Goudsche Courant, maandag 14 maart 1938

Vo 19675 Maandag 14 Maart 1938 76e Jaargrang RFUNIE GOUDA ONZE NIEUWE CaiECTlE FFEM HETVOORJRfiR eOIMHË CDUMNT ftlIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IflBUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDIN CiTEEN ZEVEmUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdaguummer 20 büslag op den prys Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elite regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeebngen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnn worden ingezonden door tusachenkomat van aoUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zy n toe ietfer man van karakter in myn plaats b slotenf zou hebben Gy zoudt niet anders kunnen Qmndelen als bett lot van Italianen i p het spel stond Vanuit Linz zond de Führer als dank voor zyn nutrale houding het volgende telegram i Aan zijne excellentie den Italiaanschen ministerpresident en duce van het fascistische It ë Benito Mussolini Ik zal dit nooit van u vergeten Adolf Hitler Hitler heeft de opperste leiding van liet Oostenrijksche bonds leger op zich genomen De Führer en opperste bevelhöbber van de woemmchb heeft die volgende verordening uitgeivaianilgd De OostemlrijikBche bondsregeering heeft MO juist door een wet dte hereniging van Ooatairylk met het Duitsche ryk besloten De Dmtsche regeerinig heeft heden by leen vret dit besluit erkend Ik bepaal op grond hiervan dat het Oostenryksche bondsleger als onderdeel van het Duitsche leger met ingang van heden onder mijn ibeviel komt Met de bevelvoiejriinig van de nieuiwe Duitsche weermaoht in Oostenryk belast ik den generaal der infianterie Von Boek commandant van het aohtate l er Alle leden van het Oostenrijksche bondsleger moeten onverwijld door den oppenbevelhebbör beëedlgd worden z j zullen den eed aan mij afleggm Generaal von Bock moet onmiddellijk $ noodige maatregel i neroaa w g ADOLF iHTLElR Bürckel moet de NjSJXAJ in Oostenrqk reorganiseerou De Führer heeft de volgende verordenonguitgevaardigd Ik belast gouwleider Bürokral van de Saarpfalz mieitj de reorganisatie van de NS Dji P in Oostenryk Gouwleider Blürckel is derhalve belast met de commissarische leiding van de N S D AjP in Oostenrijk Ook moet hij de voorbereidinlg van de volksstemming treffep Ek heb gouiwleider BSirckel genïachtigti de maatregelen te nemen welke h f voor zijn taak noodig oordeelt w g ADOLF HIIÏJER Ihiitschland is weer één geworden Generaal veldmaarschalk miniatpi ppesu dent Goering heeft heden ttijdetne de pheiitigie viering van den heldengedankdj ir de fftaatsopera te Berlijn een gr ote rede uitgesproken waariin hy uiteenzette dat de Führer alles in het w rk heeft gesteld om het Duitsche volk in Oostenryk den binnenlandschen vrede te g veni iReeds na enkele volk maar juist daaruit ontstond het groote heerlijke denkbeeld van de ondeelbare lotsgejneenschatp heft bewustzijn van een eeiiig levend volk het denWbeeld van het natiorfaalsocialisme CHj zyt de Führer vhi het Duitsohe volk in dten stryd voor de eer de vryheid en het recht Thans aanvaarden wij Oostenrijkers deze leiding terwijl wij plechtig verklaneni dat artikel 88 van hej vpedesverdtag geen gelding meer heeft Geestdrit t ITet geweldige ryksleger rukt onder het gejubel van Oostenryk ons land binnen Het Duitsche rijk vam de orde den vrediö tsn de vrijhiedd der volkeni is ons doel en wy staan aan den drempel daarvan Adolf Hitler is zijn leider Wij Oostenrykers danken u wij hebben steeds met u gestreden en ik geloof dat wij een goeden stryd gestreden hebben Wij groeten u met den jubel van het Duitsche hart Heil mein fUihrer Hitler ia Zondagnwrgen om 10 qur per auto naar Leondinig vertroMoen voor een bezoek aan het graf zyner ouders Via Salzburg Stiermarken en waarschynHjk ook Karinthie zal hü zioh naar Weenen begeven waar hij heden za aankomen De Branner een onveranderlijke ffrens Een brief van Hitler aan Mussolini Hitler heeft aan Mussolinii een schrijven gericht waarin hy een uiteenzetting geeft van de geibeurtenissen van de verhouding Duitschland Oosteniryk eai waaPby hij de politiek van Sohusohnigg in stryd noemt met de afspraken Hitltn viewelKrt op plechtigie wyze aan Mussolini als Duce van h t fascistiscihe Italië Ie Ik beoog met deze daad niets andera dan een wettige nationale verded ing het is een daad welke iedere man van karakter die in myi posifce zou verkeeren op dezelfde wijze verrcht zou hebben 2e in een kritiek uur voor Italië heb ik u de standvastigheid van münl gevoelens getoond meent niet dat luj de toekomst hierin iets veirandfiren zal Se Wai ook de consequönties van de komende gebeurtenissen mogen zijn zooale Ik een scherpe Duitsche grens getrokken heb met Frankrijk trek ik die thans mei Italië ji l den Brenner Dit besluit zal nooit veranderd worden Het werd trouwens eds na dep grooten oorlog genomen Ik heb besloten zoo zcigt hy verder in mün liainld orde en rust te herstellen en het volk de mogelijkheid te gevieji zich op duidelyike wyze over zyn eigen loit uit te spreken Ik wensch u dluoei van het fascistische Italië plechtig te venzekeren zie in deze daad niets anders dainj een daad Tan wettig nationale verdediging een daad dus waar De Omwenteling in Oostenrijk Oostenrijk in het Duitsche Rijk opgenomen Hitler kondigt een volksstemming aan President Miklas van ziJn taak ontheven Adolf Hitler heeft de opperste leiding van het Oostenrijksche boridsleger op zich genomen Van het balkon vma het raadhuis heeft Hitler een rede gehoudeni die ook per radio versipreid werd Hy zeide onder meer J uitsche volksg inoaten ik dank vooral ook u die hier byeenlgekomen zjjt en getuigeama hebt af gel gd dat het niet de wil van slechts enkelen ia iit groote volksDuitsche ryk te stichten maar dte wensch en de wil van het Duitsohei volk zelf Mogen hier eerage van onze bekende internationale zoekers naar de waarheid de werkelijkheid niet alleen zien maar haar latsr ook toege en Totïn ik ee ns uit deze stad vertrok droeg ik ini my dezelfde bel deniis die my thans nog vervult Denkt u zich eens in hoe bewogen ik ben nu ik nia zooveel jaren die belijdenis werkely kheid gemaakt heb Toen de vooraienigheiid my eens uit deize stad riep om de leiding van het rgk op mij te nemen moet V daarmede eeni opdracht gegeven hebben en die opdracht kan slechts geweest zyn dat ik mijn geboortegrond a in het Duitsche rijk moest teruggeven Ik heb aan die opdracht geloofd er voor geleefd en gestreden en ik geloof dat ik haar thans vervuld heb Gij allen zyt daarvoor getuigen en borgen Ik weet niet op welken dag Ky opgeroepen zult worden Ik hoop dat die dag niet verizal zijn Dan zult gy uitlngi moeten geven aan uw eigen bclydenis en ik geloof dat ï dan met trotq op mijn vaderland zal kunnen wyzen Dan moet voor de wereld he wee rs worden dat iedere verdere poging om dit volk te verscheuren vergeefs zal z TnT Zooais g ü verplicht zult zljni voor de DuiU sche toekoAst uw bijdrage te leveren zoo is geheel Duitschland bereid bü te dragen en het doet dat reeds vandlaag Ziet in de Duitsche soldaten die uit alle gouwen van het ryk binne n marcheeren offervaardige atryders voor de eenheid van het geheele groote Duitsche volk voor de niaoht van ons ryik voor zyn grootheid en zün heerlykteid Thans en voor altyd Sleg Heil Toespraak van Sey Inquart Hierop hield bondskanselier Seyss Inquart een rede waarin hy onder meer zeide Ijif dit voor het Duitsche volk zoo be langrykt oogan blik begroet ik u myn Pührer en rükskffln seliei i voor het eerst weer in Oostenrijik De tijd ïs gekomen dat ondanlf vredesdictaat dwang afgunst en onverstand ini een geheele wereld de Duitschers elkaar gevonden hebben Thans staat het Duitsche volk eenstemmig en voor goed schouder aan sohoudier De weg voerde over e i zeer groote nederlaag van het Duitsche Hoe dit alles ook moge z n Zond avond heeft Ae Oostenrijksche regeerffig plechtig de Anschluss me Duitse land geproclameerd en heeft President Miklas evenals Schuschnigg het veld moetetv niimeo Op verzoek van bondskanselier Seys s Inquiart heeft pre sideüit Miklas zijn functies neergelegd Seyss Inquart zal de ambtsbevoegdheden van Miklas vernemen Het monetaire stelsel in Oostenrijk Honderd schellingen gelijk aan 40 Mark De bevoegde autoriteiten te Weenen houden zich reeds bezig met de voorbereidinig van een nieuw monetair stelsel voor Oosbenrytk welk stelsel een monetaire unie met Duitschland op de basis van den tpgenwoordïgen koere van 40 R M voor honderd schelUwgen zou nabykomen Men weet nog niet f ie schellingen in omloop auUaai blyrv©n of dat zij door rijksmarken zulleji worden vervangen Reeds zijn een geheele reeks maatregielen genomen om de aanpassing van het thans rx g geldende financier Ie rr giem aan het Duitsche monetaire atelse te verzekeren De kapitaal uitvoer zou aan nieuwe beMrkinigen worden onderworpeni iReizigers zouden voortaan nog slechts vyftig hellingen in bartkpapler mogen medenemen inplaats van 5O0 zooals tot nu toe en wiawraaer het buitenlanidsch geld betreft de tegenwaarde van 120 schell nv gen inplaatis van 1000 zooais tot nu toe Van dte bankrekwinlinigen mag per week ten hoogste lOOO schellingen worden opgenomen met het oog op de belanigrijke bedraden die in dtemi loop van de vorige weetk zyn terujEgieiiomen De banken blijven open Hitler te Linz Hitler ia Zondag zijn zegetocht door Oostenirijik aangevangen Het eerste bezoek gold Linz Hier werd de Fiihrer mot groot enthousiasmta ont verteld Orace Ik vind het nogal eigenaardig dat je dat allemaal op Je eigen houtje hebt gedaan Beste Dieter antwoordt Grace gelaten ik zeur nu eenmaal niet zoolang over zulke dingen In de eersteplaats was er geen gelegenheid om Jevan een en ander op de hoogte te stellen want op den dag dat ik Girsholmvoor m n karretje spande zat jij ergensop de Mookerhcl met een gezicht ais eenoorwurm in de tweede plaats was ergeen enkele reden om ook Jou met dergelijke futiliteiten lastig te vallen en inde derde plaats wist ik toevallig datGirsholm en Prestlnl elkaar kennen Ookhem heb ik er overigens onkundig vamigelaten dat het Walter DlUmajin is diedaarboven in die hut hulst Grace langzamerhand word Ikrazend op je Je bevalt me met het uurbeter Maar zooveel discipline houdme ten goede Is haast niet vrouwelijkmrer waar moet Ik me In s hemelsnaam verbergen voor Niet verbergen jongeman leeren moet Je wat Je ontbreekt Ja beste Prausnitz zegt mr Arlenmet gefronst voorhoofd wij mannenzijn niet moer do heeren der scheppingAls dit ras zich uitbreidt is het uit metons patriarchaat Ik geef het op departij ts inlusschen wel beslist voegt hijer met een blik op het schaakbord aantoe Blijf Je hier lunchen Dank u mr Arlen mijn plicht roept me Ik kom juist nog op tijd voor m n ski les Dat spijt me Tot ziens deütL Prausnlta Adieu mr Arlen dag Orace tot kijk Ik geloof dat wij samen nog een appeltje hebben te schillen Verdwijn EHeter en stoot Je niet aan Je hanenkam Au revolr De skibabies kunnen vandaag hxm plezier wel oD Onverbiddelijk rekt Dieter de les tot de schemering invalt herhaaldelijk laat hij de oefeningen overdoen de laatste lessen worden nog eens gerecapituleerd en hij kent geen genade als het den verbluften leerllngenschaar aan discipline blijkt te ontbreken Overmorgen is het bal masqué en s morgens zullfin de jonge sklkonijnen uit zijn school den eersten tocht met Gugelhofer maken Reden te over voor Dieter om eiken deelnemer afzonderlijk nog eens flinJt onder handen te nemen Nochtans is Dieter eerlijk genoeg om te erkennen dat hij zich in de eerste plaats voor zichzelf zoo uitelooft Steeds wanneer hij in Grace s gezelschap heeft doorgebracht doet zijn aangeboren minderwaardigheidsgevoel zich gelden en als hij dan ook streng tegenover zijn leerlingen optreedt dan is dat slechts om zich zelf op te richten en zich overeind te houden En toch t is werkelijk miserabel bij de eerstvolgende gelegenheid krimpt Dieter s zelfbewustheid tegenover hot Jonge meisje weer In tot iets heel onbeteekencnds Maar dat Jonge meisje is Grace en Grace Is een kristal Dieter daarentegen een en al verwarring Grace Is eetn stuk leven en werkelijlcheid DIeter een Jong onderwijzer zonder emplooi op Grace komt het aan om Dieter bekommert zich geen sterveling of misschien toch Al8 hij na het einde van de Ie in deze onbehaaglijke stemming de hal vani Hotel Kaiserhof betreedt deelt de portier hem mede dat hij is opgebeld uit Antonswil Hij wordt verzocht In het Grand Hotel te komen kamer 81 derde étage DIeter herinnert zich dat dr Muschle daar Is Uigekwartierd Goed hy zal er direct heengaan De man komt hem Juist van pas nu voelt hij zich tenminste weer een beetje Als Dieter de deur van de kamer achter zich sluit neemt dr Belzner de dorps medicus juist afscheid Houd er den moed maar In meneer de griffier Beter uw neus dan uw heele hoofd moet u maar denken DIeter verneemt dat dr Muschle bij zijn avontuur In de sleeuw een bevroren neus heeft opgeloopen Aan zUn bed zit een dame die heel goed zijn zustet zou kunnen zijn en zij is het ook inderdaad Zoo op het oog maakt zi j niet zoo ltii heel onsympathleken indruk zij het dan dat de steekend zwarte oogcn de spitse kin en de al even scherpe neub op een zekere heerschzuchtlgheid en haar geheel overige verschijning toil optreden op een zeer begrensde horizon duidea Met een vcrge fsche poging om in haar toon iets hartelijks te leggen betuigt zij Dioter haar dank voor do goede zorgen die hij aan haar broeder heeft gewijd waarbij zij niet kan nalaten een minachtenden blik In de richting van het ledikant te werpen waarin van dr Muschle echter niet veel meer dan een gedeelte van het achterhoofd te zien is DIeter overweegt nog of het misschien wenschelUk is ook met cUt bijdehande zusje nog eens een ernstig woordje te wisselen hetgeen dani mogeiyit tot een betere verstandhouding tusschen dit tweetal zou kunnen lelden als plotseling mrs Arlen naar voren treedt die zich tot dusver op den achtergrond heeit gehouden en wier aanwezigheid DIeter daardoor In t geheel niet Is opgevallen Hij begroet haar ietwat verlegen en verwijst mej Muschle voor haar dankbetuigingen haastig naar het groote aandeel dat miss Grace Arlem in de redding van haar broer heeft gehad De beide dames kunnen het uitstekend met elkaar vinden en DIeter acht zichzelf dan ook eigenlijk min of meer overbodig Nochtans meent hij dat de beleefdheid meebrengt tenminste eenige minuten als zwijgend toehoorder te fungeeren en die korte Üjd is voldoende om hem de overtuiging bij te brengen dat dr Muschle en diens zure zuster Incluis tenslotte toch nog aan het zoo fel door hem begeerde verdoovende middel is gekomen zij het dan in een anderen en minder gevaarlijken vorm dan hij aanvankelijk had gedacht In eenige uren tijds sinds de aankomst van mej Muschle Is mevrouw Arlen er In geslaagd twee veel belovende aspiranten aan de ledenlijst van haar Theocophical Society toe te voegen on do Intense belangstelling waarmee de nieuwe aanwinst aan mrs Arlen s lippen hangt om de door deze verkondigde leer der Oostersche wijsheid In zich op te nemen bewijst dat zij In deze kleine wintersportplaats geen dankbaarder geestverwanten zou hebben kuimen vinden Wordt vervolgd A diamanten van het hart ffloet mfen M 11 sieraad dragen FEUILLETON waarom heb e mij daar niets i TELEF 2027 Vanaf VRIJDAG 11 tot en met DINSDAG 1 5 MAART 5 DAGENAttentie Attentie Première Nederland DE ROMANTIEK VAN HET OERWOUD De Nieuwste en Grootste van GOUDA Kleiweg 20 Tel 2850 OFFICIAL P O K D DEALER EDGAR RICE BURROUGHS Tarzao s Wraak Met de Olympische Kampioenen GLEN MORRIS en ELEANOR HOLM Als 2e Hoofdmilm SONJAHENNIE In haar nieuwste succes OP OLAD 1 1 S Entree vanaf 25 cenl Toegang boven 14 jaar FORD LUXE AUTOMOBIELEN 60 en 85 P K FORD VRACHTAUTOMOBIELEN wielbasis 3 35 M 4 M en 4 70 M uit voorraad leverbaar LANGDURIGE GARANTIE PRIMA CONSTRUCTIE IN HET GEBRUIK HET VOORDEELIGST Ditblad verschijnt dageltjks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de wr K P looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abwinementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA j otae agenten en loupera den boekhandel on de postkantoren Odm bureaux zy n dagelyks geopend van J G uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 Radicale verwijdering van Eelt en Likdoorns PEL PASTA ALLEEN MAAR INWRIJVEN 40 CENT PER DOOS J C LANGERAAR Ged Drogist B Martenssingel GOUDA TELEF 2839 Oproep aan de Goudsche Schoenmakers en Schoenwinkeliers ZONDAGOCHTEND om 10 30 Nog sleohts eenmaal de enorme Succesfilm Met Verzegelde Orders I Met Wallace Beery Entree 25 30 en 40 cent In venband met de intreding VESTIGINGSVERBOD in ons vale is er van hoogerhand op aangedrongen een lijst samen te stellen van alle gevestigde zaken in ons bedrijf WOENSDAG 2 uur MATINEE voor iederen leeftijd met OP GLAD IJS Daartoe zullen MAANDAG 14 MAART a s eeniige Heeren van de Sühoenbonden in het GebJuw DANIEL ingang Naaierstraat zitting houden van 8 tot 10 uur teneiade opgave te noteei van U als CoUeiga s die gevestigdajjn Om moedlyUi en te voorioomen raden we U in Uw eiigen belang deze opgave aiiet te verau imen en mede op te geven hoelang Uw za aik alhier is gevestigd Adverteert in dit blad HHAMATISOHE gebeurtenissen hebben zwh de twee laatste dagen In Oostanrjjk ifgespeeld Zij resulteerden n eene algebeele vervorming van wezen en positie vaar iit kleine dappere land De machtige DuitKbe buurman broeder no mt hy zich i Hfraag heeft zich daadwerkeiyk beMidmet Oostenryk s lot Hieraan is het toetuchryven dat Sohuschnigg zijn kan IJtfeen hy besloot tot het uitschrijven van iHr plebisciet de cliënt van Berlijn gewonien Oostenryk bstóert 1918 een Kuropeesch zorgenkind Kosten zijn er niet aan verbonden DE BESTUREN DER PLAATSELIJKE ORjGANISATIES DE KWARTJES RUBRIEK Flink Dagmeisje gevraagd Boven de 16 jaar Gouwe 84 Naioiimachine reparaties vakkundig billük Prysopg vooraf Bosman Gravin Jacobastraat 1 Naalden voor elke machine Zeer gemakkelijke DamesBchoraieai voor de breedste voeten Van Maaren s Schoenhandel Vüverstraait Voor behang alleen in de Behangselbeurs Zeugestr 86 Tel 2025 Behangen 20 et per rol Tlei huur Gr Jacofbastraat mod Woonhuis n gr tuin by de Gr Florisweg Te bevr L Tletóeweg 9 KWARTJES RUBRIEK plaatsen wü in de Ben besfte hit te koop Achter Vischmarkt no Gouda Met één bad per w k Is de dokter van étreek Baden is ezond ADHUIS roenendaa ELKEN ZATERDAG kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bü vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 et verliooging Inzending dezer advertenties tot Vrijdagmiddag 12 uur Voor nette Kostgangers i het adres St Jozephstraat 9 Werkloozen ƒ 5 Werkenden ƒ Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur BONTBLADIGE CLYVIA s I Zie Etalage fa G L Als ge itrek hebt in een slaatje Patate a Frites of bal gehakt Bel dan zes en dertig Voor de tuin Te koop Zand grind koolasch en zw grond in elke hoeveelheid J Hilgers Corn Ketelstraat 33 Tel 3195 drie en zestig Bü VAN ZOOMEREN WIE IS de man van It vak Boekbinder JE adres voor alle soorten Bindwerk J A Broer Nieuwehaven 326 Gouda Fornuis Toliensatraat Te koop gevr een Belastingpl aatje Oosthaven 16 Gouda Duitache Herder te koop met hok M Meilink Weth Ventcweg 71 ï mooi Costuum voor ƒ 35 by G Leeflang IJssellaan 84 Vraagt stalen te koop Adres Gevraagd leen KruUenjongen Aanmelden fa Nieuwveid en Co Turfmarkt 76 Gevr Meisje boven 16 jaar voor de morgenuren v Egmond de la Reijlaan 17 Gevr flink Dagmeisje Mevr D de Jong Kattensingel 44a Dekens overtrekken vanaf ƒ 2 25 mach doorgestikt Dekenfabriek Gouwe 130 Gevr V dit Meisje n ben 18 j V huish werk en gezelschap zieke huisvr Kind niet aanw Br m uitv inl en opg verl loon no 1378 bur blad Komt V tusschen hiil en half negen Zaterdap ook de sprekende film m Weert minster ilaJw iWydstra PIET Ziezoo nou heb ik eindelijk werk maar nou nog een paar flinke Werkschoenen Waar hadl ik die t best HiElNDRJK Wel moet ik je dat nog zeggen Natuurlijk bij JAN VAN DAM in de Keizr straat Ik koop ze er al jaren en laat ze er repareeren ook Uw kamers behangen Vakkundig en billijk J de Vrind Kleiwegatraat 21 IJS MET SLAGROOM in het A B Buffet Nietuwateeg 2 Ontvangen Prima Itl NoordHoll duivenboonen 7 et pond 10 p 67 100 p 6 60 L A de Waardt Wilhelminastraat 46 JAC DE MOL Kleermaker Vossenburchkade 23 Uw adree voor Dames en Kinderkleeding Mej C de Wit Kïevitstra at 43 Laait Uw Costuums modeloersen prij s 90 cent Centrale Kleermakerii Gouwe 130 Dienstmeisje gevraagd P G Mevr Backer A G de Vrü estraat 20 Schoonmaakartikelen zeer voordeelig bij Reebeen Schilder Keizerstraat 57 Huis te huur a d N H 22 2 g Laurlerbuurti ll w en ruïm Pakhuis of Cl P st De vraag of het nu een Berlynsch nttjenkind is getwordem moet de gesohiede05 der komende jaren beantwoorden Want ioede verhoudingen in Oostenryk eigenlyk tgpn met andere woorden welk deel van it bevolking onder en boven de 24 Jaar op het oofcnblik een zeer JnnJg samenpan met Duitachland begwert is voor een loitenlander moeilyk te zeggen En nog WieiHjlïer is het om te voorspellen hoe festenrÖk op den duur zal reageeren lie nifiowe regeenders en rege rmethoden Veemarkt RMaurant billijk te huur voor bruiloften en partiien v Middellantstraat 19 N THarkt 38 39 Tel 2625 Gevr voor de ochtenduren net Meisje zelfst kunn werken Adres Krugerlaan 169 Opeiterken van Kijwieldynamo s 35 et met irar Bart van Maaren Middellantstraat 10 in te richtoi keuze a d Bl 29 Bew met erf huurders gaairdsir daal 41 Te koop een goed onderhouden Kinderwagen V Swietenstraat 13 iB z a RvK Dienstbode v d en lï liefst in kl gez Er zalmeer op g beh als op hoog loongelet worden Br WillemstraatTl Bodegraven Gevraagd een flinke Dagdienstbode niet beneden 18 j bij Mievr Mogendorff Kattensin g l 42 Flink Meisje gevraagd leeft 16 18 j Aanm Zaterdagavond tu3schen 6 7 uur Wijdstraat 7 N t Meisje van buiten b z a voor halve dagen of een paar dtigen werken Br No 1473 Bur v d blad N t Dagmeisje gevr P G in klein gezin Hef at van buiten Kamemelksloot 1 3 WERKMEESTBRS organisatie is voor U een groot belang Inl schr of mond v d Berge Ketelstraat 37 Gevraagd vour hulp leeftijd pl m 16 jaar Aanmelden Goejanverwelledijk 41 Gevraagd Firma S L Cats Zeugestraat 2 vraagt een Leerling naaiater Net Meisje zoekt een betrekking v d dag Liefst Zond vrij Br no 1377 Bur v d blad Kippen en konjjjien te koop gevraagd v Vliet Tollensstraat 56 beechaafd Meisje in Kleuterschool Te huur Winkel met salon L Tiendewe 19 Te bevr Gouwe 55 Te koop Stofzuiger Vampyr ƒ 15 V iEgmond Boschweg 124 Te koop gevr heffit met belastingpl l Ketelstraat 4 Laat Uw reparaties n verbouwingen verrichten door J Hoeksd timmerman v Heusdenstraat 21 Conc pryzen Te koop een ntefuw TulkacheltJe A G de Vryestraat 14 Timmersmansjongen gevr handig en accuraat 16 17 j Jachtwerf Beeuwijk Te koop g viiaagd een Kinderwagen stroomlyin Adres Kuiperstraat 48 a Te huur eenige goed onderiw Moderne Woninia op het voormalige OM Oostenrijker en een Pruis zyn in de rem Quurnrys ƒ 5 25 en ste Dpaichtem uiteenloopende menschenper week Te bevragen by G J Wingerden R v Cat8f G v d Horst Turfma Duivenhok te koop Adres MUZIEKSCHOOL Westhaven 12 wonte verplaatst naar WESTHAVEN 39 Joubertstraat 122 Te koop 5 Holl krielen met haan laai de leig Ij GroeiWendaal 94 Eiken 14 v Jol bouw Abeking kingRasmussen compl met huik Jachtwerf Reeuwyk Boehbindery D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Lijmtangen gevraagd in goede staat Jachtwerf ReeuwijTc St rioI nieuw 400 pracht bootje Jachtwerf Reeuwijk WaaTx m meer betalen Wij hebben weer nieuwe voorraad prima harde turf è ƒ 0 40 afgeh thuisbez 45 et per 100 st bij schipper Schouten ligplaats Nieuwe Vaart W Z ZALMSLAATJBS 10 cöii w A Bniynel KlaiB Te koop Wisselsti Radiotoestel en Damesfiets Vest 67 RADÏODOKTER Reparaties aan elk toestel Anode batterijen radiolampen ongekend lage prijzen Donderd en Zaterd op de Markt W Tombergatr 39 Te huur v alleenw juffr mooi vrij Bett huis Ruim mooi uitz ƒ 2 50 p w Br No 1368 bui blad Te ihuur 2 Woonhuizen Vlaminigstr 46 en 82 Te bevr Gouwe 172 JUWEELTJES zün onze Gabardine DAMESMANTELS voorhanden in Blauw Bruin Beige Grys geh zy de voering 12 75 14 50 15 15 50 16 75 Iets byzonders v deze prijzen H BLOM Groenendaal 6 Te koop 2 winkelkasten vitrine en glasplaten Te bevr Boschweg 15 Witzaad 10 et per pond 10 pd 95 Milletzaad 7 et per pond 10 pd 65 Gemengd zaad 12 et oer pond 10 pd 110 E J Wientjes Keizerstraat Te koojfTO goede staat zynde Dameefietg Raam 184 Te koop in goede staat zijnde Traiisportfi B Gouwe 8 Je adres voor zagen scherpen en zetten is Goudkade 14 Knip Slaapkamer te huur by jonge menschen z kind Nieuw pand Vlamingstraiat 24 Onderwijzeres vraagt 1 of 2 ongem KameriB met keuken te huur Br No 1366 Bur v d bl Te hour Woonhuis Speldemakerssteeg 27 f 2 40 p w Bevr Krugerlaan 31 Te koop a ngeb Ww to geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden Heeft Glrshoim getelefoneerd genjte en een yzeren DiyerBe 2e hai Kano s Mahonie Oregon Vuren Jachtwerf Reeuwyk Heeft U de nieuwe creatie by West m inster Radio al gezien Wydstraat 22 Jonge Werkster gevraagd Maand en Vryd van 9 5 uur Br No 1364 Bur v d blad AUeenw man op leeft vr n Huish liefst van buiten n onbem Br No 1367 Bur v d bl wit iak Oosthaven 16 Te koop lichtblauw mantelpakje maat 42 en beige gryze sportjas Ie Kade 57 Mooi wonen Aan t i maand komt een bula het Crabethpark Van Weelde s Tabakken Een partijitje Tuintegels te koop Parkstraat 11 Delft s Roem 56 cj p pond ook thuisbezorgd Teekens Gouwe 55 Tel 2102 worden van de beste grondstoffen vervaardigd en met d hand gestopt Te huur Mooie Wooif Te huur een net Woonhuis Lange Dwarsstraat 32 Te bevr Kattensingel 35 B z a net Diens tmeisje van 8 4 u leeft bijna 16 j v g g v Br no 1372 Bur v d blad Door gedipl Coupeuse op Woensd midd naailes aangeb 25 et de 2 u Br no 1365 b b u ö minuten geleden Prestlnl is Gevr onKem Zit Slupl mial niet dood hU Wijkt slechts Laat mü Uw kamers behangen Het kost weinig J J de Jong Punt 1 ENGELS A J WEMPE Leraar M O Jottbertatraat 142 Voor jonge duiven Flor Duivo 11 cent per poAdspak P Wlentjes 8 J Wientjes Tiendewei Keberatraat keuken Br m 0 smpschot gekregen te hebben Te koop Prima Orion Stofzuiger ƒ 20 Gouwe 129 Gouda Voor smakelijke votv Kaas blad Is er al Iets van den dader bekend I ikïta = Wi sattalre natuurlijk Het TVs koop maMlef J Hat Iemand uit Jalouzle heelttegen elk aanneuJiik Hij heelt zich den volgendenJulianastr 18 W 1 P Wte aangemeld maar i ll k zal de zaak in wel in der e worden geschikt Pretinl wil zeil n stralvcrvolging En Walter Dillmann n lieett zelts geen poging gedaan Assurantiekantoor alle verzekeringen vraagt actieve agetiten Directe verdienste Br No 1379 Bur v d blad 1482 bur v d Te koop 1 Kinderwagen wieg en kinderstoel Winterdük 21 is Uiw adres ook voor wederv ik P G Teekens Gouwe 55 AutorijleBsen uitsluitend per uur Garage van der Linden Gouwe 129 Wie wil zyn orgel ruilen voor Laat nu Uw Rijwiel moffelen biezen ni uwie spaken inzetten ƒ 8 50 Bart van Maaren Middellantstraat 10 een Pliilips Radio in g staat Pianoles deg IQk idemnüi zeer billijke condities Mej Y Tzijl OoBtihaveoQi 88 Br No 1381 Bur v d blad Wilt U feillooe chauffeeren Dan ryden van Van der Linden leeren ENORM SUCC Gevr voor direct flink Dag Jongedame zoekt Zit Slaap Slijpen en polysten van scharen en messen 10 et Bart van Maaren Middellantstraat 10 Te huur g n Zit en Slaapkamer met keuken Centrum Br no 1374 Bur v d blad I kamer met pension I Br liefst met prijsopg onder NV 1370 Bur v d blad I Schoonmaak Wy gaan door met 10 kor tins of een pak plaksel op een I kamer behang te geven Koopt verder uw verfwaren en achoonI maakahikelen bü G Heikema Vlamingstr 24 Zeer voordeelig meisje boven 18 jaar Br no 1373 Bur v d blad Huishoudster voor direct gevraagd zelfat kunn werk en koken Br No 1375 Bur blad Gevr dir flinke hulp in huish in kl eenv gez N H V d of d en n Br m opg leeft en verl loon no 1376 b b Garage v d Linden Gouwe 129 Stalling Reparatie en Onderh van alle merken nog opgedragen Grltta DIU L tia haar broer haar ItomS tien baron p O s daarom is Olrsholm op reis ge im tn S l = st gaat thans ote m f P hl toont zich in mate verrant Waatom h h Gevraagd een Amer Orgel goed onderhouden Br No 1369 Bur v d blad Ter ov m gevr 2 crapauda 4 atoielen uitschuif taf el dressoir Br No 1371 Bur v d bl Voor den Schoonmaak Sponzen Zeemen Borstelwerk enz Trappen v a 25 et p tree Grootste sorteering Houtwaren Heit Trappenhuis Spieringstr 109 Tel 20G4 Een heerlUk kopje thee7 OE Visebiifiliri Piano Acconleon te koop assen z g a n bill prijs Pr Hendrikstraat 98 Probeert dan eens onze vakkundig gemêleerde speciaal thee k ƒ 0 27 per ons M J KAMPHinZEN Lage Gouwe 14 Tdef 2755 Voor de OMGEVING Tan GOUDA zün onze 5 weekUaden De Krimpenerwaard De Zuidpias WeekMad voor Reeuwtjk SSKul Waddinxveen en De Boskooper het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLICITEr W Zend Uw opdrachten aan het Buivau MARKT 31 GOUDA Telef 3745 V