Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1938

76e Jaargang Dreg Het Groene Kruis KLEIWEG 91 GOUDA TELEI 2018 Zending Zwefidsch Aardewerk Nieuw decor vuurvast Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 Thanb ook in GOUDA gQuden koets SIGAREN een fabricaat van GOUDEN kVaUteit 6 en 8 ets ook in blikjes met hoopftjn Sumatra Deli dekblad VerkriJKbaai bü de fii ma s C J HOOGEVEEN Kattensingel D G V VREUMINGEN Wijdsti aat G BAKKER Spoorstraat KENT U al HYGIDENT de nieuwe zeifwerkende Kunstgebitreiniger Moakf ZONDER BORSTELEN Uw ploot en gebit weer als nieuw en verwijdert alle vlelclten Prijs nor moie flacon 45 ets extra groote flacon 85 ets Koop nog HET BESTE ADRES voor alle Drogistartikelen heden HYGIDENT bn Thalia Gouda VANAF HEDEN EN MOmiENMIDDAG 1 UITR Dobrloopende Voorstellingen zgn CINEAC Bestaande uit TOURNAALS TEEKENFILMB KOMISCHE FJLMÜ EN WAARVAN HET HOOGTEiPUNT ZAL ZIJN NU JUICHT EEN VOLK TEVKNS DE LAATSTE REPORTAGES VAN HOE ONTVANGT NEDERLAND IN DEZE BLIJDE DAGEN ZUN ORANJETELG OUDERS LAAT UW KINDEREN IN DEZE HEUGELIJKE DAGKN MET ONS MEEZINGEN EN JUICHEN PRIJZEN VANAF 20 CENT U moet ze moeilijk én ongelukkig zien loopen K Hoe dikwüLs zijn daai de schoenen de oorzaak van Als U GOEDE SCHOENEN heeft houdt ze dan a door GOEDE REPARATIE HEEKEN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 40 prima ouderwetsch gelooid Icricr DAMES ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 20 l w z soepel sterli en üclit HKERBN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 20 DAMES ZOLEN EN HAKKEN l O ï ZOLEN GENAAID GELIJMD OF GEPEND P V d HEUVEL Burg Martenssingel i3l Gouda hoek IJSSELLAAN VEREENIGING VOQP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ 1 50 p j tevens voor echtgen enminderj k Tarief voor leden Crematie dragers enorgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 165 Inliclitingenbladen en int omtrent het verzekeringsfonds I kosteloos verkrügbaar bii de afdeelings secretaresse Fluweelensingei 87 Voor Uw Schoenreparatie Schoenmakerg H V d POOL Raam 107 109 WISKUNDE leuen Müfireboden op xMr billijke vo rwaarden voor leerllng n H S S tn Oymnaiium wor caadidatim BOUWKUNDIG OPZICOTGR enz door P S DAUVILLIER Burg Martenssingel 12 Vraag terstond Nationale Peesthymne SjJJlNU JUICHT EEN VOLK Tekst van ANNIE DE HOOG NOOY Muziek van HANS KRIEG Prijs slechts 35 cent De K R O en de PHOHI namen Nu juicht een Volk reeds in hun programma op Reeds beierden de Mokken van het oarillon van het Koninklijk Paleis op den Dajm in de hoofdstad de klanken van Nu juicht een Volk bespeeld door denbeiaardier den heer Vincent De bekende Nederlandsche zangeres Jo Vincent zong het voor de camera en microfoon van ihet filmjoumaal l Tal van musici heibben het gunstig beoordeeld als een toepasselük geboortelied een eenvoudige en gemakkelijk te zingen melodie een goed lied om in korten tijd populair te worden J BESTEL TERSTOND = 131 UITSI UITEND VERKRIJGÈAAR AAN HET BUREAU VAN ONS BLAD MARKT 31 GOUDA i Op deze teekening kunt U zien hoe mooi de wijH wordt ten Noorden van den Graaf Florisweg Het zal U niet verwonderen dat wij weer plannen voor 47 PANDgit 1 duiven voorbereiden si Pte Hi f+F Inlichtingen T DE BRUYN BurgvUetkade 55 Gouda Tel Vto i Wfijl jtii ruxia MiWBé DE KRANT die ieder leest OM T ALGEMEEN NIEUWS HET LOKAAL NIEUWS HET NIEUWS UIT DE ADVERTENTIERUBRIEK DIE KRANT HEEFT VOOB DE ADVERTEERbERg j DE GROOTSTE WAARDE DIE KRANT IS HIER DE GOUDSCHE COURANT ALTIJD ACTUEEL KOMT IN ELK HUB DE KRANT VOOR IEDER ZAKENMAN EN PARTICULIER Juist voor U die prijs stelt op betere kleeding is t meest aangewezen adres Steenkamer s Kleedingmagazijn Turfmarkt 108 Telefoon 2828 Gouda zet U lekkere koffie Maal Uw koffie zelf vlak voor het zetten Er gaat dan geen aroma verloren En neem Douwe Egberts koffie Reeds bij het malen stroomt de krachtige D E geur U tegen Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROJJD Pz Gouda Spaar DE punten verpal r bi D E koffie en thee Voor 150 punten l rijgt U bovenafgebceldcn fraaien koffiemolen toegezonden No 19641 Woensdag 2 Februari 1938 nOIIDSGHË miMiT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BBBGAMBACHT BBÖNWOÜM BODrauVTOjBOBKOOP GOÜDERAK HAAOTRBCBT MOORDRECOT MOERCAPEIAE JnBDWratKRRK OUDKRKBtK OODÏWAIHR RBBDWUK BCHOONBOVBN BTOLWDK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena ADVËBTBNTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beïooisods tot den bnonkring 1 6 r ela ƒ 1 30 elke ragel meer ƒ 0 26 Van buiten Oooda en den beaorikriiic 1 5 regels ƒ LS i r lk reëel moer ƒ 0 30 Advcrtentiën in het ZaterdagnanmMr 20 btlslaK op den prijs Uefdadicheida advertentien de helft van den pijja INGEZONDEN HEOBOjWUNGEN 1 4 regels f2 2fi elke Teirel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hoog r Gewone advertentiën en ingezomlen mededeelingen bij contract tot zeer geieduceerden prijs Groote letters © n randen worden berekeod naar plaataruimte Advertentiën Inumen worden ingeaonden door tusaohenkomst van soliede Boek mdelaren Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daaga v 6r da plaatstn aan Het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekenl te zijn it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen IBONNEMBNTSPRUS per kwartaal ƒ 2 28 per wede 17 c nt overal waar de taKMtair I r looper gesduedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 AkonnemBiten worden dagelSka aangcncanen aan ooa Bursan MAEKT 31 GOUDA a wenten en oop 8 d boekhandel en de postkantoren bureaux lün ïageHiksNgeopend van 9 uur AdminUtratie en Redactie Telef iMWm 2 6 Poatrekenlnï 48 DE TOESTAND VAN H K H PRINSES JUUANA Dr de Groot tevreden BAARN 2 Febr Hedemniddag te 12 uur verstrekte de particuliere secretaris van Z K H Prins Bernhard jhr mr C Dedel ons het volgende communiqu Dr de Groot deelt mede dat hiJ tot nu toe over den toestand van Prinses Juliana en van de jonggeborene tevreden is Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard riteitten verzocht zic naajr ée nieuwe eetzaal in de Baarnsche vleugel te begeven In deizen eetzaal heeft de plechtigheid van de geiboorte aanKifte plaats igehad De zaal ligt aan de acht€rzy4e van het pale s ei geeft een wijd uitzicht over de gazons en de vyvers onderbroken door hoog oipgaand hout van he t pat De zaal zelf is in lichte tinten gehouden lichte goï fïÜTien lichte stoffeering en een fraai ameublement waarvan de stoelen met leder eveneens in lichte kleairen Tiün overtrokken Toen de drie autoriteiten de belde ministers en de burgemeesitef de eetzaal b n nentraden waren de lichten aangestoken NV mand bevond zich in de zaal Na enkele mirtuten waditen gingen de uren open en trad Prins Bernhard binnen Hartelijk begroette Z K H d e drie heeren die Hem hun geluikwenscben aanboden met da geboorte van Prinses Beatrix Kenige ooigenblikken onderhield de Prins zich met den heeren Colija ë Beelaerts eni met de burgemeester pt zefide boen dat hij dp bp by zou gaan halen Prins Bemharrf verdween doch keerdedirect daarra terug nu m zijn jonggeboren dochter in zi in armen i en toonde haarden burgemeester Prinses Beatrix lag op if kussen van crème zijde Zy is zoo vwiaekerde de burgemeestier onjs later in een onderhoud dat wy ist heim hadden en waiarin hij ons verschillende bÜeonderheden miededeelde een flink kind 52 c M lang eni zeven pond wegende Blauwe oogen en blond haar zooals de meeste babj s zijn ook de kenmerken vara orvze jonge Prinselljkfi balby Gedurende de plechtigheid van de geboor teaangifte welke slechts enkele minuten duurde heeft Prinses Beatrix geen kikj gegeven Stil lag zü op het kussen haar oogen dicht n de7 e slechts een oogemblik opslaande te wachten in de armen van haar vader die otver Iukkig trots zijn eerste dochter aan den burgemeester en diaama ook aan minister Colijn en aan den heer Beelaerts van Blokland t xm e Het f ontroerend moment tïat op allen die er bij tegenwoorddg waren diepe indruk gemaakt heeft toen Prins Bernhard met he kind in zyn armen zetde De namen van onize dochter n Beatrix Wilhelmina Armigard Ston ierj de gezichten van de drie anderen eenigszins verbaa id bij het hooren van dien Bersrben naam die men nog niet aantrof in den stamboom der Oranje s WaarschijnUjic De Prins voeldie zich ten minste gedrongen daar eenige verklaring aan toe te De Prinses zal genoemd worden Beatrix In teëonwoorigdheid van dvjli Colijn en jhr mi F Beelaerts van Blokland heeft Z K H Prins Bernhard ten overstaan van den burgemeester van Baarn jhr G C J van Reenen in het Paleis Soestdijk aan rifte gedaan van de geboorte van Zijn Dochter De geboorteacte luidt als volgt Heden den eersten Februari negentien honderd acht en dertig heeft yne Koninklijke Hoogheid Eerste foto der jonge Prinses Een wensch van het Prinselijk Paar Het is de wenisch van het Prinöelijk Paar dat de eerate foto van de jonggeboren Prinses welke name door X K ü Prins Bernhard zelf zal worden gemaakt gratia beschikbaar zal worden gesteld voor d biraïenir en buLtenlandache pers Pablicatle zal mogen geschieden uitsluitend op normale pagina s één of moer malen in courant weekof maanidblad zoomedie in fUmjourmaala Vermenigvuldiging anders dan op normale pagina s zoomede ivoor reclamedoelein einden is verboden eveweenis het overbrengen der foto door middel van beeldtelegra fie slotte de ambtenaar van dera burgerlijfcwi stand burgemeester van Reenen Hiermede was de plechtige geboorte aangifte geëiil digd Het gemeenbeibestuur van Baarn had van de Kroon voor deze byizondere gelegenheid toestemming gekregen een speciaal register der géboorteakten in te stéllenl Dij regisiber is gebonden in zacht blaiuw linnen Op den iband st at in goud geidriikt Register van geboorte akten der gemeenite Baarn Het Tsal worden bewaard in het gemeentearchief Prins Bernhard heeft een foto van het gezelschaip gemaakt Hy vertelde daarbij ook aan den burgemeester dat hij zijai dochter reeds gekiekt had Een uur nia hun aankomst verlieten d heeren Colijn Beelaerts en van Rieen n het paleis te heeren Colijn en Beelaerts keerden onmiddeHyk per auto naar den Haag nerug Het was e n intieme dloch aangrijpende plechtigheid geweest welke op de drie auto riteiten die igeroepen waren er by tegenwoordig te zijn een diepen indruk gemaakt heeft niet alleen vanwege de groote eer i oegen Den naam Beatrix heibben wy gekoizen zoo vertelde hij alle i om de schoone beteekenis Daarna bracht Prins Bernlhard ziJn dwjht r huiten de eetzaal en gaf haar over aaneen nurae die de baby weer naar bovenbracht i De Prins keerde onmiddellijk weer in de eetzaal terug om de verdere formaliteiten der geboorteaangifte te vervullen Een aiardig moment was het toen de Prins met de baby de zaal iwdiet De minister presidieint Dr iColijï deed de deur opert en zeide daanby lachend tot dén Prins Ik mag de eerate zijn Koninklijke Hoogheid die de dieur voor Prinses Beatrix open doet Toen de Prins bij de heeren Colijn Beelaerts van Blokland en den burgemeest r was teruggekeerd werd nog even gepraat over de blijde gebeurtenis zelve Prins Belrn had zeide dat Prinses Juliana l et uitstekenid maakte en was vol lof ov r de toewijding van den dokter en de veirt leegstera Toen Werd de plechtigheid vooi een oogenblik orïdlerbrofcen door een aardig tafereeltje wat een oudJHolIandsch gebruik is en dat thans ook in ons Prittselijlk Gezin in gens Jhr Beelaerts van Blokland en teneere is gehoudien namelijk lifet aanbieden van een kopje kandeel Een lakei trad binnen en bood in kleine kopjes met Oranjespreuken er opj de geurige oudiHoUandsohe kruidenwijn aftn De Prins dronk de gezondheid van de drieaanwezige heereni waarop z de ezondheidvan Prinses Beatrix dronkeïï Na dit genoegelijk intermezzo stelde de burgemeester aan Prins Bernhard eenige vragen verband houdende met de vaststellin ivan de akte d er geboorte aangifte Daarna werd deze voor lezen en allereerst geteek nd dioor den Prins die in zijn duidelyk handschrift met de vulpen welke hij voor Fen oogenblik van minister Colijn leende teekende Bernhard Prins der Nederlanden Prins van LippeBiesterfeld Daarna teekende minister Colijn vervol Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter der Nederlanden Prins van Lippe Biesterfeld ioud zes en twintig jaren wonende te Baarn aan my ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Baarn Jonkheer Gerlach Cornells oannes van Reenen burgemeester van Baarn verklaard dat op Maandag den een en dertigsten Januari negentienhonderd acht en dertig des voormidda s te negen uur zeven en veertig minuten hem en zyner gemalinne Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau Hertogin van Mecklenburg Prinses van Lippe Biesterfeld enzoovoorts enzoovoorta mede wonende te Baarn in het Koninklijk Paleis gelegen aan den kmsterdamschen straatweg nummer een binnen deze gemeente eene pOCHTER is geboren genaamd Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje Nassau Prinses van Lippe Biesterfeld Zijne Koninklyke Hoogheid heeft Zijne Dochter aan mij vertoond Een en ander is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Colijn ud acht en zestig jaren minister van Staat minister van Algemeene Zaken wonende te s Gravenhage en Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland oud zes en zestig jaren Kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin minister van Staat vice president van den Raad van State wonende te s Gravenhage Hiervan is deze akte opgemaakt welke overeenkomstig de wet is voorgelezen Ter toelichting diene dat de twee laatste namen die der beide Grootmoeders zijn De eerste naam staat niet in wrband met eenig familielid doch is uitsluitend gekozen om de mooie beteekenis van dezen naam De Prinses zal genoemd worden Prinses Beatrix Wanneer Prinses Beatrix eenmaal geroepen zal worden den troon te bestijgen zal zij desverkiezende dit kunnen doen onder haar tweeden naam Wilhelmina BiirgemeoRtor van Reenen begaf zich om enkele miïiuoeai voor half aes gekleed in rün amtbtegewaad en met den keten om iper flu o naar het paleis De auto reed het fïOGsterhek in en de burgemeester betrad hel pal ia door d n Soestervleug l Daar werd hij ontvangen door den secretaris van Prins Bernhard Jhr Dedel en door s Prinsen adjudant kapitein de Roo van Aldeworelt Beide heeren geleidden Jhr vanRernen niaar een der zalen in het oude gedeeïte van het paleis waar ook dg hoeren Colün en Beelaerts van Blokland zich bevonden beiden gekleed in zwarte jas Hier werd een Ogenblik gewacht en toen werden d auto De bekendmaking der namen Prins Bernhard droeg zyn Dochtertje op een satynen kussen Gisbermidday om half zes heeft de vfficieeie geboorteaangifte van Prinses Beatrix ten paleize Soestdiij k plqiats had ten overi van den brups meester der gemeente Btern Jhr Mr G C J van Repnen Jn te enwootdig heid y n twee geiw m de mi irlfterpresldent Ör H Colijn en de vJcePwsident van den Raad van State Jhr Mr Bcelaerta van Blokland Sr tevreden geest is een verborgen 8chai die 7 org niet vindt nieuwe kracht geeft De met ijs ledekte Kaiserspitze breekt do helle zonnestralen die in bonte kleuren op de Rothornalm vallen Om den stollen Anncnrots trekt de wind weerbarstige nevelslulers de Lange Finger verheft zich dreigend in een valsch licht en slechts het Satanshorn ligt In diepe indigodonkere Schaduwen De Blaue Wand kleurt zich meer en meer Petra droomt Ze iieeft een dwerg meteen bult en een achthoeklgen monocle bij zijn vestje en zet hem aan een ijsreus die op een fluist blaast en een rok draagt als voedsel voor Een krakende donderslag In haar onmiddellijke nabijheid doet haar wakker schrikken Verdraaid Kunnen jullie niet stil zijn als ik Van do noordelijke helling van den Schlehenkamm is een lawine omlaag gestort en in do smalle kloof welke het Helle Joch van de Antonshoogte scheidt terecht gekomen Petra staat op eerst nog ipat traag maar dan strekt zij haar armen naar voren en maakt achter elkaar een serie diepe kniebuigingen Bij de zesde maal breekt zij haar vrije oele ntngen echter plotseling af Haar scherp oog heeft een donkere stip ontdekt Iets zwarts ontsierd de shiettelooze witte pastelglans van den I Blaue Wand Juist daar waar deze een knik vertoont en zacht glooiend naar het dorp St Valentin afloopt De stip beweegt zich zelfs tonswll In stilte neemt Grace zich voor Petra bü de eerste de beste gelegenheid dio zich daartoe biedt op te zoeken Een zeldzaam bloeddorstig mensen die meneer de griffier stoort Girsholmzacht fluisterend haar overpeinzing Maar wal denkt u van onze vrouwelijkeberggeest Of die Petra nu blasé is of een heksof wat dan ook kan me minder schelen Hoofdzaak is dat haar oor het hart deraarde nabij schijnt te zijn en dat is ongetwijfeld iets groots en zeldzaams ja dat Is een groote genade Diêter in de sneeuw Terwijl men beneden in Kaiserhof dé raadselachtige figuur der baltische vreemdelinge onder den louce neemt onderbreekt Petra aan den voet van het Helle Joch haar razende vaart werpt zich juichend in den bocht om daarna met een ruk stil te staan Dan trekt ze de zeehondenvellen over haar ski s om de steile helling te beklimmen Boven op den tweeden bergrug onder den grooten top bindt ze af gooit haar latten naast zich neer ontdoet zich van haar lederen jekker en woflen vest en wrijft haar armen flink met sneeuw In In haar rtgzak vlnidt ze appels en brood en bovendien iets vloeibaars dat scherp In de keel brandt Dan legt ze zich op h ar rug in de sneeuw de armen onder het hoofd gevouwen Het spel van de middagzon op de door sneeuw gekoel e huid is een prikVelend genot dat elke zenuw spant en het geheele lichaam ren om den eersten worp uit haar hand U moest Petra eens zien melken Voor mü zelf heeft ze met de wichelroede naar water gezocht toen ik twee jaar geleden m n huis liet bouwen Toch geloof ik dat ze den laatst n tijd wat veranderd is ze schijnt wat kalmer te zijn geworden Het niet oninteressante verhaal van den medicus wekt zoowel twijfel als verbazing al naar den aard de herkomst en de toekomst van de luisterende hotelgasten De laatste extravagance van allegeblaseerden Terug naar de natuur Ikdank je zegt Girsholm die zelf van allesblasé is Zijn ontmoeting met Petra enhaar raadselachtige opmerking latenhem nog geen rust Zou ze de toekomst kurmen voorspellen en geesttn kunnen opwekken wU de ongedurige Brigitte weten een flapper hunkerend naar romantiek en fantasie Girsholm klemt zijn monocle vaster in het oog en staart haar verbaasd aan Vierhonderd Jaar geleden zou men haar als heks op den brandstapel hebben gebracht meent dr Muschle die in het maatschappelijk leven griffier aan een klein Saksisch Kantongerecht Is En ik zou haar als vriendin willenhebben denkt eenigszins afzijdig Grace Arlen een jonge Engclsche miss dieslechts een korte trip naar Kaiserhof in St Valentin heeft gebracht Want eigenlijk hoort ze met haar vader thuis inhet Grand Hotel van het naburige An FPUILLETON jHet geluk ligrt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden i Petra Petra von Brlttlnghoff ya dat s niet met een paar woorden te ggen Een zeer uitzonderlijke vrouw n stuk natuur m n waarde Wat f Brlttlnghoffs O neen baron dan aS u beter inlichten slaat u er uw S P ö ie ïalJ cne adel Reeds ettelijke jaren woont ri TÏ zeldzame göschleaaus verre van alledaags zooals trouwens alles aan haar ik ben toevallig op je hoogte door een neef van haar die nier eens geweest is om haar terug te uuen Ik vergezelde hpm nn rUr t i f QiVordt vervolgd Het Van tijd töt tijd hield ze zich in het Witte leger op waarmee ze dan als een man en een tweede Jeanne d Arc ten strijde trok Toen Koltschek zoo smadelijk werd verraden vluchtte ze nou en toon verrasten op een goeden ochtende vreemde bergbeklimmers haar terwijl ze niet ver van hier probeerde cftn die top daar vanuit een kloof in de lucni te laten springen Verstandigheid Is nu penmaal haar sterkste eigenschap niet tenminste niet wat wij zoo onder verstand verstaan Wederom verdween ze voor een jaar toen dook ze plotseling opnieuw op engageerde houthakkers en timmerlui kocht daar hovende geheele helling tegen grof geld en het bosch er onder bovendien en in korten tijd verrees daar toen dat duistere blokhuls Ja en sindsdien heeft ze zich hier geheel en al ingeburgerd al is de toestand dan eigenlijk zoo dat iemand die toevalUg haar weg kruist nooit precies weet of hl ri u een mensch van vleesch en bloed of een of anderen boschgeest voor zich j heeft Wat O nee daarin vergiet u vergezelde hiem oFziJn tScht ch baron Ze heeft alle menschen voU f l oven zy was nog bijna n kind oP moet üi het toen de oorlog uitbrak en het bolsjewls et probeeren één woord kwaad l ch van de Koerlanden meester P tra te zeggen want dan riskeert maakte Haar vader en moeder bV r en B o de botten Als een koe niet justera hebben de oproertge Letten neer n kalven of een of andere dorpeling Beachoten Hoe zij er In eeslaaed is den onbekende ziekte lijdt dan komt jMa te ontspringen weet Ik niet Sinds stal eerst Petra en dan mijn persoonJ n is er niets in haar zoo st rk als een i e dokter WU begrijpen elkaar MiUooze haat tegen de zoogenaamde aar nog liever vermijden we elkaar öerB nfif van Europa die een t Ze leidt den dorpsstier alsof het een Bcnjite cultuurschande ongestraft toe kind Is en In den zaattijd vragen de boe