Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1938

Getronv d FRANS VAN VLIET en JEANNE BINNENDIJK die mede numens wederztidsche i mii lit harteliik dank neggen vooi de vele bluken van Iwlanffstelltnjf by hu huweUïk ondeiTonden Gouda 9 Februari 1938 Kleiweg 46 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOI I ANDIA MARKT 40 GOUDA Spicekuui Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met Karantle Piinloos trekken inbegrepen ANNO 1753 BMhtsche troepen venvierven bet onuwtoord bezit van den belanffrnken TMtindinpwes Teniei Saiaijossa RfuHo Xwrional heeft medegedeeld d hst eerate tadium in den frtirbd b j Ti ruel k 72 ar van gevechten i geëindigd Hon danfaiMtig vyandel jike steillingen en dertig doi n tezamw ROO vierkante kilometer wnlen bezet Het aantal knjgsgevongenen bedraagt zevendulBenid De r cïitsciien beweren als resultaat van deiifllag M de rivier Alfarabra welke be KChouwd woïi als een der bloedigste er TttWt leiWrtei P van den geheelen oorlog en gehiPd v n 230 vierkante myten n beril ta hebben genomeni In flt gebied zflrt 20dopp n en 1 5 De verhezen der regeengstiroepwi aan het front van Teruel urtirden aan rechtach it geschat op öOXWO to O KK min ter wgi de rechtedien volgens hun seggen zelf minder dan een twintigste dezer verliezen louden hebben edetit Smds 13 FVfaruan IflS den dag wïiarou Bareelona voor den eersten keer wrd g bombardeerd heeft deze stad 23 b mbarde menten doorstaan waarbij de rechtachen 528 bommeni hebbwi geworpen die in he geheel i Wl slachitoffeni hobben gemaaXr CWS doodOT en 2 469 gewonden Fr wer den 863 huuien ge ieel of gedeettelyk ver woeit De burgemeester van Barceloni beeft deze ti tvK gaioeËnd m een verMa nng welke hy voor de pera heeft afgelegd Het van de Alfambra wordt thans door de rechtschen geihee 4 ehee Rcht die duubu de Sterra Paiomera als sterke stel Ung in den rug hebben Al ijn wellioht de berichten uit recht sche bron over b j vertoef van den atr d in het blonder wat betreft de verhe en welke door de re9Germgstro pen oud n zyr feleden met geheel betrouwbaar het is vet zeker d t de jongste veldslag in het ï fadi van Teruei eeav der verschriiiCkeloKLt van kzen bu gei tri g is geweest In Mwow en ya ijjn van de troepen de grootste krachteuwiMuiniingen ge ergtl de koude 8 een iiict ld jiid u iieKtr tta iti o r beifle partyen Het nieuwe offensief Het nieuwL uUenbitt der rechtbthtn bt Kon Waterdag ovei een vr groote front breedte tusschen 1 ruel en Montaiban m Wij brengen onze jaren door ats een mUchte Het geluk liyt in de sneeuw fcen Wlntersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden En toen Grace later een bijzondereMiangsteiung voor sociale vraagstukkenjafl den dag bleek te leggen maaicte r beminde zij het ook zeer voornamerap zich daarover geenszins ongerust Uk veiheugde het hem zelfs toende rt zekeren dag een brief vanvLr i warenhuis fiplu aarüi haar werd meege eew dat zy Is leerling Instructriee ii Hn zou zijn i Tr VOO ten baan Wie wU e mstJueeren De planten soms wat ze oeten koopen vInS aanvankelijk geen nauwSff inft malten van het toeK l lool van zIJn dochter maar slasme aeldzaam enthou baii P P In die eerwaardige kost ManrT 8 daarover niets r de leiders van dat warenhuls Un JJ erne menschenl Die weten dat hun K er Been schade door zai lijden als WISKUNDE leMêB Aangebodan op ze r bUiyk r rwBardcn voor leerlingeB HBS m OymnMium voor candidatan BOUWKUN UI6 OPZICBTBK ns do r P S DAUVILUER Burg MartenMdngel 12 Het is HET VOORDEELIGST Het 18 HET GEMAKKEUJKST Het is HET EENVOUDIGST wanneer U m meerdere bladenadvertentièn hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat Ü de opgaaf daaivan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Varkrijgbakr 3 PANDBRIEVEN è lOOV De Directie Ml A J S VAN I IFH Mi P R HOOKWi De Gruyter s Rtiwiel en Sporthandel H Dh GRUILI dsif r I Tiondcweff 61 Tel 3328 Viaajït on e spetnle condities i a0êS£ i enmée N V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Ongekend rl comtort biedt de nieuwe zittenden rUden in centerbalans tusschen de soepele veeren In allp ricBBngen ii n de 100 stalen carrosserieén bullen gev o n ruim £ n de afwerking der interieurs is zoo smaak vol als men zich maar kan wenschen Ga ze ook drinken En U zult toegeven dat deze Douw e Egberts kofFiesoort Rood merk van 35 Cf f n p pond eenig is Het geheim ligt in de melange van de fijnste boonen die de plantages kunnen leveren Altijd krachtig geurig voordeelig 34 t WETTIGE HHCO TBEKKlNO Sa KLASSE lla LI ST TBEKKlNO VAK WOENSDAG 9 FEBBUAIIHOOGE PBEMlGNi r ƒ 2000 15852 t 1000 17S73 10947 20508 ƒ 400 J7Sg 7078 10208 15059 y 200 164 2Bie 11066 15614 18616 18882 ƒ 100 3467 38o9 5586 13568 16393 16761 17308 18753 pbemiEn van 70 891 950 079 1050 1501 1610 1659 1732 2624 2643 2757 2781 3076 3091 3104 3128 3772 3840 3943 3960 4712 4765 4802 4804 5016 5187 5450 5499 5943 6329 6378 6647 7008 7013 7041 7697 7755 7851 7884 8244 8 5 8317 8 117 9079 9160 if213 9 9j 9638 9959 9J3U loioa U 7i0 11246 10743 10335 10811 11253 1145r lUs 129 247 285 402 555 1163 1242 1295 1379 1464 1851 2219 2410 2505 2524 2822 2897 2905 3030 3041 3140 3328 3352 3370 3464 3982 4140 4165 4362 4476 4825 4868 4899 JÜ02 5051 5577 5584 5662 580O 6927 6439 6515 6553 6582 6585 7141 7226 7260 7385 7395 8007 8008 8035 8111 8175 8569 8670 8737 8918 9033 9390 9400 9410 9463 9o85 10217 10304 103U 10367 1031 8 10908 10977 11039 11047 11 142 1 JO 12993 14171 141139 U 98 10941 173 J 18jj3 11468 11492 11509 11840 11859 11888 11954 12000 12151 12164 122Ü2 12532 12554 12813 12842 12987 12906 13218 13227 13 68 ljj d 13550 11961 14001 14414 14416 14605 14608 14612 14645 14686 14703 14877 15013 15034 15048 15276 1541 7 15504 159j4 16252 16524 16545 16S59 16706 16778 16830 16913 r027 17403 17461 17467 17528 17658 177o8 17796 1 Sli 7879 18068 18088 18123 18197 13283 18428 18593 18648 18858 19066 19174 19327 19557 19568 19721 19912 19934 20065 20214 20253 20322 20495 20520 20684 20724 20780 20825 GEEN 136 273 510 803 1142 1381 1728 2012 2326 2640 3073 3394 3637 3940 4124 4418 4747 4869 5030 5 9 5586 5 35 1 üemiEn 143 176 306 310 532 580 844 868 1166 1218 1439 1458 1736 1764 2021 2094 2357 2405 2733 2836 3117 3162 3407 3448 3666 3732 3946 3962 4138 4196 4428 4460 4762 4764 4873 4906 5059 5070 5359 5361 5394 5668 5938 6019 6295 6342 6446 6461 6640 6752 7062 7130 7268 7208 7622 7637 7920 7932 8305 8310 SI 110 233 272 466 507 782 795 V9 1053 1367 1378 1680 1707 191 194 332 363 689 l 77 807 933 1268 1304 1505 1531 1840 1856 2147 3150 2433 2484 2855 2928 3191 31ll2 3538 3573 3762 3767 4048 4061 4373 4393 4591 4592 4810 4833 4936 493S 5074 6120 5426 5503 5757 5801 6144 6148 6355 6374 6484 6511 6825 68JU 7187 7207 7442 743J 680 7700 7961 805j 8420 8430 8718 8720 8916 8923 9089 9178 9502 9501 0678 9753 10102 10103 10253 10263 10480 10486 10700 10752 10946 10979 11279 11339 11532 11575 11901 119B7 12213 12229 12444 12501 12748 12749 13042 13071 13387 13303 13527 13561 13779 13794 1393a 13948 14195 14210 14313 14327 14518 14535 14772 14796 14917 14954 15200 15287 16425 15440 15684 15688 15814 16848 16073 16120 16272 16287 16481 16489 16659 16884 17100 17117 17284 17293 17530 17550 17757 17781 17882 17892 18201 18234 18373 18410 18663 18670 18847 18913 19217 19343 19691 19602 19762 1976S 19969 19975 30316 20245 20612 20566 20810 20837 43 317 612 881 1219 1482 1772 2104 2416 2844 3173 3494 3746 4039 4364 4667 4600 4911 5072 5403 5739 226 462 777 974 1331 1604 1885 3160 2165 2239 2665 2566 2601 3946 2972 3051 3303 3316 3388 3617 3618 3620 3803 3874 3939 4059 4084 4098 4303 4310 4358 4668 4718 4743 4851 4857 4861 4937 4960 4973 5191 5263 5279 5607 6540 5556 5812 5831 5833 6482 6793 7142 7308 7642 7937 8426 6170 6195 6207 6264 637 6380 6416 6429 6527 6534 6543 6610 6888 7018 7032 7033 7209 7225 7257 7258 7H 7629 7554 76l9 7766 7868 7890 7905 8097 8137 8183 8191 8564 8591 8617 86a 8863 9077 W61 9676 10022 10201 10360 10683 10902 11266 11502 11850 12183 12393 12700 12936 13363 1J518 13735 13934 14158 14293 14505 14713 14911 15182 15418 15678 15808 16059 16235 16466 16612 17056 17249 17490 17722 17865 18109 18372 8726 8739 8747 8796 8823 8836 8947 8978 8987 0009 9039 9062 9181 92ol 9271 9318 6384 945 9522 9527 9565 9608 9621 9675 9754 9783 9819 0820 9869 9920 10120 10126 10141 10142 10144 10192 10269 10280 10J20 10366 10377 10380 10578 10585 10600 10655 10867 10681 10765 10794 10814 10822 10858 10863 11076 11101 11113 11187 11249 11264 11357 11385 11393 11469 11478 11500 11680 11582 11632 11680 11739 11806 12012 12018 12020 12117 12123 12145 12208 12311 13324 12342 12379 12392 1361 13846 13547 12663 12652 12669 13763 13766 12639 12906 13914 12921 13093 13119 13153 13224 13246 13250 13396 13427 13436 13441 13468 13487 13605 13612 13616 13669 13704 13734 13795 13812 13814 13861 13873 13886 13983 13994 14O10 14083 14145 14154 14220 14330 14343 14365 14286 14286 14330 14361 14368 14401 14434 14436 14554 14609 14620 14664 14609 14670 14806 14825 14840 14852 14857 14808 14876 15025 16027 15042 15051 15120 16306 16343 16360 15370 15372 16400 15481 15483 16498 16611 15620 15659 16711 16710 15746 15763 15781 16784 16889 15967 16020 16036 16048 16054 16137 16133 16144 16166 16182 16215 16303 18312 16328 16439 16441 16466 16497 lesjl 16538 16539 16567 M571 16707 16861 16001 10945 16983 17028 17123 17147 17154 17155 17167 17232 17387 17408 17428 17427 17442 17473 17668 17595 17614 17646 17881 17715 17803 17833 17836 17838 17852 17865 17910 17921 17981 17997 18028 18033 18240 18257 18268 18308 18313 18334 18499 18505 18529 18571 18621 18628 lootiu 18608 18756 18780 18799 18834 18842 18843 18030 IB966 10008 19038 19118 19130 10137 10249 19259 19398 19357 19478 19523 19556 10606 19607 19673 19711 19729 19751 19759 19760 19773 19761 19863 19876 19877 19916 30020 20046 20083 20099 20149 20189 20193 20278 20282 20298 2030O 20332 20399 20419 20670 20580 20600 20618 20863 20738 20770 30644 20871 20873 1416 m z 14163 piemle Verbetering vorige lUst Ko 19648 76e Jaarganff Donderdag 10 Februari 1938 eOIMM WIIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f00RI REC lT MOERCAFËLLE ÏNXVEEN ZEVENHUIZEN enz OP GOUDERAK HAASTRECHT SCHOONHOVEN STO WIJK WAI ADVBRTENTIEP JH j 5 regels ƒ 130 Ike i 1 5 regels ƒ 1 B elke rel byalag op d i prjja 1 lefdjj INGEZONDEN MbDEI dl voorp gmu 60 h o Gtwone advertentièn en prys Groute letters en Advertentièn kunnn w handelaren Advertentieby aan et Qureau zij i g BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKf NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJI ft Gouda en omBtreljen iichoorende tot den bczlrKkrinK il meer ƒ 0 26 Van kuiten Gouda en den bejorifkrinis Jmeer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdugnunijncr 20 fffheids advertentie dit helft van den prya illINGfN 1 4 rejtel ƒ 2 26 elke reitel meer ƒ 0 60 Op ïzunden raededeelmifeji bu contract tot zeer RereduoeerJPlworden berekind Aaai plaatiruimlfe t T lOKezonden dooi tunschenkomst van soliede jBoek lux en onze agtnten jn moetan daaK vóór de plalltBing teneinde van opname verjekeid te zyn Dit blad verschvintdageluks behalve Zon en Feestdagen JBONNIiMliNTSPRUS P f kwartaiil ƒ 225 per week 17 cent overal naar dr iKMtglns 1 I If Pra o P P per kwartaal ƒ 1 15 Alwnnemenlen worden dagelijks aangenomen aan mi Bureau Mj iKKT 1 GOUDA bil onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren t Onie bureaux zgn dagelgke geopend van i uur Admmistri ie en Hedactie lolef l i ni 274j Postfek nlng 484 10 J uws GROOT RECHTSCH SUCCES BENOORDEN TERUEL Strategisch succes voor Franco BUITHNLANDSC ruggespraak Wet eenige andere regeer ng was getiedeni Red öp etn vrlag of de Nederland sche R eoring metjle goedkfeurmg en het gezagdef Brithche Regeering was opgetreden ant iv Ordde Ldeïi ontk ilend hieraan toevo ji i U dat dfl Nede lndsche Regeenng jn lii s el d BritMé R igeering officieel I 1 1 pnnn heeft gewld van haar inilia et lere iatige ef tïH djk rrxii Het il bezoek t éi HiUi or dt aankomst vam ffiitler ial de stad I t e Belgische Weidi Rdmiiird Bru die reeds bet vrofu fn te hebben vermj th nj ai vei daeht te ÏAJyk je M ijeleme 1 ardmois obd ben mgebracht Het lyk 21 Miari 193 op waar de moordens gebrati t F veiial4 Ische islacMoffpr et een koia geheel möt bloemen iverslerd worden Oosteljke richting haar de Alfambra Het strategisch doelwit der rechtschen was bet I zt der S eriü Paiomera Welk gebergte d n weg TenlBl Saragioséi beheerscht O Itzcn weg waren de recht ehe troepen m bdanpryke mate aangewezen voor liun V odKcI n inunitieverïorfïing zoodat b tt i n r hen bereikte succfte m dezen laa Htefi IS Welke beteekeniR oor het verloop va i dtn burgeroorlog heeft echter deze plaat hclyk zeer succesvolle actie der W schen Geruchten als zou het doel rynétn tMjtliBsend offensief m Oostelyke ricl tmK byvoorbeeld naar iortoaa moeten acepti L w trdtn opgevat Vooralsnog ih m den ttrii 1 by r ruel een der voornaamste factorfiji Ut leze stryd door de reg ringstroM n AX d rethtwhen werd opgedrilingen D fit me ie untnam Barcelona aan Franco c initiatief m den burgeroi rlojt Het is ratt twyfelachtig dat Franco d rtr de gevéeii ten by leruel ernstig bend eld is by i voorbereiding van een eventuÉel verrassend rechtsth offensief aan een aSdei frontdte Het bergachtig terrein w mrui de joiig stt ge echten zich afspelen Ifedt de regec ringstoepen goede geiegenhela zich op nieu we stellingen terug te trekkeh Hoewel he niet uitgesloten is djit l raittio zou beslui ten tot ten poging ii 1 t gebie 1 een beslis smg te forteeien iv vooralsnog geei aanleiding oor aan don sttyd der Laatste dagt n meer betetkeiiH te hechten dan ctn voor ranc zeer fiuctesVolle ucfrio an plaatselijke strategische beteekenis Jin mistructieB legevej opdat alle ven I heeflt dr c wotdf er l ien imeis tjïl c alaïht jan er gp met blgsmen getooi wt rdenj J tjflNLAND i h D toUtand v n de n I Or anis fe van h I velroveré g ebiedi 200 mAloen Yetf voor waters ts De Japanache inimaii v oordvoeijjlbi Sjanghai heep verklë rd dat het Jarfwiacbe leger thaniji weer geheel verzameld js fijn geijeorganisefcrd en gereed staat voiifcr een verderen opi iarsch in China Oe presidtuit van de Zuid Mandsjoertfaclje piorlyïi is fieden naai Dairen vertrokkeli fteneinde ee h nieuwe maatachappy te organiseeren die het beheer op zich zal neme iover jJe spo rweKen in Noord China alseerste phase van hpt Japansche plan t teconomische ntwikkeling van het veroverde Chmeesche gebied De nieuv e maa Rchappy zal ook autobuslynen en binncli landbche scheepvaartdiensten oplichten en dè steenkoolmyn n van Sjangsi exploits c ren De economische ontwikkeling van N rd Lhiita was hpofdzakelyk afhanketytvan de controle over de overstroomin en an de Citle Rivier De daartoe benoodlgdewerken zullen naar raming kosten met rich m de brengen tot een bedrag van 200 mt Il Oen yen De directeui van de Japansche industrie bank Lizo Kamiayama die verteg iwoor digei van het Japansche bankierssyndicaut IS or het onderteekeenen an het coi tract ter verstiekking van een voorschot van 12 2 milloei yen aan d voorloopij Chmeesche regeering s gistei morgen per vliegtuig naar Peiping vertrokken De Japansche mdustriebank zal ï mil hoen de bank van Korea è millioen en okohama Speciebank J millioen ven vooi schot verstrekken Deze leemng zal In tien jaar worden afgelost en 4 2 pet rente dragen Rente en afl ssingsdienst w oi dt gewaarborgd dooi iaindeelen der federale Reserve Bank n bf it van ie V r opige Chmeesche regec ring I Geen v redesonderhandelingt ii liaoe öyh img de onlangs uit lokio t ruggeroepen Chmeesche ambassadeur heeft in ten interview verklaard geen vredes Voorstellen van de Japanache regeermg e hebben overgebracht Titter dan Wit worden Uw tanden indien U poetst met lube bO en 40 et Doos 20 et I VOflOLi ij luiden de bt it d n gezondheidstüe isefe uliaiu en PunsLa eeli gunstig j rtog van K ht te Atli tgenfi Pauljvaft 7 de § rto l lal Kf Tofr n4fr m lij en verwiIjtn sijer pïigaÉt n beeft en lar met ttoflNicolaas De bÜMt inff ia vaBtgesteMleT 7nf lag morgen I VEREENIGDF STATFN HiiÜ voorjre ïteld vooi denNohelpnl VOOI den Vrede T e minister van buitenïandschc ak Saa edra I amas zelf onderscheiden m t den Nobelprijs heeft aan het comité tfOslo Cordelll Huil voorgesteld als caididant voor den Nrtbelprys oor den Vrede ENOfiLAND Bidstond te Londen voor ds NiemoHei Gisteravond is te loonden onder oor it terschap van den bisscbop van Bristol een drukbezochte byeenikom t gehouden georgamseerd door de IndJustrTal Chnatian Fe lokship waarop gebeden werd oor ds Nlt mBUer De reverend Kirice de directeur ge neraal van de Fellowship elde dat ds N emoller me heldenmoed streed oor het geloof SOVJET IJNTF De veidw jninff van den zaakgelaètigde te Boekarest Naar aanlieiding van de verdwynmg van Boetenjko den Sovjet RuaslMCiie zaakgelas tigde te Boeikarest heeft het bovjetgezant scnap by het Koemeensciie mlnibteiie van üuitenlajidsthe zakeui een krachtig pioteat 1 igediiend De Sovjetregeermg spreekt de meenirg uit dat boetenko heb slacntoffer van een tl u M t y duo een fascistische oiiganisatie is vooi bereid Zy eischt een omniddeliyk onderzoek en atrangu bestraffing der schuldigen maait een fietafiicht inglrfthi ett gls i midüïit 11 drjlto tletetocht 1 iMük gemaakt Zij Van een lipfd i ie Ned I ijüe lalfivanil l i U39 Het Algcmtqrf Indlfat ii Dajfbïad van knlji tden blad Febiuari deelt med dat I Sfi p inselijk Paar yoorneraens is in April vjujj het vol gende jaar een reist naar Ned Indlë aan te vangen Prinses Beatrix zou geduren de dezL iels door H M de Koningin or dci Hare hoede wolden genomeï Aanbieding van geschenken i tSoestdqk lu ul eli kie iLctiiDiuuu van u pond Het initiatief van Minister Patün £ en verklaring van Minister Eden lil antwuoi u p een iii het Britsene Li f ci uiiï gtsteltk vraag over hei Nederlai u scjie voorstel mzakc de erkemiing van üe V rovering van Abeasjiue door lliaiie zeul miniiiter idti dat iiy tegen het emde van het i iet I deinutievc stappen te ondernenie i was de Nederlandache regeermg voorue mens overleg te plegen mt de regeermg n un Groot Britannie en l rankryk Het initiatief in deze aangelegenheid b lustte uitsluitend by de Vcderlandsche re geering aldus bden By d behandeling van de Interpellatie V rnnk in de Iiierst Kamer had mimster Patyn reeds verkiaard dat de Regeering in deze zonder eenigerlti ücn üepuiauc van den Iwciubchen KiuoLi t nu Ltiaboi u waaivan aiüeelin t n m gtati 1 iwentc zijn gevci U8ü neeft nedtnmiaaag ten paiei e een crtn eiiDioou aangeüoücn uai nitt minae uau pona woog Wet fecftcncnh waiï vergezeld v m ten ooiKonat gLf LtlU m Iwentsch diakci weiKc uoiKciiut i n paleize veiiaala wciu aooi a TX bonosvoorzuiei den heci J B zwatennK oe beueiaiih van pilni Bemhard jhi Deüel nam hei caaeau onaei aunkbctui ging m ontvangst iwtc veipittfesteii hebben hcdtn na men de vereeniging btijstanöi üun z leKtnnuiztn bun utanawxia aan de ivomngin n Piint s Juliana een ge ücnKbucK angeDooen m veroand niet hei iaiig bti taan diei vexeemging iwee autobussen met kinderen uit Hulst brengen een groot inoemstuk aan vananiüiat aiiiv eiaen voor hti pa Uit iw e auiODu6Stn uii Hulst v aanu en aepuia ie van ac kmdeien uit Hulsi besttaanue uU w meibjes en i jongen ge ZLien wat vergczeia van ouaeii en in ueie beiangstyienden tezamen ongeveer zistig personen De kieixie meisjes waren in Oranje juikcn gekleed terwul de gioolere wiite japonnetjes dioegen gesierd met loode 1 biauwi htiikken ue kinocien üie een bloemstuk met haüaen gebracht waaiop een hnt met zij zleh wat aan hun personeel gelegen laten liggen Daar heb je b v de twaalf hondeid vukoopsteis die aan het con tant betalende publiek zijn overgeleverd Die moeten letien wat bervlce is en voorkomendheid noe Je Je geduld niet verliest en ste eds weer vilendelijk kunt kijken ook ais er geen reden voor is zoo als tegenovei he ren van Jouw serieuzen leeftijd Welnu om die twaalfhonderd voudlge viouwclijkheld in goede banen te leiden niet om haar alleen maar achterna te rijden daarvooi heelt men de Instructriee uitgevonden Qe snapt Pap Pap was nu ongeveer op de hoogte maai tevens bedroefd dat hij Grace vooi taan niet meer als tot dusvei om zich heen zou hebben Want vóór alles was het noodzakelijk dat zij zich te Lon den niet al te ver van haar toekomstl gen werkkring vestigde Grace kendt haar Pap en ging tot zijn groote voldoe nlng tweemaal per week en met elk weekend naar huls Toen Oraee na een Jaar volontairs dienst vast werd aangesteld keerde zU naai het ouderlijk huls terug want Pap had dooi haar een kleine Chevrolet te schenken van zijn voldoening over haai vorderingen blijk gegeven waarooor de afstand tusschen Londen en Hampstead ondanks den voor een deel zeer slechten weg tot veertig minuten kon worden teruggebracht zoover de mist die dik ke kleveilge van koienstof bezwangerdt mist in het wintersche Londen dat oi thans veroorloofde Het is waailuk geen pretje een auto door een dei gelijken nevel heen ie stu len Men heelt geen tien meter vrij zicht en de hchtsign uen alsmede de verkeers legeiendt Bobby ontwaart men gewoon lijK eeist dan wanneer men bereids mfct een tegenllggei caramboleert Met tl age voorzichtigheid schuift de liie autos dooi de city ie voet komt men vluggei vooi uit maar Giace heett acht um dienst üi het grootste waren huis van Eastend achtei zich en dies loki het gedrang In de ondergrondsche en in de overvolle straten haar aUeiminst In haar wagentje voelt ze zich zoo veiüg als op een onbewoond eiland Als Pap nu maai niet ongeduldig woidt Hij is vandaag naar de Staais bibliotheek geweest om met protessor Melhngiodd ovci den verkoop van twee doeblctten te onderhandelen Van daai uit heeft hij telefonisch met Grace aige spjoken dat zij samen naar Hampstead zullen terugkeeren Op een niet bijzonder diuk kruispunt herkent Grace in het geel witte schijn sei van een booglamp Paps breedge schouderde gestalte in een bontjas en op fietzelfde oogenblik brengt zij den wagen tot stilstand De oude heer stapi kuchend in bly van de straat weg en bu Grace te zijn Een briel van je moedei Grace Lees eens vooi Pap verzoekt Orace die onophoudelijk de claxon laatloeien Dat is onmogelijk aan zulke gecompliceerde zinswendingen wiag Ik me niet Veitel dan den inhoud PapMevrouw Arlen schryit uit Parijs waaihetn zij een paai dagen geleden is vertrokken Smds den verkoop van de f biiek in Lancashire en den bewuslen stJ ijd om Graces toekomst is moviouw Arlen gewoonlijk minstens zes maanden van hei Jaai op reis Zij lijdt onder dt weliswaar nooit trtider woorden gebrach te maar gemakkelijk te raden teleuistel ling van haai man ovei het feit daiGrace zonder broers Is gebleven Ja zij voelt deze verborgen teleurstelling zells volkomen ten onrechte als een persoonlijke grief Uit dien tijd dateert ook haar dwe pende en van alle criUek gespeende tre langstelling voor occulte leei stellingen en theosophischt bewegingen van alle schakeeringen Bovendien geniet zij de leputatle van een edelmoedige phllan trope en al deze liefhebberijen geven haar herhaaldelijk aanleiding tot reizen In werkelijkheid echter is haar voortdu rend van huis zijn het gevolg van een innerlijke rusteloosheid een ahasverlaehe onrust waarvoor geen kruid gewassen schijnt te zijn Mr Arlen verdraagt de veelvuldige spleens van zijn vrouw met de humor den Fngelschman eigen en voor Grace is mevrouw Arlen ondanks alles de moe der ovei wie geen dlscu ie toelaatbaar en geen critlek geoorloofd is Maar in stilte zijn vader en dochter het met elkaar eens Vertel dan Pap En Pap veitcli wat meviouw Allen uit Paiijs weet te beilehten waar zij ais ge delegeerde van de theosophisclie loge bunhght aan een inteinauonaal con fel es deelneemt i bUlLLÜTlON Voói alles IS mevrouw Arlen bulten gewoon ontevieden uvei dt ontvangst behalve miss Colstoot dio een dag vooi haai was vertiokktn was slechts Mme VIndouce de seeretaiesse van de presi dente van het tongies aan het station verschenen en nog wei in een schaam telüos modern lila rayiormade nota bene de bondskleur die men toch weikeÜJk Iniet op een dergelijke inanioi mocht tilvidiiseeren Bespottelijk Ja bijna vernedeiend was het dat men haar als gedelegeerde niet had toegelaten toen zij mi Chang Bos Mou de groeten van haar loge wilde over brengen Mr Chang Bos Mou de ver hchte Indlfer en Star van het congres wordt door prinses Almec Bonaparte ken 1 nciijk als een gevangene behandeld Men vertelt dat zij zn leven voor 200a pond heeft veizekerd I Schel uit Pap stop of ik rijd in de eeiste de beste sloot weert Grace alle I verdere mededeelingen af en zuchtend iaat ze er op volgep Arme mama Ze hebben de mistige stad achter zich Grace geeft vol gas en in acht minuten hebben zij Hampstead bereikt Beiden zijn blij eindeH ik hun voeten aan het 1 knetteiende haardvuur te kunnen war men Wordt veivolgd