Goudsche Courant, donderdag 27 januari 1938

Muzm imn 16728 iffk l 87ei 0öl 17W1 VJm ITtn 17176 17188 ITWI 17363 174S4 17 4 17 117668 irtn l 17 17 17 86 ITWï l lèm 18030 18 W f 1S144 18210 isinti 1 4 2 18556 letTi 1®718 18728 ISMS 1ÏK 24 lf 164 It Bti 1M47 19457 IM 19686 19637 19711 19966 imevm 20168 20196 20W j 20312 20369 2038 30746 20786 2 Amhemsche Orkestvereenlginfi iMr Jaap Spaanderman Nieuwe IJchouwburg IttolaoHst Fernando 7 epparoiii den Haag Programma yi A Moïart Ouverture B dur z g 2de rüathé Syinphontê Max R ger Acht Variatiea over een erna vuii Mozart uit dieiig A dur Sonate H Wieniawskyi Concert voor viuol en Ikêst No 2 opus 23 D moll Z Kodily E ry Janoa Huite Voor Gpuda intereBaant programmSi Ïbêgpn met n noviteit van Mokart n kje dat volgen het programma door A O V voor het eerst in Nederland uitIvoerd wordt Hulde Muh en 4 n il Emi iach werk van den zoo jong Igestorvm ter geen problemen opwerpend ii u k komend uit t i art ei sprekend tot het rt hefelüft efi welluidend Zonnig en vroo ïwider direct n cHmak te i even Kunst I de glimlach zooals men Moiart s müIk wel mag noemen Hoe treft telken le Moaart B weergalooze knapheid om te ibineeren en hoe is t steeds n bron van ot er naar te luiateren zoo gemakkelijlt i alfefi in t gehoor ligt Het hoofiftepunt van den avond vormc pn I variaties voor orkest Y n Reger over hift ende thema van Mozart ijit diens A dor ino Bonate cis d cis e 2 e b cia b d 2 d iati ifl eigenlijk voor deze bewerkingen juiitft woord nietj laten we ze gei ust uiiwi nitingen van Iteger a extase voor goddelijk Jneiodieiljaie Lied ohne Wór W Qt er spreekt uit n groote vereenftg If Moj rt vaartc e hoogbegaafde lie die ovenaeds Vai ïen tot de BQmi t inti lah it aanigaat Mde vr den l sDcji zin ie van 1 3 aJmoet héfti wel Ie Moderne cotrtpi ijaante wat or rpkenen is ai zijn 1 het Want g s woorda was Rp i liiUeefde i Mozart s 5i ebben gegrlpeilt 1 daaraan uning m stempelt den dadeliik bt ert v ierdp daaj na gr o telen torif en m e f lï lal eri Jten mtPi hreUn d t el catmbegil Wor st rk b mva rmail gaf n rjfde er zün l3 4n Kak 12 slü i 5Ü cl Ptoel ioo e J sluks 10 d ontwerp onderscheid wordt gemaakt inrundtT varkens paarden en lamsla lgers Diegenen die zich willen vestigen heb ben zich voortaan niet me r te wenden tot het departement van Economische Zaken doch tot de Kamer van Koop j handel en Fabrieken van het district waai de vestiging zal plaats hebben on der overlegging van de stukken waarbij t zij moeten aantoonen dat zij aan de eisclien van handeiskennls vakbekwaamheid en credletwaardigheld voldoeh I Zoo spoedig mogelijk zuilen eenlge overgangsmaatregelen voor diegenen die reeds itl het bezit zijn van bepaalde diploma s en voor ouderen die reeds langdurige ervaring in het fc edrijf hebben worden gepubliceerd Nationale bUeenkomst van de Oi anje Garde rü Vfio 2n9 if rfi Z T7rfi7fifl 1 verschmende deelen des laBda ƒ 3 65 3 60 60 62 I O ƒ 3 60 J 75 62 b6 gisteravond de geunlformde iC G ƒ 3 76 4M bruine 5$ 68 K ƒ 3 de Oranje Garde in üi groote wel laar loende r 4 No fii ah laf i 7 pdi fen l met n Nö 8 de femaal a met dat pracl tigé N t rs rt im ij be in tJt Wnd l Sfki vertolking van ei aarsziel m 1 é pauze de violist Z pparoni in Wje akiB vioolconcert met orkest vinti onuz ek als compositie vrö leeg maar iaandacht concentreerend op den violist daij ooit het volle pond krUgt in dit i dat meermalen in liet gedrang kwam iet ictavenapel en de overige violistisclie Ibatiek die hier de overhand heeft Dat jiaroni die geheel uit t hoofd speelde daverend ajiplaus bsloonll werd spA ekt ielf hoewel onze persöbnlöke bewondenog meer uitging naar de welgeslaog rkestbegeleiding waarvoor Zepparoni fJök dirigent en concertmeester tot dank pand drukte speelman van humoriatische en pe compositiegave diende wel de mule farce van den Hongaarschen compoiZ Kodaly van wJen we nog nooit ge1 hebben op den Hongaarschen wonken sprookjesheid Hary Janos n soort n Von MSinchhauien naar de zoo jge programmabeachrOving ons ver voor muzikale fijnproevers om van uilen al kan van mooie muziek hier gesproken worden Echte programmaHek maar zeer interessant en mceater eschreven dat men tegenover nieuwere Pk nog wat vreemd staat was wel te en aan het beleefdheidsapplaus dat als s d estime kon worden opgevat Een 1 t j meer om ook in toekomstige proimas de nieuwe muziek niet meer te aarloozen P Spaanderman was buitengewoon open hem zij dank gebracht voor hetny ons met zün geroutineerde musiciBieten heeft gïgeven De Schouwburg eer goed bezet ft INGBIZONDBN ordeliikheid der Redactie Aclle tot steun de Amhemsche OrlteetTereenWng Kwte orkesten in ona ladd maken rte ISdkn door en blökens berichten 3 I i Waden maakt t Orfcestvereenlglng hierop he lien uitzondering e vereeniging werkt hard repeteert 1 en concerteert h xm iedenin n verschillende steden Dua niet d werken maar bovencMen alsmaar trekken tot laat In ten nacht emtaande dH alles wordt haar voort thans bedreigt rnhem wondt thalui door A O V M acte tot te m op touw gezet ar goed verMrgde en itslekend ult P gramma s tel dfc vereeniging l ouda tallooze vrienden Laten wij I en kant b w ze n te z in vrien n iiood Om hieraan uiting t u Ut hl overweging willen geven f Wen van de vereori Go dach Volkwmcwt eigener LT I reringe contri rdubibelen K PETIT ichti tmg Matige tot krachtige later £ NoordwestelSke tot Westelöke vankeHik nog zwaar bewolkt met sneeuwen hagelbuien later op f bering in temperatuu daartegaiKwer staat dat in de eerste paar honderd jaar geen rojtaraties noodig zullen a yn M 1 B © bouw van de brug wordt door het ÏWjk gefinancierd Hamburg ml aorgen voor den bouw van een 250 nwtw hoog toranhuis den aanleg van een twee k m Isngia en lOm bNtede karie en de modemiwerintr vani de ekende Elbestoigers t Sankt PauH BNOEIiANB Gouden mftdaiUe voor Jean Batten Op de te Par s gehouden bÜeenikomst iviin ten AJcKvnreeiien Raad van de Federation Aeronautique Intorwitiontaie waai j Nederland werd verteg avwoordigïï door de heerea Jhr I L van den Benrfi van Heemstede V Wallaardt S cre i apectievel jk vicevporritter en algremeen secretaris van de Koninkiyke Nedflrland che Vereeniging voor de Lua tvaart wanl de i gwiden medaille toegejeend aan J ani Batten De Nieuw Zeelaradache pilot werd o a candidaat gesteld door Nederland 2 weiü met groote meerderh g koaen Ook de DuitsAa ingenimi Fock da uitvinder van het loodrecht opstijgen en da I l n van vliegtuigen werd eandidaat gesteld ï e ROuden medaille welke aan Jeam Bat ten wenl toegekend kan doch hoeft niet elk jaar wrorden verleend a an hem of haar idie gedurende da jaar een daad heeft ver richt welke vare algemeen belang is oor de luchtvaart De medaille zal aan Jean 1 Batten worden overfiandigd op de jaariyk 1 8che algemeene vergadering van de Federation Aeranautiquo Jntemationale welke van 22 tot 2S Juni te Berlijn zal worden gehouden itf MARKTBBBlCyiTKN i iVeemarkt Gouda n Jari Aanvoer m totaal Ö67 stuks j Waarvan 12 slactitvarkens Vette B iiy j et per pond levend met 2 o korting 292 magere varkens ƒ 30 48 43B biggen ƒ 1 da oelderscne ƒ a2 24 4 runderen 2aü j 3bü 117 nuchtere kalveren ƒ 12 7 bokKen en geiten ƒ 2 i per stuk llandei re del k Kaasmarkt Go d 27 J rt Aanvoer 1 partijeiu Pryzen ie kw met rm ƒ 6 2B 0Ü idem Üe kw ƒ 2 l 2b zware tot ƒ 29 60 Handel matig fc lfc KlfN Aanvoer 112 00U stuks Pryzen kipeieren ƒ 3 10 3 70 eendeieren ƒ 3 30 i bO per 100 stuks Handel matig Coöp Zuid aoJtiuuUche E erveiUng G A ie Gouda 27 Jan Aanvoer öVt OOO kipeieren Prlj 5658 KjG ƒ 3 5ü i 5 58 60 K Ü Büil K Aanvoer 206 ponden Pryzen Goeboter 71 O weiboter M 75 et perpund Handel vtug l kleine eieren ƒ 30 3 45 per lÖO at JJiendeiêren Aanvoer SOO stuks Pryzen ƒ 2 80 3 00 per 100 stuks Boterprüs Kopenhagenv I KQPENHAiGEN 27 Jan De offlcieele Deenache boternoteering bedroeg heden 22Ökronen is fcl7 cent j Botemoiteering s GRAVENiHAGÈ 27 Jan De commissie noteering voor Nederlandache boter is heden vastgesteld op 78 cent per K G m MÜiXtJuAJNi De contingenteering van huishoudel k glaswerk BIJ Kon besluit van 21 Jan Is de tijdelijke beperking van den invoer van huishoudelijk glaswerk voortgezet Oedurphde het tijdvak van 12 maanden aanvangende i Februari en eindigende il Januari 1939 is de invoer uit leder land verboden van hutshoudelljk glaswerk voor zoover deze meer Iwdraagt dan 60 ten honderd van het brutoge wlcht hetwelk in het jaar 1934 mt dat land aan huishoudelijk glaswerk Ingevoerd AutomatiBeering van de Telefoon Zal in 1@44 of 1946 volledig tot nnad Un gekomen De minister van Blnnenlandsche Zaken de heer H van BoeUen deelt in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de begrooting der P T T mede dat bijzondere omstandigheden voorbehouden de volledige totstandkoming der automatiseer Ing van de telefoon tegen 1944 of 1Ö45 tegemoet mag worden gezien Een speciale Belgische postzegel voor het standbeeld van Koning Albert aan den IJzer De Belglache legatie In Den Haag vestigt de aandacht op het volgende Het Beigische ministerie van Posterijen Telegrafie en TelefoiUe wenscht sympatlile te betuigen Jegem het werk van de oud strijders die aan de boorden van den IJzer een standbedd wllleil oprichten teinagedachtenis van Koning Albert Genoemd departement zal op een speciaal blad een postzegel uitgeven voorstellende de maquette van het monument samen met de beeltenis van Koning Albert met den helm De poaWègel zal een waarde hebben van fr 245 en fr 7 55 Chet laatste bedrag boven de ëewone waarde De opbrengöt zal geheel geörtilkt worden voor het voltooien van het monument Deze postzegel zal slechts geduïendo één dag uitgegeven worden namelijk op 17 Februari aanstaande den herinneringsdatum van den tjraglachen dood Ds Is Voorsteegh uit Den Haag sprak de Oranjt Garde toe In een korte bezielende rede met den titel Jonge oranjeklanten voor De avond werd verüe gevuld met mu ziek en zang met medewerking van trompetters tamboers en pUpers alsmede van de versU rktc zanggroep vtoi Rotterdam Rond het Paleis Soestdijk Prins Bef nbard uitgereden Hedenochtend een nieuwe en tot nu toe ongekende sensatie voor de velen die zich In Baarn opliouden in afwachting van de blijde gejjeurtenl ten palelze Een sneeuwlaag bedekte de boomen en de velden Niet tfllt en ook niet van langen duur dat zag een ieder Maar toch van Koning Albert Pastzcgclverza mei aars zlJ medegedeeld dat deze WJzondore zegel tegen lo franca te bekomen is bij den boekhouder van het postbureel te Brussel I België door storting op de postchèque rekening no 55630 of door poatmandaat postwhssol bf aangeteckenden brief De aanvragen dienen vóór of op 15 Februari te zijn ontvangen Veatiging van slasefs Welke elachen worden gesteld ATgokondlgd ï het Staatsblöd Ml van 25 Januari J93B inhoudende de eischen van handelskennis vakbekwaamheid en ereijletwaardigheid waaraan met Ingang van 1 Februari as Ingevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 937 diegenen die zich voldoen Op dienzeltden datum vervalt het tijdelijk Vestigingsverbod de z g speptijö dat 18 Augustus 1937 was ingesteld De eischen voor handelskennis komen overeen met die van het z g midden als slager willen vestigen moeten wa het een verrassend gezicht toen mea vanmorgen uit het raam keek en alles wit wa Daarbij wa het weer bijzoTider zacht en een mild lentezonnetje lokte velen naar buiten om een flinke wandeling t maken door de bosschen VL I V i r welke in de vroege ochtenduren nog met standsdiploma algemeeno handelskennis j een volstrekte blankheid overdekt waren waarvoor door de drie Ncderlandsche Middenstandsbonden circa ax cursussen zijn opgericht Behalve aan de slagers vakschool te Utrecht zal bij een 20 tai cursussen over het gehecle land verspreid Ingericht door do slagcrsorganlsaties gelegenheid t estaan zich de verelschte vakbekwaamheid eigen te maken In verband daarmede kan worden opgemerkt dat In het Rustig a steeds in de laatst da en lag het paleis Het gazon aan de voor zijde was egaal wit links en rechts strekte het park zich uit nu vol teere kleuren rende sneeuw langs de boomen de takken tegen de grijze lucht de zon schaduwen tooverend tot in de verten Later in den ochtend toen er meer verkeer was werd de straatweg glibberig en modderig J M r van allerlei aard W verdrijft U snel en jekermfl JmimfTimnsi r MlJHHARDTjES Om half twaalf was de auto van den Prins nog niet voorgereden en men uitte reeds het vermoeden dat Z K H vandaag niet zou uitrijden Was het omdat de wegen glad waren of was het omdat zijn aanwezigheid op het palels noodzakelijk WEtö Een Ieder verlteerde in spanning Deze verdween echter toen tegen kwart voor twaalf de Gord van Prins Bemhard uit de garage werd gereden en voor het palels werd gebracht Enkele oogenbllkken later verscheen de Prins op het bordes en nam in den wagen plaats naast den chauffeur De auto verdween in de richting van den Arasterdamschen straatweg Enkele oogenbllkken later kwam een andere auto het palelspark binnenrijden Het was de wagen van dr J de Groot HIJ was vanochtend reeds vroeg ultge reden en keerde eerst tegen twaalf uur terug Onder de personen die gerulmen tijd voor het paleis hadden gestaan waren er enkelen die beweerden dat zij de Prinses In den tuin hadden zien wandelen Zekerheid hieromtrent was niet te verkrijgen z vaii dto Haag chen Dierentuin bijeen Mrct den minister presïïfeint dr H Co lijn die zich bereid had vfertósard op dezen avond de oranje gardisten toe iej spreken waren aanwezig oa de minls ter van Blnnenlandsche Zaken de heer Van BoeiJen de burgemeester van Den Haag mr de Monchy en de oudmirUs ters Scho king en Donner Na gebed en psalmzang was het vraord aaji den algemeen voorzitter den heer P A van Schuppen uit Delft die in het kort het doel van de Oranje Garde schetste Men zong vervolgens gemeenschappelijk het Gardelied De garde commandant de heer M H L Westrate te Rotterdam bood namens de gardeleden den algemeen voorzitter een fraai bewerkte voor nationale samenkomsten e d bestemde fraai bewerkte oranjevlag aan Prof dr K Schilder uit Kampen hield een korte toespraak getiteld I espotie of koningschap Dr Colijn daarna het woord verkrijgend zelde de Oranje Garde die in September naar Den Haag was gekomen om hem aan zijn woning te Iwgroeten gaarne dezen avond een wedergroet te willen brengen De tweede reden waarom Bpr de uitnoodlging reeds een tijd geleden had aanvaard was gelegen In de keuze van den datum welke hem aan het rekenen had gebracht Doch de blijde gebeurtenis die verwacht werd moet nu nog komen Spreker citeerde uit het Gardelied den regel Jong Holland winnen voor Oranje en zelde dat oranjeklanten moeten worden gekweekt die pal staan onder alle omstandigheden Wij moeten komen töt een wezenlijke verdieping van onze uranje ilefde en van onze trouw aan het Vorstenhuis Spr stelde hierbij WlUem den Zwijger ten voorljeeid die onder de moeilijkste omstandigheden toonde de ware vader des vaderlands te zijn en verder de beide zonen van den Zwijger den derden Willem en andere voorgangers o w de beide stadhouders uit de 18e eeuw die ons volk uit de handen der despotic hebben weten te houden In de 19e eeuw was het vooral onze cerate Koning die er heel veel toe heeft bijgedragen om onze weder onafhankelijk geworden natie ef boven op te helpen Koningin Wllhcimlna diehetwootd van haar vader getrouw was Oranje kan nooit genoeg voor Nederland doen is haar gansche leven het voorbeeld van trouw en toewijding geweest Ten slotte gingen ïrekers gedachtenuit naar heb Prinselijk echtpaar iifaarbUspr de aanwezigen uitnoodigde een minuut in stil gebed te verwijlen ¥ Oor deblijde verwachting Gemeenschappelijk werd daajma heb Wilhelmus gezongen Een telegram waarhi de Oranje Garde haar gevoelens van aanhankelijkheid weergaf werd naar Soestdijk gezonden Echter zou men zoo zeggen dat het geenszins onmogelijk geacht moet worden Het weer lokt een ieder naar buiten en daarbij mag de langdurige afwezigheid van dr De Groot ook wel als een aanwijzing opgevat worden dat naar alle waarschÜnXUkheld er ook vandaag nog geen bijzonder nieuws uit het palels te verwkchten Is I Men verzeke fdp ons echter dat de ge zondheldstoestand van H K H ultste eknd is en dat rnen ten palelze met vol vertrouwen de komende dagen tegemoet gaat De spoonvegwerken te Utrecht Bij de op 25 Januari 1938 gehouden operJtra f aanbesteding van bestek no B N S l etrèri c 4e het vernieuwen van een gedeelte overbruèSiPg van den Leidsche Rijn het wijzigen vim een gedeelte voetgangerstunnel in den Lè lschfiweg en het wijzigen van een gedoelteS a de bruggen over de hooge en de lage ljwegen van den Leidscheweg alles gelegWi aan de hoordzljde vaa het station UtretAht CS waren ingekomen u biljetten De raming bedroeg 66 000 Laagste inschrijver was J O Steensma te Lemmer voor 63 800 Hoogste schrijver was de N V Het Spoorbouwbedrijf te Utrecht voor ƒ 77 900 Bnitenlandsche bezoekers op de R A I Het lelt dat de R AI ook In het buitenland de reputatie hoeft de meest volledige internationale automobiel tentoonstelling in Europa te zijn wordt duidelijk geïllustreerd door de aanwezigheid op de Amsterdamsche Show van tal van buitenlandsche autoingenieurs Onder de tiezoekers van deze categorie treft men auto technlci uit Dultschland Frankrijk en Italië aan en Engeland en Anlerika ontbraken ook ditmaal niet op het appèl Zelfs de general manager van de groote Londensche autoshow de heer Philips stak het Kanaal over om op de RAI een kijkje te komen nemen Met de Amslerdamsch Show valt ook samen het bezoek aan de hoofdstad van eonige hooge functionarissen van de Italiaansche automobielindustrie en het verkeerswezen o a Z E La Valle ministre del communicazione ZE O Amlone minister van oorlog en den heer Marchesl directeur der Piat fabrleken te TurUn Intusschen blijft ook de stroom bezoekers uit vrijwel alle provincies van ons land aaohouden Het automoblelverkeer in de binnenstad en In de omgeving wi de RAI heeft wereldstad allures aangenomen De Amsterdamsche verkeerspolitie Is echter vopr wï t e tra drukte niet vervaard en de zaak marcheert dan ook vlot en met een perfecte orde Generaal nitflioor tltulnlr D Q C F de Jonge van der Halen n ar Indië vertrokken Met de Oenua Express Is gisteravond van Ddn Haag naar Nederl Oost lndlë vertrokken de generaal majoor D Q C F de Jonge van der Halen oud adjudant van H M de Koningin thans adjudant in bültengewonen dienst van Hare Majesteit zeer vele vrienden en bekenden van den lïeer en mevrouw De Jongie van der Halen waren dezen avond naar het Hollandsche ep iorstatIon gekomen om afscheid van het vertrekkende echtpaar te nemen GB MENGP NIEUWS Door auto gegrepen Arbeider ernstig gewond Gistermiddag omstreeks half vijf is de 57 JflrIge C de Vlieger uit Haamstede dlo bczife was met het rooien van boomeu door een auto gegrepen en tgen den grond gesmakt Hevig bloedend en met ernstige verwondingen is het slachtoffer dat doof was naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd Men vreest voor zijn leven Driellng geboren te Monster Het echtpaar Kort van der Zalm wonende In de Heerenstraat te Monster la vannacht verblijd met de geboorte van een drieUng De moeder en de drie kleine meisjes maken het goed De kinderen zijn genoemd Juliana Bernhardlna en Wllhelmlna Doodelijk ongeluk op onbewaakten overweg Auto door lokaaltrein gegrepen Twee personen om het leven gekomen Enkele minuten voor half zes heeft zich gisteravond op den onbewaakten overweg op den Springenweg onder Apeldoorn een zeer ernstig ongeluk voorgedaan waarbij twee Inwoner van Deventer het leven hebben verloren Eeh vierpersoonsauto welke op dit tijdstip uit de Jachtlaan komende den overweg naderde kwam door nog onopgehelderde oorzaak in botsUïg met den lokaaltrein welke om S 54 uur uit Het Lbo te Apeldoorn moet aankomen De uto werd In den flank gegrepen en ruim po meter meegesleurd waarna de trein tot stilstand kwam Uit de ravage van de totaal versplinterde auto werijen de lijken geborgen vani de beide Inzittenden de heer Maat en mevrouw Stam belden uit Deventer Zij moeten bij de botsing die met een ontzettenden slag gepaard ging reeds zijn gedood Het stoffelijk overschot van de ongelukkigen is per ziekenauto naar het JullanaZlekenhuls te Apeldoorn overgebracht De heer Maat en mevrouw Stam waren op den terugweg van een condoleantlebezoek bij een zwager van mevr Ötaiji Met behulp van ijlings ontboden spoo wegpersoneel slaagde men er eerst ria ruim diie kwartier In de spoorlijn weervrij te maken i 176e NEDERL STAATSLOTERIJ 44 6e klaise Trekking rui 26 Jan Nieten 93 99 12 34Ö 357 66 5 0 844 684 683 723 807 844 861 867 877 1010 lOU 1124 1125 1126 1145 1149 11Ö4 1173 np 1213 1256 12i6T 1279 1291 1330 140O UOil 1409 144 1458 1491 1500 1509 1534 1566 1685 1838 183 © 1843 1869 1872 1885 1946 l a5 2016 2023 2025 2042 2069 2075 2091 2114 2121 2133 2134 2142 2146 21S2 2189 2247 2276 227 © 2321 2327 2342 2343 2364 239S 2401 2417 2444 2449 2476 612 2517 2522 25 fl 2579 2671 2703 2881 2868 2929 2987 30O3 3052 3054 3152 3154 3222 3230 3S3 3868 3371 3372 3388 3402 3456 3461 3479 3676 36U S634 3638 3656 3743 3635 3854 3889 3894 3911 8914 3929 3078 a986 4027 4047 4077 4148 4144 4214 4236 4257 4062 4302 4365 4376 4416 4460 4480 44 e 4616 4650 4657 4668 4711 4840 4932 4065 5001 5049 5125 5159 5212 5216 E 6266 5288 6290 5293 5296 5360 5375 64ai 5413 5427 6471 5473 5560 6633 mee 5771 5817 5868 5870 5875 6912 6926 59161 B JO 60M 6037 6078 6083 6116 128 617i 01 6314 6317 6320 6331 63a6 6420 6478 64ïf 6512 6515 6548 6630 6608 6697 0747 6706 26 6896 60S9 6961 6972 7020 7028 7030 70Ö7 7004 7111 7118 7130 7205 7227 7367 72718 7296 7300 7827 7361 73C1 7383 7387 7441 i7601 7644 7645 7561 76M 7622 7667 7670 7V4 T777 7931 7945 8007 8009 8081 8177 82t 8267 8277 8301 8366 8443 8485 8495 8528 568 8671 8626 8630 8683 8746 8776 8806 8816 8821 8824 8867 8970 8971 8972 9020 90 0 9070 9203 92 2 227 9242 9288 9316 991 ® 9873 9396 9431 9490 9583 9642 9646 9659 9693 9717 9729 9736 9744 9766 9770 9779 9820 9848 9657 9872 9880 9931 9939 9 9 I0O08 10046 10046 10167 10202 10284 10 6 10311 10349 10376 10437 10459 10529 105 7 10565 10593 10600 10605 10621 106©91070i 10708 10753 10781 1078 10812 10864 10877 10884 10890 10891 10909 10933 10944 11022 tlOSl 11060 11072 11076 lllU lllflS 11137 lliflO 11186 11220 11279 1128 11293 11802 1185ï 31364 11366 11381 11386 11409 114il0 11413 11425 11549 11678 11603 11605 11606 11638 11662 11712 11728 11 748 117 9 11883 11914 11942 12003 12072 12098 12110 12126 12142 J2100 112191 12202 12224 12260 12262 122 8 12333 12368 12306 12467 12466 12527 12683 126Ö9 12643 12661 12687 12 99 12721 12728 32740 12744 12767 112808 12822 12867 12870 12887 10808 128961 18006 13050 13O00 13105 X3136 13151 19183 13194 13213 18247 13266 13856 1B369 13370 13643 13669 13731 13742 13816 18676 13890 laOÖl 13992 14028 14046 14061 14066 14079 14088 14102 14116 14184 14166 14254 14280 14317 143S7 14366 14466 14468 144712 14474 14488 14608 1453 14572 34697 14601 14685 14696 147107 14700 14787 147 8 14772 14805 14861 14867 14950 14965 14976 14989 1Ö056 15167 15178 16283 15817 16377 1 3M l54fia 15466 16467 16622 16639 15647 15568 16616 15622 15648 15663 16679 5784 16736 15846 115922 16967 15989 16102 16204 16264 16281 16286 16291 16316 16847 16861 16396 16441 16442 16474 16489 16499 16604 16513 16530 16684 16671 16598 16686 5e klasse Trekking vap 27 Jan Hooge prUuBi f 1000 104191 ƒ 400 1261S 10630 19640 ƒ 200 2099 6382 7834 726 1 9 IBTft 18892 19324 f lOO 2203 3510 6104 6 0r7 7721 t 9826 9914 12826 13607 16040 lOOM 17Sl yÏ9680 Prdzen van fO 43 189 142 254 2Éi 322 344 BOS 546 778 1122 120 1319 1653 16 1894 19 4 20 8 2214 225 2319 2331 26 2699 2722 2778 2950 SOlf 8214 3858 33 3509 3542 35 3588 3776 3763 ftl65 4 tQl 40 7 4149 4171 4316 48 4367 4631 4688 47è7J4708 4749 476 4941 4969 40ft2 5 6188 6287j 6515 6523 56 $ 6679 6863 6 1 5949 5960 59é6 6149 fll98 6565 6704 67 O 6787 6817 7144 7761 795 77I8 7811 794 8028 n38 8152 gifts 8479 8601 8570 1 35 AlSS 9201 9284 me 9531 9535 9660 f 10 ku 9795 9858 iqf 52 10077 10153 i486 1035 1041 10425 10554 lOÖO 10806 10900 l09W 1096 8 11129 11177 11807 11602 11540 11678 11994 1916 11948 11970 1 43 l215li 12221 12290 12306 12360 123 8 1bIi4 l26t 1270Ö 12851 12961 13024 3254 132 73 133 4 13332 18339 I3fe82 13434 il3491 tS516 18532 13601 506 18781 13811 ll4060 14127 14590 14751 147 14981 16080 15104 1B207 1521S 16857 16887 15404 15429 ï5464 15571 15572 t5637 f5é98 16794 1 046 16077 16206 16861 1 S8 16506 166B3 16557 16680 1 8 16720 17162 17447 17486 17566 17673 17728 1784Ö 18003 18049 18166 18263 18263 18301 lt322 18376 18461 18563 18594 18686 18758 18768 18773 18 96 18907 18937 18952 18975 19010 19098 19127 19133 19165 19217 19298 19866 19408 1949 19643 19635 19 0 19704 19706 £ 0037 20187 20442 20495 20566 20563 20604 20783 20768 26612 RAPI0 PR0GRA rMA 8 Vrijdag 28 Januari HUraniua I 1875 M M 416 5 M 8VABA 10 VPRO 16 20 VARA 12 AVRO 4 VARA 7 30 VPRO 9 VAR 4 10 40 VPRO 11 12 VARA 8 Gramofoon 10 Morgen wjjdüigr 10 20 Declamatie 10 40 Gramofoon ll UVervolg declamatie 11 90 Orffelapel 12 Gramofoon 12 30 Korac Lajos orkest enBoliïte In de pawte Orgelspel 2 Declamatie 2 30 Gevarieerd programma 4 HartveltJcwartet en gramofoon 5 Voorde kinderen SSO Gramofoon 6 Amateurauitiending 6 30 Politiek radiojournaal 6 60 Orgelspel 7 De banken causorie 7 20 Gramofooni 7 26 BerichtenANP 7 30 B hten 7 35 Lezen in denByiJel cauaerie 8 Oeilo en piano 8 30 Causerie ovtr Zuid Afrika 9 VARA trd korkestj 9 30 VlAlRA Haamltevue 10 Gramofoon lOJO Berichten ANiP 10 40 Avondwüdiny ll Zang en piano 11 80 Jazzmuziek srr 11 65 2 Gramofoon Hilveraum II 30U M AlgemeenVogramma veraorgd door de NCRV 8 Sdiriftlezing meditatie gewijde mu ziek rr 8 30 Gramofoon MO Gelukweitschen 9 46 Gramofoon 10 30 Morgendienst 11 Gramofoon 11 16 Planovoordracht 13 Berichten 12 15 Gramofoon 12 30 FnBemhle van der Horst 2 25 Christ lectuur 3 Orgelepelj 4 Christ Prieso i uurtje 5 Gramofoon 5 15 AU Round f sextet 6 30 Cauaerie over Kjunerplanteni 7 iBeriditen 7 16 Uteralr halfwir 7 4 Reportag 8 Berichten ANP Herh S0 Eer 8 1 Haarlemsohe Orkestvereeniging HOV koor Kon Ufidertafel Zand en 1 Vriendschap en soliatlen 9 06 J e arbeid der gehuwde vrouw cauaerie 9 86 Vervolg J concert Om 9 60 Berichten ANP 10 30 Gramofoon 10 46 Turnen cmiserie 11 13 Gramofoon Na afloop Sdhriftlezing iDroltwkh 1500 M i 40 11 60 Pianovoordracht 12 10 Or gïlcJjicerti 12 60 J Whte en afln ban 1 36 20 New English trljkkwarteti 4 Causerie over Jaaz me gr 60 3 Table M i mtaln got ita clouH causerl 6 20 John Buasell a orkest 6 20 BerioMeBf 6 46 Dialoog 7 Orgelspel 7 20 8 = NorlhemJreland rkest 8 06 S edenb01f herdenking W Revue programma 9JB Berichten O W Eaïiclenoy and Labertj causerie 10 Str jlkkwartet 1056 Vo dracht met gr j 11 06 New Geongian TrW 11 80 Johnny Roeen s Banïl U 5 18 iPansmufliek gr Radlo Pari 1 4 M 7 60 56 lOM en 11 2 Gramrfoo 12 20 Visciar o oi kest en zang 3 06 Gi n fooji 3 20 PianoVoordracht 4 36 dito Zang 8 60 Badlotöoneel 10 60 GramofooiK U M 12 60 I OikM sonwt 8TAB9NIBUW8 i GOUDA n Januari lOM I aub avond Koel en ZeUverecnIgInii Gouda De RoeL en Zellvereenlging Gouda orga BfceBTt a B Zaterdagavond Jkm m en rieze da niet de tiaöonale feiïstrfag ia pen clubavond in Café Centraal aan da Jtfarkt Daar zaj de heer W Karreman een fïHtoriteit op zeilgebie een uiteenzetting geven van het Binine iAanvarings Regle ment toegelicht met oort eelden uit de pwtilk en verder zal I de heer Daan Kagland de Oljimplsch kampioen van l9S6 en ander vertellen Rivier de Techniek van Zeilen Be avond wordt met sten gezellig menH besloten Adres aan den Itaad inzake blaak van het Toll uis en demplnK vart de Nieuwe Haven or do in Jouda woonachtige leeraren het Gymnasium en de RiH B S ia aanRaad dezer g eeftte het volgende T gezonden jjeven met verschuldigden eerbied te ken ondergete kendeni allen verbonden aangymnasiaal middelbaar onderwijs i ter stede I tat het tot hun levenstaak behoort hvn ffllngen be s f te ge en voor cultuurwai r j ordt be inR v n het Tol ndriBK lA dei cpieuulwaarden ook behoort tUuda stadflscjojm ff eigen omging m Goudafcbe ssohoon 1 i oor de vo nitell n tot pie ljive HaA etii en afbreken w h I dan ooM Uw Rfad i i K uwiburiB rBioflcooi i rtoo en Af lav PrÖhöch it ip Tobi s4 f i en geet eei i In deizfe JÉ r hen ïving tien uitgebre voo f naar het bekende norgien wordt nbg eei Thalia Theaer tialia Theater brenp t Vloeibaa fét Randolph Scott Charles Bickford Iiene Diuuue DoroÖiy I amour en vel anderen De regier van deze Paramountfilm werd verzorgd door Roaben Mamoulian bekond om tijn Iniitengewone talemften Voor zyn regie van Dn Jekyll and Mr Hyde met Frederic Marci en Miritun Hopkin beh alde hiS in de Bienilttale bi Venetië een eereprüa Hi MVbseéttfc a M arlème Dietrich s ng at aopgs Greta GaHbo s j Koningin Christin B unie BioBcoop In de Réunie Bioflcoop zal vertoond worden WteBt Point Parade met Dick Powell rn Ruby Keeler het alleraardigste paar dat in zoovele showfilms ia opgetreden en niet weindg tot het auccea daan an heeft biJgodrageeoL De tweede hoofdfilm brengt George O Brien in Chinfiesche wBteren Zonidagochtend wordt gedraaid De we naar Glorie met Warner Baxter en Lionel Barrymor Woensdagmiddag in de matinee volgt nog elKs lil Chineesche wateren Men raadplege verder de betreffende ad vertentiea De wereldvlag van de Nederiandsche Padvindsters Komt at nlag in Gouda Het was op Vrijdag i Augustus dat de Naderiandsche padvindsters iii Vogelenzang voor de chief Guide Lady Baden Powell defileerden en de afd Vlissingen uit haar handen heeft ontvangen de Wereldvlag gemaakt door de afd Vlissingen Bü deze vlag werd mede uitgereikt een oorkonde waarin staat geschreven Den zesden Augustus van het Jamboreejaar 1937 begon onze wereldvlag haar pelgrimstocht door Nederland om in de taal van haar ayihboleh aan elke padvindster de boodschap te brengen van de groote zusterschap waartoe wy allen behooren en die van ons vraagt om over alle verschillen en grenzen heen elkander te begrjj pen en hartelyk Hef te hebben Onze lag gaat ons stralend voor op het moeilijke pad dat wij ons zelve en elkander beloofden te vinden door oerwouden van vodroordeelen en wanbegrip en geschokt vertrouwen waar elke stap veroverd moet worden over afgronden van ras en standsverschillen tilechts met geduld en wijsheid te overbruggen en lange woestjjnsporen van een veHatenheid en eenzaamheid die tot vertwijfeling brengen en wanhoop of ooit htt doel zal worden bereikt W j gelooven in de toekomst want wy zÜV velen efl wij zün sterk omdat wy weten dat ieder van ons een steentje een schepje zal hüditegen oöi dat pad ie banen en te effenen opdat eenmaal de vi de in haar volle heeriykheid djuiriangs iMll binnentrekken in onze wereld en in de harten van alle menachen Moge ome trekkende vlag deze boodschap dragen door heel Nederland en over haar grenzen Öö vla met oorkonde Is den dag volgende op dien gedenkwaardigen dag haar tocht door Nederland aangevangen komt i vandaag te Hillegersberg en zal Zaterdag door de padvinatera van HiUogerBborg naar Gouda worden gebracht De meiBJeapad ylndsters worden te half vier aan het station Gouda verwacht en zullen dan vergezeld door de Goudsche padvlndaters naar het elubbuis trekken waar de vlag wordt üVei edragen De meisjes zullen daar eenige oren verblijven bij de kampvuren Dis avonds te half acht zal in de zaal Kufestmirii de vlag woixlen binnengedragen en zal Hm een vlactfetHtetnonstratie worden gehoudm D GAudaohe ftfdeeling heeft tot tauk de vlag te brengen naar Oegtgeeat Het grootste traject 19 reeüh afgelegd Op 22 Pebruarj iral vlag Nederland verlafen om zün reis ver de wereld aan te vangen De A V IU BridKe Drive Een dfroot HwcvB voor Üeelnemeni 1 tl ovgjmieateu en Gfeteravond heeft in de Societöitzaal van On Genoegen de A V R O Bridgedrive plaats gevonden waarvoor groote belangstelling was Niet mmder dan i7ö deelnemers hadden voor deze wedstr d ingeschreven H waren niet alleen inwoners uit Gouda maar ook uit Dordrecht den Haag Rotterdam e a plaatsen waten gegadigden aanwpzig Onder hen bevond zich ook het kamüioenspaar 193 van Z uid jjiollaad de heerén Gerhars en v d Berg Wit den Haag Dd heet Geilekeife heette de amveaigen nantfnti de A V R Oi welkom en na een uiteenzotting van de regeling te hebben gegeven werd begonnen Er werd in 3 groepen twee vaii fi en een van 7 paren gespeeld Elke onde bestond uit 4 spellen waarna het positief of negatief saldb werd vastgelegd Gespeeld frerö volgens het z g 11 Scheveningsch systeem met matchpuntberekenmg per tafe Er werd met veel ariln o gpspegld sommige tafels werd er zelfs zöer gt gespeeld en had het bieden dikwtóls een zeei int eres3ant verloop Van de alteoiming kanwet afjdets gelegd wordeiï tjdpze leergenoegelyk was I f i Eej echte A V R O sfeer z4de éen rdeelnemers feer enthousiast Zooals b elk n edstryd waren er meeïpaHertjes en leuïflülllnlgen maaJ leuïflülllnlgen maaJde taatsiten werden bujmo ig gedragen Men aptelde echt vmr zijn glnoegen 1 Er werd 4ustig fewasschen geboden düubleitrd geredoableerd gesneden aari ele ld opgenomen er werden hoofden geschud o l 0 blunder n den partner Maar Het l èer genoegeiuk oals gezegd werd er vrg goed gespeeld Höt kampioenfepaar kwam met 10 pt hetóoest uit den mnjd Het record van deze avonden staat naar men ons mededeelde 1 punt lager n l op O pt in Eindhoven gescoord De driv duurd biJna tot 12 uur Toen de strookjes met de resultaten waren ingeleverd werd de uitslag door den heer Gelleken zoo vlug mogeyi Madfr gemaakt In dien tusschentyd werden de problemen van dien avond dtuk bcöprokeiï eh heerschte in de zaal die merkwaardige sfeer van onbeatemdheid veroorzaakt door do spanning welke aan den uitslag van een wedstrijd i pil i sxt Groep A Ie prys dhr Mr C Jonker en A Dortland Azn 21 V pt on dhr J van Reeuwijk en J van Reeuwyk ZevenhuiJSen met 24 pt ae prijs dhr H de Groot en Ir D N MUnlieff 23 pt en dhr H bregtse en T van Heuvein met 26 p Groep B la prijs dhr v A BergGer harz Den Haag 10 pt dhr en Mevr S Meyer met 14 pt 2e prijs dhr en Mevr J C den Bo ir 20 pt en dhr Polak en Horneman met 17 pt Groep C Ie prijs dhr v d Heiden en Henschel R dam 16 pt en dhr en Mevr A Mogendorff met 17 pt 2e prya Mevr Anemaet en dhr Kosser Woerden 16 pt en dhr Noordzy en Timmers Schiedam met 19 pt Voor zoover niet anders vermeld allen in Gouda woonachtig De Ie prijswinnaars zijn allen in de kwartfinale geplaatst van e pryswinnaars alleen zy die niet boven het mamJmum van 17 pt bleven Deze kwartfinale vindt plaats op Zaterdagmiddag 19 Maart in de D en ntuin in den Haag Als prijs ontvingen de dames een Gerozilveren servetstandaardje en de heeren een dito lucif6rdoos De 3e prijswinnaars ontvingen een plastiek een product van de Plateelbakker j uid Hoiland Uit den uitslag blijkt dat Gouda op dekwartfinale goed vertegehwoordigd kanzijn Namens de aanwezigen dankte de heerH de Groot als voorzitter van het Actiecomité den lieer Gellekena voor diens prettige en deskundige leiding Om in de terminologie van dezen avond te blijven willenwy besluiten met te constateeren dat deA V R O met dezeij avond glorierijk grootslem heeft gehaald Neuïrale Vereeniging Kindcrvoeaing In de gisteren gehouden bestüursvei adering vaSi de Neutrale Vereeniging Kindervoeding werd besloten omstreeks October een bazar te houden ter versterking dor kaa Tot secretaris van het werkcomité werd benoemd de he r H J A van Bohemen K Tiendeweg 10 TeL 3ö09 die g iame alle geWensichte inlichtingen verstrekt Voor A V R O Uiisiervinlwi Een tweede Studio ttesoA De Goudsche A V R O luistervinken zullen op éen nader te bepalen Zondag wederom in ae gelegenheid worden gesteld per touringcar een bezoek te brengen aan de A V R O studio Er zal waarschÖVdyk een uitzending worden bijgewoond terwijl in de rondrit door het Gooi langs het Paleis Sopstdyk zal worden gereden Nieuwe en jewiJEi de verkeerH bepalingen binnen de fi nteente Gouda Wlj zigingen m de Algemeene f olltieverordening De m verband met de wüziging van het Motor en Rüwielreglement by Kon besluit van 18 September 1936 met het oog op het verkeer in de nauwe straten in de binnen tad en m het belang van de instandhouding en de bruikbaarheid van wegen vastgestelde nieuwe en gewijzigde bepalingen van de Alg Politieverordeningen z jn heden aangekondigd Deze bepalingen betreffen het gesloten verklaren van en of het bepalen van éénrichting verkeer voor alle motorrijtuigen alle rijen voertuigen of rijwielen voor bepaalde aangegeven straten en wegen en bruggen of wel gesloten verklaren van bepaalde straten np bepaalde dagen eh uren voorts een volledig parkeerverbod voor bepaalde straten een parkeerverbod voor één zyde omwisselend op even en oneven data een parkeerverbod voor één zyde verder be palingen van voorrang voor bruggen Belanghebbenden kunnen binnen 30 dagen na 2 1 Januari tegen de vastgestelde bepalingen in beroep gaan Het adreg van be roep moet worden gericht aan d Koningin en Worden ingediendbij den Commissaris dèr Koningin in ZuidHolland Twee bitndjes De brandweer tweemaal uitjrenikt Tweemaal is gisteren dé brandwöer gealarmeerd öersfc gistermiddag voor een beein vanI brand in de Stoofsteeg in het Eethuis van den heer W van Zooraeren daarna B sterÜfvond wyl een bftgin vanj oi a d was geconstateerd by de Platoelbakkery 7 mth van de firma P J v d Want Azn in de Prin Hendrifcstraat In de Stoofsteeg I In dp Stoofsteeg was in de woonkamer van den heer Van Zoomeren een petrolemnvfergasper dife te dicht bij eeni kleerenkast stond die aan het schroeien was gegaan en later vlam vatte De rook die daart ü ontstjond trok de aJtodaöht van oen voorbfl gartge dl den ibewoner wjaarsohuwde Met hulp van enkele buren werd met mmers water het vxitir geblusoht Toen de brandweer verscheen behoefde deze geen dienst tel doen De schade wordt door verzekering gJdekt In de PriiM Hendrikstraat In de PlateellMikkery Zenith Week een fctapel briketten door tot nu toe onbekende oöraaak aan het gloeien te zijn gegaan waardoor de zaktowi waarin de briketten zaten vlam vatten Gelukkig werd dit tödig ontdekt waardoor Ket vaur met enlrele emmers water kon worden g Jbluscht Toen de motorspuit die direct gealarmeerd was arriveerde wa het gevaar al geweieen eit Von de brandweer weer imrukkest De schade is gering Twee diefstaUen Drie bakken cokes ontvreemd De daders gevat Ten nadeele van den stationsrestanrataur deirs heer EL S zijn een etal zakken ookes mtvreemd welk op een bovengedeelte van hef te slooipen gebouw stonden De politie stelde emt onderzoek in en heetft de 21 jarige los werkman L van R en de 26 Jarige losvtrerkman J A beiden alhier woonachtig m verba hiermede aan gehouden Rljwiellampje ontvreemdDe a jarige A ém R kwam gisteren totde ontdekking dat van aijn ryViel dat vooreen woning aan de Slappendel was geplaattsty een elecftriaoh lampje met fitting w gestoiem I De politie heeft ®® onderzoek ingesteld Bagkalender N V Drukkerö J A Mulder Wel is de eer ste maand des jaars al ibyna verstreken maar toch hebben we nog een kalender MVtvangen die voor 1988 n pracÜfiche diensten komt bewyaen De N V Drukker Joh Muiden alhier heeft een dagk Mder uitgeven voor bureau gebrülk eem flink blok met dubbel geperforeerde bladen waarvan alleen het onderste gedeel te datum en dag vermeldt n weerpz jden daarvan ia ruimite gelaten om tiaardp overzichtelijk aian te teeketnen welke afspraken de zakenman voor den voor en den namiddag heeft gemaakt Boven de datum z Jn de bladen niet bednikt teneiiDidei ae voor aanteekendngen te bunnen benutten Het blok ia voorzien van siteviig sdhildi en een fraai met leder bekleed dekbM la t er op be rekend is het geheele jaar op en bureau een goed figuur te nuüovn B roep uitgebracht Da A de BtoiB Geref predikant alhier heeft een beroep ontvangen naar Opheusden uneuwe Schouwburg Tweede Kovac Lajoa avond Naar wy vernemen zal de tweede Kovaca Lajos avond plaats vinden op Woensdag 2 Februari a s Van het zeer gevarieerde programma noemen wy Nina Dolce Koos Koen in een kostelijke diner scène n het zoo populair geworden nummer Snip en Snap revue rgerlüke Stand GEBOREN 24 Jan Wiflemyntje d v Th van der Kaa en M van Dam Bockenbergatraat 4 25 Jan Johanna d v D Valk en C Sfingerlan Gr an Bloisstraat 0 GETROdJWD 26 Jan W P Janmaat en H A Loenderaloot L J Jongeneel eit A M H de Vrind OVKRLEDKN 24 Jan Jan Kok 47 J AQKNDA 27 Ja ii uur Nieuwe Schouwburg He ABClCabaret 2R Jan 8 15 uur Réunie Liedenvergadering Remonstr Geref Gemeente 28 Jan 8 uur Daniël Cursus E H B 0 0 1 V dr J G W F Bik LAATSTE BERICHTEN De Prinses hedenmiddag uitgereden SÜESTDIJK Jan Hedenmiddag omstreeks half drie is Prinses Juliana aan de achterzyde van het paleis uitgereden om en korte rit per auto door de omge ing van Baarn en Soest te maken Burgemeester van Vlaardingen de heer A van Walsum benoemd tot burgemeester van ZwoUe VLAARDlNGhJN 27 Jan Naar wy vernemen zal met ingang van 15 Feibruari a B worden benoemd tot burgemeester der gemeente Zwolle de heer A van Walsum burgemeester van Vlaardingea De heer van Walsum werd 30 Januari 1890 te Krimpen a d IJasei geboren Hy genoot lager en middelbaar onderwüa en werd vervolgens opgeleid in de gemeenteadministraties ter secretarie van Ouderkerk a d IJssel door burgemeester Jac van Waning In 1912 werd hy benoemd tot adjunct commies ter secretarie van Zandvoórt Bü Kon besluit van 26 Juni 191B volgde zyn benoeming tot burgemeester der toen 8600 ziel n tellende gemeente Krimpen a d IJssel Met ingang Van Mei 1920 werd hy daamev is benoemd tot d kgraaf van den polder Irins Alexander en met ingang van April 1921 tot hoofdi lgeland van Schieland Op 1 Februari 192P verkreeg hij eervol ontslag als burgemeester van Krimpen a d IJssel wegens zijn benoeming tot burgemeester van Vlaardingen Hy nam toen ook ontslag als dykgraaf van den polder Prins Alexander Beurs van Amsterdam WISSBLHOERSEN St Jan 27 Jaji rr 1 t Mficiec Ixmden è 8 97 Berlijn 72 30 Parij S 8SU 5 80 Brussel 30 S0 2S Zwitserland i 41 40 11 4 Kopenhagen WM 40 06 Stockholm 4S 27 H 40 25 Oslo 46 9714 45 07H New YOTk 1 79W 179 Pra 8 31 e u Prolongatie parb d c dta eld registermarkeni 8 14 erediet sperroiarken 9 tffeetensperrmaket 9 reismarkeii 5 bankpapiei SGH 1 Overalcbt Antsterdasische ef e tcnbeiUB Kleine omzetten KaAm muktvcrloop Algemewi lager koersen Amerika in reactie Be legglngsmarkt verdeeld De daling op de beurs van New Y Mrk bleet met zorder uitwerking op het verloop van zaken aan het Danirak De koersen kwamen vrijwel algemeen lager te liggen De handel was echter beperkt maar onder beurstijd gal de markt kleine teekenen van verbetering De Amerlkaansche waarden ondervonden In de eerste plaats den weeromslag van de inzinking in Wallstreet en bewogen zich algemeen op een verlaagd peil De grootste omzetten vonden plaats in de staalaandeelen en in Anaconda s die zich onder beuistijd een kleinigheid konden herstellen Spoorwegaandeelen en PubHc Utility waarden die eveneens in reactie verkeerden legden verhoudlngsgewljsse toch nog een behoorlijk weerstandsvermogen aan Jen dag Een geanimeerde affaire ontwikkelde zich op de beleggingsmarkt In de 4 ppt Nedorlandsche Staatsobllgatlën waarvoor goede vraag bestond zoodat een koersstijging kon worden waargenomen tot ivai procent b ijeen openingsprils van 110 procent Voor het ovei ige bewogen de Ncderlandsche schuldbrieven zich op onregelmatige wijze waarbij echter géén ingrijpende koersverschillen voorkwamen Voor zoover ter beurze kon worden nagegaan had de inschrijving op de groote Nederlandsche conversleleening een zeer bevredigend verloop waardoor de Indruk werd gewekt dat deze leening met het noodlge succes zal worden bekroond Provincialeen gemeenteobll gatien konden zich handhaven de Fransche fondsen werden wdderom lager afgedaan Het zakenverkeer op de locale aan deelenmarkt was van kalmen aard Bij de opening was de stemming gedrukt Verschllende afdeellngen echter volgden de koersen zij het dan ook In een zeer gematigd tempo in opwaart che richting Van de rubljeraandeelen verloren Amst dam Rubbers ten opzichte van het vorige filot een vijftal procenten De meeste minder courante werden wat lager genoteerd Tabakken waren maar weinig veranderd De sulkera f deeling wa stil HV A s kregen desniettemin eeri flink verlies te boeken Scheepvaartpapieren moesten zich meerendeel een opoffering getroosten Koninklijke Booten legden evenwel de noodlge veerkracht aan den dag In ollewaarden was weinig te doen Koninklijken werden een 5tal tfrvcenten lager ingezet doch kotu den zich nadien ruimschoots handhaven Van de industrleelen leden de PhlBpsaandeelen een verlies van verscheidene procenten Unlleyers waren een kleinigheid lager A K U s die gisteren sterk in reactie verkeerd wisten zich thans echter op peil te houden Fokkeraandeelen lagen bultenjue belangstelling