Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1938

Vo 19632 Dit nummer bestaat uit twee bladen iïJblU iJb BLAD Jeugd en jdzz muziek Jjegge 11 Mj aan de jeu d van tegti vuyi d g de vraag voor houdt je van jazzmuziek üaii zal m tfU dei g ivallen voor het au wüoid g igeven wordt een paar oogen oi s udi start 11 met de keimeiyke uitdiukkmg Iwü kul L U nu zoo letb vragen hoe kmiit b er luog aan twijfelen en de mond zeg t oï liever juicht natuurlyk houd ik van jaizz wie houdt daar nu met van Dit is diuB duidelyik Wy ouderen kunnen diat atuur I lk an dae jaz2 lietfde nu met zoo aanvoelen met dat jeugdjaren te boven 13 bepaaldi afkeerig vam dit soort muaiek pleegt te agn verte van dat er zijn groepen van personen die rondiuit beweren jB dïi jasz muziek tiekt my heef kf re beOconng voor mji Wat em waardoor lat i £ kunnen zu met bepaald zeiggtn mi schien hel ben zy deze voorliefde m de laat ate jaren zelf gekweekt mlflsohien ia j door veöi m aantfaking komen er mee van zelf gegroeid Dit ia mogelyk wy geloover he direct even goed als het mogeluk is aenacbieii die avig afkeerig zyn van klassieke muz ek zich plotsehng h ervo r gaan mteiresseeren soms omdiat het niu een nuial staat daarvoor te voelen of wel wei kelyk door de schoonheid in deze soort mu ziek gegrepen worden Ia hej algemeön kunnen wy echter wel zeggen de jazz muziek ia da muziek vooi de jeugd Dit blykt drndjeiyk wanneer een beVende buitenlandsche band aai avond n een stad geeft en wy leni dat de zaal gevuld IS met de jeugd en de ouderen mct een lantaamitje lyn te zoeken Fn waiarin dit wel zyn oorzaak zou vimdeni Wellicht behoort dit gevoel wel fay de geheele om wentehnft die er in dé laatste jaren heeft plaats gevonden een omwenteling die he laas meti altyijli tent goede voor de tegen Woordige jeugd gewerkt heeft Nemen wy by de jaaz anuziek eens eei st het sterk u t gesproken rytènuache wat olw wel het meest treft dan begrypen wy dat jeugd wel moet aantrekken B zeer jeug dage kinderen vmideni wy dit rjrthmisch gevoel al sterk ontwikkeld by het hooren van muziek zal een kleine dreumes vroolyk van ard al spoedig wat huippeien Niet de t J Mm alleen maar vooral het rytihme breiï t PARUS IN Hn TLKKFN VAN DE tRISIh In de straten van Parus ziet men op alle schuttingen en muren de aanplakbiljetten van de verschillende partyen Dit plakkaat draagt het ontstellende opschrift IX bur fieioorlog l verklaard Voor het zelfzuchtige hart bloeit er Wen roos zonder doornen voor hem die liefheeft groeit er geen doom zonder roos Valsch Spel Naar het Engelsch van ANNIE S BWAN Nadruk verboden De Groene Draak herhaalde An iiabei En zij vioeg zich verwondend afwat ei zou geboord zijn als Jessie en huelkander daar ontmoet hadden Ja Zij schenen buitengewoon verwonderd mij te zien Je hebt zeker welgehoord wat er gezegd wordt over mijnbriitaUtelt Heb je mijn eerste artikelgele7en Neen zei Annabel kortaf En ikwrhaal wat ik in mijn laatsten brief ge breven heb dat ik alles sterk afkeurJK zie niet in waar het goed voor is ennet kan alleen maar kwaad stichten Ik ben geen philanlroop antwoord hij grimmig ik wil geen goeddoenJK do h t voor mijn eigen genoegen en K tiicht eon beetje teiug te krijgen vanwT mij ontnomen ts dat is alles t Is geen hoog Ideaal zei zij kort en er kan niets goed van komen Jack streek met zijn vingers door zUn fcorte haren Hd wist dat hij aUeen waar ae hechtte aan de meening van Annabel Andere menschen met zelfzuchtige be aoellngen werden niet geraadpleegd AUTOMOBIELTïmiOONBTmiLINO ÏN VOORBBRfimiNG De automobieltentoonstelling in het RAI Gebouw te Arasterdam wordt dit jaar weer gehouden na 1937 te hebbeö overgeslagcfc Het inrichten der expositie De tentoonatelling is heden geopend HET NIEUWS IN BEELD MIJIT IRr T VPTOI De ref imentskipel van het 1 Reg ment Veldartillerie uit Utrecht gaf t Baarn np V rschitlende pi latsen ten nul ta i taptjo ten baste Uit oercnltn en 1 i f stellenden voor het geneentehu HOOG WATi R I DUlTbtHLAND Jenge olge van het snelle fa mei te i van de sneeuw in de bergen wassen de rivieren de laatste weken voortdurend In Duitschland komen overstroomingen v or men ziet op de fot waar ue Ruhr t en turbmew ik midden in het water zette EEN POOLSCHE 0NDER7EEeR De PoolBche onderzeeër Orzel op de werf De Schelde te Vlisflingen gebouwd werd aldaar te water gelaten De Orzet giydt in het water DE ROLMEENSCHE MINISTLR VAN BUITFNLAN DSOHfc VKtN IN BELGRADO De Roemeensche Minister van Buitenlajidsche aken Micescoe is na zyn verblijf Praag te Belgrado aangekomen en werd verwelkomd door den Joego Slavischen Mini ter president Dr Stojadinowltsj De Ro meensche gezant met zyn echtgenoote li B minister Stojadinowitsj 76e Jaargatif Zaterdag 22 Januari 1 38 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKE fWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IlflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagel ks behalve Zon en Feestde gen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 05 per weak 17 cent overal waar de ïmoT ng p loop r esc edt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 AbennementNi worden dagelijks aangenomra aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA by onxe axent n en loopers den bonthandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagel ks geopend van 9 6 uur Admuistratie en Redactae Teleflatenic 2746 Fo8treke ung 40400 ADVERTENTÏi PRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Grouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 165 elke regel meex ƒ 0 30 A vertentifeai in het Zaterdagnummer 2Ö bijslag op den pr s Liefdadigheid advertantien de helft van den prjJB INGEZONDEN MEDM EËLINGËN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagma 60 hooier Gewone adveitentien en ingezondfen mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prljs Qroote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertenti i kunnen worden ingeeondes door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onse agenten en moeten daags vóór de plaatging aan het Bureau z n ing omen teneinde van opname veriiekerd te z n Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex het tejrem onf het middelpunt verdeelde zyn geleideiyk uitgegroeid tot zelfstandige s en d e gezamenlyk Den Haag vormen maar merkwaardigerwijze mm of meer een eigen cachet behielden Het zyn diverse wy ken die geleidelyk zoo groot werden dat ze zich weer m deelen spfitsten die weer in ekere mate een complex vormen Natuurlyk gaat het eigen cachet ni t ver der dan het uiterlyk Allerminst is ci een bepaalde categorie van bewoners of d eene wyk voornamer dan de andere De lan leg IS in den regel verschillend ook al bet gevolg van den tyd en de omstandighe it n waaronder de huizen zyn gebouwd Een feit is het echter dat de meeste wyken iets van een eigen stadje hebben en vooral de ne nngdoenden zyn er op mt de meemng te suggereeren dat zoo n wyk een eigen maat schappelijk complex vormt Zy dnngen tr altnjd weer by hun mede wykbewon rs op aan om toch met altijd naar de oude atad te trekken voor het doel van de inkoopen maar hun wykgenooten de eer der klan disie aan te doen Het IS natuurlyk in de eerste plaats eigen belang dat deze suggestie tracht door te voeren en zy die indirect daaraan weer icfcs trachten te verdienen doen mede aan Ie gedachte nog verder üit te breiden Zoo ver WED KNOX DORTLAND BANKIERS ANNO 1842 GOUDA 3 3Vi STAATSUEENING 1938 MET RECHT VAN VOORKEUR VOOR ALLE AFLOSBAAR GESTELDE 4 STAATSLEENINGEN WU BELASTEN ONS MET DE VERWISSELING DER OUDE STUKKEN MEI VRIJE INSCHRIJVING ALSMEDE MET DE INCASSEERING DER AFLOSBAAR GESILLÜE OBLIGATIES DE INSCHRIJVING SLUll OP DONDERDAG 27 JANUARI AS gedachte van het wyk chauvinisme is lee lyk m de knel geraakt want de nieuwelin gen hebben daarvan weer een andere opvat ting als de oude Het is een met onverma kelyke stryd om de eer en de klandisie van de geachte w kgemeenten Scheveningen is het middelpunt van het gevechtsterrein want minstens drie van de vyf bekampen elkaar dit gebied Voor etn goed deel zyn deze krantjes daar overbodig want de echte Schevemngsche bevolking komt vanzelf m het dorp e s adnge waaide en aangebouwde Haagache gaat toeh naar de oude stad al praat men hem ille wyk winkels aan Het is nooit gelukt een eigen krant voor Scheveningen in stand te houden omdat de bevolking daarvoor veel te heterogeen ia en bovendien voor allerlei sectariflche afscheidmg in tal van groepjes IS verdeeld Slechts een enkele maal is ge tracht een dagblad voor Scheveningen op te richten maar dat is heelemaal mislukt verder dan een vs eekblaadje ging het niet en al herhaaldelyk heeft een poging spoedig schipbreuk geleden omdat er met voldoende debiet was De eenige concurrentie en de versplintering op elk gebied hebben de mo t elykheid Voorgoed belemmerd en alleen sch Jnen er m de wi jk waar nw bnefschry ver zyn woning heeft eenige wykcouran ten die yverig dat idee van eigen wyk chauvinisme trachten te kweeken en te be vorderen Het zyn kf ntjes die wat onge lukjes en jubilea uilAde wyk als nieuws brengen en voorts d aardige advertenties waarvan de opbrengst voldoende is om de totale kosten van de exploitirtie van het weekblad te bekostigen Over en weer c n troleeren de geachte concurrenten eikaar ora toch vooral met veel ophef te constatee ren dat nu en dan een annonce wordt op genomen an een zaak die met m de wyk gevestigd 18 Want dat is natuurlyk hevige contrabande I en moeilyk geval wordt het als een groote zaak uit de oude stad een filiaal m eén der wyken vestigt want op die wyze haalt men de gedachte van het wyk chauvinisme neer Hoe ïnen precies die puzzle oplost is ons met bekend Het geld gaat wei eens boven de leer 0 er het nut en de schadelykheid van deze wyk krantjes is al vaker gediscus sieeid Men gevoelt wel dat een wyk wm kei zyn klanten alleen m zyn eigen wyk moet vinden n dat dus annonceeren m alle bladen van de geheele stad noodig zou zyn om alle i ewoners m deze wyk te bereiken De exploitanten van de wykbladen meij i fn dat dit alles te ondervangen is door 1 en te steunen Maar at h arme hi was aanvankelijk n bl iddje van dien aard in onze wyk het Inl lofe een Janus hoofd bovendien want het voerde t ee titels al naar g lang va i de yk waar i het ge listnbuo ri wer I Toen kwan er op zekeren dag een concur rent Het is jaren lang goed gegaan maar n ig delilliput kranten oorlog plotseling Uitgebroken want m weinige weken tijds zyn er in dezelfde wyk drie zegge drie van die illustere blaadjes by verschenen Men kan zich wel In het z g redactioneele gedeelte gaat men elkaar te lyf op een wyze dat de hon den er geen brood van lusten De frai e hem hiertoe In volkabuurt i kunnen wy vaak op feestdagen op straat met alleen gioottren maar ook kinderen op de ma t Ier muz p zien dansen en aprmgen Doch er IS nog iets zeer kenmerkends m die jamz muziek er wei het sterk synicopisdie ele ment en het lykc wel of het hier son s geldt hoe meer syncopen hoe mooier en iijner het voor de jeugd ia Het doet on ouderen vaak als kreupel en fout aan het maakt ona onrust en v verademen als zoo n nummertje met extra genot op dit syncopen thema uit ia De jeugd lacht on ont vindt ons ouderen ouderwetach en er gsrt zich byiua aam ons dat wy zoo iets iU€t kunnem apipareüeeren Vooral de hottjazz met zyn wildheid zyn dissonanten en oiplossiiiigGni aoooorden ent solo a in de vreemdst mogelyke vanaües doet ons some ée handen voor de ooren houden otf de radi afzetten wanmeeir wy tenminste nog zoo veel overwicht op de jeugd hehiben dit te kunnen doen Maar de jeugd geruet straal van eem daverend enthousiasme en houdt bynsa den adem in om vooral mets te missen van zoo n fyn om nog geen mooiere achynbaar g ingbare en tegenwoordig met otmette uitdrukking te gebruiken mum mer te nusaeai Wy denkem by die grillig ivild uitg eetooten tjoiooa vaak aan de een of amdere Xndianienstaim z vinden het een streeling voor de ooren voor ons is het wanklank voor hen harmonie Kou gevat op de luchtpijpen Die snijdende Noordenwind is oorzaak dat r lenschen met zwakke luchtpijpen dadelyk I i aan hoesten Past op grjjpt nog lieden In i viant Ge staat meer dan anderen bloot aan een chronische bronchitis die lang di urt Vi zorg U daarom dadelük met hel v or U aa ge we en middel de nieuwe versteri te Ab iljs o i D t is een natuurlijk ki uiden middel e werkt z 1 1 pn grondig op Uw aangedane slijmvlieze B ven ilen is in de n e we AbdtJfllroop n g topgev egd de krachtig 1 oest bedwingende itüf de e welke uiterst snol en verrasse O Uw i oesf verdrljd en Uw bronchitis t t staan brei gt lerc ht noemt menpbana Akker s AbdUelroop o n zji bijzondere samemtelilng s Wereldt b te Hoest siroop want de werk ng b j HoeHl G iep 1 Broi iiitlB Asttima la we kelljk lerbazing wek kend dat zult ü biJ de aanwending ondervinden AKKER s versterkte ABDIJSIROOP BRANDSTOFFEN voor Centrale Verwarming COKES in diveise afmetingen MAGER INDUSTRIE NOOrjES IV Pniru kwahteit Concuneeiende piyzen ANTOON DËSSING V h Joh Dessing Co TELEF 2404 OOSTHAVEN 24 Laten wy eeirlyk bekennen misschien bo grypen vnj tegenstandera deze jazj met genoeg en onbekend maakt oribemmd ftel licJit zyn er m deze muziek nog vele verIborgen schoonheden die wy oaideren oo het meerand l althans met ontdekken en waarvan de jeugd speaaal geniet I aten wy ons best doen de jeugd ook hierin ter wille te ayn trachten het goede en opvoe dende er m te vinden wat wIj den toch 11 alle muziek zoo Verlangen Het is nu een maal de eeuw der jengd zij wil de e mu iek dus het Brieven uit de Hofstad MCDX De oude stad in overoude tyUei was Den Haag niets anders dan een kruispunt van eenige w gen Het centrum van onze huidige stad hgt precies op dat kruispunt van de wegen die uit het Westland naar het noorden woerden uit Delft en Gouda naar hier kwa finen om zich in de richting van Leukn voort te zetten De vier vakken waarin het Ig ms maar wat doet 4iet er toe Jack die vretind ütond Le kuken tegen over de twee vrouwen die zijn leven be invloed hadden keek met verbijsterende oogen van de een naai de ander Jessie was veranderd Hij zou haar nauwelijkis herkend hebben als hij haar op stiaat zou zijn tegengekomen Haar tenvoud en kinderlijkheid waren verdwc nen Zij was een vrouw geworden en er ging een waardigheid van haar uit waaivan allen bewust waren De heldere stem van Jessie verbrak de stilte Wanneer ben je In Slains gekomenJack en waar logeei je Ik bon vanmiddag aangekomen enik logeer nergens Ik denk dat ik in DeOroene Draak zal overnachten Dat lijkt me niet de geschlksteplaats zelde zij met afkeurende beweging Ga met mij mee naar Hardacres Dat kan ik me zei hij er datweet je ook htwl goed Ik ben er opzettelijk voor terugge komen Die tasch was maar een voor wendscl die kon ik later ook nog ge haald hebben Iets in mhn hart zei mij dit ik torug moest gaan Het was om Jou te hilen Kom Weer scheen de lucht vol geheime machten Annabel stbnd ademloos toe te zien en wachtte met kloppend hart op de beslissing Wordt vervolgd wijl zij zich tegelijkertijd vooroverboog haar intelligent gelaat verlevendigd door intense belangstelling haar oogen schit terend terwijl haar heele wezen haar innerlijke bezorgdneid verried Het leek vreemd op dU jonge gelaat een bijna moedeilijke bezorgdheid te leztn maar heb was een sprekend be wijs van haai gevoelen tegenover Jack Saffoid Hij leek haar een groot kind die van het rechte pad wis afgedwaald en dat zich op dien weg niet gelukkig noch tevreden voelde Terwijl ZIJ sprak werd er zachtjes op de deur geklopt Tegelijk werd de deur geopend en In de deuropening verscheen etn gelaat Jessie haar bontkraag hoog opgezet een frissche kleur dooi de avondlucht op haai wangen getpoverd Toen zij de twee menschen zag Jack Saffoid en Annabel verbleekte zU en strekte haai hand uit Ik vrees dat Ik stooi zei zij hapelend Ik heb mijn tasch vergeten Hadaal Is ze al goedenavond Maar Annabel plaatste zich tusschen haar eA de deur Ga nog niet weg Het was mijnheerSafford die straks in d keuken waszei zlj glimlachend Je ziet ik weidveriast en wist niet wat te doen HetWIS verkeerd van mij hem in de keukenR laten Ik h id hem direct hier binnenmoeten laten Pit zie Ik nu in Jessie en Jack keken elkiijdei aan en Jessie stak tenslotte half glimlachend Hiaar hand uit Wil je mij niet eep hand geven De situatie Is belachelijk ja vermakelijk Nog niet Ze Is in een voorbereidendstadium Ik heb morgen in Stoneporteen onderhoud met Brede Williams Annabels gezicht betrok Werk je met hem samen zelde zijontstemd Alleen kan Ik het niet anjtwoorddehij verrast door haar woorden Wemoeten alle krachten Inspannen of wehebben geen chijn van kans in dit district Maar w t verkeerds weet Je vanhem Is hij geen fatsoenlijke kerel Ikheb een paar blieven van hem en e staat niets verkeerds in Ik kan ze jelaten zien Ik heb ze meegebracht Hij nsflTi zijn portefeuille en Annabel hoe langer hoc meer verwonderd over den toestand zat hem rustig aan te klj ken terwijl hij tusschen een stapel brie ven een paar uitkocht welke hij naar wilde laten lezen Het eerste verrassende feit voor haar was dat Jack Safford daar bij haar zat het tweede dat zijn manieren en woor den ZQO vertrouwelijk varen alsof hij thuis was en dat zij zich bij hem zoo voUcomen op haar gemak voelde Zij had het gevoel alsof zij hem reeds jaren ken de En zij voelde haai hart sneller voor hem kloppen piljn gelaat was zoo open hartig en erni tig zun heele figuur zoo innemend en vertiouwenwekkend Dt ge dachte dat zijn gedrag door wraak zou Zijn ingegeven was belachelijk Zyn aan geboren goedhartigheid zou op het crl tlekc oogenbllk zegevieren Ik zou wel eens wtUen weten wie jeeigenlijk hiertoe aanzet leide zij nauwfdljks bewust dat all hardop sprak tei Maar nu hij eenmaal de hand aan den ploeg had geslagen was hij vast beslo ten door te zetten FEUILLETON Woon je hier nu alleen vroeg hijopr den stoel plaats nemend dien Annabel hem aanwees Neen ikwo9n hier met moeder Zijis vandaag naar Londen maar komtvanavond om negen uur thuis Wanneerben je in Slains aangekomen Om half vier En ik heb nog geenbekenden ontmoet Ik ben rechtstreeksnaar Jou gekomen zooals Ik beloofd hadIk kwam eigenlijk naar Slains om joueens te bezoeken Waarom vroeg zij Toen staarde zijzenuwachtig naar een kleine grijzetasch van peau de syède met zilver be Mag die haar bezoek had laten hangenaan den lug van den stoel waarop zijgezeten had Jack merkte het en zijn oogen volg den haar blik Haar tasch vergeten niet Zij zalzekei nog wel terugkomen om ze te halen Zeg eens heeft die dame Je vanstreek gebrachf Je lijkt heelemaal in dewar Neen dat niet maar ik voel meniet heelemaal in orde antwoordde An nabel niet goed wetende hoe haar houd g te verklaren Misschien n het beter dat Ik dan maar ga zei hij beleurgesteld Ik had er mij zoo op verheugd je te spreken maar ik kan nog wel eens terugkomen Ik blijf waarschynlijk toch een paar dagen in de buurt Is de campagne dan al begonnen