Goudsche Courant, dinsdag 15 maart 1938

gaf zich nog niet gewoninen vooral Bree het Leldsch © doel teneinde hem het acodijk roerde zich geduèht hoewel door ren te beletten begaat een der gastheetwee soms drie man oii de huid gezeten ren een overtreding waarvoor O NJL eQ de voorhoede die weer de oude opstelling had een te kort spel terwijl Ottevanger vrijwel uitsluitend met v d Bosch combineerde en Pijpers lederen bal die hij kreeg Baar een tegenstander dirigeerde zoodat Hommels en Breedijk geheel geïsoleerd bleven Toch nam Gouda na 28 minuten de leiding Uit een voorzet van V d Bosch zweefde ttet leder hoog voor het doel Van Genderen greep mis een scrimmage ontstond en dËiarbij veroorzaakte een der Rotterdamsche verdedigers een strafschop waaruit Ottevanger heel listig scoorde 1 0 Hierna ging Overmaas beter aanpakken doch toen bleek in nog sterker mate dan daarvoor reeds het geval was hoe de zenuwen de gasten te pakken hadden Bogers kwam alleen voor Gerritsen het eenlge wat hij doen kon om niet te scoren was den bal recht omhoog trappen en dat deed hij ook zoo hard alsof hij den bal nooit meer terug wilde zien Even later kreeg Hollemans voor open doel het leder vrij doch deze zocht het doel ergens in de buurt van de hoekvlag Nadat een Goudsche tegenaanval die ditrtiaal wel gevaarlijk was dank zij cenbravourstaaltje van V Genderen zonder resultaat was gebleven hervatten de gasten hun offensief doch iedere kans werd op de onbenulllgste wijze gemist Tegen het einde van de eerste helft was Gouda weer aan bod dank zij de dapper volgehouden ondoelmatige tactiek bleef ook hier ieder succes uit Na de hervatting was Overmaas het eerst in den aanval Door goed werk van De Jong Spee en Nieuwênhulzen werden de gasten echter weinig kansen gelaten terwijl de kansen die hen overschoten evenals In de eerste helft door uitermate slecht sciüeten om zeep gingen Ete thuisclub verplaatste korten tijd het spel waarbij door goed werk van v d Bosch de Rotterdamsche veste eenmaal in gevaar kwam Daarop forceerde Overmaas een corner Jongkrijg kopte daaruit het leder in de touwen doch de scheidsrechter annuleerde het doelpunt wegens buitenspel Even later waren de Goudsche backs te ver opgedrongen Bogers bemachtigde een ver npar voren gespeelden bal Gerritsen trachtte uitloopend te redden hij werd gepasseerd en Bogers kwam alleen voor een leeg doel maar schoot van eenlge passen afstand tegen de lat Waar de heele Overmaas voorhoede Ln meer dan een uur geen kans toe had gezien deed nu het stomme geluk het leder stoot tegen den rug van den inmiddels toegeloopen Nieuwenhuizen en verdween in de touwen 1 1 Hierna vlotte het iets beter bij de bezoekers want Zoutewelle kreeg een kans ult een voorzet van Fijnant welke hij met een kopbal benutte 1 2 Gouda RADÏO NIEUWS strafschop toegewezen krijgt WllteJiburir voltrekt het vonnis 3 1 Hierna kwnt Lugdunum weer het meest in den aanval De Goudsche verdediging laat zich echter niet meer passeeren Zwaluwen Roode Duivels Het Zwaluwen elftal dat a s Woensdagavond te Luik een wedstrijd tegen de Roode Duivels speelt is als volgt samengesteld I Doel Dijkstra ZPC achter Plentei Be Quick en Caldenhove DWS mü den De la Mar Haarlem Wallaert PSV en Paulus SW voor Drager DWS Drok RFC Bijl Ajax van der Veen Heracles en Ooms DWV l Reserves zijn Damme Xerxes De Winter Haarlem De Harder VUC en Punt DFC Nederland gaat naar Frankrijk Voor de voorronde van den wedstrijd om het wereldkampioenschap is gisteren de wedstrijd Luxemburg België gespeeld welke in een 3 2 overwinning voor België eindigde Door dezen uitslag hebben Nederland en België zich geplaatst voor het eindtoumooi dat dezen zomer la Frankrijk wordt gehouden KORFBAL Uitslagen van Zondag Nederlandsche Korfbalbond 3e klasse B Emma Rozenburg 3i 3 Rood Wil Ons Huis 2 5 Ter GouwHSV 3 3 1 Schiedam Die Haghe 2 j Rotterdamsche Korfbalbond Ie klasse Ter Gouw2 Ons Huis 2 3 De Spartaan 2 Het Zuiden 4 0 4 Spangen 2 Velox 2 9 0 HANDBAL j Vires op serie De handbala f deeling van de gynmastiek en athletiekver Olympia uit Do Haag heeft een nederlaag serie geoqaniseerd waarvoor ook het handbalteam van Vlres et Celeritas was uitgenoodlgd Het trof slecht dat de Vires gisteren de dag na de feestelijkheden moesten spelen Tegen den sterken eersten klasser konden onze stadgenooten het niet bolwerken Zij verloren met 7 2 WIELRENNEN Excelsior s competitie Zondag Is de tweede rit der compeütie van de rennersclub Excelsior verredea De uitslag Is als volgt Tijdrace over 44 K M A klasse E J de Jong 1 08 40 2 W M Kreeeuwen 1 11 40 3 J Rietveld J 12 21 4 A Wassing 1 13 33 B klasse l F Korevaar 11151 2 D Daselaar 1 12 50 3 A Verboom 1 14 6B i W Pieterse 1 16 niet zachtzinnig bracht hij meerdere malen verwarring in die Rotterdamsche defensie Over het algemeen speelden de gakten niet erg vriendschappelijk wat eén van de Gouda spelers er toe bracht revanche te nemen me t het gevolg dat hij naar de kleedkamer gezonden werd Bij Gouda minderde daarna het enthousiasme sterk Overmaas die nadat ze de leiding genomen had ztch lm hoofdzaak op verdedigen had toegelegd kwam weer wat los Fijnant zond een scherp vleugelschot in Gerritse liet d n bal onder zich doorglippen en daarmede was het pleit beslecht 1 Overmaas had het kampioenschap behaald De vreugde bij spelers en suppoiters was groot Vanzelfsprekend ontvingen de groen witten de eerste gelukwenschen van het Goudabestuur dat hen tevens een fraaie bloemenhulde bracht Lugdunum O N A 3 1 Goudsche mifldenlinie faalde De rood zwarten die ie invallers telden speelden een slechten wedsfrijd De oorzaak hiervan moot iti hoofdzaak gezocht worden in het falen van de voor tweederde uit invallers fsestaande halfIhiie waardoor het vooi al de voorhoede aan de noodigc steun ontbrak Lugdunum stelde dhar tegenbver een keurig partijtje voetbal waarin midvoor en verdediging uitblonken Van den aftrap af trekt Lugdunum tenaanval Zij heeft onmldciellijk succes alsde midvoor in goede bositie den balkrijgt toegespeeld en Hofman geen kansgeeft 1 O O N A antwoordt met eenlge goede tegenaanvallen De Lugdunumdefensie blijkt echter goed op dreef Tochweet Hofstede eonigc mailen de Leidscheveste ernstig te bedreigen Zijn schotengaan evenwel rakelings over Daar deGoudsche haUlinie verzuimt te steunen krijgt Lugdunum gelegenheid het spel teverplaatsen en op haar beur tot het offensief over te gian Ook de Goudschedefensie blijkt voor haari taak berekend zoodat tot de rust de stand onveranderdblijft I Direct na de hervatting gUpt de llnksblnneni der thuisclub in vollen ren door de O N A verdediging h een en scoort 2 0 De gasten wijzigen hierna hun opstelling wat een verbetering blijkt Verscheidene goede attaques woiden ondernomen doch voor het doel hebben de Gouwenaars weinig geluk Plotseling trekt de Leidsche voorhoede er tusschen uit De linksbuiten plaatst het leder voor het doel waarop de rechtsblnnen de kans benut 5 0 O N A geeft den moed nog niet op Boots komt gevaarlijk voor Dinsdag 15 Maart Hilversum I 1875 en 415 5 M AVKOUitzending I 8 Gramofooit 10 j Mocrgenwijding lO lö Gramofoon 10 0 Ensemble Jetty Cantor 11 Huïshoudelyke wenken 11 30 Orgelconcert en zang m ni v leden van het Omroeporkeist 12 15 Ensemble Jetty Cantor 1 Omroieporkest 1 45 Grajnofoon 2 Omroeporfces mjnjv soliste 2 45 Kniplea 3 46 Viool en piano 4 0 Radiokinder koor zang 5 Voor de kinderen 5 30 AVROAet liainH rkest m m v soliste 6 15 Reno va kwintet 7 Voor de kinderen 7 05 Het Poltronieri strijkkwartet 7 30 Kngelsche les 8 Berichten ANP Mededëelingen gramofoon 8 30 Bonte Dinsdagavondtrein 9 30 Koorconoert 10 Vervolg Bonte binsdagavondtrein 10 45 Gramofoon 11 Berichten ANP 11 10 Imre Magyari s Zigeujierorfceet 11 40 12 Gramofoon Hi ver mn H 301 5 M KRO Hit ending 4 5 10 niRO B 9 15 en 10 Gramofoon 11 30 Godsdienstig halfuur 12 Berichten 12 15 1 ROMelodisten m m v aolist 1 1 20 granofonn 2 Voor de vrouw 3 Modecursus 4 Gramofoon 4 05 3et eeuwige l u causerie 4 30 Gramofoon 4 35 Mie deelingen 4 40 Gramofoon 4 45 Causerie Het vredesvraagstuk Moeten wij de moed erlie en 5 10 De KRO Melodisten m m V solist 5 45 Felicitaties 6 06 ïCRO orkest 6 40 Esperantoles 7 Berichten 7 15 Vervolg concert 7 36 Sportpraatje 8 Berichten ANP MededeeJingen 8 15 Lijden mea lt£ tie 9 30 Stedeiyk Orkest van Maa tricht m m v solist 10 30 Beriohtem ANP 10 4Ü KRO orkestT 11 30 12 Gramiofoom Droitwich 1500 M 11 20 11 45 Orgelapel 12 06 Het Canadeeach Trio 12 36 Het Leslie Bridigewa r Harpkwintet en een sectie van het BBCVrouwcnkoorj 1 15 2j20 Gramofoon 4 20 Harry Engleman s kwintet m m v solist 4 5 What is Light Music met gr lj 5 20 Medvedeff s Balajaika orketst m m v solisten 6 20 Berichten 6 46 Orgieispel 7 20 BBCMidi and Zangers iBimiinghamsch PhilliarmonLsch orkest en solist 7 50 Causerie an progress b etracd in human history S in Martini en n Band 8 20 Filmuit zen ding 9 20 Beriditen 9 40 Amerikaanach niej ws 10 BBC Oriteat 11 Declam ti ï 11 20 Het Grosvenor House Dansorkest i 50 12 20 Danismuzaek gr Radio Paris 1648 M 7 60 8 55 9 40 en 10 40 Gramofoon 12 40 Caiitrelleorkest en zang S 06 Pianovo Tdraclit 3 20 en 4 2 Zang 5 20 Ellisorkest R 15 liadiotooneel 10 36 11 50 Kamermuziek Keulen 456 M ü 50 Militair orkest 7 50 Amusenienila orke it 11 20 Om epkleinorkest en Rf rammelensemble 3 20 Omroepkleinorkest 4 20 Gevarieerd programma 5 20 Omrceijorkest 36 Vervolg coneet 7 50 11 20 Hermann Hagestedt s dansorkest en solisten Brussel 322 en 484 M 322 M 12 20 Gramofoon 1 30 20 Graniifoon ö 0 Omroepdansorkest en gramofoon 6 50 en 7 20 Gmmofoon 8 20 Omroeporkest m m v solisten 10 30 11 20 Gramofoon 4S4 M 12 20 Gramofoon 1 0 en 1 31 OmroepdanBorlceBt 1 50 2 20 en 5 20 Gramofoon 6 35 Zang 6 50 Gramofoon 7 05 Vervolg zang 8 20 Omroepsymphonieor kest mm v solisten iom 9 30 toes praak 10 30 11 20 Grajnofooïl Dcutsc hliiiitdBender 1571 M orkest en solisten fOmroep AmuaementsorfceBt 8 0S Politiek dagblad overzicht 8 20 Uit Rome CavalUria rupticana oipera 9 46 Beriohten tO 20 li 0 Hermann Hagestedt s orkester Folisun f lP P f Ditbladver3chüntdageliJks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS jpei kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bfiorgiiig per looper geschj t Franco per post per kwartaal ƒ 3 1lj Abonnementen worden dagieljjks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA iy g5e agenten en loopera den boekiiandel en de postkantoren ureaftx zy n dagelijks geopend van 0 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 W de opening v n de debatten oiver de iwitenlandsche politiek hoaft ndnisterpnudent Ohanibelain in het Lagerhuis veriJMii dat hoe del resultaten van d beispreUi en te Berchteag aden ook z m geweest liet doidel jlk is dat de ibereikte overe ikoüiflt nog steeds was op de basis van on JiianlceHjldhöid van Oostenrijk Vervolgeiö zeide Ohamberlaiin na de jongste Daitsch Oostenryksche gebeurte nisseii de revue te hobbem laten passeeiBen dat dme culmineerdein in heit aftreden van Sthugchnigg ten g voIge van de dreiging ia Duitsche invasie en zün wensch te voor bmn dat Duitadi bloed zooi vloeien dat Mfitt op 10 Maart Von Edbbentrop heeft MftMt en d sie ernstig heeft gewaar 5eW voor den topöataaiKj in Oostenrijk en riiem toescheen de politiek der Duiteohe ïwring te zyn waarbij hiJ hem in het innnfer wees op die zeer groote bete wnis lie de Britsche reg öring hecht aan alle atregelen w ilke worden geniomen om te mekeren dat de volkssrtetmming zal wor ta tein uitvoer gelegd zonder inmengdng intimida tde Op il Maart laat i ten avond heeft de ribache aiwbassadleur te Berlijn krachtig bü de Duitsche negeering geprotesteerd legen een onafhantoedykefn staat met het loei een toestand te scheppen welke onverenigbaar is met zyn nationale onafhanké ijkbeid Vroeger op denzelfden dag aldus verIe Chamberlain heb ik zelf krachtige iteppen in denzelfden zin gedaan by von HSiientrop met wien lord Halifax dien dag nreneens nog twee gesprekken heeft ge Ohamrberiain las vervolgens het antwoord ier Duitsche regeering voor vervat in een iclirijven aan den Britschen lambassadeur te Berlijn waarin von Neurath na herinnerd te liebben aan het bericht op grond waarvan de Britsche regeering had geprotesteerd Kide ln naam der ryksregeering moet ik ia antwoord verklaren dat de Britsche re sering niet het recht heeft de rol van beKbermer van de Oostenryksche onafhankelijkheid op te eischen MJdens de diplomatieke besprekingen over Oostenryksche kwestie heeft de ryks ÏWring de Britsche regeering nimmer in ijfel gelaten dat de vorm der betrekkin ïn tusschen het rijk en Oostenru k slechts leMhöuwd kan MJfi als een interne Duit tlie aangielegenhêrt an het Duitsche volk ftwmede derde mogendheden zich niet heb te iwinoeien Öp grond hiervan moest de Duitsche reÏWing reeds van tevoren het protest dat tièead was door de Britsche regee ring rORT EN WKDSTRIJDEN TOETBAIi Uitslagen van Zondag Kon Ned Voetbalbond AFDEELING I Ie klasse VUC KFC l l Excelsior Sparta 0 0 Excelsior laatst DWS Ajax 1 AFDEELING II Ie klasse HBS t Gooi 1 1 DHC CVV 25 Peijenoord Xerxes 5 1 Feijen oord kanyjioen Stormvogels Haarlem 1 4 Kermes DVS Blauw Wit 1 5 Hermes DVS laatst 2e klasse B Hercules Unitas l i Gouda Overmaas l UW W 4 4 Vriendenschaar Sliedrecht 3 2 Alphen CDS 2 J 3e klasse A Scheveningen Hillegom 1 1 Lugdunum ONA 3 i BMT Celeritas 4 2 RVC Tonegido 4 1 HüUnen ASC 2 5 3e klasse C Steeds Hooger Martlnit 2 3 VOC de Musschen 4 0 Bodegraven DHS 2 2 Laakkwartier VFC 1 4e klasse A Rouwkoop Boskoopsche Boys 5 1 DVS HDV 3 0 Roodenburg SSDS ü 2 4e klasse D Ammerstolsche SV Moordrecht l i CromvUet Gouderak 2 o Zwervers Schoonhoven 1 4 Lekkerkerk Waddlnxveen 3 1 Reserve He klasse A Quick 2 Olympia 2 0 2 BEC 2 Schevenlngen 2 l ADO 3 Alphen 2 7 U HW a Gouda 2 1 5 VUC 3 HBS 2 0 2 Reserve e klasse D ONA 2 CW 3 1 3 Schoonhoven 2 Gouda 3 2 2 GSV 2 Feijeuoord 4 1 8 DDC 2 Bpacta 4 3 7 DHZ 2 DCV 2 3 6 Aï DEELING III Ie klasse NEC ZAC 1 2 Go Ahead Heracles i 2 Heracles kampioen Hengelo Tubantia 3 4 Wagenlngen En J a s meefenfM Bet geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden öleter glimlacht ditmaal zonder een y r van ironie Hij denkt leder het JjDe geeft het drietal in stilte zijn zegen 1 verheugt zich zelfs oprecht over dezen van zaken Hardop zegt hij dat dr J hle en zijn zuster nu blijkbaar dat hebben gevonden waaraan hun ziel s lang behoefte had en op deze wijze jrzekert hij zich tevens van een aUesJ behoorlijken aftocht waarbij zelfs Sk 1 van mrs Arlen niet onhar Nu begrijp Ik waarom het Karma naar deze koude streek heeft ge J rit Karma la wijsheid en wijsheid meer dan weten meneer Prausnltz dat ook voor u een lès zijn wr blijft volkomen kalm hij hereSv Ji 1 Arlen zich ln overea 8en zin tegenover hem uittlet hetzPiM Als twee menschen tieteelfd laj Sf Sth iiaar Grace mair löiteZ iotel te zijn Daar verheugt zich mr Arlen echter De plakjes liggen voor het grijpen bij HILlE S gesneden koek Waarom zoudl U zelt snijden wanneer HILLE U thans voor 25 cent een groote heerlijke koek gesneden en wel keurig verpakt op tafel brengt Die HILLE s gesneden koek met 60 o o honing is extra voorde lig in het gebruik Uw k Uidenier heeft ze in rraadi mmttXXl Q ije HILLE CS KWALITEIT PEC AGOVV 0 PEC schedé i O laatst 1 AFDEELING IV Ie klasse Juüana LONGA 1 1 WU j lem II BW 5 0 PSV NOAD 1 0 Roermond MVV 2 0 NAC Eindhoven 2 1 AFDEELING V Ie klasse Sneek Hoogezand 2 1 Hoogezahd laatst Velocitas HSC i O Be Quick Veendam 4j 5 Achilles AG AV ü O Leeuwarden Heereniveen 1 l Goudsche Voetbalbond Ie klasse Gouda 4 Oudewater l 5 l rgambacht i ONA 3 1 2 Groeneweg 1 Gouderak 2 4 2 Nieuwerkerk l Moercapelle l 7 3 Overgangsklasse Moordrecht 2 Nieuwkoop 1 4 2 Dilettant 2 Zwervers 2 4 1 Stolwijk 1 Lekkerkerk 2 4 1 2e klasse A Olympia 3 Gouda 5 2 1 Woerden 2 Voorwaarts l 6 0 ONA 5 Oudewater 2 7 3 Waddlnxveen 2 Stol wijk 2 5 0 2e klasse B ONA 6 Nleuwerkerk 2 4 2 Gouderak 3 Schoonhoven 5 5 i 3e klasse A Nieuwveen 2 ONA 7 5 1 Gouda 6 Bosk Boys 3 9 3 Groeneweg 2 i Bodegraven 5 3 6 3e klasse B Moercapelle 2 Ammerstol 2 1 5 Olympia 6 Zwervers 3 5 1 Moordrecht 3 Groeneweg 5 9 0 GSV 6 Gouda 7 6 0 Nieuwveen 3 0NA 8 5 3 j 3e klasse C Oudewater 3 Bergam bacht 2 4 4 Groot Ammers 2 Olympia 5 2 5 Schoonhoven 4 Ammerstol 3 2 1 I Nleuwerkerk 3 Ouderkerk 2 1 2 Beslissingen bU de vleet Overmaas Martinit Rouwkoop en Cromvïiet kampioen Beslissings match voor Gouda II Olympia reserves kunnen nog ontsnappen 1 Aam alle kanten zijn glsteien de beslissingen gevallen op den laatsten volledigen competitiedag een bewijs dat het verloop ditmaal uitermate spannend is geweest In deze contreien heelt Overmaas het kampioenschap behaald door eenj goede 3 1 op Gouda dat op de derde plaats eindigt een zeer eervolle positie voor het eerste jaar In de tweede klasse Ook in de groepen van Olympia en G S V zijn de eeretitels verworven Martlnit en Rouwkoop heschen de kamptoensvlag De G S V ers kwamen net één punt te kort Jammer dat de groenwitten In het begin zoo gefaald hebben want zij kuïinen naar hun latere prestaties hebben bewezen best mede O N A verloor bij Lugdunum waarmede de Goüwenaars beneden de maat bleven Eveneens werd in de afdeeltng van de omtrekcluijs de knoop doorgehakt hier besteeg Cromvïiet met een resolute 3 0 zege op de concurreerende Gouderakkers tfden troon Ons district heeft nog é troef voor een kampioenschap en die in het bezit van Gouda 2 dat uitspelend keurig op de pretendent H V V 2 revanche nam en gelijk met H B S 2 eindigde zooaai een beslissingswedstrijd noodlg is Heel goed hield ook Olympia 2 zich dat in Den Haag verdienstelijk Quick 2 overtroefde De andere staartgroepers ADO 3 en Schevenlngen 2 wonnen echter ook zoodat Olympia onderaan blijft Zij heeft echter nog een kans de laatste match thuis tegen Schevenlngen 2 biedt de gelegenheid het lek boven water te brengen Van de reserve derde klassers maakte O N A 2 op eigen grond tegen C V V 3 een slippertje waardoor Feijenoord 4 die G S V 2 met 3 1 kraakte bijna kampioen is Dit seizoen voor t eerst geldt de bepaling dat elftallen niet kunnen promoveeren als het hooger elftal in de naastvolgende klasse speelt en in dat geval nummer twee promotiewedstrijden speelt niet meer zoodat Feijenoord 4 van haar positie het volle protijt kan ti ekken en O N A niet in aanmerking komt Gouda 3 speelde uit tegen Schoonhoven 2 gelijk In G V B Stolwijk II laatst In den Goudschen Bond in de ie klasse een fraaie prestatie van Gouda s vierde dat de kampioen Oudewater met 5 1 klopte Onderaan bleef de situatie onveranderd In de Overgangsklasse behield Dilettant 2 een kansje door Zwervers 2 uit te schakelen Nieuwkoop kwam weer op de laatste plaats In 2A won het leidend drietal waarbij Olympia 3 het meeste garen spint dat nc twee punten noodig heeft om kampioen te worden Aan de staart viel de beslissing Stolwijk 2 verloor voor de dertiende achtereenvolgende maal en werd definitief hekkensluiter In 2B werd de leidende positie van Gouderak 3 versterkt dat zelf won terwijl de concurrent Nleuwerkerk 2 verloor tegen nummer laatst O N A 6 dat daarmede de eerste zege boekte In 3A hielden de concurrenten van het met goeden voorsprong leidfiiiide vierde van G S V vol doch in de B groep leden alle mede pretendenten een nederlaag waardoor Ammerstol 2 die de l2de overwinning in successie noteerde een voorsprong van niet minder dan negen punten en daarmede den eeretitel op een presenteerblaadje gekregen heeft De hekkensluiter O N A 8 boekte haar tweede winstpunt Ook in 30 weerde nummer laatst zich Ouderkerk 2 behaalde de eerste overwinning Haar naaste buur Schoonhoven 4 veroverde echter ook den vollen buit In de topgroep deelden de gegadigden Oudewater 3 en Bergambacht 2 in hun onderling treffen Oude water blijft hierdoor aan de spits Er is nog een sollicitant bijgekomen Olympia 5 vo de zich bij de runners up Gouda Overmaas 1 3 In laatete gedeelte besUHT Qouda heeft 19676 76e Jaargang Dinsdag 15 Maart 1938 eoDMiHË mjum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMjSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN chz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorjïkrinjf i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op d n prys Liefdadigheids advertentiën die helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke fegel meer ƒ 0 00 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen èü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn ENGELAND KEURT OPTREDEN VAN DUITSCHLAND TEN STERKSTE AF Onzekerheid en onveiligrheid in Europa verhoogd HITLER S GLORIEUZE INTOCHT IN WEENEN Geweldige geestdrift langs den weg in de stad Een eed van trouw aan de onverbrekelijke eenheid van het Rijk Seyss Inquart Rvjksstadhouder van het land Oostenrijk verwerpen als ontoelaatbaar zelfs al was het slechts voorwaardelijk Nia vervolgens een overzicht te hebben gegeven van de giebeurtenissen der paai laatste dagen verwees het schrijven van von Neurath naar den onduldbapen toestand die in Oostenryk is ontstaan en die voortvloeide uit de overeenkomst van Berchtesgaden welke wanneer zy loyaal door Oostenryk ten uitvoer was gelegd in den geest der besprekingen van 12 Febr in feite een vreedziame ontwikkeling zou hebben gewaarborgd In plaats hiervan aldus voegde von Neurath er aan toe kondigde Sehuschnigg alleen op eigen verantwoordelykheid een plebisciet af dat zooals ook ni t anders kon ten doel had de politieke onderdrukking vijn de overweldigende meerderheid der bevolking van Oostenrijk Hieruit vloeide een uiterst critieke ontwikkeling voort in den binnenlandschen toestand van Oostenrijk met lals gevolg een kabinetscrisis en de vorming eener nieuwe regeering Het is niet waar dat gewelddadige druk door het Duitsche rijk is uitgeoefend op de loop vao deze ontwikkelingen Vervolgens beschreef von Neurath als volkomen verzinsel de bewering dat een ultimatum was gesteld waarin de aanstelling geëischt werd van een nieuwen kanselier in overeenstemming met Duitsche voorstellen daar laJidera een binnenrukken van Dsitsche troepen ond r oogen zou moeten worden gezien Voorts legde het schrijven van von Neurath er den nadruk op dat het zenden van troepen uit Duitsehland het eerst te berde is gebracht door een Oostenryksch verzoek en dat staande tegenover het rechtstreeks dreigelide gevaar van een Moedigen burgeroorlog in Oostenrijk de EhiitBche regeering besloot aan dit beroep gevolg te geven Het schry ven besloot met te zeggen dat slechts gevaarlijke consequenties in het spel zouden kunnen komen wanneer een poging gedaan werd door een derde party Het zou toch geheel in stryd zijn met de vreedzame bedoelingen en wettige doeleinden van Duitsehland om op de ontwikkeling van den toestand in Oostenrijk een invloed uit te oefenen welke niet vereenigbaar is met het recht van het Duitsche volk op zelfbeschikking Na dit schrijven van von Neurath ging Chamberlain voort Ik ryoet terstond de verklaring van von Neurath weerleggen als zou de Britsche regeering niet het recht hebben om zich te interesseer voor de onafhankelijkheid van Oostenrijk Het be lang van de Britsche regeering in deze kwestie kan op geen enkel houdbaar motief ontkend worden In de eerste plaats zijn Groot Brittannië en Oostenryk beide leden van den Volkenbond en hebben beide gelyk öok die Duitsche regeering verdraigen onderteekend welke bepaalden dat de onafhankelijkheid van Oostenryk onvervreemdbaar was tenzy met goedkeuring van den Volkenbondsraad Nog geheel hiervan afgezien moet de Britsche regeering altijd geïnteresseerd ziJQ in de gebeurtenissen in Midden Europa Adolf Hitler is gisteravond be Weenen aangekomen en met een ontzaggelyk gejuich i egroet De tocht van Linz naar Weenen was reeds een triomftocht maar de intocht in Weenen overtrof toch alle verwachtingen By zijn tocht door de stad werden de klokken van alle kerken geluid Hitler heeft zyn intrek genomen in hotel Imperial Een groote menigte verdrong zich voor het hotel en riep om den Fuhrer die op het balkon verscheen en hartstochtelök werd toegejuicht Bondskanselier Seyss Inquart ontving Hitler aan de grens van de binnenstad en nam m zijn auto plaats Dan gaat het over den Ring De bevolking staat mannetje aan mannetje opóén gepakt in de straten uit alle vensters steken vier tot vyï hoofden alle baJcons zyn stampvol Langzaam rijdt de wagen van den Fuhrer naar Hotel Imperial aan de Schwarzembergplatz Een eerewacht van Duitsche en Oostenryksche soldaten presenteert het geweer Als de leider de gelederen inspecteert weerklin ken de tonen vian het Deutachland lied en van het Horst Weasellied maar de klanken zijn nauw verneembaar zoozeer worden zy door het daverend gejubel van de massa overstemd Als Hitler het hotel is binnengegaan willen de menschen nog van geen wyken weten de branding der menschenzee voor zyn venster houdt aan en de spreekkoren nemen geen einde En gedragen door een diepe bewogenheid klinkt het Deutschlandlied over heel Weenen Havas vermeldt dezen zelfden intocht aldus De menigte vormt een haag van Schónbrunn tot het Hotel Imperial Ter hoogte van de Opera staan de menschen 20 ryen dik Het lange wachten wordt opgevuld met radio demonstraties en door het aanhoudend langs trekken van troepen en het overtrekken van vliegtuig eskaders die geen moment van de lucht zijn Sinds het middaguur staan de menschen te wachten en om vyf uur versehij nlj de kop van de stoet aan den ingang vian Weenen Even later verschijnen op den Ring de twaalf pantserauto s die de auto van Hitler onmiddellijk vooraf gaan Een geweldige jubel gaat op uit de menigte die zonder ophouden Heil hitler roept Rechtop naast zyn chauffeur staat Hitler in Kahki gekleed en groet met ge i strekten rechterarm De stoet komt aan het hotel onder onafgebroken gejuich en kort nadat Hitler zijn kamer is binnengegaan verschynt hy op het balcon begroet door hernieuwd gejubel dat schier geen einde neemt Hitler draagt als eenige onderscheidingsteekenen het ijzeren knjis en het partijinsigne der N S D A P De toejuichingen houden wel 20 minuten aan Om half zeven verlaat Hitler het balcon Korte toespraak van Hitler Hitler heeft gisteravond van het balkon van zyn hotel een korte toespraak gehouden tot een menigte die voortdurend om hem geroepen had Hy zeide onder meer Niet alleen de twee millioeB menschen in deze stad m aar de 75 millioen van ons volk in éé nRyk zyn bewogen door dit keerpunt in de geschiedenis en zü alleen leven m één gelofte Wat er ook mag gebeuren bet Duitsche Ilyk zooals het thans staat zal door niemand gebroken door niemand verscheurd worden Geen dreigen geen nood en geen geweld kan dezen eed breken Die eed wordt thans vol geloof uitgesproken door de Duitschers van Koningsbergen tot Keulen en van Hamburg tot Weenen Offideele begroeting op de Heldenplatz Hedenmorgen om elf uur is de Fuhrer op de Heldenplatz officieel begroet en eb ben de troepen gedefileerd Toespraak van Seyss Inquart de Kyksatadhouder vaa Oositenryk Ryksstadhouder Seyss Inquart begroette als eerste den Fuhrer en Rykskanselier toen hij na een tocht door de straten op den Heldenplatz was aangekomen In zijn toespraak zeide de Ryksstadhouder o m Do Ostmarkt ia teruiggekeerd het Volksduitsche rijk is geschapen Vandaag groeten alle Duitschers uit de eeuwigheid den Fuhrer als voltooier vandaag groet de Fiihrer het nieuwe eeuwige Duitschliand Wy weten slechts één ding wy zeggen den Pührer dank Wy zeggen dank den dank die volkomen liefde en onvoorwaardelijke trouw is Myn Fuhrer hoe de weg ook loopen zal wij volgen Heil myn Fuhrer Tijdens den toespraak van Seyss Inquart cirkelden vliegtuigen boven de ontzaggelijke menigte Redevoering van Hitler Tydens de toespraak van Seyss Inquart Hittier het woord voor een rede O m zeide In enkele dagen Jieeft zich binnen de Duitsciie volltsgem enachap een omwente Tijdens den geheelen duur van deze gebeurtenissen is de Britsche regeering in het nauwste contact gebleven met de Fransche regeering zoo vervolgde Chamberlain welke naar ik verneem eveneens een krachtig protest te Berlijn h eft ingediend op gelijke wijze als de Britsche regeering Het lijkt ons toe dat de methoden dietijdens den gpheelen duur van deze gebeurtenissen toegepast zijn de ernstige veroordeeling noodig maken lejpi dat zy een diapenschok hebben toegebracht aan allen dilfcelast zij n met het behoud van den Europeeschen vrede Deze gebeurtenissen kunnen door de Britsche regeering niet met onverschilligheid en gelijkmoedigheid worden beschouwd Zij zullen een effect hebben dat nog niet kan worden afgemeten De onmiddellijke resultaten zullen zijn dat het gevoel van onzekerheid en onveiligheid in Europa wordt verhoogd Wij moeten den nieuwen toestand helder maar met een koel oordeal zien en met het vertrouwen dat wy gesteund zullen worden wanneer wij vragen dat niemand welke ook zijn particuliere opvattingen mogen zijn zichzelf zal beschouwen als staande buiten welke uitbreiding ook der nationale inspanningen die kunnen worden geëischt toejuichingen Ten slotte sprak Chamtterlain nog over het Britsche defensieprogram Wij hebben alty d duidelylt gemaakt zeide hjj dat het uen buigzaam program is en dat wan tyd tot tijd zou moeten worden herzien in het licht van elke ontwikkeling in den internationalen toestand By gevolg hadden wij besloten tot een nieuwe herziening over te gaan en te zijner tijd zullen wy bekend maken welke verdere stappen wy npodzakelyk kunnen vinden Bij de debatten zeide Butler de onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken d at de Britsche regeering niet voornemens is een vorm van dienstplicht in te voeren Wat betreft de Britsche politiek in Midden Europa zeide Butler dat de jongste verklaring van sir John Simon van 21 Februari van dit jaar inzake de verplichtingen van de Britsche regeering ten aanzien van Oostenryk en Tsjecho Slowakije de verplichtingen zy n van ieder lid van den bond tffn aanzien van een ander lid Ik kan vanavond niet verder hierover spfeken zeide Butler tenslotte en hy wees erop dat in Engeland een strooming bestaat de igebeurtenissen te bezien van een nationaal standpunt en dat men gereed is tot een vereenigd nationaal optreden wanneer dit noodig zou zijn fwt elkaar en wij worden er ook n to aulstemis moedig en bUJ door blokhuls terecht gekomen Dieter heeft zijn ski s afgebonden en aarzelt nu niet lang Weldra heeft hij een geschikte plank los gebroken en daarmee begint hü de sneeuw weg te scheppen alsof zijn eigen leven er van athangt Na eonlgen tijd bonst zijn hart hem in de keel van inspanning t Zweet parelt hem op het voorhoofd en zijn armspieren verzetten zich pijnlijk tegen liet vermoeiende werk maar hij geeft het niet op Verdraaid nu is ook de batterij van zijn zaklantaarn nog leeg Na lang zoeken vindt hij echter Petra s petroleumlamp Neen dat is niet het werk van desneeuw alleen er Is ook steenslag meenaar omlaag gekomen een rotsblok isdoor den wand geslagen en over Petra slegerstede heen in den open haard ter ht gelromen Na een poosje staakt Dleter het oprulmingswerk Wlen en wat zoekt hij eigenlijkhier Voorzichtig prikt hij met een omgekeerden sklstok in de sneeuwr ten endan dringt het al spoedig tot hem door dat hy Petra hier niet zal vinden omdatze er ln t geheel niet Is Petra is weg enBollmann de trouwe St Bemhard Iseveneens verdwenen Dleter is met zUn eigen figuur verlegen HU spint hier en daar nog wat rond en komt daarbij tot de ontdekking dat de sneeuw rond den haard smelt er was blijkbaar nog vuur ln toen de voltreffer insloeg Hij legt de plank weg en gaat naar het vertrek waar Petra haar ski s pleegt te bergen ook die zijn er niet meer Dicter krijgt het koud Zou de haard den schok hebben weerstaan Met voel moeite en slechts na de grootste krachtsinspanning slaagt hij er in het zware rotsblok van zijn plaats te krijgen De hoop asch verspreidt nog oen eigenaardige branderige lucht Min of meer weemoedig port Dleter met zijn stok ln de droeve resten van van wat eens eeni groot houtvuur was tot plotseling zijn aandacht wordt getrokken door iets wat zich daarin bevindt half verbrande deels geheel verkoolde lappen stof Wederom begint hij de sneeuw weg te scheppen Dit hier is Petra s veldbed of beter het Is het eens geweest De matras is open gesneden het linnen verbrand en de dekens zijn verdwenen Een oogenbllk denkt Dleter aan eenmisdaad maar die gedachte is onzinnig Bollmann is immers op den man gedresseerd Neen Petra is weg en sre heeft voor haar vertrek haar bed vernield dat Is juist iets voor haar Met behulp van een paar latten en een oude krant legt Dleter een klein vuvir aan waaraan hij althans zijn handen kan warmen Schaduwen glijden over zijn gemoed hij voelt zich ernstig verongelijkt em dat stemt hem weemoedig Diep in hem klinkt de nagalm van een verre reeds niet meer werkelijke stem Dleter roept ze Dleter en ze tiedoelt hem toch niet meer Zyn er geen sterren welker banen eikaar eens iji de duizend jaar kruisen om dan Sveer voor eeuwen uiteen te gaón Ook Petra is voorbij onherroepelijk voor goed Eén avond een droom ïaadselachtig maar toch zoo mooi een korte ontmoeting tusschen twee zielen ln de ruimte der eeuwen Er is nog ergens Iets in Dleter achter gebleven hij acht zich gewogen en te licht bevonden Als hij naar buiten gaat voelt hij de lluisterende stilte welke de eerste schemering vooraf gaat als Gen ragfijne glazen wand die zich om zijn denlten legt De stftrren vervagcn de kruin van de Annenfluh duikt juist onder de horizon Dan opeens herinnert Dleter zich de droom die hem toen zoo van streek heeft gebracht de droom van den ridder in de zilveren wapenrusting wiens machtige arm een kloifip aarde achter zich wierp Waarheen Waartoe Wederom weet Dleter geen antwoord op deze vraag en Petra is weg D honger brengt hem tot de werkelijkheid terug en ontnuchtert hem weldadig Hij bindt zijn ski s onder om de Rothornalm te beklimmen Daarboven eot hij wat chocolade en een restje gedroogde bananen Het eerste lichf van een stralenden dag stijgt teer en zacht als zwanendons boven de hergen en vervaagt met mllden glans het raadselachtige duister van den nacht Wenlt vervolgd PBUILUfrON oprecht Dleter alweer te zien en t duurt dan ook niet lang of beiden zitten ln de speelkamer tegenover elkaar de hoofden over het schaakbord gebogen Petra is w g Den volgenden ochtend na een stormachtige sneeuwjacht welke bijna den geheelen nacht heeft aangehouden wordt Dleter met een schok wakker van de Annenfluh klinkt Iwt doffe gerommel van sneeuwlawlnes die omlaag storten Zij vangen elkaar op aan den rand van het bosch dat zich van de Rothomalm I af uitstrekt maar het donderend geluid j herhaalt zich in een veelvoudige echo tusschen het Satanshom eai den Blauen Wand IDleter weet dat Kalserhof en St Valentin beschermd worden door het bosch maar hoe staat het met Petra s hut Een halve minuut later het heeft Juist zes uur geslagen houdt Dleter zijn I hoofd onder een kouden waterstraal die de laatste sporen van slaap spoedig ver I drijft Een zeldzame onrust drijft hem voor I waarts De sneeuw Is los en biedt weinig houvast donkere wolkenflarden trekken spookachtig langs den afnemenden maan maar ln den recordtijd van twintig minuten IS Dleter boven Het dak van de hut Is nog heel al maakt het dan ais een geramd schip eenlgszlns slagzij naar den kant van den berg Daar echter is de halve houten wand ingedrukt en totaal vermeld een massieve sneeuwmassa Is midden ln het