Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1938

10307 10475 10407 10606 lOiOTS IflÖH mftj 10T120 10780 10764 10794 10892 10901 vm Vm UlilO 11112 11189 11049 11804 llJH 11946 11861 11384 11800 11424 11 06 vg 11669 ii58rr ineea iii664 inie ii 06 u 11834 11870 11896 11I90 11027 U03S Uj llSflE ia018 12036 10094 12174 12201 Sm laari 12273 laam 13364 lasoo m a 12489 12571 12647 12850 120812 13072 19266 leiaOO 18800 18B08 13408 13411 II 18422 184f77 13568 1S 34 1 1644 13667 1SI749 13750 1 783 l3188iï 13 66 11004 UOfe 14208 142S6 14283 14913 14320 14335 l M520 1 4557 14 6B l460o 14668 14665 114S34 14 4I6 14861 14669 14904 15176 Ü 152S4 16286 16880 15882 15420 16481 IS 15503 16663 16666 16659 15680 15686 iQ f 16748 m afi 16860 15006 16001 16027 1 16089 16301 16483 l66ll 16518 16519 i 16598 16611 16021 16635 16695 16726 IflUl 1696 16075 rOlO 17065 17160 17186 ITJH 17382 17415 174J7 17435 17448 17476 17 I 17540 17W0 175 17572 17603 17608 17fl 17686 17788 17746 1776 17705 17S38 17681 17041 18095 18113 l8ia4iS 1 261 18821 IflHI 18524 18589 18546 18551 18573 18596 IfHtt 18624 19691 1B764 18884 18644 1 74 flOli 18963 18080 189 pe 19004 19066 1907 1 10188 10216 19092 10361 10367 1036P ïMti 19448 19076 19999 19660 19670 19 WHk 1081 10810 10886 10943 li9984 10995 8001 20017 20021 30a50 2a06u 20081 20171 20 20244 20340 20567 20625 3064S 20675 Ml 20767 20818 30872 209 25 ten of gehokt te houden van 1 Juli af tot den dag waarop in dat jaar het vangen van waterwild door middel van eendenkooien zal zijn toegestaan Prins Bernhard rijdt uit Prins Bernhard is hedenochtend om Uf uur ultgeredeff voor zijn gewan och i tendrlt Z K H zat naast zijn chauffeur in een open auto en reed in de richting an Soest Nedeilandsch fruit ftaar Zuid Afnka De besprekingen van dr v Broekhulzen Het standpunt van den Nederland 1 schen tuinbouw en den kleinhandel In verband met de besprekingen welkt de gezant der Zuid Afrlkaansche Unie thans In Zuid Afrika heeft gevoerd deelt mr L NlemÖUer secretaris van het Centraal Bureau voor Veilingen in Nederland mede dat de be reklngen van dr Van Bropkhulzen als een vervolg op de onderhandelingen met den Bond Westland kunnen worden beschouwd Het Centraal Bureau voor de Veilingen heeft thans reeds de moeilijkheden onderzocht die het drulvenvervoer naar Zuid Afrika In den weg staan Met medewerking der Nederlandsche regeering worden momenteel proeven genomen met z g gekoelde contrainers waarin de druiven gedurende de lange zeereis niet kunnen bederven Mr Nle moller achtte de bewering van den Zuid Atrikaanschen fruitbeurs dat men in 1958 een milltoen kisten fiult In Neder land zou willen Importeeren wel wat al te optimistisch Een kwantum van 25 millioen kg fruit uit Zuid Afrika per jaar zou meer ïUn dan onze binnenland sche markt kan verdragen Tegenover de Q import van Zuid Afrl kaansch fruit zou dan natuurlijk ook een grootere export van Nederlandsch fruit naar Zuid Afrika moeten staan en wel in de maanden dat daar de druiven schBjirs zijn De heer Tj Reitsma secretaris van den Bond van Kleinhandelaren In aard appelen groenten en tiuit gaf als zijn nleenlng te kennen dat er In de winter maanden in ons land zeer zeker wel be bewaken Dit doen wij zeker niet Uit f hoefte zal zUh aan Zuid Afrikaansch RADIO PROGRAMMA s Donderdag 20 Januari HUversuro I 1875 en 415 5 M A Rft Uitzendhig 8 Graanofoon 10 Morgenwydl 1015 Gramofoon 1030 Omroeporkrst m soliste Van 11 11j30 Knipcrursu WH Gramofoon 1 Orgel n viool 110 Kft vacs Lajos orkest igr 2 Voor vrouw 2J30 Pmno en fluit 3 Kniipcar sus 3j46 Ongelspel 4 Voor zieken a thuiffzlttenden 4 30 Orgelspel 4 60 oor b kinderen 630 Het Aeollan orkest 6 Slportpraatje 7 Voor de kinderen 7 AVRO Dansorkest 7j30 PrtgelaclM leq 8 Berichten ANP MededeeUng ml 815 CoB certgelbouw orkcs en solisten In de pan Reportage 10 45 Gramofoon 11 Berichten AiNP Hiernla AVIRO Dansorkest 1141 12 GramofoOTiL Hilversum lï 301 M 8 9 15 KRO 10 NCRV 11 KRO 2 12 NCRVi 8 915 en 10 Gramofoon 10 15 Mwgeiïdienst 10 46 Gramofoon U God dienstige causerie 12 Bendhton 1215 KRO oritest en gramofoon 2 HanclTrerkuurtje 3 Cellovoordraoht met pianobeg leiding en gramofoon 3 46 Bijbelleolng 4 45 Oursus handenarbe d voor de jeugd 6 15 Gramofoonl bM Ortgelapel 6 4 JHet K sftl Uicihtnöti m de West causena 7 nchten 7 15 Gramofoon 745 Reportage Eventueel amofoon 8 Berichten AJfp Herhaling SOSHBenohten 815 NORV ur keat O aJeatuMt een pobtieke knoop cauaene 9j80 Vervolg cowcert 10 Berichten ANP 1006 Dampraatje 10 20 V r volg conoBrt ia45 Gyonnastieklea ll JI Gramofoon Hierna Schntftlozmjg RBCHTZABm fruit mits dit niet te duur en van goede kwaliteit is De kleinhandel juicht de plannen toe maar zal daarvan alleen kunnen profl teeien wanneer de initiatiefnemers erin slagen de onkosten en daarmede de prlj zeni laag te houden GEMENGD NIBUWS De tei dood veroordeelde Nederlander Geen enkel bericht meer uit Duitschland ontvangen Ofschoon thans reeds meer dan twéé maanden zijn ysrloopen sedert de uit spraak van de t ultsche volkarechtbank te Berlijn welke den schoenwlnkoiier W H C te Venlo Wegens landverraad Ier dood veroordeelde heeft men nadien taal noch teeken mefif van den veroordeelde gehoord aldus bericht de N R Ct sZooals bekendi werden de 43 jarige C en zijn 65 jarige zwager P S uit h t Dultsche gren plafttsje Lobberich op Nov j l door de Dultsche rechtbank we gens landverradd en medeplichtigheid daaraan resp tbr dood en tot levens lange tuchthuisstra f veroordeeld C stond bij d n burgerlijken stand te Venlo als Nederlander ingeschreven vet i vulde er zijn stemplicht en werd In alle opzichten als landgenoot beschouwd Toon vernomen werd dat C door de Dultsche autoriteiten als Duitscher werd beschouwd omdat hij In de oorlogsjaren In het Dultsche léger heeft gedlen heb ben de Nederlandsche autoriteiten stap pen gedaan teneinde gedaan te krijgen dat het lot vari den veroordeelde zou worden verzacht Het gemeentebestuur te Venio heeft na de bemiddeling nog geen enkel berieht omtrent het lot van den veroordeelde ontvangen C die kort voor iUn veroordeeling uit de gevangenis te Munster naar die te Berlijn werd overgebracht heeft na zijn veroordeeling niet meer naar zUn faml lie te Venlo geschreven zijn vrouw en schoonzuster onbvlngen vóór de veroor deeling herhaaldelijk brieven van hfm Ernstige botsing tusschen bestelauto en tram De chauffeur verminkt In de Mathenesserlaan te Rotterdam la een ernstige botsing geschied tusschen een bestelauto bestuurddooi den 44 Jarl gen J V d Meer uit de Boomgaardstraat en een motorwagen van lijn elf Do bot sing was zoo hevig dat de chauffeur uit de cabine van de auto werd geslingerd en onder de tram terecht k vam Nadat men de tram had opgevijzeld heeft men den chauffeur met een sehedelbieuk een gebroken linkerarm en gebroken hn kerbeen en een verbrijzelden rechterarm in hoogst ernstlgen toestand pei auto van den geneeskundigen dienst ovtrge bracht naar het ziekenhuis aan den CoQlslngel waar de rechterarm is afge zet Zoowel de motorwagen als de auto wa ren zoo ernstig bt hadlgd dat zij moes ten worden weggesleept Kind in telt heet water gevallen Het anderhalf j rig zoontje van de familie De Geus uit de Anna Maria straat in Rotterdam is In de ouderlijke woning In een teil heet water gevallen Met brandwonden over het geheelA lichaam Is het kUid in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis aan den Coolslngel vervoerd Vreemdeling dood aangetroffert In den tuin van het geatlcht vftn De Joodschfl Invalide Gisteravond omstreeks kwart over 10 ontdekte Iemand van het personeel van de stichting De Joodsche Invalide aan Geen medewerking by lucht bescheimingaoefenjiij ten maand gevangenisstraf geeiBcht Dr G J V leeraar vroeger aan het Gymnasium te Assen thans wonende te dei Haag moest zich gisteren voor de AssM echtbank verantwoorden omdat hu nl voldaan zou hebben aan de door den bul gemeester van Assen voorgeschieven maatregelen tudens de verduisteringsproef all oné rileel van de luchtbeschern ingsoefeninj die op 26 October m Drente werd gehouden Hy zou n 1 met de lichten in zyn kamö hebben gedoofd terwyl deze naar drie 9den duidelyk licht uitstraalden door de r men Bu de behandeling bleek dat wachtmeester T Kuik den verdachte had gewaar schuwd en dat hy ook na dete waarschu wing met ayn licht had gedoofd omdat H wilde lezen Bij de tweede waarschuwing had de wachtmeester proces verbaal opgemaakt zelf de lichten gedoofd Deze gfetuige merkte op dat verd daah by een onaangename houding had aaagfH dlgden nomen Verd verklaarde dat de gordynen AW volgens hem geen litht doorlieten had sloten en dat hy daarmede meende voldoe de aan zyn verphchtingen te hebben Vi daan Hy was volkomen te goeder troW geweest Die wachtmeester Zou hem ni t eens voldoenden tyd hebben gegeven OO de lichten uit te doen De officier an justitie waa van meeniïifdat de opzet van verd wet degelyk was wezen Immers toeft de wachtmeester bfflnerop attent had gemaakt dat er licht uftstraalde had hy direct de lichten uit moeten doen j Spr wees op de groote ernst van dit f lM medewerknlg mag men z by een dergp lljke oefening verwachten en zeer zeker Vfl een leeraar aan het gymnasium die bov dien nog reserve officier is Daardoor WÜ u cn a cacM het feit des te ernstiger aangezien tfl J h zou volstaan met het geven van iemand toch zfefeer een voorbeeld behoort m reven H j jachte dan ook een maand vangeniBstraf Uitspraak over veertien dagen MARKTBERICHTEN Kaaamarkt Woerd n 10 Jan Aanvoer 97 partyen PrÜ Mi lp kw met rm ƒ 27 28 50 idem 2e W ƒ 26 26 60 Handel matig h 7 Zoo iilteiHIt 100 koortsig g en wonder m t dal il cht qure weer en b1 dlfl Eteke menac t n om U hean We st Gi echtei verstandig n neem dadelijk n AKKERTJE en vpnavond voor t naar bed gaan v eer n AKKERTJE Akker Cachet Tien leaen één dat Ge dauv mede BÜe narigheid voorkomt en morgen gezond en fnsch opslaat want de AKKERTJES werken buitengewoon bi griep gevatte koude rheumatiioh pi nen spier en zenuwpi n ii Verdnjven ook direct hoofd pi n migraine tand enkieipijit Par ia Btuki lUohii U out AKKERTJES AKKER CApHETS loop mi Ie Selassie was ook diep oi der denindruk van het afsdhmd maar hy behieldzyn p wone kalmte en waardigheid Hyverliet fliet perroti eempe mmuten voor detrem vertrok Cen n eef vaJi den negus de bekende Bas Kassa de zes jaar oude pnins en twee pnes tars vergeaellen dö keiaerlni op haar reis Een lid van het person el van de A bessyTi fecho Ia ati deelde later mee dat de kei7erm naar Jeruzalem was gagaaji omdat Engelscihe winter te strenjp I9 voor l aar gestel Meiï hoopt dat i m den zomer naar ngeland ttirug 1 keeraa ZWEPEN Hotel en RestaurantsluitiiiK Vertes voor de staat van kr oO 000 per dag Ue sliMtmg van vnjwel alle hotfU en restaurants Maanda morgen ala g vol5 van de door det werkgevers geproclameerde uit sluitinig ts Is een verrassmg gekomflr want nog Zondag had men de hoop dat de zaak zou woiTden bygelegd Oe werkgevy had den toegestemd in een loonsverhooginp van f emiddeld 10 doch hiermede hadden da werknemers geen genoegen genomea De verrassinïf over het uitbreken vajj het col flict was te girooter omdat alle andere dreigMJde artwidaconflïcten ditmaal langs 11 rrelykeri iveg waren opgelost Voor vrij Wfcl alle 3© O00 man wier arbeidsövereen ko st piat i euwjiwr afHep tffn nipwve overeenkomsten gesloten met een loonsver 1 ooguife vun gemiddeld 6 4 7 Te S uur Zondagmiddag dus slechts 7 uur oor het ngaan van de uitsluit ng waren de onderhandelingen defimtief afgc roken Den hotelgasten wend aanigez gd dat zy Zondagavond moeaben vertrekken d iar er éen volgenden dag geen personeel zou wn om hert te bedienen De tw e niet georgam eerde hdtels te Stockholm gaven huti gasten nog twee dagen tyd Dan itofliden y z cl ook bn de lutduitmg aansluiten doch zi etalen hun iper sffinleel het volle loon uit Het conflict aal ongetw feld groote ver leien verooraafcen De inkomsten v in den staat ant de YieStvag ofp alcohol bedragen alleen al Kr 50000 per dag en daarby komt dan nog de wajn en bieiftjelastmg Ook d aoogenaamde melkJhar zullen in den loo van deze week sluiten evenals de Kleiie bierhumeiL Den laiataten avond vóór de urtshutinp waren de restaurants te Stockholm overvol menöchen die heft r nofs eens van n meii Wje weet voor hoe lang Volgens efïn uit Ufang van werkgevenaryde werd verwacht da hett oonfluot wel een paar maanden zöu duren omdat er oen afgrond ga pt tusscher partijen BINNENLAND Ged uteerd Staten van ZuM HollaM Kan een beambte van de WesUand Sche drinkwaterleiding gemeente raad iUd zijn van Monster Bij laadsbeslult dd 31 December ifl37 van de gemeente Monster werd de heer A van Pee als lid van dl n raad toege laten Tegen dat besluit heeft het raada hd D J Onderwater beroep ingesteld bij de Gedeputeerde Staten van Zuid Hol land wtlk college deze kwestie heaenr middag behandeld De heer Onderwater lichtte zijn beroep toe De heer Van Pee Is beambte lu dienst van de Westlandsche drinkwater iLlding maatschappij De raad van be heFF van dezt semi gemeentelijke Instel ling wordt bij voorkeur samengesteld uit burgemeesters secretarissen of gemeen teraidsleden van de vier bU die maat sch WplJ aangesloten gemeenten De situatie zou dus niet ondenkbaar zijn dat de Raad van de gemeente Mon ster het gemeenteraadslid Van Pee be noemde tot afgevdaÉrdlgdè als aandeel houder dat de aandeelhouders hem op hun beurt als lid Van den raad van be lieer voorstelden en dat hij aldus ge kozen eigéttUlk bovön ijn eigCn dlrèc t eur zou komen te staan Natuurlijk zal deze situatie zich In de practijk wel niet voordoen maar in principe moet een raadslid voor elke functie kunn m wor dehT ahB wezen In ieder geval zou een raadslid ondorgtschlkt ijn van den burgemeester die voorzitter van den raad van beiicCT la en dat Is onjuist Dt heer Onderwater heelt niets tegen den heer Van Pee peraoonlljk maar de kwestie moet zulvei principieel worden gesteld De heer Van Pee zou als gertwente laadslld nltt volkomen vri zijn De letter van d Gemeentewet verbiedt wel niet het samengaan vah beide functies de geest van de wet verzet zich erl gen Qcdepteerde Staten zullen nader uit spraak doen Rede van Graaf v n UmtnirfiT Stimm op het diner van de Royal Fntpire Sodefy I Ziuspellng op gebeurtenissen in het Verre Oosten CJisteravonct heeft de Nedarlandsche gezant mr J P grdaf van Limburg Stilum op het diner van dt Royaiempire faoclety te Londen een rede gehouden waarin hij o a sprak over de bezorgd held die zoowel Nederland als Engeland vervult als gevolg van de gebeurtenissen In het Verre Oosten j Na gewezen te hebben op het groeien de bewustgijn dat de Nederlandscbe en Biitsche belangen in Oost Indië onder llng athankelijk zijn verklaarde Graaf van Limburg Stltum Het is beslist zeken dat indien de regen door ons dak dringt het uwe eveneens zou beginnen te lekken Eeuwen van cultureelen ar beid liggen achtci ons Moge ieder het zijne bijdragen om de vernietiging te voorkomen van wat met zooveel sue ces en ijver is opgebouwd Wij mc en In vroegere tijden mededingers zijn ge weest bet Is duidelijk dat de bescher ming van ont cultuieele werk in die ge bieden een gemeenschappelijk vraagstuk Is Laat men echter niet denken dat wiJ ons in slaap laten wiegen door het aeke rt vooruitzicht op steun van den grooten I broer Neen ook wlj zijn een volk dat het hoofd koel houdt en met steike zenuwen Wij zUn terdege waakzaam en brengen grMÏte cijfers om ons huis te vrljc verkleziiig Wij kunnen niet anders tn wij worden ertoe gedwongen door wat wij rondom ons zien gebeuren Wij gaan uit van de veronderstelling dat wij wel eens geheel op onszelf zouden kunnen zijn aangewezen De geboorte aangifte van het Yoretenlond Minister ColUn en mr Beelaerts van Blokland getuigen Naar wij kunnen mededeelen zullen bij de geboorte aangifte van het Prtn sesje of Prlnaje welke ten Palelze Soest diJk zal geschieden ten overstaan van dtn burgemeester van Baam Jhr mr G C J van Reenen als getuigen fun geeren de belde hoogste functionarissen In den lande nl de minister president dt H Colijn en de vice president van den Raad van tate Jhr mr F Beelaerts van Blokland De inschrijving In denburgerlUken stand tal ten Palelze geschieden Naar wij met groote stelligheid ver namen zal de inschrijving In den bur gtrlijken stand van de Prinselijke baby niet ten gemeentehulze van Baam ge schleden Tot dit doel zal de burgemees ter der gemeente Baam jhr mr G C J van Reenen zich naar het palels be gevtn waar hij daarin bijgestaan door een ambtenaar de noodlge formsdlteiten zal vervullen In verband met publicaties In eenlge dagbladen over de Vorstelijke doopplech tlgheld in de Ned Herv Kerk te Baam vernamen wij van zeer bevoegde zijde dat hleromtient nog geen besprekijigen zijn gevoerd Mocht dit onderwerp al dO aandacht vaji de Koninklijke lamllie hebben gehad dan nog zouden de be sprekingen hierover met de kerkelijke Instantie slechts gehouden worden na dat de blijde gebeurtenis heeft plaats gehad Aanbesteding Mutderpoortstation De direct te der Nederlandsche Spoor wegen heeft In het hoofdadmlnlstratlegebouw te Utrecht aanbesteed het ma ken van een haltegebouw met luifel aan de zUde van het vooipleln en hoog sein I huis boven het haltegebouw alles op ge wabend betonnen paalfundeerlng het bekleedeli verhoogen en afdekken van keermuren en bUbeJioorende werken het alweiken van trappen etc alles ten be hoeve van de nieuwe halte Amsterdam Mulderpoort f Ingeschreven werd voor a vrije keuze arbeiders b met bepaald aantal arbel ders uit Amsterdam De raming bedroeg ƒ 175 OCO Ingeko men waren 36 biljetten Hoogste inschrilver was de fa O Ham stra te De Rijp voor a ƒ 188000 voor b 196000 Laagste inschrijver was J C Mink te Utrecht voor a ƒ 167 000 en b ƒ 169 300 Öe gunning werd aangehouden Drukwerfcen enz voor Nod VaAiê Verzending met de luchtpost ala brief gefrankeerd toelaatbaar to een gewicht van 40 g ram Aangezien na de afschaffing van net luchtrecht voor brieven naar Ned Indië Iiankeerlng van drukwerken enz tot 4 gram volgens het tarief der brieven voordeellger Is zal voortaan verzending van dene drukwerken enz volgens brief tarief gefrankeerd en zónder voorzien te zun van een lUeht ostetlket irijn tbe gelaten Kool eenden Gedeputeerde Staten van Zuid Hol land hebben gesloten dat de koolman in 1938 verplicht Is de kool eenden opgealo het Weesperpleln In Amsterdam dat er iemand in den tuin van het gebouw op de grond lag Naderbij gekomen ont waarde hij tot zijn v rbazlng dat het een manspersoon was en dat do levens geesten reeds waren geweken In de on mtddollljke nabUheld van het lijk lag een hoed en een horloge dat nog tlfete Onmiddellijk werd de politie van net bureau J D MsijerplLln gewaarschuwd dl op haar beurt de offiotei van justitie op de hoogte stelde Kort daarop vei scheen de substituut mr De Blecourt fneti de politie waarbij ook de hulp werd ingeroepen van den politie deskundige dl van Ledden Hulsebosch Uit een vooilooplg ondoraoek Is geble ken dat men te doen had met een vreeiindellng vaui ongeveer 40 Jarigen leeitijd die eenlge malen oen bezoek aan dv inrichting had gebracht en waar schijnlijk van plan is geweest dit ook hedenavond te doen Men had evenwel den man niet binnenshuis geilen Nadat het onderzoek ter plaatse was afgeloo ptn heeft men het lijk naar het BIn nengasthuls oveigebracht Ontstemming in de onderwereld Over de ontdekking van de wan toestanden In de Amsterdamsche gevangenis De berichten omtrent de wantoestan den In de stratgevangenls aan den Am stelveenscheweg te Amsterdam hebben In de Amsterdamsche onderwereld gi oo te beroering veroorzaakt Het is bogrlj pelijk dat 1J die regelmatig In deze ge vangenls plegen verblijf te houden geenszins enthousiast zlJn nu he met het gemakkelijke en genoeglijke leventje in de strafgevangenis gedaan Is De zware jongens zijn dan ook zeer ver bolgen over het verraad dat door Iemand uit hun midden blUkbaar Is ge pleegd toen aan de Justitie mededeelin gen zijn gedaan die geleid heböen tot de arrestatie der twee werkmeesters zoo meldt de Msb Van alt verraad wordt door de onderwereld verdacht öen man die op de Rozengiacht woont en die een go de bekende van de politie Is Deze man Is deze week door enkele van zijn collega s bedreigd met wraakneming De twee mannen die hem kwamen be zoeken heblïen hem beloofd koud te zul len maken zooals de technische term luidt De bedreigde heeft hiervan aangiftegedaan bij de politie die de twee heerenglsteien heelt gearresteerd Eén hunnerIs eerst kort geloden uit de gevangenis iwaar hij vier jaar heeft doorgebrachtin verband met een door hem gepleeg iden moord op een caféhouder in deBoonibtraat ontslagen j Hij en zijn kornuit zullen thans opnieuw ter beschikking van de justitieworden gestold en na r het Huls vanBewaring worden overgebracht j 476e NEDERL STAATSI OT RU j Hooge prijzen j soomr 6081 ƒ 1000 4136 6995 8400 163U IST 20069 ƒ 400 3995 4094 13427 16151 ƒ 200 937 3212 14829 f 100 977 9527 13541 14710 16 ft2 Prijzen van ƒ 19 ï aar 9171 4 9 68 SBO I8 qi tftli 1140 1406 1448 2176 2183 2587 2583 2935 9423 8617 3S39 3820 3802 W98 39K 3970 4129 4879 470B 4835 4836 4902 6053 5064 5086 6414 54T7 56f78 r9e2 6110 6145 6160 177 6108 ea4Ö 645a 6808 6939 7101 710 7476 7470 7S03 7704 961 7950 8081 810 8289 8460 8009 8968 0086 9203 9520 9554 96SO 0788 9808 0022 9937 9945 0996 10049 10446 10609 10805 10913 11024 11031 tl053 lUWl 1120 11 50 116r76 11059 11984 12091 12181 12566 1270a 19034 15191 18i204 ISSIS 133810 19435 1S46I2 18577 13800 li3091 14002 1414S 14146 142Ö2 14469 14694 14862 14918 U m 16026 16102 16173 16403 164tS 1557 15 64 15728 16996 16024 l€l80 16100 l63fl i l 40a 16 96 16407 16801 1 60 169 4 170n 17016 17170 17640 17687 171661 17026 179 J 18000 18068 1181198 18208 18646 18698 1897 10063 I9OT6 190f78 10130 19276 1940 1069P ifl aa eoKtto 20052 20211 20215 20280 ïojö 20667 20562 20680 20036 20754 20806 OfiÖI 20016 20060 20007 KleCen 7 148 161 1 B6 170 2J1 25 267 270 2912 808 369 387 990 467 470 471 477 618 649 597 708 7 748 783 801 866 882 887 907 9 2 KW 1004 lllOi 1182 128e 1252 1352 196K 1306 1460 1474 1470 1487 1606 1660 ISSO 1664 1693 1700 1717 1770 1806 1858 1042 209 2iai aaOB 2207 2EB1 22 22 2246 22M 240 2451 2478 2485 2688 2502 2603 2607 2624 2f74 2f 84 27O0 2f7 2823 2881 294 3082 8080 9137 3146 8004 3 16 3S48 3281 3326 8867 SSee 3476 8640 9556 3577 3682 368o 8607 3618 366 ïe89 3603 3705 37 795 8761 3803 3895 3047 3988 40U 4068 4102 4112 4262 4849 4880 4418 4421 4662 4684 4665 41666 4 671 4670 4723 4780 4871 4887 4006 4966 419617 6006 6014 6016 5077 6102 5142 61 7 6162 6107 6306 5307 5309 Bfl9r B469 M80 6481 6S87 55719 5579 5630 5667 öflTS 5694 5714 6741 5810 5825 B888 5840 6066 6096 6009 Wm 6022 6047 6065 6190 E16 6266 366 6377 6418 431 Ws H 4 r4 mi 6566 6600 6609 6649 6663 6670 m08 6711 6748 ÖTTSl 6794 6860 6866 flR75 6946 6061 6067 700 70T1 7131 716 718 7276 TSai 7 46 7868 785 7363 7367 7402 763E 76p2 76S7 7602 7606 7700 7701 7734 7786 7700 7701 7887 7802 7940 7960 7989 m74 820O 6274 8010 8846 8898 8§ü9 S4I2 6450 86M 86122 86SB mm 8602 8637 8690 8715 872B 8761 8761 8792 8820 882 884 8988 6063 9004 9006 9052 9126 9232 9229 0Q44 9818 9848 9863 9369 9884 0563 96167 8636 9702 0761 9834 0886 10O70 10097 10U9 10144 10270 10262 10289 10201 1029S 10878 STADSNIEUWS GIOUDA 19 Januan 1038 De bekendmaking der BHïde Gebeurtems De Commissie voor Oianjt en andeu noenbare Feesten verzoekt ons mede U Sn naar aanleiding van een pub l natie dat het bekendmaken van de ge rte van een KonJnklUke n Prins of Prinses door middel an de öüénta van de Ooudache Brandweer niet uitgaat van en dus geheel en al valt bulten het pro Rramma van genoemde Commissie De bekendmaking vanwege de Commissie geschiedt zooals is medegedeeld door herauten te paard Dr Evers herdenkt z in 40 jarfee promotie Dr B O A Evers die bijna VI jaar te dflzer stede zijn practijk als artó uitoefen T zal zaterdag as het feit gedenken dat hU veertig jaar gelöden promoveerde Spoedig na ziJn promotie vestigde dr Evers zich In deze gemeente waar hij onafgebroken tot 28 Juli 1935 zijn taak vervulde HU deed toen in verband met tiet vorderen van zijn leeftUd de practijk over en gingrustend naar Heemstede Dr Evers woont daar Heemsteedschedreef 14 Ongetwijfeld zullen vele oud patiënten van den sympathieken arts alsmede tal rijke vrienden en bekenden Zaterdag as door het zenden van eon gelukwenach van hun belangstelling en medeleven fftUcn doen blijken Op 16 Juli as wordt dr Evers 7 Jaar HU werd te Amsterdam geboren In 1868 Het stempelen van werkloozen bU de blUde gebeurtenis De minister van Sociale Zaken maakt bekend dat wat de dagelijksche aan melding het stempelen van werklooze arbeiders betreft in verband met de te verwachten blijde gebeuitenis de volgen de gedragslijn kan worden gevolgd Wordt het bericht bekend tijdens de bureau uren dan kan het stempelen worden gestaakt Voorz over het ge meentebestuui den daarop volgenden dag dus den eigenlijken feestdag de ge moentelljke bureaux sluit kan alsdan ook vrij van stempelen worden gegeven Engelsche handelscorrespondentie Voor het te Den Haag gehouden Mer curius pxïmen Engelsche handelscorres pondentle slaagde de heer J J Spek leerling van den heer W W v Alphen Ned Christen Vrouwen Bond afd Gouda Aangezien de Chr Orarije Ver haar lilmavond houdt op 26 Jan as heeft de afd Oouda van den Ned Chr Vrouwen Bond h sloten haar hulshoudeiüke ver gaderlng te verzetten op Dinsdag 25 Jan as s avonds half 8 In de oude kazerne Deze avond zal tevens een Oranje avond zijn Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente Gouda Ledenvergadering D Remonstrantsch Gereformeerde Ge m nte houdt een ledenvergadering op Vrijdag 28 Januari des avonds te 815 uui m d Soc de Reunie Oosthaven D agenda vermeldt om Verkiezing van eon bPstuursUd wegens periodiek altreden van den heer G J van Burk diG herkiesbaar Is Aanbevolen woidei door het bestuur alphibetisch de heu ren G J van Burk M J Spruyt en L D van Vroumingen Mededeellngen van h t bestuur Rondvraag Sluiting Gemeente avonden D Remonstrantsch Gerefoi meerde Ge meente organiseert oen tweetal gemeen te avonden Op Woensdag 9 Februari te 8 15 zal In restaurant Ter Gouw Bleekersssingel Ds K rerpstra spreken over Welke houding moet de kerk aannemen tegen over de maatschappelijke vraagstukken Woensdag V Maart 815 uur zal In Het Blauwe Kruis Ds J Nienhuls een Inleiding houden over EH figuur van Henr Rolind Holst waarna mevr N Soeters Van Balen Blanken zal voordra gen uit de werken van Henr Roland Holst J Nienhuls Is verder van plan een cursus van 3 avonden te houden over de Propheten Wie hieraan wil deelnemen moet zich vóór 25 Januari bU den predikant aan tnelden Steeds Paraat Brandstichting en haar gevolgen Dinsdagavond organiseerde de Qoud sche Vrijwillige Brandwoervereenlging steeds Par at voor leden en genoo in Kunstmin een lezing met lichtbeelden over Brandstichting en haar gevolgen De belangstelling was vrij groot vooral uit buitengemeenten waren vele bij brandbestrijding gelnte resseerden aanwezig De heei W de Jong voorzitter van Steeds Paraat verklaarde In zijn ope ningswoord over het bezoek zeer voldaan te zijn Vervolgens heette hij de aan wezlgen welkom In het bijzonder den neer c Hess commissaris van politie aen waarnemend opper brandmeester nen heer J c den Boer het college van brandmeesters en de gemeentelijke en orandweerautorlteiten uit verscheidene nulggendt gemeenten en kort schematisch overzicht Brand Jichtlng noemde hU een zeer ernstig ntedrljf dat echtfer vaak heel moeilijk wt een oplosalng is te brengen Straal oerders en leidende funcUonarlssen nnen bij vprdachte sevaUen de taak vit vergemlkkeiijken door iet klakkeloos rond te spulten doch te achten eventueele stille getuigen te Spreker was de heer J M Waltman Jiecteur van politie te s Gravenhage e ving zijn rede aan met de opmer ng dat hij ver het te behandelen on aerwerp vele uren zou kunnen spreken behouden De oorzaken van brand aldus spreker worden In drie categorieën onderge bracht natuuriUk toevallige en mis dadigc oorzaken die ieder voor zich weer in speciale gevallen te splitsen zijn Uitermate interessant waren de uiteen zettingen die de heer Waltman van on deischeidene gevallen gaf Uitvoerig behandelde hij de categorie misdadige oorzaken Deze splitste hij In gevallen vetüüizaakt dooi roekeloosheid of on achtzaamheld en opzettelijke brand fatichtlng Verscheidene aanwijzingen gaf spieker hoe en waaraan men kan eon atateercn of moedwil In het spel is Voorts behandelde hij de motieven waar bU hij hebzucht het meest voorkomende noemde Bovendien had hij ervaren dat o m ook wraak en ziekelijke zucht vaak do motieven waren terwiM de Jeugd vooral In de puberteitsjaren soms door zucht naar emotie of wat spreker noem de vreugde aan vuur tot brandstichten gedreven werd De reden waarom brand stichting zoo vaak blJ het nastreven van misdadige doeleinden gebruikt wordt meende de heer Waltman te moeten zoe ken In het feit dat er minder moed bij noodlg is Bovendien get eurt het meest in de eigen woning zoodat er bij de voorbereiding weinig of geen vrees voor ontdekking bestaat Spreker gaf hierna een opsemming van de vele vaak een voudlge doch soms ook vernuftige en gceomplieeerde methoden welke gebezigd worden Heel veel uit zijn leerzame rede illustreerde de heer Waltman vervolgens met interessante lichtbeelden die meest in serie fotografische reconstructies gaven van mlsdaaige gevallen van brand stiehting of pogingen daartoe Daaruit bleek echter duidelijk dat hoe vernuftig de opzet soms ook Is de poging toch faalt of er toch bewijzen van opzet ge spaard blijven Tijdens do pauze bleek dat ook burge meester E O Gaarlandt eere voorzitter van d Brandweerverc niglng van zUn belangstelling was komen Wijk gevan Hij w rd door den heer W de Jong met eenlge hartelijke woorden verwelkomd terwijl drz hem tevens de verzekering gat steeds op de vereenlging en haar leden te zullen kunnen rekenen Met nog eenige series lichtbeelden be bloot daarop de heer Waltman zUn be langwekkende en leeizame lezing De heer De Jong richtte tot hem een woord van dank en bood eenlge spe citlek Goudsch producten als souvenirs aan I Houtdief op pad Uit een schuur aan den Wiiiterdyk zijn gisternacht drie konijnen zyn ie een ram en twee voedsters ontvreemd n Heel vrachtje Ten nadeele van een bewoner van de Vussiusstraat is gisteravond en achter zyn woning Uggendp ijzeren bint tot een ge I 1 Vereenigmg van Huisvrouwen Lening over jourtialiatiek oyr de afdeeling Gouda van ie Neder landsche Vereenig ng van Huisvrouwen heeft de heer A J Zoetmuldei hoofdredac teur van het Eindhovensch Dagblad in Het Schaakbord een lezing gehouden waarin hy het ontstaan en het wez n van de krant Rchetste en tal van interessante byzonder heden over de journalistiek Mevr dr M M C de Witt Wynen Koum ns vice presidente van de afdeelingheeft den inleidor voor diens belangwekkend causerie dankgezegd I Eerste nachtvoorstrllmg m R nie BIoscood I Naar ons wordt medegedeeld zal in ver band met de Blyde Gebeurtenis op en x h ter te bepalen dag in de Reunie Bioscoop pen nachtv jorstelling worden gegeven met een speciaal feestprogramma Deze voorstelling INGEZONDEN n n v mnt rHlilih H lor tMjm t Als de brandweer uittrdtt Mynhetr de Redacteur Wat een alleraardigste gedachte van ons Goudsche brandweerkorps om direct na het plaatsvinden van de blyde gebeurtenis uit te rukken om door sirene geloei d stadgenooten op deze gebeurtenis attent te maken Brandweer pas op voor loos alarm Heb ik het goed begrepen mynheer de redacteur dat voor het ge al de blyde ge Wurtenis tusscheh 12 uur s nachts en uur s morgens plaats vindt het de bcdoe ling IS dat die stadgenooten die daarvoor gevoelen onmiddeilyk opstaan zich klee den de vlag uitsteken en zich daarna met oranje in het knoopsgat naar de onmiddel lyk geopende cafe s begeven teneinde te drink n op het welzyn van het pasgeboren Koningskind Dat kan reusachtig leuk wor den Weet U ook mynheer de redacteur of B en W inzake de onmiddellyke opening der caf s reeds iets hebben gepubliceerd Met hartel ken dank voor de plaats ruimte GOUWENAAR AGKNDA Thalia Theater Stormdulvels 12 t m 31 Jan 916 en 1 15 N utfaïe school Keuring voor dienstplicht lichting 1939 U Jan 8 uur Réunie Spreekbeurt da J Borger voor Ijogos verband 19 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg DerdeNutaavond 9 Jan 8 uur Vrcdebeat Schietoefening Bijz VHfwflhge Dan fonn 20 Jan 8 uur School Eerste SchoolstraatOuderavond openbare lagere school no 7 20 Jan 8 uur NieuWe Schouwburg Uitvoe ring arbeiderstooneelverpeniging Door en voor het volk De tante uft Indlè KANTONGERECHT GOUDA I Achterlicht met verlengstuk Een rytwielhartdelaiar uit Schoonhoven heeft ï laten hekeuren om prirci pieel t doen uitmak n of het achterlicht viwr r wielen dat hij vetdcoopt al dim ni t aan de voorschriften voldoet Het bevioiste licht is als het ware er een wet een verleng tuik Over het onderste ge deelte van hot aomtboird wordt een uitneem bare witgeschilderde huls ongeveer fiO centi meter lang bevestigd in wPik 1 s onderstuk een rood licht gebouwd is M cn hcf dus het Hcht niet los maar dfe huls er bij H t rtJksmerk staat echtter niet op het it h zel maar er onder op dd huls on nu gaat het er om of dit geoorloofd ia De voorachrlfter neggen dat he lidht van een g6edpekeurd rljifcgmerk moet aijrl voorzien De rijwielhanldelaar achtte rich n et straf baar otndal het er na r zijn meen ng niet toe doet dat het Itcht zelf geen keur draagt daar het licht met de huls waaroip het merk zit ééni geheel vormt en dus z i op het lldht toch een merk zit De ambtenaar vanl het Oppirt 9ar Mmist rie meende dat aiohtierUcht © n hule n et een onverhrekelyk geheel uitmaken en dat dus het ryksmerk niet op het achterlicht nan wezig is Hy vroeg vyftlg cent boete De handelaar voerde te zijner verdeaig iït nog aan dat het aamenstelsel in zyn geheel Is g keiurd en dkt het mprk door den mi ndgter is goedgekeurd Aan deze goedkeu ring ontleende hy de mearring dat de zaak m orde Is De kantonrechter zal over veertien dagen lutgpraak doen Ifoempa tn den legen Raadselachtig was het optreden geweest van een 18 janigen Goudschen wmkülbe diende die terecht stond omdat hij op den Kattensintrel nloodelooji jreschreeiÉwd had door 00 hard mogelijk t roepen hoemipa Toen de aigent dien joh reman aanhield verklaarde deze hoamipa geroepen te heb ben omdaf hy schik in het leven heeft en op dat moment vooral omdat het regende Hoefmpa levensrvreugde en rf eren he verhand was moeilyik te vinden on ij eng trachtte daarom de kantonrechter mr T de Jon g Tzn uit te vorschen wat dfe roo lijfce winfcelibediende tot de hoempa kreet had bewogOiL Had Je een erfenis gekrcger roe hyDl bleek met de aanlfMinor tot de prette zijn fin ook orarlgens hadden Je pognngen om achter het motief te komen geenresultaat ïïen gulden boete zeide d rechter eni als het voortaan lekker regent geen hoempa meer roepen laarlijksche gant Er Is een izaak over het vlschrerht in den poI ter Lange Ruijje Weide Fr tA uoveel aan vaat dat het geval lp 1037 een laai is aangehouden Dit was nu om vandaag dien de de eaak Weer De erdediiiïer i roet opnieuw een jaar uitstel want de nevelen die de vraagomnnigen blyken nop steeds n et oipgetrokken te ayn D Irantori rechter gaf het uitstel en zoo hopen we volgend jaar den raai man wederom tp begroet i Een automabihst had in Nieuwerkerk a d IJssel oindeT airihterli ht peilden pn daa over droeg hy thans een lang verhaal voo Als hij by het lichtje was gebleven had het hoogstMis wat t d kunnen kosten maar It de voordracht school een fout de b stuur der besron op d U a ent af te geven Daf ibesxnigde hem een aohrdhibeerinig plus vier gulden boete Aftreden eide de kanton rechter Toen sprak de man de woorden die ir dergelijke gevallen g hruiketyk 71Jti I ll wilde direct ir ibooger beroep U lidbt veertien dagen den tijid om n cassatie te gaan luidde het antwoord Bij wie moet ik dan zyjii aldus de weder vraag j By den Hoogen Raad der NederlaWtioTi deelde de redhtor medei De matfi begreep er wel niet veei van maar hy zeide toch 4ank U In den opruimingstijd Opruimingten en uitvorftoopen leiden niet alleen t t koopjes halen maar ook naar de I justitie Fen wirtkeJierster em een winkelier hadden op de ruit van hun zaak een pa pie geplakt waarop stond oiruinmg maar deze aankondiging mag zonder meer met getoruikt worden er moet balan j o seizoen ofpruimins o p staan De wmkelierster had h t papier n de winikfd gekocht en het aontler er verder op t lettien op de ruit get lakt want zoo rede neerde t4 als je iets koopt ma je toch aanniSmen dat het in orde is Haar eollefra was ziek geweest en toen had zijn vtout zonder er verder hy std te staan de winkel ruit van het papier voorzwn Ala ik zelf in de Eaak geweest was had flc er met een potloodje wel jbalan bov ii geschreven zooals zoovele wmTceliers daan hcfcBe en dan was de zaak in orde geweest deelde hy j mede De kantonrechter gaf de keus tiaache dne gulden boete onvoorwaardelyk eni vyf en twintig giulden voorwaardelijk met een proeftyd van twee Jaar Beiden namen voorwaardelyk 21 aJn 8 uur Kazerne Jaarvergadering tran ortcolonne Roode Kruia 21 Jan 8 uur Kleine Kerk Jaarvergade ring vereenlging De macht van het kleine 21 Jan 8 uur Bo enaaal Ter Gouw Prot Groep Lez ng Ds H Miede miach Christendom indrukken van Wereldconferentie der keriten te Oxford UIT DEN OMTRBtK 8T0LWIJK Gemeenteraad Gemeenteraadsvergadering op Maan dag 17 Jan vm 10 30 uur Tegenwooidig alle leden Voorzitter Baron van Hemert tot Dlngshof burgemeester In zijn openingö woord herinnerd © de Voor lttoi eraan dat een nieuw Jaar is ingetreden Hij richtte een gelukwensch tot üle leden voor hun gezin zoowel als in 7nkeii Moge ook dit jaar de samen wei king zijn 70oals in hot verleden het geval Is geweest De heer Both wenschte mede namens den Riad deh Voorzitter Oöds beste zegen toe voor hemzelf alsook voor ljn gezin Hierna Werden door den ecretarls de notulen gelezen De heei Anktr had naar aanleiding van deze notulen een opmerking en wel dat er staat dat de Raad 25 cent per schoolgaEind kind beschikbaar stelt dit moet volgens spr zUn deelnemend kind De Voorzitter merkt op dat hIJ er niets andera uit heeft verataan dan school gaand kind Daarom heeft de Voorzitter gezegd toen men van het bestuur der bljz school kwam vragen of ook zU reclït op dit kwartje per kfairi hadden dat dit bij een te houden feestje ook zou worden uitgekeerd Spr vreest wanneer de Raad anders zou bciiuiten moeilijkheden Wethouder Do Graaf wijst erop dat bij verschillende gelegenheden er altijd Is samengewerkt en daar was ook thans op gerekend doch op het laatste oogen blik trekt de bljz school zich teryg Om het bedrag te geven vindt spr niet In orde 1 Wethouder Veidoold zegt dat ïwt be sluit wel degelijk Is geweest voor elk deelnemend kind Tot nu toe heeft men altijd deze feesten gezamelijk gehouden n werden de gelden afgedragen aan de Wllh Vereenlging welke neutraal Is Thans hfeft men ook met eventueele In koopen hierop gerekend en wordt dus cezo vereenlging gedupeerd De Voorzitter Al zou het zijn voor elk deelü mend kind dan zou als de bljz school niet meedoet de Wllh Vereenl ging toch ook minder ontvangen De heer Kool zegt dat het besluit Is genomen op verzoek van de Wllh Ver eenlglng Spr is van oordeel dat dus de gelden aan deze vereenlging moeten w oiden uitgekeerd er is aangevraagd voor allen Spr Is van oordeel dat als de bljz school apart feeèt wil vieren men dit dan zelf maar moej betalen De heer Kool Is van meening dat nu de subsidie door de WUh Vereerüging Is aangevraagd deze alleen er recht op heeft Besloten wordt het bedrag 25 cent per kiruj aan het bestuur der bljz school toe te kennen Ingekomen Is eed schrijven van B en W van Gouda dat de verlichting op Stolwijkeraluls Is aangebracht In verband iilermede stellen B ea W voor de vergoeding aan A Berkouwer voor het aan en uitdraaien van een lamp te Stolwijkersluls In te trekken per 1 Febr Aangenomen SchiiJvenC Dogterom Verburg dat hUzijn benoeming als lid commissie weringschoolverzuim aanneemt Idem van den heer N O DogteromBesloten werd de gevraagde bijdrage 10 eent per Inwoner toe te können aande commissie van voor en nazorg verpleging krankzinnigen Goedgekeurd werd een verzoek omviljstelling hondenbelasting aan n 4 talpersonen Benoeming schoonhoudster 2e o l s Uit een 5 tal sollicitanten werd benoemd mej M Slapendel Boniei met 6 stem men op een salaris van ƒ 137 50 Voorstel van B en W toe te treden tothet Vcrifieatlebureau voor controle opde geldmiddelc n der steun verleening Zh st aangenomen VoorKbel van B en W de womnghuur van J Quist met 50 cent per week te ver lagen Aangenomen Aan de orde Is de voorlooplge vast stelling gemeente begrooting De heer De Jong kan zich niet ver eenlgen met de post inkomsten van de kermis en verzoekt beschouwd te worden als tegen deze post De heer Both sluit zich hierbU aan Tevens wil de heer Do Jong veridaren dat hij niet Is tegen de post verhooging ambtenaar ter secretarie doch bü sm U het op prijs stellen Indien de kantoor uren werden v rru nd De Voorzitter maakt bezwaren tegen de post leermiddelen en boeken welke door den Raad was verhoogd Do Voor zltter wil deze post op 860 houden De gemiddelde kosten voor onderwijs zijn 14 65 per klnJ Wordt dit verhoogd dan heeft ook het bUz onderwijs recht op dit Ijedrag Met de verandering In de wet heeft het bljz onderwijs recht op het geraamde bedrag per kind ong acht fzooals vroeger deze post voor het open baar onderwijs wordt gebruikt De post i blijft op f 860 De begrooting wordt hierna vastgesteld iop J2837 06 aan inkomsten en uitgaven voor de gewone dienst en voor de kapi taaldienst Inkomsten ƒ 5646158 uitgaven 9254882 Hierna volgen eenlge af en overschrij vlnjgen Behandeld werd een adres van C Dek ker om salarlsverhooglng Voorgesteld wordt dit niet te geven daar de beloo ning f 1000 iper jaar voldcende wordt geflcht doch hem evenals politie en bode i een vergoeding van ƒ 30 per Jaar te geven voor gebruik van rijwiel Aangenomen I Verzoek mej Noordegraaf om g toe Slag op haar pensioen Wordt wlecnd ft 150 per week Qbedgekeurd wordt na bespreking het besluit een geldleenlng aan te gaan blJ de Bank van Nederl Gemeenten A ïj pet voor de eerste 6 Jaar datima flct Daar niemand bij de rondvraag het woord verlangde wordt de vergadering gesloten LAAIfeTE BËKICHTEN Rutocht viw de Prinses hOtSloiJK 11 Jan H K H Prmses Juliana heeft hedenmiddag 3 uur een auto tochtje g maakt in het park van het paleis en in de naaste on geving Het tochtje duur de een half uur De kap van de auto waa neergelaten De I rmses was vergezeld van een Hofdame De auto verliet het park van het paleis door het hek by de voorttialige Veenhuizer tol en keerde daardoor ook weer terug uT was nogal wat publiek aanwezig toen de Prinses uitreed De brand in de school van het H Hart te St H acinthe 46 dooden MONTREAl 19 Jan De groote brand welke gewoed heeft in de school van het H Hart te St Hyacinthe by Montreal heeft volgens de laatste berichten in het g heel 46 dooden geeischt Tot nu toe is men er in geslaagd 17 lyken uit het puin te voor schyn te halen 29 kpapen worden nog ver mtst Men vreest dat ook zy den dood heb ben gevonden Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN X8 Jan 19 Jan Officieel Londen 8 97 8 97K Berlvin 72 32 72 30 Parus 6 03 6 03M Brussele SO 37 30 37 Zwitserland 148 414614 Kopenhagen 40 0714 40 07H Stackholm 46 26 46 2d Oslo 45 10 4610 New 1 ork 179 V 179H fVaag 6 31 631 Milaan 7 36 7 36 Prolongatie part disc daggeld roRistermarken 38 I crediet sperrmarken 10 effecten sperrmafken 9 reiamarken 52 bankpapiet 36 RnsÜg koersverloop Prljshoudende t nninK OerkiKe mutatie Amerika ieti Uger Beleggmgsnuirkt kalm De oploaoingr van de kabuiwtBcnslB in Frankrijk maakte een f oeden indruk doch werd voor met veel meer dan loor kenöiagvvmg aangenomen Ook van de lichte reactie in Wallstre t took men zich aan het Damrak mets aan De markt had evenals de laatste da en het geval was een onbewogen voorkomei De temmüng was pi ahou dend maar de handel waa onhetioedcenenid Voor velSchillÉftde fondaensoorten kwam t hooi en te gras een noteering tot stand De grootste ï efweging werd veroorzaakt door de aandeelen FV kker die aan overwegend aanbod onderhevig waie h eni die na aanvai lyk te ssyn lUCIgedaan tegen circa 297 procent in een snel tempo naar beneden en een goede twmtigtal procenten verloi en za en gaan Het typische verachnjnael deed zich voor dat an de kooplust die zich de laatste dagen openbaarde mets meer was ovei ej leven Integckideel kon het aangeboden materiaal thanis slechts plaatsing vuuden t 8 n snel wy kende koersen De Philips aandeelen waren by kleme omzetten onverander pn hetzelfde kon worden gezegd van Unilevers Aku s trokken nauwelyks eenljre attentie De ruhherafdeehn was stil Amsterdam rulbA ers werden leta laiger m eczet Op de belegguïgisafdeehnlg gïng nog al wat om iji de 4 pet obligatiën Nederland waaafllytj vraay en aanbod ongeveer mrf el kander m overeenstemming waren lOodat de koers teni opz dhte van gisteren g on verartfenng ondergmg De S pet obligatiën waren prysihoudend Do o ide hulfl was be paald vaat gestemdj Tnte$rralen Udpen no verder naar boven De 3 pet certificaten werden tot 08 procent veifiandéld Genjeen telyjce en prov nleiale obl gatien bleven go d op peil Speciaal wat de 9 pet ep 8H pet papieren aangaat De ransche fondsen wa ren vast gestemd m verbanid met de gunstige Uitlegging welke aajn de kabmetamseehng te Par s werd gegeven Prolonaiatie H pTooent VVEEXIOERICUI Vcrwac iting Matige tot kjachtlge wind uit westelijke richtingen aanvrn kelljk mee t half bewolkt later weer to emend bewolking wtlnig of geen regen weinig verandering in tempera tuiïr APVKRTKNTW N TE HUUR GEVRAAGD klein vrij Bovenhuis vijoolijke stand voor dit eet of later Brieven onder no 181 Bureau Goudscihe Courant Marltt 31 Gouda