Goudsche Courant, zaterdag 29 januari 1938

No 19638 Art 435 3 W v S G S te GouE rlsplns i I Art 4 1 W V S C M v d W e j A d te Gouda berispiing Art Ê4d A g Pol V roKl G l v d B te Moordrecht berisping Art 58 M en R RegLijIj W V te Zmm huizen ƒ l siibs 1 w t J L te GoiA ti l 60 suibs 1 d h Art 5 M m R Regl 1 v d H te Sto wijkiherispine M 3 te Gwada schuldig ïl der tcep van straf G Th H te Reeuwttt ƒ S Huha y d h J v d W te Nieuwdw kerk ƒ aubs 1 d h A V te Waddiii veen ƒ t ailbs 1 d ïi VlHFcherywet L l R te Rott f 4 t ubs 2 d h H v O tfe Rottie hMi ƒ i Fiibs X d h N O te Rottei m f 2 50 fiubs 1 d K Art 27 M en R Regl F A H teWoDN den f 2 60 srl 1 d h H J W te Goudn ƒ 3 subs 1 d h Art 9 M m B wet L J de K te Gouüj ƒ 6 subs 2 d h J D te Stolwijk 2 x ƒ 1 subs 2 X 1 d h Art 16 M en RJiegl C J de V te Gouda ƒ 2 suibs 1 d h J H A t H U terdlam 2 x ƒ 6 suibs 2 x 2 d h Art 9 M en É beadi C J de V te Gon du f 2 subs 1 d h Aart 4 Keair Grootwaterscbap Woenien G G te Woeiylen ƒ 4 sulbs 2 d h Art 453 W v S G de B te Oudewater ƒ 7 50 subs 3 d h H K te Gouda 14 da hechtenis Art 3 M wi RJtesrl J v D t Stolwijk C Tk iff te Waddinxveen on C J vsm O OuderlBeTk ƒ 1 60 suibs 1 d h Art 3 Wet op de Uitverfcoopen M S m 3 R te Gouda ƒ 25 suih 5 d h voonr proeft a jaar Art 3 Alg Pol Verord Gouda D S eR Bt P te Waddinxveen J M ee Reeuwflk ƒ 2 subs 1 d h Art 62 M en R RegI P C v d L ioudaS X ƒ 1 aubs 3 x 1 d h Art 73 Alg Pol Verordi Gouda C H te R te Gouda f 3 mibe 2 d h Art 23 Arbeidswet G F v d W t Gouda 4 X ƒ 1 50 subs 4 x 1 d h Art 47 5 M en R Regt M A v d Z te den Haag f 1 50 subs 1 d h Art 83 Alg Pol Verord Gouda G R te GJuda ƒ 4 subs 2 d h Art 6S Arbeidswet A V te Reeinffjjk f X r 4 milbs S X 2 d h Art 78 Alg Pol Vferord Gouda T B m te Gouda ƒ 1 suba 1 d h Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNCSHENTSPRUS iler fcwartiuü fiM per weA 17 csnt overa waar df bffoivinc RW loopar fe kiedt Franco p r post per kwartaal ƒ 8 16 jUwBiMinantm worden dageUlIa aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA gjf Mwe agenten en loopera den boe andel en de postkeoitoren Onze bureaux zHa dsgeUjks geopend van 9 uur Adraiuietratie en Redactie Telef latene 274Ii Poatreken g 48400 Amsterdam wordt een nieuw politiebureau ryker aan de Marnixstraat Spoedig zal men aan den bovenbouw kunneb bpginnen Wie door goed © gedachten vergeaeld wortll ia nooit aUe n Miss Lucy die van nafture niet nieuwsgierig was vroeg niets Klj veronderstelde hat Jack Saftord overgekomen wa i om haar broer over zaken te spreken Nadat Dsedos zich weer bU hem gevoegd had werd het gesprek vlotter hoewel men geen persoonlijke aangelegenheden aanroerde Er wer ook geen woord over Harda res gesproken Ifs niet over den ssoaa en toekomstlgen erfgenaam Men praatte heel gezeUig en sp edig waa een half uurtje om zoodat Deedes weer terug moest naar zijn kantoor HU zou mijnheer Safford nog gaarne spreken als deze zoo goed wilde zijn even bij hem aan te loopen voordat hij vertrok Jack knikte en Miss Lucyvroeg zlch af hoe lang hU nog zou blijven Haar verbazing werd nog grooter toen Jack plotseling zijn sigaret wegwierp en Miss Lucy strak aankijkend botweg zei Miss Deedes zou u het mij niet kwaUjk nemen als ik hier evesni met Miss Coiwyn alleen zou wlUen praten WU nebben elkaar in zoo lan en tijd lüet Oe tegenslag iA de tri bun eexploitatietijdens het rrin elijk huwelijk Accoord van de Handelmaatschappij C de Ruiter aanvaard De derde kamer der rechtbank te Amsterdam homologeerde het accoord aanbod aan de crediteuren van de Handelmaatachappt C de Ruiter Deze maatschappij was door den tegenslag met de tribune exploitatie ter gelegenheid van de huwelijksfeesten in de residentie In moellijklieden gekomen Aan de niet preferente crediteuren zal tachtig procent tegen kwijting worden uitbetaald de rosteerende twintig procent zal worden voldaan indien en voor zoover de uitslag van de procedure die de Handelmaatschappij voert tegen de gemeente sOravenhage over het pachtcontract Inzake deze tribunes zal blijken in staat te stellen KERKNIEUWS lezing van Prof van Mourik Broekman in de Vrije Gemeente te Amaterdam De btjbel in het licht der parapsychologie In do Vrue Gemeente in Amsterdam h Id prof dr M C van Mourik Broekman Maan dagavond een lezing ovei r e bijbel in het lioht der parapsychologie Spr begon met de opmerking dat deze wetenschap die de tallotJze verschünselen van niet bewust geestesleven en de veelsoortige ervaringen uit dp occulte wereld tracht te ordenen en te verklaren ook een nieuw licht kan laten sthijnen op verschillende verhalen uit den biibel Hoewel zij wellicht niet in staat zal zi n voor alle een aannemelijke verklaring te geven kan zy toch bewerken dat vele in hiHtori sche waarde worden gezien zoodat minder naar symbolische uitlegging iwhoeft te worden gegrepen Spr beperkte zioh tot het nieuwe testament en de daarin beschreven genezingen van lichamelijk en geestelylt zieken doo denopwekkingen ver schijningen van Jezus de hemelvaart en de gebeurtenissen op het Pinksterfeest Telkens riep hij vergelijkingen op met wetenschappelijk vastgestelde verschijnselen op occult gebied en analoffiën met in het dagelijksch leven geconstateerde bovennormale gewaarwordingen Ter sprakp kwamen aldus o a magnetisme telepathie splitsing der peraoonlükheid exorcisme waarneming van astrale lichamen levitatie spookverschijningen materialisatie glossolalie Aan wat thans op dit terrein meer en meer komt vast te staan 7ijn volgens spr zeker onder itellingen te ontleenen die de wondergeschiedenissen uit ten bübel hun miraculeus karakter kunnen olnemen De ontroering tegenover het mys morgen daardoor nog in Jiet gelukkig beïit was gebleven van éón det lieve diertjes Door dit verhaal had de man het klaar gfspeeld dat er in de zaal hartelyk werti gelachen ook door den kantonrechter maar hy kon zyn straf niet ontloopen De ambtenaar emchte ƒ 25 boete aubs 5 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de vogels Het werd tenslotte ƒ 15 boete aubs 5 dagen Waiter bU de melk Een landbouwer uit Reeuwyk had zien bezondigd aan het knoeien met melk De man bekende direct dat hy er water by had gedaan Zoolang als de zaak duunte tegen don knoeier uit Boskoop zoo spoedig Was deze zaak afgehandeld Na een eisch van ƒ 60 subs 12 dagen hechtenis te hebben aangehoord word hy veroordeeld tot een geldboete van ƒ 40 sub 8 dag n hechtenis Muziek die geen muziek Ih Omdat de muziek die door hem was voortgebracht naar de meening van den kantonrechter geen muziek was werd hy vrijgesproken Dat zat zoo 0e man had in Oudewater met een gramófoon muziek gemaakt zonder geldige vergunning Nu is dit soort muziek geen muziek die bü de wet strafbaar ia gesteld Met de woorden Het m et voortaan uit wezen met die muziek want het ia geen muziek stuurde do kantonrechter den man heen die het naar zijn gezicht te oordeelen wel nist volkomen snapte maar het blijkbaar het beste vond snel te verdwijnen Uitspraken van 19 Januari Veroordeeld werden wegens overtreding van Art 11 M en RjRegl Rj de J te Gouda en L A v d B to Moordrecht beriso ni C V d W te IJsselstein ƒ 4 subs 2 J h tï T te Brandwyk ein D O te Gouda f 3 mhs 2 d h A de B te Gouda f 2 50 subs 2 d h J Z te Gouda f 2 subs 1 d h B Z te Gouda ƒ 1 subs X d h A L V d H te Gouda en A M v d K tfe Boskoop schuldijf zonder toep an straf A G A L te Rotterdam ƒ 5 sulbs 2 d h Art 88 Alg Pol Verord Gouda H v E C B V d R en C F J te Gouda benaping Art 44 Alg Pol Verord Schoonhoven J Th de L ie Schoonhoven ƒ 7 50 ubs l Art 56 Alg Pol Verord Schoonhoven J Th de L tie Schoorittim en ƒ 7 50 aubs 1 w t Art 424 W V S P de G en G S te Gouda berisping terieus gebeuren in wereld en menschenleven wordt daardoor echter geeuBzina ver minderd alleen schenkt de nieuwe tastende wetenschap ons een andere visie öp dategene Wat voor velen als het absoluut onverklaai bare gold en geldt Zij blijkt in staat allerlei jn ons geloofsleven te ver 1 duideiyken en ons daardoor nader te brengen tot het grootste mysterie tot God ï Met een kort betoog dat voor den mo dernreligieuzen mensch het geloof niet van het wonder afhankelijk is zoodat ook met een afdoende wetenschappelijke verklaring de grond voor een hooger leven hem niet wordt ontnomen besloot de voorzitter van de Vrije Gemeente den avond KANTONGERECHT GOUDA j Het Schoonhovenache treintje Het Schoonhovonsche treintje heeft weer eens een rol gespeeld in de verkeerszaken 1 die wekelyks voor den kantonrechter de i revue pasaeer n Het betrof de zaak tegen een vrachtrijder uit Lekkerkerk die op den overweg op den Haastrecht schen dijk door onoplettendheid de locomotief had geramd j Dit kostte hem ƒ 12 50 of 3 dagen hechtenis j De ambtenaar had ƒ 20 subs 10 dagen gevraagd Ontrouw kanariepietje Zelfs een kanarie kan ontrouw zijn en daardoor veel last veroorzaken Een 6ója rige werklooze uit Gouda had zoo n zingend vogeltje maar helaas het was weggevlogeii Door een vangkooi aan zyn gevel te hangen hoopte hy het weer m zyn bezit te krylgen maar nu was er een koolmees in gevlogÉn en dat had een agent tot overmaat van ramp gezien De man dacht door deze uiteenzetting de straf die op het vangen van beschermde vogels staat vry te loo fpen maar de kantonrechter iiet zich om in vogelterminologie te blyven met vangen en veroordeelde den man tot 2 x ƒ 3 boete aubs 2 dagen heclitenis Onder het mompelen van te zullen gaan zitten omdat hij toch den tyd had marcheerde hij af Der Vogelhandler De aria van den vogeihandelaar uit de opera De Tooverfluit zou moeilijk meer ontspanning hebben kunntn brengen dan de verschyning van het oude mannetje dat tortelduifjes had gevangen en deze te koop had aangeboden Door deze advertentie was de politie hem op het apoor gekomen en had zijn heele vogelvoorraad in beslag ge nomen Hierby was nog een ijsje en een roodborstje De man verklaarde voor den Kantonrechter dat dit waar was en deed een omstandig verhaal over zijn liefde voor vagel q en over het feit dat de politie een duifje had vergeten en hij den volgenden GEMENfiÖE BERTCHTRN Opllchtster aangehouden Een 23 JartBe doktersassistente heeft L L nigep tU geloden toen zij bij een Amhlorrtamj5ct en medicus in dienst was goederen op naam van liaar werkgever bested en wanneer deze aan huls werden bt zorgd deze In oïitvangst genomen en d e kwitanties teruggezonden Zoo hebben vele winkeliers hun goederen afgeleverd ol do verpleegster meegegeven In goed vertrouwen op de credfetwaardlghetd van den dokter Verder plaatste het meisje valsche handteekeningen onder de giro rekeningen op naam van den medicus en stak liet geld in haar zak Zoo heeft ij zich vele kleinere geldsbedragen en góéderen weten toe te eigenen en toen haar na e nlgen tijd den grond onder de voeten te werd verliet zij haar betrekking en nam dienst als huishoudster bij een familie te Santpoort Thans is de opllchteter door de Amsterdamsche politie aangehouden en ingesloten I Een Prinselijke uitbrander En een beduusde bakkersjongen Veel belangrijke dingen geschieden Inhet leven zoo wonderlijk onverwachtsHet geval van den bakkersbodlende dioi genoeglijk schel en natuurlijk valschfluitend zijn werk deed is er oen voorbeeld van Het jongmensch reed desmorgens in de omgeving van de Leusderheide om zijn klanten van het dagelljksch brood te voorzien Bij hotel Waterloo moest hij e n zijpad Inslaan dataan de linkerzijde van den hoofdwegwas gelegen j Toen gebeurde het Neen geen ongeval het was op het nippertje af een ongeval geworden De fietser vergat nameJijk het komt helaas meer voor dat hij armen aan zijn lichaam had toen hij overstak Op zulke momenten dient men er éen goed en duidelijk uit te steken Een auto remde De bakkersbediende onderbrak zun flultsolo en slaakt een verschrikt gilletje Er kwam iemand op hem toeloopen Misschien zou hl dezen iemand wel behoorlijk van repliek gediend hebben met rake opmerkingen als Ken je niet uitkijken indien het niet Prtns Bernhard m koogst eigen persoon geweest was Deze was namelijk aan het toeren on reed met zijn chauffeur in de richting Doorn De bakkersbediende kreeg een Prltiselijken uitbrander Als dat niet helpt dan helpt niets meer EEN NIEUW POI TTIEBÜREAII Met groote plechtigheid heeft te Cairo de Islamietische huwelyksceremonie van den jongen koning Faroek en zyn bruid Faride plaats gehad De rector van de Mohammedaansche Ahzaruniversiteit Maraghi heeft in het paleis Koubbeh het huwelijk voltrokken Zuster Trijntje Boon D i U Mn U i i in van H K H Pnn E Juliana HET NIEUWS IN BEELD bei angstcllim voor di bijjde gebeurtenis Onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappy worden de groote vaarten in de Heer Hugowaard uitgediept Het leegpoiupen van een vaart Ook het buitenland toont belangstelling voor de Blijde Gebeurtenis Hier ziet men de reportagewagen van Belgische Omroep op het Plein te Den H 76e Jfaarjranfï Zatfcrdasr 29 Januari 1938 mmm coniir NIEUWS EN ADVERTEIHTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEIXE i SffiUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVBBTBNTIBPRUSi Uit Go da en omatreken beioorende tot den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke reigel meer ƒ 0 2fi Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 6B elke regel meer ƒ 0 30 Artvertentiën In het Zaterdagnuromer 20 bUalag op dan prijs Uefdodigheida advertentiStt de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1 4 regels ƒ 255 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina BO lieec r Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden priijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingeeonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agentea en moeten daags v66r de ploataing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van epnanu veraekerd te zijn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex Dit nummer bestaat uit twee bladen RERSTE BIJVD 2iOnlooze wintera Bestaat er wel iets dat zulk een groeten invloed op den menscli heeft dan het zonlicht Denken wy in de eerste plaats eens aan de heilzame inwerking der zonnestralen op ona lichaam Wy inenachen nemen Koo gemakitlük en gauw iets als vanzelfsprekend ttan en als wy in het voorjaar en dos zomoi ons zoo heerlyk koesteren in de stralen mn een vriendelijk en warm zonnetje wordt er meest niet aan gedacht wat die xon wel voor ons lichaam b eteekent welk een opbouwende ziektekiemdoodende kracht er van üit gaat Integendtel wat mopperen wy als die zon ons eens wat te veel warmte geeft iq den zomeh Vg puffen en blazen en zitten of lig JNi passief op een beschaduwd plekje vet étend dat die hittegolf meest maar even duurt en dat diezelfde zon ons toch eigenlijk zoo He £ Dachten wij er in die e ele dagen per jaar eens wat meer aan hoe yij in den winter naar wat zon kunnen snakken hoe wii er dkn soms weken van vai stoken blyven wy zouden ona d n sAiamen te mopperen en te klagen Terdege voelen wy m de zoni ooze weken zooals wij er op het oogenblik doormaken het gemis van die heilzame warmtebron wy voelm 4iet aan lichaam n geeat Ni t altijd gevtfti de wintermaanden ons dit geml jian ion een winter met sneeuw en ys kan zftlfs heel ïonnig en licht zijn Menachen op leeftyd die eoo de vyf en zes kruisjes achter den rug hebben preken van ouderwetsche winters toeuKiet vroor dat het kraakte toen zij weken aaneen konden genietei van ysvemaaak wanneer zy in een stralende zon de y banen bezochten en zich actief n pittig voelden by zoó n winter atmosfeer Het lyk wel fff er met veel an Ye dingen uit de oude doo8 ook die ouderwetache winters verdwenen zyn Wel mag het eens een paar dagen vriezen en dan nog meestal n liet Noorden van ons land de meeste winters ayn nat en schaars bedeeld met zonneachy n In plaats v n eeii helderen hemel zien wij grauwe jagende wolken waaruit fte regen druijerig of kletterend njfcirvalt wy schynen van de eene depressie in de andere te geraken wij raadplegen de weerberichten of het ei ide er van nog niet voorspeld wordt maar by ieders schoorvoetende opklaring wordt een nieuwe verduistering gekoHdigd En och wy zouden toch zoo goed wat non kunnen gebruiken ja wy hunketen er naar Groot en klein alles kwijnt j ey onder deze zoplooaheid Onze latente warmte der zomerzon is al reeds ang opgebruikt w i verlangen zoo naar wat aapvulling voorons lichaam Gevoed door de winierkostjes die hoe smakelijk en voedzaam vaak tocharmer zijn aan vitaminen dan de zomerispljz n verliest dit zjjn weerstaitdsvermogen Kan in den zomer flink geventileerd worden ih de huilen lokt pok e n wintèrzonnetje tot openzetten der Tarnen en tot eeni ndelfcig blaten bij zoo n trieste winteratmosfe Wanneer het Vocht by elke ventilatie de hj izén inkruipt Ijeperken wij ditlaatste tot kleine poosjes en zoo komt erook m de huizen te weinig zuurstof die wijtoch zoo broodnoodig hebben De schoolgaande j ugd is het maar al te oed aante zien menig bleekneusje d o t de ouderszeggen ja er moest noodzakélt k ééns watzon komen om wat kleur en frischheid aandie wangen te geven Ook de Btenacl n opkantoeren alleif die veel binnen zittseti gevoelen sterk het tekort aan zon z wordenbleek en hun geeat versuft hun wéjWcrachtverslapt Personen die veel buiten n oetenzun oor den aard van lyj ber p ondervinden bA niet minder den schadelijken invloed der zonloozigh id het gure natteweer dringt in al hun leden zy worden stijfen onbehaaglyk ook zij verlangen naar watzonnewarmte al is het maar een paar uurtjes per dag Zoo verhezen wij ona humeur onze werkkracht óoor deze somjierheid en de ziektekien n krjj gen steeds meer vryer toegang Geen wonder dat het aUntal zieken steeds toeneemt Doch laten wy het niet te somber inzien laten wij ons optimisme Als het kan doen zegevieren ons schikken in het Eh nu I RESTANTEN uit onze onvL nmjiiaijkc liuiiurK de lente is toch weer in juuitDchl de somberste dagen zijn weer achter den rug Laat ons dus hier naar uitzien op de spoeéÏKe komst der zon hopen hoop doet leven Groote Seizoen Opruiming PRACHTVOLLE DAMES en KIN DERKLEEDING REGENMANTELS ENZ voor nogmaals STERK VERLAAGDE PRIJZEN Ook in zwart n blauw Rrieven uft deiHofstad MCDX5 Heft ResMmtie Orkest Als de overheid zich met de kunst gaat bemoeien dan leo pt het altyd mis of lp zyn zachtst gezegd stroef en scheef HetVs nu eenmaaj zoo dat de overheid met ovT organen beschikt om de kunst naar juiste wezen te taxeeren Iets anders dan gel delijken bteun verteenen is regel met mogelyk Als ze ich er mee aat benioeien ontstaat er altiji ving Bahimann zetten van een handel een bedrijf en winkel Men kan dat fout vinden maar men moet het toch ook weer pry zen dat de werklooze niet by de pakken neer blyft zitten en op de overheidskas leeft Wanneer men sommige uitwegen gaat verstoppen dan is daarvan ook weer het onmiddellyk gevolg dat op de wegen die nog wèl openstaan het gedrang steeds grooter wordt De overheid heeft door ziJn diploma s en opleiding al tal van gelegenheden gesloten waai in zy die een uitweg zoeken welUcht een plaats zouden kunnen vinden Hoe meer men dat sluitingsstelsel gaat doorvoeren hoe ernstiger de toestand wordt voor de nog open vakken waartoe een ieder zich richt Er zyn nog wel meer bezwaren aan het optreden der overheid verbonden omdat dit altyd de situatie voor anderen ongunstiger maakt Hoevele musici zien een deel van hun recette als zy een concert geven verdwijnen in den zak van den fiscus die straks aan andere collega s van de musici weer grooten steun verleent Het ge al dat een musicus op xijn concert geld moest toeleggen alleen ala gevolg Van de fiscale hebzucht is niet zeldzaam Dit alles brengt een bederf in de werkelyko verhoudingen en is niet in het belang van de kunst Het staat heelemaal niet vast dat de overheid het beate steunt en het minder goede weert Ten slotte ziJn er de gevolgen die men niet ziet het nalaten van pogmgen omdat men weet dat zy niet slagen kunnen aangezien de concurrentie met het gemonopoliseerde door de overheid gesteunde onmogelyk ia Dit alles verwege men HAGENAAR gen dat toch ook moet worden opgebracht door hen die van de muziek niet plegen te genieten maar andere kunsten prefereeren die niet op zoodanige wy ze door de overheid worden gesteund Er zit altyd leta foutiefa in het verleenen van financieelen steun door de overheid Maar al te vaak houdt men er kunstmatig iets mee in stand dat uit eigen kracht niet kan bestaan Dat lykt nu heel fraai maar dikwijls IS ook gebleken dat het daardoor onmogelyk wordt gemaakt voor anderen om te trachten een soortgelijke instelling in het leven te roepen die wel zelfstandig zou kunnen bestaan Het gemeentegeld schept een monopolie door iedere concurrentie bü voorbaat af te snyden Juist op het gebied van de kunst ts dit gevaarlijk want monopolie kent de kunst nooit Het al te veel bemoeien van de overheid met de daden van het publiek heeft altijd ernstige bezwaren Nu hangt weer de z g Vebtigingswet in de lucht boven allerlei bedrijven Het zal daarmede wel zoo n vaart niet loopen doch we we ten dat een wet altyd scherper en scherper kan worden Het is ontegenzeggelijk waar dat er te veel Winkels en zaken zyn en dat er zonder verantwoordelijkheid telkens pogingen tot opnchting worden gedaan In beide gevallen gelukken of mislukken is er vopr de bestaande zaken een erliesje door te lijden Met het belemmeren v n de mogelijkheid om nieuwe zaken te openen helpt men wel een bepaalde categorie maar de bron van het kwaad neemt men niet weg Die bron ligt voor een deel in de werkloosheid die velen dwingt naar andere middelen van bestaan om te zien en één daarvan is het op Al sinds geruimen tjjd ia hetB l3entieorkest het voorwerp va j rfjie waarby de overheid in zooverre een partij meeblaast omdat zy jaarlijks een subsidie van meer dan Ifonderdduizend gulden aan dit oi kest geeft Medezeggenschap heeft zy echter niet in de onmjddellyke leiding en het beheer maar zy heeft macht genoeg door middjei van deze steunverleening om allerlei eischen te stellen Ondanks dit zeer hooge bedrag rendeert het Orkest niet en geiyk het oyeral gaat de harmonie wordt onmUldeltyk verstoord als de bodem van de schatkist in het zicht is Eenige jaren geleden heeft Ur Peter van Anrooy die goruimen tijd dirigent t er het byltje d w 2 deti dirigeer staf bü neergelegd en sedert dien vlot het heelemaal niet best Het Bestuur bestaande uit eenige ryke lieden handelt naar goedvinden Het zette een aantal leden van het orkest aan den dijk gaf geen verantwoording van zyii daden zocht aar een nieuwen dirigent maar vond dienniet Het is duidelijk dat toen het gemeentebestuur er by gehaald werd omdat dit met BÜ8 CH speciale Etalage Avond yn geld de baas kan zyn Het heeft geen zin alle grieven en klachten op te rakelen er is oneenigheid en nu is er een cominissie door het gemeentebestuur ingesteld om het muzikale varken te wasachen We moeten dus dit waschproces even afwachten Hoewel het lykt alsof hier een gemeentebe Kleeding i lang op het spel staat zijn er toch zeer velen die dit niet aanstonds uilen beamen Is deze hooge subsidie gerechtva ar digd We weten dat de muziek nu eenmaal de favoriete kunst is by het publiek maar toch niet zóó favoriet dat alle concerten altyd ziJn uitverkocht Het aantal geregelde concertbezoekers is misschien niet eens zoo heef groot en met ie toeneming der bevolking is dit aantal niet in dezelfde mate gestegen Met een paar duiwuid ia het getal wel geschat Gaat het nu aan een zoo hoog bedrag uit de gemeentekas daarJiHJ te leg gulden woorden Ja Ik ga mee on ho het succesook moge zijn Je vrouw blijft bij Je totden dood Het kind had de wonde geheeld die in hot hart van Hugo Safford s vrouw geslagen was Toen ziJ beneden kwam nadat zij het in zijn bedje gelegd had was er geen rimpel meer in haar voorhoofd Deftig en waardig met 3n ernstige uitdrukkilK op haar gelaft hield de Jonge Mrs Safford Lathom haar stand hoog Zelfs haar schoonmoeder moest dit In haar crltlsche momenten toegeven De douarlère kwam slechts op verzoek van haar schoondochter bij haar aan huis Er waren oogenbllkken dat Mrs Hamlyn medelijden had met de oude Mrs afford en dat zU Jessie wees op de onvrientjelijke bejegening van die dame Moeder zei Jessie Ik ken haarbeter dan u Het is de eenige manierZU heeft niet het minste spijt van hetgeen gebeurd is en als ik niet oppas zou zij mij nog uit het huis verjagen Ik züu zelfs geeai baas mogen zijn overmijn eigen kind Het zou volgens haarmanieren opgevoed worden hoewel mijnopvoeding van het kind ook wel nietvolmaakt zal zijn zal ik tenminstetrachten hem niet zeltzuchttg te maken maand naar Zuid Amerika Het schijnt dat je Engeland altijdeven plotseling wilt vcrlatgn zei zU gevat Het is een prachtposltie veronderstel Ik Dat wel maar het is een vreeselljkland Ik ken een Jong mensch die eenmooie betrekking moest weggooien omdat zijn vrouw er niet wilde blijven Maar er staat jou niets In den weg zei zij zacht Ik ken die vrouw ulet maar wie zij ook mc e zijn het was verkeerd van haar Neen mij staat niets in den weg ten minste dat geloof tk niet Maar voorden drommel Ik ga er niet heen ommezelf levend te b raven tot ik oud engrijs ben en vergeten door het eenigewezen dat ik liefheb Annabel wU jemet me meegaan Het lijkt misschienvreemd dat Ik na alles wat er gebeurdis togen Jou over liefde durf sproken Maar Ik waag het Ik heb je lief 1 Ik hebJou alleen noodlg Mijn liefde voor Jou Isgrooter en machtiger dan ik ooit gekendheb Hoor Je dat Annabel Antwoord Jeniet Zij waren daar geheel alleen en de groote takken van den ouden vijgeboom bogen zich beschuttend over hen heen Zoo was er niemand die zag hoe hij bil haar stoel neerknielde en hoe hU met van aandoening t evenide handen haar hoed afzette om haar in de oogen te zien in die heldere klare diepten die niet konden liegen Maar haar lippen spraken reeds voor hij haar in do oogen zag en het waren moer gezien en 11 ben Mgenlijk uit iultend voor haar naar Slains gekomen Lucy kleurde en sprong 2enu achÜg overeind Die SaWords waren toch eigenaardige menschen mert wist Aooit goed wat men van hen te verwachten had J ck wachtte tot zij uit het geJdcht verdween was To n zei hij Qp zijn eigenaardige korte ilianlër Ik had graag dat je dle hoed afzette Annabel ik wU Je gezicht zien En waarom vroeg Annabel Omdat ik wil wet n of Je blij benin te zien Üat kan Ik je wol zeggehk P woordde zij kalm Ik ben blij Maar hoe felij Zoo bil ais je maar wilt Ik dacht dat Je mij vergetenj was Dat weet je wel beter zei hij bedaard Je bent een vait die vrouwen die al zeker zijn van een zaak wanneeranderen menschen er nog niet op durvenhopen Het is zoo Iets als het zesde zln tuig Ik wilde dat Ik het ook gehad had Dan zou ik niet zooveel onverantwoordelijke vergissingen in mijn fcven hebbenbegaan Je hebt nog niet zoo lang geleefd zei Annabel glimlachend Je hebt nog een heel leven vobr Je waarin Je als Je voorzichtig bent geeji fouten meer be hoeft te maken Als Jack de vrouwen beter gekend had zou hij door dien glimlach en die woorden hoop en moed gekregen hebben niaar hij draafde op zijn eigen wanhopige manier door zoekend tiaar de Juiste woorden FfiüiLLETOJS Valseh Spel Naar het Engelsohr van r ANNIE S 8WAN Nadiuk vèrbpden Ik kan me voorstellen wat Je dachtomdat ik Je niet meer schreef dan dateene rtlendige onsamenhangende briefje Ik denk dat Je niet begrijpen kunthoe een man zich gevoelt na een ondervinding als die welke ik opgedaan had en 4at ik zoo vreepelljk bang was eennlepwe vergissing te begaan dat ik eenvoudig niet Ikon doen wat ik het liefstter ttrereld ifad willen doen 46 t vroeg tiet wat het was en zij hielp hem ook hedlemaal niet meende hU terwijl hij haar aankeek maar zij zat zoo voorovergebogen dat hij niets kon zien dan haar küi Slot volgtl Zoo wórden e plannen van eenjongeman altijd bedorven zei hij waiihopi Als men krijgt waar men zoonaar verlangd heeft blijkt het geenroole cent waard en beantwoordt hetheelemaal niet aan onze verwachtingen Bedoel Je mU vroeg zij en schaterlachte Ja ik bedoel Jou Ik heb al heelwat ondervonden zei hij ruw En nukomt het voornaamste want ik ga Engeland voor goed verlaten Waar ga je heen vroeg zij Ik wèl Je niet vervelen Ik kwamhet Je alleen maar even vertellen olschoon Ik het even goed had kunnenlaten geloof Ik MUn firma Attwater zooals Je weet heeft een nieuwe afdeeling geopend te Rio de Janeiro en zijzijn van plan het grootsch op te zetten Zij hebben mij de leiding rvan aangeboden E nu vertrek Ik binnen een l