Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1938

Twee fraaie modellen W i In 1938 brengt FORD twee sertes iraate modellen D STANDAARD serie heeft een nieuwe lange motorkap met ver doorloopende radiateur grille In de H ce serle met nog ruimere comfortabele interieurs maakt het front van den wagen een zeer voornamen indruk Groote sierlijke auto mobielen zijn het van fraai gestroomlijnd model emmêe 1938 N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM zet U lekkere koflie Maal Uw kórtie zelf vlak voor het zetten Er gaat dan geen aroma verloren En neem Do u we Eg be r ts koffie Reeds biJ het malen stroomt de krachtige D E gcur U tegen Spaar D E punten verpakt bi D E koffie en thee Voor 450 punten kriigt U bovenafgebeelden fraaien koffiemolen toegezonden Heden is g e o p e Filiaal van P G Scharlemaitl WIJDSTRAAT 14 TELEFOON 3202 v h JOH NÏEUWENHUIZEN LEVENDE PALING en VERSE ZEEVIS wordt uitsluitend L TIENDEWEÖ 75 TELEFOON 3202 ENORME KOOPJES in onze BALANS OPRUIMING van verschiBende DAMESTASSCHEN KOFFERS en andere LEDERWARlW l FIRMA N verkerk REPARATIE INRICHTING ZEILMAKERUKLEIWEGSTRAAT 6 8 GOUDA J I GEMEENTE MOORDRECHT KENNISGEVING De BUBGHMEBSTER van MOORDRBOHÏ brengt ter openfcare kennis dat het door den Gemeenteraad In aijne vergadering van 18 Januari li 38 vastgestelde UITBBBIDINGSPLAN voor omgeving van de itebouwde kom der gemeente alsmede voor een gedeelte van den Midde1we r met de daarlrij beihoorendf bebouwingsvooraohriften gedurende veertien dagen en wel van 20 dezer af voor een ieder te inbage zal wolden nedergelegd ter Gemeen te Secïetarie Moordrecht 19 Januari 1938 De Burgemeester voorroemd BRANDT JOH DE MOL r h J de Mol Zoon Kleermakers Turfmarkt 75 Go uda Tel 2900 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Ciifé HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 Muziek HANS Woorden ANNlEDEHOi COOP UITG MU DFM AMSIEBUMJ SiNCELOI l met earantie Pijnloo trekken inbegrepen Uw SCHOENEN behoeven GOEDE REPARATIE Piobcert DAAROM eens bij Schoenmakerü H VAN DER POOL KAAM 107 109 GimHiiiiililBlH en Giiiiswiziii De Conunissie van Controle op de aanptijzüng van Geneesmiddelen en ffeneciwij t gevesti te den Haaig Seglhroelclaan no 33 VFotigt er de aandacht op dat 1 van da rbla ien en periodieken regebnatig in hun advertentiekolommen vermelden dat zij slechts advertenties 03 het gebied vaTi g neeamiddeltii en geneesw zwi opuemen wanii eer deze vooraf zijn voorzien van het stempel geen Ibezwaar der Commissie Tot haar apyt heeft de Oommissie moeten constate ren dat haar naam mifibnukt is geworden en dat een soortgelijke berichtgeving als hierftwven bedoeld voorkwam in een strooibillet afkomstig van een kwak zalver Men zij derhalve gewaarschuwd en ve gewisse ziiAi hy het leaen van een dergelijk beridttgeiving of in ïerda aid bedoeld s de Co ï missie van Controle op de aainprijzing v a7i Geneesmiddelen en Geneeswijzen ge tatigd te den Haiag Segibroeklaan no 33 JAN STEEN NUMMER I onder de waarlyk oude jenevers DE WIJNKELDER HOT HUIS VAN VEBTHOIjWEN voor Uw Wijnen en Godiatillei rd MARKT 15 TELEF 3050 Andere kenmdsgevingen heb9 on geen waarde Na eiken mqqltijd Vraag terstond aan ons Bureau MAEKT 31 de ter gelegenheid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselük Gezin gecomponeerde Nationale Feesthynnie NU JUICHT EEN VOLK Tekst van ANNIE DE HOOG NOOY Muziek van HANS KRIEG Prfls slechts 35 cent De K R O en de PHOHI namen Nu juidht een Volk reeds in hun programma op Reeds beierden de klokken van het carillon van het Koninklijk Paleis op den I am in de hoofdstad de klanken van Nu juicht een Volk bespeeld door den beiaardier den heer Vincent De bekende Nederlandsche zangeres Jo Vincent zong het voor de camera en microfoon van het filmjoumaal ï ®= Tal van musici hebben het gunstig beoordeeld als een toepasselijk geboortelied een eenvoudige en gemakkelijk te zingen melodie een goed lied om in korten tijd populair te worden tS BESTEL TERSTOND = UITSLUITEND VERKRIJGBAAR AAN HET BUREAU VAN ONS BLAD 1MARKT31 GOUDA No 19630 76e Jaargang Donderdag 20 Januari 1938 lOIMlDE mMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEJEt GAMB ACHT B8BKSNW0UDI BODKBAVBN B08K00P QODIKSBAE HAASTRECBT MO U RECHT UOERCAPËLLE IfaEOWtSKBX OUDDEKKK OÜDKWATBEL RBEDWUK 8CH00NH0VBN BSOIMUK WADHNXVEEN ZEVENHUIZEN eni ADiVËBTENTIEÏ RUS Uit Gouda en omstreken behooreitde tot den bexorgkriag L 6 ngds 1 S0 dke i cd meer ƒ 0 25 Van btüt si Gouda en den bazdrgkring 1 5 regelt J i 5Ó elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btjilag oï den piijs liefdadigheids advertentiën de helft van den p B INGEZONDEN MËDBDÏSËLINGEN 1 4 regels 2 2fi elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 ho e r Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen biü contract tot zeer geieduceerden prUa Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte Advertentiën kunnen worden ingeoionden door tussch Lkomst van r oliede Boek iindel ren AdvertenÜebureaux n onoe agenten en moeten daags v6 d pla tiiag aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname veraekerd te zjjn Dit blad verschijnt dagelyka behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de beioïeiiME P ® l oP f geschiedt Franco per post per kwartaal 8J5 Abonnementen worden dagelljkB aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bi WW aïenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Oaz bureaux ïijn dagelijks geopend van 9 6 uur AdmmUtratie en Redactie PelefIntwnc 274B Postrekening 48400 MINISTER BONNET S FIANCIEELE POLITIEK Geen wissel contróle Herstelpolitiek van Bonnet zal worden voortgezet China kan het verzet nog lang volhouden De toestand van het luid De vertegenwoordiger vftn Havaa heeft te Hankau een reeks interviews gehad met de voornaamste Chineesche leiders over den toestand in verband met den oorlog De grondtoon van de verklafingen dezer leiders kan als volgt worden samengevat Geheel Chma lydt onder den bloedigen en verwoestendenden oorlog door de indrmgers opgelegd Het zou m t verlichting kennis nemen van de mogelijkheid tot het sluiten van een eervollen vrede op den grondslag van eerbiediging der nationale souvereimteit maar zoolang de door de Japanneezen verkondigde beginselen in tegenspraak z jn met hun daden zoolang wü moeten vreezen dat het de werkelijke bedoeling van Japan ia van ons land een vazalstaat te maken zullen wy niet ophouden met alle krachten tegenstand te bieden hoe groot en tragisch ook de onvermydelijke offers zullen zyn Wat het internationale recht betreft blyft de positie van China onvetzwakt terwyl het den Japanneezen steeds moeilyker wordt de offlcieele stelling militaire actie uit den wensch tot samenwerking met China en tot het onderdrukken van de antiJapansche propaganda voor het tribunaal der wereld te handhaven De Chineesche leiders herinneren er aan dat de Japanneezen bg d laatste pogingen tot het aanknoopen van vredesonderhandehngen hun eischen niet nauwkeurig wilden omsohryven Het is mogeiyk dat het ministerie van buitenlandsche zaken te Tokio daartoe met in staat was door de meeningsverschillen in het kabinet en doordat het niet wist of de militairen de voorwaarden zouden goedkeuren Het zou waarsehynlijk een vergissing zyn te rekenen op een radicale wijziging in de houding der Chineesche leiders of op een plotseling staken der vijandelijkheden door een duurzame regeling Voor die opvatting pleiten verschillende omstandigheden In de eerste plaats blijkt de Chineesche eenheid dieper en steviger dan Velen vermoieden Verder is er geen sprake geweest van de scheuringen in de regeeringen die door sommigen verwacht werden Dan heeft de Kwominteng die aan veel critiek heeft blootgestaan de noodaakelykheid van hervormingen door functies te doen bezetten door personen buiten de partij In de vierde plaate toont de zeer actieve medewerking der communisten die vroeger in de oppositie waren aan dat alle binnenlandsche vraagstukken aan de nationale verdediging ondergeschikt worden gemaakt Tenslotte het belangrijkste punt de leiders die het meest tot den vrede geneigd zijn en die den naam hebben de vredesparty te vertegen DE GEBOORTE VAN EEN PRINS OF PRINSES T Jdöiis een lunoh van de republikebische commissie voor It dustirie handel en andbou heeft oud minister vïuni financiSri Georges Bonnet een rede gehonideti waarin hfl de omfttanfügheden uiteen zette waaronder hij uit Amerika is tenigrgeroejpon om de portefeuille van finlanciën in het afgetreden Isialbiiiet t aanvaarden Hij acht zlclï gehiküdig resultaten te hébben bereikt De begTOoting is in evenwicht en aan hefc begin van het jaar Ixtfchükte de söhatkist over 3 milliard fraiKs netto terwijl de goudreserve was toegenomen Dit bewast dat de kapifcfilon naar Pradkryk zy n teTagg keei d Spreker vroeg zich vervolgens af hoe d Jongste crisis kon ontstaan De laatste weken hfwMen isich moeilijkheden voorgedaan welke wantrouwen wekten onder de bevolking ook onder de mama welke haar flpaarpenningen naar de sTjaaHbamfken had gebradht Dit leidde tot het terai t eitken van kaptaletn en onrust op de wisselnmrkt Borauetl was van meening dat het land op errifitige wij ze moest worden gewaarschuwd door te verklaren dab niet door proefremin gen noch door wisselcontrole een firiarcieel iherstel kon worden verkregeok Hy leverd f lle critiek op wiawl conttrole en verkharde dat de financieele vraagstiukken worckn beheerscht door de vraagstukken van arbelil en productie en door het moreel van het Tand Het land moet een open oog heboen oor de gevareni welfce net bedreigen Boninet merkte verder nog op da een nauwer verbond op politiek en ecomomisdi E terrein tusschen Prankryk en de beide grool te democratieën Engeland en diQ VereenigAi Stateni noo üg was Marchandeau volgt Bonnets politiek Na een bespreking w lke hij hee t gevoerd met Georgea Bonnet heeft de nieuwe minister van fimtncién Marchandea verklaard dat 1U politiek van herstel zaï volgen welke onder d intelUfiente leidinr van Bonnet resultaten heeft gegeven wolk het wensoheliik makfcn dat deze politii k wordt voortgezet Hij wil zich geheel aan deze taak wyden waarvan hy de moeilvkhedien niet mislant doch welke ihij met kalmte en veirtJrouwen zal volbrengen Deze houding wil Marehamdeau ïden aangenomen door alle Pranschen Zij moeten üwien dat zonder orde i z onder arbeid voor niemand geluk af veiligjieid bestaijnibaar is Allen nweten aidi ira wnnien tot herstel van de onqmisdie activit iti welke de grondslag ÏB voor algemeeme welvaart Een notie van het volksfront comité Het nationale ooanite van het volksfront tüieen gisteren gehouden vergadering een motie aangenomen waarin het uiting geeft aan het veitrouWön dof die nieuwe regeering de verplichting op zich zal memen in de Kamer te gteunieai op de volksfrontmeerderiheid voor de toeipaaeir © vaT het programma van het volksfront Ket comité is vasUbesloten haar actie voort tp zetibeni teneinde te gera ken tot de verwezenlijking van den volkswil en de eenheid van het volikafront by de besdienning vin de behaalde rechten en voorudtfifang te handhaven De regeeringwverklarhiR ChaiitempH heeft van gistermiddag af ge werlkt aan de reigeeringsverklartng die hedenmiddaig aan den kabinetaraiad 7X worden voongelegid en waarvan dfe tekort Vrijdagmorgen in den ministerraad defmit e zai worden opgesteld De minister presidenit zal zich belasten met de dienp te n betreffeinde Elzas Letharingen Sarraut bairoudt de Punlcties die hi tot dusver heeft vervuld in het coïïrdinatiecomité voor de beatudeertnig van de NoorilAfrikaansche vraagtstulkkefrr Aanvallen op Madrid en Barcelona Groote activiteit van de rechtscUe hichtmaicht In een officieel cammuniqué wordt mediegedeeld Jat Barcelona gistermiddag werd gebombardeeird door zes vliegtuiigen welk van Palma de Majorca kwamen De luditdoelartlllerie kon de toestellen niet raker Ook Valencia werd gebombardeerd dp materieele schade ia aanzlatilijk doch het aantal slachtoffers is beperkt Van middernadht af hebben de batterijen der reehtschen nadat zy hiun activiteit g durende eetnige dagen hadden gestaakt het bombardement op de hoofdstad hervat De schoten worden met betrekkelijit groote usschenpoozen gelost De munitie Is van groot kaliber Tegen half één Vannlacht bffciwn ffies Heg tjulgen d Po reehtschen een aanval gedaan op Barcelona Da toestelletn kwamen van zefz de Zij hefcben verscheidene bommen van groote kraciit gewozipen De iteitterUen zön direct in actie gekomen Men vreest dat er een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolkmg te betreuren is Gisteren hadden vliegtuigen der reehtschen de kust van de Middellandache Zee LET OP HET SEIN J N spanning wachten wij het bericht van de geboorte van de nieuwe Oranjetelg Wanneer het zal komen We weten het niet het kan evengoed heden als morgen of een lateren dag zyn dat het alarmsignaal van den Telex dienst ons oproept dat de blijde tijding komen gaat Wy zijn gereed voor directe publicatie van het verblijdend bericht Wy herhaleli onze vroegere mededeeling dat het allereerste sein dat de blijde gebeurtenis heefr plaats gehad wordt gegeven door de fabriekssirene van de N V DE GOUDSCHE MACHINALE GARBNSPINNERIJ Dank zy de zeer gewaardeerde medewerking van de Directie der N V de Goudsche Machinale Garenspinnerij en met de welwillende toestemming van den Burgemeester en den Commissaris van Politie is het ons mogelyk de Goudsche ingezetenen door middel van de krachtige drietoiüge stoomfluit van de Goudsche Machinale Garenspinnerij hetzy by dag hetzy by nacht direct na ontvangst de heugelyke tyding bekend te maken Deze stoomfluit blijft bedryfsklaar om het sein der geboorte terstond te doen hooren Dit zal aldus gesdüeden TER AANKONDIGING EEN ATTENTIESEÖJ van 30 40 seconden DAARNA 10 KORTE PLUITSTOOTEN elk van 5 seconden bij de geboorte van een PRINS OF 5 KORTE FLUITSTGOTEN elk van 5 seconden bü de geboorte van een PRINSES Wanneer de geboorte plaats heeft tusschen H uur dea avonds en 7 uur s morgens NA VIJF MINUTEN HERHALING DER VOLLEDIGE SIGNALEN REDACTIE GOUDSCHE COURANT ia gekomen Hij deelde verder mede dat in den zomer van dit jaar een huis van de Hitlerjeugd ten gebruike van de buitenlandsche jeugd geopend zal worden Tenslotte maakte hü bekend dat de jonge Dmtschers tusschen 17 en 21 jaar in het vervolg zullen worden ingedeeld m een speciale organisatie Geloof en schoonheid HOVJ ET RUSLAND De opperste Sovjet Terdaacd De Opperste Sovjet is verdaagd Voor de verdaging betrad een delegatie van het leger bestaande uit driehonderd vertegenwoordigers van leger vloot en luchtmacht het parlement met vliegende vaandels en aeu onafhankelüke natie weVker bestaan ala zoodanig verzekerd moet zyn BUrFE NLANDSaTNIfiUWS DUrrSCHLAND Baldur von Schirach constateert toenadering tusschen Duitschland en Frankitik met groote heftigheid bestookt Sagonta j woordigen zijn in het geheel geen voorheeft het meest te lij den gehad van de aan standers van een vrede tot eiken prijs maarvallen van den vijami slechts van een die aanvaardbaar is voor In een byeenkomst van nationaal socialistische ambtenaren te Berlyn heeft de Rijksjeugdleider Baldur von Schirach een rede gehouden waarin hy zeide Niemand kan ontkennen dat er door de ontmoetingen tusschen de oud stnjders een de jeugd van beide landen een aanzienluke ontspannmg in de Pransch Duitsche betrekkingen Annabel keek naar haar bord Er waren toch In ieder geval nog twee dingen welke Jossle Safford met wist namelijk dat haar echtgenoot zijn belofte tegenover leen andere vrouw verbroken had en dat hij Jessie getrouwd had om In het bezit te komen van het landgoed Annabel hoopte van harte dat het lot edelmoedig voor haar zou zijn en dat zij deze harde waarheden nooit zou te weten komen Zijzelf zou zeker doen wat in haar vermogen was om Jessie In onwetendheid te laten Gedurende eenlge oogenbltkken waa het stil Toen boog Annabel zich voorover en met een zachten druk op Jessie s gloeiende hand zei zij Luister en laat mij eens openhartigmet u praten Mag ik Nu dan niemandheeft u gedwongen met Hugo Safford tetrouwen U hebt het uit vrijen wil gedaan Al Is hij niet de man die aan uwideaal beantwoordt u bent hem in ledergeval lete verschuldigd Hij Is goed hijis voor u edelmoedig dat hebt u zelftoegegeven Neemt u het mij kwalijk datik zoo openhartig tot u spreek Zij brak plotseling af geschrokken door de uitdrukking in Jessie s oogen Neen het doet mij goed Ik heb hetnoodig Ziet u dan niet dat het metmijn krachten gedaan is Als ik nietgauw geholpen word zou Ik misschienleta wanhoplga doen De ondervinding van het kwade dient I menigmaal oïn ons leren t © yerdl eii ien te verbreeden bespreken Wat zegt u er toch wel van Het verwondert mij niet zoo erg Ikwist dat het zou gebeuren Hoe wist u dat Hebt u misschienkennissen onder de bestuurders der andere partij Neen dat niet maar Jack Saffordschrijft mij af en toe Zoo heeft hij mUook verteld dat hij dit van plan was Jessie zette haar ellebogen op tafel en keek Annabel Colwyn met nog grooter opmerkzaamheid aan Ik wist niet dat u den broer vanmijn man kende Maar natuurlijk u zulthem op Hardacres wel eens ontmoethebben Neen Ik heb hem daar nooit gezien Ik heb hem in het voorjaar eens in dentrein ontmoet denzelfden dag dat hijvan zijn Australlschen reis in Engelandterugkwam Jessie s gelaat werd bleek Hebt u hem toen gezien Hü kwamrechtstreeks van mij Zeg mij alstublieft wat u nog meer bekend is het schijhit dat u alles weet Ik weet niets met zekerheid Er zijndingen die ik moet gissen Zoo veronderstel ik b v dat uw huwelijk een slag voorhem was Dat was zijn eigen schuld kon Jesssle slechts met moeite uitbrengen Hijheeft zijn kans gehad waarom sprakhij niet voor hu vertrok Op don dagvoor zijn vertrek ontmoette hij mij inLonden en hij deed zijn mond niet openHoe kan een vrouw wet n wat een manvan haar denkt of voor haar gevoelt alshij zoo handelt ü moet uzelf dwingen er belang inte stellen zei Annabel ernsUg Ik bengeweest zooals u maar de hongemoodgrijnsde mij aan en ik moest wel werken Ik zou wel in uw schoenen wülen staan Werken is heilzaam Luiheid zooals de mijne ontneemt ons den levenslust Ik ben nu een veel ongelukkiger vrouw dan een jaar geleden en ik wilde dat Sir Christopher Lathom al zijn geld met zich meegenomen had of dat hij er tenminste niets van aan moedeï gezonden had Van dien dag af is het begonnen Voor dleri tijd waren wij gelukkig U zult weer gelukkig worden zeio Annabel maar haar oogen spraken hettegendeel Plotseling veranderde Jessie van onderwerp Hebt u al gehoord van het schandaal dat ons te wachten sta at Leestu iedere week de courant Ja ze zai vanavond nog wel bezorgdworden Er staan twee verklezlngsarttkeienIn het eene is geschreven dopr mijnman en het andere door zijn broer Zijstaan lijnrecht tegenover elkaar Watdenkt u ervan Annabel zei niet wat zij dacht Als Jessie aandachtiger gekeken had zou zij een vreemde verandering in het beweeglijke gelaat hebbeti opgemerkt Als ik er persoonlijk niet zoo nauwbij betrokken was zou ik er echt plezierin hebben ging Jessie voort en deontsteltenis van mijn schoonmoeder isgeweldig Mijn mani is op het oogenblikbij Lord Radcliffe om den toestand te FEUILLETON gen hebbrni gaan wij ze maken U hebt zelf toegegeven dat u alles hebt waar de meeste vrouwen naar verlangen Waarom proHteert u daar lüet van zie eens rond en zie hoeveel menschen u zou kunnen helpen en steunen met uw geld Valsch SpeL Naar het Engelsoh van ANNIE S 3WAN Nadnik verboden Dat denkt u maar zei Annabel vriendelijk Ik heb wel eens hoorei leeggen dat het eerste jaar van een hu welijk het moeilijkst is En dat Is aan te nemen als men denkt dat twee vreemde menschen dagelijks met elkaar moe teni omgaan Dat zou allemaal niets te beteekenen hebben ala men getrouwd was met lOen man die men werkelijk liefheeft maar ik twijfel er hoe langer hoe meer aa dat ik Hugo op die wijze lief heb een ik heb hem niet misleid ik meenWy elkaar hielden maar nu Vreefi Ik dat noch ik noch hij dat deed iK vraag mij daarom voortdurend af Waarom hü toch eigenlijk met mij getrouwd is Als Ik dat maar wist zou ik mij mi hien beter aan de omstandlg neden kunnen aanpassen Ik ben niet Knap en heb geen geld of iets van dien aam om een gewenscht partij voor hem w zl n Wat denkt u ervan Id r J ® a van u ia prgelijke muizenissen in het hoofd te h H Annabel gedecideerd ofschoon maar lippen trilden Als wij geen zor Zoo dacht ik er vroeger ook over enik verlangde naar geld om er anderemenschen mede t kunnen helpen maarnu lijkt het alsof mijn hart koud en gevoelloos is Ik geef om niemand meerdan om mijzelf Maar dat verandert wel WaaromIk heb wel eens hooren j begint u ntet onmiddellijk Misschien ooi cf 1 2jjj j jgj j gj 2 j ggj yggj Qxme men Wordt Ttrrol schen maar u hebt toch in LMiden gewoond en dus weet u voldoende hoeveel eUende en nood met hulp te lenigen Is Dat lijkt allemaal jaren geleden en Londen UJkt zoo ver weg zei Jeesie Er zou hier genoeg voor mi te doen zijn als ik wilde aanpakken Op het landgoed zijn menschen die uit het huis gezet worden waarin zij jaren gewoond heöBen om de eenvoudige reden daO de heeren liever enk groote boerderijen hebben dan vele kleinere Er is een tijd geweest dat ik er mij vneeselijk druk over maakte en mijn man beloofde mij zelfs dat hij den toestand zou laten zooals hij was Maar hij heeft zijn belofte niet gehouden Ik veronderstel dat een man een belofte die hij aan zijn meisje doet niet bindend acht tegenover zijn vrouw voegde zU er met een minachtenden trek om den mond aan toe Hoe dan ook men gaat gewoon door de menschen te verdrijven en het ergste is het Iaat mU koud