Goudsche Courant, zaterdag 5 februari 1938

kantonrechter halveerde de geldi bracht de hechtenis op 10 dagenf Wie zal dat betatóf Een 5 jarige Gouwenaar haö mT Spool straat geloopen met aan de t hand zijn rijwiel en aan de andere S een hond Toen hij een stilstaande gen passeerde had hij het verkeer In te vaar gebracht Een wlelrijder die iW hem in het nauw was gebracht door een auto aangereden en kreeg door schade aan zijn rijwiel en kleedlnt Dit wilde hij vergoed hebben De verd was een beetje doof De tkitl igenissen verstond hij niet maar tde kantomcchter hem vertelde öatliveroordeeld werd tot ƒ 6 boete albiïdigen heehtenis en toewijzing der cld sehadevardeimg ten bedrage van Sfkwam rap over zijn tong Dat kanlitoch niet betalen De man is gedeeltelijk steuntrekk IEn dan Is er niet veel te missen Het roode achterltcb De eerste proces verbalen over i niet brandend roode ichteiUchtje tot stand jrekomen De kantonrechte hooide met Ijewonderenswaardlge lam moedigheid de verontschuldigingen aan Viijwel allen beweerden dat het oxmgdijk was om al fietsend te constatwna of het licht brandt Het advies van den kantonrcchtef dan elke 50 M af c stappen voor aifc trole is zeker geen ideale oplossing l die konden aantoonen dat het licht wi i Uitgegaan door force majeur kwamen a I met een waarschuwing af anderen latgen geldboeten die varieerden tussd 1 en 2 Eén had het verbaal blijkbaar gocj bestudeerd Hij was veroordeeld om I hl geen rood achterlichtje had mast mal zim mecning had er moeten atau omdat hu geen achterllehtje had dit I lood lich uitstraalde Daar zit verschfl in De wet verplicht niet een rood ach I teihchtie maar des avonds een achtalichtje d it rood licht uitstraalt Ovf0 gens hielp deze ledeneering van deajiffl geman hem niet veel hij werd toch btboet van 66 jaai is gepasseerd Om aan dit bezwaar eenlgszins tege moee te komen is bepaald dat zoons of dochteis alp plaatsvervangers voor den ondernemer mogen optreden Indien zij naar het oordeel van de gemeentelijke commissie van advies in staat zijn het b drijf naar behooren te lelden en te bewerken Deze laatste bepaling biengt in het meerendeel der gevallen uitkomst doch diardoor wordt tevens de onbillijkheld ten opzichte van de enkele bedrijfjes waar geen plaatsvervanger aanwezig is nog vergroot Besloten wordt aan den minist er van Economische Zaken te verzoeken het daarheen te leiden dat de enkelen die door bovengenoemde bepalingen worden gedupeerd rechtstreeks vanwege het departement van Economische Zaken worden geholpen De nood dei koude grondtumdeis Dezer dagen zijn de koude giondtuin dcrs te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer J v d Voort bijeenge komen Het doel van de vergadering was te komen tot een nieuwen bond van koude grondtutnders onder den naam van Al gcmpene vereenighig van Koude Grond tuinders in Nederland Besloten werd hog niet over te gaan tot het oprichten eener nieuwfe vereenl gmg doch uit de aanwezigen een com missie van contact en advies samen te st Hen welke tot taak heeft in studie te nemen 1 of een zoo nauw mogelijk contact kan worden verkiegen en behouden met de bij de reeds bestaande bonden georganiseerde koude grondtulnders b op welke wijze In samenwerking met de reeds Iwstaande bonden de organisatie kan geschieden van de nog niet eoorganiseerde koude grondtumders c op welke wijze zoo spoedig moge hik eeh bedrijfs boekhoudkundig over icht kan woiden verkregen van een zoo groot mogelijke groep van koude grond centrale Landbouwor nisaties De aardappelre geling In de Jongste vergadering van de da gelijksche besturen der drii centrale landbouworganisaties CBTB KNBT B en K N L O gehouden te s Graven hage werd o a besloten aan de regeering mede te deelen dat de drie CLO niet ongenegen zijn de aardappelregeling over te nemen onder bepaalde voorwaar den die ter itennls van de regeering zul Icn worden gebracht Betreffende het i vraagstuk fabricage van aardapptlvlok ken werd besloten dat aan te houden tot ov r de vraag van het al dan niet overnemen van de consumptie aardap pelregeling door de drie C L O is beslist Ten aanzien van de uitvoering der Vogelwet werd besloten aan den diX ec teur generaal van den landbouw mede te deelen dat het geen aanbeveling ver dient over te gaan tot het oprlchtf n van plaatselijke contactorganen eventueel afweei diensten in verband met de uit voettng van de Vogelwet De door oen minister vsat Economische Zaken aan gewezen deskundigen kunnen de burge meesters omtrent vogelschade voorlicli ten op grond van de door deze laatsten aan den Commissarissen der Koningin te teven adviezen letrekking hebbende op het verleenen van vergunningen tot het dooden varsi vogels In 1935 is nadat een overleg had plaats gevonden tusschen de drie C L O en den Bond van Vleeschexporteurs het fonds geld voor schapen en nuchtere kalveren afgeschaft Naar verluidtts het de bedoeling het heffen van fondsgeld weder in te voeren In Friesland en Groningen zou t fonds geld voor schapen reeds weder zijn Inge steld Besloten werd hieromtrent bij genoem den bond inlichtingen In te winnen Bij de uitvoering dei steunregeling voor de kleine boerenbedrljfjes blijkt het dat kleme bedrijfjes die uit hoofde van do uitkomsten In groep B zouden vallen niet kunnen worden gesteund in dien de ondernemer de leeftijdsgrens DE SCHIETPARTIJ TF FLECHE In het Pransche dorp Fleche weigciile een 1 otrenfamihe een b 1 ist ngichuld te be talen Dt bo nn en haar beide zonen besclioten de gendarmerie die het huis mop= ten bewaken De agenten schoten daaiop terug zcoddt ten slotte een van de agenten d boerm zelf en een van d zonen werden gedood DL GKBOOBTI VAN PRINSI S BEATRIX Het comité voor volksfeesten te Den Haag legde kransen neer by de standbeelden der Oranjes De kranslegging by het fitandbeeld van Willem de Zwyger voor het Paleis Noordemde om de eigenaars te vinden men mag wel zeggen op te sporen bewijst het vol gtnde staaltjes In de zakken van een damesmantel wWd een sleutel gevonden met het inschrijft van een hotel In Parijs alsmede een kamernummer Fluks werd dit hotel gevraag te melden wie omstreeks den tijd dat de mantel ge vonden werd deze kamei betrqkken had Omgaand bericht kwam bericht in dat etn dame wonende X straat te Oslo de kamei bewoond had Een brief an dat adres en de dame bleek de eigenaresse van den mantel dien zij met bekwamen spoed terugkieeg terwijl zij paf stond van de service bij de Nederlandsche Spool wegen A ie dit bord voor zich ziet moet extra voorzichtig zijn want hIJ nadert n voorra ngsw eg óok h t verkeer tuinders in Nederland opdat een zoo duidelijk en zoo goed mogelijk gedocu menteerd overzicht den minister van Economische Zaken kan worden aange boden Met algemeene stemmen werd de com missie als volgt samengesteld W van Dok wffthoudei te Beverwijk voorzitter A P B J Duynstee gemeen teraadslid Maarsseveen secretaris G Schraiua te Sloten tweede secretaris Aan de commissie werden toegevoerd de hceren J v d Voort te Halfweg G den Rooyen te Badhoevedorp A Veltrop te Beemster en J Hogenbirk te Akerpolder gemeente Amsterdam V iNjQhA van lil y r yóórg Vergeetachtige treinreizigers Hat vergeten werd en wat wter terugkwam van links laten vóórgaan KANTONGERECHT GOUDA Knoeierlj met melk In het land van de zuivel bij uitne inendh id Gouda s omgevmg zijn er nog altijd enkelen onder die den goeden naam daarvan In dlscrediet brengen door de orgelijke knoeierijen met de melk In do zitting van Woensdag stond wederom een boer terecht die melk vervoerde die 6 11 pet water l evaite Natuurlijk wist hi i niet hoe of dat water erbij was gekomen De kantonrech ter wilac hem een handje helpen en op perdo de mogelijkheid dat het water er in geiegend zou zijn Dat was volgens vtrd ntct het gcv I geweest Buurtbe woners konden er wel een pintje hebben uitgehaald en als tegenprestatie water in gedaan hebl ien Dat klonk wel heel geloolwaardig t Gevolg was dat de ambtenaar bij het O M ƒ 100 boete eischte subs 30 dagen hechtenis De Steeds staat men weder versteld van de cijfers die beter dan wat ook de vei geetachtlgheld van het publiek demon streeren al lijken die cijfers op het oog erger dan ze In weikelijkheid zijn lm mers vergelijken we ze mot de cijfers van het aantal reizigers dat reisde dan valt ae vergeetachtigheid nog al moe In het vieide kwartaal 1937 werden op alle stations der N S als gevonden of achter gelaten aangebracht 16 704 voorwerpen van allerlei aard Daarvan werden ei op de stations zelf binnen drie dagen na i het verlies j t98 of ongeveer 361 procent j teruggegeven zoodat naar het magazun van gevonden voorwerpen te Utrecht werden opgezonden K 706 stuks Op het bureau van dit magazijn kwamen in het vierde kwartaal in 5888 aanvragen waar van er 230ö tot succes leidden zoodat In totaal van de 16 7 M gevonden voorwar pen door de goede zorgen vandeSpoor wegen 8298 stuks of nagenoeg 50 procent van het totaal wederom in bezit van de rechtmatige eigenaars kw m Ter verge lijking met het vierde kwartaal 1936 ver meldt de Msb dat in dit kwaitaal het aantal gevonden voorwerpen in totaal was 15 812 of circa 900 minder en gedu rende het geheele jaar 70 017 Betersohap is dus nog niet te bespeuren Dat men zich bij de N S moeite geeft HKT NIEUWS IN BEELD DE ONTPLOFFING TE VILLEIUIF In het stedelyk laboratorium in de ParyBche voorstad ViUejmf is door het vallen van een handgnranaat een groote hoev apnngstof ontploft 6000 handgranaten kwamen tot explosie waardoor 14 personen werden gedood 76e Jaargang Zaterdag 5 Februari 1938 mmm codmnt IIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SIÜRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ïlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ene 3it bl ad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdi en igOKKGHBNTSPBXIS per kwartmü ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar dinoi iiW P low eecluedt Franco per post per kwartnal ƒ 8 16 jiiHUwmuiten worden d geyiu aaBgenomm aan one Bureau MARKT 31 GOUDA lul msiwenten en loopor den boekhandel en de postkantoren Oue boreaal tin dageUJks geopend van 9 6 uur AdminiBtratie en R acUe Telef itenc 27 Poatrekening 48400 AUVBBTBNTIEPRUSi Uit Gouda en omstreken behoonHlde tot den bezorgkriag 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den beaorgkrmg 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 ArtvertenUen m het Zaterdagnummer 20 biidihg op deo prys Ii6fdadJ lieid8 adverteoitlea d helft van den prlJs INGBZONDEN HEDIlDEiBLINGEN 1 4 regeU ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 heoger Qewona advwtent ictn en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden pros Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kuiuien worden ingeeondeB door tusschenkorast van sobede Boek baadelaren Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daags v66r de plaatsing aan het Bureau zun ingekomen teneinde van opname veraekerd te ifln = II iDeze Courant komt in vele duizenden gezinnen Ge gariagdeerde oplage 8300 ex erre van grfriefelyk De donkere achter kamer die Höaar al te dikwyls het licht mt den winkel moest ontvangen waa een be kend ver fhynsel Hoogstens was er een somber naargeestig binnenplaats je waarop de kame I mtzicht gaf En in die kamer leefde het tanache gezin Niet zelden gaven d goederjn in den winkel bizondere geuren af die dclatmosfeer in de kamer nog slech tei maaklen Het kan met ontkend worden dat de Woningwet hier veel goeds heeft uitgeweAt tn menig gezin een dienst be wees i t een dergelijke behuizing af te keurenf Een enkel maal in de achteraf ge legen oude straten van het oude gedeelte mdtl nen dezen toestand nog wel eens te rug Imaar geleid elylt zal deze ongezonde tocs Lid toch verdwynen HelT waren mdeidaad de winkeliers die het eerst zelf de oude stad ln den steek heten en een beter woonhuis aan den bui tenkant zochten Sedert de winkelsluitmgB wet hen dwong s avonds te sluiten ia dit eldeis wonen vergemakkelykt Ook hier is het den invloed der sociale naatregelen ge weest die een gunstig effect hadden In de derde plaats is het de steeds ver scherpte concurrentie geweest die veel ver beteringen aanbracht Ala de een ging mo termseeren was de ander genoodzaakt om met achter te blyven De uitbreiding der vrywel gescheiden plegen te leven weer tot elkaai De gedeeldheid waarin we leven is m ona volk met tot een verdeeldheid gewor den in dien zm dat we in het dagelyksch leven vyandig tegenover elkaar staan Bij ona IS het vrijwel ondenkbaar dat men po litieke tegenstanders doodschiet We gaan zelfs elkaar niet om meeningsverschillen te lyf al IS dan de N S B den laatsten tyd btzig haar i eer onnationale methoden vjoi het voeren van den politieken stryd in te voeren Maar we leven wel min of meei gescheiden en naast elkaar in tal van groe peeringen Die groepeenngen worden met alleen door politieke of godsdienstige maar ook door maatschappelijke kenmerken be paald En men zou zelfs kunnen zeggen dat in ons dagelyksch omgangsleven d groepeenng naar politieke beginselen nog het rnmst tot uiting komt Wel daarentegen doet de groepeenng naar godsdienstige op vattinj en zich duidelyk voelen Vryzinnige protestanten rechtzmmge protestanten en katholieken houden zich m den dagelyk bchen omgang en in het gezellig verkeer hoofdzakelyk ieder by hun eigen groep waai by dan de rt chtzinnige protestanten van de Ned Herv Kerk en die van de Ge leformeerde Kerken nog weer ieder een min of meer afzonderlyk staande groep plegen te vorjpien Maar nog volstrekter is de af soheuling in maatflchappeluk otanUen lo al deze afscheidingen die wel in ieder land eenigszms bestaan maar m ons land zich toch wel hijzonder sterk doen gelden dreigt de eenheid teloor te gaan Maar by natio iiale feesten worden deze afscheidingen doorbroken en herstelt de eenheid zich in een gevoel van onderlinge saamhoorigheid in de voorbereiding door comitc a en by de feestviering zelve nemen allen gezamenlyk ti en vülk deel Op een Veluwsch dorp had bü deze feeatviermg een samenkomst plaats in het kerkgebouw der Ned Herv Gemeente vvaann achtereenvolgens de ry zinnige Ked Hei predikant d pastoir de oorgang r der rechtzinnig hervormden en de predikant der Gereformeerde geriieen tp het woord oerden en zanggcze schappen van de verschillende gezindten ziCh heten hooren Maar Dit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD die feestvienng ziet men een sn Qapss Nationale Feesten Ona volk heeft in de afgeloopen week m en spontane feestviering zyn vreugde uit gejubeld over de geboorte an prinses Bea Het heeft daarin zeker zyn liefde voor ie Koningin en het prinselyk paar uitge iproktn maar daarnaast ook zy n gehecht heid aan het Oranjehuis een gehechtheid lie ontstaae m dagen van worsteling en itryd aU vergroeid is met ons volksbestaan Ml die dan ook ieder Oranjefeest tot een Faar nationaal feest maakt dat is een feest lat niet alleen zyn aanleiding heeft in een fiationale gebeurtenis maar ook een mam eetatie is van den nationalen zm en het fevoel van nationale saamhoorigheid hn tiet IS deze beteekenis van nationale fees die daaraan hun groote waarde niet inkel voor het nationale bewustzyn maar ok voor onze nationale en maatschappe yke samenleving geven We behoeven ons zelven mets wys te ma n Het nationale bewustzijn leeft onder iet feestvieren en de feestvierenden lang liet altyd zoo byster sterk of om het pre iiea te zeggen de meeste feestvierenden Wider het feestvieren met of nau iet njutiouaal gabauxen dat van feestviering de oorzaak js en nog ram an volk vaderland of vorst of aan uiale waarden Z vieren feest om höt feestvieren met misschien nu en dan wan leer ze erdoor redevoeringen of iets anders lan herinneid worden op den aclitergron 1 vöii da gedachte aan de nationale oorzaak an hun feestvieren maar zonder d it de leteekenis van die oorzaak voor het natio leven tot hen doordnngt of hun natto inal bewustz jH erdixir wordt verle endigd n toch hebben die nationale feesten voor ns volksleven hun 7eer bijzondere waarde ant ze leggen duidelyk oor ieder zicht aar ven den nadruk op het nationale bc alen de gedachten ook van wie voor dat ationale gewoonlyk weinig ge Iachten o e lebben voor een oogenblik by het nati nale et het minst door d voorbereiding en dt ering ze kunnen ook een oogenblik wel werkeiyk doorvoelde geestdrift voor dat i ationale by velen wekken en het gevoel verbondenheid tot b wustryn brengen Maai vooral en daaiin schuilt myns m jiiens een der grootste zoo met de grootste waarde van deze nationale feeaten ze brengen de verschillende volksdeelen dn Een ftrachtooUe cotlectte in uitsluitend betrouwbare sloffen Prima pasvorm s het of het gevoel van saamhoongheid zich baan breekt en men gevoelt een te zyn 111 het nationale feestgevoel Dan weet men zich oen te zyn ondanks de afscheidingen van allerlei aard Dat heeft ook deze gun etige uitwerking dat de standen elkaar voor een oogenblik weer meer naderen Het i Bahin ie manifestatie van de eenheid waarvan men zich in den grond toch altyd bewust blyït Ln het is dit gevoel van eenheid e saamh origheid dat ons tot een sterk volk naakt K Brieven uit de Hofstad MCDXn De uittocht uit de binnenstad Van een B ngelsche correspondent m een onzer groote dagbladen trof ons onlangs het verhaal omtrent de verlatenheid die m het ouder gedeelte van Ixmden heerscht Al sedeit vele jaren heeft een uittocht plaats uit dit benauwde centrum naar den buitenkant der stad Het gevolg daarvan IS veel grootei dan men op het oog zou vei moeden B jna een millioen menschen zyn geleidelyk uit dit gedeelte vertrokken om dat aan den rand in de voorsteden veel ge nefelyker woningen zyn te vinden Het gevolg daarvan ia vooral zoo ver gaand omdat tal van gebouwen daardooi ook buiten gebrmfc moettêen wojréen gesteld De winkels verloren hun gereg elde klanten voor de scholen zyn geen kinderen meer aanwezig tal van kerken de correspon dent schatte alleen het aantal van deze op f wel een honderd trekken geen hoorders meer Voor die gebouwen winkels scholen en kerken zyn geen gegadigden meer om ze over te nemen en zoo staan zy daar dan verlaten Hetzelfde proces zy het dan op veel kle ner schaal maai m wezen volkomen idei tiek kunnen wy in onze atad waarnemen h enig verschil maakt het vfel n 1 dat hier ii spoedig aan afbraak op groote schaal is begonnen ten einde betere verkeerswegen te verkrygen Het zou echter wel eens zeei mteress int wezen als men eens kon nagaan hoeveel menschen vyftig jaar seleden bin nen de toenmalige stad woonden en hoe velen er thans m dit gedeelte nog over zyn Het z u spoedig blyken dat ettelyke dui zenden ei uit vertrokken zijn Jht op zich zelf heeft een diepgaande verandenng ten gc olgp In dd eerste plaats zyn het de winkelier geweest die zelf het voorbeeld gaven van uittocht naar de periferie In overoude ty den woonde ledcic winkelier m ayn winkel althans er achter of er boven Prettig was dit gewooniyk niet want de behuizing was winkels deed heel wat woonhuizen verdwy nen en ook hierdoor werd het proces der Wat in Londen met het geval schoot te zyn 18 by ons wel gebeurd de oude niaga zynen jyn m het centrum gebleven tn ala winkelcentrum ib het juist tot een mfuwe ontwikkeling gekomen Ook de theat a cafes en hoteU blyven alle op de oude plaats al trachtte men in de bmtenwyken daar eigen centra te vormen Stop dien hoest welke U overdag kwelt en s nachts belet te slapen Stop dien hoest diract maar bedenk dat die hardnekkige hoest buien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig en do Itreffend werkend mid del de meuwe versterkte Abdijsuoop AbdUsIroop in van u ia een natuurtijk krulden midiiel berei 1 ui üe beproefde eenceakruiden welker verrnssei ift warking op aal doeningen der ademhalliigs organen wordt prke d en geroemd Büvendi h e htor is In fle nleuwo AbdUstroopnu nog loege gd de krachllgste hotsl bedwingen de tof welke er Ijettaat na neUjk de code nc De I e we verater te Akker Abdljalroop ver eeniRi d ia n i ln iM de zachte maar grondige werking der geneeskruiden en de snelle zcop kraehllge werking der codeïne en daarom noemt men Ahdijstroos s Werelda beate Hoeat siroop AKKER s versterkte ABDUSIROOP Flacon 90 et f l tUi f 2 40 tiJO Overat verkrijgbaar Hoe groot r flacon hoe ToordeeUger het gphr lit Met dat al is het karakter van onze oude stad volkomen gewyzigd en nog steeds gaat de evolutie voort Het een voor het andere na alt elk pratiirisch huis waai aan dik werf een belangrijk stuk historie van ons land 1 verbonden ten prooi aan deze om wentelmg Naar mate dit proces zi h uit bi idt versnelt het tempo Zelfs de gezan ten van andere landen zoeken hun heil m de vlucht en Juist dezei dagen meldden de kranten dat Beigie een groote viUa op Zorgvliet heeft gekocht om daar zyn lega t e een onderdak te geven Jarenlang was leze op den klassieken Vy erberg geves t gd van waar ze reeds verdween haar huis ovei latend aan een bankbedryf Van de vele g zantsehappen lie eertyds diar gevestigd Waren is aïlee het Thiitsclie nog geble en Op het Lange Voorhout eens de voor nidmste pi k van den Haag met een we 1 Uieiutatie hangt nog een historische bfeer omdat de buitenkant der oude woon huiaen dank zy de monumenten wet is ge handhaafd mnai achter die gevels is van 1 et oude klassieke met veel meer te vin I n Liltl ant niet van de sfeer Er zyn boe k n en eethuizen muziek en bndgegele nheden er zyn kantoren en showroon s te nden er zitten ambtenaren op bureaux c 18 zelfa een zy het dan heel deftige kleer d ker die er zijn affaire dryft De gra en baronnen en jonkheeren zyn verdwe en en hun geest is er niet meer s A ond3 Wand omhoog geklommen Plotseling splijt deze vaneen en uit het binnenste van den beig treedt een hooge gestalte naar voien in een zUvqien wapenrusting en omstraald dooi een groenachtig licht In de halt opgeheven rechterhand houdt de gestalte een kïopip aarde 7wa re vette vruchtbare aarde Met de lln 1 kerhand klapt zij het vizier omhooB door den berg trilt een geluid als van een vioolsnaar Dieter blijft als aan den grond geaa geld staan het verbaast hem niet als j de zilveren verschijning met een majes j tueus gebaar de aardklomp met een boog achterwaarts werpt Het klinkt ils een paukenslag Waarom viaagt Dieter zich at Diep in hein brandt het verlangen de leden te weten van deaen merkwaardigen worp In het onbekende En met deze vraag ontwaakt hij Een oogenblik zit hij verbaasd op den rand van het bed terwijl hij zich de oogen uitwrijft Slechts langzaam keert hij tot de werkelijkheid terug Wat is er gebeurd In zijn gedachten hangen nog vaag een paar herinneringen die hij krampachtig tracht vast te houden Raadselachtig maar toch vol van beteekenis lijkt hem de droom die zijn ontwaken vooraf ging Door het kleine ruitje blijft Dieters blik pen oogenblik gericht op den Kaï zerspitze die reeds in rooden gloed staat Dat doet hem denken aan den tijd Haastig zoekt hij an horloge Acht uur al acht uur pas In enkele minuten is hij gekleed dan gaat ik kon toen nauwelijks praten M n moe dei vond wpei een betrekking als leer ares op een meisJeskostMhooL Vprig Jaar I herfst heeft ze ontslag genomeii 1 Eenvoudig en sltchts als terloops noemt Dieter de feiten Voor Petra echt el Is dit voldoende Als Dieter zwijgt zegt ze Ik zie alles Ook wat Je me nietvertelt hebt En meer don je weet I Na een oogentillk gaat ae plotseling i rechtop zitten neemt Dieters handen die ze nauwkeurig bekijkt in de hare en vraagt En Jtl Wat doe jU eigenlijk Hoesta jij daarbuiten ln die wereld waar Jevandaan komt Ik sta helaas nog lang met voorioopig krabbel ik nog maar zoo n beetjemee Maar ik wil over mezelf vafldaagniet spreken Er is ook maat weinig vantö vertellen en dat welnlgje is nog teveel als ik het zeg Petra staat op Ik ga nog een korte wandeling maken Onder die vachtdaar Is een bed Straks zal Ik ln de kamer hiernaast wel een slaapptoat voor me elf gereed maken Goeden nacht Die ter Dank je Petra Goeden nachtZe geeft Bollman die haar volgen wil n wenk te Wijven Meter legt zich op de teem aangewezen plaats ter luste en vrijwel zondci overgang valt hij spoedig ln oen diepe droomlooze slaap Een zeldzame ochtend Dieter schrikt Voorzichtig ts hU langs den Blauen iets dergelijke voor den wil en haar neus is bij de vleugels even fijn goteekend als die van Meter Onderwijzeres Ooed geraden Kom eens naast me zitten liom JU bij mij Ik mag graag vanhier door het raam kijken Wat is datvoor een stcrrebeeid daar boven de Kalserspltaie De Orion zegt Petra terwijl zenaast hem op de vacht hurkt en haarhoofd tegen den houten wand achterhaar laat rusten Ze sluit haar oogen Vertel me eens wat van je moederen van je aelf En Dieter vertelt terwijl WJ onalge broken naar het sterrebeeld daar boven de Keiserspitae staart Ze heeft haar ouders vroeg verioren Een tante heeft aich over haarontfermd maar daar moet zij een hardejeugd hebtien gehad Ze spreekt er zeiden over Slechts af en toe als ze ietsverschikkeiljks leest of ziet zegt ze metals bij tante Marguerltte Maar ze wisttoch door te zetten dat ze op de kweeksehooi kwam en onderwijzeres werd Zehield zich altijd zeer afzijdig Of de kinderen van haar hielden weet Ik niet Zewas te ernstig te zeer ln zichzelf gekeerdmet buien van zwaarmoedigheid ea nxelaücholie Later veranderde dat plotsellng Ze had vUf Jaar schooldlenst achter zich toen haar het verlangen naareen eigen kind t machtig werd Zoozeerwas het haai om dat kind te doen datze haar man vergat Na een kort huwelijk van enkele jaren stierf m n vader Die niet uil aUes lecren wU wil In het ItehMI niet leeren BEETS FEUILLETON Het geluk ligt in de sneeuw Een Wlnteraportroman van PETER KRAYENBOHL Nadruk verboden Pettd zit op een voeteobankjB bU de 1 1 met haar rug naar Dieter ea staart la den laaienden gloed Op een Waak ln den hoek brandt een kleine WWJleumlamp met een blikken reflec t Door de kleine rulten glinsteren de ren ln het duister van den mldwln iMht Het Is nieuwe maan Is Je vader dood Dleter zwijgt zijn bUk Isop Petras rug j wstlgd Ze Is te vertrouwen denkt hlJ nochtans Op Petras bruine hals ligt e n rose loed de weerschijn van het vuur ln ten n ard ze steunt haar ktn ln de hand Dieter haalt zUn portefeuille te voor schijn Dit hier is mn moederPetra legt de foto op haar knie Hel het portret van een vrouw over de Vljltlg Het haar 1 geiteel Us ala de aacft van Undenhout Een zea ernstig ietwat breed gelaat 7onder één rimpel not gelaat van een zeer evenwichUg metiech Het voorhoofd toont een onge one reinheid van geest de kin verraadt hii mai buiten om gezicht en armen met sneeuw af te wiijven Herhaaldelijk ethtei keeien zi n gedachten terug naar do fantastische verschijning in zijn droom zoozeer nemen zij hem ln beslag dat ze hem van zijn daden afleiden Peinzend staart hij vooi zich uit zonder iets te zien tot hij zich eindelijk met een ruk vrij maakt vin het fantoom en zich vastberaden in de werkelijkheid werpt Daar voor hem ligt ln al zijn pracht het panorama van een v lntersch berglandschap overgoten dooi de gou den stralen vin de ochtendzon Hij rekt zich ln zijn volle lengte uit en vult z n longen met de zuivere v in vorst doortrokken winterlucht Het Is of de schPipe punten vin de Schlehen kimm tot m z n botten doordringen De Annenfluh steekt zijn ronde kruin door den wazlgen ochtendnevel de An tonshöho verheft zich dreigend als de vuist van een reus onweerstaanbaar lokt daarachter het glhisterende Satans hom en op don Blauen Wand ligt een rust ademende glans In het dal beneden hem ontwaart Die ter de hulzen van St Valentin als tot een vraagteeken gerangschikt Er glijdt een schaduw over zijn gelaat dan gaat hlJ naar de hut terug Petra roept hij zachtjes Geen antwoord Petrai heihaalt hij nog eens Ietsluider ditmaal hoewel hij reeds weetdat het tevergeefs is i Wordt vervolgd