Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1938

No 19674 StolwBk Kerkelijke Wiehtra Zondag 13 Maart zal denijig geleid worden door 307 Schouwink Voorganger van aid Um Ver van Vrijz Hervormden M i 1 daarop is de maandclüksche jeuKidf week later gesteld i De Commissie voor Sociaal wetk t J Nederlandsclien Protestantenbond dit jaar v rtgaan met liet Iioufel tiendaagsche verblijven in t Bond SoeBterberg voor vrouwen uit door sis getroffen gezinnen Zooals mei J hebben eenige vrouwen uit onze J aan zulk een verblijf zeer dankbare hen ringen Zonder in t minst verwachtite willen opwekken zou Da Kanis toch spoedig in ieder geval vóór 1 April J weten of er ook zijn die dit keer v party zouden wensclien te ziin De aim sie hoopt in ieder geval 3 verblüven van 40 deelneemsters te houden welke t in Mei Juni en September zijn p Nieuwelingen komen allereerst in lan king Voor de deelneemsters zijn er kosten aan verbonden Op Zaterdag 7 Mei aal hier weer vu Reclasseeringswerk gecollecteerd woj Men zal zich herinneren dat Stolwük J leden jaar zulk een goed figui maakt in onderscheiding van vele geiw ten waar de opbrengst gedaald is Mdj in de stijgende lijn blijven gaan Wij h ben t hoogste punt nog niet bereikt Uitvoering Excelsior Donderdagavond gaf de rederijtail kamer Excelsior In de zaal van heer Noemen hare 2e uitvoering In seizoen Opgevoerd werd een toone in 3 bedrijven getiteld De lan berg De opvoering la goed ge Alle medewerkenden bleken dg md goed in hun macht te hebben mmj juiste opvatting van de personen i zij voorstelden Tot slot een ilnchi één bedrijf welke klucht het publiek daverend gelach deed uitbarsten Na i loop bleef menigeen nog gerulmen onder muziek en dana bijeen Afwijzende beschikking Door den minister van Defensie Is aan A Verhoef altiler op diens verzoek om vrijstelling van opkomst voor herhalingsoefeningen afwijzend beschikt Aan hem werd tot nader te bepalen datum in 036 uitstel van opkomst verleend Keuringsdienst In de afgeloopen week werd bij den keuringsdienst van vee en vleesch ter slacliting aangegeven l koe en 5 varkens terwijl Ingevoerd werd 96 K G vleesch en 17 K G kalfsvleeseh Door de veehouders P C de Vos werd een gestorven schaap en door de erven Van Leeuwen een gestorven varken ter vernietiging aangegeven Zaterdag 12 Maart 1938 I Ll TL 1 s x iriaart i i 7ge Jaargang mmsË MMNT KbYJ B KEi oTO Dloffi EB EN OMSTREKEN NIEUWËRKtatK OUDERK gRK nm WATEr KEE MOORDRECHT MOERCAPELLE tttbladverscMntdagelnkTiS SCHOONHOVEN STOWmt WADDJim EEN enz Ouderkerk a d IJssel Het Croene Kruis Omter voorzitterschap van burgemeester Mr F J van Beeck Calkoeai kwam de plaatseiyke vereeniging voor wijkverpleging en ter bestrydinig der T B C Jïet Groene Kruis Dinsdagavond in jaarvergadering m de Harmonie bijeen De voorzitter heette alle aanwezigen hartelijk welkom waarna de notulen werden gelezen Uit het jaarverslag van den secretaris den heer D Berger bleek o m dat de vereendging haar laatste obli fatle groot ƒ 250 nad afgel Mt en dus thans sahuldvrij is Dr Van Omme werd hartelijk gefeliciteerd met z n 25jarig bestuurslidmaatschaip Onder toezicht stonden op 1 Jan 38 15 gezinnen Da wükzuster mej De Booy le de 3B8 bezoekeai af 262 maal werd van de hoogtezon gebruili gemaaktl Het consultatiebureau voor ruigelmfeen had € 2 kinderen te behandelen De arts dr Van den Berkhof uit Rottei am becJankte voor zijn functie zyn taak wordt tijdelijk waaiTgeaTOmen door Dr W Marsman alhier Nadat de vooi i ter den secretaris had dank gebracht voor zyn verslag rapporteerde de heer Ant van Wyk nanrens de commissie belaat mefi die magazijmgoederen 286 stuks werden in totaal gebruikt terwiyl 7 stuks nieuwe goederen werden aiangeBchaft De penningmeester de heer C J Boogendijk was vervolgens aan de beurt tot het uitbrei n van ijn jaarverslag De totale inkomsten berfifeegen ƒ 5377 46 de totale uitgaven ƒ 5377 36 zoodat er een batig saldo was van 10 et Het reservefonds bedroeg met inbegrip van gtkweekte rente op 1 Jan 1938 ƒ 417 90 Nameiïs de commissie tot naziening der magazyngoederen rapp9rteerde de heer G ADVER I ENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regei meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda eu den bezorKkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 c bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentién de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentieburcaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn t E EU Lj y d i d i nen Gegarandeerde opl V K €i 45 000 Verzdierden werden voor rekening van de M VX in een zielienhuis vertf Wd en de handelspoli ieke bewapening Het hangt alles met elkaar samen eii stamt uit hetzelfde complex als waardoor de bewoners van de benepen huisjes in Bighton zijn bevangen Brieven uit de Hofstad MCDXVII Bet oude stadsdeel Kr is een oud gedeelte in onze stad waarin een vreemdelmg zelden of nooit doordringt Zou hij dat nog willen doen dan moiet hy voortmaken want geleidelijk verdwynt dit Het is het gedeelte dat in ouden tyd den toegang vormde naar het aloude middelpunt van het dorp Die Haghe als men uit het Westland kwam Het Westeinde is daarvan de hoofdader Achter die straat ligt een complex heel oude en dus nauwe straatjes ai draagt één ervan de weidsche haam van Breestraat Waarsch niyk is dit ai een verbetering gewrest van de nog veel smallere die van het Westeinde loopen naar de Veerkade Het JSlykemde is miaschien nog wel eenigermate by buitenstaanders bekend omdat het oudtyds een krankzinmgengesticht herbergde dat later ziekenhuis werd maar nu tot afbraak is veroordeeld De eenigszins zonderlinge en met duidelyk sprekende namen wijzen al op een oude afkomst De üeest de Vleerstraat de Pastoorswaranda het zyn namen die eenmaal duidelijk waren maar voor ons mets meer zeggen Er heeft hier een klooster gestaan en daarachter was een tuin die waarschynlyk de warande de wandeiplaats van den pastoor was Het woord warande heeft in den loop der tyden een andere beteekenis gekregen het is nu zelfs wel een aangebouwd glazen kastje dat op den tuin uitziet In den volksmond is warande tot franje verbasterd en kreeg de Pastoors warande dén naam van pastoorsfranje Of dat allemaal historisch juist is kunnen wy niet uitmaken Tegenover deze historische exegese staan wy altyd ietwat sceptisch In die oude straten dan heeft de moker van den slooper al heel wat huis gehouden en nog altyd gaat hij voort met te hameren Er gaat daarby een oud stuk van den chokeerd door zooveel misplaatste toewijding en het duurde dan ook niet lang ot zij klaagde haar nood aan den dlenstwilUgen hoeder van haar ziel den geestverwanten dr Hembder wien zij drln geïnd vei öcht in deze I ts te willen doen En dr Hembder die op het gebied der menscheiyke tactiek nu eenmaal geen uitblinker was deed iets HiJ koos den allergemakkeliiksten weg stapte wijl de Sennhut tenslotte gemeente eigendom was naar het raadhuis en verplichte daardoor den eersten burgenieester die de zaak anders waarschijnlijk rustig op zijn beloop zou hebben gelaten tot een oUicieelen stap welke nu allereerst tot gevolg heeft dat mr Arlen en zijn Jonge vriemjd in hun partij schaak worden gestoord Dleter betreurt dJt intermezzo niet hoewel hij op het punt staat zijn tegen typisch dorpsche figuren de kamer bin stander den besliasenden slag toe te i brengen Deze scene toch stelt hem Inde De burgemeester en zijn politioneel gelegenheid mr Arlen weer eens van een factotum de gemeente veldwachter wor geheel andere zijde te ieeren kennen den voorgesteld Zij krabben zich eenlgs De laconieke Brit reageert aanvanke zins verlegen het slimme boerenhoefd lijk in t geheel niet maar als hij eenlgs Het duurt eenigen tijd voor het tot alle zins omslachüg den brand heelt g o n rtji H rf r 1 ken in een geurige Havanf noodlgt hij de beide dorpsautorlteiteri met overdre ven hoffelijkheid uit plaats te nemen Vervolgens laat hü dr Hembder roepen en als deze akelig bereidwillig eni bij voorbaat zeker van zUn succes ten tooneele verschijnt Ucht hij laconiek maar op een voor den betrokkene bepaald vernietigende wüze hét deksel van het pan de Rek eni namens de commissie tot nariening der rekening de heer K Noorlander dat alles iai de begte orde was bevonden waarop aan den penniagmeester décharge werd verleed i oor zyn voortreffelijk beheer De begrooting voor 1986 werd vervolgens 2 h st of narvraag vastgesteld met een bedrag van ƒ 4664 76 sasii inkomsten en uitgaven Als bestuursleden werden daarop met biJna algemeene stemmen herkozen de beeren Mr F J v p B ck Calkoen en dr L G van Ornma De voorzitter zei mede namens dr Van Omme de vergadering dank voor het in hen beide gesteld vertrouwen tien speciaal woord van dank werd daarna door hem tot dr Van Omme gericht die 25 jaar in het bestuur zitting had Wanneer u aldus de voorzitter gevraagd werd van deze 25 jaar verslag uit te bren gen dan zoudt u daar ongetwijfeld by kunnen vermelden dat gedurende uw lidmaatschap de algemeen gezondheidstoestand van Tie bevolking der gemeente zeer veel verbeterd is mede dank zy den arbeid van Het Groene Kruis Spr hoopte dat dr van Omme nog vele jiiren in het bestuur zou mogen zitting hebben Deze toespraak werd met applaus beantwoord Hierop bracht de voorzitter verslag uit van de te Rotterdam gehouden jaarvergadering van de Zuid HoUandsohe vereeniging liet Groene Ki uis dat keurig gedetailleerd sn zeer interessant was Tot lid van de commissie tot nazien der rekening voor 1938 werd in de vacature € Bauter b noemd de heer A Holdermans en tot lid van de commissie tot nazien der magazyngoed ren in de plaats van den heer A de Vries de Jheer A van Vuuren Hierop had de heer H L eentfaar e nige zeer waardeerende woorden in ontvangst te nemen bij zijn bedanken als assistentmagazijnmeester welke functie door hem zoovele jaren met liefde en toewijding werd vervuld De benoeming van een opvolger zal nadat zij heeft plaats gehad algemeen bekend worden gemwikt Daar de rondvraag niets opleverde werd de vergadering daarop door den voorzitter met een woord van opwekking om toch vooral de jaarvergadering getrouw te bezoeken gesloten Coöp Boerenleenbank Het bestuur van de Coöp Boerenleenbank alllier heeft wegens de abnormaletoevloeiing van gelden met ingang van 1 Januari 1938 besloten a aan gezinshoofden binnen het rayon der bank wordt tot een maximum van ƒ 10 000 de gewone rent 3 pet uitgekeerd daariïoven i pet b aap gezinsleden binnen het rayon der bank tot een maximum van ƒ 2500 gewone rente daarboven l pet c aan gezinshoofden bulten tiet rayontot ƒ 50011 gewoiie rente daarboven nihil d aan gezinsleden buiten het rayontot 1000 gewone rente daarboven nihil I Aan nieuwe spaarders binnen het rayon der bank kunnen nieuwe boekjes worden uitgegeven waarop echter niet meer dan lOüü mag worden ingelegd terwijl buiten het rayon der bank geen nieuwe boekjes meer zullen worden uitgegeven i Gevonden I Een damestaschje met een paar handschoenen Inlichtingen bij den rijksveldwachter a d Kerkweg Hoogheemraadschap De KrimpenerI waard i Salarisverlagingen In de jongste algemeene vereendgde vergadering van Dijkgraaf en Hoogheemraden der Krtmpenerwaard werd besloten met goedkeuring van Gedep Staten van Zuid Holland over te gaan tot salarisverlaging van secretaris en penningmeester van het Hoogheemraad I schap Het salaris van den secretaris werd van f I52ü op ƒ löüü gebracht en dat van den penningmeester van ƒ 1520 op ƒ 1300 Een alschrlft met motiveering hiervan ligt ten kantore van het Hoogheemraadschap alhier ter inzage Visch en jachtakten De burgemeester dezer gemeente maaktbekend dat ter gemeente secretaris voorhet komend seizoen kostelooze formulieren verkrijgbaar zijn voor het aanvra gen van een visch en jachtakte Deaanvragen moeten vóór l Juni zijn gedaan Schietoefeningen B VL I De plaatselijke afd van den Bijz Vrijw Landstorm zal Zaterdag 12 Maart van 7 15 9 45 uur in de voormalige o 1 schoolop het dorp onder leiding van de hee ren Horsman plaatselijk leider en C Vermeer instructeur weder schietoefeningen houden Er wordt geschoten op drie banen Jaarvergadering Jongerengroep In de zaal van het café IJselzicht in de Kromme alhier kwam Donderdag avond de Jongerengroep van den Bond van Kaasproducenten afdeeJing Ouderkerk en Krimpen a d IJssel in algemeene jaarvergadering bijeen De voorzitter de heer C Hoogendijk P Mzn heette alle aanwezigen hartelijk jOa s fesneitmKoek De plakjes liggen voor het grijpen bij HILLê S gesneden koek Waarom zoudt U zelt snijden wanneer HILLE U thans voor 25 cent een groote heerlijke koek gesneden en wel keurig verpakt op tafel brengt Die HILLE s gesneden koek met 60 o honing is extra voordeelig in het gebruik HILLE KWALITEIT Uw kruidenier heeft ze in voorraaifl welkom inzonderheid den heer ir H de Groot rijkslandbouwconsuleiit te sOra venhage Daarna gaf de secretaris den heer W van Capellen een kort overzicht van de werkzaamheden der groep over liet afgeloopen seizoen Vervolgens verkreeg ir H de Groot het woord om te spreken over Stikstofbemesting Daar de stikstofbemesting alhier vrijwel nog geheel ter hand genomen moet worden was het zeer nuttig hierover een en ander te hooren zbodat de aanwezigen den spreker met aandacht volgden Deze legde er vooral de nadruk op dat een stikstofbemesting mits op de juiste wijze aangewend een zeer goede bemesting is maar hij waarschuwde ook dat als men zoo maar raak strooit het eer een nadeel zal opleveren De hierop gestelde vragen laeantwoordde spr op duidelijke wijze Nadat de voorzitter hem bedankt had voor deze keurige uiteenzetting werd gepauzeerd Een tijdens de pauze gehouden verloting ten bate der kas leverde een zeer goed resultaat op Na de pauze werden eonige voordrachten ten beste gegeven die goed in den smaak vielen De leerzame en voor alle aanwezigen gezellige avond werd hierop door den voorzitter gesloten Gouderak Opbrengsit Zendingskransbazar De alhier gehouden bazar van de Zendingskrans ten bate van den Geref Zendingsbond heeft zich in een zeer druk bezoek mogen verheugen De opbrengst overtrof de verwachtingen Zij bedroeg na aftrek van alle onkosten ruim ƒ 350 Ongetwijfeld is dit resultaat voor de dames die dezen krans vormen een aansporing om op den ingeslagen weg voort te gaan V OJ De heer B Smalbil ia benoemd tot eerevoorzitter van de geitenfok vereeniging Veredeling Zij Ons Doel V Z O D Beroep ontvangen Ds T H Oostenhurg Ned Herv predikant alhier ontving een beroep van de Ned Horv Gemeente te s Grevelduin Capel e BERGAMBACHT Openbare verkooping Bij de door notaris Versteeg alhlf houden verkooping van een perceel land van de Wed Joh Graafland a gelogen aan de Rhee groot 0 73 6T Jj Afbraak Tn verband met de normalisatie van der Holl IJssel is het heerenhuis vroeger bewoond door den steenfabrikant Van Houweninge alhier tot verdwijnen gedoemd Gisteren is men begonnen met de afbraak I terdam voor 500 Hét huis is één van de laatste overblijfselen j Zl f f die aan de vroegere steenfabriek herinne Gevonden voorwerpen Een rljwlelbelastüigmerk tn Étui bevragen bij C van de Werken te j me 6tol ren Burgerlijke Stand Overleden Dirk Spek 47 jaar Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda BOFFIE TRACTEERT zijn vrienden en vriendinnen op een t i izondei fyn koekje Van VRIJDAG H t m DONDERDAG 17 MAART Een half pond Heerlijke ZANDRINQEN voor 10 eent by aankoop van EEN POND KOFFIE A 40 O es 7S of 90 o nt of K pond KOFFIE k 20 25 32 z 37 2 40 of 45 et met een ons THEE k 25 27 30 35 of 40 et ALBERT HEIJH S KOFFIE THEE DE KRACHT IBSTE DE GEURiGSTÊ GHOOTE VFRSCHE EIEREN 3 voor 10 ct PRIMA TARWEBLOEM p pond 13 118V2 HAVERMOUT p pond 15 12i a 9 SLAOLIE P groote filesch 8ü60 VOLVETTE GOUDSCHE KAAS P pond 42 3835 PRIMA LEIDSCHE KAAS 2521 ZUIVER RUNDVET p pondspak 37 APPELSTROOP p K G bu8 3227 HEERLIJKE JAMS p pondspot 3124 PINDAKAAS 2314 ECHTE HONING ONTBIJTKOEK p stuk 25 REUZEN ONTBIJTKOEK P tiik 2720 Z4ANSCHE BESCHUIT p groote rol 7 STUKJES APPELEN p pond 33 2925 Ci FIJNSTE ROODE ZALM p root blik 6250 PINK ZALM HARING in Tomatensaus 29 2523 ONZE BEKENDE 2 DAAGSCHEI Alleen Vriijdag en Zaterdag Af ehaiad uit de winkel BONTE MELANGE p 1 2 pond yan 21 voor 18 cl Uitstekend tegen de hoest RIVIERA SPRITS p 1 2 pond 27 24 Zeer fön koekje E 23 2119 U HET LEVEN GOKDKOOPBRt MARKT 51 TEL 2855 M AKT R 107 GOTJDA Albert Heij I BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK ERTTWTJg Sr Ditbladverschtjntdagelüks behalve Zon en FeeatHapPn ABONNIÏMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 2 per week 17 cent overal waarl bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dageUks aangenomen aan ons Bureau MARKT i o Ui onze agenten en loopera den boekhandel en de postkaWorën 60UDA uur Administratie en Redactie Telef Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 Interc 274B Postrekening 48400 EERSTE BLAD m nummer bestaat uit twee bladen Openbaar en particulier leven De internationale uitwisseling van gedachten ataat thans op den voorgrond die van goederen komt in de tweede plaats In hat iingielsche plaatsje Brigiiton was soo lazen wy dezer dagreji een particuliere autobusoodfirneming op het lumineuze idee gekomen iiaar stadsdienst te verrijken met een één verdieping bu8 Wy kennen zoo n dubl eIdËkker Het gemeentebestuur maakte eciiter bezwaren overwegende dat de bovenste passagiers dan in de gelegenheid uiideii wordieii gesteld om in de huizen ja 1 in de slaapkamers te kijken h n gemeenteraad zullen de bewoners RBl huizen met parterre slaapkamers naiDurlyk hun vertegenwoordigers hebben geibd die tegen het rjjdien met een dubbeldekker hebben gestemd Voor particuliere ielangen moet soms de overheid wyken Zonder twyfel willen alle bewoners van Bng hton wel van zoo n modern vervoermiddel g bruifc maken maar wanneer daarvoor oflers in welken vorm dan ook moeten worden gebracht dan komen de protesten Het geval van Brighton heeft daarom een dieptn zin want feitelijk gaat het tegenwoordig overal zoo Zeggen w j byv te Yeel wanneer wü die diepere oorzaken van het toenemende overheidsingrepen het aantasten van het particulier initiatief in het algemeen de protectie met invoerrechten en contingenteenngen op dit gebied zoeken Eik Nederlander wil gaarne profiteeren van den technischen vooruitgang vooral ook van een zoo laag mogelyken prijs maar er zijn altyd weer bepaalde particuliere belangen en belangetjes die zich tegen deze vryheid Terzetten Ware het anders wy zouden het mvel der overheidsbemoeienis met ons da leiuksche bestaan zich niet als een olie lek zien uitbreiden Zelfs de journalist of misschien wel het beste kan getuigen dat men steeds moet oppassen het hetgeep in de krant zet Ook de krant is tenlotte een soort van dubbeldekker van Waaniit men niet zielden een blik heeft zü l t niet altijd even amusant in de stoffige fanenkamers van wat wy de samenleving iMrnen Geen wonder dat in de landen de overheid het met de autarkie zoofieeft gevoerd ilat er van vryhandel naal geen sprake meer ia ook de vrij M van de pers is opgeheven moordien en bekentenissen op het sterfbed kunnen dit bewy zen Waar geen recht meer is zoeken wy het zelf Ook de gemeenschap heeft een g e w e t e n en wy mogen wel aannemen dat dit nu met betrekking tot den vermoorden vryhandel begint te spreken Het zij evenwel toegegeven dat wy er in de practijk nog niet veel van merken Het blyft voorloopig nog by het uitwisselen van gedachten teïwyl een vrye uitwisseling van gopederen alsnog op zich laat wachten Wij verzamelen uitvoerige gegevens over de afzetmogelykheden in verre landen zooals de ZuidAmerikaansche republieken nemen ijverig aan conferenties deel met complete foto s van de deelnemende delegaties zoodat de vriendschapsbanden niets te wenschen overlaten Niet zoodra echter komen de verre vrienden van overzee of over de landsgrenzen met hun koopwaar of de vriendschap ontaardt in vtfandigheid Natuurlyk zyn de anderen geen haar beter want het is zooals de voorzitter van de Anisterdamsche Kamer van Koophandel in zyn onlangs gehouden rede heeft gezegd de vryliandel bleef ook in het afgeloopen jaar het ideaal voor een verre toekomst waarnaar een ieder zegt te streven maar waarnaar niemand handelt Als regel laat men het iian anderen over om met de practische toepassing te beginnen al zijn de schadelijke gevolgen van bescherming en autarkie voor een ieder nog zoo voet en tastbaar Daden ais verscherping van de tarief machtigingswet en de crisisinvoerwet zyn kwalijk te vereenigen met een begin van toepassing valt en een krachtig geloof in de Oslo beginselen by onze regeenng Het is altijd weer Hannemajin geh du voran Een moedige Hannemann moet echter nog worden gevonden Ook moed is van geestelyken oorsprong en is wel het tegendeel van wat wij nu waarnemen in de bewapening met kanonnen en tariefmuren Ëye banger men wordt hoe sterker die roep om bescherming hoe grooter en omvangrijker ook de programma s voor de gewone De weg van vryhandel naar protectie en autarkie bakent zich elgenlyk vanzelf af Kerst vragen de uarticuliere belangen om bescherming men vindt het niet aangejiaam dat anderen met iets nieuws komen iets beters of iets goedkoopers en als men dan goed en wel van onder tot boven en van achteren naar voren in de bescherming zit dan ontstaat de roep om meer vrijheid voor den particulier Daar kan de overheid dan echter geen gehcwr meer aan geven De eiachen yn eenmaal ingewilligd de belangen he hen zich daarop ingesteld len met den besten wil van de wereld gelukt het niet meer om de oud vryheid terug te krygen Zy blykt zich als vluchtige aether te hebben opgelost Vandaar dat de vryheid wel eens een geeateljjlt goed wordt genoemd Dat beteekent echter dat de vrijheid niet kan worden geleerd men kan iemand niet uiteen zetten wat het is maar dat wij haar door de ervaring moe ten leeren kennen Met de democratie is het byna net zoo We gaan al die dingen eerst recht waardeeren wanneer wy ze kwyt zyn doch dan is het niet zoo gemakkeiijk meer om ze terug te krygen Het geval met de autobus in Brighton leert ons evenwel nog meer Men zou er zelfs met betrekking tot het ideaal van den vrijhandel nu welhaast een begraven herinnering eenig optimisme uit kunnen puren De dubbeldekker zal immers niet verdwenen maar de oude bouwvallig geworden en lage huisjes in de straten van Brighton zuilen wèi eenmaal worden opgeruimd Tpegen de moderne verkeerseischen is immers niets bestand De openbare straatwegen worden breeder en breeder de dagen van de stegen en slopjes zyn geteld Dat is nu eenmaal de loop der dingen den stroom van den vooruitgang kan men niet tegenhouden Alle conferenties over herstel van de vry heid In den weneldhandel mogen dan nu nog tot mislukking zyn gedoemd de ideeën blyven leven en zullen zich eenmaal vasten vorm weten te verschaffen Wie zich goed rekenschap geeft van wat er nu in de wereld gebeurt zal moeten erkennen dat de overtreders van de econonusche wetten zich Liïi beginnen aan te klagen Ook dat is een verschynsel wat we in het dagelyksch leven kunnen waarnemen Wie een misdaad heeft begaan ontloopt zyn straf niet als hij door den rechter niet wordt veroordeeld Het hangt er maar van af hoe groot de misdaad is Moordenaars b v die niet ontdekt zyn dan wel by gebrek aan bewys vrygeHet grijpt J sproken vellen niet zelden na korteren of Wdaad allemaal in elkaar langeren tyd een vonnis over zichzelf Zelf Be is altijd nog gemakkelijker vrede I binid n dan vrede te moeten maken FEUILLETON H ren maar als zij bemerkt dat Pap en Dleter intusschen een heel eind dichter tot elkaar zijn gekomen Is het leed spoedig vergetemi Dleter heeft nu eveneens weldra de ski s onder en een oogenblik later zet de stoet zich in bewegüig De twee Jongemenschen houden zich achter de slede aan een touw vast elk van hen heeft een eind in de handen en mr Arlen amuseert ilch kostelijk met déze geïmproviseerde skijoring Daar hei nu in vlot tempo bergafwaarts gaat Is men spoedig thuis en nu kom den belden heeren niets meer weerhouden om zich aan het Koninklijke spel te wijden Edoch ook ditmaal slagen zij er niet In de partij ten einde te spelen want nu is het meneer Lersner da gérant die hen onder duizend verontschuldigingen komt storen Achter hem dringen twee je Je belofte houdt antwoordt mr Arlen en de belde mannen waarvan de een twee maal zoo oud is als de ander reiken elkaar de hand i geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden Volkomen juist ze l ook niet zoo w verworven dan wel een typisch ge Bira vl dezen tijd Maar wat Grace ni = i ïi i B wüïen wken Het la tnogelljk dat twee nienschen elkaar door een of an onverklaarbaar toeval ontmoeten J die twee hebben elkaar dus ge y Maar dan jongeman Wat die a r yan die ontmoeting maken P Komt het aan Wnnt ri Ti hm H Dr Muschle komt tot rust intusKhen heeft Grace een heftig dispuut met Walter Dillmann Hij houdt het niet meer uit tn die eenzame hut hierboven teen vlaag van gevangenschap psychose maakt hem een langer verblijf hier ondragelijk hij wü weg Bij alle begrip dat Grace voor den bijzonderen toestand van deoi Jongeman heeft is zij toch verontwaardigd over dit gebrek aan logica dat tevens een groote ondankbaarheid verraadt en zij maakt dat Waiter duidelijk in een duchtig standje dat hem tenslotte weer tot rede brengt Grace Is eveneens ontevreden over bestemmït Gü sholm die tenminste wel eens had r op en begint het pro kunnen t lefoneeren om haar te laten oS H woorden van Iiwr f ontgaat Dleter niet antwoordt hU na een weten hoe ver hij gevorderd is Met ongeduld echter bereikt zij niets saai uieter met j ZIJ kan Walter tenslotte niet vast hou e Dan woordt hij na een den wat zij tegenover hem verdedigt Is partijen Is doorgedKfligen wat de aanleiding is tot dit bezoek der autoriteiten Het verblijf van den eenzamen gast in de Sennhut en de herhaaldelijk terugkeerende expedities van haar dochter naar dezen alleen staanden vreemdeling was ook voor mrs Arlen niet verborgen gebleven Haar zorgzaam moederhart voelde zich uiteraard min of meer ge ÏWkte BAnt i slechte het aandeel dat zij zelf vrlJwiUlg öe pernStw op zich heeft genomen en nog zeg ïgenover een geh beloof iti s 1 gedragen I haar consequente natuur gedoogt niet ook maar iets vóór zijn natuurlijken afloop prijs te geven Ik st S T e et direct n ToT r T zichzelf te niaar desondanks hoop Ik dat Zoo verkeert Grace dus niet bepaald in n opgewekte stemming als zij overeenkomstig hun afspraak haar ski s onderbindt om het trio weer te completee ex age 8300 Haag verloren maar behalve uit historisch oogpunt verliezen wy er niet veel aan want van eenige architectonische beteekenis is geen sprake Wel is het een staaltje van oud vaderlandsche gemoedeiyke prutsery op het gebied van huizenbouw Vooral treft het hoe men zoo lang mogelijk getracht Heeft den omvang van de stad te beperken door alle open gedeelten styfvol te plaatsen met huizen Achter de hooge eerste rij die de straat vormt bevinden zich altyd op de binnenplaatsen allerlei later gebouwde gedeelten diye pas goed voor den dag komen als de slooper zijn werk gaat verrichten Wat eertyds tuin WoS toen het huis nog een echte patriciache woonstede was is later volgebouwd omdat de tuin te groot en te duur was en men den grond wellicht productief kon maken Uit rijkdom gebeurde dit in den regel niet zoo min als dat het geval was by de huisjes die tusschen de beren van de kerk werden ingeplakt Hier was het ook alleen de zuinigheid die naar middelen zocht om geld te krijgen Toen oudtijds de grond misschien zooveel centen kostte ais nu guldens kon ieder huis zich de weelde van een flinke lap tuin veroorloven Naarmate de pry a steeg heeft men allerlei stutcken van de tuin opgeofferd voor nieuwbouw van huizen Zoo is dat verwarde complex ontstaan dat nu zoo merkwaardig voor den dag komt nu alles wordt afgebroken Het is niet zelden voorgekomen dat iemand stukken van de tuin van zijn buren kocht omdat hij die voor uitbreiding van zyn zaak of onderneming noodig had Op die wijze bouwde hij geheel om belendende perceelen gelijk dat deftig heet heen Sommige groote gebouwen zyn op die wyze gegroeid tot een doolhof van vertakkingen Het hofjes stelsel is altyd geliefd geweest in ons land Ook den Haag heeft er heel wat aan geleverd Voor den bouw daarvan waren die binnenterreinen zeer gesciiikt en in den regel gaf slechts een zeer smalle poort tusschen de huizen verborgen toegang tot het hofje Ook deze ouderwetflche bouw komt aan den dag als de hamers aan het vernietigen gaan Hoeveel levens zyn daar in die benauwde ruimte gesleten We zullen ons niet in bespiegelingen daarover verdiepen maar alleen de velen gedenken die door gemis aan zon en frissche lucht wellicht het wen lieten Het slooperswerk verricht hier hygiënischen arbeid Toen wy HET STOFFENHUIS ZIE ONZE MANTELSTOFFEN ETALAGE SPAAS netje om zijn auditorium te demonstreeren dat zich daarin mets anders bevindt dan een geurige hoeveelheid lucht en water dat door dr Hembder tot een storm is opgeblazen Ongelukkigerwijze desavoueert ook I mevrouw Arlen haar geestverwant nog door eenlgszini onhandig op te merken dat zij het zoo niet bedoeld heeft en derhalve blijft hem niet veel anders over dan nog dienzellden middag In den hem door mr Arlen aanbevolen D treln te stappeffi die hem via Munchen met bekwamen spoed naar zijn Zwabensche woonplaats brengt De dorpsche autoriteiten stemmen al heel gauw toe in een verlenging van den huur der Sennhut ais mr Arlen ztcn voor Walter Dillmann garant stelt en er terloops op wijst dat de overheid er waarschijnlijk wel iets aan gelegen zal zijn haar reputatie als gastvrije gemeente te behouden Bij zijn laatste woorden heeft ook Grace zich bij het gezelschap gevoegd en met haar scherpen blik overziet zij onmiddellijk de situatie Met een simpele mededeeling beëindigt zij de scène Meneer Dillmann Is thans In zooverre hersteld dat hij weer vervoerd mag worden en zai vandaag nog In Antonswil een kamer zoeken De burgemeester herinnert zich direct zijn hoofdberoep beveelt minzaam een zoojuist vrij gekomen kamer op de zonzijde van zijn hotel aan en verlaat met zijn attaché het vertrek Wondt vervolgd