Goudsche Courant, dinsdag 25 januari 1938

No 19634 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overladenvan onzen lieven Man en Vader denHeer ANTON DANIËL VAN VREUMINBEN zeggen w j hierby hBrtelijk dank Gouda J C VAN VREUMINGEN BEEKENKAMP Ter Apel A VAN VREUMINGEN s=Gravenhage C VAN VREUMINGEN M G VAN VREUMINGEN SNUDERS ONGEKEND RlJCOMFORT GROOTI BAGAGKUlMTI ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de tMSOiciiW P looper geschiedt Franco per post per liwartaal ƒ 8 15 Alxnmeinenten worden dageljj ta aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA Ui onxe agenten en loopers den boektiaDdel en de postkantoren Onze bureauji ijn dagelijlta geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TVlef Interne 2745 PoBtrekenin 48400 tijd geleden sprak admiraal de Jajpainsche miniatpr van binïienlandache zaken in hej JapanBche tydschrift Kalzo als zü n overtuiging ni dat de Aziatische volken Jiet juk van het blanke ras behooreoii af te schudden In hoeverpe het juk van het blanke ras voor de Aïiatisohe valken dan zou worden vervangen door een Japansch luk werd door den admiraal mfiet nader verduidely kt Wians is het niemand minder dan de opperbevelhebber der Japamsche troepen in China géneraal Mataoei men heeft het ristereri reeds kunnen lozen tHe een uiteenzetting heeft igegieven oiver zii n optreden waarvan zelfa de Jaipansche diplomaten x geschrokken Ter minsbe de Japansche ambassade te Parijs heeft zich gehaast onmiddellijk na het bekend worden van het tydsohiftartikel te verklaren dat de R eneraal zou hebbem gesproken in dien koortsachtigen geest welloe de bloedige gevechton om Nafliktng zoutten hebben gewekt en dat zijn uitlatingen moestem worden beschouwd als die vara een soldaat In de intemationalp politiek zoo zeiden deze J apamsche diplomaten moet men slechta rekening houden met de vwrUarinffen van de kewerlük re geering te Toikio De vraag is echter gewiettigd in hoeverre geroraal Matsoei enl de andere hoogp Jaipansche legerleid re rekening houden met tm maar niet te spreken van gehoorzamen aan de bevelen en weaiechen wan deze keizerlijke regeering Generaal Matsoei verklaarde in ieder gRVal met verbazingwekkende openhartigheid tk heb rtoolt orders atmi mijn regeering ffeviaagd De gsschiedenls wyst ook ffverdiitdeUiV nli dat de Japansóhe legerleiders meesters ziJn In de politiek van het fait accompli n het aan de JapanBche diplomaten overlaten de daden van leger of vloot te verdedigen en efventueel igoed te praten Reeds zeer vele malen zyn te Jaipanschi plomaten in hêj jongste verleden voor de Tttoeiiykheid geplaatst dat het leger zich nach om overeenkojmsten gesloten met andere mogetidheden noch om vertoogen van de hoogste regeerings instanties te Tokio bekommerde en dati het leger wanneer 6e omstandigheden dit volgens de Jap gche leserleMers strategisch noodzakelük maaktfln wel ean incident wist te vinden dat 881 igewapend conflict meer of minder chtvaardigde De ibeteekenis der iraciden J de directe aanleiding vonnen Op i u hoede zijn is het bè të ddeT om staande te bleven Valsch Spel Naar h lngelsch van aKnie s swan Nadruk verboden h i l epaald niet Maar hij acht de neeie zaak niet van zoo groot belang en schii nauwelUks een sctiljn van kans heeft 2l y oo ver Is gegaan om z ch ter beschikking van dfe Labour SSl rj verwacht door dien schrikkelijken man Br e WllUama Ihe t H f J s van gezegd U hoord vandaag van Deedes ge trhi l I e zette een hoomt fl i eoed als zijn eK Maar ik ben bU atTS o e maar Hugo ac net me wat gekost heeft hem over bn erh spaken Ik heb een onderhoud met hem gehad lil Tfln j voorzitter HadouSn menechen van de Laourpartlj ontmoet T en iï t dat Jack mor emo H S verwacht Hugo moet daarheeii gaan en hem te apre leze Voor Uw Schoenreparatie Schoenmaker H V d POOL Raam 107 109 Rie Mastenbroek n Kampioene In t natte element Gedö Llköoornxair Is niet te overtreffen dat li bekend Verier bU Apoth en Drog A 46ct Qed plelster xeer aanbevelenew cti Gedé Voetbadzout verkwikkend k 46etr Zending Zweedsch Aardewerk Nieuw decor vuurvast mill Toonkamers Crabeth CRABÉTHSTRAAT 8 Tdefoon 2020 Plaat Uw i eine Advertentiei in ome Kwartjas Rubriek BLAUWE DBUIVEN TAFELPBREN TAPELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MAIrt ARUNEN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES DADELS STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES VOOR OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concureeerende prezen De Goudsche Fruilhandel Firma Wed A RIETVELD lANRB TIENDEWEG 27 TBLBF 331 1 Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek 1 1 N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda 34lta WETTIGE HACO TBEKKmO 5 ELASSEi UJSI nEnmo van MAANDAG 24 lANUAU 1938 1 HOOGE PIEMIKM ƒ 1 500 2043 ƒ 1000 488 633 4148 ƒ 400 883 12633 16265 11720 ƒ 200 10169 15978 17570 ƒ 100 14 16015 8253 PgEMlL H VAH ƒ 70 604 605 621 31 728 748 901 928 1212 2234 2274 1301 1467 1529 1643 1754 1911 2089 2297 2446 2564 2692 2731 2861 2901 3021 3027 3230 3381 3537 3631 3650 3685 4076 4100 4288 4290 4317 4325 4333 6143 6432 6464 5635 5648 6701 6849 5654 6025 6Ö34 6051 6124 6219 6297 6332 6431 6499 6601 6873 7128 7480 7599 7614 1 7656 7939 8245 8496 8583 8590 8611 8107 8351 m 9129 92ÏÖ 93 3 9711 9737 9838 10Ö02 10043 1 10135 10347 lOSl 1Ü4 J 0572 10597 10646 10019 109 a J 11244 11S37 11792 i 3 2060 12067 12306 12397 12400 V 12413 12323 12621 I20S3 007 13175 13202 13253 134 135 4 13531 13793 l b7 876 14891 i 3J9 1J992 14284 14378 14127 147S3 14903 l 250 15Ö01 15623 15605 16G51 16192 leSSi 46314 16540 1 041 16543 165a i6l 16670 16SI2 16831 T 936 17026 17156 17276 17369 17372 7655 17745 17746 18IW 1838J 1J434 18682 19227 19334 19370 19858 20076 2062r 0739 20979 GEEN PKEMIEN 21 24 30 104 155 167 297 318 345 414 455 489 600 674 611 613 653 701 706 769 762 790 875 910 914 1027 1070 1130 1130 1143 1161 1173 1287 1303 1332 1353 1382 1387 1405 1428 1430 1498 1504 1312 1517 1561 1664 1612 1657 1753 1771 1795 1815 1 1900 1913 1938 1947 1970 2013 2031 2043 2 71 2233 2240 2246 2254 2303 2372 2390 2456 2453 248 2600 2501 2507 2553 2 574 2576 2673 2 J 7 2736 2742 2834 2841 2858 2969 3133 3148 3171 V 3168 3170 3183 3251 3288 3293 3295 B3329 3413 3424 3451 3491 3518 3673 3929 3961 3979 3989 4001 4043 4034 4271 4352 4356 4602 4584 4805 4657 4684 47C3 4785 4809 4936 4945 4934 5025 6038 5lia3 5092 5103 5167 6197 5199 5228 6231 5313 9465 6646 6516 5611 5612 5674 6723 589 6953 023 6056 6083 6090 6103 6117 6128 6131 6245 260 6327 6366 8542 0587 6592 6651 703 70 3 6792 6808 6822 6826 6932 7015 7058 K 1106 7138 7167 7247 7301 7366 7417 7447 7517 7849 7914 7676 7631 7640 7673 7676 7710 7823 7971 6003 8051 8089 8117 8146 8176 9240 8241 8314 8405 8497 8307 8519 8751 8834 8875 8884 8894 8896 t OOS 8913 8970 8997 9036 9097 9104 9125 9130 0196 9306 9334 9335 9411 9420 9479 9572 9603 j 9681 9748 9831 9895 9906 9914 9916 a 10018 10091 10111 10140 10 62 10270 10319 10332 10369 10378 10439 10749 10753 10769 10816 lOOtO 10905 10971 10978 11005 M078 11199 11238 114 5 11642 11564 11595 11659 11666 11726 11752 11796 11797 11810 11887 11912 12023 12036 12182 12424 12568 12673 12675 12634 12687 ó 1 8 8 12889 13034 13131 13156 13161 13204 13292 13J93 13335 13338 13380 13607 13548 13629 13666 13796 13802 13818 14341 14303 14379 13960 14003 14048 14058 14419 14426 14461 14532 14549 14562 146P1 14692 14665 14908 14943 14973 14763 14846 14853 14861 14879 14830 16031 15116 15148 15165 1B430 15446 15522 11878 15890 16895 16623 15624 15856 15703 15897 15082 15983 16004 iraOO 16307 16008 161 9 16132 16100 16322 16280 16281 16498 16504 16509 16646 16548 16607 16616 16701 16703 16734 16747 16758 16779 16792 16843 16856 16868 16887 16906 16908 16947 16291 UOIO ITOaa 17038 17068 17094 17108 17187 57210 17273 17 74 17344 17371 1737V17548 17561 17577 17611 1773B 17765 17960 18056 18060 18110 18141 18220 18247 18295 18311 18312 18326 13329 18378 18313 18411 18 4 18616 18599 18614 18622 18693 18704 18731 1874S 18746 18761 18809 18828 18860 11865 IMU 1M70 19002 19121 19141 19167 19196 Vmi U483 19589 19623 19661 19681 19724 U84 losse 19874 19698 19899 19953 20056 20148 2C103 ooiea soMO 30387 onlll 30487 aOfilO 20305 20584 20325 20668 20374 20379 20680 20691 20338 20393 20810 20834 imrtmi wwji m n v P08M a0678 aoen 30606 20608 20696 1 1 FRAAIE MODaUN GEMAKKELIJKE BESTUKING m 25 MlUloen FORD automobielen werden tot heden gebouwd In 1937 was de FORD V 8 het meest verkochte merk Waarom Omdat FOM er steeds naar streeft een kwaliteitsproduct tegen zeer lagen prijs te leveren De STANDAARD en De Luxe modellen voor 1938 zijn beide op hetzelfde chassis gebouwd dat door mechanische perfectie uitblinkt Zij verschillen alleen in uiterlijk koetsvrerkmaten afwerking en prijs Met een keus uit twee V 8 motoren twee series modellen en een groot aantal carrosserietypen biedt Ford U In 1938 een automobiel al9 volkomen aan Uw persoonlijke verlqngeni beantwoordt STANDAARD 193 KURD N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Vraagf terstond aan oiOWeau MAKKT 51 de ter gele i heid vp i d le verwachten blijde gebcilt nis in ijct Pnsselijk Gezin geconiponeB Ni tionaïe Feesthymne Nl JUICH EEN VOL Tktst van ANNIE DE HOOG NOfl Muziek van HANS KRIEG Prijs slechts c De K R O en di tTOHI namen t juicht een Volk ipeds in hun prograa op Reeds böieri en de klokken van oarillon van het 1 oninklijk Paleis fll Dkim in de hoofds ad de klanken van jJ juicht een Volkl fcespeeld door den bflül dier den heer Vincent De bekende Nederlandsehe zan W Vincent zong het voor de cameivt en n foon van het iilmjoumaal Muziek HANS Woorden ANMEDEHQi a Tal van musici hebben het gitt beoordeeld als eèn toepasselijk geöot lied eeni eenvoudige en gemakkeiyk te gen melodie een goed iied om in kO tyd populair te worden UITSLUITEND VERKRIJGBAAR A HET BUREAU VAN S BLADtMARKT 31 G0UDA 1 toop uiro MU Dn mu AMSUVDam SJNCtL JI BESTEL TERSTOND 1 76e Jaargang DinsdasT 25 Januari 1938 mïMm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN jpMSTREKEN ff SSHKIÏS BOpiBRA VEW BQ g OOP GODDB AK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NMTWIKKERK OUnffiKERK OUDBWATBS BXEDWUK SCHOONHOVBIf STOLWUE WADOINXVEBN ZEVENHUIZEN Dit blad verschyntdagelyks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreade tot den beiorvkriuK 1 6 r ffeU l O élke r ffel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorg löiac I ifiteiI lj ik ü inetr i ü au Attvertentién in liet Zaterda nummer 20 btjslaK oip den prgs Uefdadiffbeidf advertentièD de helft van den prüs INGEZONDEN MEDËDlilËLINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elk raffel meei ƒ 0 50 Of du voorpa inA 60 liooffer Gewone advertentiën ka ingezonden mededeebngen bij contrairt tot zeer geieduceerden prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingebonden 4oor tusschenkomst van soliede Boek t delaren Advertentiebureaux en onse agenten en moeten daags vóór de plaatalnjt aan het Bureau zijn ingekon en teneinde van opname verzekerd te zjjn De kosten van den oorlog Begin Februari zullen bij den landdag de nieuwe credieten wordefi aangevraagd voor de militaire verrichtingen in China Men verwacht dat zij de financiën des lands zwaarder zullen belasten dan de eigenlyke begrooting en dat een verhooging der belastingen onvermydelyk zal zijn Sinds het begin der vya delykheiieïi in CHina heeft Japen ongeveer j2 500 00i0 000 yen voor militaire doeleinden uitgetrokken Dit bedrag al op 31 Maart het einde van het loopende begroeting jaar zijn verbruikt De nieuwe credieten zullen met een langdurjgen toestand van oorlog rekening houden Militaire toebereidselen der Sovjets Concentratie van vliegtuigen en duikbooten In de China Mail beschyijft een vreemdeling die juist is teruggekeerd van t sn tocht door Sovjet Russisch ge bied in het Verre Oosten de milittiire tpebereidselen der Sovjets aldaar Gezien de vele m uwc basis voor vliegtuigen en duikboóten welke in aahbouw zijn zoo schrjjft hy bevinden deze gebieden zich eigenlijk m een oorlogstoestand In Wladiwostock alleen zijn reeds ruim 100 duikboóten in dienst gesteld terwijl onderdeden van duikboóten per apoor IV orden aangevoerd en gereed gphou li n worden Te zelfder tijd wordt de kust versterkt en wurden bases voor vliegtuigen en duikboóten op afgelegen plekken aangelegd Elkp basis heeft honderden vliegtuiM n tor beschikking alsmde 20 duikboóten eh andere vaartuigen Spi onnen doen hunVweik ah in Enuropa tijdens den wereldoorlog en eenige personen die ervan verdacht werden Japansche agenten te zijn zijn teréfeht gesteld Alle vreemde schepen worden terdege on derzooht en un radio installatie verzegeld tot hun vertrek Vreemde zeelieden mogen onder geen voorwendsel het land intrekken Vreemdelingen worden met achterdocht ga Swbena gaat alleen van Brussel naar Stockholm vliegen in Maarj wordt denachtpostdienst op Londen hervat en in October wil de maatschappy den veertienudaagschen dienst op den Congo veranderenin een weekdienst i l H NKRUK Groote msuioeuvres in het Oosten Volgens de MaLin zuilen de jaarlyksche groote manoeuvres die in 193G in het zuidoosten en het zuidwesten m 1937 in Normandie warden gehouden thans m het oos teii georganiseerd worden volgens besluit in generaal Gamelm m overleg met Daladk r Aan deze manoeuvres die de belangrykste sedert jaren zullen zijn en die eind AugU3lu8 in de streek Vani Reims Chalons sur Marne St Menehould Vouziers en Rethei worden gehouden zuUef vyf divisies deelnemen Generaal Éfeorges lid van den Hoogen Oorlogsraad zalVle leidiag hebben VERBEN STATEN Naspel van de Lindbergh affaire In een onderhoud heeft Anna Hautmanü de echtgenoate van BruAo Hauptmann die op den eltctrischen stoel is terechtgeételd onder beschuldiging van moord op het kind yan Lmdbergh verklaard dat zy de hulp in zalroepen van den procureur Thomas Dewey om etn nader onderzoek m te stellen naar de ontvpejring van Lindbergh s baby ik zal mijn pogingen niet staken alvorens de geheele zaak is opgehelderd aldus verklaarde zij en elke tent die ik verdien zal daaraan uitgegeven worden Mevrouw Hauptmann voorziet in haar levensonderhoud door den vrfkoop van koffie Haar spaargelden offertfz j op voor de opvoeding van haar vierjarig zoontje Manfried en bovenal staat zij een groot deel hiervan af voor het gerechtelijk onderzoek waardoor de naam van haar man gezuiverd moet worden DE STRIJD IN CHINA Meeningsverschillen der Japansche leiders Generaal Han Foe Tsjoe de vroegere gouverneur van Sjantoeng terechtgesteld voor het optreden der Japanache troepen in Noorden Midden China Is wel opvallend gering vergeleken by dien omvaiig der vijandelijkheden welke er naar het zeggen der Japantïers d oor veroorzaakt zijn De toepassing der Zondagswet Aanbieding wü igij Pensioenwet voor weduvren en weezen van atnbtenaren spoedig te wachten Memorie van Antwoord op het V V der Eerste Kamer over de begrooting van binnenlands e zaken Gen raal Matsoei heeft zich eveneens uitgelaten over zUn voornemens ten aanziem van de buitefnlandsche concessies te Sjanghai en omgevimig door het wapengeweld in zijn handen zyn gevallen igerelhtigd de Chineesche souvereiniteit ter plaatse over te nemen en erkent hy verder nnet de neutraliteit der concessies Wanneer zich in de naaste toekomst zoo verklaarde de generaal een goede gelegenheid voordoet om Japan s kracht in Sjanghai duidelyk te toonen dan zal hij deze terstond aangrypen Tïoe men ook denkert moge over do Juridische verhoudingen te Sjanghai deze openhartige taal van den Japanschen o ppepbevelhebber heeft in ieder geval het voordeel da de mog ndheden die ini Sjanghai concessiegebieden bezitten weten met welke opvattingen by de in Sjanghai oppermachtige Japansche legierleiding zij in feite te rekewen hebben met Iconen reeds hierom niet omdathet bewust extreme In een teere materlöals deze niet op zijn plaats is en nimmereen oplossing kan brengen T BegrafenÜiw Het komt den minister niet juist voor te dezer plaatse in te gaan op de wel zeer kort gestelde prlnclpieele punten met bètrekklag tot lijkverbranding Gesteld al dat de overheid nelgingzoude gevoelen om 4ijkverhrandlng tebevorderen zij zou het niet mogen doen gehouden aÜ zij is aan het bestaan vande wet die lijkverbranding niet toelaat Pensioenwet De aanleiding van het toegezegde wetsontwel p tot wijziging der pensioen wet voor zooveel betreft de weduwen Burgiymeestersvacatures Versclienen de memorie van ant woord op het Voorloopig Verlag der EerstevKamer over de begrooting vftn Binnenlandse iio Zaken 193 Het volgende is er aan ontleend I Zondagswet Een bltk rondom ons In het land ontmoet wat de handhaving van de Zondagswet betrcti een bonte verscheidenheid van toepassing Met het opruimen dezer wet alleen is men er niet Naast het inzicht dat door bevoi ering van de Zondagsrust omstandigheden kunnen worden geschapen waardoor de heiliging van den Zondag zal worden t e BUITENLANDSCH NIEUWS BELGI9 Meer subsidie voor de Belgische Sabena Rijlusteun verhoogd van 16 op 26 milnoen Belgische fraMcw De Belgis jfie regeerii g komt de eetr toe het eerst haar luchtvaartmaatschappij op een nieuwe financieele basis te hebben gesteld t ïck de Belriwhe Sabena kon er met haa r oude subsidie niet meer komen Zij had 16 urllioen franken steijn van het Rijik en vtopg er daar nog 10 millimnii bö De nieuwe Minister van Transportmiddelrifn onderzocht de financiafle moeilyklhAden zelf en stelde ten slotJte voor het gevraiigxfete geveffl vorderd is er epn uitermate leve dlg ei en weezenpensioenen van ambtenareïi wijdvertakt verlangen naai verzekerlngl van Zondagsrust als algemeen sociale maatregel 1 I Wat staat nu den wetgej er te doen Heeft hij reeds thans voldoende aanwijzingen om een phase van ontwikkeling der ideeën op dit gebied te besluiten met een poging tot registratie daarvan De geschiedenis ral hem niet Iioopvol stemmen en het tegenwooi dlge biedt hem een aanblik die verre van eenvoudig is ol ook maar geschikt om een eenigszins synüietlscti element te ont dWtken y Don leden m het joorlooplg verslag aan hel woord zal hot duidelijk zijn dfft de regeerl g geen strikte en uniforme toepassing van de wet zou willen bevorderen in den zm zoails zij dat vreeséfen Ook aan do wensmen van fanatieke volksgroepen zal do regeeriijg het oi wier tractement honger Is dan ƒ 3000 zal zooveel mogelijk woiden bespoedigd Publieke eerbaarheid Voorshands kan naast de algemeen strafwet op dit ppnt h§t bes de plaatselijke overheid in hare vqprschrlften vastleggen de grens van wa als olrbaar voo l hot openbare leven kan gelden v Dat de centrale overheid zich daarbij ontftoudt op het gebied van wetgeving wil niet zeggen dat zij daarbij geheel stil zit Bioscoopwet De ov rheidsbemoeling met de film hcett nlct ton doei te zorgen voor de oiualiteit van het gebodene zij beoogt slechts te waken voor vertooning van wat In strijd met de orde en goede zeden is Een verdere direcie bemoeiing van overheldswgee zou de miriilster niet gï ar Het optreden der Japansche legers op het vaateland is rüet slechts vol gevaren wegens het gebrek aan ontzag voor rechten van derden eenerzyds enj voor de wenschen en bevejen van de j eeiring in Tokio anderzyds welke dit oHpen de laatste jaren wel zeer dui tel9 k kSmerkt Eeou groot gevaar schuil immers ook in de onderlinge meeningsverschillen der legergroepen die elk een eigen opvatting huldigen en bü gebiek aan een voldoend sterk centraal gezag in Tokio niet in hun actie beT rkt schenen te kunnen worden noch tot overeenstemming gebracht Hef sohynt dat drie stroomingen in Tokio om den beslissendeh invloed op de Jajpanache regeering ptr den tol wel een strooming uitgaande van het Kwantoeng leger da alle aandacht wil geconcentreerd zien op Rusland een strooming welke consolidatie vont dep toestand m China wenscht om geen krachten te verspillen en dois op vreedzamer wfltee in Cïhina wenspht op te treden en tenslotte de momenteel blyl bgar krachtigste strooming welke zich ten doel stielt geheel China onder den Japanschen invloed te brengen Generaal Han Foe Tsjoe gi fu illetrd Generaal Han Foe Tsjoe is gisteravoiïd naar Reuter meldt door een vuurpeletonlorerlitgesteld De voornaamste hem ten laKte gelegde beschuldiging was voortiger tte niet opvolsflng van militaire bevelen hetgeen China op het verlies vai Sjantoeng was komen te staan stem terugkreeg r Mevrouw Safford was de ste diezicb herstelde Dit is zoo heel goe Jessie wij zijn fe zeer verplicht voor het aandeel dat je In de zajk liebt gertomen Jack hoor je mij Ik hoop dal je tot beter Inalcht bo it gekomen en dat Je dadeUJk 4en eiiLde zult maken aan dat vreeselijk sch andaal dat dcn naam van Je oom en van je vader zoo besmeurt Wat vogr een i schandaal yroeg Jack koeltjes Ik h0 me niet misdragen Ik hen een volkomen eerlUk openhartig man die toevallig op het gebied der staatkunde en andere overtuiging heeft dan de meerderheid hier Dat ia aljes voor zoover ik weet Mevrouw Safford wrong de handfen Het was waar dat Jack thans voor haar stond tegenover zijn broer en dat wëbS veel gewonnen Doch In zijn oogehscheen een koude bedreiging te liggen ennooit had zijn stem zoo koel eiï zoo strak geklonken Ook scheen er een geestelijkekrocht in hem te schuilen qen kracht waarmede men rekening diende te houden De oppervlakkige gaven van Kijnbroer schenen in het niet te zinkentegenover de geestelijke kracht in ack Het was een frat waarvan beide vrouwenop dit oogenbUk zich sterk bewust erdeïj Jack herinner Je toch den band des bloeds tusschen julllö beiden al Isestaat er misschien niet veel genegenheid meer Ik ben je moeder ik bezweer Je de positie prijs te geven die Je ingenomen hebt Het zal Jessie wel zijri overigens zal hij hier niemand blnnen lat ant woorddc Hugo Doch hij stond riieli op om in de hal te gaan en zijn vroiHv te Vnrwelkomen PlotscHn ging de ijfiyr open en tw e personen kwamen het vertrek binnen achter Jessie Jack Jnstlg kijkend als oen man die een oiprettig onderhoud zal moeten voeren Voor ccn kort oogenbllk heerscht er een dramatische stilte Toen sprong meivrouw Safford op alsof zij Jack wilde begroeten Jack Je candldatuur In te trekkMi en In een ander deel van het land om een anderen etcl te strijden Ik moet dus het veld ruimen dat IS in et kort gezegd uw weijsch Evenal ik gedurende mijn heele lewen altijd voor Hugo het veld heb moeten ruimen antwoordde Jack rustig Maar wilt u niu eens eenjjiaar miijuten naar me luisteren Nu vffl h r tegenover elkaar staan móet ik zeggen wat ik te aeggen héb daarna zal ik heengaan en waarschijnlijk zult u dan van mij niet meer hooren Ik moeteen hee e poos teruggaan naaide dap lfc toen ik nog een kleine Jongen vt as 4 doodgewone onbelangrijke kleine jongefa die altijd ieAreen in den weg fiep die zijn kleeren vuU iaafcte eh tiltijd oi een of andere wijze verwijten kreeg pij kon niets goeds aoen en men stelde hem altijd zijn broer ten voorbeeld hem steef vermanende dien in alles na tevolgen Dat duurde zoo totdat wij hier kWamen Ik was maar een kleine Jongen en ik praatte niet veel maar ik merkte een heeleboel op ïk zag alles en ik begreep al spoedig moeder dat uw heele levensdoel was voor Hugo Hardacres te krijgen en bovendien het meerendeel van hot geld van oom Kit Het liet mij onverschillig Ik verlangde daar niet naar Ik zou dat leven doodelijk gehaat hebljen Maar wat mij niet onverschillig liet dat was de verfoeilijke onrechtvaardigheid van dit alles Neen ik neem dat woord niet terug Dit is hier het juiste woord Wordt vervolgd ken krijgen Hugo trok een onzeker gezicht Denkt u dat het in dit stadium van de zaak iets 70U lielpcn FEUILLETON i Het is de aangewezen weg Hjpe eerder de zaak ten einde komt hoe beter Doch Jacjf ield zich terug en wederom hoerscMe er zwijgen zij keken elkandci strak aan tot Jessie laegon tespreken Ik heb Jack in Slains getroffen zeizij zakelijk jbij Mrs Colwyn Maar ik heb hem melgebracht omdat dit het huls is waar hij belfort te zijn Deze zaak moet geregeld Wordtin Wi kunnen niet toestaan dat hij zich voortsleept Mevrouw Safford luisterde met verbazing naar Jen gebiedenden toon in de frlssche Jonge stem en gevoelde zich een ongewoon stilzwijgen opgelegd Ik heb mijn rol nu éespeeld zei j sie waarom spreken Jullie nu r et Jack en Jij Hugo Sta niet zoo naarelkaar te kijken Wat er ook tusschenJullie bestaat spreek het nu uit ala manrtegen man Zij wist niet vanwaar haar moed kwam of dtf woorden die zij spi ak Zij verbaasde hen llen zoo öat geen hunner zijn I Ten clndc komt Er is geen t lnde meer aan do zaak te maken Als J ack eenmaal iets in zijn hoofd liecft krijgt niemand ter rfid het er bij hem lilt Dat weet u toen z ook wel moeder Zoo was iiij immers reeds als klein Jongen bezwaren maakten hem nog maar koppiger Als het mij betrof in plaats van hem dan zoudt u nog wel een kans hebben Maar nu De toon waarop hij sprak beviel haar niet en zij iteek hem ongerust aan Lofd Radcliffe heeft Je toch niet göjadviseerd je terug te trekken hoop lkf Goeie menschen neen Ik wou da hij het maar gedaan had Ja zeker IhL ben niet meer zoo fel op de iaak als eerst In het liegln had IK animo genoeg maar Jack Is een geduchte tegenstander H weet toch ook wel dat hij veel knapper is dan Ik en als hij eenmaal zich eendoel heett gesteld laat hij niet los voordat hij het heeh bereikt Ik begin tevreezen datfHUeen schitterend figuurzal maken w Maar il moet en zal Jack te spreken krijgen Onverschillig hoe onaangenaam de zaak is ik zal allesi aaltenden wat Ik maar kan bedenken Hoor ik daar een auto Je laat toch zeker niemand binnen Zeg aan RIcketts dat Je niet thuis bent k $