Goudsche Courant, maandag 7 februari 1938

BIJ k 62 Hippodromei G R A T AUeen van VRIJDAG 4 t ni DONDERDAG 10 FEBRUARI a s ZAAMSCHE BESCHUIT p gioote rol 7 Ct APPELSTROOP p K G buB 82 HEERLIJKEJAMS = P pondspot 81 FIJNSTE GOUDSCHE KAAS p pond 42 38 GELDERSCHE WORST p pond 65 ZUIVER HUNDVET p pondspak BAK en BRAADVET p pondspalc PBIMA TARWEBLOEM A p pond 15 13 11 ZELFRIJZEND BAKMEBL p pondspaik ITVj HAVERMOUT p pond 15 12V4 RROINEBOONBN 15 12 10 SCHIJFJES APPELEN 30 STUKJES APPELEN 38 AERIKOZEN 58 48 ROZIJNEN zonder pit 32 25 20 ONZE BÏJKENDE 2DAAGSCHE Alleeii Vrijdig en Zaterdag Afgehaald uit de winkel BOOMSCHORS CHOCOLADE p Pond van 81 voor 25 ct PRIMA BOTERHAMWORST p VS pond 20 STfiÓOTBUSJES SPECERIJEN voor 25 Peper Nootmuscaat Kaneel Albert Heijn MAAKT GOUDA I i 8TEËNLAND Afd Banketbakkerij WEEKRECUME van 5 FEBRUARI t m 12 FEBRUARI geven wil in onze winkels 1 2 POND GES SPRITS VOOR 15 Ct Probeert eens onze heeriyke Bknkèt en Koeksoorten teg en onderstaande lage prüzen DAGELIJKS VERSOH BITTEKKOEKJES 20 ets Vi POnd AM KRANSJES 20 STERKRANSJES 2 AHNH MEISJES 2P WEESPERMOPPEN 25 BRIJHS BANKET 25 WELLINGTONS 25 HAZELNOOT BANKET 25 KATTETONGEN eer Ucht 25 UTRECHTSCHE SPRITS 25 ORANJE BENADEES 25 ORANJE STERREN 25 r BOTERBIESJES 25 i t Grpote sorteering Fantasie Taarten in prflzen vanaf 35 50 ets en liooger vcipakt in luxe doozen Rcsthikt voor alle Kelcsenheden STEENLAND s BAKKERIJ en IHBBBIIiWNHa KLEIWEG 81 WALVISSTRAAT 12 j v GOUDA kteiwes 20 Tel 285 i OFFICIAL FORD DEALER FORD LUXE AUTOMOBIELEN 60 en 85 P K FORD VRACHTAUTOMOBIELEN wielbasis 3 35 M 4 M en ÜTO M üit voonaad leverbaar LANGDURIGE GARANTIE PRIMA CONSTRUCTfE IN HET GEBRUIK HET VOORDEELIGST BU voldoende deelname zal de COCAM binnenkort een Cursus in het Autogeen Lasschen en Snijden te GOUDA beginnen kosten bediagen ƒ 30 en ƒ 35 Deelnemers kunnW inlirhtingen bdwmen en zich aanmelden btj W MUn beek V Alphenstraat 68 Gouda Dinsdags Donderdags en Zatvrdags na 7 uur W J Vis te Mnordreoht en B v d Berg te Beijersche Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda B NANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN BIOSJES DADELS STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN BLAUWE URUrVEN TAFBLPEREN = TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARIJNEN GR A PE FRUIT OUDSTE ADRES VOOR OPGEMAAKTE FRUITMANDEN f BIJKGKOENÏEN van piinia kwaliteit tegen scUeip concuireeienUe pryiien De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD TSLEI SSIC LAÉGK TIEKDEWÏG 27 ZU WA5CHT IETMEER 1 DAT DOET DE VELOVASCHMACHlNE I Vr8a4rt gratis proefdemonntratie bQ Ü ÏSmM i Velo Waschmachine MtJ f Hoofdkantoor Barendreeht MEBR DAN 100 FIUAtÈN IN NEDERL £ No 19645 Éteiinile 19M Ma andag 7 Fe bruari 1938 76e J arg ang Vanaf Vrijdag 4 tot en met 1 Fel FRED ASTAIKE en eiNGER ROGERS lii Gezien de enorme WE DANCE BIJPROGRAMMA TOEGANG lEDERBN LI ZONDAGOCHTEND lujo MENSCHEN S MOKKEM ATTENTIE In ledere vooistelling de ima BeHwker nter een paar Rftu SCHAATSEN CADEAU boden door N V IJZERHAMa P ROND Pz Zeugestraat Ook U kan de IMste Bezoek H NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK of 100 cent BKBfiAlffl ACBT BPMWWQüpi BODKSAVBN BOSECXMP GOODBKAK HAASmECHT MOOBDRECHT MOERCAPELLE jOEUWraffiBBK OÜMSKBRK OCJDBWAnR RSK7WUE SCHOONHOVBN 9T0LWOE WADMNXVEEK ZEVENHUIZEN ena Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen Een half pond Btjzonder Fijne Biscuits f t ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot dra bexorKkring 1 5 r g l £ ƒ 1130 elke r gel meer ƒ 0 25 Van buiten Goud en dien bezorgkrlng u rege ƒ iJi i elkt regel meer ƒ 0 30 AdvertenÜën in het Zaterdag nummer 20 bljalag oip den pr js Laefdadlgheida advertentiën de helft van den prijs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar dp bezorgin per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelijkB aangeDOTOen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze ag enten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ziJQ dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Bed tie Telef ntemc 2745 Postrekeninit 48400 INGEZONDEN MBDBDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpajpna 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geieduceerdea prjJB Groote letters en randen worden berekeind naar plaatsruimte I S Advert ntiën krmnen worden ingezonden door tusschenkomst van oliede Boek h jindelaren Advertentiebureöux en omse agenten en moeten daags vóór de plaatsinii aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn De eerste Foto s van Prinses Beatrix 27 24 52 37 9 13 9 8 26 29 32 19 WOENSDAG 2 UUR MATINEB voor lederen leeftüd met Bolschaataviiuattraclie n SHALL WE DANCE Prinses Armgard en Prins Aschwin Zondagochtend naar Duitschland vertrokken Buikgordels CorsetfÜ Breukbanden Elastieken Kousen enz Leveling aan de Ziekenfondsen Desgewenscht bezoek aan huig MEJ VERKERK KLEIWÉGSTRAAT 6 8 TELEF 2166 GOÜDi Inpfang Sport en l g rwiirenzMk De geboorte aangifte te Soestdük Prinses Armgard is Zondagochtend vergezeld van Prins Aschwin per trein van het station Baarn naar Dultschland vertrokken t rlns Bernhard heeft hen uitgeleide gedaan H M de Koninginn maakt een fietstochtje Daartoo aangelokt door hot fraaie weer heeft H M de Koningin Zondagmiddag te ongeveer half drie een fietstochtje gemaakt in het park van het paleis Soestdijk en in het Overbosch PIcchtiffe hoogmis ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix In de R K kerk aan de Parkstraat in Den Haag heeft Zondagmorgen monseigneur J M van der Tuyn ter gelegenheid van de geboorte van H K H Prinses Beatrix ecu plechtige hoogmis gecelebreerd WISKUNDE letsen aangeboden op zeer bÜl tm waarden voor leerlingen H B 9 i Oymriaaum voor candidatea BOUWKIS DIG OPZtOBTEB ai door P S DAUVILtffl BurÉ Vtsrtenssingel 12 GOEDKOOPER TEL 2855 I HET LEVEN MARKT 51 In verband met dezen pleqhtigen kerkdienst was het altaar op bijzondere wijzo met palmen en bloemen versierd In het priesterkoor woonden verscheidene autolitolten de hoogmis bij Het waren de ministers mr M P L Steenberghe Cr J I M Welter en mr C M J F Goseling de staatsraden prof mr P J M Aalberse en mr dr D A P N Kooien de voorzitter van de Tweede Kamer mr I J R H van Schalk voorts de luitenant generaal P J van Munnikrede de geneI raal majoor jhr J T Alting von Geusau de kapitein ter zeer L A C M Doorj man de hooldaalmofzenlcr van leger en vloot monseigneur J J J Noordman liet lid van Gedeputeerde Staten van 4r + iïöi J L E M von r Fl nne de wethouder van s Graven hage ir L J M Feber prof mgr P Groenen en het volledig bestuur van het Comité Katholiek s Gravenhage I KINS BEIlNlTVRD MKT H H PKINSES Deken Van der Tuyn werd geassisteerd door den kapelaan Jacq Schmidt als diaken door den kapelaan L J Stolwijk als süb diaken en door den kapelaan Van den Oudenhoven als coremoniarius BKATRIX K STATIEKLEEI Dit statiekleed werd voor de 2e raaa gebruikt voor het topnen van een Prinses bij het opmaken van de akte en werd nu voor de 7e maal gedragen uitsluitend door priiises seh uit zeven generaties Het lïBor bracht ten gehoore de Missa In Honorcm Sanctae Trinitatts van Hu bert Cuypers de geloovigen zongen de vaste Gregorlaansche gezangen Na de hoogmis zong het koor het Te Deum van V Gollcr waarna de plechtige hoogmis werd beëindigd met het zingen van hei Domine Salyam Pac Reginam Nostram Prinses Juliana en Prinses Beatrix maken het zeer goed Aangezien het met Prinses Juliana en Prinses Beatrix nog steeds alles laar wensch gaat zal er in ovörleg met Dr de Groot de eerstvolgende dagen geen officieele raedadeeiing worden gedaan JHK MR I B1 i L KÏ S van blokland dr H COLIJN en J KÏ C C J VAN REENEN BIJ HET TEBKENEN DER AKTE VAN GEBOORTEAANGIFTE Waak over u zelven en arbeid steeds Lan u lelven door Frledrlch den portier aandienen Deze verdwijnt en keert spoedig terug met meneer Hohrain Waar blijf Je jongeman De cursuszou gisteren al beginnen treedt deze Dieter Ietwat onhebbelijk tegemoet enspottend laat hij er op volgen t Was zeker nogal gezellig bij dieJongedame daar boven Dieter voelt een felle woede in zich opstijgen het liefst zou hij den dikken waard tegenover h een slag in het gezicht hebben e ven Hij laat het echter bij een minachtend gebaar en een wegwerpende handbeweging De cursus begint vanmi Idag omhalf drie Waar is m n kamer vraagthij zeer uit de hoogte Nou die schijnt het ook naar t hoofd gestegen te zijn denkt Hohrain Meneer Prausnltz heeft kamer 27 De portier neemt I ieter s rugzak en gaat vooruit U moet ook de mper gevorderdenvoor uw rekening nemen Gugelhofer isziek geworden Ik weet er van zegt Dielfer kort Komt u zoo gauw mogelijk beneden Ik wou u aan een paar gasten voorstellen roept Hohrain hem nog na In de nuchtere hotelkamer nr 27 laat Dleter zich op den eenigen stoel van het bescheiden meubilair vallen en eenige mialuten lang staart hij oor zich uit Hij voelt hoe de laatste herinneringen aan zijn ontmoeting met Petra langzaam vervagen om plaats te maken voor een heimelijk gevoel van beklemdheid en teleurstelling Dleter is te eerlijk tegenover zichzelf om niet duidelijk te besieffen dat hij deze ontmoeting als een geschenk dient te beschouwen dat zich niet voor de tweede maal zal herhölen I Hij gaat naar beneden en vervolgens met Hohrain achter het gebouw Daar Is een geweldige veldslag aan den gang Baron Girsholm vecht wanhopig tegen Brigitte Clamor en haar talrijke aanhangers De door vele menschen vertrapte sneeuw g eft prachtige harde sneeuwballen do baron wordt door een waar trommelvuur bestookt en begroet den deus ex machina met een om hulp smeekend Hallo I Dleter verheugd over deze gunstige afleiding werpt zich onmiddellijk op de ongedekte flank van den vljandelijken I troei en binnen eenige minuten eindigt de heete strijd In remise I Hohrain treedt buigend op den baron toe en tracht Dleter In diens gunst aan te bevelen maar Brigitte neemt hem j en haar schare vereerders In het wljnrestaurant Dleter tracht zich tevergeefs te verzetten zijn hoofd staat iet naar lawaai flirt en cocktails maar tegen Brlgitte sconsequente extravangence helpt geen verzet innerlijk is hij trouwens wel ge neigd zich aan zijn nieuwe omgeving aan te passen liefst spoedig en zoo mogelijk pijnloos Bovendien zal het zijn nieuw emplooi zeker geen afbreuk doen als Brigitte Clamor hem haar gunsten sclienkt Ën dat doet zij onmiddellijk bij de eerstede beste gelegenheid wei wat te rUke lijk naar Dieter s smaak maar hij moettoegeven dat zü daarbij binnen de per ken der welgevoegelijkheld blijft i Dleter is geen nieuweling Hij wed van j St Moritz Schreiberhaus en Silvrettahoe snel de stije Britten en de gereserveerde Hollanders en de gesloten West jfal s ontdooien en hoe graag de bandender conventie Ifi de wintersche vrjjlieid worden verbroken Weliswaar treedt aarbU nog el eens wat twijfelachttgs iaan den dag maar daarnaast openbaren jzich ook andei o verborgen eigenschapen kameraadschap wederzijdsch vertrou wen en oprechtheid ook tusschenman eii vrouw Vooral in St Valentin en de naburige kleine wintersportplaatsen waar men niet zooals elders alle moge lljke moeite doet de zuivere winterscheatmosfeer door mondaine genoegens te bederven Nochtans kan Brigitte zich zeer mon dain voordoen Het staat haar even goed als het tegendeel zij weet het en slaagt er telkens weer in haar tijdelljken partner daarmee in verrukking te brengen Haar onberekenbaar steeds wisselend temperament pwerkt irriteerend op onschuldige naturen meer ervarenen echter weten dit ongewone zeer wel te waardeeren eni afgaande op den drom van Brlgitte s vereerders is hun aantal niet gering Ja Brigitte is een vlinder zij fladdert van den een naa den ander haar vleugels zijn vol raad selachtlge figuren maar nergens toeft zij l ng Thans voelt zij zich tot Dleter aange trokken en hij laat zich haar belangstelling om verschillende redenen gaarne welgevallen In geen geval wenscht hij thans reeds als spelbreker van wie dan ook op te treden Ondanks zijn jeugd heeft Dleter eep helderen kUk op menschcn en toestanden Het ontgaat hem niet dat de schijnbarrf lichtzinnigheid van deze vrouw slechts als masker moet dienen voor diepere gevoelens dat er momenten zijn waarin haar vleugels krachteloos neer hangen uren waarin zij zich ten prooi weet aan een moeilijk te bestrijden zwaarmoedigheid en een diepe melancholie Terwijl zij praat en Schertst plaagt en lacht en haar pijlerf op den nieuwen haar zichtbaar sympathieken partner b1vuurt glijden Dieter s jonge vrijmoediae oogen over Brlgitte s gelaat en figuu een onwaarschijnlijk klein gezicht met smalle wangen en onrvistige barnsteenkleurige oogen omlijst door een dichten koperrooden haardos ongelooflijk smalle heupen en in opvallende tegenslelling daarmee zeer krachtige armen en beenen Dleter bemerkt dat haar dwalende blik steeds weer een bepaald f unt zoekt om dan met iets afwezlgs eenige secon i den lang daarop te blijven rusten Hev Is Girshoim die half met den vus naaf baar toegekeerd onverschillig op een hooge fcruk tegen de bar leunt en lusteloos aan een Manhatten cocktail nipt Wordt vervolgd FEUILLETON ïet geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBtiHL Nadruk verboden Ook Bollman s plaats teeg bij de haard is Dieter vindt zichzelf eenlgszlns bela leiijk Het is alsof hij zich Verbonden Jjant met Iets dat er niet is Hij aoekt n spuuen bij elkaar sjort zijn rugzak en gaat naar buiten Aarzelend en behoedzaam duwt hij de njare deur m he slot met eenigen SZ Ï 1 e e hut Iets be jrükers achterlaat dan alleen z n JP dien hij naar hij pas later bemerkt B wtt vergetenIn te pakken Traag bindt hU zijn ski s onder ffl T i P den Annenflun Staat Petra ïn 7 voeten Beiden w suue getuigen van D eter s Vertrek et een vastberaden ruk m hij zich hl v art gaat het msf M scherpen bocht jwt hij langs den rand van hot bosch 4ar P t hij rakelings lanlft L Uitgelaten gezelschap en Wvl Plotseling voor den smake 1 T er i r Kaiserhof er bindt zijn ski s af en Iaat zich Na den kerkdienst verzamelden de geestelijken en dfr genoodigden zich in de pastorie waar men nog eenigen tijd bijeen bleef Eveneens ter Gelegenheid van de geboorte van H K H Prinses Beatrix is g isteren in alle katholieke kerken van de residentie het Te Deum gezongen Roos Prinses Beatrix Z K H Prins Bernhard heeft Zijn goedkeuring verleend aan het geven van den naam Prinses Beatrix aan een Wat n Pracht btti zegt ieder die hllLLE s fraaie Herinneringsbus heeft gezien Een sieraad voor Uw tafel een zacht crème beschuitbui met de origineele Prinselijke wapens in fraaie kleuren Bestel nog heden bij Uw leverancier 25 C€nt met n groote rol HILLE s Beschuit erin c HILLED hW XiniU