Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1938

No 19649 Vrtjdag 11 Februari 1938 76e Jaarffahg Vanaf VrUdiig II Kebr iV WMKlag 15 PebniJ I00 0 0den hebben di bull mooie boek geleiwil NooU dergelijke avonllurenfUm n boek zM uitiewerkt D Ki n MamoM Anthony Adverse van Herv FREDERIC MARCH OLIV i HIVILLAND CLAUDE RA BILLY MAUCH Toegang boven 14 Entree vaWaf 2B tt Gratia Fietgen glallln Zondagochtend aaMYan HJU J LESLIE HOWARD KAY FRANCIS in In da macht dor BehglnK Piu E nt ree 25 30 m 40 cen t WOENSDAG 2 uur MATmiï lederen leeftijd met JOE E BBOl la Wij hebben gecontracteerd dlnu de hoofdsteden PAUL MÜÜI iHat lavan van Emil Zgla Riiq eODHSdE CDlJMir NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDEl BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jüEüWERKERKT 0UDERKËRK7 0UDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Heden I overleed Hehuwdzuater en Tal Anna Maria jde Boer oiwl 02 jimr G uda YDAM DE BOKR ZUYDAM lieve Zustel iMMa MUfibodM Mr HllVk tmtWHldtB nor iMrUnfW H 8 rmuuKlm roor uilldatMl BOUWKUNDlfl OPnCBTBR BI dMT P S DAUVILLIEB BuTt MartoiMiiig 12 Het is HET VOQRDEELIGST Het is HET GËMAKKEU JKST Het ia HET EENVOUDIGST irannMr U in meardar bUdenadvertantiën habt te pluiUen hatzjihier of welk blad vii in binnan ofbuitenland dat U de opfaaf daarvan totsandt aan hat W E DIE BOER Ditblad verschijnt daReiyks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per wes 17 cent overal waat de bfiorging per looper ge schiKlt Franco per post per kwartaal fSJG Abonnementen worden dagielülis aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij oiue agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren On bureaux züh dlTKelijks geopend van 9 Q uur Administratie en Redactie ïelef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIE BUREAU VAN DS GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 Allerlei greruchten over Duitschland No spanning in den politieken toestand De Times over verdeeldheid In het leger Onzekeriieid over verdere her vormingen De BerlUnsche corre ï ond iit van de Times meldt dat de veranderingen var die vorige week die in het Duitsiche leger groote ontevredenheid hebïwn ge ifekt aan leiding zijn geweest tot oneewigheden Dri generaals zouden uit protest hun ontqlac hebben g iniomen Het leger zou verdeeld zijn in twee kampen dat van de aanhangen d r ontslagen generaals en dat van de oi gelingen der regeering Het blad schrijft De ontevredenheid ond r de officieren zou nJsachien spoedig law n wanneer zift konden verwachten d t het by de jongste veranderingen zal biyven Men vT agt zich echter af hoe lamg de party nog zal aandnngv n op hervorming van hel leger Zal zü bij voorbeeld afschaffine van het Instituut der aalmoetzenier ei hen Zal de militaire groet worden vervangen door den nationaal BocIaliatisehen Zullen aan de regimenten politi ce commis=arIsBen = worden toegevoegd Dit zijn punten van het pi ogram volgens hetwelk de partij het leger tot een volksleger vnl maken Men golouit dat Hitler aarzelt di program streng t n uit oer te leggen doch niettemin tchaadt de bedreiging het moreel in ypt leger Het lykt waarschijnlijk da de onzekerheid ten aamfeien van de toekomst oorsoak Is van de apMinuiii in de politieke situatlet Overigena acht men het zeker dat Hitler ditmaal nog meester van den toe R and blÜft Militaire incidenten tn Oost Pruimer Volgens te Warschau uit Berlyn ontvangen beriohten zooiden zich te AllenatOjr OostPruisen en Stolp CPwnmeren mil taire incidenten hebhen voorgedaan in ev band met de jongste wijzigingen by de 1 ijkaweer Geruchten over den ex kroonpnui Volgens te Berlijn in omloop ziinde fr ruchten zouden de ex ikroonprins en in tweede zoon prins Ferdmandl de laatste i gen onder pol iti e bewaking hebben gestaan In het buitenlami ging zelfs het gerucht dftt de ex kroooiprins de Oostenry ik cl e grens zou aijn gepasseerd in de richting va i ItaJiè Uit volstreWF betrouwbare bron wordt echter medegedeeld dat nij zieli Woensdag te Berlyn bevond ni daar in r der legaties de lunch heeft gebruikt Uit Weenen wordt evenwel gemeld da de exkroonprins op 3 dezer door Oostenrifi is gereisd op weg naar Italië Hij zou tot i aan de grens by Kufstein er opmerkzaam ROEMENIE ZAJ ZONDER PARLEMENT BESTUURD WORDEN Goga s kabinet is weer afgetreden Proclamatie van den Koning De Gruyter s De regeering Goga die nauwelaks een mand aan het bewind is heeft haar ontihig ingooiend GoK heeft gistermiddag een onderhoud met den Koning gehad en later op den dag beeft de Koning hem nogmaals ontvangen en het ontslag van het kabinet aanvaard Omtrent hetgeen aan het aftreden der regeermg vooraf ia gegaan wordt gemeld dat de vroegere minister president en de partijleidets dringend naar het paleis wer ieii ontboden in verband waarmede reeds geruchten gingen over de mogelijkheid van een wjjiiging der regeermg KjMiing Carol die reeds Constantjjn Brah BU den voorzitter der radicale partij iieeft geraadpleegd heeft achtereenvolgens Ioi a den leider der nationaal democratie Khe party Junuan den leider der radicale boerenpartij Vaido Voivode den leider van iet Roemeensche front maarschalk AveresI den voorzitter van de volkspartij Maniu n leidei van de nationale boerenparty en KKJmimster president Mironescu die tot d wtionale boerenparty behoort ontvangen Terstond is door den Koning een nieuwe regeering samengesteld onder leiding van Jen patriarch Miron Criptea De nog niet olledige lyst der nieuwe regeering i s vol ena Stefani als volgt samengesteld Minister president Miron Cristea Vice premier en minister n Buitenlsndfche Zaken MfraneBcn Minister van Binnenl Zaken Coiinescu Minister van Oorlog Antonescu Minister an Kunstzaken Irimescu Minister van Financiën Cancicof Minister van Landbouw Marascescu Minister van Gezondheid Coatineacu Minister van NJjvertieid Agetoianu Minister van Verkeerswezen Potarca Ten aanzien van de samenstelling dezer uwe regeering meldt Stefani nader iat loten was een regeering van nationale icentratie te vormen als ministers zonportefeuilte zullen aan deze regeeriiig fjud premiers deeinemen met uitzonde ig van GogH die geweigerd heeft Mirocii de vice premier is reeds eenmaal mier geweest n heeft ook reeds de porlïeuille van Buitenlandsche Zaken beheerd nieuwe Roemeensche regeering koniich aan als een regeering van natioeoncentratie die het land zal besturen r de hulp van het parlement De acti it der politieke partyen wordt geschorst verkiezingen worden voor onbepaald n uitgeiteld JDe regeering l e8taat uit leden van do lie party en van verschillende recht Zeven vropgere eerste minis ters hebben zittmg in het kabinet Ook drie van de chriatelyk nationale ministers van het vorige kabinet maken deel uit van de regeering n l de minister van defensie Antonascu de minister van nüverhoid Calinescu en de minister van landbouw Siesi Proclamatie van den Koning De Komng heeft een proclamatie tot het Roemeensche volk gericht waarin hij zegt dat de propaganda by verschillende verkiezingen onrust in leven en ziel van de natie heeft gebracht Het gevolg daarvan was een geest die het bestaan van het volk ondermijnt De duurzame belangen van het vaderland moeten beschermd worden Daarom aldus de Koning heb ik een regeering van verantwoordelijke mannen gevormd die bezield zijïi van de grootste vaderlandsliefde en vrvj staan van alle party actie Deze mannen zullen de beschikking hebben over voldoende tijd om uitsluftend voor het vveiztjn van het vaderland te werken Deze rv geenng zal het staatsbestuur aan politieke invloeden onttrekken Zy zal veranderingen in de grondwet brengen dio beantwoorden aan de nieuwe behoeften en aan de verlangens van de natie Ik ben vastbesloten dezen nieuwen weg te betreden in de overtuiging lat daarop het heil van het vaderland ligt Verbazing m Rome Het aftreden van het kabinet Goga i met verbazing te Rome vernomen M ïn had hier het kabinet met de grootste sympathie verwelkomd en Goga werd algemeeii be schouwd te Rome als een instrument vSor een Roemeensche herleving in fascistischen zin De Koenieensche kroonraad is byeengerc pen tei bestudeering van den politieken toestand Alle oud premiers en partijleiders nemen hieraan deel onder voorzitterschap van den Koning Staat van beleg in het geheele land Militairen bewaren de orde Ken der eerste daden van de nieuwe geering was de uitbreiding van den sta it van beleg die na den moord op Ducd voor Boekarest en de meeste groote steden in de provincie was afgekondigd tot het geheele land Alle bevoeg Jheden die de wet en de iglementen toeJiennen voor de handhavingvan de openbare orde worden door de militaire autoriteiten uitgeoefend De cummandanten der departementen hebben defunctie van prefect gekregen De eensuurop de pers is streilger geworden De politieblijft overigens onder commando van den minister van binnenlandache zaken I y ig cafs aMêSdi N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT PANDBRIEVEN IGÜH De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWF G tlurendp drie maanden oen te veel En die cone wil ik zijn Pap Achteiiverrtlg uur later stappen mr Arlen en zijn dochter In den express naar de kust Pap was In al zijn blijdschap ook bereid gcweesfi per vliegtuig te leizen maar Oraé e drong daar niet op aan het rhytme van de voortrollende waKonwlelcn te beluisteren was een vajn haar grootste genoegens In Keulen onderbraken zij hun reis voor het eersl Van een bezichtiging van den Dom zagen zij af die was hun te groot maar mr Arlen begaf zich rechtstreeks nanr het Oost Aziatisch museum en daaruit was hij slechts met eenlg geweld weer weg te krijgen De fraaie gobelin met den dood van Boeddha boeide hem uren achtereen Grace gaf de voorkeur aan den dierentuin waar zij haar liefde voor dierentn het algemeen eh waarlijk niet alleenvoor exotische naar hartelust kon botvieren Eerst Heldelber echter deed iets van de wenschen welke Grace t n opzichte van Duitschland in het hart droeg In vervulling gaan Keulen was Germany maar Heidelberg was Deutschland Mr Arlen dwaalde stil en tevreden door de huniarttstische lucht van de oude universiteitstad en tooverde oude herinneringen om In het heden Grace volgde hem gewillig en Het zich gaarne van alles op de hoogte brengen nog nooit had ze haar beminden Pap zoo enthousiast en Jong gezien In Hotel Europftlschen Hof waar zij hun intrek namen wachtte hun een telegram uit Parijs mevrouw Arlen kon iilrt zooals was afgesproken met hen m Heidelberg samen komen Een brief bracht don volgenden morgen opheldering MercurluK in de Schorpioen was te ongunstig om op rols te gaan en mevrouw Arlen ondernam nu eenmaal geen groote reis zonder de sterrenwereld te laadplegen Pap lachte Grace zuchtte in stilteliaar Arme mama en beiden beslotend sondanks den beroemden occultist Baron Gernfuss in de stichting Dreu burg te bezoeken om wien mevrouw Arlen twee maal per Jaar naar Heidel jberg reisde Het was een heerlijke wandeling door 1 moedlj In dpn nachl en verhtu t oe komende ochlendion tfrelukliïrtindesneeuw Ken WInlersportroman van PETER KRAYENBttHL Nadruk verboden WM Is dat met Munchen Pup lit iC s telefoon J n 27ston Mei veilt Helblng In h S zamcllng Wickersbcrg r zwieen paar wlezedrukken bIJ die t i Th f u en ontgaan mSMl ot een zoo r D t f = en heer Ire kind = n ö ho al k laar L oT J = = lot kandin J s drie KtiUk If L fligen zonder salarLs nUaaTS Oreatlow die tot dusver In ta r nf f Londen f kwiT Bothbird Maar l tp S Z Zrj den naar er dus ge 2UVA5CHT NIETAVEER DAT DOET DE VELOVASCHA ACHIN £ 1 Vnuwt ratla pnwfdemoiiftnitie b U thuia Velo Waschmachine Mö N V Haof dkaitoor Baren4rMht HEER DAN 100 FIUALEN IN NBDBRLAND de frissche poedersneeuw do lucht was vaart door een bocht ging gleed de helder en zuiver en de oude stichting een voormalig klooster der Benedictijner monniken lag hprookjesachtlg tegen de borgen als met witte watten bedekt De secretaresse van den baron een I zeer knappe jonge dame met ravenzwart haar excuseerde den heer des huizes die ieenige dagen naar Berlijn was en toon 1 do den bezoekers de waardevolle verza 1 mrllng incunabels en handschriften uit den tijd der middeleeuwen i Vol bewondering en niet zonder nieuws j slrriglield wandelde Grace door de ook i uit een architectonisch oogpunt zeer In ferossanto vertrekken waarbij zij op de ton of andore manier In de particuliere I woning van den baron verzeild raakte en tot haar verbazing verraste zij den heer des huizes die volgens ztjn secretaresse j V V a VERTROUWD VAKKUNDIG GOEDKOOP 3 pnntoi om te overwegen ala U gaat VERHUIZEN Vraagt TryMyrend prljsopgnTe POLDKRVAART TURFMARKT 1 TBLBF 2634 GOD n et z n vUven er i d P DE BOER Jr W DB BOER ZUYDAM Rotterdam SÜZE E A DE BOER Elat G N DE BOiER J W DE BOEJ EOELOEF Baalt R E DE BOEK F C DE BOBR I AVlBNABTi = NICHTEN en NBVEN Rotterdam 9 Februari li 38 s GravendykJwal 18 a Geen bezoek De veiassthmtï zal plaats hebben Maandag a s in heti crematorin n l o Velsen na aankomst ftt trein 15 14 uur Halte Driebuia Wester el i WJ KOMT KOp EN 2 ons Vanille Croquets 2 Demi Lune 2 SluiverstoHee 1 i Sterpralines 1 Carreepralines 1 i Ceylonpratines 1 iamaicapratines 1 Santospralines 1 Gek choc Pinda s 1 Vruchtenbabbels 1 Brunetta s 1 l Pinditbrokken 1 Choc Krakelingen 1 Rumboonen 1 Roomcaramels 1 Boterkussentjes 1 Moscovisch 1 Cboc Marsep Aardapp 1 zakje Dessertpepermunt 5 Cocosmacarons 4 Cocoskransen 4 Ulrechtsche Spritsen A Meikrecpen i Kersencakes 2 groote Nougatblokken 2 groote Arosa reepen Dai kan alléén Geboorte Lepeltjes Kannetjes lil Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVBN WORDEN VOORVRIJDAGMIDDAG 12 UURINGEWACHT iEHUWD P AR vraagt flinke uestoffeei de ZIT en SLAAPKAMER nu t jWISKUNDE DEGELIJK PENSION op netten stand lief t wani ikk en telefoon aanweaig is Steller dezas is van eigen meubelen en bedden voorzien Blieven ordei Icttoijs S I niiii het Bui noudwhe Cit Maikt lU loudii Sohouwbupg Bioaooop presenteert R1JD ZOM G en MAANDAG de Kioote TOBIS OPERETTE FILM met MARTA EGGERTH Het lied van den Leeuwerik Naar de bekende Opeiette van FRANZ LEJHAIl Regie CARL LAMAC In de verdere hoofdro len lAiCIE ENGUSCH FRITZ IMHOFF ALFRED NELiüKBAUER RliDOLl C4RL HANS SöHNTCBR TIBOR VON HAI MA Een brillante Hongaarfiche ocrkomische operette film met prachtigen zang en muziek waarm MARTA EGGERTH zichzelf overtreft Toegang eiken leeftitd Gratis rUwielstalIing Prijzen van 25 tot 80 ets ATTENTIE Zondagmorgen HALF ELF iTTÜNTIE Watt n Half Watt als oiPOMBa l n LACHEN L CHEN LACHEN Toegang eiken le cïtijd Prijzen 25 en 35 cent r ZATÉRDA5 GEEN VdORSfi LLING tSI 34M wtrnac HAOo TMnnBNi 5 XLASSE lie U ST TBEniNG VAN DOHDEBDAQ 10 rBMH HOOGE PniOËN nf 6000 18600 ƒ 1000 iurn 4731 na i ƒ 400 9787 18818 ƒ 200 13563 14206 18886 ƒ 100 692 5632 8044 12630 14108 17848 103M phemiEh van l 70 Vtrkrijgba o 1 20 107 141 231 236 387 538 568 560 640 70S 808 861 878 902 977 1040 1133 1281 1470 1535 1813 1886 1037 2010 2133 2169 2198 2296 2307 3306 2609 3670 2588 2700 2771 2866 2936 3103 3171 3230 3978 3419 3S31 3559 3640 3712 3716 3768 3896 3861 3985 4003 4031 4229 4286 4366 4378 4370 4890 4432 4551 4571 4762 4814 4843 4844 4848 4VK 52 6288 5302 5338 6604 5562 5736 5760 9884 5936 5080 6152 6189 6306 6311 8381 6383 6435 6539 6569 6570 6839 6877 7033 7086 7127 7167 7229 7368 7422 7606 7739 7804 7830 7968 79 7 8104 8140 8145 8174 8333 8346 8340 8466 8904 8566 8576 8606 8616 9421 9539 9604 9833 9803 9944 10156 10223 10424 10580 10835 10812 10864 10889 11018 11168 11282 11289 11422 11513 11564 11854 11701 11715 11731 11958 12099 12193 12365 12452 12458 12485 12498 12611 12638 12703 12741 l n63 12863 12957 13035 18039 13048 13137 13157 13220 13472 13501 13574 13661 13755 13774 13991 14112 14347 14370 14611 14551 14607 14048 14830 14850 14989 15219 16396 16419 15457 16646 15858 15750 15821 16911 16930 16106 16180 16299 16363 16370 16622 16636 16683 16708 16815 16924 16930 16058 17062 17065 17120 17136 17139 17367 17380 17382 17401 17454 17460 17511 17775 17901 17986 18072 18001 18111 18124 182X12 18208 18217 1 B44 16654 18712 18836 18860 18884 190B4 19144 10192 19238 19288 19582 19633 19870 20021 20163 20166 20666 20667 20686 20929 20035 20955 GEEN PIEMIEN IS 67 105 2 20 274 288 481 468 566 71 601 627 657 676 739 811 851 877 906 013 983 937 994 1006 1021 1022 1023 1034 1099 1068 1090 1113 1161 1198 1176 1194 1206 1227 1236 1243 1323 1337 1385 1410 1410 1462 1471 1473 1483 1486 1666 1988 1575 1695 1897 1725 1726 1756 1761 1776 1833 1898 1910 1925 1988 1996 2035 2036 2044 2063 2099 3106 3133 2149 2167 2197 2209 3213 2218 2227 2277 3360 2287 2333 2381 2393 240O 2407 2467 2469 3403 2498 2515 2686 2690 2744 2782 2852 2872 3881 2925 2958 2962 2073 2981 2987 3078 3098 3164 3188 3273 3332 3361 3397 3421 3470 3504 aooo 8617 3935 3639 3622 3654 3753 3775 3813 3851 3885 3914 3915 3918 3023 3949 3964 3968 3986 4000 4034 4044 4072 4109 4115 4158 4166 4188 4219 4247 4284 4342 4392 4424 4467 4462 4473 4484 4493 4576 4687 4695 4740 4761 4759 4780 4816 4904 4954 4972 4979 6113 5168 5202 6341 5354 9278 5304 6343 6364 6380 6409 5426 S482 9468 9643 5547 5557 5574 6501 5652 5703 6709 6738 6778 5793 5848 6865 6923 6977 5996 11027 6079 6088 6197 6242 6286 6345 6462 6465 8531 6568 6627 6633 6654 6657 6673 6676 oteo 6726 6728 6729 6748 6768 6791 6827 6840 6854 6857 6881 6884 6933 6953 6989 6991 7031 7038 7044 7055 7063 7073 7174 7215 7237 7256 7329 7345 7346 7389 7419 7465 7482 7S20 7548 7618 7629 7703 7856 7903 7912 7923 7929 7945 7975 7989 7998 8001 8013 0034 8044 8109 8120 121 8173 8167 8196 8202 8211 8222 8303 8351 8418 8470 8506 8509 8520 8521 8589 8625 8648 83oj 8673 8693 8778 8792 8804 8869 8881 8924 8944 8952 8977 8993 9040 9051 9064 9117 9141 9248 0306 0316 9924 9340 9363 9423 941il 9508 863J 9720 9926 9734 9740 9834 9360 9872 9883 9888 9921 0060 9968 10017 10039 10082 10089 10168 10184 10213 10236 10237 10248 10255 10266 10278 10310 10312 10343 10388 10411 10418 10457 10465 10519 10323 10602 10637 10661 10672 10680 I06S7 10723 10727 10897 10811 10860 10920 10965 11007 11043 11054 lUOO 11123 11141 11144 11147 11217 11219 11283 11290 113 25 11331 11343 11374 11418 11439 11465 11472 11477 11496 11498 11604 11662 11687 11573 11608 11629 11767 11773 11784 11787 11798 11818 11828 11865 11872 11879 11806 11904 11915 11922 11925 11991 12022 12058 12137 13141 12149 12190 12192 12217 12S33 12268 12299 12445 12466 12466 12604 12515 12531 12560 12690 12591 12694 12596 12602 126JS 12637 12695 12843 12853 12985 12999 13006 13036 13075 13086 13094 13008 13141 13146 13154 13166 13177 13210 13246 13278 13283 13316 13331 13350 13382 13429 13443 13480 13539 13541 13553 13597 13662 13673 1368 13703 13717 13741 13752 137S3 13789 13766 13798 13823 13835 13889 13967 14008 14041 14088 14092 14111 14137 14175 14188 14238 14363 14374 14377 14943 14465 14646 14556 14803 14830 14680 14889 14711 14731 14740 14760 14777 14818 14681 14849 14871 14928 14929 14009 16047 15079 15108 16113 16181 15208 16210 16217 15337 16327 16334 18397 19404 16436 15437 15451 15464 15480 15536 15560 16604 1 5630 16633 16670 15674 15678 15690 15747 15762 19844 16887 15915 15957 15987 16009 16010 16023 16033 16101 19136 16140 18186 16197 16276 16301 16347 16360 K42 16436 16508 16523 16626 16528 16557 16584 16583 16813 18630 16636 16643 16686 16720 16722 16810 16850 18867 16916 16065 17009 17067 17072 17165 17189 17203 17333 17277 17291 17314 17319 17327 17417 17428 17475 17486 17488 17489 17534 17578 17586 17598 17633 17663 17713 17730 17733 17751 17779 17968 17980 18010 18023 18081 16160 18214 13229 18261 18286 18304 18377 18402 18441 18452 18454 18496 18503 18561 18595 18665 18692 18744 18765 18784 13849 18876 18921 18934 18836 18939 18078 19046 19078 19085 19089 19169 19172 19180 19185 19188 10213 19216 19226 19228 19268 19262 19280 19315 19347 18471 19531 19668 19683 19921 19645 19666 10674 10896 19734 19798 10826 19857 19903 19994 20104 20161 30178 20250 20259 20283 20301 20309 20319 20334 20353 30383 20377 20389 20433 20476 2047B 20511 20635 20579 30832 20669 20669 20698 20757 20794 20798 20811 20816 wen 20843 20976 20978 ADVERTENTIB RIiS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorjfkring 1 5 regels l Ö J elke regel meer f 0 30 Advertentlén in het Zaterdagnummer 20 r byslag op den priJB Liefdadlgheida advertentiën d helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer O 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bü contract tot ze T Kcreduceerden prxja Grgote lettere en randen worden twrekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden mgezonden door tusschenkomet van soliedc Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vÓór de plaatflinj aan het Bureau zijn inRekomen teneinde van opname verzekerd te zUn I scheid van zijn staf op het Departement van Bültenlandïche Zakemi De nieuwe miniiteu Von Ribbentrop heeft eenige woorden van dank tot zijn voorganiger geaprolcen en zich tot ztjn aanstaande medewerkers gewend met een oproep tot kameraad schappelijke samenweriking iri Henst van HltTer en v m den staat Men hoort in goed ingelichte Duitsche krinEren weinig commentaar op de gebeurtenissen niemand is bereid uiting te geve aan zy n opinie vóórdat HltTer op 20 Fe brunri a R zal heWben gesproken Men neemt om dir reden de berichten over actieve onderhandelingen tusschen Von Paptn pn de Oostenrij k sche regeering dan ook niet au ïerieux Het ie aan den anderen kiant wel mogelijk dat Hitler goed ingelicht wil ritn over de plannen van de Oostenrlik=chi regeering tot verbetering van de veratandhouding tu scher beide landien vóórdat hiJ er 20 Februari over Kpreelct De natlnnaalfloclalisten zy n ontevreden over de resultaten van het accoord van Juli daar de Oostenrijksche regeeirinig er van gebruik heeft gemaakt verder van Duitfichland af te wu li n In plaats van meer een GermaanBchen ïtaat te worden Eenige wieerapannigheid onder ouie leeerofficieren Nationaal soctülifïtische kringen venvachten niet dat li voordoen ir den geest van ere n opstand of van onlusten Toejïïigevpn wordt echter dat pe eenige weeispaMnigheid heerscht onder oude legerofficieren in het bijzonder in gebieden ah Pommeren en OoPt Pniiaen waar de officieren voortkomen uit families die yljn grootgebracht inl de tradities van het oude leger Uit verschillende gegevens lan worden afgeleid dat in zekeren omvang officieren die niet sympathiseeren met het nieuwe regime in den loop van den tiJd verwijderd 7iil en worden Het bezoek van Hitler aan Italië Hitler zal zich in de eerste weken van Mei naar Italië begeven waar hij de gast zaï zijn van dea koning In het Quirinaal Zijn verblijf in Italië zal niet langer dan zies dagen duren In Rome waar te zijnei eere een groote militaire revue gehouden zal worden zal Hitler een bezoek brengen san Oivita Vecchia waar hü het werpen van bommenidoor een escadrille vliegtulgcr te zien zal kragen Het tweede deel van de reis zal gewyd ziJn aan een bezoek aan Nanels en een vlootschouw aldaar Vervol eïW komt esni bezichtig ng van folklore te Florence ea h Toscane Het schynt dat een enkele baslissin genomen is ten aanftien van een rede vi Hitler aan het Italiaamsche volk welke eer op maaikt zijn dat onder zijn Identitcits papieren een paspoort ontbrak waarop hifzeide dat document te hebben vergeten DeOosten rij ksche autoriteiten zouden h mdnarop zonder verdere formaliteiten de re hebben laten voortzetten Het feit dat d exkroonprins zich gi steren weer te Berlü bevond zou slechts aantoonen dat ziJn afwezigheid vap korten duur is geweest I Naar Havas uit Berlijn meldt heeft de ex kroonprins op 2 Februari BerTiJn verla ten en zich naar Cortina d Ampezzo bege ven waar hü als ieder jaar de wintersp n beoefent Zijn gemalin prinses Oecilie t gisteren aan bij een nwenmaal in een dei gezantschapsggebouwem te Berly n Prins Ludwig Ferdinand van Pruisen die vogenB berichten in de buitenlandsche pers gearresteerd zou zyn in verband met een monarohlstiache sameaiswerlng is de lan flte dagen herhaaldelijk te Derlijn gezien De grensbewaking sch nt aanzienlijk verscherpt te zifn Uit Weenen vemieemt Reuter dat de Duitache autoriteiten sedert Dinsdagmiddag de DuitschOostenryksohe grena op bepaalde punten practisch gesloten hebben Naar vernomen wordt is de grena tuaachen Duitschland en Op ïer Oostenrijk volkome i gesloten en ia het normal veriteer over de Tyroolsche erens gestaakt Slechtt enkele personen mochten ond i streng toezicht de grens passeeren Het sluiten der grens gaf te Weenen to senaationeele geruchten aanleiding volgen welke zich in Duitschland binnenlandache moeilifkffie xouden w rdoen en er selfs ongeregeldheden zyn uitgebroken Daar het niet mogelijik is deze geruchten te contro lieeren moateni zü met het grootste voorbe houd worden aanvaard I Op grond van het feit dat de Gestapo langs de Duitsch Belgisch © grens zijn diensten versterkt heeft om een Ieder die daar toe niet gerechtigd is te beletteni de grens te overschrijden en Duit cWand te verlaten ziJn de Belgische grenspoorten dei gendarmen verdubbeld I Volgens zekere te Verviers ontvangen inlichtingen zou een zekere opwinding heerschon in de groote Duitsche steden I Naar de Berlynsche correspondent van he Engelsche blad Stad meldt heerscht ereenige onrust in de kringen van het l eproefde Berlijn sche ganteregiment dat gewoonlij de escortes en eerewachten voor Hitlefr vei schaft De officieren van dit regiment zijn allen oude monarchistctiL Het is niet bekend welke maAtregelén zijn gienomen WijzigiiiK In de verhouding totOostenrijk Von Neurath neemt hcIieW Gisteren nam baron Von Neurath af in Berlijn vertoefde terwijl hU snurkendop een divan in zijn studeerkamer z nmiddagdutje deed Voorzichtig sloot zijde deur weer achter zich zocht haar Pap op nam dezen onder den arm entiok hem mee naar buiten waar zij hemlachend van haar belevenissen op dehoogte stelde Mr Arlen schreef nog c nzelfden dag naar Parijs dal zij bpsloten hadden verder te reizen Hij hoopte dat de sterren spoedig een gunstlgen stand zouden aanwijze en derhalve mevrouw Arlen nJet zouden beletten dat zij elkaar thans In Munchen ontmoetten In den restauratlewagen kort voor Stuttgart beleefde Grace een zeer pijnlijk oogenblik Toen de trein in volle kennitóen te hebben uit Pap s vroegere branche en het doel van de reis was voor heiden Munchen waar de baron den tot ver bulten de grenzen beroemden modeschilder Enzlno Prostifil tot vriend had En tenslotte ging mr JVrlen er dan ook gretig op In toen Baron Glrsholm zlcli als gids voor de vroolljke Belersche residentie en haar naaste omgeving aanbood Doch Grace stelde hem teleur zij achtte het niet dringend noodzakelijk Iko bezlrnswaardigheid ook werkelijk te hebben gezien en zij gaf er daarom de voorkeur aan om voor zoover Pap door zijn Jacht op oude handschriften en wlegedrukken verhinderd was alleen de ZuldDuitscho metropool te doorkruisen vlsch welke de kellner Juist had opgediend van haar bord precies op deschoot van een nogal exclusief uitzien den jongeman die daarop van schrikzijn monocle in de soep het vallen Mr Arlen cxcu eerde zich hoffelijk voor hetongelukje van zijn dochter maar deJonge aristocraat maakte daar spoedigeen eind aan stelde ijverige pogingen Inhet werk om voor Grace een anderevisch machtig te worden en stelde zichvoor Baron Olrsholm Grace bekroop het gevoel dat denjongeman deze kennismaking niet onwelkom was waarom zou dat ook het igeval zijn geweest Baron Girsholm tooncle zich een even aangenaam als onderhoudend causeur men bloek eenige gemeenschappelijke Maar recdb na enkele dagen had Grace genoeg van de stad Ze was den baron dankbaar toen deze zich aanbood haar naar een oord te brengen dat afgescheiden lag van de bekende on druk bezochl e selzoenplaatsen Mr Arlon ging er mee accoord dat Grace vooruit reisde en belootdo over een paar dagen met haar moeder te zullen volgen Ontmoetingen zijn do letters In de taal van het lot In St Valentin overkwam het Grace al up den derden dag na haar aankomst dat Dleter Prausnitz haar weg kruiste Wordt veivülgd