Goudsche Courant, dinsdag 25 januari 1938

De ontwikkeling van Europa en Rusland Jan 7 30 uur Kazerne Huishoudelijkevergadering Ned Chr Vrouwenbond Jan 8 uur Ons Genoegen A V R O bridge drive 26 Jan 8 15 u Nieuwe Schouwburg Votkdconcert Arnh Orkestvereeniging INGEZONDEN tllu t it v iiUilwuurtiuigKKeiu Uar tUiUavi c Terzake Geachte Redacteur Nu de Heer van Ett in zy n ingezonden stuk van gisteravond zijn verontwaardiging gelucht heeft zou ik gaarne een enk l kalmeerend woord er op willen laten volgen Ik ben het geheel met hem eens dat een toeiende brandweer auto in den nacht niet een der fynste bloemen is üif We oranjerie van welks geuren en kleuren wij reeds bü voorbaat genieten jten bly ve echter kalm en doorzie dit even Vergis ik my niet dan geldt de feestvreugde der plan ontwer pers van de nachtelgk autotooht in hoofdzaak de brandweer auto zelf evenals in de feestvreugde van de abonné die zoo gaarne de cafe s des nachts geopend zag wel voor een groot deel de vreugde zal steken om het glaasje en de feestvreugde der berichtgeving een groote dosis vreugde bevatover de volmaakt technische apparatuur waarmee t l erieht wordt doorgegeven terwijl een groot deel van de feestvreugde der bereids klaargelegen feestredenen de politieji of kerkelyk politleke tinnegieterij aal geldan waarvoor nu werk aan den winkel is Men doorzie dit even blijve kalm en ter zEÜce Ter zake is alleen dat onze Prinses moeder wordt En rondom dit gebeuren een eerbiedig zwy gen past De waarachtige vreugde om dit feit wordt in ons volk alleen verdiept uit vreezen en beven om het behoud van Moeder en kind Hieraan wordt weinig gedacht Daarom w s het pleitVan Luit Kol Jhr Roëll zoo fyn en kiesch toen hy in een artikel gedeeltelijk overgenomen in dit blad betoogde het begin der feestelijkheden te stellen na den lOen dag Dit war ter zake geweest Er is echter andera over ons besloten Met een en ander voor oogen is t nu onze waardige plicht onzen eerbied en aanhankelijkheid te betuigen dooi ter zake te blijven ondanks nachtelyk loeiende sirenes idem drinkende abonné s stoomfluiten volmaakt technische apparaten feestredenen kanongebulder en last not least ondanks onze eigen verontwaardiging Met dank voor de plaatsing J NIENHUIS ftlAKKTURRlCHTKN Kaasmarkt Bodegraven 25 Jan Aanvoer 101 partijen alle met rijksmerk 4545 stuks 40 905 K G Prezen Ie kw met r m ƒ 27 28 50 idem 2e kw s ƒ 25 26 Handel matig Veemarkt Rotterdam SS Jam Aanvoer im totaal 3453 sfcuks Paarden 179 veulej 1 magere mndeven g45 vette runderen 7Sft vette kalveren 52 graskalveren 12 nuichtere kalveren 966 schapem en lammexen iS l varkens 4 big n 2 bokken en geitpn liST Prijaen Der K G Vette koeien Ie lew 76 2e kw 6 3e kw 50 54 Vebbe ossen ie kW 70 2ê kw eo 3e kw 501 4 Stieren Ie kW 68 2e kw 62 3e kw 56 Vette kalveren Ie kw 1 20 2e kw 1 05 Se k 70 75 Schapen Ie kw 60 2e kw 51 Se kw 46 Lammereni Ie kw 64 2e kw € 0 kw SC Graskalvereiv € 6 56 Nuchtere kflveren 54 46 44 Slachtpaarden 56 60 44 Prijzen per stuk Schapen 3® 28 25 Lammeren 22 1 W Nuchtere slachtkalveren 13 ft 7 Noichbee fokkalveren 2Z 18 Slachtpaarden 040 190 140 J B aarden 3 30 0 210 Hitten 220 0 iflO Stieren 350 2 70 1910 Kalfkoeien SIC 270 195 Melkkoeien 310 OT5 200 Vairekoeien 205 170 140 Vaarzen 220 160 120 Pinken 170 140 100 Graskalveren 8 V 66 30 Bokken en geiten 13 4 Vette koeien en oasen aantvoer als vorige week handel matig pr Erai le kw Icoeien iets Btüver verder onveranderd prima koe 80 prima oa 74 Stieren aanvoer gewoon handel fla prijzem i ets hoogteo Vette kalveren BK oer matig handel matig pt aeni statdonnair prima exempl 1 30 Schapen en lammeren aanvoer ruimer handel kalm priJBeia als Maandag Nuciiteire slachtli en fokkalveren aanvoer ruimer handel traag prijzen moeilyk te handhaven Paarden aanvoer iets grooter handel redeljjk rangstelUng aan den cjag gelegd aileof L f l f Anaconda s en de staalaandeelen VtfÉ T bewezen natian t en intereenige bewegingte zien doch voor bel tion al onhoudbaar te züV speuren yde koerseïi wareni daarUij vj6 ïbten er alechtB rekening mede te houden at zulks hter vaak de beatourderen van iddeq andsorganiaaties voöï zware proemen stett iaat zich b ypen4en het is getrokken dWir de rubberaandeelen cÜ dikwerf zoo dat men den moed it verlisaen dat men gaat tw felen aan een vaste hofding ten toon spreldL toen bekend werd dat de international goede gezindhtid va j zyn medemenrubberregelingscömijilssie de restricüi ien en standgenooten en dat tie tust op mt om alles Tvat met het werken op midnstandsgebied verband houdt terzijde te Bllen en zich terug te trekken in de eenamheid LAATSTE Berichten DE PHIN8Ï S is VANDAAG NIET UITGEREDEN SOESTDIJK 25 Jan Zooals verwachtwerd is de Prinses vandaag niet Buiten hetpaleis geweest Een byzoftder voorteekenkan dit feit niet genoemd wordtn daar het wweer guur en stormachtig was en in denmiddag tegen het uur dat H K H gewoonlijk woonlijkuitrijdt de regen by ptroomenneepriel WoenadasT ZÖ Januari Hilversum I 1875 M en 416 S M VARAl itzeraUftg 10 10 20 v m m 7 30 VP KÖ 8 Gramofoon 9SXi Kefikenwenken 10 Morgenw ding 10 2 Uitzendin g vopr irfjeiders in de continubedrSifen 11 30 ViMwohilIende vormen van werkloosheid causerie 12 Gramofoon 12 30 VAÊAorkest 1 15 1 45 Otaamofoon 2 Knlples 2 30 Vo Jr de yjc l 3 05 Voor d kinderen S SO VARlAjorlfl t 6 16 Gramofoon C 3i0 Amateursuitzending 7 Zflhg 7 3i0 Cychis Oiia vrea 6 $ om ig doof j 8 Her haling SOS Berichten S OÖ berichten ANP VARAVariar 8 16 tóidlïo oone f 9 30 VIA RAorTcf t m m v solist 10 ef ch n A NP 10 06 Zang 10 30 Gramofoon 10 46 ADVERTKNTIïN GEVRAAGD DIENSTBODjE voor dag en nacht FLUWEELENSINGE L 60 Bespreken Vrijdag 7 uur e TKLEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste staAd 777 33 te Zurich J Laagste stand 735 8 te S ydisfjord Verwïfchtshg Meêat matige tot kraolitigp Zuidweatelyke tot Wtótelyke wind zwaar bewolkt nie atydelykj opklaring mi sèhynlük regejibuien iets kouder Tie voor zijrt rekening nemen methoden die vroeger in primitieve Verhouding Rijk en gemeenten werkplaatsen door gebrek aan geschiktDe minister heeft de praltle van finan gereedschap en een tekort aan vakkencleele afhünkelljkheid bezien geheel los ïilp van een Ietwat uit breide revisievan de beoordeeling yan het gemeente eenj nttell maakten lijk beleid en ook los van gedachten aan e€lLop ttitU maakten meer ol mindere schuld aan die zijde In de memorie wordt als bijlage een lijst overgelegd van de gemeenten die over het jaar 1937 in aanmerking komen voor steun uit s Rijks kas Indien ook de bijzondere bijdragen uit het werfelooSheidssubsidie fonds ten volle a tonds perdu zouden worden beschikbaar gesteld zou daarmede nc een bedrag van ƒ Bböo ooo zijn femoeid at bij handhaving van een sluitende foi dsbegrooting uit de rijksmiddelen zqu móeten worden geput die dit echter niet toelaten Op de kortl vraag hoe de regeerlr gvoornemens Is de gemeentelijke autdnomle te herstellen worde dit korte antwoord gegeven Niemand kanjtde autonome der gemeenten herstellen die katialleen zichzelf herstellen De regeerinigheeft van den aanvang er voor gezorgd dat de mogelijkheid tot dat herst ookin crisistijd open bleven Benoeming burgemeester De leden die opmerkten dat de Soclc al Demücrattsche Arbeiders Partij nofe steeds in een uitzonderingspositie verkeert ten aanzien van de burgemecsters beijoemlngen en er daarbij op wijzen dat bij een aantal van no gemeenteni waar de grootste fractie in den Raa door de S D A P leden wordt gevormd slechts 5 leden dier partij het burgemecstersambt bekleeden wijst de minis ter op het volgende De minister aarzelt niet te erkennen dat de S D A P te dezen in een uitzonderingspositie verkeert en wel in deze uitzonderingspositie dat de evolutie welke die pai tij in aen laatsten tijd heeft doorgemaakt en die van beteekenls schijnt bij de beoordeeling van de Deze show leert dat de auto reparatie thans op een ve hooger peil staat en de enorfie coUectre modem gereedschaj die men er geëxposeerd vindt is een lust voor hek oog van iedereft auto expert In deze richting hebben zich ook eenigc bekende Nederlandsche machinefabrieken gespecialiseerd en op hun stands kan men schitteretide staaltje van revisie techniek bewonderen Zoo krijgt men op den stand van een dezer firma s zelfs een filmvoorstelling van het fljnboreni van uitgesleten motorcjilnders het aanbrengen van nttra of chroomgeharde stalen cylindervoeringen en het centrifugaal gieten van wltmetalen motorlaggers te zien Ook het nieuwe verchroom procédé van Van der Horst wordt hier met fraaie werkstukken gedemonstreerd Hoe het accessoires bedrijf zich oogenblikkelijk weet aani te passen aan de nieuwe eisclien die met het oog op het verblindingsgevaar aan de koplampen zullen worden gesteld blijkt hieruit dat reeds vooi verscheidene verblindende koplampen passende inbouwrefiectors aanwezig zijn die de deugdelijkheid ter plaatse kunnen worden getest Het is eeji wetenechappelijk instituut deze speciale afdeeling en men leert er in een paar uren hoe serieus het onderhoud van de auto ia ons land wordt opgevat yreemdelingen verkeer krögt een nieuw gebouw Op den hoek van de Parkstraat en de Mauritskaae Naar wij vernemen zijn thant de plannen voor het bttiekken van eeni der gebouw van a Algemeene NedeP landsche Veresniging voor Vrcemdeiingeschlkthcid harer leden voor het bur genverkeer in Den Haag detiuitiet gegemeestersambt nog zoo jong is dat worden het niet aangaat reeds thans te elschen 1 De vereeniging die thans nog gevesdö t een zekere gelijkschakeling ten op L tigd Is aan het Lange Voorhout in een zichte van andere politieke groepen zou gebouw dat niet meer aan de cischen moeten worden in rcht genomen Maar tevens moet hij met icracht ontkennen dat de vraag van welke polllieke richting een burgemeester in eei bepaalde gemeente moet zijn steads feilloos kan worden beantwoord door de uitkomst van een rekensom waarvan de gegevens zijn de fractiecijfers in den Raad Rijkspostspaarbank Met betrekking tot de rentevergoedijigvoor inleggingen in dé Rijkspostspaarbank is steeds stabiliteit betracht Vande oprichting der bank f heeft zij oenrente van 2 64 pet vergoed In tijden vanhüogen rentestand is die i ente nimmerverhowg hoewel de particuliere spaarjbankenÏHet haar rentevergoeding daar somtijds aft ïj i erkelijk boven uitgingen e thans ligt het niet in de bedijeli gonmiddellijk tot verlaging over te gaan zoolang er voor de bank voldoenèe rentemarge oi erblijft en overigens tegenhanahaving der bestaande rentevergoeding geen ernstige bezwaren zijn aan te voeren aie te stellen zijn aan een modern intormatiebureau voor vreemdelingenverkeer voldoet zal haar intrek nemen in het vroegere gebouw n n de sociëteit Pla tü Royal ot den hoek van de Mauritskade en de Parkstraat Het zou in djebedoeling Ifggen tegen 1 Mei dit pand te beü ekken Aan denkant van de Parltsti at waar thans eenblinde muur ee grooten tuin scheidtvan de straat zuilen groote vitrines kcftnen Eerste toepassing van da t estigingswet voor vreemdelingen jiuinvijziiie van het lerrazzbbeuKjf De regeeringspersdienst deelt meere BINNENLAND De wet vdn 22 April 1937 tot resiling van het zelfstandig uitoefenen vaiJ beroepen en bedrijven door vreemdeliMen Staatsblad no 62 opent gelijk be er d de mogelijkheid om te bepalen dat vreemdelingen nader aan te wijzen beroepejj en bedryven niet zelfstandig mogen uitoefenen zonder dat zij daartoe schriftelijk verguiming hebben verkregen Üe 26è auto ow van de R A L te Apisty rdam De automobltfliöff rachtauto +iet motorrijwiel en versoi idene Nederlandsche neven industrieën dÖK door het modern J verkeer in het levewVijn geroepen bevinden zich wederom Mn het Iii ndpunt der belangstelHTTg d 26c R AI heeft haar poorten geopend Op de R A zijri thaAs de navolgende landen vertegenwooraigd l merika Frap knjk Engeland Italië Dultschland B ie TsjechoSlowakije Zweden en Zwitserland tyt feit alleen reed brengt Amsterdajji in de bevoon echte positie het aangewezen te rrein te zijn voor een elijkende studie in de autoteclirliek Naonderzoek der verhoudingen in hetTerrajzobedrijf is gebleten dat er aani dttifi bestaat dit bedrff onder de werklftg fier wet van 22 Afcrïl 1937 te brengen J I Tl nylni ter van economische zakenbesloot derhalve de tot btandkoming vaneen Kon besluit te bevorderen waarbUvoor de zeJJstandige uitoefening door vreemdelingen van het Terrazzobedrijfeen vergunning verplicht wordt gesteld Onder terrazzobedrijf wordt bestaan hetbedrijf bestaande in het vervaardigenvan kunstgranict terrazzo kunstzandsteen en ander sóoitgefijke gpr menging van steenslag tgrof en gemalen aldan niet uitsluiten ü met cement verkregen producten Het Kon beslui zal dezer dagen in de vaW V JF de geheele wereld Bchaive op het staatscourant wq den openbaar geftiaakt Voor verdere bijzonderheden lïan naardit besluit en de in aansluiting daaraanverschijnende mededeelingen worden verwezen gebied van personenauto Vinetl men f Voor verriPi p hjl7 nnr prhpdpn kan nfiar de nieuwste snufjes op htet göbicd vaa C Kohier overleden ZondaSïhiddag i 4 p Gt jarigen le tfid té Ainsterd m plotseiing overledep de lieer HK C Köiiicr stadsingenieur der het vraclittransport waarmede annex een cbmpleet ovA ziciit van de verdere ontwikiceiing van den diesel én den iagendruk ruw oliemotor dagïnidd Terwijl de Ï A I wat het aantal en de verscheidenheid der geé poseerde naotorrijwteleri betreft zich zelf blijkt te hebben overtroffen valt het op dat er j oofdj inds ISOTHvas de verlederfÈ in dienst der gemeente Amsterdam Hij was officier in d e orde van Or anje Nassau OpWeden van Mariette erl In Badhotél Baarn De laeltende vóordrachtskunstenares mej Mariette Serie is Zaterdagavond ge ditmaal bijzonder veel werk is gemaakt vaA liet zestig Icilo type Het is liet kleine maar doof zijn bruyaïite tweetact motortje sterk opvallende notorrijwiel dat bezig i s dif wereld der fietsers te veroveri Het heeft daarvoor bijna alle iroeven in bet spel het is goedkoop betrouwbaar Kuinig en snel en het herbergt geen technische complicaties die den oningewilde kunnen afschrikken heel belangeloos opgetreden In het Bad r O n A T botol te Baarn voor de buiten en bin De a ceseoires vdeR A I nenlandsche pers D afdeeling accessoires el garage jjej Serlé bracht een infcrnationaalinstallaties op de R A I geeft el een hel repertoire bij de guitaar ten gehoor deren kijk op welk een enorite vlucht waaronder het voor de a s blijde geWfcrde Né lerlail j6Che bedrijven dielhet mo tenls speciaal gocompoiieerde KIndeke derne verkeer gaande helpen h luden in jj jn Koningskiod dn laatste jaren gendtaen hebbe I Haar optreden werd blijkens het her 1 Ook hier constateert men nlc alleen haalde applaus zeer op jjrijB gesteld i ccj toe iefH nde mechanisatie maar ook oen grdoter vooruifgang in de rfchtlng Aflossing ir 1 pet oblieatieleeninrvan feu wetenschappelijker verpiegihg Konlnlflljke van de auto die revisie behoeft i Do modern ingerichte autoreparatie 1 f Zaterdag tohoudtn bestuursvcrworkplaats kat niet icer buiten de hy aj lng der KoninVüke Nederlandscheciroullsche lift die hel mogelijk maakt Petroleummaatschai iH Is b olen de 4 den Wagen In zijn gehée van alle zijden i obllgatieleenlng van dfze Maatte bereiken en ft InspccteereH happij groot 72 millloen gulden per 1 Mei a s af te losseoi Evenmin mogen in het atelier van den vakman S precisie meetinstrumenten ontbrekeiKfaarmede men slljtage sporen lot een Bedrag van 11000 nj M van cylinders en zuigers aon het 4icht brengf Bij liet vernlapwep van lagws ei het pas maken van verwisselslukken koi tom bij aUe fevisiöoperaties die een ioogen gra d van nauu euriéheid vereischen waajft het modlme meet instrument tegen kleine slordigheden en lurf raak 6818 5888 58 2 B874 C886 S894 59 5919 6002 6079 € 124 6166 6218 6266 6907 6311 6362 6415 6446 6471 64S3 6494 50 6505 Van Soestdijk geen nieaws Het is weer nacht geweest weer dag geword en weer is het één uur in den middag En weer moeten wij hier in $ 550 geeo 6569 658 66a9 6644 6650 6665 Baarrf aan onze redactie meiden Van Soestdijk gee nieuws Althans niet het nieuws waar wij op wachten Het is vandaag twee weken geleden dat dr De Groot zijn communiqué gaf Twee weken zijn in wachten voorbijgegaan Een tijd van romantiek waarin heel een volk zich vereenlgd wist in blijde verwachting En waarlijk lUet alleen ons eigen volk Ean der Engelsche journalisten vertelde ons dat een zestal ochtendbladen van Fleetstreet dat is de perswijk in Londen nu reeds een week hun ochtendedities ophouden In plaats van vier uur drukken deze bladen te hall zever wachtende op het blijde bericht omtrent JuUana Dit kost FieetstreetduiSend pond per dag want de overuren in den ïiacht worden den Engelschen typograaf duur betaald De belangstelling bij liet Engdsche volk is echter blijkbaar groot genoeg om deze onkosteq te rechtvaardigen Tte dag van vandaag vertoont tot nu toe nog niet de vooruitgeworpen schaduwen van een groote gebeurtfels Alles is als vorige clagcn Het weer is guur en stormachtig De prlfis Jaeeft zich daardocjr niet van zijn dagelijksch autoritje laten yeerhouden Het zal ons evenwel verbazen als de Prinses dit voorbeeld volgt bij dit weer De gerustatelling welke wij eiken middag ervaren als de Prinses haar middagwandelingetje maakt zulleh wil vandaag lus wel missen Wij blijven even vroolijk wachten Een plaaggeest heeft ons op het kleine telexnetje te Baarn dat alleen voor de te Baarn en Soestdijk verblijvende Journalisten bestemd is veriast op eon citaat uit een levenswijs boek dat aldus luidde Het leven ia te kort om met wach ten verknoeid te worden Bovendien is wachten een tweelingzuster van luiheid Dit was een onverdiendec hoon Want al zal niemand van ons ontkennen dat al dit wachten zonder werken de luiheid en ook nog wel andere karakter fouten in de hand werkt niemand van ons verlangt dat dit verblijf hier hoe gezellig ook nog lang z ai duren Wij allen hebben de vurige hoop dat wij spoedig kunnen doen waarvoor wij liier te Baarn zijn gekomen de blijde tijding melden aan de wereld Cari Schurieht vast aan het UjO S verbonden UTRECHT 25 Jan Het bestuur van het Utrechtsch Stedelijk Orkefrti elt ons mogg dat het voor den tljd van drie jaren Jfck contract heeft gesloten met den dMgent Cail Schurieht waarbij deze zich verbindt jaarlijks een belangrijk aantal concerten van het U S O te leiden Ook met Willen van Otterloo werd een regeling getroffen op denzellden grondslag als in het looponde Jaar zc dat hel U S O in het kortiendi seizoen wederom onder leiding van Carl Schurieht en Willem Tan Otterloo zal staan 47tó EDER£iTAATSLOTERIJ 669 6701 6702 6786 6787 9809 68S4 880 6904 911 6916 69 8 7016 7128 7187 7189 71 7 im 7167 7198 7232 1Be9 7 7338 74ilO Tm 7468 7518 7564 7629 7702 77811 T7 2 7846 7849 7859 7883 7888 7906 7921 7934 7976 7999 8061 8068 SOW 8076 8077 8098 8163 8163 8184 8186 8188 8184 8220 8284 8266 81273 880e 8365 8875 8429 8436 8444 8477 8496 8513 8682 8669 8739 8807 8870 8014 8940 9028 9122 9124 9171 9189 0213 9262 9600 9309 9356 9 562 9397 9449 9483 9493 9547 8603 9607 mSS 9632 9692 9762 9796 9888 9869 9895 9906 9978 lOOttO 10019 10041 10071 10086 10106 10107 10224 10247 10257 10201 10266 103O2 10319 10336 10348 lOSaa 10484 10472 10483 10607 10611 10B22 1065 10596 10828 10969 10965 10992 10995 111008 11048 11056 11083 11088 11099 UI1O9 11141 11148 lllM 11178 11223 llï 66 1126 Olias 11343 11428 11470 114173 11479 11541 11660 11598 11634 11656 11686 11698 11699 11726 11729 11746 11727 11777 11803 11867 11873 11964 11976 120S0 12046 12066 iaO 12067 126002 lfl l 12097 12102 12107 12111 12134 121B1 12193 12195 12219 12240 12 12267 12S00 1B317 12323 12306 12877 12397 IMOO lE4 e 12481 12617 12648 12552 12576 1260O 12664 12669 12700 12719 12788 12811 12826 12858 12884 12895 2960 18027 18082 18069 18085 18102 18113 13128 13167 13190 13196 13206 13241 1S24B 18867 ISSeS 134S3 18469 18476 13521 lSp2S 1363T 13618 136 52 13673 1S744 18770 138 i4 3895 1 389T 18923 13937 13946 18960 18961 13972 13990 14007 14087 140 7 14117 14120 14130 14179 14188 14200 141242 142 7 M294 14295 14336 14380 14389 1441 14438 14444 14495 14S31 14668 14603 14658 14718 M786 14706 14826 14848 14961 14963 14969 16017 16117 1612S 15166 16220 15238 16308 16426 1B468 15472 154S6 16504 16668 688 15M9 16694 15703 16705 15716 15770 16774 16819 16R50 10047 16124 16181 16188 16176 lèl9B 16207 16216 16326 16885 16366 16371 16396 16422 16429 16MC 16606 16541 16669 16606 16687 16676 16721 16760 16763 16782 16810 16820 16841 16854 16870 16887 16981 I7OOI 17008 170 7 170 0 17093 1T112 17126 17184 17194 17203 17276 17278 17326 17407 174 17436 17444 17641 17669 17074 17681 17680 17778 17876 7870 17801 17920 17942 AmO 18066 18 71 8082 18087 18102 18106 181 9 18203 18242 1S287 18340 18349 I886S1 18891 18404 18432 18447 18465 18503 18517 18Se l 18574 18683 8627 18778 18779 18780 18827 18830 18846 18901 1S908 18914 18932 18990 19003 19089 1901 19106 19128 19221 19228 19284 19342 1M46 19397 19465 1 19504 19617 19682 1 57 19696 19730 19784 19826 19838 19S40 I9a 19871 19883 19884 1991B 19070 2 61 iOm 20074 201S4 20151 20368 20374 20381 20424 20481 20503 20507 20B64 20MM 699 00601 20623 20688 2073 4 20791 2MWI084 i0851 20885 20942 20970 Be klasse Trekjpng van 4 J ii Prijzen M ƒ 70 85 1S7 69 337 428 449 4 607 666 674 76 903 1019 1088 1047 1 52 1069 1096 1109 IMl 1369 1 1613 1679 1777 2021 2147 22 4 2446 2686 2736 2764 2767 2760 2838 2944 3082 3169 8E69 3270 SSeO 3360 S468 34S6 S615 3522 8600 3646 8649 8660 3916 4160 4218 4288 4292 4317 1385 4412 4731 4789 4876 4911 4928 4946 4949 5082 6066 6260 6347 Ui7 BUS 6673 6769 5888 6 37 6126 6168 6297 6888 66B6 564 8617 641 6762 6807 949 719 7287 7 72S 7332 7866 7432 7 16 7628 81 7984 8 06 8111 82 2 82f 8308 8316 8406 8415 8685 877r8832 8866 0136 9 9802 9488 6M 16841 8006 248 399 6496 8563 6799 9658 9700 9864 9512 l K0e 10273 102 6 6880 6899 917 W79 7021 7036 7048 7133 10368 10366 H r8 10421 10441 107S7 10804 5e klasse Trekking van 25 Jan Booge prijken f 1000 1283 1397 fB316 17973 ƒ 400 4018 4211 4288 12779 13163 17998 7 ƒ 200 3627 7006 10794 ƒ Ito 136 483 5946 686 93f 9981 ll 82 14986 16002 18709 7146 7158 7307 7848 7384 7566 7666 t662 76681 7706 7714 790Ï 7966 8129 SS17 8344 8383 8460 8492 S66 892 8883 8961 8965 9966 9346 § 66 9422 9429 9487 9610 9567 9W6 9667 96 9684 969T 9793 9821 9844 9964 10222 1030104410 10624 10626 10684 1070S 1074 10760 10797 10846 Ifle 6 tl085 11106 11361 1136S 11394 11420 11438 1H W768 11769 11978 11989 12065 1226 12 60 12676 12579 12680 1E716 1 771 13001 13078 13268 13272 13428 1S674 18786 13838 13884 13913 13929 1 249 14348 143S1 14369 14430 14628 14697 14782 148 14938 15001 16046 li 86 160i96 15179 15361 15379 16484 16499 16616 16740 15838 16886 16913 16947 16015 10651 16086 16266 16418 16426 16669 16663 16696 16718 16720 16809 168 6 16917 16919 16978 17073 17642 l7S67 17T04 17720 17840 17874 17876 17904 17991 18157 18717 18908 19060 19189 19201 19273 19287 19801 19428 19569 19886 19961 20091 20219 201443 20476 20fiSl 20632 20691 20915 Prijzen van ƒ 70 246 303 a98 478 532 657 686 628 716 74 o 756 38 839 909 931 973 974 987 1162 1180 1214 1E62 1277 1280 14 50 1468 1668 lOOE 1786 1947 1951 1 89 2017 2036 2059 22J3 2264 2380 2642 2900 2912 3025 80S7 3199 3262 319 3878 S490 14 3802 3808 3880 4043 4386 4620 4646 46318 4768 4973 6089 6296 B6 6 5573 5 07 W808 11016 11132 11169 11384 I13 7 11421 ïl494 in a lÏ83S 118ffi ll91 11991 12014 1 086 12189 lam 12461 12S42 12621 12784 12727 12S42 12966 12979 13 4 108 131S1 13134 13172 1SWS 1S 74 13377 18891 13470 l 4e6 18665 13078 18706 13888 13967 14033 14049 14106 14384 14848 14546 14669 14711 WWl 14803 1 4 141968 16004 15228 1E241 163i2 ipi9 IM 1 4 6 15406 16601 16676 16720 16868 16926 15927 16936 16978 IflOSi 16127 1629 16449 16466 166612 16762 16796 16813 l m 16901 16906 17238 17266 17369 17598 17606 17799 17890 18007 18180 1 194 18216 1S636 18689 18726 1 24 19148 19198 19209 19282 19362 t9996 19604 19649 19802 1 827 19855 199SB 20114 20131 20220 20278 2feS7 20392 20507 20666 0739 20764 20772 20841 20971 RA m PROGRAMMA S Nieten i 55 49 131 187 27 Ï93 347 385 408 413 436 442 468 604 67 688 63 81 688 i 720 78 868 908 912 914 JB21097 1191 1212 122Z 12i7 1366 Iï74 j27 1361 13 14M I414 1467 1463 6 1606 1666 1869 1571 1 77 1 04 1626 1953 1691 1788 179 179 1802 1834 1906 1916 1923 19B8 1974 1986 2100 2185 2191 2306 2aB 2244 222S 2230 2269 2284 2289 2889 248 0462 2468l 2461 249 2498 2582 2538 2660 2677 2667 26 1 2686 His 2774 P791 2799 2 6 2860 2886 ajl 96 2 13 2963 soes 3039 3046 3103 3B89 8822 3847 3438 8661 665 3593 a 08 864fl 3741 3769 8 38p8 3867 S 8 saeè 46 395 3965 1032 4084 4048 4064 4092 4113 4154 43S1 4284 4287 4314 4363 44SS 4426 1 44 44715 4 4eg 4490 4HM 46te 4SW 4649 4K4 4675 4614 71 y m 4790 4i83 4986 6026 6059 607e 121 Slï 61 6180 6210 5228 Wm 6266 6S6 6871 382 6420 54 3 6498 6492 5681 6 98 5717 6763 5764 5758 6760 6768 S778 Ï78S 6809 STA DSNIEUWS GOUDA 25 Januari 1937 iMiddenstandscentraie vooi Gouda en Omstreken JaarperaJag vereemigiiigsiaar 1937 0e secretaris van de Middenstandscenale vangt zijn He jaarverslag aan niet de fjjgende nietopgewekte ontboezemingen k kan niet zeggen dat het schryven van verslag over het afgeloopen jaar te elfde vereenigingsJB ar van onze Cenf0iB eeïi aangename dracht is OngelBpel ei zangr 11 16 The RanildBli l 1146 12 iGmtnofoon ijilversum II 3015 M NCRV UU 6 30 7 Onderwiisfonds v d Sehft 8 Schriftlezing meditati geiü ii z ek gr 8 30 Gramofoon 9 30 Gein Bch n 9 45 Gramofoon 10 30 Morg 1 Gramofoon m 6 Cello en jiihn 12 Berichten 12 16 Gramofoon l j Gooilanders 3 Zang en piano 3 40 1 mofoon 3 50 Chri telijik Lledeenuurtjej Felicitaties 5 Voor de jeugd 6 mofoonj 6 Land eni tulnbouwlialfini l 6 30 Taalles en causerie over het binne varingsreglement 7 Berwhten 1j Boelcl espreidng 7j45 Re potflge 8 richten ANP HerhaliiPig SOS B rich P 15 Bijeenkomst van de Oranje Gadde Gramofoon 10 Beridhten AiNP ift Dampraabje 10 20 Gramofoon 10 45 njaatiekles 11 12 Griumofooii Hi Schriftlezing De diesr iatie van de gulden Aan den eenen kant een groote teleuritelling welke de Middenstand heeft ondtr vonden door het negatieve succes dat de lepreciatie van den Nederlandsche gulden lad Waal sommige exportbedryvEn een lOgenblikKeliJke opleving meemaakten die e beste verwachtingen deed koesteren voor Middenstand mo st aan liét einde van iet jaar dat verstreek worden geeonstaierd dat elk spoor van opleVing hemreemd bleef Integendeel de invloed van depressie heeft zich in nog hevige mate oen gevoelen dan het voriè jaar De werkisheid een zoo groote factor in onze stad leed zich ateeds ernstiger gelden Alterlei unstmiddelen werden aangewend om de oopiu8t aan te wakkeren Zegelsystemtn waarbij goederen op afbetaling worden ge ocht aanbiedingen van reizen naai binnen nenen buitenland wat niet al wei L ii verlonnen om toch maar te trachten dt oinzet ip peil te ho iden om van opvoering daar n maar niet te spreken Beurs van AmsterdamTj WISSELKOERSEN f 24 Jan 25 ia Officieel Londen 8 96J S è Berlljn 72 27 72j P rlj3 5 98i S U Brussel 30 33 30 Zwitserland 4I 46J 41 t Kopenhagen 40 05 40 Stockholm 46 25 H6Si Oslo 45 07J 45 01 New York 1 79è 1 7 Praag 6 30i 6 Milaan 7 30 m Prolongatie part disc J daggeld 1 registermarken 38a crediet sperrmarkö WJ effecten sperrmarken lOJ relsmU ken 52 bankpapler 5b Een f e at van verslapping Het is dan ook verklaarbaar dat over do iddenstand een g est van vcr slapping kbaar wordt die mede douii de genng ïinancieele resultaten welke door dezen ftand werden bereikt omslaat in een sfeer fan ontevredenheid onverschilligheiJ naver etc Overzicht msterdamsche effeotenben Kalm marktverloop PrUsh dende stemming Rubbers deeletl vast Amerika vrijwel ot veranderd Belegglngsmarkt drukt Bij gebrek aan nieuwe gezichtspunt werd ten opziciitc vmi de effectenbei een afwaclitende liouding aangenomi en de handel aan het Damrak was dan ♦ ook van galmen aard De stemming wai T F upu emev p Ushoudend Vtoor Amerikaai sche fondsen werd slechts geringe be Docli de feiten zijn er im eenmajal en wy overige was van handel niet veel te goed als Wnveranderd n bleven qa$fS beurstijd atationnair Op de loitóle markt werd de aan4aclil heeft verscherpt en het itvQprperca tage voor het tweede kwarta van dil Jaar heeft verlaagd tot 60 pr it vfl d basl iota Amsterdam Rubers me zicti bij de opening op l t peil van de vori slotkoersen bewogcm Uep n in een slMl tempo een zestal Imhten naar boven Op het Verhoogde koefspeii kwam echtw materiaal aan de fnarkl zoodat de aanvankelijk behaalde koerswinst later deeltelijk verloren glna De minder rantc soorten werdw ovp de geh Unie hOoger genoteerd De tabaksafd llng ondervond den gunstigen weerom ag van de vaste tendens voor ruWwrwaarden Bij de opening waren de koersen van de Sumatra aandeelen meerendeels iets benedai Het vorige slot docB nadien ken eei verbetering Dat zulks ook aan de sfeer waa rin Ie orlanisaties moeten werken niet bevorderlijk ia te begrijpen doen met goj l ve prain Immers als er een tyd i j waarin salenwerking juist geboden ii dan is het ist deze De belagers van de bonafide niid lenstand zitten niet dlleen daar waar zoo aak door winkeliers op word gewezen n l ly Grootbedrüï en Coöperatie ze zitten ok voor een goed deel bü de Midden stand ilf Het zön de lieden oie nog stoed i be leid van de geest van ieder vmr zich en voor ons alten ook wet uitgedrukt in term Vrijheid bKihoid meeren dat maatschappij er alleen voor hem is en t zij geen rekening hebben te houden mot medemenschen iaat alaan met hun standgenooten Waar mogetijk wjrdt tracht elkander een vlieg af te vangen orden de goed bedoeli e plannen welke in zameflUJk overleg worden besproken en lorbereiS getorpedeerd en tracht men door itschaketing van elk hegrip wat naar lamhoorigheid str eeft het eigen bolung te rvWöfdtfèlf Dit VörHTi dan weder öïeflgea t met redeneering van Dakr ben nu eenr al koopman poor of Lzaken i zaken attemaal doofcdoeners uil een Briga periode die gezkn flycatastrophale Dooh dan wenkt weer het leven zien zij vele misstanden die er zyn en komt het ide gevoel weer bovefT waarb men inet dat toch aan deze massa die niet weet t Ze wil richting moet worden gegeven 1 zü niet gelïeel teh onder gaan door de rdegtdheid elke zy zelf s hept Ik Itan U de verzekering geven dat ook het bestuur der Centrale in het afgeloon jaar meermalen de Verzuchting heeft klonken tjateiPWij e zaak maar laten ipen z nala ze gaat Men moet zelf te volgen Jiaa dragen En ik weet ook o de menschen die altijd voor de Waargenomen aowel aardeeten Deilt ïaniaap hobben gewerkt dergelijke ont ezemingen zijn geuit terwyl er tevetls T l z n die wachten op een gunstige egeiheld om het beleid aan anderen over inleiding zoozeermineur ia gesteld Hefltan inderdaad eilyk anders Voor weinige jaren waaenergie ifti durf oTrrftr de middenstand it men aanpakte gelukte In de laatste ontnioet men slechts critiek en merkteen lauwheid en OBveraohilligheid arop alle goed bedoelde pogingen moe1 Btranden En vraagt meai dan wat men Wit dan blijft men Vaafchet antwoord öuWig en biyft het slechts by een af e op wat anderen hebben tot stand geicnt j Ik ben er m j v n bewust en ik schreef hierboven reeds dat de tijdaomstandig len hieraan voor een goed deeb schuld Ik moge daarom de wensch hier uit en dat 1938 een keer zat brengen in toestanden en daarmede tevens in de ntaliteit van den doarsnee middenstan an het verslag ontteenen wi i yerder de Igende by zonderheden ntactcommissje tusschen Gemepnto ep Middenstand waarin Tiet bestuur dsche i deflstand vertegenwoordigt l Gemeentebestuur zlt hebben w houdér C H Koenians en heer C J van As kwam 4 malen hy Mij als aandeeteinSenembah Mij pi Heerden d eVX procentsgrens in opwi sctie rlcïiting In industrieelen ging we nig om de Phlttps aandeelen waren kleine omzetten overigöns goed Bedi J He apüt my dat de nefttd qn werden Kooger afgedaan V levers waren vrijwel onveranderd Al Iets lager De liandel iA FokkeraaJnd B ten was weliswaar ingekrompen doM drpeg tocii nog een levendig karakter é sf mmlng was daarbij prijshoudend eB In iioofdzaak dfcrd vcrhandèió t prijzen varleerSwIe tussclien 274 pr en 277 procent De sutkerafdeetlng verlaten H V A s kwamen dettilettelftl enkele punten hooget te liggen Sche p vaartpapiereni trokken nauwfclijks eenlff belangstelimg De petAletimmarkt w stil Konlmriilken waren twljshoudfin j zonder meer Van de beleggliigsfondsen werden 4 pets StaatsobligaUën wetterom vertiandeld het aanbod had thans ter eenlgszins de overhand zoodat kftine reactie toV WOj pcj vlei waaT nèmoji pe verschillende andere Nï fï landsche bbHgatiën van het lagere r tetypifc erden fractloneel tets lager gedaan De 3 pets obligation 103L wa echter goed prijshoudend evenals dff pets obligation Voor Fransche fi bestond eeiïi gedrufctd stemming In band met de prijMalmg van den Ï Wfe schen franc AlgemeeA kwamen dè iwg j serf laier te liggen Ook Bf azllianen teü aaii derigedrukten k tt t een Behandeld verden o m de volgende onderwerpen Verlaging stroomprys voor etalage verlichtinjg tot 2 ets per K W U en tevens de prijs voor etectriache stroom vour kookdoeteinden tüsachen 12 1 30 uur en 5 6 4 uur te herzien De levering van sudder comforen door de Gemeente Lichtfabrieken De distributie van levensmiddelen aan werkloozen De uitschakeling van den melkhandel by deze distributie Gebruik van trottoirs door winkels Wü ziging opstelling Zat rdagavondmarkt Viering van den St Nicolaasdag De Verkeersverordeniijg Het geschil tusschen slagers en Gemeentebestuur inzake het aimttoir te Gouda De levering van goederen aan het Crisiscomité B Contact Commissie De Middenstands Centrale richtte zich tot het Gemeentebestuur van Gouda met verzoek te willen overwegen de oprichting van een Borgstellingafonds voor werknemers omdat zij daarin zag de uiteindelijke oplossing Van de moeilijkheden die de spaaizegelsysteemen voor middenstand doch ook voor de afnemers ervan brengen Het Gemeentebestuur bleek eveneens van de noodzakelykheid van een dergelijke instelling overtuigd te zijn en in een vergadering waar verschillende organisaties aanwezig waren werd tot oprichting van een dergelijk fonds besloten Namens de Centrale werd de heer van Loon in het voorloopig bestuur aangewezen Overeenkomstig het besprokene in de Contact Commissie werd de distributie van levensmiddelen aan werkloozen via de Gemeentelijke winkel en onder toezicht van genoemde ContactCommissie ingevoerd Aanvankelijk bleek dat de afname grooter was dan voorheen in de winkels terwijl de winst voor zoover deze volgens ministerieete voorschriften mag Tiftrden uitgekeerd aan de middenstand ten goede komt Maandelijks verstrekt de administratie der Gem Ari eid3beurs de ty sten die na geparafeerd te zijn door den secretaris der Centrale worden doorgezonden aan het bijkantoor Gouda van den Nederl ndschen Middenstand 1 bank welker directie zich bereid heeft verklaard voor de uitbetaling ïorg te dragen Van 31 Mei l937 tot 31 Decembfr j l heeft de totale uitkeering aan winst bedragen ƒ 828 06 Het mocht ons bestuur niet gelukken om bij do levering van goederen aan het Crisiscomité B tot een regeling te komen Door den burgemeester werd aan een onzer bestuursleden de vraag gestetd of de Goudsche Middenstand in het komende jaar b reid zou zyn ook plannen te ontwerpen welke in het kader zouden passen van de dan hier ter stede te houden tentoonstelMng dol Goudsche Glazen Geantwoord is aa de financiën daarvoor in de allereerste plaats aanwezig zouden moeten zijn De secretaris spteekt de hoop uit dat deze gevonden kunpe l 1 d in Kan verzoek om gezien de twee Zondajfen welkeNieuwjaar 1938 bracht op OudejaA savond opheffing van de winkelsluitïhg toe te staan kon door B en W niet worden ingewilligd i Meer isucces had de Centrale m haar verzoek aan B eM W om wijziging te brengen in betalingsvoorwaarden by de levering vl schoen rjcf fc beiioeve van het politie personeet In plaats da de betaling der nieuw geleverde schoenen of te leveren schoenen vier maanden na deze levering zou gstchieden werd thans bepaald dat bij leve 5 zou worden uitbetaald en de ove ge 25 V vier maanden na dien datum zou orden uitgekeerd Ten opzichte É Ê subsidie aan demeergenoemde Wtrfbnstelling Goudsche Glazen 1938 werd door het ii estuur besloten dat gezien de gip ld middelen der Centrale zulks aan de resp vereenigingen die bijhaar zijn aangesloten moest worden overgelaten Aangedrongen werd bü de verhiiur an het VeemarktRestaurant te bepateri d exploitant zyh lokaliteit niet voor feesten en partijen Sou beschikbaar stelten ten nadeele van de Goudsche belanghebbenden B en W konden echter met het oog op een goed exploitatilresultaat van het marktwezen daaraan niet voldoen De Centrale bracht na ernstige yoorher iding advies uit aan B en W inzake het ontwerp verkeersregeling in deze Gemeente Helaas lfBuden B en W geen vrijheid vinden Jiet advies op te volgen In verJiMd met de plannen om de verdeeling M te leveren goederen aan het Crisiacomité B over dl Centraie te loen loopen werd eeï vergacfering jmt belanghebbenden belegd waarWrtrouweiijk een en d nder werd ibesproken iet is wel teoKenend dat lerwyl toehfcspeciaal p de vertTouwetijkheid der bewekinftD op die vergadering was gewezej reys pen voVgen i fl dag de leiding van fc ettfokken dienst volledig op de hoogt ra van hetgeen ter vergadering was Wwideld ah MlddenstandaacUe Evenals vorige naren kwam tegen het najaar de vraag weder tot het bestuur om iri de St Nicolaastyd wederom een middenstaiids act te voeren Na lan besprélpngen en nadt t diversi moeitykheden uit den weg warer geruimd werd overgegaan tot het Kwitantiebonsy Bteem Kwibogo geijoopt De Öommissie voor de uitvoering van deze afcnie het ft evenals te doen gebruikelijk by dergeiyfc gebeurlykheden het wederom piet gemakkelyk gfehad Ws kiinnen rondweg verklaren AffiJdit systetem door de middenstand zelf is ges oteerd Droevig zijn we ook gestemd geweest al was het om e n andere oorzaak Een van de Oïïdste pioniers van de Goudsche Middenstand overleed aan heti ei id des jasCrs n l de heer A D van Vreumingen Dankbaar zy hier hertacht het vele door iiem op ver schillend terrein in het algemeen belang doch niet in het minst op middenstandsterrein verricht De Centrale stond dit jaar onder leiding van den heer M Wegenwijs voorzitter van de Christelyke Middenstands vereeniging De heer Wegenwijs die voor het eerst de voorzittersiiamer hanteerde Jieeft het voorzeker in deze periode niet gemakkelyk gehad doch nu aan het einde van dit vereenigingsjaar de heer van Loon het praesidium wederom zal waarnemen moge van deze plaats een woord van dank tot den scheidenden voorzitter niet achterwege blyven hetwelk hem dan ook hier gaarne wordt gebracht Centrale cursus voor Machineschrijven De Directeur van de Centrale Cursus voor Mach Ineschryven brengt onder de aandacht dat de inschrijving van nieuwe leeriingen voor de cursus C openstaat tot 1 Febr a s Federatieve Kerkdienst Ter legenheid van de Jeugddag op 30 JanuariOvordt door de Vryz Prot Groep een federatieve kerkdienst gehouden welke echter ditmaal niet liturgisch zal zyn De dienst wordt gehouden in de Kleine Kerk Voorgaan zal Ds A Keuter Doopsgezind predikant te den Haag Kerk en Vrede De afd Gouda e o van Kerk en Vrede houdt op Vrijdag 28 Januari des avonds te 8Ï4 uur een openbare samenkomst te Haastrecht in het Gebouw van den Ned Prot Bond Als spreker zal optreden Ds H J Mispelblom Beyer uit Leiden met het onderwerp Is alles beter dan ooriog Veertig deelnemers aan een rookwedstr d Zes prijswinnaars In het English Sportcafé aan den Kleiweg gedreven door den poputairen Goudatrainer den heer Jack Curtis had gisteravond een rookwedstryd plaats uitgeschrevan door de N V v h Niemeyer te Groningen De wedstrijd stond onder leiding van den heer M D v d Veer hoofdvertegenwoordiger van bovengenoemde firma deze werd geassisteerd door den heer M Olff vertegenwoordiger van dezelfde firma Een veertigtal personen namen aan den kamp deel terwijl een drietal anderen nis jury fungeerden ledere deelnemer was voorzien van een lange Gbudsche pyp en 5 gram Niemey er tabak De opgave was daarmede de pijp te stoppen pn deze zoo tang mogelijk aan te houden Nadat de heer v d Veer de voortreffelijke kwaliteiten van Niemeijer s Stertabak had opgesomd en verscheidene aanwijzingen had gegeven op welke wijze deze het beste te genieten is eri een d juryleden wedstrydregtement had voorgelezen ving op het commando vuur de wedstrijd aan Hoewel de deelnemers stuk voor stuk serieus dongen naar een der zeg fraaie prijzen welke d or de firma Niemeyer beschikbaar waren gesteld heerschte r toch een vroottjke stemmiife welke zich uitte in gezamenlyke zang meest vanHPen speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd liedje op Stertabak De deelnemers behoefden geen vrees te koesteren voor een droge keel daar ieder voorzien werd tan een fleschje coca ota Na 31 miniiten viel de eerste rooker af Deze werd spoedig door anderen gevolgd Geleidelijk duAde het aantal dervree ame strijders waarmede echi ter het stiigejtNjer spanning gelyken tred hield H r zingeïSyverstomde en ook de kwinkSrSgen werden niMider talrijk Na eeii uur waren er nog slechts acht pypen aan Ze sn minuten later konden nog slechts zes pry swinners rook uit hun Gouwenaar ffe I voorschijn brengen Daarna ging het in snel tempo de eene pyp na de andere gaf den geest Iif drie minuten tijd gaven drie rockers den strijd op Tien minuten tater was de stryd en de spanning ten einde De uitstag luidde le prijs H van Wyk tijd 1 uur 17 5 min 2e pr van Ruiten tyd 1 uur 12 5 min 3e pr T Sanders tijd 1 uur 11 min 4e pr J de Jong tyd 1 uur 9 5 min 5e pr J § nett nan tijd 1 uur 8i min ge pr W Imkert Jr tyd 1 uur 6 5 min Ned Roode KnUs afd Gouda Trana por tcolonne De Transportcolonne van het NeaXRoode Kruis heeft Zaterdag in de ivoorm kazenje haar jaarvergaderinig gehouden In deze bijeenkomst die met een woord Van welkom door den voorzitter weï d ge opend heeft secretaris de heeï H L de Graaff het jaarverslag uitgebracht Waar aan liet volgende is ontleend Het jaar 1936 werd met feestgedruischvaarwpl geaegd en 1907 werd met feestej Ingeizet immers op 7 Januari 1 7 werd hethuTjelyk te den Haag voltrokken tusscbende VoorzÈtater vpJK het Koode Kruis H KH Prinses Juliana met H PriiiaBemhard De Goudsche afd was m eeaploeg opgeroepen om aamwezig te zyn omdiemat te doen en een © erewacht te vormeaDei overige leden iuwiden dien dag gratij een t is naar den IHaag om heD feest 1 Ü wo ten In FeJjniari werd voor de leden in d RéunieBioscoop vertoont de Witt hie Engd Ute levenageachiedeola i van Florence Niyhtingde die de stoot Mee C gegeventot opricHting ivan het Roode J is InApril werd een avond geg v n waar prij en beechikbaiar waren gesteld voo hen dismondeling een geed antwoord gaven op tothen gerichte vragiam hoe tfrhaJidelen bij ongelukken Het iirttó voor de jury een moeiU be taak de gelukkigen aan te wijzen die voor eexi nprije in janmerklng kwamen daat alle antwoorden g t ed waren Het aantal leden bedrog op 31 fiec 193766 dames en heeretl X De aftredende bestuuTBUrfen w nflen by acclamatie hetjKémi V J L Nobel s 50 jarige gedenkidaff bij N V T h Corn Joidcer en Zoon Gisteren heeft de heer J L Nolwl den dag herdacht waarop hij vóór 50 jaar by de firma Corn Jonker Zoon thans N V Groothandel en Aardewerkfabriek v h Com Jonker Zoon in dienst trad De jubilaris is gisterenmorgen by zijn kbmst op de fabriek door de Directie op hartetyke wjjze toegesproken wsarby hem als aangename herinnering aan dezen dag een geschenk in enveloppe is overhandigd Ook het personeel heeft zich niet onbetuigd gelaten den heer Nobel op dezen zeldzamen ederikdag geluk ba wenacQieni De jubilaris zou ook een muzikale hulde worden gebracht doch op zy n verzoek is deze met het oog op ziekte thuis niet doorgegaan Niettemin heeft een muziekkorps uit Stolwijk waarvan de jubilaris ook de leider is welks bestuur met de huiselijke omstandigheden niet bekend was hem een serenade gebracht De bedoeling daarvan is gewaardeerd De Vestlgüigswet treedt voor de Slagereen 1 Febr a s in werking pe thans bestaande spertyd welke voor het vestigen van nieuwe slagersbedryven Jdt waarby Ministerieete goedkeuring rdt vereischt voor nieuwe vestiging en of overdracht van bedrijf loopt ten einde Met 1 Febr a s treedt de Vestigingswei vour het slagersbedry f in vjirking en zullen belanghebbenden voor dit bedryf voor vestiging of overdracht zich hebben te wenden tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Lou Bandy s nieuwe Revue V komt ook in Gouda Lou Bandy komt binnenkort weer naai Gouda als de Hoofdpersoon van de nieuwe revue van de N V National Opera dir Bob Peters getiteld Schep vreugde in t leven Op 8 Febr a s zal in de Socie eit Ons Genoegen een opvoepng plaats hebben Jvoepnj n Soc A B C Cabaret in Soc Ons Genoegen Door de onzekerheid omtrent den dag waarop de naticyale feestdag zal vallen komen vele dingen op losse schroeven te staan Men veizoekt ons in verband hiermede tij beilemen dat het A B C Cabaret In Soc Ons Genoegen In eHi geval Donderdagavond zal doorgaan Laat g en rywiel onbeheerd buiten staan Zondagavond had een bewoner uit Beeuwijk zijn rijwiel eenigen tyd laten staan voor het café 4 e Spil aan dein Gr Florisweg Toen hjj zijn weg wilde vervolgen bemerktrt hij dat de verchroomde dynamo van zijn rywiei verdwenwi was De mam heeft bij de politie liiervan aangifte gedaan Benoeming JÉDe heer R den Held alhier is benoemd totschrijver by de politie te Rotterdam X tl Het verkteer in gevaar gebradit Door beschonltim autobestuurder De politie heeft Zaterdagavond en autobestuurder naar het bureau o rgebracht die door roekeloos rijden het verkeer in gevaar bracht De man dé 58 jarige A de H aannemer van heiwerken verkeerde onder den invloed van sterken drank Hij werd op dgn Graaf PI oris weg aangehouden waar hü met zijn wagen van links naar rechts over den weg lavMrde Later bleek nog dat hy ook op den Kleiweg was geweest en daar een meisje had aangereden hetgeen zonder ongelukken is afgeloopen De H is ter ontnuchtering in bewaring Ibesteld Procesverbaal is opgemaakt Hjj had een feek pleize van zijndiefstal z Een surveitteerend agejit heeft Zaterdagavond op den nieuwen Provincialen verkeersweg een wielryder aangehouden die Nle 29jarièe opperman B S uit Rotterdam bleek te sfyn Hy was in tftt bezit van ten nieuw rywiei en zeide van Utrecht te komen De agent vertrpuwde het zaakje niet en nam hem mee naar het bureau Hier kwam de aap uit de mouw ÉJ had mt rywiei niet zooals hy eerst rtetde van zijti zwager geleend maar in Terheijden naby Breda gestolen op 15 Januari j l De man is ter beschikking van den burgemeester van Terheijden gesteld Hij heeft dus maar een weekje pleziei van zijn diefstal gehad Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Jan Anthonius z v C Nederhof en M C van Loon Spieringstraat 59 23 Jan Martinus Antonius z v G J P van BloklBhd en J £ H van deZandt Piersonweg 4 Maria Sara Judith d V I S de Wolff en G van Willigen Da Costakade SIOVERLEDEN 22 Jan Margje deLeeuw wed H J Langenberg 79 j 23Jan Adrianus Johannes In den Haak öm 24 Jan Leonardus Adrianus van derKlein 4 j AGENDA Réunie Bjoscpop Twee hoofdfilms ThatiaXheater De drie wenschen 25 Jan 8 15 uur Bovenzaal Het Sclaakbord Alg Ledenvergadering afd Gouda Liberale Staatspartij de Vrijheidshond 25 Jan n 1 Felsr Stt uur Soc De Réunie Vilksuniversitflit Anton van Duinkerken 25 aW 8U uur Gei DanÉël Lezing Geref Bond Gouda Ps Langeveld van Nieuw Beijerland en Prof Gunning 2fi Jan 8 uur Soc De Réunie Ds J Borger voor het Logosverband Onderwerp J tj i n