Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1938

De Wonderzalf voor EKSTEROOGEN en EELT LANGEHAAR s PELPASTA per doos 40 cent Alleen maar invn Uven 111 J C Langeraar Gedipt Droglit traden van het volkKommtusariaAi van balfenlandsohe Zïüken tee en het uitdagende en brutale optre len der a fenten vpn Japan en vaii den mariontettenfltaat M indsjoekWö aan oi ie Oosteiyke grenseïii Deze verklaring werd met luide to j üchingnn ondersteund Verder begi p Ik niet zoo vrrvi gde Sd in ïf wat thamis in Frarkryk gejairt Hjc la het mogelijk dat de reg H i itig vameen land waarmede wy in vilj njauwe betrekkingen ftaar op zijn grondgebied hct l eat a van crganisaties toelalat w aüt de tfr our legen de Sovjet Unde willen jifK fenen en organifcerren Sdanlof vroetg den voo zi ter van den raad van vollracommissar ssen hiertegen doeltreffende maatregelen te nemen Vandaag komt de Raad opnieuw bijeen l Prima Scheeren met Hermelijn of Gorilla gegarandeerd IMP CENTRALE ROTTERDAM TEL 42385 R ROTTEKADE 79 C Eikenboom Voor Uw Schoenreparatie Schoenmakery H V d POOL Raam 107 109 schen onmogelijk worden Goed Maar In dit bijzondere geval zou die reden een beteekenls voor mij kunnen hebben Annabel hieW de oogen op haar bord gericht 2iOU het nu komen dat Intieme gesprek dat zij altijd gevreesd en tegelükcrtljd verlangd had Want reeds van het oogenbllk dat zij Jessie op Hardacres ontmoet en in haar trouwe vriendelijke oogen gekeken had voelde zij eai warme vriendschap voor haar Zij koesterde sinds la g geen wrok meer dat Jessie Hugo Safford s vrouw was en zij had een verlangen om haar gelukkig te zien Gedurende de laatste maanden had zij dikwijls aan haar gedacht zelfs gebeden voor haar geluk ofschoon zij als bij Intuïtie voelde dal het huwelijk met Hugo Saffoifd voor een meisje als Jgssle Hamlyn wel een teleurstelling moest worden Zij betreurde dat deze teleurstelling leeds zoo spoedig gekomen was Zij vreesde het uit Jessie s mond te zullen vernemen want zij begreep heel goed dat deze op het punt stond haar hart voor haar uit te storten Ik vermoed dat u wel ziet dat Ik niet gelukkig ben zelde Jessie even later Ik heb nooit kunnen uitstaan d t vrouwen ovot hun huwelijksleven spraken en ik ben ook zelf niet van plan er veel van te vertellen Ik mag niet klagen mijn man Is goed en Hef voor mij en kan een vrouw alles geven wat zij wenscht Mijn huwelijk aihljnt echter een vergissing dat Is alles Wordt T pf l d 38 Jessie kon nauwelijks verwachten dat Annabel op dat uur niet bezet zou zijn en 2ij kon geen bepaalde reden vinden waarom zij haar wenschte te spreken zy had aan een plotselinge opwelling gehoor gegeven ofschoon zij de Colwyn s reeds lang geloden beloofd had hen in hun nieuwe woning te komen bezoeken Jessie klopte op de deur en wachtte tot er open gedaan zou lyorden toen zij Uchtfi voetstappen achter zich hoorde Omkijkend zag zU Annabel zelf die blijkbaar juist uit school kwam want zij had haar schort over haar eenvoudige zwarte japon nog aan Hoe maakt u het mrs Safford Lathom Ik zag u Juist door de poort binnenkomen Moede Is naar Londen en nu is er niemand thujs Ja ik ben niu vrij en erg blij u hier te zien Excuseert mij dat Ik even voor ga om de deur open te maken Ik heb den sleutel in mijn zak ZU sprak druk en zenuwachtig waaraan men kon merken dat zij door het onverwachte bezoek eenlgszlns van streek was Muziek HANSKRIEi Woorden ANNIE DE HOI tüOP Uiro MU Dl MU Dr ten CATE Maagdarm Rheumatische Zckiuwziekten is DONDERDAG 20 JANUARI AFWEZIG Rotterdam Eendrachtsweg 65 OFFI€IEELE CRISIS PUBUCATIE Inschrijving bak en braadvet De Niederlandiache Zuiveloentrale afd Maiig ariné Vettean en Oliën Nassaiilaan 0 1M sGTaivenliaige maakt bekend dat zij een insolirijvinig heeft geopend voor de leverinuy van baken braadvet De inschrijving staat open voor alle belanifhebibeiuten die bij genoemde Centriüe tJn georganiseerd De termijn van inschry ving sluif Donderdag 3 Fébnmri 1998 dea vwrmïddaga t iuur Degenaii die belanghebibende zijn tevens bij de Nederlandsche Zuiveleenttrale g organiseerd doidh geen uitnoodiging en formulieren hétVben ontvangen bronnen zich ter verkrjjiginig diaarvwi tot de Nederlandsche Zuivelcenltrale afd Margarine Vetten en Oliën weiMden s Grawenhage 17 Januari l9fiS I Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek I N V IJZERHANDEL F ROND Pz Gouda N V Utrechtsche Hypotheekbank OTRBCHT Verkrijgbaar 3 lo PANDBRIEVEN è lOO l o De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG ƒ 2 10 2 25 1 25 2 Prima Belg Anthraciet 20 30 en 30 50 per H L Echte Wales Anthraciet 20 30 en 30 50 Eierkolen Bruinkoolbriketten merk B per 100 K G ALLES FRANCO HUIS Alleen bö de GOUDSCHE BRANDSTOFPENHANDEL TELEF 2465 PIERSONWEG 5 TELEF 2465 KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 3 3i2 pCt NederlandSGhs Staatsleening 1938 uit eeven krachtens de wetten VMI 29 November 1935 Staatsblad no 685 en van 26 Maart 1936 Staatsblad no 1401 groot nominaal f t 672 000 000 waarvan ƒ 623 000 000 reeds is geplaatst en de deelneming tot een bedrag van ƒ 257 000 000 is verzekerd KOERS VAN UITGIFTE 99 pCt SshuJdbewtlzin aan toonder groot f 1000 f 600 an f 100 Aflosbaar pari bö uitloting in 38 jaarlijksche elflke termijnen te beginnen 1 Maart 1989 Rentende 3 pCt tot 1 Maart 1948 en daarna S i pCt Coupons betaalbaar 1 Maart en 1 September Vrij van Couponbelasting De inschrijving geschiedt op Donderdag 27 Januari 1938 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur met cht van voorkeur voor houdei s van niet uitgelote obligatien deiN onder voorbehoud van buitengewone omstandigheden per 16 F bruari 1933 aflosbaar gestelde 4 pCt Nederlandsche Staatsleemngen 1931 IVii 1913 1934 en 1936 de NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPU N V te Amsterdam Rotterdam en s Gravenhage de AMSTERDAMSCHE BANK N V te Amsterdam Rotterdam en sGra venhage het BANKIERSKANTOOR VAN LISSA KANN N V te s Gravenhag de BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS te Amsterdam DE TWENTSCHE BANK N V te Amsterdam Rotterdam en sGaven hage HELDRING PIERSON te s Gravenhage HOPE Co te Amsterdam de INCASSO BANK N V te Amsterdam Rotterdam en a Gravenhage LIPPMANN ROSENTHAL Co te Arasterdam R MEES ZOONEN te Rotterdam en s Gravenhag de NEDERLANDSen INDISCHE HANDELSBANK N V te Amsterdam Rotterdam en sGravenhage i J de NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPU te Amsterdam en s Gravenhage PIERSON Co te Amsterdam de ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N V te Amsterdam Rotsterdam en s Graivenhag VERMEER Co te Amsterdam De gelegenheid tot inschrijving is eveneens opengesteld 1 HET AGENTSCHAP VAN HET MINISTERIE VAN FINANClëN TEAMSTERDAM I Insdirüvingabüjettenen prospectussen zvin bü deze kantoren kosteloos verkrijgbaar De STORTING va het verschuldigde wegens to igewezen sohuldbewflKen moet geschieden ten kantore van inschrgving op Woensdag 16 Februari 1938 Vooi verdere bijzonderheden i aadplege men het Prospectus De Minister van Financiën sGRAVENHAGE 17 Januari 19SS J A DE WILDE eamée Een der meest opvallende kenmerken van den nleuvrelk FORD V8 Is de gemakkelijke besturing Het stuur gehoor zaamt zelis aan Uw pink de remmen reageeren op den Uchtsten pedaaldruk Het prachtige Instrumentenbord met verzonken knoppen li zeer overzlcntelljk in o luit vg t het oog Y N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Wfl verkoopen en verhuren alle soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN ZEER MOOIE AFWERKING LANGDURIGE GARANTB BUITEN en BINNENBANDEN en CARRIERONDERDEELEN uit voorraad leverbaajr Onze jarenlange ervaring is voor U een waarborg het beste van het belt te ontvangen L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEFOON 2534 GOUDA 1 BLAUWE DRUIVEN TAFELPEREN TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARUNEN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES DADELS STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTFN NOTEN OUDSTE ADRES VOOR OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prijin De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 27 TBLKF 8MI Vraag terstond aan ons Bureau MARKT 31 de ter gelegen heid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin gecomponeerde Nationale Feesthymne Tekst van ANNIE DE HOOG NOOY Muziek van HANS KRIEG Prfls slechts 35 cent De K R O en de PHOHI namen Nu juicht een Volk reeds in hun programim opl Reeds beierden de klokken van het carillon van het Koninklijk Paleis op dffl Dam in de hoofdstad de klanken van J juicht een Volk bespeeld door den beiaa dier den heer Vincent De bekende Nederlandsche zangeres A Vincent zong het voor de camera en micro foon van het fihnjoumaal = Tal van musici hébben het gunsti beoordeeld als een toepasselijk geboortfr lied een eenvoudige en gemakkelijk te nngen melodie een goed lied om in kortal tijd populair te worden l BESTEL TERSTOND UITSLUITEND VERKRIJGBAAR AAN HET BUREAU VAN ONS BLAD MARKT 31 GOUDA NU JUICHT EEN VOLK 76e Jaargrang No 19629 Woensdag 19 Januari 1938 eOÜDSGHË GOllMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEBGAMBACBT B8BKENW0UDI BODKRAVBN BOSKOOP GOÜDBRAK ilAASTEBCHT MOORDRECHT MOËRCAPELLE pnEüWERKERK OUDSRKEBK OUDBWATER REBDWUE SCBOONHOVBIf BTOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena AUV RTBmiE RUS Uit Qouda en omatreken behooreode tot d n bexorgkrinf 1 6 reccOa ƒ 1 30 dke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bakorgkrlng 1 5 rfgels ƒ 1 5r elki rogcl meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterda numnier 20 bijslag op den prqs Laefdadigheida advertentiëD de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regele ƒ 2 26 elke reg l meer ƒ 0 50 Op ile voorpagma 50 hooger Gewone adv rtentien en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer K e2 duceerden priJB Groote letters en randen worden berekeiid naar plaatsruimte Adv rtentiën kunnen wordwi ingezonden door tusschenkomst v n fioUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onse agentm en moeten daags v66r de plaatatnc aan het Bureau zifn lngeki n en teneinde van opname verzekerd te ziin Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal Ü25 per week 17 cent overal waar d bexot iBg per looper geschiedt Franco per port per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelyits aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 Gi UDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux lijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interne 2745 Postrekenin 48400 mepnscJïappeliJken wil tot het bewaren van kalmt diaciptino en sociale een ezindheid BUÏTENLANDsS NIfiUWS CHAUTEMPS GESLAAGD Georges Bonnet belast met de financiën Deibos met buitenlandsche zaken Instemming van de socialisten adviseur van deni koning © n Said Zulficar Pasja den hofmaarschalk die geen familie van de bmid is ROEMENIë Mevrouw Lupescu blyft in haar land Verklaring in een interview De Daily Herald ibavat een artikel van Eijn reiscorrespondent A L Easterman die KÈdi op het oogemfclik te Boeacarest ibevindt pn een onderhoud heeft gehad met mevrouw Lupescu Zooals men weet wordt d r bepaaldo Roemeensche kringen gieëtacht dat mevTouw lAkpescu dip grroten invloed op koning ningCarol en op dp Roemeensdhe politiek heeft Roemenië zal verlaten Oip Easteiman s vritóïig of dit inderdaad het geval zal zijni ant oonJde zi ïk machtig u te verklaren t ik niet het minste plan heb om Roemenië te verlat n Mogeiyk ig dit ik soms op reis zal gaan ala daartoe aanleiding is Maar gy kunt pi zeker van zijn dat ilt zal tetrugkeeren Alle geruchten dit ik voor goed n eg zal gaan zyn uit de lucht gegrepen Roemenië is mün igefcoorteland en ik zal hier hlyven Over de politiek wilde mevrouw Lupescu zioh niet uittnteni Gedurenkte 14 jaar heb ik geweigerd daarover ieta te zeggen zeide Kij tegen welker journalist ook Tk ben van oordeel dat alles wat ik zou zeggen mij en anderen in n oailiikheden zou kunnen brengen EGYPTE Koning Farorfts huwelijksdag npdert Het brutspaar zal niet door de stad rijder De heele plechtigheid speelt zich af binn Otehuls Dondendag zal het buwelijit worden voltrokken van koning Faroek met mejuffrouw Farida Zulficar Dö bruid zal nfiet tegenwoordig ziyn by de onderteekoilng van dö troiïwacte Er zali geen reiigieuae plcohtigheid plaat hedabeau en zelfs de atatierlt van het ouderl k huJa van de bruid zal n et doorgaan Om 11 Ufur a oöhteailds zal in het Koebbe paleis een plechtigiheid plaats vinden v aar bü ge i dames ziuilen worden toegel ateau Deze plechtigheid aal volgeng de Mohamme dtiansche wetten zeer eenvoudig zyn De va r van de bruid Joessoef ZulficarPasja aal koning Faroek de vraag stellen stemt Uwe Majesteit er In toe mijn doch ter Fanda tot wettige echtgenoote te nvmen De koning zal dian plechtig antwoorden Ik steon toe waarna de trouwacte door den koning zal worden geteekend alsmede door Joessoef Zulficar Pasja namens zy dochter eaii door de twee getuigen Aly Maher Pasja den voomaaimaten politieken Sjeik Moeaftaffli el MaragM zal ala vertegenwoordiger van de MoÜiammedaansche kerk teekienen Na t de social ifltisdie party gisteravond begoten had een reige2ring 4ChauteniT 8 te steunen is deize laatste erto e ovcrgt gaan df portefeuilles te verdeelen De definitieve ® aimenfltelU van hot ka binetOhautemips luidt thans als volg t Ministöi pï eBident Camille Chautimps Vice ipw nt van den ministenaad tevens belast met landsverd igii en oorIttg Daladier Minister van staat belaa met de coördinfftie van het eoonomisch en finanritol beleid GeoiK Boïïrtet MiitfsteT van staat belast met de lien ïtenl van het minister presidium FrosFard Justitie Campinchi Boiitenlandsdhe Zaken Deibos Binu Pnland icihe Zaken Sarraut Fiiuanciën Maicharideaia Marine William Bertrond ilAWïhtvaart Guy la Chamibre Nationale opvoeding Jean Zay Operibate werlcen Henti Queuille Handel PierreOót Aifl eid Ramadier Koloniën Stee Pensioenen Lassalle Volksgeizondheid Rucarfc P T T G ntin Koopvaardij Elbel Onder staatsaecretari i sen z jn Ministerpresidium Laurena ministerpresidium di ïist der immigratie van vreemdelingen Philippe Serre Buitenlanische Zaken De Teasan Bii nenlandsche a i ken Aiibau ï Flnartciën Hymans Marine DeIwn Soi bó Lidhamelijko Opvoedimg Cotirson Technis fli Onderwijs Jules Jullietn Opemlbarc Werken Jaubert Handel t Maxence Btbie I andibouw Andró Lia rtev Kolomiiën Monaxerville Ariïeid Lafay Hieruit blükt dat de radicalen inderdaad fe oveiigToote meerderlieid der portefeuilles geJtrgen heftAwn Tot de U S R Vhoorpn slechts Frossand Ramadier Hymart en Maxenoe B ié Tot de Gaiudhe Indépendante Philippe Serre m Delom Soifbé De meeste deaer ministers maakteii deel nit van het afgetreden ka binety zy het soms oooals Caimpinehi n Pierre Oot in een andt re functie Beaïoot ïiationale raad der socialisten imet eert aanzienlijke meerderheid hel nieii iwe ministerie jCba uteanpB te steunen de commimisten besloten dit niet doen Of ihet nieuwe ministerie een lang levrai is baadwren ia de vraaig Het is zeker wiet ótaviger dan het vorig nu er igeen socia listen in zitten en de communisten al nitdrukkelijk hun vijandarhap ertegen hebber Uitgesproken Het is n et een nationaal miiïiaberie in dien zm dat het op een bre dere naar rechts uitgebreide biisi rusten zou en het zal zich volgens de verklaringen d or Chautemps bij dp beï rekingien afp eJogd begtveren de politidk van het Volksfront voort te zetten Verklaring van Chautemps Alvorens zich naar het Elysee te bt sreven heeft Chaubempa tegenover joumaliË en een verklaring afgeleigd De regeering waarvi in ik de leden aen èsn president der repuiblieic ga voorstellen aUiua Ohautemjw zal trachten de verwachtingen te vervullen van een land dat even begeerig is naar hen ormingen en eociale rechtvaardigheid als burgervrede en eiligheid Een zware taak wac haar doclh kü zal do vervullen met het tweelediige doel d © verlangens zooaIr het algemeen kiesrecht to uiting heefj gchracht voorop te doen staan en deze in overeenatamminlg te brengen me de eischon van het welz n des lands Of het eror gaat de aoliditeit onzer financiën te l an haven sociale wetten voor te hereiden die Je vreedzame samenwerking tus schen kapitaal en ariïeid zullen verwkeren of de veiligheid en onafhankelijkheid van ihet vndter land te verzekeren w j zullen afin dez groote piiohten onze geheele toewijdintj t geven 1 Men zal bemerken dat ik speciale beteekentó heb gehecht aam een krachtige oi ranisatie van de diensten van het minristcrpresidium het coÖrdineeren en verlevendigen van het eoonlomiisch eni financieel Iele en het uitoefenen van strenge controle op de vreemrilelinge 1 Voorts helb ifc in verleg met mijn vi ierd Daladier tesloten etomik te maken van de mij geboden gel enheid onx een reorganisatie tot stand te ibrengen van de betrekkin n difl tfussdhen de ministeries van landsverdedigin g moeten bestaanl Om d©7f hervorming te vergemakkelijke hf bber rnyn collega s Campiischi en Cot hun portefeuilles te mijner beschikking gesteld Ik heb ei natuurlijk prijs op gesteld hum beitten te verzoeken de leiding van andei e ministeries op zich te nemen Na deze verachillendi wTJmigin en kan ik zeggen dat mijn kabinet krachtig is sjiraengesteld En ik zou tegenaver al onze medeburgera uitii willen gevent in mijn krachtig geloof in te toekomst van ons geliefd vaderland die slechts afhangt van onze ge De nieuwe koningin zal in een gcnloten auto naar het Koebb aleis rijden Het t dstlp waarop zy van huia vertrekt wordt geheim gehoudeni Voor den eersten keer in de geachiedtnia zullen reeds op den trouwdag van dtn koniing postzegels worden uitgegeven welkizoowe de beeltenis van de koningin als die van den koning dragen Ook de feestverlicfhting zal worden onttstoken op een w 7 als tot nu toe ongekenid is Een aantal mo keeën zal geïllumineerd z in VEREEKIGDE STATEN Amerïkaansche defensie moet paraat zyn Internationale toesiaiid ernstig v ig ns Leuhy WnüraaJ Leaahy de cheif dervlootcpynities heeft in de ondorcoramissie voor bet toestaan van geldeni van het Huis vai Af evaardigden verklaard dat de int mjitionale toestand zóó ernstig i dat de Vereenigde Staten hum nationale verdedijjjng op het hoogste peil mtt ten bleven nandhaven 0e Vereenigde Staten aldus iJe hy verder kunnen op het oogenblik hundeifen sie niet verminderen zonder de nationale veiligheid in gefvaar te brengen De po ti e omstandigiheden zoowel in Europa als in het VeiTö Oosten ajjn dreigender dam op eenljf ander momonft sedert 1918 en annzieni fk slechter dan eeni jaar gelet n De toestand der Amerikaanache slagschepen is bevredigend dodi ziü izü n aJis meer dan 16 jaar oud en vyf izyn er niet eemodenüseerd Volgens de Vinson Trammel act ibu Amnrika het recht hetoben tot 1M2 dertien slagacJiepen te bouwen waarvan er twee in aanbouw z jmi en twee op de eerstvolgende begrooting voorkomen SOVJET RUSLAND Moskou s actiever politiek HoogBte Sovjet bUeen Merkwaardige uitlatingen over eeni ge vooraanstaande SoTjet Russische bewindsleden De ihoogste Sovjet is begonnen met behandeling van de kwestie der benweaning van e n nieuwemj raiad van volkacomniisBarissen Molotof werd be aat met de vorming van een regeeringsraad ENGELAND Haile Selassies gade naar Jeruzalem Afscheid met tranen Zooals wy alreeds meedeelden is de echtgenoote van Haile Selassie Maiandag uit Londen vertrokken om naiar Jeruzalon de stdd die haar laaitate verblijf was voor zij naar Engeland kwam terug te keeren Di n j en verscheidene Ethio nört hebben haar naar kvu trem gebracht Esn belangstellende menigte EngeJscben n ngde ziiih met de donkere mannen op het perron van h VTtonar gtatidtJi re keizerin hield zidh goed tot z in den trein lat Maar toeni de negup alVheid van haar nam liet ay haar tranen drai vrijen De afgevaardigde iBa rof leverde een ry scherpe critiek op het optreden van den commisearia van juatdtie Krylenko dien haj er an besduildigde ssijn tijd door te brengen met schaken en bergtoditen Jadnof deed vervcdgeinja eeai aanval op hej beheer van den uoHnmissaria van riviertrausport Facho mof Hij verbaast er zich over dat vulgenif dezen commissaris altijd de vorst de schepen ibelenunert t varen Hjj stelt echter voor hem nog eenigen tijd aan te houden om te zien of hij zyn werk verbeteren zal Een andere afgevaardigde noemde den prprident vaaï het comité der fcunaton Ker jentsef een gemakkelijk te vervangen kantoorjoi en De vergwderinig nam Tn de vergadering van den bi og ten Sovjet heeft de afigevaaAÜi Ja Sd m if eenïge vragen gesteld bttreff nU iV practipche politiek van het volki cmn si ait tn butenlandsche zaken Hij vergelef k het zeer groote aantal in Lenin jv nd vf tegpnwonrdigde consuls van ver ch ll i le lan er met hef veet geringere aantal ovjet Rui sisptie co nsula in het buitenland ei merkte op dat ei n deel der bnitenland cie coneuh 7ijr be vopgdlheden te buiten j vit er zich meet opruiende arbeid ïegpn het 1 SemietUnie bezïg hou l Voorts vewocht Sdanof een krarlilig op Neemt u die welke op de bovenste plank staan Ze zijn antiek en worden alleen gebruikt als er visite Is Ik wU geen visite zijn Als u kopjeshebt van gewoon aardewerk zal Ik diebij voorkeur nemen ZU liep vroolijk door het huisje rond en na eenigen tijd zaten zlJ aan tafel tegenover elkaar om hun eersten maaltijd samen te gebruiken Het uui vloog om maar Jessie dacht aan geen tijd Zlj maakte er zich niet druk om dat William bij De Groene Draak of aan de deur bij notaris Deedes op haar wachtte Zij bekommerde zich nergens meer om nu zij een hoekje gevonden had waar zij zich thula voelde en waar zij kon praten zooveel zij wilde En te moeten denken dat u liieral dien tijd geweest bent terwijl Ik opHardacres was en dat wij eerst nu zoogezellig samenzijn zei ze En vertelmij nu eena wat elk woord beteekendein den brief dien u me terug schreef toen Ik twee data noemde om te komenlogeeren Ik herinner het mij zei Annabel Ik had er geen bedoeling mee absoluutniet Ik heb alleen gezegd dat het voormij beter was niet te komen En datmeende ik Daar twijfel Ik geen oogenbllk aan maar er moet toch een reden zijn waarom het beter Is niet te komen En datmeen ik We kunnen nlet altijd een reden opgeven Ala we voor al ons doen en la en een bepaalde reden moesten zoeken zou het leven voor de meeste men Ja Vrijdags heb ik nooit zooveel tedoen dan is het meestal een herhalingvan het werk dat we door de week gemaakt hebben Waar Is uw Bijtulg tfhebt toch zeker niet gewandeld Neen Ik ben met de dogcar Zestaat bij De Groene Draak Ik was vanplan naar Miss Deedes te gaan als u nietthuis was maar ik ben heel blij dat iku tref Ik ben al lang van plan geweestte komen Ik hadi de hoop dat u nog zou komen al lang opgegeven antwoordde Annabel terwijl zij de depr openmaakte enhaaibezoekster ultnoodlgde binnen tegaan Zij kwamen in een smal gangetje met aan weerskanten oen deur Annabel liet haar in een kleine zitkamer waar de weinige meubels op artistieke wijze waren neergezet ook de mooie Japansche vaas midden op tafel waarin slechta een enkele prachtige chrysant getuigde van smaak Ik hoop dat u het niet koud heeft zei Annabel terwijl zlJ in t vuur pookte Ik ben de heele week alleen geweesten dat gaat wel voor een paar dagen maar nu zal ik blij zUn als moeder erweer is U hebt zeker wel even tijd danga Ik een kop thee zetten Ik heb eengasstel Maar wat weet u van zulke enandere huishoudelijke dingen Denkt u van niet vroeg J sie enzU lachte luid en vroolljk Zij nestelde zich behaaglijk hi een lagen rieten stoel bij den haard met het aangename gevoel van iemand die zich In een vreemde omgeving plotseling thuis voelt De kleinste plichten kosten dikwijls den groottten strijd FEUILLETON Valsdi SpeL Naar het S ngelseh van ANNIE S 8WAN Nadruk verboden Dat onvergetelijke gesprek In den trein met Jack Safford had de gevoelens van Annabel Colwyn tegenover Hugo Safford s vrouw geheel gewijzigd Zij voelde dat er zich dien bewusten dag een tragedie had afgespeeld en zij wenschte op geen enkele wijze verder betrokken te zijn in de gebeurtenissen op Hardacres Dit was de reden waarom zij geweigerd had naar Hardacres te komen en ij had niet de minste moeite gedaan om Jessie nogmkals te ontmoeten Neen zij was haar zelfs meer dan eens uit den weg gegaan als zij bang was haar te zullen zien Maar nu Jessie vrijwillig bij haar was gekomen en het toeval wilde dat zij geheel alleen waren nu vond zij het prettig dat zij gekomen was De blijdschap was op haar gelaat te lezen En Jessie wist terwijl zij naar Annabel Colwyn s Innemend gelaat keek dat zU 1 haar hart zou openleggen dat zU haar j geheimen zou vertellen zooals vriendinnen dit elkander doen Waar gaat u heen vroeg Jessie toen Annabel plotseling opstond Thee zetten I aat mU u helpen zei Je e gretig Ik was vroeger ook altijd moedersrechterhand thuis en die menschelUkeautomaten die men om zoo te zeggenmaar behoeft op te winden en die nooiteens iets verkeerd doen vervelen mijgruwelijk Kom dan maar mee Als u de ia aanuw linkerkant opendoetr vindt u hettaleUaken de kopjes staan In de kaat