Goudsche Courant, donderdag 27 januari 1938

Donderdag 27 Januari 1938 No 19 36 76e Jaarfsnff De Gruyter s SOC ONS GENOEGEN GOUDA DINSDiVQ 8 FEBRUARI 8 15 UUR OE GROtJ E LACHREVUE HOHSGHË WmflJL NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BBBGAIIBACHT BBESNWOUDI BOOKB VBI BOSKOOP GOCDOUK HAA8TBBCHT MOOKDBEC T MOERCAPELL nEUWBRKBBK OUDOtKBBK OUDKWA SBBDVUK êCBOOHBOVm BTOLWUK WADOINXYBEN ZEVBNH UIZEN enfc Dit blad verschijnt dagelijks Behalve Zon en Feestdagen Bli aankoop van 112 Pona THtt 2 I In e n luchtaanval op Nanking verwoestten Oiineesche vlieRers twintig Jap insche toestellen Misère in Sjanghai In Chineesche kringen gaat HlI gerucht dat de Japansche generaal Matsoei in ongenade zou zijn gevallw wegens de uitlatingen welke hy in den laatsten tyd heeft g daan welke ongunstige reacties hebben veroonaakt in het buitenland Van Chineesche lijde wordt medegedeeld dat nog hevig wordt gestreden bij Woehoe De Oiineesche troepen worden krachtig bijgeataan door de Chineesche luchtmacht De Japansche oorlogabodems bestoken de Chineesche stellingen langs de kust van Kwantoeng en op het eiland Hainan De fitrüd om het bezit van den berg Takoe welke Woelioc beheeracht duurt nog voort Tien Japansche oorlogsschepen m de Jangtse hebben meer dan duizend granaten afgevuurd op de Chineesche stellingen Het Japansche garnizoen te Woehoe ie met tienduizend man versterkt In een Chmeesch communiqué wordt gezegd dat de Japansche troepen te Tsjoe Poe de geboorteplaats van Confucius door de flankbeweging van de Chineezen gevaar loopen De Japansche woordvoerder heeft medegedeeld dat de Japansche troepen die aan beide zijden van den Tientain Poekau spoorweg oprukken nog steeds 51 mijl van elkaar verwijderd zijn Dit zou er op wyzen dat de Japansche troepen in ongeveer veertien dagen geen vorderingen hebben gemaakt De lijken van tienduizend Chineezen zijn sinds den aanvang van den oorlog in de straten van Sjanhai aangetroffen Zy waren van ïiekte en ontbering gestorven In het gebied van Tsining wordt nog gevochten De Japanners probeeren de omsingeling der stad te voorkomen terwijl Chineesche gueriUatroepen de uit Yentsau komende Japansche versterkingen trachten op te houd n Van gezaghebbende zijde wordt medegedeeld dat ongeveer 300 000 man Chineesche troepen geconcentreerd ziJn voor een te verwachten grooten slag m het gebied van Soetajau dat door de Chineesche regeering wordt beschouwd als een factor van vitaal belang voor den afloop van het conflict Het moreel der Chineesche troepen in NoordChina is naar gemeld wordt goed Men verklaart dat de eenhoofdige leiding der Chineesche troepen ongetwijfeld heeft bijgedragen tot de versterking van hun tegenstand Men verwacht dat ook het verzet der Chineezen in Noord Honan en Sjans zal toenemen GOUDA geen verwijt in haar oogen Mag ik nu direct naar haar toegaan vroeg hij gretig U weet nietwat het hier vandaag voor mij geweest Is De hel kan niet erger zijn Moeder Is vertrokken Ik voelde dat zij moestgaan als Jessie terug zou komen Dat is verstandig van Je VoorloopLg tenminste zal het beter zijn als Jeaale haar niet te dikwijls ziet Als ik Je een goeden raad mag geven Hugo Ik zouvoor enkele weken met Jessie op reis gaan als het mogelijk Is morgen al zqodat jullie samen eens een tijdje alleen bent om elkander beter te leeren begrijpen Ja Ja zei hij gretig Er Is nleta dat ik niet zou willen doen Mrs Hamlyn om deze zaak In orde te brengen En ik heb Jessie werkelijk lief Bij alles wat mlJ dierbaar Is het is zoo Ik zoualles ter wereld willen geven als zij inmij wilde gelooven De tUd heelt alle wonden ZU Isdiep gewond en heeft een trotsch hart Maar Ik zal Je helpen zooveel iri mijn vermogen la Zij hoopte dat zij Je bUhaar thuiskomst onmiddellijk zou zien Hij keerde zich om en liep langzaam do trappen op Daarna ging hij haar boudoir binnen maar Jessie was daar niet zij was In de kamer er naast HU sloot de deur en toen zij opkeek ontmoetten hun oogen elkaar Heb jo moeder gesproken vroeg aij zachtjes Wordt vervolgd De moed van den standvajBtlge houdt hem staande in gevaar en de sterkte van lm geest draagt hem daaruit FEUILL ETON Valsch Spel Naar het Engelsch van ANNIE 8 SWAN Nadruk verboden It zie de zaken nu van jou standpunt at heb ik vroeger nooit gedaan Ik was ais het waft verblind door mijn dulvwach egolane Ga zóó niet weg zeg mu tenminite waar ik Je kan bereiken JK zou aUe wel goed willen maken als Je me zegt ip welke manier Ik dit kan DeopKGhJe toon In Hugo s stem drong door in de zi9l van zijn broer Jack wist et wat echte broederliefde was of noon htj dikwUls verlangd had naar aie ware en oprechte verwantschap Zijn wn werden zachter r Beef Jou de schuld niet en Ik beschuldig eigenlijk niemand Zoo gaat het m de wereld dat Is alles Laat mU gaan UBo Ik moet de zaak met mezelf uitvechten en er is niemand die me kan helpen Jij en blJ dit Woord trpk hij even öe wenkbrauwen op ju zult zelf gen B te strUden hebben Ik ho dat allea terecht komt m glipte door de half openstaande De Heer en Mevrouw J J MUS HEUSDENS geven met biydschap kennis van de feboorte van hun Dochter CHRISTINE Palembang S O K 26 Jan 1988 Re entesseplein B y DIENSTBODE voor dag en nacht FLUWEELENÜlNÜEt 60 Bespr en Vrijdag 7 uur KOSTELOOS Door hetj veiijmdend worden der eenige ultd elingslüst is heb faUlisaement vun FRANCISCtlS KOSTER meubelmaker wonende t Gouda op heden geëindigd De curator I Mr K H OAARLANDT Oouda 36 Janmri 1988 TANDHEELKUNDië INSTITUUT HOLLANDIA Calé HOLLANDIA MAIUi T 40 GOfiDA Spreekuur Donder aK 9 12 Geheele Gebitttn f 30 met Karantie PMnloos trekken inbegrepen WIJ BRENGEN U S Pendule s J IN VOORDEELIGE PRIJZEN JONGENEE Doelestr 18 De Barbier van Sevilla Eong zUn beroemde lo f I i e d op onze onvolprezen Vermouth FIGA RO 90 CENT PER FLESCH DE WIJNKELDER HET HUIS VAN VERTROUWEN VOOR UW WIJNEN MAKKT l TELEF 3050 BRAND8ïOFFE l voor Centrale Verwarming r COKES in diverse afmetingen MAGER INDUSTOIE NOOTJES Prima kwaliteit Concurreerende prijzen ANTOüN ï mim v h Joh Dessins Co TELEF 2404 OOSTHAVEN 24 ju al f nze Hebt met kennis gemaakt nieuwe SIGAAR CHASSÉ van 6 8 en 10 cents EEN DELICATESSE Ook verkrygbaar biy G Bakker Spoorstraat 1 Aanbevelend fa D G van Vreumingen TELEF 3214 WIJDSTRAAT 20 Mooie Gezonde Huid Alle ruwheid er roodheid pukkelljai n uitslog worden weggenomen doof PüROL da n doozan v Het is HET VOORDEELIGST Het is HET GEMAKKEUJKST Het is HET EENVOUDIGST ranneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatoen hetiljhier of welk blad ook lp binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toessndt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 HET 7e PRODUCT VAN DE N V NATIONALE REVUE DIRECTEUR BOB PETfiRS MET LOU BANDY GUUS BROX DRIES KKIJN BEPPIE DE VRIES WIESJE BOUWMEESTER CLAIRETTE HAMMé MATTHIEU v EYSDEN FRINS BOGAERT PIET BRECHTS EN DE 24 NATIONALE REVUEGIRLS N V Utrechtsche Hypothe kbank UTRECHT Verkrijgbaar SVs o PANDBRIEVEN èi 100 2 o Da Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG V V o VERTROUWD VAKKUNDIG GOEDKOOP 3 punten om te overwegen als U gaat VERHUIZEN Vraagt vrijblijvend prijsopgave FOLDKRVAJIRT TELEF 2534 TURFMARKT 1 a4at WETnaVMCO TBEXKINa Sa XLAÏSe 3 UIST TUnwa VAH WOENSDAG 26 JANUAU HOOGE PDEMIËNl 1 600 18876 f 1000 12661 ƒ 400 1246 1976 7296 9881 10B4Q 20038 ƒ 200 12481 17600 18534 f 100 1863 2543 3713 3720 4971 6871 8206 10381 17462 18802 PBEMIËN VAN ƒ 70 49 69 149 196 207 241 324 399 57 1184 760 856 893 903 1032 1116 1315 1330 1621 M24 1784 1853 1939 1982 2211 2354 418 ÏOOÜ 3484 2611 2893 2730 2900 2926 2954 2976 3109 3106 3241 3436 3666 3682 3771 3801 382 3981 4070 4087 4102 4232 01 4471 4550 460 X 4763 4792 4896 4985 4996 6039 5045 5149 6349 5277 5429 5463 5480 5542 5634 3870 5987 6130 6137 6323 6833 6856 6060 7029 7131 7193 7343 T463 7466 7522 7556 7588 7904 7938 S009 8160 8247 8373 8814 6518 8534 8608 8780 8819 8981 9015 9187 9209 0220 9308 9399 054U 9838 9789 9933 9969 10101 10622 10722 10894 109 l 10947 10958 11060 11080 11110 11125 11440 11696 12062 12247 12323 12448 12802 12916 12949 130C3 13090 13151 1324 13260 13269 13309 13319 13400 13792 13819 13852 13944 14730 15222 15388 15514 15556 155D0 15924 16273 18295 16674 16575 18836 16880 16970 17109 17200 17294 17407 17498 17516 17906 18064 18071 18158 18360 1842 IS3a2 19128 19160 19285 19537 19712 19733 19838 2O007 20291 30446 20609 20663 20873 GEEN PBEMIEN 34 80 06 133 162 190 213 233 270 282 406 420 430 508 623 551 603 664 667 686 690 706 806 839 871 90S 945 ao 996 1026 1153 1271 1299 1305 1147 1310 1541 1600 1635 1692 1786 1789 1791 1807 1838 1842 1869 1897 1699 1919 1931 2053 2082 2109 3112 2126 2167 3161 2171 2206 2361 2482 2577 2681 2611 2646 3681 2769 3820 2924 3114 3101 8223 8234 3260 3359 3367 342 3500 359Ü 3595 3672 3700 3738 3741 3746 3820 3930 3947 4025 4027 4118 4214 4266 4313 4349 4372 4422 4151 4483 4499 4561 4573 4601 4651 4665 4683 473 4818 4824 4963 5016 6037 6029 5034 5066 5086 6100 S163 6154 5167 5200 5207 5213 21 5241 6266 5262 6315 5319 6373 5469 6536 5028 66 7 6 a7 6737 5744 6774 6805 6840 5963 5984 69 0 6028 6087 6099 6118 6231 6269 6293 6388 63 12 0413 470 6622 6532 6640 6544 6605 6613 666 6694 6712 6742 6768 6682 6917 6967 6983 69S5 7016 7034 7191 7206 7238 7292 7334 7 1 7440 7018 7610 7730 7767 7821 7833 7862 7 67 79W 7943 7952 8040 6069 8126 8170 8257 8323 8331 83 3 8647 8660 8599 8640 8681 8757 0766 871 C 8893 8961 8973 8991 9021 0063 9063 0091 9173 9174 9267 8310 9369 0377 9426 9473 9482 9492 9668 0629 9653 9706 9713 9729 9769 9790 0851 9880 9976 10008 10073 10076 10119 10235 10264 10289 10399 10647 10710 10747 10770 10781 10817 10805 1C879 10888 10906 10923 10973 10099 11184 11208 11263 11307 11330 11356 11362 11379 11405 11426 11442 11450 11521 11663 11670 U702 11716 11777 11789 11860 11866 11871 11033 12116 12231 12246 12262 12292 12294 12336 12371 12388 12610 13661 12669 12679 12674 12705 12733 127 13 12747 13017 13044 13091 13110 13134 13183 13200 13211 13336 13366 13360 13467 13476 13491 13622 13694 13813 13892 14069 14081 14082 14132 14197 14249 14250 1432 14367 14306 14476 14600 14659 14656 14681 14747 14765 14781 14786 14790 14817 14915 14946 14956 15044 15003 16067 15072 16084 15096 16188 15214 15218 15259 1 20 I 16264 16316 15335 15361 16391 15394 15400 15411 15439 16469 16506 16560 15673 15679 15609 15637 15735 1 5744 16748 16881 16958 16208 16261 16267 16291 16383 1629 16 i02 1B322 16323 16333 16335 16454 16487 16 507 16554 16602 16744 16840 16864 16974 17069 17089 17121 17173 17178 17208 17341 17280 17354 17366 17381 17553 17558 17002 17681 17669 17666 17672 17699 17724 17770 11707 17827 17831 17944 17967 17971 18021 18073 18174 18U3 18192 18248 18260 18281 18398 18438 18444 18467 18487 18667 18660 18673 18680 18601 18603 18660 18716 18758 18761 18937 18962 10010 10021 10044 19060 19090 19101 19167 19188 19347 10363 19440 10494 19536 19576 19688 19633 19663 19683 19683 19735 19749 10760 19774 19799 igsia 19878 10968 30016 20017 20026 20084 20174 30306 90W1 30U3 30411 20430 20629 20642 20569 30664 30693 HHtf IMM 30 I Mttl a 17 20K 6 20990 d g cufs aJUlsèS Prima Belg Anlhraciet 20 30 en 3Q 0 per H L ƒ 2 Echte Wales Anthraciet 20 30 en 30 0 Eierkolen Bruinkoolbriketten merk B per 100 K G ALLES FRANCO HUIS Alleen biJ de GOUDSCHE BRANDSTOPFENHANI TELEF 2465 PIERSONWEG TELEF 246 1 ZUVVA5CHT MIETyAEER I DAT DOET DE VELOVASCHA ACHINE Vraagt gratis proefdemonstratie bü U thuis Vek Waschmachine Mü N V Hoofdkantoor Barendrecht MEER DAN 100 FILIALEN IN NEDERLAND ENORME KOOPJES in onze BALANS OPRUIMING van verRchillende soorten DAMESTASSCHEN KOFFERS en andere LEDERWAREN FIRMA N VERKERK REPARATIE INRICHTING ZADELMAKERIJKLEIWEGSTRAAT 6 8 GOUDA TELEF DE LAATSTE WEEK EXTRA KOOPJES in OVERHEMDEN HOEDEN PETTEN HANDSCHOENEN SHAWLS enz W WILLEM VAN MOURIK LANGE TIENDEWEG 45 BANANEN TOMATEN NIEUWE VUGEN DOOSJES DADELS STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BUK DIVE BLAUWE DRUIVEN TAFELPERBN TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARUNEN GBAPE FRUIT DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES VOOR OPGEMAAKTE FRUITMANDBN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende pq De Goudsche Fruithandi Firma Wed A RIETVELD LANGK llBNDIWa 27 tILW ABONNEMENTSPRIJS per kwartial ƒ 2 26 per week 17 cent overal w ar de L Mdlv VT loopar leKhledt Franco per pest per kwartaal ƒ 8 15 AbMMmenten worden dag Hik aanïenomen aan om Bureau MARKT SI GOUDA faH IM agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Omi bureaux Un dagelUks geopend van 9 6 uur AdmtoUtraUe en Bedaetle Mét OMnc 2746 Postretenln 48400 CHINEESCH VERZET OVERAL VOELBAAR Generaal Matsoei in ongenade De btitrekkingen tuiwrhen Kuatand en Japan Kusland wigt overeenkumst betref fende verzending postpakketten op In verband met het voortdurende in stry i met de wet achterhouden door de Japansche en Mandsjoerysche autoriteiten van een groot aantal postzemlingen van SuvjetRus i ische onderdiiftn en van het postvliegtuig tn van dt H iateurs dip onderweg verdwaalden en op ly I eceml r 1937 een noodlanding maakte op Mandsjoerijsch grondgebied en met het uog op het uitblyven van een l evredigpnd antwoord der Japansche regeering tot wie de Ruhsische regeering zien herhaaldelijk in deze aangelegenheid gewend heeft heeft het Van dit besluit heeft het Volkscommissariaat van P T T de postdirecties der landen waarmede Rusland overeenkomsten heeft over het uitwisselen van postpaketten benevens het internationale bureau van de wpreldpostunie te Bern in kennis gesteld De strijd in Spanje VERSTERKTE ITALIAANSQHE INMENGINC Een vermoeden van de News Chronicle In de News Chronicle sohryft Vemon Bartlett dat Italië zich in de eerstvolgeiiide weken uit de commissie voor demet inmeng nff zal terugtrekken en openlijk zal aankondigen dat het een einde za maken aan het bolsjewisme irt Spanje Vemon Bartlett vervolgt 4ïet lang7am vïrioop der krijgsverrichtlngen aan den kant van Franco en de gloeiende impopulariteit van den ïdanschen oorlc in Duitschland en Italië zouden de dictattnen Kenoodzaakt hebben een snelle beslissing in een of awderen lin te nonen Öf senaatio Tieele veraterkiiiig van de hulp aan de op Een poos later ging mevrouw Safford naar boven en liep regelrecht naar de kamers welke haar zoon en zijn vrouw in gebruik hadden Zij klopte aan de deur van de kleedkamer doch toen zlj probeerde den deurknop om te draaien benwrkte zij tot haar groote verbazing dat de deur op slot was De deur van de zitkamer was evenwel open en zij stapte zonder aarzelen binnen Er brandde een lamp boven den schoorsteen en op de tafel stond een geopend reiskoffertje De deur tusschen de beide kamers was open en Patience Sprule verscheen met verschillende relsbenowligdheden die zij op tafel legde terwijl zU mevrouw Safford vol misnoegen aankeek Wat doe Je Sprule Waar is Je meesteres ZIJ rust wat mevrouw en zij wil door niemand gestoord worden antwoordde Sprule zoo kortaf als zij durfde Voor wie maak Je dan dat koffertje gereed Sprule gaf geen antwoord en mevrouw Safford deed een stap in de richting van de andere kamer k Vraag excuus mevrouw maar ik heb mijn orders Er mag niemand binnenkomen heeft mijn meesteres gezegd Sprule sprak kalm maar beslist Mrs Safford s oogen schoten vlammen Doch alvorens zlJ leta kon doeni of zeggen verscheen Jessie zelf op den drempel Je kunt gaan Patience zelde zij Wilt u binnenkomen Mr Safford ADVBKTBNTIEPBUSi Uit Oo da eo eraatnlwi bdioomla tet dM Mt ckii c lt r c b ƒ eUn ngfi meer f0 2E Van Ixiltan 0 n da n d baur klt 15 reB li ƒ 1 55 Ikc rcni l m er jf 0 1 Advertentilhi in het Zat pda niinmi r M bilslag op den prtja liefdadichuda adVertentUin de helft van dan pri a INGEZONDEN HEDBDEELINGEN 1 4 regeli ƒ 2 26 elke reg meer ƒ 60 Op de voorpagina SO hooor G woa advartouteUJn an Inxezondeji mededeelingen bti contract tot M r aeiaduceerdan prlja Oroote letttos en randen worden berekend naar plaataruimte Advertanüën kunnen worden ingeoonden door tuaacdimkonut van soliade Beekiandelaren Adv rtontiebur aux en onoe agenten en moeten daags v ór da plaatalaf aan Het Bureau zün ingekon en teneinde van opftame veracdMTd ta aün BÜITENLAN0SCH NIEUWS BBLGU eWerklooaheid in België De sociallstiacha fractie van het parlement heeft gasteren de vermeerdering van de werkloosheid besproken Miniat r Delattre verklaarde dat het aantal werkloozen in Juli 19 7 lOe duiaend bedroeg dit aantal is in Januari 1938 gestiegen tot 198 duizend Volgens den minister is dit niet alleen te wijten aan het seizoen doch ook aan de economische moedlü khedsT Indien deze toe stand voortduurt zal de werkloozeninder ffteunin van 460 millÏDen franc op 860 mll Uoen franc moeten worden gebracht De socialistische fractie was verder vanoorddel dat milliard tnnc ter beschikking moet worden geebeld voor openbarewerken waardoor werk kan worden verschaft aan tachtigduizend personen gedurende een jaar tfld I De fractie besloot ditt voorstel in de Ka mer in te dienen DUrreOHLAND 1 Een reuzenbrue bü Hamburg over de Elbe I Draagtorms ran IM m Twee rijvlakkm boren elkaar j Een geweldige brufe gaat men bij Hamburg over de Elbe leggen De pijlers die de brug dragen zullen hooger worden dan de torens van den Keulschen Dom De breedte van het rijvUk aal 48 m ï n mafcr daar onder komti nog een hjui ga iie tuaiml met 6 spoorbanen Ben nuu uette van de brug is tie zien op de bentoonstellinjg te Milnbhen Dr Todt de inspecteur generaal voor den unleig van Wtsstfraatwegen in Duitachland heeft ver iiiUende blzondetheden meegcderid over itijrvrk dat door hem wordt geleid jI Mb lengte van de brug zal 700 m bedra Vt h Z zal 48 m braed z fiu Naast elkaar sullen es autobanen benevens fietspaden n wegen voor voetgangers worden aangelegd Ook over de kwestie of de brug ook voor spoorwegverkeer zal dienen is thans een definitief besluit genomen zoo mddt het Berl Tageblatt De spoorlünen zullen niet over de brug loopen maar in een specialeiT tunnel onder de bru worden aangelegd In deze tunnel zullen zes apoorüjnten naasf elkaar loopen waarvan vier voor sneltreinew en twee voor gewoon treinverkeer De Pijlers waaraan do brug zal komwi te hangen zullen eext hoogte heJAen van 160 m en dus nog 15 m hooger zijn dan de torens van den Keulschen Dom Terwijl oorspronkelijk beoogd was deze pÜlers van staal en beton te construeeren heeft mein 1 er na rijip overleg de voorkeur aian gegeven 1 ze van graniet te maken Weliswaar is deze methode ongeveer 80 pet duurder maar tof onder secretaris generaal inplaats van den laliaan Pilottl die wegens het uittreden van Italië uit den Voll nbond zich verplichj voeldi zijn ontslag als ondersecretaris te nomen De Volkenbond8raa l nvaardde voorts met groote dankbaartóld een gift van 350 000 goudframcfï Én de RockefellerStichting ter voortzettiig der flnancieele en economische studies d J6 r den financieelen en economisehen dienst van het Volkenbondasecretariaa Da r slechts e ni korte vergadering van een half uu gehouden l i haddem de medeHi den allen tijd voor vertrouwelijke besprokingen waarbij vooral van ge tachtjen werd ge wtsaeld Over het plan dat heden ter eere van de honderdste raadszitting verklaringen van trouw aarl den Volkenbond zullen worden voorgelegd Tn de middaguren he Ruostu Araa de Turksche vertegenwoooliger besprekingen petwoerd met ViAsn Delbos en de Tessan over de kweatie Alexandrette Gisteravond verzekerde men dat de betrokkenen het eens zijn over het beginsel eaaer regelinjr en zidi thans nog slecihts beaig ouden met de procedure Ruustfu Ara heeft trouwens uitdrukking gegeven aan de vriendschap ran Turkije voor Frankrijk en aan zifn oprecht verlamigen aan deze vriendschap trouw te blijven Voorts heeft Eden geconfereerd met Beek en met den Zweedachen gedelegeerde Unden terwijl iDelbos clen Roemeenschen minister van buitenlandsche zaken Micesooe twee malen heeft ontvai ren Ook heeft Delbos beaprekingen gevoerd met dpn Belgischen minister van buitenlandsrhe zaken Spnak Al deze gedachtenvHsselingen betrof fen twee problemen die van essentieel belang z n de ontwerpen der verklaringen die afgelegd zullen worden voor den raad over den Volkenbond m de hervoimliug van het handvest en het oomité vaaï acht en twintig dat Maandag bijeen zal komen In Pransche krfitlgen evenals trouwen bij de Biitsche delegatie verheelde men zich niet dat het ideaal zou zijn geweest een collectieve verklaring op te stellen die bii den aanvang van de eerste openbare ve padering van den raad zou zy n voorgelez i en waarin de trouw van alle staten ledbn aan de Geneefsche instelling en het handvest tot uitdrukking zou zijn gebracht Een zoodanige verklaring zou echter evenals alle documenten die met algemeene stemiv en tot sta komei het gevaar ïoopen en deel van haar waarde en haar nadruk te verliezen Daarom zullen in dem raad inc ividueele verklaringen door elk der statenleden van den ruad worden afgelegd aUndellngen óf een aloh volledig teruartrek ien Mussolini zou zloh reeds voor de eerstgeiwenide oplossing hebben uitgesproken De Itahaanscho versterkingen die binnenkort naar Ppanjo gezondemi zouden worden zou den bestp in uit 50 000 man tanks vliegtuigen en zwaar geschut in aanzienlyke hoeveel uodtjv MusFolini zr u van meenlng ziJn dat een verwerping der niet lnmenglngs politiek en een verscherpte inmenging der fascistisch staten aanzienlijke diplomatieke voordeelen boven Engeland en Frankrijk zouden bieden Men verwacht daarbij dat ze staten lüde lijk ullen toezien BaaHBChe regeeringsleden terecht genfeldr De hertog van Atholl heeft er het Ffireïgn Office van in kermis gesteld dat volgens deor hfnn nit Kpanije ontvangen inlichtingen de rechtsohe autoritedten te Bilbao Aleja Artaza Goya Josó Bezola Arrati bel en Iai cio Orteche Arrania ter dood zouden heb ben veroordeeld en hun directe teiwitstel I ling zouden hebben geia tt Alle drie waren zij lid van de Basklsche regeerinig j De Britache regeering heeft zich direct telegrafisch gewend tot den Britsdien han I delsagent te Salamanca Sir Ralph Hodgson en hem verzocht de juistheid dezer in lichtingw na te gaan Brltsch BcKlp gepraald i i Het Britsche ss Sheafcreat 2780 ton dat na gebuwkerd te hebben van Gibraltar naar een Spaangdie haven was vertrokken is ter hoogte van Gibraltar tot stoppen ye dwongen door n geismpenden treïler van Franco welke den Joapiteln gelastte naar Gibraltar terug t keeren De kapitein weiger e dif bevel op te volgen en seinde draadloos om hulp Naar aanleiding hiervan spoedde de Britsehe torpedojager Boreas zich naar het schip e nadat met den Ireiler beaprekingeau waren gevoerd kon de Sheafcrest haar reia zonder verdere onderbreking voortzetten I De Jubileumzittin i 1 van den Volkenbond 1 De eerste vergadering van den Volkenbond heeft gistferen slecftits een gwd half uur geduurd politieke kwestJes werden zelfs niet aanigeroerd De voorloopxge agenda werd met een kleine onbelangrijke wijziging aangeniomen Geen enkel nieuw pont noch de oorlog i Spanje noch de erkenning van Italië s geza r over Albeasïnië of de toestand der Joden n Roemenië werd aan de agenda toegevoegd De Raad behandelde verder slechts enkele admindstratieve kwesties en keurde o a de benoeming goed vam den directeur der juridische afdeelii van het Volkenbondeaocretariaat Podesta Costa Angentinië Patience verliet langzaam en onwillig de kamer Het spUb mij dat ik thana niet met u kan praten Mrs Safford en u zoudtmU een groot genoegen doen als u ditook niet van mij vergt Geloof mij op het oogenbllk is het ook volkomen nutteloos Maar wat ben Je eigenlijk van plan Als Ik mij niet vergis wil Je het huls verlaten Ik blUJ maar één nacht weg antwoordde JeÉlc kalm ik ga naar mijn moeder Zij is vanavond thuis gekomen maar te laat om nog naar hier door te reizen Zij logeertin Hotel Brown Dat zal Je man toch goed moeten vinden Jessie Hij zal het niet toestaan Ik zal hem laten roepen Ik wU hem zelfs niet zien Ik heb William mijn orders gegeven De auto Is over tien minuten voor Neen ik ga niet voor goed alleen maar voor vannacht U ziet dat wel aan mijn reiskoffertje dat is alles wat ik meeneem Wiltu mij nu alstublieft alleen laten Maar lieve denk eens na Je bent een getrouwde vrouw Je moet ook met anderen rekening houden i Jessie keerde zich om met een njln achtcnden trek om den mond en nam haar bontmantel van den stoel waarop zij hem nonchalant had neergeworpen Ik zie dat u mij ook niet begrijpt zei zij kalm Mag ik u verzoeken om Hugo hier vandaan te houden Ik wil hem niet zien noch met hem spreken Begrijpt u niet dat Ik hier weg moet om l den toestand beter onder de o en te kunnen zien U beziet de zaak maar van één kant En dat is niet an den mijne Maar er komt een tijd dat men ook daarm ede rekening zal hebben te houden Laat mlJ nu alleen Mrs Safford keerde zich om en ging de kamer uit Voor het eerst In haar leven was jij verslagen Iets dat sterker was dan zijzelf had haar uit de oogen van een andere vrouw aangestaard Het was de tragedie van een vrouweziel Niemand zag de meesteres van Hardacres dien avond vertrekken ZIJ liep zacht de trappen at gevolgd door Pa tlence Sprule die haar reiskolf ertje droeg stapte in de wachtende auto n reed weg Hugo Safford hoorde den wagen In de verte wegrollen en aijn gelaat was dat van een man wiens lot beslist is HIJ durfde zijn vrOuw niet onder de oogen komen en zijn moeder had hem aangeraden haar stil haar gang te laten gaan Toen Hugo Safford den avond van den volgenden dag thuis kwam van een lan + gen eenzanpen tocht vertelde Ric tett hem dat zijn vrouw en Mrs Hafnlwa Juist gearriveerd waren Op hetzelïöaj o enbltk verscheen Mra Hamlyn dlepffi het raam op zijn thuiskomst gewacht had en wenkte hem Hij vloog naar boven en zij bracht hem in egn kamertje op de eers verdieping Ik heö Jessie teruggebracht Hugo De rest moet JU doen Haar stem klonk droevig maar er lag