Goudsche Courant, dinsdag 8 februari 1938

l I Ooustoit voor zijn recoi dvlucht I opgeétegen De vilder Clouston die een ni uw record wil vest Oi over den afstand E nge and Nieuw ZeelanÜ en teiw is ZondagmoBKCn versrezeld van den Londenschen journalist RiclcettB van het vliegveld Grai eSend op e Art 68 Arbeidswet D B te Gouda f 1 50 sub l d h Art 3c Rustdagbesluit T P van L te Gouda 25 sub 5 fc h Art 7 Vfinkc sim lrtgswet H V te Gouda t 4 sub 2d h D v B te Gouda ƒ 5 sub 2 d h Art 59 M en RRegl J A W te Boskoop ƒ 1 sub 1 w t W B te Bleiswijk 2 sub 1 d h J A T te Wveen 2 sub ld h J R te Looplk f 2 50 sub 1 d h en 1 50 sub l d h Art 58 M on RRegl J R te Looplk M sub 1 d h Art 435 W v S A A C B te Jaarsveld 10 sub 4 d h trt 62 A PV Schoonhoven K K te am f 2 50 sub 1 d h Art bl AP V Schoonhoven H V te A danb 2 50 sub l d h Art 453 W v S W v D t Ouderkerk 5 d h Art 2 sub I A Regl Vervoer Spoorwegen D A V d B te Gouda f 7 50 sub 3 d h Art 2 Melkbesluit J S f Zwammor dam f 50 sub 10 d h Art 38 Melkbesluit J H Ic Reeuwijk f 3 sub 1 d h Vestijrin swet Kleinbednjf De cursus tot het verkrijgen van een diploma voor afgemeene Handelskennis vooi dea Middenstand te Gouda ingesteld door de Goudsche Winkelier vereeniging tezamen met dp Christelijke Winkeliersvereeniging zal thans apoedig een aanvang nemen Be Ëï Vekingeft worden gevoerd met verschillende leeraren Formulieren voor deelneming aan de en cursus welke t verkrygcn zijn bij d heeren J Hulleman Kleiweg Balt de Jong Oosthaven K Korf firma Zagl Markt en Wagenaar directeur Middenstands Banlfc Oosthaven alhier zijn Am ï verschillende middenstanders en zoons en bedienden al gehaald en ingevuld Dj meening bij velen is dat de eerst cursussen wel soepel zullen zijn wat ook wel zoo zijn zal van daar dg vele aanvragen doch dat later de exameneischen veel zwaarder zullen worden Toch zullen er ookTiijn die denken t zal zoo n vaart niet loopen i Jullen later voor groote moeilijkheden komen té staan De Vestigingswet omvat in haar werkingssfeer do Middenf tanders Hieronder wordt verstaan de maatschap lijke groep vam neringdoenden en ambacl patroons Voor bz groep welke de laatste jarenlin t bijzonder een zwaren strijd om j het b3 aan hebbem moeien voeren is de wet in April 1937 vastgesteld n zal zij voor de verschillende takken van bedrijf getden Daarom is het beslist noodzakelijk voor patroons en tsekgnistige patroons of zilins van patrooms ei bedienden zich ten e j digste nog voor e cursussen o p te geven Wie dic bordvoer zich zf tmo extra voorzichtig zijn want hij c nadert n voor vrangsvireg 6ék h t vcrkéar v n Mnki latM vóórgaan ging van hot ideaal Latynache en Christelyke beschaving werd hij legionaris voor den antibolsjewistiflchen stryd in hf=t Spaansche hichtn in GEMENGD NIEUWS Be verloren bril Een staaltje aii spoed service bij de Spoorwegen Een reiziger wonende te Hengelo vertelt in het maandblad der NS een aardig staaltje van spoorweg service Hijwa op zijn terugreis van Hengelo enreisde via Zutfen omdat UÜ In Goor e ntrein wilde overblijven Toen hij In Arnhem was overgestapt kwam hij tot deteleurstellende otildekking det hij inden Diesol die hem tot Arnhem gebrachthad zijn bril had achtergelaten InZutfen waar hij even den tijd had deedhij hiervan mededceling onder opgaafvan zijn adres Men beloofde mdjcn gevonden zoo sp e iig mogelijk opzending Dat dit Inderdaad zoo spoedig mogelijkzou zijn had hij met het grootst mogelijke optimisme nfet kunn vermoeden Om kort te gaan aldus de reiziggr watmij nooit gebeurd was getieurde dienavond mijn bril was vroeger thuis danik Station Arnhem iiad op verzoek vanstation utfen het onmisbare voorwerponmiddellijk per expresse opgezonden ente Hengelo had men het direct na aankomst bfïzorgd Btetfen DUÏTSCHLAITOGèinichten omtrent het ontslag vanJ Von Pritsch öe diplomatieke redacteur van de Eveninj Staindlatd meldt dat generaal von FritiL doojr Himmler het hoofd der Duitsche poli öe ervan beschuldigd werd op het gebietl denj buite nland 8chei politiek te intrigeeren en jpii Het bU zonder eigenmachtig niei officie l reltites met de Eramschee legerleiders te onderhouden Hjj zou d Oor middel van vfrttroitwensUeden met Daladier in verbinding hebpen gestamp Himmler zou hebben va fr e 8 H dat von Fritsch en andere officeiren derlrijksweer tegenover de ventegenwoordigrerfi van buitenlandsche mogendheden o a tÖKjfena beaoelten aan Paröfl inlet geaarzela hebten buibenlandsche aangelegenheden te bespreken en o a tem aanzien van den oorlog i in Span e een standpunt te vertolken dat in stryd was met de officieele politiek der j I uitsche regeering Het iFraaisohe persbureau Havas teekent hieiiby a n dat Daladief de minister van lan iffverdedteingv die het twvenqtaand bericht heeft voorgelegd de beweringen in het Welache blad met stelligheid b eft tje ngesprokeii wenscht Hitler telegrafisch DE MOEDER VAN HORST WES SEL G VST VAN MUSSOLINI In Italië werd het vijftienjarig bestaan van de Fascistische militie herdacht Ooi de moeder van Horat Wessel vertopfdo te liome als de gast van Mudsolini We im haar hier in gezelschap van Mussolini links minister Starace en rechts van d n Dme Maarschalk De Bono KANTONGERECHT GOUDA rafzittlng van Donderdag 3 Vebruari Veroordeeld werden wegens overtreding Vn Art 37 A p V Gouda H H A te Alfena d Rijfr 3 sub 2 d h K de J teReeuwijk 2 Sub l d h C A D te Gouda ƒ 2 5Csub 1 d h W J te Gouda 2jsub 1 d h f Aft 51 AP V GoHda J v L te Stolwljk berisping P te Gouda 1 50 sub1 d h Art 78 A P V Gouda W F P te Gouda berisping Art 204 A PV Gouda H M de K t € Gouda ƒ 1 sub i d h Art Ba A P V Gouderak J B te Ouder kerk ƒ 5 sub 2 d h Art 9 U en R wet w R t £ Zevenhuizen 1 sub 1 d h Art 22 M en R wet C Y Ic Reeuwijk 15 sub 3 d h Art 27 M en R wet T V te Hekendorn 10 sub 5 d h M B de L tp Schevenipgen 5 sub 2d h L v R ïe cRcuwijkl 2 50 sub 1 d y Arl 3 M en R Reepte de M te Am merstbl 2 sub 1 d h L de J te Voorschot ƒ l S sub 1 d h A J v V te rk Idem C G de G te Gouda 2d h W G P te Den Haag b 1 d h Yl en R Regl K S te R dam S d h J N te Gouda f 1 sub geluk Stefani meldt uit Uome dat Mussolini Hitlfti het voteeinde telegram heeft gezondenJ Jn myjT qualiteit van minSster van Italië gewapemde macht en ook persoonlijk wenBch fk uitinig te jewen aian mijn voldoening en aan die van het Italiaansohe volk oveS het fedt diat Uwe xcellenftiataeich belast heeft met het oppercommando van de Hiéhééle gewapende macht van het Riik Ik beschouw dezen moatregi l als te zjjn bestenid om de kameraadschappelijke JjetrekkingWi tueschen onze ewapende rfiachten en önw regeeringsvormen te versterken Mün hartelijkste gelukwenschcn D ioe heeft ook tolegrafisV h jjelukwentehen gezonden aan GÖritig Von Ribbenlbrop en Von Neurath Dew laatstem ontvigen ooic teleflrramanen van den ItaliaanscHeh minister van buitenlandschc zaken graitf Cteao 1 FRANKRIJK tLrfcsiche prinsen en prinsessen I procedeeren Zeventien nrinsen jn prijisesseT hebben bil en rechwr een zaak aan hangi ge maa tt over het bezit van de O simain dynastie hefc oude keizerlüke huis van Turkye De 4anklagers hebben © en verzoek bij don rechter irigédiend em prins Abdoel Med den vrüsg m ka je Wam Turkije te dvfnged Ireloenachap Ut psv n vian zijn behV r over I het Oscaan loj mi Zij bewerew met prin Medjöteem mondelingei overeenkoAs ta bben gesloten waarby deze die bfvdegdheden kreeg van gevcftmaditigiie onï alle pnd erhandeliingen te voeren en zoonor dj door middel van het g reeht iun berlt tèrli te kr gen Inihet pleidooi wordt Prfns Abdoel Medjid heeft de bevoegdheid van de tourgierltj ke rechtbanJc te Nice ten winxieni vapfchet behandielen dier zaak betw t doch Bms heeft het gerechtshof besltet dait d nedhtibank d © bevoegdheid bezitl eti de zaak zal op 26 April a s on nieuw voorkomeai iTAUiï Piris XI 16 jaien Paus De Osservatore Romano publiceert vanocht eenf arfcjkel vanl de hand van graafde la Torre ter gelegenheid xan het fe t dat Plus XI zestien jaren geleden tot Pau werd verkoizen kle artikel herinnert aaij al hetgaen de J auai in he belang v n den vrede jieeft gedawiL Het Vtenklaart dat het katlwlicismo niet toegeeft aan de neigring tot o arheer selling en hegemonie Integ endéel Wrt katholicisme is van meening dat ieder r ijn rol heeft be vervpllen in den vooruitgang vMi dè werelrf en dat niemand het rerht heeft eert volk te vernederen daar dlf OBtradanw anders op allen zal terug all n Bruno Mussolini Voor de eei Fte maal erkht f n It i liaansch dagblad dat Bnino Mussolmi de jongste zoon vaai den dtfce i Spai by de rechtsche luchtmacht gestreden heaft D9 MesMger geeft n l een ogkunimlnQf van de v riienBt die luitenant q runoMu8Sfi lini recht gaven op zijn promotie tot kapiteiA lon 8chryft duarbtl Voor de verttedi vorige eeuw ia honing door de medische wetenschap miskend doch domoderne geneeskunde erkent de vHt goede eigenschappen van dit r attHirpi oduct De heilzame werking van honing dankt men aan de verschillende suikerverbindingen die buitengewoon gemakkelijk verteerbaar zyn aan de n lP molken appelzuren aan veEcfeilleifÖe waardevolle phosphaten en ten slotte aan zekere fermentstoffen e n vitaminen D en C Door h t groote suikergehalte is honing een voedingsmiddel dat veel energie biedt en onmiddellijk in het bloe d wordt opgenomen en in de si eren in JKracht goed is voor rheumatiek en jicht lyders terwyl het afwezig sijn m kalk het een uit stekend voedingsmiddel maakt vooi hen die aan adervarkalking lijdeii Hartpatiënten bevinden zich büJietj gebruik vïtfi hontng zeej goerf terw een regelmatig gebruik een verhoef den bloeddruk omlaag brengt Bekend is dat hmiing uitstekend ii voor kiitdertyi en mien a i 1 Opgelost in warme melk is hverzachtende öiadde tegen tioeiTenslotte wwdt honing araan allen die geestelijk werk yf richten Ouderl sfil ƒ 2 50 Art 15 SI 1 d h Art 5 M en R Re l P C M te Gouda ƒ 10 sub 4 d h Art 61M en R R l M Z TESV veen ƒ 12 50 sub 3 d h i t B en LTO v d M beiden te GoiWa i er ƒ 6 sub 2 d h C A v E te Gouda berï pln Art 7 M en R Regl T v E tl eeuwijk 6 sub 2 d h f Art Il M en RRegl A F V en D A V d B beiden te Gouda ieder beriming B J K te Gouda f 2 sub IM h i W M K te Gouda ƒ 2 50 sub 1 d h G D te Gouda schuldig zonder toep van straf L H v d M te Gouda ƒ 2 sub l d h D V d K te Gouda ƒ 3 sub 2 d h D B O te Berkel ƒ 2 sub ld h Art 12 M en R Regl C C K te Gou ï l da 1 50 sub 1 d h 0 B te R dam 7 60 ub 3 d h ïia 16 M en RRegl ï P de J te Zevenhuizen schuldig zonder toep van straf A r te Zoetermcer f 3 sul 2 d h P P te Nootdorp ƒ 5 sub 2 x 2 d h Art l7 M en RRcg J tt Zeven Hulzen 2 x 1 60 sub 2 x 1 Art 42 M RRe I P den B te Polsbroek b sub 2 d h E C V te Stoiwijlt i sub 1 d h iArt 57 JW Gn RRegl P B te Montfooh ara b i d h Art fe en R Regl M 18 tp Qudr water l sub 1 w t L A v Z te Krimpen a n den IJsSel m sub l d h G B te W veen WO sub i djih H S te © oskiSfop 3 süb2 d h T fü te Waddinxveen teruggave ot ders r H t Boskoop 2 sub 1 w t D O te Boskoop sub 1 d h ƒ 2 sub l d U O S te Reeuwijk 2 X ƒ 1 sub 2 X 1 Wii J F van D te Hekendorp schuldig zonder toep yan straf A A C B te JaarsveM 2 sub l d h L J te R dam schuldig zonder toep van straf J J A v D te Gouda 2 sub ld h M van G te Boskoop ƒ 2 sub 1 d h J S te Boskoop 2 sub id h M V H tr Wveen schuldig zonder tOep van straf G P te Wveen ƒ 2 sub1 d h J V d H te SchoonhovGn x M sub 2j yl h A B te Stolwijk i sub 1 d h P S te Bi i gambacht ƒ 2 sub l d h W H t Nieuwerkerk ƒ 3 sub 2 d H 1 M V te Wveen ƒ 2 sfib l d h M K t Ouderkerk ƒ 2 sub t d h Art 62 M en R Regl G D lo Goud i I vrijspraak Art 65 m en R Regl J te Nieuwer kerk 10 sulv ï d h Art 9 M en R teschIkking P C J te fh G V d L BoSfcftop en C C K teGouda ieder ƒ 2 50 b 2 d h Art 16 Vlsschcrljwct J W W t Utrech i ƒ jsub 2 d i me t verbeurdverjl Voorw J S tc Ut echl ƒ 2 50 stlb l met I verbéurdve kl voorvr Afb 17 7IsscheriJWetlt i v d H teGouda ƒ 3 sub 2 d h met verb verkh 1 E R töf R dam ƒ t sub 2M Art Uz Visscherijregl L H te Stolwijk 2 Sfi fiub 1 d h v v voorw Art 24 Arbeidswet P E v d D to G0Mda 3fisub 2 d h D v d K te Gouda 2 X 1 sub 2 X l d h Art f 8 Arbeidswet D V te Gouda ƒ 2 sub 1 d h J de Ó te Wveen 2 50 sub 1 d h GilOOTE OVERSTRtJOMINGEN IN ULiTM HL NÜ TengevSlg van den sterken regenval en den storm kwam het in fjoord lJuitschiartd tot een groote overstro vunmige pia itscii düurbrak n ing daar de dijtef i GROOTE VREUCDl i liTl LLEME SOLDATEN 1 haddert niet meer bedwingien Dit tooneeltje was té zien In dp hoo dstad des Irfnds Vo 19646 76e Jaargang Dinsdag 8 Februari 1938 60IMIHË CDlTSiNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWXtER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken i ehuorende tot den Nzoïgknng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van biAvn Gouda en den bezorRkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën m het Zaterdagnumme 20 byslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezflnden mededeelingen hy contract tot zeer gereduceerde prïjs Groote letters en randen worden berekend naar piaatsruimte Advertentiën kunnn worden mgezonden door tu achenkbmst van soliede Boekhandelaren Ad verten tie bureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon ei0Fe stdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overat waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 15 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA I b onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 G uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 i rALIK Nieuw kapitaal voor de economische ontwililieling De ministerieele commissie voor bescherming der spaarders bestaande uit de ministers van landbouw financiën corporatiën en den gouverneur van de Italiaansche Bank hebben een vergadering gehouden onder voorzittAöchap van Mussolini Op deze vergadering heeft de Duce verIVfchillende beslissingen genomen waarvan de voornaamöten zyn De steun aan den landbouw zal worden verhoogd Te dien einde ia het den grond j credittbanken toegestaan dit jaar obligaties 1 uit te geven tot een totaal bedrag van 250 I miliioen lire welke obligaties geen hoogere rente mogen dragen dan 5 procent Aan het credietconsortium voor openbare raogelyk was dat ITBt zou deelnemen aan de expeditie tot redding van Papanin en de zynen De bemanning van het luchtschip had zelf een desbetreffeml verzoek tot de regeering gericht VolgejM de inlichtmgen waarover men tot dusverre beschikt ia de U S R W 6 door hetj slechte zicht in botsing gekomen met een bengtop De byzetting der slachtoffers zal op staatskosten te Moskou geschieden De regeering zal den nabestaanden van elk slachtoffer een som van 10 000 roebel toekernen en de pensioenen verhoogen VER STATEN GFQote oyerstroonüngen l engevolge van zwaren regenval en het smelten van sneeuw zijn in ve scheidene staten dacht van de rechtaiohe Spaansche autoritei ten te vestigen op het weloverwogen karakter van den aanval en mede te deelen dat do Britsche regeering dit incident zeer ernstig acht weshalve om een verklaring ver zoekt Elden zeide ten slotte nog dat de Britsche regeering de Duiteohe en Russische regeeringen volledig op de hoogte heeft gehouden vaai de stappen te Tokio ten aanzien an de vlootbouwkwestie en verklaaifee dat zich geen wyziging heeft voorgeciaon in d tpvattingen der legeering ten opzichte van het behoud van de internationale nederzetting te Sjanghai en van het teganwoordige be tuur daar De geëischte flchadevereoeding voor het incident met tie Hnlter Naar Wimomen wordt beloopt de r e ning die de Britsche itegeering aan Franco heeft getzonden voor de Bcjhade aan den Britsche torpedojager ïunter welke 13 Mei IflÖT voor de Spaansohe kust op bhU mijn is gelo en waM schünlijk 184 600 poaid sterling By de ontploffing zyn acht personen gedood en 4 gewond BUITENLANDSCH NIEUWvS DUITSCHLAND Het pioces Niemoller Helji roces tegen ds NIemöller is gisttf DRASTISCH OPTREDEN TEGEN VERDACHTE DUIKBOOTEN JVegens de voortdurende aanvallen op koopvaardijschepen Represailles zonder een viyrafgaando waarschuwing 1 Britsche minister van buitenlandsche zaken Eden heeft in liet Lagerhuis een verklaring afgelegd merti betrekking tot he tot zinken brengen van de Brittchp stoomachepen En Jyriion en de Alcipa Eden zefde Met het oog op de jongst tomemiiHg der aanvallen op koopivaardij Beliepen in het wegtelyk deel dei Mid ifllandsche Zee zijn alle belalnghebbenden op de hoogte gesteld van rfe volgende bedoelingen der Britsche regeedng De jon st € omfervinding heefj l e w en dat de maatregelen vdn Nyon zooala deye tfiaw worden toegeipast de koopvaardij oi voldoeade wyze befpbermen tegen onwett ge aanvallen Onder deze omstandigheden wordt de Britsche regeering genoopt tot het fc sluit dat het om de gepaste hescherminR van Britsche schepen te verzekeren en in het bflang van de veilttheid der sciheep vaart van andere natiej i ig is ove ty f aan tot de uitvaardiging van maat gelen boven dé maatregelen waarin bij ie overeenkomst van Nyon wordt votif Zij heeft daarom n wenisch rie Spaan che regeerin en de autoriteiten van Salamanca er van Tn kehnis tei stel leai dat van nu a aant duikbooten dit in het westelijk d van de Ük ftan ische Zee waar Britsche schepen varer y onder water varendie worden aanlgetroffen geacht zullen wordien het voornemen te hebben koopvaardij schepen aan te vallen a Britsche reg eering jai n et dulden da n dit gebied duikb der water varen eJl bügevc de Britsche oorlogsschepen TTraers ge g fven voortaan die duikbooten die U t tooh doen aan te vallen vDe Fnmsche en de Italiaansche regeertv 00 voegde Eden hieraan toe z w van de voorgenomen maatregelen In kennis gcfiteld en zjj hebben erin toegc rtenri in de aah haar toegewezen zoneB wrtgelylre maatregêlan te niemen T e overig partgen tot e overeenkomst vai Nyon zyn eveneens verwittigd en ook de Vereenigde Staten DuitacWand en Por Honing in cje ziekenvoeding Een lichaam i at geen of aithans wordt omgezet weinig giftige stoffen bevat is in vee lu de Naturforschei schryft Dr beter conditie dan een dat slakken Obt dBt honing zeer vele mogèHjl slechte stoffen bevat en zal vee heden biedt in de zreii on voeding eMmeer weerstand bieden aan allerlei vooral in verband niet de verschilfepwinter ziekten de diéeten zoowel voor nier mai Een ntiddel dat in dit opzicht uit als darmziekten stekend werkt is de veel miskende Het gehalte mierenzuur dati yB honing een oei oude medicijn In do ning bevat maakt dat het iiijzondeïj Briifiche dgegit te Salainaiica heeft opdrach inkregen de ïegeering van Franco erop te wijzen dat de Britsche regeering dit incident als zee ernstig beacBwuwt overjïtroomingen ontstaan o m in werken en het credietinstituut voor open Michigan Wisconsin Canada Ontario talr e gezinnen zijn dakloofl geworden tweebruggen zijn door het water vernield T Vassar in Michigan staat de weg onder water Bij de Grand Rapids ia een dijk bezweken zoodat de in de nabijheid van de rivier wonende gezinkien hun huizen moesten ontruimen In de stad Amsterdam in den staat New York is het gas afgesneden de stad teit i4flOO iniwoners Heelj fabrieken zijn hier door het water verwoest andere moesten iiun bedrijf staken tengevolge waarvan IKOO arbeiders zonder werk kwamen Etn brug die de twee deelen der stad verbindt dreigt in te storten onder den druk van het opgestuwde ijs bare nutsbedrijven is het toegestaan obligaties uit te geven ter waarde van resp 100 en 00 miliioen lire voor de financiering van belangrijke openbare werken van nationaal belang De ministerieele commissie heeft voorts aan versclhillende italiaansche maatschappijen jjnet name gas electriciteits en machineSbrieken toegestaan nieuwe obligaties uit te geven ten bedrage van 00 millitien lire Tenslotte keurde de conjmissie de opriphting goed van een instituut voor de economische ontwikkeling van Zuid Italie welk instituut zfel worden opgerjcht door de bank van Napels De Britsche agent heeft eveneens instructie gekregen den autoriteiten te Salamanca duidelffk te maken dat Britsche regeeriiig tot dufiver ten aanzien van deze ongerechtvaardigde aanvallen op Britsche schepen het grootstegeduld heeft betracht doch dat haargeduld niet oniMtputtelijk i6 Zy acht tiiains den tijd gekomen vo t eens en voor aityd duidelyik te maken da zy niet kan doorspaan met protesten ereiachen tot schadevergoeding applaus Zijheeft daarom t m besloot Eden aan Francolaten weten dat zij zich het i echt voorbehoudt voortaan zoai4 r voorafgaande waa 3chuwi4ei de noodi represaillemaatregelen te neigen Naar aanleiding van de vraag van eender afgevaardigden of de voorgesteldemaatregelen tegen de 4uikbooten wel voldoende a n verklaarde Eden dat de maat i egelen waartoe de Britache regeering heeft De Internationale Monetaire Toestand Belangrijke rede vajrtfwi president van de Nèderlandsche Bantt Pleidooi voor den g ouden standaard IV besloten toereikend moetjeoiayn doch indien j ai in Berlijiï aangevangen voor de uit be zy zich A ergist heeft aal de regeering even roepsrediters sumengestelde kamer onder tueeie verdere mafl tregeleit nlel uitsluiten voorzitteraehaip van den LandgerichtsdlDe Arbeidersafgwaardigde Thurtle vroeg rector Hoepber De bekUag i9 wordt door daarop Mag ik vragen of d © minister zach fdrie adVocatten verdedigd Da Ni Öller voorstelt aan de betrokken mogendheden te heeft een omvangrijk verdedigingsmen ranldum opgesteld Aangezien een grondig Aan een lunch van het departement werpen op hUgötai sedert het uitbrcljcn van den wereldoorlog Is geschied dan zlon wij op elk gebied dejt Internationale betrekkingen achteruitgang en afbraak Dit geldt vooral de politieke betrekkinegn maar evenzeer de verhoudingen op economisch tinanclecl en monctau gebied Het heeft dan ook geen zin voor elk land afzonderlijk do redcaon van tiet verlaten van het Internatioimal njo etalr systeem den gouden standaard te ontleden De ulgemecne struommg behandeling Joor het gerechtshof verwachi AmsTêrd 7an de NëdéVTandsche MTat moet worden raamt men den duur van hetproces op twee tot drie weken Talryfce getuigenverhooren staan op bet programm Er is voor gezorgd da le argumenten van Nienöller voor zoover zü in verbandstaan tot de aanklacht djbpgaand onder zocht zulen worden Het gerecht heeft sloten het publiek voor den duur van het piores uit te sluRen schappij voor Nijverheid en Handel heeft vanmiddag de president van de Nedpriandsche Bank mr L J A Trip In en rede erop gewezen dat Nederland met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien De spreker bood In de cersce plaats zija gelukwcnschen aan met het i60 jarlg bestaan van het departement Amsterdam der NcUeriandsche MaaUschappy verzoeken tot dezelfde actie over te gaanten opzichte van vUegtuigKn als wan dui booten N luikbooi on vqj aa in Waers ge Hierop antwoorddej ten MeïSiJJegtuig ï staat het een beetje anders Die vallen riet onder de Nj ffl overeenkomst en daaromtrent is met de andere mogendheden geen overeenkomst gemaatet voor Nijverheid en Handel en sprak do 1 van kortzichtig egoïsme en nationalisme SfrjET RUSLAND usïiisch luchtschip verongilikt Dertien dooden Het Kiipsische luchtschip U e S p W 6 is niet ver van Kandalaksja 277 kilometer ten zuid ten van Moermansk neerge sLort Dertien led = n van de uit 19 koppen Instaande bemanning zijn om het leven gekdfiien drie werden licht gewond terwijl hoop uit dat het dcpaUemcnt en de maatschappij gedurende ren onbepei klo reeks van jaren hun nuttigen arbeid zoolden vij fctten ten behoeve van nijverheid Hlndel die in het bijzonder in de hiraig tijden van onzekerheid en spanning van onschatbaar belang zijn voor land en volk Die onzekerheid welke zich vooral op internationaal terrein doet gevoeiqn maakt het iielaas onmogelljlï va stc lijnen te trekken waarlangs de monc tailk ontwikkeling die vóór alles een intaniationaal karakter j aagt zich zal bewegen Wanneer wij een bltk terug heeft ook dezen band tusschcn de landen verbroken De spreker is er zich van bewust dat het in sommige kringen mode geworden is zich snialcnd over den gouden standaard en het goud uit te laton Men vergeet l tusschen dat het niet voldoende is af tq brckem doch dat ook opgebouwd dient te worden en hiervan is tot dusver nog slechts bitter weinig terecht gekomen De eigen opvatting van spreker Is steeds geweest dat het systeem van den intt tnationalou gouden standaard zooals elk menschenwork niet volmaakt i Arthur Henderson Labour vroeg vervolgens of de Nyonmtftemdlieden het rechthebben een haven te blokkeeren waarinzich duikbooten betindeni Eden repliceerdedat de maatregelen die de regeeringj zichp voorstelt te nemen geheel overeenkomstighet int tionale recht zijn en dat gebiedendnoodizaMlijk is dit recht zoo krachtig mogelijk te verdedigen y Met betrekking tot de Alcira zeide len dat er altreden is aan be nemein dat sohfl tot ainfc is gebracht door vlieg die in dienst z jTft van Franco De dri andere ongedeerd bleven Het luchtschip maakte een oefenvlucl MoskouMoermansk Moskou onder bi van Goedowanzet om te onderzoeken of il Met betrekking W het Britsche s r Thorpenes dat te Valencia na een bombardemenit gea nken is v klaarde Eden dat de Britache regeering tot haar spij heeft moeten constataeren dat het schip het vooiWrp van een weloverwogen aanval is geweest Derhalve zyn den Britschen agent te Salamainca inatructies gegewen de aan minstens een half uur hebben gewacfht yiet om drie maai precies om hall di le Om kwart voor drie is welisWaaf het Weesjj vooral correct tegenover mij en ijroffltste deel der skl babies bijeen maar j legenover u zelt Bedenkt niettegen Een hopeloos geval deze korte dikkeheer want bij een deMÉUken lichaamsomvang is afclën een ng Dieter i ï ethet desqndaulK echter biedt Jiij zijnhulp aan terwijl hij zich in stilte af vraagt waaraan dat misplaatsbo enthousiaane voor de sport bij een zoo in alleopzichten voldanen man kan zijn toe teschrijven Waarschijnlijk weer eens Ciierche la femme Nee jongedame ik zie het 1 diö il zit niet goed Mag ik helpen Alleen bij hqoge uitzondering djis gibt nur Een go d vruuw Is niet opseblazeu inliil i van viiorspoedrïy blJ tcgenspoeOlieeii ZIJ de wonden der fortuin tnett geluld u alleen kunnen o aan Voorwaarts met dP heele divisielbp den vijand iipt slaat toch ai drie uur als de laatste cursisten Mndelijk hun entree maken Dieter keiit het onontbeerlijke te laat komen van vroeger opgedane ervarin en maar het ej gert hem toch telkena her opnieuw en ook dltmagil zjil hij dan lOk zeker niet nalaten tegen deze non chiflance te protesteeren Goeden middag dames mijne heerenl Dat is aardig dat u In zoo groote getaae hier bent samengestroomd Een staande het lesgeld in deii pensionprijsbegrepen is hoezeer het uw hioreel gevoel van eigenwaarde ten goede zal komen als u tenminste eenmaal per dagop tijd bent i Ik verzoek nogmaals stilte Bezwa ren wenschen informaties en zoovocfft dagelijks tusschen twéé uur half drl vóór den cursus Zoo en nu zullen we de kostbare Perzen in deze heilige HalIe maar niet langer met onze bemod FEUILLETON t Is wel zoo goed als u uw ski s parallel zet dokter zegt Dieter tot den Sakslschei urist terwijl hij hem op de been hclj PDan blijff u langer overeind pet geluk ligrt in de sne Awi Een iVintersportraman van PETER KRAYENBUHL Nadruk i Meter s eerste opVrelUng ls hef veld te men maar zelfs deze duMlzlmüge aplomatie kan nien Brigitte i et al te aanrekenen HU blijft enllaat zich k tiinlachend als intenne gebruiken waar BS Brigitte contact zoekt Jnet den i scnlljken ontvanger De bonte rij skl babWs kEuist den groeten weg kort daarop slaat men naar links af waar het no steeds vlak Is en dan volgt de stijging naar het oefent rrcn de z g n Skiwiose door de meer gevordcrden natelijk Idiotenheyvel ci V o einmaal un kommt nle wierfér Ü moet I Kalvérwatde gtnoemd Het is niaar eeii i leel der geachte Aanwezigen zal echt r derde laarzen bederven doch bij wijze dat alles zelf veel beter kunnen De betrekkelijk kleine heuvel inet ci n flau na de eerste lessen beslist wel weer ver j van proef buiten de latten eens aanpas mensch ij vóór ailes zelfstandig en toch j we helling en de sneeuw is er 7eer eoed dwijnen andera zouderl we den cursus j sen I goed j os zoodat mcïi maa r weinig gUJ r Aansltüten alstublieft Sn nu kijktu allemaal ems naar mi i Zqo alle maal met h gezicht hierheen alstu blieft zoodat den berg aan onze rechheeft Jfct n staan terhand hebbe Doet u m maama Niet ongediildig worden m evrouw Staan wc Uemaal dit Is nog mgar een cursus voor begin Eonigen liggen nog of alweerners wendt Dieter zich tot pen rijzige Dan de Volgende oefening OmkeeFrlezln met een vuurroode wollen sjaal ren t Beste doen we dat zoo Linkerom den hals die haar verveling tever geefs met spiegel en poéderdoos tracht te bestrijden j iiixi we allemaal zoo ver Prach Di Musehle Nee heeleraaai zoirder steun en taf komt men niet door het le ven Hallo boy loop eens vlug naar de hal waar meneer zlji ski stokken moeten splitsen Het bonte volkje draalt met veel i jïk ben dus Dléten Prausnitz ja en 1 lawaai doof de deur geaccordeerd doorw e u bent daar zal Ik zoo langzamer en zwerm reeds bij voorbaai genieten h jad Wel achteï kömél Het verloren i dé toeschouwers die een eenoegelijk De eerRie les haive uur hebt u zeker al wel benut om scllouwspel verwiwhten i mét elkaar kennis te makeii Overigens i Achter een der ramen van het Ijotel a f en eigen boodschappers mTw lu K aa van Kalserhof on mw lü na DiètQT ii aankomst de be ryke mededeeUng aan zljA coUega s jwgegeven de gasten van Pension T to en van Hotel Rltter in St V ien t 1 1 evenals die van het Grand wtI ï burigfr Antonswll dat de emeenschappelijr gebrganlseerde Skl bm VDor beginnelingen vanmiödag Wh beginnen Verzamel leSZ zult u lA het verdere verlobp van den ontwaart Dleter Bri tte en achter haar cursps elkaar wel beter leer n kennen Girsholm been opheffen7 ski in de sneeuw steunen de punt achterover rpèhterski er overheen halen t Gaat heel goed in drie t tappes Linksomdrajaien LtiBger hoog O verheenbij zetten Hebt u t gezien Mooi dan zal ik parade afnemen Engeland verwacht dat elke man zün plicht doet Mag ik u verzoeken mevrouw Dat is werkelijk keurig zooaïs u hem dat lapt Wordt vervSlgd tigi Helaas ligt het oefentAreln daarboven achter het hotel Laten we dus moedig tracfiten het te bestormen Nee zóó vlug Ijeb ik me dat niet voo gesteld waarde heer öaar ligt u nu al Mag ik u overeind helpen Ja dat is nii eenimaal niet anders des levens hoogte wil bestred zijn Den volgeiiden keer moet ongetwijfeld tot wederzijdsch genoege i Nu wordt u verzocht in eori grooteo l Maakt u zich vooral rüet ongélust het halven cirkel orti mli heen te g aan staan Is geen levenskwestie en als het eens een Meer uiteen alstublieft anders vaJt u keer niet wil vlotten denkt u dan maar elkaar al te vlugyn dearmafc Zoo iaan het gemasjcérd bal aan het einde f en nu zullen we dan eens kijken hoe Me ivan den cursüS latten onder de voeten komen aUen onMa Ik vriendelijk om stilte verzoefcöii dAbinden Ja het bukken kan ik uEr is nog een kleinigheid waarop ik de nlAsIwsparen Verzuknt u vooral nietaandacht wenéch te vestigen U belR hjïrh i e r te dóen eraèns anders zal hetongetwijfeld voor uw plezie thier en datV stellig nog moelHjlér vallen Ho ho zult u ook hebben Maar ik verlang dat rho dat Is lastig waarde heer u hebt een u één ding zult onthouden de dageüjk wat al te domlneerenö voorfront Mag 1 Ook de mititairen e tvarlSn belast met het lossen der 51 vileu deschnten ktind hun geeistdrift nadat zij deze ta volwMH I sche cursus begint niet om twee uur ook Ik voor dezen keer nóg even helpen