Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1938

No 19677 Scliooiiiiiiakirtiliilii N V Utrechtsche Hypotlieekbanit UTRECHT Verkrijgbaar 3 PANOBRIEVEN k 101 De Directie Mir A J S VAN LIER Mr P R HOORWFG Het is HET VOORDEELIGST etis Jr HET GEMAKKELIJKST Wis HET EENVOUDIGST wanneer U m meerdere bladen advertentiën h t te plaatsen hetzij hier of welk blad ook In binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toenndt aan het Nieuwe Thee mutsen en Prullemanden mill Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 bu ANTON COOPS Wijdstraat 31 Drogrist fCORELLAX WILT U een mooi glad geraoht vraagt dan Hermelijn en Gorillamesjes Ook OB de Weekmarkt verkrfligbaar INKOOPCENTRALE ROTTERDAM R ROTTEKADE 79 EIKENBOOM Telef 42385 Begrafenissen Crematie Transporten Door g heel Nederland en daar bmten oramddellvjk te ontbieden W H J v d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM TeL 716788 DEN HAAG ADVERTENTIE BUREAU VAN DB GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 PLAaTS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR VRIJDAGMIDDAG 12 UURINGEWACm Zoete Krakelingen Arnhemsche Meisjes 20 CENT per ons Gebr KAMPHUISEN N V TELEF 2754 GOUDA NEEN TELEFOON n NEEM TELEFOON ZUWASCHT rSIETMEER DAT DOET DE VELO VAKHAVACHIME Vraagt gratis protfdemonstratie by U Oioia Velo Waschmachine Mü N V Hoofdkantoor Barendrecht MEER DAN 100 FIUALEN IN NEDERLAND NEEN TELEFOON moe en SP vachH NEEN TELEFOON dan zal Tonicum Noury U goed doen NEEN TELEFOON Neem eens een tijd lang regelmatiQ Tonicum Noury Onderga de weldadig kalmeërende werking op hel zenuw stelsel den pittig opwekkenden invloed op den geest Ondervind hoe Uwi ge heele wezen na het gebruik van Tonicum JJoury wordt verkwikt Hoe Uw werklust en veerl racht worden verhoogd Dan zult U tot Um vreugde bemerken wat het beteekent volkomen gezond sterk en ftt te zijn geen last te hebben van moehetd prikkelbaarheid en gejaagd TARIEF IN HET TELEFOONNET GOUDA ABONNEMENT PER MAAND AANLEGKOSTEN KOSTEN UITGAANDE GESPREKKEN binnen het net 2 cent daarbuiten het tarief voor hiterlokale gesprekken El oaovmnfftiK aaddti bii slapte ovtmtrmoadhtid mrvotiteit oeirspanning laitiloo he d Bin thttUptUfi wrdtnmalnfd MSOper loMn Dubbtle flacon f 2 25 Fabrikant N V Nou ypharma Dtuentt verdubbel Uw energie INKOMENDE GESPREKKEN KOSTEN U NIETS TONICUM NOURY 76e Jaargang Woensdag 16 Maart 1938 ooiiiischeiöümnt NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA S 1ste FIRMA VERHUIST U GOED VERTROUWD EN ZEER BILLUK Verstrekt vryblflvend prqsopgaaf VoUe garantie Talrqke referenöis Ruime BrandvTQc Meubelbergplaatsen Aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 VOORWILLENS 6S EwERKeSk S V jI lrr Zf OP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditbladveisclmntda£ elv ks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNFMI NTSPRIJS per kwartajl ƒ 2 25 per week 17 eenl overal waarTe bfzorgms ler looper tosch e It Tran o per post per kwartaal ƒ 3 16 AbBiraeiionlen orden dagtlijks aangenom n aan ons Bureau MARKT Jl GOUDA I n Mge a gei ten en loopers den boekhandel en de postkantoren i m PoS JZTm r Adm strat e en Hedact Telef ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 2o Vdii buiten Gouda en den bezorgknng 1 5 regels ƒ 1 5B elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën n het Zaterdagnummer 20 c byalag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys NGEZONDEN ML EDEELINGE 1 ixgels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina ÖOJft flSoger Gewone advojftentien en ingezonden mededeel ngen hq contract tot zeer gereduceerden prua GrooyTetters en ïanden worden berekend naar plaatsru mte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soiiede Boek handelar Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn ay zullen be pen dat de algemeene poli tjeke toestand met toelaat om op z en ko oneirt te sipelem Ook ay zullen inzien dat het treffen van voorzorgen n dezen tydniet m aig worden nagelaten En voor het over ge hgt het m het vooniMnen van dwi mi nister van detfenaie oim met ernstige per soonlyke belangen met uibegnp van die van verwanten izooveel als s lands belang toelaat ter degc rekejimg te houden Ten slotte doe ik een beroep op het ge heele vaderland owi kracht te toonen door Miajoor Fey pleegt zelfmoord Reuter seint u t Weenen dat majoor Fey de oprichter en leider van de Heimwehr met zijn echtgenoote en zoon zelfmoord heeft gepleegd Majoor R Emil Fey was in 1933 minis ter voor openbare veiligheid geworden tot Juni 1934 bekleedde hij de functie van vice bondskanselier en hoofd van de geheele Oos tenryksche executieve In het tydperk 1934 tot 1935 bezette hy de posten van minister van bmnenlandsche zaken en commissar s voor economische aangelegenheden In het burgerlyke leven teruggekeerd werd hy president van de Donau Dampfsch ffahrtsgezellschaft Bosel een bekend fmancier en vele andere joden gearresteerd ne T leffraf mei It dat Siegmund Bosel bj Bratislava wer gearresteerd op het oogenblik dat hy per auto probeerde de grens over te steken Bosel had een bedrag van ongeveer een half miUioen aan geld en voorwerpen van waarde by zich D grearrpsteerde Bosel gaat door voor een der rykste joden m Oostenyk Naar men zegt zyn behalve Bosel nog een aantal an dere joden gearre te i I i Set land met groote sommen geld wilden verlaten BUITFNLANDSCH NIEUWS n stige a ivaardmg van wat noodzakelyk IS E n iklbesluit metj de bede dat de Al machttge God ons werelddeel en daardoor ook ons jdierl nd behoede voor een nieuw J Armag Armafeeddon s de Hebreeuwsche naam van Ie ilaats Meggiddo n de lakte an Is lae JLar J sia Koning van Juda wer 1 verslagen door Farao Necho d Koning vai 1 S l e 2 Kon 20 De naam Armageddon werdl herhaaldelijk gebruikt door Fngelsche iichr ers na den fransch Duitschen VERLENGDE EERSTE OEFENTIJD VOOR DE LICHTING 1938 Radiorede van Minister olun Gevoel van onzekerheid en onveiligheid in Europa in sterke mate verhoogd Elf maanden oefent jd 2 u pas in October beginnen Tot eerste verzet biedcn in staat il aantastinjg van ons gebied DE GEBEURTENISSEN IN OOSTENRIJK Hitler overhaast naar Munchen vertrokken nEmwnster preaKleiit dr H Colyn heeft psteravol A een r ïdiorede ffehou èSjTaann hy het volgeMle heefl ver Schacht te Weencn Gisteren is de presideïit van de DuLtsohe Ryksbarïk Schacht m ipe elsohap van abaats secretaris Keinhardt te Weenert aangekomen Havas meldt dat ijoud en deviezen van de bank van Oostenr tot een bedrag van 410 malhoein schillingen in den loop van de week naar Berlyn zirilen worden overgebracht De opgeslotrai journalisten Ijazard de Oostenryksche legatieraad die belast is met het onderhouden van de betrekkmgen met de buitenlandsche corres pondenten te Weenen heeft meegedeeld dat het opsluiten van de journalisten een gevolg was van een pobtiemaatregel ter regelmg van het verkeer op straat Daardoor mochf gedurende eemigen tyd niemand de kanselary verlaten De correspondenten kregen echter gelegenheid het schouwspel op den iKeldenpIfttz voor e n van de vensters gade te slajan en mocliöesn door de ra dio naar de rede van Kitler luisteren Zoodra de deuren weer geopend mochten worden konden de journalisteinl het igeJbouw verlaten D0 maatregel was van aJgemeenen aard en volsbretoö met tegen de journalisten bedoeld Orerfiaast vertrek Hitler IS per vU gtmg naar Miünchen ver trokken waar h om vyf minuten over zeven 1 aangekomen Te Berlyn kent man op het oègcmblik nog niet de redienen welke Hitler en zymi jgevolg er toe heibben gebracht overhaast uit Weenen terug te Ireefren Men was van meeninig dat Hiter nog eenige dagen m Ooatenryk tou bltfvem Ook de Dmtsoho mmiBter van buitenland sche zaken van Rubbentroip is p c vliegtuig naar Munchen vertrokken Direct itia zyn aanjkoimatl te MIDnohen heeft Hitler gedurende eenbige uren geocmfereerd met zyn plaatsvervanger Audotf DHess Hy ga £ daarby i nchifting aan voor de heroprichting der N D A J m Oostertryk Vereenjgde Staten erkeiouen uilyvmg Tan Oosteraük met Rooflev lt heetft mede odeeM dat een fcandelsverdrag tusachen de Vereenigde Sta vandeze uit liefde voortkomende vriend schapsbetulglng geen weerstand te bie den Al spoedig vertelt htJ haar het geheele verloop van zijn eerste ontmoeting met Petra hoe deze van het eerste oogenbük Rf een diepen indruk op hem heeft ge maakt en hoe hij ook zonder dat daar over ooit een woord is gewisseld onmid j dellijk heeft gevoeld dat ook voor Petra zijn gedwongen bezoek aan haar klulze naarswoning veel meer heeft beteekond dan het korte verblijf van een vreemde ling dien zij voor het eerst zag Een avontuur zooals eigenlijk slechts een uitzonderlijk mensch als Jij bent kon overkomen Dieter Nochtans ik geloof dat je het als een groot voor recht mag beschouwen deze bijzondere sympathie van Petra voor een man dienzü voor het eerst ontmoette En JU Dieter hoe was het met Jou gesteld HieldJe van Petra Ik geloof Grace dat elkeen diePetra kent en haar begrijpt van haar moet houdea Zij heeft ondanks ofmisschien wel dank zij haar klulzenaarsleven iets zuiver menschelljks over zich waarin zij zich onderscheidt ande meeste anderen die haar overigens op hun beurt steUig niet in dezelfde mate die sympathie zullen toedragen als wij Ik denk er precies zoo over Dieter Alleen ik heb van den eersten dag jwaarop ik haar ontmoette geweten dat het meer was dan sympathie of vriend I schap die ze je toedroeg Een vrouw ziet j scherp Dieter en gewoonlijk heeft ze jals de liefde in het spel Is aan een half ten enf Tsjecho Slowakye Is gesloten De psesidont zomideTde Duitschland uit van de voordeelen van lagere douanerechten welke 87 landen gemeten Oostenryk is zonder commentaar opgeno men m de lya vaW staten die van deze voordeieleni genieten hoeiwel de verklaring van den president is giedateerd op heden na et ontVainigen van de Dmtscïte noca waarin vrerd medegedeeld da Oostenryk een deel van Duitschland was gewonlan Waarnemers zijn van meemng dat de VereenpgdB Staten officieel den nieuwen stand van zaken met erkennen Mandement van kardinaal Innitzzer Na een onderhoud met Adolf Hitler heeft kardinaal Inmtzer een mandement u tj vaardigd waarin hij het volgende De priesters moeten zich van iedere pol tiek onthouden en zich alleen met hun reli gieuse taak l ezighouden De kardinaal noodigt verder Ieders van de christelyke jeugdongamsat es uit hun inlijVing m dt staatsjeugdbeweging te ver gemakkelyken De kerk zal haar trouw jegens den staat niet berouwen deze woor den heeft den Punrer tot den kardinaal ge richt Dit is voor den kardinaal een garantie dat de kerk haar taak zal kunnen vervul len Het mandement draagt tot titel Eed van trouw van de kerk aan het Duitsche volk Het Ooslenryksdie jacht en bosch wezen Minister Gormg heeft den staatssecreta ris en opperhoutvester Alpers opgedragen te Weenen de noodige besprek ngen te vot ren voor de aanpassing van het bosch en jachtwezen en van de houtin lustrie Alpers IS reeds hedenmorgen op het vliegveld As pern aangekomen Supbeurtenissen Aan de laat t dajrtn kldftuitenland hebben ook op het Neder MAe volk een diepen Indruk gem kt ftJwze zongen en moeiten zii er door tamrdeTÓ Dr H CX LIJN oefeawJe troepenmacbt die m staat s het eerste verzet te bieden tegen aantasting van ons grondgebied Tot mi toe waren er vele maanden m het jaar dat geen enkel veiwet tegen plot selmge verrassingen mogelijk was In het licht van hej zeer snelle verloop vj n mili tare icties al than mogel k bleek mt aulk een toestand onder de huidige omstan digheden geen dag langer besteffidigd wor den Fint al IS het nu z6o dat ereen on Ü M oorloigsgevaar dreigt al n ag men er Bdainifcefn dat ook deze wolk vrorlydreef StniFT RT SI ND Noff due pi ocessen te Moskou Naar alle waarschijnlykheld zullesnina het proces tegen het blok der reehtsohen en Trotzkisten nog drie processen voorkomen Allereerst dat tegen elf linïcsche communis twi en evolutionair socialisten onder wie zich om Ossinsky Nicolaleva Mateeff en eenge andere g uigen uit Tiet laatste pro es bevinden Voorts zitten n de gevangenis mannen als Roetsoetak MBaoek Anti poff Boebnoff Krylenko Kanimski Ljoe dinoff allen personen die hooge functies zooals volkscommi sariaten bekleed hebben diplomaten als BogomoToff Joereneff Davtian Karsky Jakoebovltsj Stem As moeb Eeisettberg Antono Covaeenko enz Tenslotte een groep militairen die waarschynlyk m een proce met gesloten deuren zullen voorkomen drie oud cec mmis san=sen der defensie n 1 Maarschalk Jego roff generaal Alsknis en admiraal Crloff Men weet met wat er geworden is van de generaals Bielof en Dybenifco Het vonnis voltrokken Het doo ivonn s dat door het n ilitair col lege an het Hooj gprechtshof was uitge sproken tegen Boechar n Ryknf Jagodi Krest nski Robengoltz I anof Tsjernof Grinko Selenski Ikranof Chodsjajef Sja ranj owtsj Soebaref Boelanof Levnn Ka sakof Maxikof Dikofsk en Kroetsjkof is heden ten uit oer gebracht SpPOeten komen vroeg in het voorjaar koop tijdig een pot SprutOl Bij alle Drogisten Het ia daarom dat de re eenng besloten heeft gebruik te maken van de bevoegdheid die ZIJ krachtens de gewyzigde dienstplidit wet bezit om den verlengden eersten oefen tyd reeds te doen gelden voor de lichting 1938 dus ook voor dat deel er van dat in het begm van October 1S37 voor eerste oefening onder de wapenen is gekomen Het pevolg hier an is derhalive dat dat deel der lichting 1938 dat 25 Maar as met groot verlof naar huis zou zyn terug gekeerd na dien datum onder de wapenen zal b I y V e n AanvankeJyk was dit de bedoeling der re geenng niet Zy hoopte om allerlei rede I nen dat zy de verlenging van den eersten oefentytt eerst zou beïioeven toe te passen I op de lichting W39 waarvan het eerste deel t m October as onder de wapenen moet j komen I De omstandigheden dwingen ons thans dat voornemen prys te geven De hoogste belangen van het land nopen daartoe Voor sommigi n zal dit regeenngsbeslmt onige twyfeld een teleurstelling zyn maar ook Het fe t dat wy met het geheele jaar 4w ie beschikkmig hebben mer geoefende nllitairen noopte reeds éénmaal nu 2 J Wigieloden tot een buitengewone voor van tydelyfien aani Daarna heeft Wfreenng een wuzigingr van ons leger tósel in overweging genomen dat er op Prieht was dteze awakke atee In on i defen telflel te doen verdwynen en m gemeen n met de Staten Generaal is de wet N 2 Februari 1988 tot stand gekomen de duur van de eerste oefening oor iirfantene van maand tot 11 maan WBi verlengd De aldus gewjzigde ichtwet IS 5 Maart j 1 in werking 2 ï daardoor i de weg gebaand om l eele jaar te kunnen beschikken over het met zeer ste rfte voldoend ge i jf mannen die zich verbeelden 2 ouwenkenners zijn maar zij liorrtT vrouw ervoor at tü Telfs haar niet leeren ken f ravage oiver ons werelddeel aan te het IS niettettmn julat wa do Tn mmiEïter president gisteren in het uis getuigde d t de jongste gebeur1 een effect moeten hebben dat m n og wel met met nauwkeurigheid be an maar ïat toch hleroip neerkomt ii nee gevoel van onzekerheid en onveilig teid in FMropa in sterke mate verhoogd is Juiflt 1 ook w at de heer Ohamiberlain op BHUe dat meiï zkh weliawaar behoort tf flfÜioiidein vant al te haastige besluiten esk tsn Mhtelooze woorden maar dat üulks met Dag leiden tot veronachtzaming van de loodzakel jke vooraoi jen Het 13 met nu voor het t t dat óók de I Hederfandsche regeenng zich verplicht J htte OT r k n nï te h n net d poh mée spanmngen om ons heen re om de Tooiwrgen te treffen die noodw werden woord genoeg Als ik maar wist wat er met Petra gebeurd Is Haar verdwijnen Is toch wel heel zonderling Dieter voelt hoe Grace hem n oogen blik onderzoekend opneemt Merkwaardig zoo blind als jullie mannen soms toch kunnen zijn Is je dan zelf niet opgevallen dat er Iets In haar veranderd is sinds ze van onze verhouding atwlsf Petra is teleurge steld in iets waarin ze sinds jaren voor het eerst weer geloofde Het was een teleurstelling zooals ze die op ander gebied leeds zoovele heeft gekend Ze dacht zich door haar afzoiiöering daar tegen gewapend te hebben maar zelfs haar kluizenaarsleven bleek geen af doende remedie Ik begrijp het niet ik heb er toehwaarlijk geen aanleiding toe gegeven Grace In plaats van te antwoorden draait Grace zich om en diep In haar knieën doorbuigend glijdt zij In suizende vaart dt helling af Dieter volgt verbaasd en twijfelend aan zich zelf Pap heeft gisteravond mama van Je schoolplannen op de hoogte gebrachtZI hebben in geen jaar zoo genoegelijk met elkaar zitten praten Dieter bemerkt dat Grace het gesprek van Petra wil afleiden En wat denk je dat Waltrt Dili raann uitvoert Die zal wel op zijn zuster wachten Nee Dieter dien ontbreekt het ge duld om te wachten Dlllmann is Iemand die iets te doen moet hebben Nou dan is hij zeker bezig eennieuw vliegtuig te bouwen Onzin hij zit rustig in het Grand Hotel en componeert Schlagers voor hetfeest van morgenavond Met dien heeft Lersner het getroffen Daartoe zal Walter nu wel in de stemming zijn maar wie schrijft de tek sten Die worden geleverd door een jonge dame uit den troep van Jouw skikonijnen die aardige studente uit Glessen En eenige andere gasten verleenen even eens hun medewerking Het g at er bul tengewoon vrooiijk toe de Schlagers rol j len zoo maar van den loopenden band Dat is waar ook Lersner heeft weer naar je gevraagd j Met mij zal hij net stellig nlPt zoo treffen als mot Walter Dlllmann Ik ben helaas gespeend an elk talent I Ja muziek zit er niet in je Dieter maar dat is nog geen roden om onbeleefd te zijn tegen iemand die Jt misschien van dienst kan zijn Lersner hoopt dat ie hem morgenavond bij het feest wel in de handen zal vallen Zeg Grace denk je nu werkelijkdat ik daaraan deelneem I Waarom niet Dieter j Omdat ik er nu eenmaal niet bij hoor Ik ben niet meer dan de hulp ski leeraar Dat leest is voor de gasten dat wil zeggen voor menschen die hier zijn om geld uit te geven on niet om het te verdienen Ik moet mn kopeken bij el kaar houden Wordt vervolgd Bij ïi£t schrijven is een uitvoerige no tarleele acte gevoegd waarbij het eigen dom en het vruchtgebruik van huis en bosch aan Grace Arlen wordt overgedra gen PEUII LETON eluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden i eter keert terug naar het dal het Is Bi hPt fl verwachten afdalen drUft een onzichtbare rérnS aals in de richting van elde hut Verrast blijft hü plot V u dan echter de laatste pfeidpn og van het blokhuls SLi Jtretn tempo af te leggen e a Jij hier Hoe komt dat fctTn waarom huil je ch Dieter laat maar t gaat wel AWjpt ineen der zakken van haar elSuï tame fis S papier dat met Pe enu t stieke letters be C te l öce Ik ga weg en eryS JL f eiyk van Jou Groet 1 me Pas op Dieter Laat me nog een oogenbük alleen Dieter Je begrijpt me toch Natuurlijk Grace Tot over een uur Dieter zooalssteeds Zoo lang duurt het echter niet eens beiden zijn rij veel vroeger in het dal dan overeen is gekomen en Grace moet er om lachen Zi is nu weer geheel de j oude al schijnt ze dan met opzet het j onderwerp Petra te vermijden Je hebt een verovering gemaakt zegt ze lachend Mn moeder spreekt over je I Dat is tijdelijk Grace en waarschijn lijk slechts bij gebrek aan behoorlijk ge sprekstof nu dr Hembder weg is bromt Dieter die nog over Petra s vertrek loopt te piekeren t D ondanks wil ze Je horoscoop laten trekken en ik moet haar de data I brengen I Zeg maar dat mijn privé leven te onbelangrijk Is om het aan haar uit te leveren antwoordt Dieter nog onvrien delijker I Kom tot Je zelf Kom tot ons beiden j Dieter maant Grace hem zachtjes ter I wijl ze haar arm om zUn schouder legt Eén oogenbük slechts niet langer be schouwt Dieter dit als een poging tot In ï I braak doch het slot van zijn verbitterd hart vermag aan den valschen sleutel