 No 19628 76e Jaargang Dinsdag 18 Januari 1938 eOIMlHË OIIIJMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEBfiAMR AOCTt BBROMWOUDI BODCGRAVBN BOSKOOP GOUM AK HAASTBECBT MOORDRECHT MOERCAPELLEi OEUWB KEIEK OUDffiKBBK OUDBWATER REKTWIJK HBOONHOVnf BltHLWUK WADDiNXVEraf ZEVENHUIZEN eoa ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda esi omatreken behorende tot den bexorgkrinjc 1 6 rc4 ped £ 1 30 elke refél meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorffkrinc 1 5 rpgelb f l riö elke rOK t meer ƒ 0 8Ü Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bijtlag oip den prjjs Uetfdadigheida adverteotdën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hoogvr Gewone advertentien en ingezonden mededeeldngen bij contra ït tot zeer geieduceerden pr lfl Groote letters en randen worden berekeoid naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingeaonden door tusschenkomst van poliede Boek jndelaren Adv rtentiebureaux en onse agenten eai moeten daagt vóór de plaatahif aan Het Bureau zijn ing kon en teneinde van opname verzekerd te zün Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUSS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 c tit overal waar de bHonginC P looper feschiedt Franco per post per kwartaal 8 1 AboniMmenten worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA btl oiuc a enteD en loopera den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux tÜn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie llelef Interne 2746 Poatrekenina 48400 De strijd in het Oosten Japansch ambassadeur in China zou reeds zijn teru preroepen Chineezen doen aanval op Hangtsjnu Voifigens inlichtingen Uit Sjanglhai zou Kawaigoe de Japansche am baasadeur in Ohina aan de pers verklaard h ebben dat hy reeds een telegram van ayn repeerlng Iieef ontvan geai waarm hij naar Tokio wordt terug roe pen Naar verluidt zou hy vervangen worden door een ambassadeur ad Interim Uili Sjanghai wordt gemeld dat de Japanners versterkingen naar Hangtsjaix zenden ivaar Ohinwöclhe troepen de Japansch stellingen rondom deze stad höbiben aa p geTtillen Acih Ohinoeeche divisies hebben Joejonel tien krau ten westen van Haulgts u bereikt De Jaipansche autoriteiten h bb n in de wyk Poetoeng te Sjanghai den staut van beleg afgekondigd in verband met oigeregtldhtden aldaar Naar Domei sint hebben de Japanners m allerijl belangryke versterkingen naar deze streek gezonden om de Chineesche aanvallen op die Japansche stellingen rond deze stad af te slaan De Chineesche troepen die onder bevel staan van generaal Tsjang FaiKwei zyn de by Hangtsjau uitmondende rivier de Tsientang overjeetoken en hebben het op 10 K M ten wegten van Tangtsjau gslegen Liausiatsjeng aangevallen waar hevige gevechten gelevwd worden In d n afgeloopen nacht hebbe de Japanners ook talry kp Chineesche aanvallen moeten afslaan op Joehang dat ten noordwesten van Hangtsjau ligt BUFTENLANDSCH nÜuWS ENGELAND De a s biyde gebeurtenis aan het NederUmdsche Hof Voorbereidinig voor feesteliikheden te ïjonden De Nederlandsche kolonie te Londen heeft reeds alle vooiibereidlngen getroffen om zoodra de blyde gcèeurtenSa aan het Nedprlandache Hof bekend zal worden op gepast pastMijzc uitdrukking te geiven aan haar vreugde De ulUloodigjngsIraarten voor de special laiir stonde welke in de Nedierlanidsche kerk in Aus n Friare bij de beurs zal vorden gehouden liggen reedö voor de erzpnding geroed De Nederlandsche legatie al de officieele m dedeeling vani de Nederlandsdh rt ge ring teiefonJsclh doorgeven aaai den predikant Wanneer het nieuws niet te laat in dien avond bekend zal wordean izal de kerkdienst r eds den volgenden ochtend VjTinen Wi rden gehouden Het kericgebouw dat uit loóO dateert het was een geschenk vwn koning Edward VI zal wordeai versierd BeliaLve officieelte maalt den n andere feestelykhedeiv die reeds ztJn vastgesteld eal in het tehuis voor de Nederlandsche zeelieden byi Billingsgate een feeSt worden georganiseerd indienl op den Nedei ndschen nationalen feestdag een Nederlandsch Schip in de haven van LoiWden zal lig n VBREENIGDE STATEN I Landwinning in Florida In een uitöenzetting voor de AmerikaanBche vereeniging ter bevor ring der we tensdhajpi heeft dr J H Davif vani de universiteit van Indianapolis verWaard dat dostaat Florida voortdurend land win liangade zuidleijke kust Hloode mangroven een tropÓEjiphe boomsoort worden lanigs de kust geplant en strekken hirn wortels steeds verder uit naar zee droog land aöhter zjchdatend Een belangrijke toeneming aam landIn de Ibaai van Florida tot aan Bj rnPsSoundi ten zuidwesteln van Miami kan hier door worden waargenomen j Vele landriffen zij n grooter geworden ewandere vci aaneengegroeid Ook höbben Klch nieuwe riffen gevwimd die door f mangroven op ondiepe plaatsen zijn opge Ihouwd De mangrovefboom heeft lange wortels die diep vastjgrijpen in klei slïb en or iganisdhe oveiflïljfselen terwijl ook oester helpen veel Ibödraigen tot de vorming vanhiet ndeuwe land I Bouw van grootere sla schepen dan In j vlootverdiag toegestaan j Volgemö vooraanstaande autoriteiten iïiVfashington treffen Engeland en de Ver eerJgde Staten voorlbereidingeii oor denbouw van grootete slagschepen dan krachtens hel vlootverdrag van Londen is toegestaaii voor het gtetval de berichrten dat Japan eveneens igrooijerpi slagwhep n gaatbouwen bevestigd worden De woord oerder der regeering heeft als zyn meeninig e l rnen gegeven dati de mogeniheden dip bet rvHoötlverdrag heibben ond rtecken4 welHcht Japan formeel om inuchtflngen bPtreffeïBdeaijn boTHwsirogramnia zullen vragen alvorens stappen te doen met betrekking tot die verdragsbeiperkïnigiert De woordtwxerder zeide verder dat indien het bericht bevestigdwordt de Amerikaansrfie marine ongetwijfeld de ibetvoegdiheid zal trachten te veikrijgwi slagschepen van gelijke of grootere afmetlingeni te bouwem Versterking van de vloot j Het Ituahtvaartibureau van de vloot der Vereenigde Statem heeft het voornemen v oor 1 41 2050 vliegtuigen te bouwen in plaats van IfllO zooals eerst het plan was deelde vice admiraal Cook de chef van het ïnireau mede in de desbetreffende suiboommlssle van het Htiis van Afgevaardigden Admiraal Cook deelde verder mede dat sommige escadriHes van de marinektcht macht van twaalf op achttien machina gebracht zullen worden Ook zal tiet aantal lestoestellen vergroot worden het aantal toestellen van de vloot zal niet aantmerfcel Jk worden vermeerderd Het nieuwe plan ia nog niet door het departement van marine gtoiedfeekeuTd Ook zeide Cook dat hoewel op het V gramma voor het komende Jaar 1920 vHegtuigemi stonden men verwadhtte dat teger het nde van deaie periode slechts 1870 toestellen zouden gereed zijn gekomen tengevolge vaii beperking van de beschikba gelden D commissie voor het toestaan van gelden van het Huis van Afgevaardigden heeftaanbevolen Bovendien stelde de oommissie voor gelden ter beachikkinig te stellen voor bet afiMHiwen van meer dan zeventig sdhepen die reeds op stapel staasL BELGI8 Rapport Van Zeeland gereed Publicatie Woensdag verwacht Het rappi rt hietreffende fe internationale economische enquête van den Belgisdhen oud minister presidenj Van Zeeland ia thans geheel klaar Men wertik rJleen nog aan te vertaülng van dit document dat Ha UMiag of Dinsdag in het Engelsch aan de BritBdhe regoetring en in het Pransch aan do regeering te Parijs zal worden ovet re legd Verwacht wordt dat rapport Donderdagochtend zal worden gepubliceerd Minister Spaak yu voomemens zijn hot document dat ongeveer 40 getypte pag na s beslaat Woensdagavond aan de Belgische en iboitenlanidsche jouainallisten te overhandigen DIJITSCHLAND Hoog water Groote overstroomingeil Uit alle streken van Duitschland komen berichten over geweldige overstroomingen en hoog water B Passau moest een nueters dikke ysbarrière in den Donau met dynamiet worden opgeblazen om plaats te ma FRANKRIJK STAAT VOOR DE KEUZE Het gaat thans volgens de Temps om de beslissing revolutie of herstel der natie Qjeen tijd meer voor uitvluchten Aan de kalbinetscrisiis in Frankryfe heefv de Temips een hoofdartik gewijd waann h ibeikende Bar jtadhe dagblad de houding aangenomen door socialisten en communisWngodupfflide de reigeering van het kabinetOhauteimipa scherp veroordeelt Het Piar Bche blad brei in herinnering hoe de mi nisteripfresidentt Ohautemps IJijdiens de KaDiomittEngi kort voor zijn afbrede i aan het land de gdieele waarheid heeft gezegd en aan de meerderheidspartijen en hmntiie vötteigcniwoordigers in het Ibewind de verantwoonüedUkheid welke op hen rustte heef getoond I Ohautemps heeft klaar en duidetiJK gc crokere aldue de Temps hy heeft een even klaiar en duideliik antwoord vi rwaditt en dit Diliwoord is ook terstond gekomen De tf cAalisten he bben dch van bet bewind aftgekeerd de aocialistische minlaters afgevaardigden v n hun partij in het kaibinet höblben aan de party de vw rkeur gegeven boven dp natie Men verzekerde weï eens d de mcialÜBtische partij een re piiiblükein£rhe regeeringspartiy zou kunnen worden De proef is gemoimeni Het was voldoende dat em ra dicaalsocJalistiscSi minister pTeeident toruiggreeip naeir de groote nAtionale traditie de ravolutiontiaire agitatie veroordeelde en ten otte de cmnmunistische party verwees naar haar geliefde bedgheden om die 9ociaHsWflAe partij ar toe te brengen zich met de communiaten i die oppositie te sclmren DaaKmede is de sluier weggenoimen aldua de Tempe H ia voortaan duidelÜk dat in het groote avontuur A het volksfront de Marxistiache partyen sledhts hebbon ge De Mondstiache partyen dlrongen mr ongeduld aan op een Ministwr presddent Ohautemps heeft niet geaarzeld t geïieele volk tot getaig te roepen H j heetft de TOortdurende agitatie door de rewcdutionaiaire partijen aan de kaak p BtelW Hflj heeft verklaard de opstanden vrm het yverheddspersoneel tiegen de natie niet td zullen dulden Hjj heeft tot de arbeiders geregdi dat zij plichten hadden jegrns het laittL Hy heeft hun gevraagd alle vormen Tan gawedddadigheid en onweibtigheid af t wiijaert jWanmeer het vertrcnxwen ondermynd ia aldus vroeg de minister president 410 feaw ie regeering haar taak ivervullen Hoe zou oani regeering die in oonfUct is miet deg aieni aan wie zij haar ontstaan dadkit haar werk kunnen voortizetten Teaïslotte heeft hij gevraaird aan d partyen zijn veiMaringen goed te keuren dan wel te veroordeelen Dit w ® beilianlgrijkste feit Voor de i eiarate maal sprak de leidet der regeering tracht de revolutie te bevoideren zelfs ten wor de Kamer en daarmede tot het larja koBtetvan de algieJieeflSe ontwrichting van he land Een terugibhk weitpend op het jongste g ibeuren herinnert de Temips er aam d tJ on iBnïtB den k acht gBn artwid van m niater Georgps Bonnet de financieele toestand MiCTiiistigBr werd Daarvoor waren eiig niijk geeni tadhiüsche oorzaken te vinden Miflls Kfarpwadentl 3ïaiutemip8 iheeft er terecht op IBPwezeai dat de Praneche bogrootln in PMïwiidht is en de schatkist in staat de eerstkomende betalii ren te vemditen Hpi is andere ds zeOcer da sedert de vorming wn het ivolksfroiït kaWnet onder radicaaU ociallistische leiding de ministernpresident n te minirter van financiën onophoudelult Un gegplaatet voor hindernissen die ij slechts met mioeite kondeni owerwiranen anet eenl zoodanige bewogenlheid en een zoodanige vastbeslotenheid Er ia geen tyJ meelr voor uitvluohten hiet i onmogpiyk geworden de uiteindeUïke beslissing te verdagen En een verdajring daarvan zai evei onmogeJijfc zijn voor de nieuwe regeerinar die im wordt igeivormd De beidie Mairxiaösche partypn hebber zich ma te meer t en de natie vereonigd Dat is die lesj welke deaet regeerinp criai s brengt Het programma dat minister president Chaiutemps heeft aangeduid 19 ooit aan de regeering die hem aal opvolgen dwingend voorgeschreven Maar het hcwy Is gelerord aJdius de Temps dat hcL Mandane elk werkelyk herstel van het land onmogely k maakt De revolutie of da natie dait is de keuze Het geheim was goed bewaard gebleven en dit was het eerste wat de bewoners In Slains hoorden betreffende dezen omkeer in politieke zaken Op Hardacres werkte het bericht als een donderslag bij helderen hemel Hugo was eerst spi akeloos en daarna In hooge mate opgewonden Hij reed dadelijk na i het ontbijt naar Lord Raöcllffe en Jessie lunchte alleen Daarna reed zij met de dogcar naar Slains Zij nam William mee en bij fie Groene Draak zei zij hem daar feen uurtje op haar te wachten want tij moest een paar visites maken Als zil over een um niet terug was moest hij h ai bö Deedes komen afha n want daar iaou zij haar laatste bezoe afleggen Het was juist marktdag en de boeren uit den orfitrek stonden in groepjes op het marktplein het opzienbarende nieuws te bespreken Jessie voelde de nieuwsgierige blikken die op haar geworpen werden maar zlj stoorde er zich niet In het minst aan Zij sloeg een smal zijstraatje In dat uitkwam op den broeden weg die langs de rivier van Slains naar Stoneport loopt De Industrleschool stond aan het einde van de Radclif f straat Het was een groot gebouw van rooden zandsteen omgeven door een goed onderhouden grasperk en afgesloten door een IJzeren hek Het eenige bezwaar was dat het te ver afgelegen was maar daar het een geschenk was geweest mocht men er niet te veel van zeggen De school was mooi gelegen en het uitzicht over de velden was zeer aantrekkelijk Woi4t v Tc4 d Ledigheid verlamt de krachten van den geest maar de arbeid wekt alle levenskrachten op neer Jack vindt het niet prettig dat zijn broer getrouwd Is Ook hij had Miss Hamlyn lief Dus ik bid u laat hem met rust Men zegt altijd dat de tijd in zulke zaken wonderen verricht ofschoon Ik niet uit ondervinding spreek Goeden morgen Mrs Safford De lafitste woorden van Deedes wierpen ten minste eenig licht op de geheimzinnige zaak maar Letltla Safford voelde zich weinig op haar gemak toen zij met haar gedachten alleen bleef Zil had een gevoel ot Nemesis haar op de hielen zat Doch er gingen maanden en maanden voorbij vóórdat Nemesis zich aankondigde Een opzienbarende bekendmaking De kantoren van het blad van Slains waren gelegen op de Markt dichtbij het raadhuis Bij elke wekelijksche verschijning werd volgens oude gewoonte een korte Inhoud van het blad aan het raam en buiten aan de deur opgehangen Op den eersten Vrijdagmorgen volgende op het bezoek van Deedes in Liverpool was deze bekendmaking bizondèr groot en luidde Verkiezingscrisis Nieuwe en Interessante ontwikkeling In het Oostelijk district Mr Jack Safford biedt zich aan en is aanvaard als candldaat voor de Liberale Partij Broeders bestrijden elkander In de Arena Ontsteltenis op het Platteland merking te maken Ik vind het onnatuurlijk buitengewoon onnatuurlijk dat Ik door u berichtvan mijn eigen zoon moet krijgen Zegme heeft hij wellicht in dien geheimzinnlgen brief ook uitleg gegeven overzijn trouweloos gedrag Neen Het is maar een heel kortbriefje Het heeft betrekking op zijnlegaat Het bedrag Is hem vanmorgraiper cheque uitbetaald Hij vroeg mij ofik u wilde mededeelen dat hij u laternog zou schrijven Dit is eigenlijk alleswat er In den brief staat Wist hij dan iets van het legaat Weet hij dat zijn broer Intusschen is getrouwd Ja dat weet hij antwoordde Deedes En toen verscheen er op zijn gelaat een eigenaardige sphlnxachtlge uitdrukking waaraan zelfs Mrs Safford geen uitleg kon geven Er moet iets achter steken mijnheer Deedes Ik vertrouw u op het oongeblltt niet Het lijkt wel of Jack diep beleedigd Is Is het mogelijk dat u valsch spel tegenover ons gespeeld hebt terwijl hij In het buitenland was Dat u hem met de gebeurtenissen hier op de hoogte gehouden hebt en dat u zelfs getracht hebt tweedracht te zaaien tusschen mijn zoons Als u zoo over mij denkt Mrs Safford zal ik niets meer zeggen antwoordde Deedes onverstoorbaar Er was een oogenblik van gespannen stilte Mts Safford was woedend maar niet minder nieuwsgierig Zij had haar woede op Deedes willen koelen maar zijn gelaat stond onbeweeglijk Zij voelde en wist dat hij op het oogenblik de FEUILLETON sterkste was i Ik zal zelf aan Jack sahrijven en hem verzoeken zijn vreemd gedrag be hoorlljk te verklaren I Dat zou ik u niet advlseeren Mrs i Safford tenminste op het oogenblik niet Mijnheer Jack wil niet lastig gevallen worden En waarom niet Hij is slecht te spreken wat betreftHardacres en zijn broer Ik heb hem gesproken en als ik u een goeden raadmag geven laat u hem dan voorloopigmet rust Zij hield den adem in Hebt u hem gesproken Maar hijweet toch niets van het codicil hoop ik Als u hem dat gezegd hebt zal ik hetu nooit vergeven en dat zult u ondervinden Hij weet niets van het codicil ende hemel verhoede dat hij het ooit teweten komt Het is onze plicht de plichtvan ons allen het voor hem geheim tehouden En nu moet Ik gaam Het spijtmij dat ik geen prettiger tijding vooi uhad Mag ik u nog gelukwenschen metuw nieuwe woning Het la het mooistehuis dat ik In langen tijd gezien heb i Mijnheer Deedes u weet méér dan 1 u wilt zeggen en ik geloof dat u nietoprecht tegenover mij bent Deedes glimlachte j Er is niets meer te zeggen Mijn I