Goudsche Courant, maandag 24 januari 1938

RBUNIB OoiMal Vault VrUdig 21 t m Dinsdig 2J f lUM VROUW KWAM Pipi Ie Holla £ em waar meesterwerk I Ecu der allerbeste fUm met JEAN OABIN MIREILLE BALIN Als 2e Super Hoofdfilm PAT O BRIEN la Ik hab aan doktar ahuM EnMe vaiwf 26 cent Gratis fietBenstalling Attentie Zondairoditend 10 30 nir J08EPH SCHMIDT in EIN STERN FëLLT VOM HIMIIEl Toegang voor iederen leeftyd Entree 25 SO en 40 cent KsartTerlcoop hierroor begint vaoif ZaterdagaTOiyl 6 uur WOENSDAG 2 UUR MATIf Bg Toor tedttaa leeftjjd Wy ontvingc l volgende tele gram BezoekersCsters van Réunie Schraap Uw Iteel mi H juichen Zi zijn in aantocht Freë Astaire en Ginger Rogers in Shalt we daim R K O Radio FiUi JAPAN S POSITIE IN OOST AZIE Geen territoriale bedoelingen ten aanzien van China Halfj Opruiming van RESTANTEN Wij hebben geen apart daarvoor aaniv kochte goederen maar WERKELIJK WINKBLRESTANTEH die tegen 1 3 van de waarde weggaafc ZIE DB ETALAGES bü C 1 J Lo v GOUWE 146 Tel 2621 t o de Turfmartt ORANJEGEBAKJES g cent per stdl ORANJEZONNETJES en ORANJEKRONEN 20 cent per ons GEBR KAMPHUISEN N V TELEF 2754 GOUDA i Hebt U al kennisgemaakt met onze nieuwe SIGAAR CHASSÉ van 6 8 en 10 cents EEN DELICATESSE Ook verkivjgbaar bii G Bakker Spoorstraat I Aanbevelend fa D G van Vreumingen TELEF 3214 WIJDSTRAAT 20 Voor alle Bloemwetkc THIA Ooethaven 16 IM Te koop Bailis eyidep aiJbtpi s Ctok ifle qmilen voor beluUi motor G 3 MeUmrti Zeueeatn J P BOOT Electr HoutdraaiNi Groencodaal 67 Hoatfln Landboawartitt alle mogelttlce repi IVi koop gele fcweieicvotgelfi ƒ 2 60 en l ji ƒ 0 10 Ketelstr 60 4 stoelen m byipa i stioel met leer heïdeed j Te huur Bovenhuis daal 110 huur ƒ ti 60 Te IbevT GroeMendaaJl LEERWEBK Jan C Eeiner pa Fa OpmimingaprMa GU hebt vermogens ten goede en elke iwtoslag van uw bestaan doet de verplichting aangroeien om die vermogens aan te wenden MULTATULI fbuillSotï Eiken orgel te koop m boeken voor ƒ 5ft rH Br T 690 Bur v A J EAd adres voor lot w rtc en eïectriciteiit Jtfl Spleringsl raat 149 T i i £ Uw schoenen door MU JE komen als nimw t Ohris Kalmeijer St Onivlekken tfli moi van Heerencoatumw Maken Vermaken ren het voordeeligst M G Roelofs Wal Waarom zou Ik mee naar Hardacresj gaan vrgjg hij norsch Omdat daar je plaats is zei zij j En zonder verder een woord te zeggen I togen ze de deur uit Oog in oog I ® w Safford was in het geheel I wet voldaan over den loop der zaken IHoe zU het met Deedea had wist zij I eigenlijk niet Hij bleef onverstoorbaar i h Jr ® beschuldigde van dubbel i nartlgheld en van geheime tegenwerking I I van de belangen der Bafford s gaf hij I aaar geen antwoord op HIJ deelde haar I met eens mede dat hij in Liverpool was I geweest e5 een vergeefsche poging had I eoaan om Jack af te brengen van zijn 1 Si ® lane dat er met mei vrouw SalfOTd niet te redeneeren viel IS h t haar had hl ten I Slotte besloten met een paar waardige Delum oT rtreld i ƒ 3 26 madi Dekwfabrid GMmi I jUn t8toi pag4 Geuwie 130 in Klei ten Gordljta n enx Dames Bontwerta vermaken Gouwe M vanaf de Groenenda Verf Glas reeds Uw TuinbaidtJ Stoelen met onv verf van Piet G iS U kent my toch De Gruyter s DE LAATSTE WEEK EXTRA KOOPJES in OVERHEMDEN HOEDEN PETTEN HANDSCHOENEN SHAWLS enz bö WILLEM VAN MOURIK grM LANGE TIENDEWEG 45 De ondergeteekenden berichten dat hun kantoren op den NATIONALEN FEESTDAG n 12uiir GESLOTEN zullen zp T GOEDEWAAGEN ZONEN INCASSO BANK N V i Fa Wed KNOX DORTLAND J VAN MENSOH Pzn NEDBRLANDSOHE MIDDENSTANDSBANK M J OGIER Co ROTTBBDAMSCHE BANKVEREENIGING N V cte wx MODEVAKSCHOOL a0js W MCTTAU CRABETHSTRAAT 4 bU het Station GOUDA Aangesl by de Kon goedigek Vei g van Modevaikischolen in Nederland OFFICIEELE CRISISPUBLICATIE Denaturatievergoeding erwten en Tddboonen oogst 1937 De Nedierlandech Akkeilbouwcentraie maakt bekend dat de denaturaitleveiigoe ding voor erwt i vbbj oogst 1907 welke zij gedenatureerd in het tijdvak van 17 tot en met 22 Januari 1938 ƒ 0 95 per 100 K ti zal bedragen voor jp oeae erwten door handelaren gedenatureerd en voldoende aan h standaardmonister van kwaUteitaklaase C en ƒ 0 46 per lOO k g voor voedererwtên door teletB gedenatureerd De steuirvergweding voor veldboonen van ésTL oogst 1937 welke ïOoi de daartioe gestelde eischcn voldoen en door teïera of liandelarffli zijn gedenatureerd in gwioemd tijdvak zal ƒ 2 10 per 100 K G bedragen Gravenhage 21 Januari 1938 DAG EN AVONDLESSEN ONDERWIJS in hefKNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleeding OOK APARTE KNIPCURSUSSEN Wie zijn Rijwiel nog wat langer houdt 4talt zQn karretje in een nak waar het te vertroawd KOOS ANTHEÜNÏSSEN OOSTEINDE 87 85 caOOJ TPLEIN 2 ROTTERDAM S et stalHnc OPLEIDING voor de examens Linigerie Costumière Coupeuse en Leerares PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen worden ten allen tvjde gaarne verstrekt W METTAU Leerares HET BESTUUR van het INSTITUUT VOOR MIDDENSTANDS05 TWIKKELING afdeeeling Gouda ix ept sollicitanten op voor de functie van aan de avondcui sus n tot opleiding voor het Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis Sollicitaties onder vei melding van leeftijd bevoegdheden verlangd salaiis enz schriftelüJi te richten aan het schoolbestuur p a VAN SWIETENSTRAAT 22 GEVRAAGD Winkolhuis op prima stand veel ruimte Aanbiedingen Makelaarskantoor J H VAN ELK Oosthaven TOj VOLMAAKTE MOND REINIGING door CULTA TANDPASTA 60 cent per tube Tast het glazuur niet aan en geeft het gebit een mooie glans Balt A de Jong Uosthaven 29 PARFUMERIBëN TOILETARTIKELEN Zoekit U een goede fokkonjjn dan moet U bij v Vliet zyn TollenBstraat 56 In £ n verkoop van Kippen en Koni ïien Badania i ADHU2S Toenendaal Maar man schei toch uit met dat fceknoei Ga naar t Badhuis en neem m sproei DE KWARTJES RUBRIEK ENGELS A J WEMPE Leraar M O Joubertatiraat 142 Kippenvoedera Gemengd graan 5 et p pond 10 pond 48 et 100 pond ƒ 4 40 E J WieÉtjea Keizeratraat Te huiw eeiüge goed onderhouden Moderne Woninvm op het voormalige Oi A terreon Huurprijs ƒ 6 26 en ƒ B4iO per week Te bevragen by G J van Wingerden R v Cateweg 8 en G V d Horst Turfmarkt 42 Laat Uw reparaties en verbouwingen verrichten door J Hoeksel timmerman v Heusdenstraat 21 Gone prezen W A Hoppenbnwiwef Gedipl verpleger en Masseur Aan huls t ontSieden BilUfke md J PhiUpsw 12 K Aklt De Muziekschool Westhaven 12 Te koop een Radio met zelf vuiler Karekietstraat 35 Te koop Fietsrekken tegen elk aannemelijk bod Turfsingel 47 ELKEN ZATERDAG Mooie Bovenwoning te huur en onder magazijn Adres Vuverstraat 9 Eenv Jttffrouw zoekt een eenvoudig Kosthuis Brieven Turfmarkt 74 pto tMii wij in doze Te koop een belastingvry GÜIet Motorrijwiel 1936 g a n Garage Em tax Zeugestr 4 KWARTJES RUBRIEK Huizen te huur P C Bothstr en Gr v Bloisstr Veel verminderde huumrijs Bevr Fluw Singel 64 Net R K Pension gevraagd door nette R K jongemanrmet Rijksbetrekkmg In gegoede stand Geen beroepspension Br No 655 bur v d blad klemc adverteaities tAgen een tarief van 1 3 maUe tckst ECffalB ƒ OJ Ike r K l meer 10 c nt bq voorudtbeatllii Vvcr Autorttlea thana ƒ 1 50 per uur jPrimB lesmateriaal Garage Emtax Zeugestr 4 idrvcrtABtiei 0 uler nXuumef um Iwt Bar au 10 et T riho fiHg Uwadifts desttr mdT rt itiM tat Viüdigmiddig 12 uur Lieve Honx zwarte Cocker spaniel Te bevr IJssellaan 34 Waarom meer betalen Wjj hebben weer nieuwe voorraad prima harde turf è ƒ 0 40 afgeh thuisbez 45 et per 100 st bü schipper Schouten ligplaats Nieuwe Vaart W Z Rij wiel reparatie goed en Koedkoop Bart van Maaren Middel tantstraat 10 Voor winkel manufacturen Net Meisje boven 14 jaar gevraagd Br No 706 Bur v d blad De persoon die 12 Jjm parapluie gevonden heeft in portiek IJssellaan 6 wcnrdt verz deze op IJssellaan s ruf te bcz Brieven kunnen ALL££N worden afgehaald cUcen dag van 6 uur Zatcrdaj s ran 9 1 uur BLOEMENHULDE g ratis aangeboden aan die gezinnen in Uouda waar tegelijkmet het Konmkl k Huis een bijjdc gdtieuritenis plaatslheeft 1 I door fa G L Glevraaffd Juffrouw om 1 2 middagen te vervangen in j winkel Br no 53 bur v d bl Een j alieenet jongeman wenscht kennism met alleenst meisje Br no 654 bur v d bl Een net Meisje gevr voor halve dagen P G niet ben 16 j Aanm Zaterdag na 5 uur V d Palmstraat 85 i BEZOEKT GOUDA G£Z£LUGSTS De nieuwïrt l lateau Damesschoenen 2 95 Ghrig Kalmeijer St Ant 8tr 6 EETSALON Te koop gecomb wiaselstr Radiotoestd in salonkast Spotprijs Vest € 7 Hanrrcrlaglhff Nog Slechts é n modern huis i d Gonst Huji ensstr ƒ 6 7 Te hervr MarteaKstraat 4 Prima eoomimptiCB VAN ZOOMEKEN STOOFSTEEG 16 Slijpen en Polijsten van scharen en Messen 10 et Bart van Maaren Middellantstraat 10 Robinson en Swiftschoenen in alle modellen voorradig Chris Kalmeijer St AntJitr 6 lien Jongen gevraagd vati 14 jaar Adres Molenaar van Strijenstraat Betere Werkschoenen 2 95 3£ 5 3 75 3 95 V a a KafmeUer St Antjttr 6 Mooie Rashonden Boxers Pekeneesjea Eng Taxj6s Airedale Terrier Schippertje Schotsche Collie D 8taa nden Bouviers D Herders Import gladh Taxjes m stamboom P J den Boer Telef 47 Krimpen a d Lelc Te koop j f te huur Flink Winkelpam hoekpand op eerste stan Korte Akkeren Terstond te aanvaarden Aanvrage bü den Makelaar Joh Dessing Westhaven 45 Naai en Knlplea i voor eigen gebr patr naar maat en jpasUjaar SDo Btraat I2ft Flink Meisje ld in de gevraagd niet beneden IS jaar van s morgens half acht tot half een Loon ƒ 3 50 Werklooze zoekt net kosthuis In bezit van bed en ledikant Br No 691 bur v d bl Aanmelden a avond van 7 tol 8 uu Wijdstraat 4 KAAS KAAS Smakelyke volvette Goudsche Kaa jonge en oude tegen biilyfce pryg Volvette kaasjes 35 510 en 70 c per stuk Ook voor wederverk by P G Teekens Gouwe 55 Kaash in t groot en in t klein Delft s Roem 56 cent per pond Boekbindery Jq adres voor alle soorten Eindwerk J A Broer Nieoiwehavm 326 Gouda Zeer gemakkelijke Dames en Heerenachoen bij van Maaren B Schoenhandel VUvctrsiraat Huis te koop gevraagd Huurprys ƒ 5 per week Br No 666 bur v d blad Woonhuis te huur v d Palmstraat 128 Bevr Kaiperstraa 27 Voor HOUT TRIPLEX en BOARD JS Uw adres bü N VERDOUW Fluweelensingel 94 Tel 2961 Groote voorraad lage prijzen Actiere Jongeman zodtt a ondwerk dipl H 6 S Bl no 676 Bur v d Bli Gevraagd e n flinke Dienstbode voor dag en nacht Emeis Bleekerssingel 71 Flink DagmeiBJe Veemarkt Restaurant billijk te huur voor bruiloften en partijen V Middellantstraat 19 N Markt SS 39 Tel 2625 B z a Meisje als vrerkster Br M V d Wal Kaagjesland D 63 Reeuwyk FlinkV agmeiHJe gevraagd P G boflen 16 jaar Br no 722 Bur v d bl ad Verloren trubi lederen jf ceTi nbandschoen Teg bel ter te Lurgen Gr Floriaweg 38 Schitterend Bdrenhuis Verlaagde prijW 7 Te bevr Westhaven Te koop gevraagd Autoped met luchtbanden in gpeden staat Krugerlaan 131 it Te koop Royal Enfield 3 P K Kopkleppen Br no 692 Bur v d blad Prima Eigenheimers per 10 K G 40 cent L T d Heyden 4e Kade 116 Gratis thnisbemrgd Tel 260S gevraagd pl m 18 jaar Br No 651 bur v d Jtmgen gevraagd Ëen n tte Slagershediende gevraagJtfcié 18 Jaar L Gro fcaal 33 Gevr een flinJte Dienstbode zelfst k werken en koken Br No 717 Bur v d blad Bakkersleerling gevraagd pllm 15 jaar Aanmelden na 8 uur B kkerii Df Waag IJs ellaan 40 Prima Handwerkklompen ook geel geverfde en wilgen S v Mourik Boelekade 186 Heer zoekt Zitkamer zonder pension Centrum stad Br No 693 Bur v d blad Te ko9p een Amandelmachinè met poelie en een wan en pel molen Br no 694 bur v d bl Te koop wegens omstandig h Philips Radio goed als nieuw Spotprüs izerstraat 65 fa H de Gruil L Tiendeweg 61 ÏJemige in goeden itaat gebr StofBiilg rs te Ifcoop vanaf f 7 50 S Luitjes Voa uastraat a Tdef TM PIEASSTRO SNAREN Het adres voor eigengemaakte Dressoirs Kasten Ledikanten enz is C V Onselen IJssellaan 13 of Nieuwehaven 109 Te koop een Belastingplaatje ƒ 1 S0 Karekietstraat 20 e koop gegoten Fornuis Persünstraat 1 JAGER WeithaTcii 2D Een heerïijk kopje thee Kappersachool Voor heerenmodellen Woensdagaavonds 9 uur School Keizerstraat 41 Te IftMp zoo goed als nieuwe Vlag en groed oniderh Kadielt e Adres Turfmarkt ioo p Kei Probeert dan eens on e vakkundig gemêleerde speciaal thee ƒ 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Telef 2755 w vw w vA zön onze 5 weekbladen De KrtmpenerwBard Dt E nldi as Weekblad voor RMawUk W T Jlk Olif r li ViNf T Vflfl ItC II J I IA Waddinxveen en De Bodcooper het EBNI6B AFDOE NDb en OOEDKOOFSTI PUBUCTlVr voor up VfiTAVff ▼ mi VJ ▼ VJV i m r cm z M üwoMnwhiWBwhetllw wt KARlTai jMRJÏ No 19633 76e Jaargang Maandai 24 Januari 1938 poMHE msm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BBRfiAMR ACHT BBgMWWOUDK BODlfflU VW B OaKOOP OOOU LASi HAASTRECHT MOORDEtECHT MOERCAPELLE iOEDWBUDBBK OUDDtKBBKt OUDCWAIES RBKTWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDiNXVErai ZEVENHUIZEN ena Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent ov al waar de besoiviiiff P looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Abonnsmeaten wMrden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA MI onze agenten en loopers den boekhandel en do postkantoren Onze bureaux aün dagelüka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef tatemc 2745 Postwkening 48400 ADVERTENTIEiPRUSi Uit Gouda en omatreken behoorende tot den besoivkriug 1 6 regels ƒ 1 30 elke ragel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 etke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdaffnummer 20 bijslag op den piüa Liefdadivbeida advertentüki de helft van den piüa NGE2S0NDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels 2 2ev elke i g l meer ƒ 0 60 Op lie voorpagina 60 hooc r Gewone advertentien en ingezonden med eelingen bjj contraïtt tot zeer geieduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen word i mgeaonden door tusschenkomst van 50liede Boek andelaren Advertentiebureaux en onse agenten en moeten daags vóór de plaatstnt aan Het Bureau zlJn ingekomen teneinde van opname verz kejxi te zjjn FRANKRIJK Mevrouw Hum overleden mevroUiW Tnerese Blum de echtgenoote van den leider Tam de socialistische party en oud ministejr preaident LeonBlum overleden Zij stierf omstreeks achtuur des avonds m het ziekenthuis waar zyeen operatie heeft ooidergaan De moord op de bi oeders Rosselli Een van de voornaamste beschuldigden in den moord op de gebroeders Rosselli de soldaat Bouvier is Zaterdag uit Algiers te Rruaan aangekomen en door den rechter vam in ructiei gehoord Hij gaf toe dat n zich op den dag van den moord met zü dr medebeklaagden in delfde auto bevond Deze week zal de misdaad gereconstueea d worden Amerikaansche ambassadeur doctor honoris causa De araibaasadeur van de Vereenigde Sta ten te Parya WilliU DuUltt is beMoemd tof doctor honoris causa van de universitei van Nancy In zijn rede wees dte an assadleur op de vriendscha pusschen Amerika en Frankrijl J Verder verklaarde hy dat het viaas Wtr van den vede kan worden opgelost door den internationalen handel zooveel mogelijk vrij te laten VEREENIGDE STATEN Een Amerikaansch protest De ambassadeur van tie Vereenigde Staten te Tokioi Grew heeft een krachtig protest iüpgediend bij de Japantsche re geerin inzake hej onrechtmatig binnendringen van Amerikaaache eigendbrnmem door Japansche soldaten in vyftien gevallen Ook protesteerde Grew ertegen dat Japansche soldaten Chineesche vrouwen die een toevlucht hadden gezocht in Aanerikaansche gebouwen gearresteerd hébben Als gevolg van dit protest hebben twee ledpn van de Japansche ambassade te Nanking den Amerikaiainsohen conwil aldaar verzekerd daj stappen zullen worden geno i men om dergelijke incidenten in de toekwnst te vooifloomen Proces tegen petroleummaatschappijen Zaterdag iin zestien van de grootste petroleum mataschajupijen voor de Pederule Jury verschenen beschuldigd de petroleumprijizen ini het midden westen in do jaren 19315 en 1936 tehe bbey opgedreven ea vastgesteld in overbredinig van de Sherman Antitrust wet De beklaagden waaronder zich de presidewteiï fsi vice presidenten van enkele van de glbotstie biaatscbappyen bevinden wer den veroordeeld tot straffen van vyfduizend dollar boete een jaar gevangenisstraf of beide straffen tezamen Zij zyn voomemena onmiddellijk in hooger beroep te gaan I Het proces was een van de grootste sedert het proces iegeni de Standard Oil Trust welke voor het uitbreken van den groeten oorlog vrerd ombbtfliden Fabricatie van dieselmotoren door de General Motors Naar gemeld wordt heeft de General Mo tors te Detroit een fai riek geopend voor de massaprodnctie van kleine stationnaire en draagbare dieselmotoren welke niet voor personenauto s doch voor gebruik in de in dustrie den landbou w en het vervoerwezen bestemd aijn De bouwkosten van deze fa briek bediroeg een millioenl dollar j Voor het bestudeepen van het dieselmotorvraagstuk werd tegelykertyd een labora tonum in bedryf gesteld I Terwyl in Detroit slechts kleine motoren van 22 tot 160 P K varieerende van 1 tot 6 cuiinder znllenj worden gemaakt zullen in I Cleveland en La Granga Ilinois grootere motoren tot 1200 P K worden gebouwd In totaal zal door de Geineral Motors welke kort geleden gedwongen was italryke arbeiden te ontslaan voor deze nieuwe productie 18 millioen worden uitgegeven ENGELAND Canadeesche eieren naar Engeland Binnen enkele dagen aal een lading van 162 000 eieren uit Canada In Engeland aankomen Dit is de eerste poging van de Canadeesche producenten om een plaata op de Engelsche eterenmarkt te verov en Deze eieren zyn afkomstig uit 16 coöperatieve organiisaties in OostjOntario n Quebec en werden ty dena het weekeinde van 8 Januari naar Montreal vervoerd waar lü weden ingeladen in ht vrachtschip Beaverbee Het ladeni stond onder cortrole van ei nambtenaar van het ministerie van landbouw Brown i ITALIë Bruno Mussolini voor recordQOging opgestegen Birtmio Mussolini de zoon van den thwe en de oceaam llegers Biseo en Moscatelli eyn vanmorgen te half acht met drie vHegtujgïn opgestegen naar Rlo de Janeiro Zy zullen vliegen over Dakar en Natal Het is de bedoelln g daib zy het snelheidsrecord voor het traject over het zuidelük doel van den Atlantis iiein Oceaan verbeteren Verklaringen in het Japansche l arlement In de vergiadering vian het Japansche parlement helden de minSster president en dte mimaters van ibuitenlamidische zaken en marine verklaringen afigelegd over de Japanache politiek De minpster jpresident Konoye verklaarde dat de Jtapanache politiek geriicht is op den vrede in hiet Verra Oosten op den grondslag van onverbrekelijke samenwerkingi tuascheni Japan China en Maiïdajoekwo Terw l de Jaipansche regee ring vastbesloüan ia niet meer met de halatarrige Kwomintangrogeering te on derhandeleni aldus Konoye za zij er naai streven vrienÜHchappelyke betrekkingen tot de lUidere mogendheden te onderhouden He is toe te juichen dat het anti commumistlsche pact aangevuld is dioor de toetrednng van Italië De itegeerimg zal thans steun verleMien aan een nieuw Chineesch bewind waarmede de ChiiMeesch Jeipanflche betrekkingen geJ regeld zullan worden het herstel van Chima mogelUk z al worden en de grondslag vooi duurzamen vrede in het Verae Oosten gelegd kan worden Er behoeft riet de nadtuk op gelegd te worden dat de Japaneche politiek ten aanzien van de souvereiniteit en de territoriale onschenidbaiarheid van China en ten aanzien var de uit ê verdragen voort vloeifihde rechtem van derde mogendheden mi Chiim niet verandend ia De £ aak die Japan heeft als stabiliseerende factor in Oost Aaië legt het landgroote en moeilij kie verplichtingen op Japan moet daarom nog grootere offers brengen De niationiale mobilisatie moet opgeestelijk en sboffeiyk gebied ten uitvoergelegd worden Men moet er op bedachtzyn leger en vlooij aterk te maken en het economiache en fimanicieele leven eenvormig tfe orgamseeren De industrie moet georganiseerd worden met Iie oog c p de oorlog beihoeften en de produii± e rgroot worden in Iret kader vami samenwerking met Chinaen Mandsjoekwo I De rede van den minisfter presiderrt wer stormachtig toegejuicht Na Konoye voenle de minister van ibuibenlandat e zaken Hirota het wooriL Hy deelde mede dat de Ohineesche ragjeelihiig door de goede diensten der Duitache redering de volgende Japansche vredesvoorwsSi n waren gedaan 1 Staking van dS nro communistiscre antiJajpansche en anti MS jdsjoerijsche pr litiek en samenwerking nfc t Japan f a Mandsjo kwo op den grondslag der anti komirtteniiwütiet 2 Instellinig van igedemihtariseerde zones onder speciaal bewind in bepaald strekan Een eeonomiach verdrag tu schen 3p pan Ohina en Maralsjoekwo Schadeloossitelling voor de kosten van den oorio Hirota sprak verder over de betefckingen met Italië ejn bet rechtache Spanje Wat MoaW betreft wil Japan niormale betrek kiiiigen doch het aat op zyin rechten in de visscherykwestjimi ten aanzien van Noords Sachaiin Het Chineesch Rjussische nietaan valsverdraig en de ondermljniüig van het Ohir eesche volk door de komintern vraagt de byzondere aandacht Japan beschouw t deze oniiStainidigiheden als uiterst ernstig De minister verklaarde verder d handhaving van vriendschappelyke betrekkingenmet de Vexeenigde Staten en Engeland tewönschen Jaipan hoopt dat Engeland d Japansche positie in Oost Azië begryptHirota w dde harteljjil e woorden aan de he trekkingen met ftuitaËWand en aan hetantikomintemipaict Tenslotte drong Hirota a n op nauwe cultureele samenwerkmg tusschen alle staten Matsoei s plannen in Sjanghai Uat tijdBchnft Kaizo jnibliceert een gesprkrtnet generaal Matsoei den opperbevelhabber deir J anscshe troepen in Ohina waarin dteze een mteenzettin geeft van zijn voonemens ten hanzieni van Sjanghai In beginsel aldus verklaarde generaal Mateo erken ik de neutraliteit der buitenlandsche conicesisies niet Ik héb het voomcnitn zelf de Chineesche souvereiniteit over die conceswe uit ta oefenen Ik heb noo C orders aan myn regtwüiig mevraiagd em allee wat hier gebeurti gpeefr rch af ander myn persoonlij 11 verantwoordelijkheid De vreemdefingen z envolgde generaal Matsoei rullen gedw l n worden het Japanscihe gözag te erkennemj wanneer de Japanners met vastberadenheid aan 9ptreden Wij behoefv n de WBemdelingen niet onnoodig in hun gevoeligheden te kwetsen maari wij behoeven hen ook niet te vreezen Japan moet zyn kraph toonen zooals het dit deed tijdens bet défilé zyner troepen in de concessies l de toekomst zal het de gwistige gelegtenlheid aangrijpen om iet van dezen aard te doen De japansche amibaasade te Parijs heeft medegedeeidi dat zy geen bevestiging heeft omtvangen van bet onderhoud van generaal Matsoed met een verbegienwoordiger van de Kaizo Het onderfioud zou zyn gehouden nu het innemen van Nairtkinig m den koorfc achtigen geiest welke volgide op de bloedig I crrvFchten Vermoedelijk heeft do s neraai gesproken als soldaat De internationale politiek moet evenfwel aldus de verklariai gen deaer Japansche ambassade reke nJïig houden m t de verklaringen van df I keizerlijke regeering welke alleen verant woordelijk is BUITENLANDSCH NIEUWS DÜITSCHtAND Architectuur tentoonstellin te München In het Haiis der Deaitsche Kunst te Müinjhein is gisterochtend te elf uur in tegenwoordigheid o a van Hitler eni den Joego slavischen ministerprésident Stojadinowitsj de Erate Deutsche Architektur und Kunsthandwerkauastelluing geopend Minister GoeJwbels hield eer toespraak waarin ihy er aan herinnerde diat de Führei zelf krachtige leiding geeft by de bouwkundige vernieuwiPtg van het Derde Rijk Reeds in 1938 werden groote bouwplannen ontworpen die ten deelg tjn verwezenlijlrt ten deele niog op het prt amma staan Als gewoonlijk in Goebbela redevoerin gen ontbrak ook nu een polemiseerende noot in zijn betoog nnet Hij richtte zirh ditmaal in scherpe bewoopdingen teger hen die het nieuwe Duitschland cultmirloos noemen De tentoonstelling be Vat maquettes v in belangrijke gelxjuwen die onder het nieuwebtwind tot stand ijn gebracht of teproje teerd zijn het wHaus der DmitschHi Kuin st en het nieuwe stad lein te Munchen de partydaigigebouwen te Neiurerilferg het K D F had op Rüren het gebouw opi de Eiqpott PaiTjs e vlieghavena bij Berlijn enMünchen nieuwe bruiggenfauto wegen enzVoorts is er een afdeflJrlTr kunstnijverheiden binnenarchitoctuutt met o a acheep intérieus en die van nieuwe rijkskanselary Na de rede van dr Goebbe s aiprak de rijkskan seller het opersingawoord j BBLGIë Kmiinfir Leopold zegt dank voor eer bewijzen aan koningin Astnd In de herdenkinigskapel v n koimgin Aatrid te Kussnach wonden nog voortdurend bouquetten kransen en painjtakken neergelegd door vereerders van de betreurde vonatin Aangezien het imogelijk is iedereen hiervoor persoonltyk dank te aegigen heeft koning Leopold desn hofmaarschalk opge4 igen den schenkers door middel varf de per zyn erkentelyikheid te betuigen f sterkere krachten zich deden gelden Na een kop thee te hebben gedronken ging ZIJ m een wUden mantel gehuld wandelen in het par van Hardacres waar het heerlijk was In de koelen herfstnamlddag Zij had halt en half verwacht dat Hugo alvorens naap The Towers te rijdenhaar zou hebben opgezocht doch daarhij dit niet scheen te doen besloot zlJnaar The Towers te gaan en daar ophem te wachten Ricketts deelde haar mede dat zijnmeester nog niet terug was en dat demeesteres van het huls naar Slains wasgegaan William had haar In het rijtuigweggebracht Dit deed mevrouw Saffordgenoegen want zij was niet bepaald ineen stemming om met Jessie te pratenZij ging naar de bibliotheek en begonhet vertrek op te nemen En even laterkwam Hugo binnen gezond en blozendvan zijn rit Ik heb nog bij u geweest maar zijzelden me dat u hierheen was gegaan Waar Is Jeslle Ricketts zelde mlJ dat William haarnaar Slains had gereden En sprak jeLord Radcllffe Hugo liet zich in een stoel vallen alsof hU plotseling vermoeidheid voelde Het geval scheen hem eenlgszlns tevermaken en hij vroeg waarom u uwongezeggelijke spruit niet beter in toomhield W dat ajles wat hij zei vroeg zijonaangenaam getroffen Wordt vervolfd haar toe welgedaan glimlachend eenbeetje pompeus en zeer op zijn gemalj En hij vroeg haar buigend of zij zoovriendelijk zou willen zijn even in zijnprivékantoor te komen Mevrouw Saffordwas zoo vriendelijk en keek hem In zijnoogen met een beminnelijke uitdrukkingop haar gelaat Mijnheer JelUcoe u hebt brievenontvangen van mijn zoon Jack meen ik U is op do hoogte van zijn politiekeplannen Ik heb inderdaad een paar brievenvan hem ontvangenpgaf hij toe Omhet precies te zeggen drie stuks Daarop achtte hij het verstandig haar weer aan het woord te lat n Mijnheer JelUcoe er moet een eindekomen aan dit schandaal Ik roep uwmedewerking In om te voorkomen datzulk een pijnlijke affaire zich In mijnfamilie afspeelt Kunt u zijn candldatuurniet weigeren en iemand anders in zijnplaats vinden Mocht het een quaestlevan onkosten zijn dan zal het mlJ eengenoegen zijn u te helpen De situatie was In hooge mate ktynisch Nievrouw Safford lid van de uiterst conservatieve en deftige Primrose League bereid een gezworen tegenstander niet haar geld te helpen Etoch de Burgemeestei enthield zich van den glimlach die op zijn gelaat dreigde te komen en antwoordde heel ernstig Ik begrijp ten volle mevrouw Safford dat dit voor u en uw oudsten zoongeen prettige affaire is maar ik sta Inde zaak geheel machteloos MijnheerJack Safford is niet alleen een zeer aan opmerkingen die haar tot woede hadden gebracht maar nlettemi indruk op haar hadden gemaakt Als u tnderdaad overtuigd bent dat Ik een zoo onbehoorlijke en onvergeeflijke rol h b gespeeld mevrouw dan Is het woord aani mijnheer Safford Lathom Hij moge mlj dan schriftelijk mijn ontslag geven Het zal mij niet ontstellen Integendeel zal het n menig opzicht een groote verlichting voor mij zijn Sinds den dood van Sir Christopher is mijn posiUe niet bepaald benijdenswaardig geweest Ik weet niet aan wlen ik mlJ heb te houden Zij verliet zijn kantoojr met een hooghartige houding maar in haar hart voelde zij meer respect voor hem dan ooit ZU had hoegenaamd geen verlangen de familie aangelegenheden en die van het landgoed uit zijn handen te nemen of dit aan Hugo te advlseeren ZU zat in werkelijkheid Jsoo vast dat zij niet wist hoe zich te wenden of te keeren Zij begreep dat zlj iets moest doen om het schandaal van een politiek tweegevecht tusschen haar beide zoons te voorkomen maar wat zl daartoe doen moest wist ze niet Zij zou naar Liverpool kunnen gaan maar zü vreesede dat het een vergeefsche reis zou ztJn Zij njoest tegenover iöohzelf erkennen dat zij In een Impasse zat zy bezocht een paar kennissen in de stad trad eindelijk met eenlge zelfoverwlnning de zaak van den heer JelUcoe binnen en vroeg of zü den burgemeester kon inreken nemelijk candidaal voor mijn partij maar hij heeft zich ook in verbinding gesteld met de Labourpartij Ik heb vanmorgen mijnheer Brede Williams gesproken en mijnheer Jack wordt morgen te Stoneport verwactit Mevrouw Safford hield haar adem In Valsèh Spel Naar het Engetsch van ANNIE 8 SWAN Nadlmk verboden Wat zegt u Dan moet ik hem beslist spreken Ik veronderstel dat devlugste weg om mijn zoon te bereikenwel zal zijn dat ik mij in verbinding stelmet dien mani dien meneer Brede Williams Stellig mevrouw Williams moet gej heel op de hoogte zijn van de bewegingen van uw zoon I Ik dank u Jellicoe Ik zal zeer zekler I morgen naar Stoneport gaan Goedenmorgen Zij reed rechtstreeks naar huls terug zlJ begreep dat als Hugo het geluk had gehad Lord Radcllffe thuis te treffen hij niet voor laat In den namiddag terug kon zijn op The Towers Mevrouw Safford had veel vertrouwen in Jiaar overredingskracht en nu zij wist waar zij Jack zou kunneni vinden wanhoopte zij er niet aan dat zij op zijn gevoel zou kunnen werken Indien noodlg moest hij eenvoudig worden omgekocht Alles wat mogelijk was moest worden gedaan om een einde te maken aan een incident dat toch al lang in pijnlijke herinnering zoublijven Zij voelde zich vetmoeid en zij rustte den heelen namiddag dat wil zeggen haar llcMKam rustte terwijl haar geest werkte Het klü am nog niet bij haar op dat aij reeds geheel verslagen was en dat andere en