Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1938

Ttonrierdag 17 Maart 1938 No 19678 76e Jaargang De Heer en Mevrouw KAMPHUISEN VAN BOCHOVE geven met groote blijdschap kennis van de gebooite van bun Zoon GERARD Gouda 15 Maart 1938 Wilkveipleging VOOR DIRECT GEVRAAGD vergevorderd hdffwas Banketbakker COüP BAKKERIJ Burgem Colijnsti aat 71 BOSKOOP mimw ümm MIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jjlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEV ENHUIZEN enz IfOOKT Dit blad verschijnt dagelvjks behalve Zon en Feestdagen 4B0NNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per weei 17 cent overal waar de l grgiag per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 15 AKauieraenten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA u fljue agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren One bureaux zü a dagelljka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Trief jte 2746 Postrekening 48400 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA finneer een gebeurtenis noodlottig is isbet beter dat zü zich voordoet met U ii ondanks U of erger nog tegen U In deie bewoordingen heeft Mussolini de loading van Italië nopens de gebeurUnism in Oostenru k uitgelegd In lijn in de Kamer gehouden i edevoelag heeft Musf olmi een overzicht gegeven nn bet Oostenrijksche dram waarbij hij een parallel trok tusschen de eenheid van ttatschiand en die van Italië Tijdens zijn uiteenzetting zeide hy reeds ni a il937 te hebben verklaard tegenover IteKiinigg dat de as Rome Berlyn de baèl der Italiaansche politiek en dat de aaiflikelykheid van Oostenrijk door Ita laMrd beschouwd als een zuiver Oostenf inbrie kwestie Hy voegde hier aan toe HAJERA Polshorloges EEN GENOT Ancerwerk ƒ 8 00 JONGENEEL DOELESTRAAT 18 TELEF 2969 Ai T ÖiÖAARKOMT wordt in elk liuisgezin opruiming gehouden Wat ge kwijt wilt zijn bied het aan in onze KWARTJESRUBRIEK die door ieder lezer es wordt nageplozen Duitsche staat De stryd begon tusschen de phBehnigg te hebben doen weten ïeW regeering en de nationaal socialiatische be iiem jn kennis stelde van zijn plan een isciet te houden dat deze helsche eèn revolte te onderdrukken Enkele maande hine in zyneigen handen tot dei later doet zich een nationaal socialis t ploffing zou komen ussoimi hemelde vervolgens de vriendop tusschen Italië e n Duitschland aanwezigheid aan den Brenner op Wie geen indruk tïiaakt daar naar hy de grenzen discuteefren niet zij verledigen zich De politieke louirt in J ropa Deze dagen heeft zich een groote gebeuld voorgedaan welke de politieke kaart Europa heeft gewyzigd Oostenrük heeft pgehouden als staat te bestaan en is een geworden an Duitschland Het plebia Mussolini geeft vervolgens enSverzicht iet van 10 April zal wijding geven aan dit van de verschillende gebeurtenissen der inoldoiigen feit Het Oostenrijksche dramk ternationale politiek met name de tot stand met gisteren begonnen Het begon in k4 ming van de as Rome Berlyn Hy voegÜ toen het kleine Plemorlt dm Oosten de hieraan toe dat de nationaalaocialiati ikschen kolossus durfde te trotsSferen Het sche beweging zich in Oostenrijk snel ontrama duurde na den oorlog twintig jaai flgjfrikkelde Dat was het oogenblik waarop voort De epiloog had een snel rythme l talié Oostenrijk aanried toenadering tot verrast slechts de verstrooiden en on tttenden Een snelle terugblik op deze 20 doet ons duidelijk zien dat hetgeen bArde noodwendig moest gebeuren en de stroom ondanks dyken van papieren wdragien buiten zyn oevers moest treden ïeboorteacte van Oostenrijk dateert van BNovember 1918 d w z enkele dagen na Il ineenstorting van het rijk door de de sotntische constitutie van Bauer die ver ie 4a t Oostenrijk deel uitmaakte van te Duitschen staat met den naam van he republiek Kwamen de vredesverdragen van oailles en St Germain die Oostenryk pien dat ts het woord aldus Mussolini ömkeigk te blyven Dat was een ab ietB Oostenryk en dat heeft de ge wnis nog nimmer te zien gegeven tïÜn onafhankelijkheid prijsgeven met arjiid dm dt S V Naatythirma EkBenur De Gruyter s bij aankootl iA a oMsASi l gmyi Geklopte en Parelcokes Afgehaald 70 cent per H L Thuisbezorgd 80 cent per H L N V VEREENIGDE BRAN DSTÖFFÉN H AN DEL v h S D BOON en fa P DE VROEDT TURFSINGEL 5 TELEF 2351 BEZOEKT AL UW RELATIES rtK JAARBEURS UTRECHT 15 24 MAART ZONDAG 20 MAART HS DE BEURS GESLOTEN Bij het opstaan was ze al moe maar nu voelt ze zich sterker dan ooit te voren Wanneer U s morgens af moe en Ijisteloos wakker wordt wanneer U tegen d dagebjksche zorgen en moeihikheden opztet neem dan eens elmang Toracam Noury één theelepeltje vóór den maaltijd Er zijn dufzenden vrouwen die s morgens lusteloos en met tegenzin hun werk beginnen en i ie s avonds van moeheid boven de krant in slaap vallen Doordat ze naar lichaam en gefst oververmoeid zijn Hier brengt Tomcum Noury uitkomst Tonicum Noury zat öai evoel van uitputting en slapte spoerfig verdrijven iHel sterkt de verslapte z uwen en verkwikt den vermoeiden g s Het maakt dat men zich weer volkomen fit gaat voelen en de k eine zorgen en moetlijkhedenm tiet teven blijmoedig weet te dragen Dat éene theelepeltje vóór den maaltijd is een weldaad voor lichaam en geest Tonicum Noury Is verkrijgtpaarbijalleapothekers en drogisten è f 1 50 per flacon Dubbele UacorHt225 Reeds spoedig bemerkt U den heerlijk opwekkendeninvloed van dit buitengewone middel Hei schenktVw hchflam kracht en weerstandsuermogen en hetkalmeert de zenuwen Geen beter middel omjpoedig weer volkomen fit Ie worden verdubbel Uw energie TONICUM NOURY rofliawi Wmh ttit mdtr Hr n e mMmi iiiiUlkt anmU Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderday 9 12 Geheele Gebitten f 30 met garantie Piinloos trekken inbegrepen BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES BADELS STUDENTm HAVER VRUCHTBrilN GlAS EN BLIh DIVERSE sloBTEN NOTEN BLAUWE DRUIVEN TAFELPEBEN TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARUNEN GRAPE FRUIT OUDSTE ADRES VOOR OPGEIMAAKTÉ FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwiUiteit tegen schei p concurrcerciidcpiüal De Goudsche Früithandcf Firma Wed A RIETVELD LANGE TIBNDEWKG 27 TRLEF a s gemetlmKoek De plakjes liggen voor het grijpen bij HILLE S gesneden koek Waarom zoudt U zei snijden wanneer HILLE U thans voor 25 cent een groote heerlijke koek gesneden en wel keurig verpakt op tafel brengt Die HILLE s gesneden koek met 60 honing is extravoord elig in het gebruik Uw kruidenier heeft ze in voorraad 1 HILIE KWALITEIT til LLC urnvejé OOSTE VRIJK HEEFT RAAD NOCH HULP GEVRAAGD De as Rome Berlijn heeft vuuijproef doorstaan Schuschniggs plebisciet een helsche machine overzijde der Alpen heeft men mij gevraagd waarom wy niet tusschenbeiden zyn gekomen Wy antwoorden dat wy nimmer verplichtingen hebben aangegaan direct noch indirect noch schriftelijk noch mondeling toestemming van den Volkenbond Aldus is Oostanryk zyn leven begonnen als onaf hankelijken staat onder soc democratisch vey em Vervolgens kwamen de christelüksocia len doch dat was niet voldoLnde en Oostenryk werd onder de financïeeie voogdij van den Volkenbond gesteld Mussolini gaf vtrvolgens eert overzicht van de ontwikkeling van Oostenrük op binnenlandsch politiek gebied tot dat het nationaal socialisme er aan de macht kwam In 1933 nam het nationaal socialisme het bewind m Duitschland in handen In Maart van datzelfde jaar heeft DoUfuss zyn regeering vernieuwd maar hy noemde het een onafhankelyken christelyken doch Oostenrijk heeft ons nimmer gewapende inmenging gevraagd om met geweld zijn eigen onafhankelykheid te verdedigen Een land dat militaire hulp noodig heeft tegpn zyn eigen volk is niet meer waard zich zoo te noemen Hetgeen zich in Oostenryk afspeelt ishet bewijs van de innige aspiratie van het tOostenryksche volk om Anschluss Op alle largumenten die het spoor dragen van ze 1 ker nationalisme antwoorden wy dat wanneer een gebcurtenn noodlottig is het beteria dat het zich voordoet met u dan ondanksu of erger nog tegen u in waarheid is denationale revolutie in snel rythme voltrcJcken tische putsch voor Ik beveel dan dat vier divisies van het boven Adig e gebied aan den Brenner worden geplaatst een daad van elementaire j voorzorg gezien de onvoorziene bloedige gebeurtenissen waarvan men de mogelyke j draagwydte rtiet kon afmeten j Geen enkele Oostenrijker had ons ooit geI vraagd dat te doen Geen enkele Ooostenry ker fieeft ons ooit er voor bedankt dat wö het hebben gei Er zijn op de wereld individuen die zoo oppervlakkig zoo onwetend zyn van de omstandigheden van het fascistische Italië dat zij meenen indruk op ons te maken met een globaal cyfer van de millioenen Duitschers en met hun aanwezigheid aan onze grenzen Italië laat zich niet gemakkelijk beïnvloeden door 52 tanden die daar ook niet in slaagden tijdens den Afrikaanschen oorlog Italië heeft een stalen wil en een stalen ziel en het volgt zijn weg Wy zyn zoo weinig onder den indruk dat wy rustig toegeven dat over eenige jaren de Duitsche bevolking langs den weg der natuur zal zijn toegenomen tot 80 millioen zielen terwijl wij dan leen bevotkmg van 50 millioen zul len hel eda an De as Rome weri n Vi r ons fascisten zyn de grenzen heihg en discuteert er tüét over doch verde igt ze Toen het Oostenrüksche drama urde de vy fde daad meenden de te Duitschland te zoeken omdat een staatj welke zich Als Duitsch proclameert niet kan bestaan in een anti Duitsche functie Tfldens myn ontmoeting met Schuschnigg aldus vervolgde Mussolini heb ik in April 1937 den bondskansel i er duidelijk te verstaan gegeven dat de onafhankelykheid van Oostenrijk een kwestie is welke m de eerste plaatt den Oostenrijkers aangaat en dat d as Rome Berlyn het fundament is der Italiaansche buitenlandsche politiek De afgezant van bondskanselier Schuschnigg vroeg my op 7 Maart omstreeks het middaguur voor den eersten keer sinds eenig maanden wat ik van het plebisciet daeht Ik antwoordde hem op de meest afdoende wüze dat dat een vergissing was Deze helsche machine zal in Uw handen tot ontploffing komen In min of meer officieuze kringen laan de nstanders van iiet fascisme op de wereld at zich eindelijk een goede gelegenheid had voorgedaan om dan eenen totalitaire staat tegen den andere op te zetten en hun solidariteit te breken door een schok die zeggen wy den pacifisten van professie het I voorspel zou zyn geweest van een nieuwen wereldoorlog Deze berekening der democratieën loges en derde internationale was onjuist De hoop was volkomen kinderachj tig n beleedigend omdat zÜ een schaduw wierp op ops karakter en op ons politiek inzicht Maar waarom het niet te zeggen bnno de ïwom alleen geeft rüke Het uur is gekom n van wat men zoukunnen noagiien de op de proef stelling vande as Welmi de Duitschers weten dat deas geen diplomatiek maaksel ia dat alleendoeltTetfend is voor normale gelegenheden doch zich vooral hecht heeft betoond in dit uitzonderlijke uur in de geschiedenis vande Duitsehrf wereld en van Europa i Twee n ies waarvan de formatie en eenheid parallel liepen kunnen gezamenlijk opmacheeren om ons bewogen continent eennieuwe evenwicht te geven dat ten slotte I een vreedzame en vruchtbare samenwerking I der beide volken zal veroorloven dat je vader Je een aardig sommetje zal meegeven en daarom zal Ik nooit met Je kunnen trouwen Grace Eenige seconden die een uur schijnen te duren staart Grace star voor zich uit Dieter wordt er bleek van hij voelt het zelf dat was te veel V Ilt wil dat niet gehoord hebben Dleter ztgt ze eindelijk terwijl zij dicht op hem toetreedt Zeg dat nog eens als je durft Van trouwen is tusschen ons nooit sprake g eest tot jouw geluk Of Ik gel heb of krijg of niet dat gaat jou en geen enkelen buitenstaander ook maar iets aan heb Je dat goed begreptn Maar dit wil Ik Je toch nog zeggen wij gaan niet uit elkaar vóór Ik die hanenkam van Je voor goed heb afgerukt En aan het feest van morgenavond zul je toch deelnemen Ski Heil DieterI Hij theeft geen bijster plezlerigen tej rugtocht Voor de tweede maal op degen I dag voelt hij Zich in het ongelijk gesteld I Dat hij Grace terwille van haar geld niet zou willen trouwen is zijn Innerlijke f overtuiging maar om aan dit gevoel zoo ontijdig en op de onhebbelijke wijze uiting te geven dat was dwaas dom en zelfs U fdelojÉ Amuseer je Grace Ik zal braaf op m n kamer blijven en aan Je denfeen FEUILLETON tó geluk Kift in de i eeuw ïen Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden I onderdrukt een heftig antwoord nu valt haar te gemakkelijker omJSJ Juist een hard geworden stelfe e traverseeréh waarvan men bijS oo dachte beweging onmiddellijksw Als ztj deze eindelijk achter alchiS boosheid alweer geluwd omen beheerscht zet zij het ge voort r J lj raar behoor je toch niet Dieter zet er plotseling een stevlgen gang In maar Grace vindt het nu welletjes Innerlijk Is ze woedend over zooveel stijfhoofdigheid In een paar seconden heeft ze hem Ingehaald een ferme duw In z n zijde en belden rollen door de sneeuw Dleter is totaal verrast en daarvan profiteert Grace handig door hem haar knie op zün schouder te zetten en hem zoo onbarmhartig met sneeuw in te wrijven dat hij tenslotte naar lucht aruikt Practlsch gesproken is Dleter absoluut weerloos want hij zou haar hard moeten aarrpakken om zichzelf te ontzetten en Grace is nu eenmaal geen man Zi zelf is vuurrood en vrijwel geheel I bulten adem als ze hem eindelijk los thpt V uciiwwi jc LULii xifciii laat J f J Ipersoneel Je schijnt er een Heeft het je goed gedaan Grace i JJ Sen In te scheppen om je zelf i vraagt hij koeltjes terwijl hU overeind j eren Rn Imeton HdK d nalrai Irnnnt on 7l h hpt prolnnl vnnf Pdn 7J lr fc En kosten heb je zeker üï f® want Pap en Ik Inviteeren komt en zich het gelaat met een Batn ïiVil t n IK inviteeren doek afdroogt i jttiljk Bovendien zal Lersner zich I Ne Ik ben nog veel te iètórnoedigh onbetuigd laten i geweest Maajf we zijn nog niet thuis laarHi hem nu Juist iGtace Er is i wees voorzichtig Dleter raigheld aan als Je daar zelf niet Ze heeft tranen In h ar oogen als ae la P 8eld kunt stukslaan Trou i plotseling van toon veranderend er bU nog een onoverkomeUJk be i na smeekend op Iaat volgen Wees I j riflTT smoking toch niet zoo onaardig tegen me Dleter I BU zijn aankomst In Hotel Kalserhof Je M masker bij Je Ik zal Je 50 mark geven dan heb Je geld ewint Februari voor morgenavond mteii Jr oï zonder aan carneval te Dank je Grace Je bent een goeie 1 ander Munchen al een kerel maar Ik neem geen geW van Je M eschift op advies van aan En om eventueele mlsveratanden te voorkomen ik heb me laten vertellen wacht Dleter een verrassing Meneer I Hohrain de hotelier treedt hem tegemoet Max heeft iets voor u meneer Prausnltz U zult hem even molten op zoeken want Ik weet niet waar hU uit ADVERTEN ÖEPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreniïe tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ liSQ elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertcntien in het Zaterdagnummer 20 byglag op den prijs Liefdadigheids advertentien de helft van don prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hoyger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tu ischenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Betoogingen in Hongarije oppositie afgevaardigde stelt de rtaag of Joego Slavië Kiageniurt zal opeischen In het Joego Siavische parlement heieft een a evaardagde der oppoeitie de drij en üe vraag gesteld oi Joego Slavië KlageTh lurt de noofdstad van Karlnthie zal o ieischen De meerderheid der bevoiRing vai aoze stad zou Slavisch zjjn Muiibter ipresident iStojadmowitsj heeft ibeloofd op de vraag te zullen antwoorden tydföns de debatten m den benaat over de begrootlne voor buitenlajidsche zaken Klagenfurt een belangrijk centrum van t e voorbereiding van de volks stemming I Men is reeds druk l ezig met de voorbereiflmgen voor êc a s volksstemming o a met het opstellen der kieslijsten en by de bureaux die met dit werk belast zyn is het I een komen en gaan an kiezers die zich opde lijsten komen laten mschryven De groote lijnen van het plebisciet zyn thans b kend De vraag die ds kiezers met ja ofneen te beantwoorden zullen krijgen is Zijt gü Duitscher Voor de volksstemming zyn nauwkeurig voorschriften opgesteld omtrent de wijze van stemming De stemhokjes zullen zoo opi esteld worden dat de kiezer zijn stem biljet zal kunnen invoiHen zonder bespied te worden Hij kan het stembiljet in een zererts werd na den oorlog aau Ooaten t ryk atgefataan Joego Slavie eischbe het district op en krachtens het verdraag van enveloppe afgeven fat üermam werd m 19fi0 een volksstemming gehouden Het zuidelijke deel leverde een meerderheid op voor OostenryJc en dientengevolge bleet het gedieete disuici m Uüsteixryksch fbezit Dq Slovenets het ongaan van de radicale Joego SIavibch regeiermgsparty publiceert De keerzijde der medaille Zelfmoorden iiiK ostenryk Baron Louis RoithschiM gearresteerd Het nationaalsocialistische blad Tele graf te Weeny i meldt dat de fabrikant Reitlinger en z dochter zelfmoord hebben gepleegd op zijn bezitting Jenbach Reitlin g r is langen tijd voorzitter van den bond f een bericht uit Manburg waarin gemeldvan Tiroolache ipdustrieelen geweest wordt dac de Duiteehers m üie atad hunOok Bayer hoogleeraar aan de univer vreugde over de Oostenryksche gebeurteniasiteit te Innsbruck en zyn dochter hebben sen met veybergeai Naar bet schynt uitende hand aan zichzelf geslagen zy dreige de woorden zeiggencie dat Bel Freud gearresteerd grado rekening moet houden met de geDe Ween 5che correspondent van de Pa beurtenisseta en minister Korosjetz moetris Soir meldt dat prof Sigmund Preud desavoueeren om zyn anö Duitsche polide vader der psyeho analyae prof Loewi tiek Voorts meldt hetzelfde Wad dat verwinnaar van den No elprys en prof Neu aoheidene leidendie Stoveeniiche figuren hebman de bekende chirurg die verleden jaar ben moeten vluchten voor de nationaal so geweigerd zou hebben Hitler te opereeren f jioliatieB gearresteerd zouden zijn Politieke kringen te Belgrado beschouwen Batwt Rothschild gearrei teerd en toe tand niichter en realistisch zoowel Dp bladen melden dat de bekende ban j van traditioneel Joego Slavlsch standpuntkier baron Louis Rothschild is gearresteerd fis in internationaal opzicht De DuitscheAntisemietische excessen ite Weenen penetratie wordt te Belgrado als peölndigdDe Kaerntnerstrasae in Weenen een der beschouwd drukste winkelstraten was gisteren het too Zoowel op het ministerie van fbuitenlandneel va een anti semietische agitatie die j s he zaken van Joego SIavie als op deherinnerde aan de gebeurtenissen op den Pransche legatie te Belgrado woidt verKurfurstendamm te Berlyn m 1935 y j Groepen van zeer jeugdige personen die jt Rome gezonden telegram dat JoegH het hakenkruis op armbanden droegen vie siB Yiê geweigeiM zou hebben zich aan te len joodsche kooplieden lastig Zy trokke ü i t t i door de straten onder het gertep van dood I f Pransch Engelsche protestc n aan de joden Zy besmeurden de winkel JJ nahciu s Joe o Slavie a dus ruiten en puien met bruine verf en schre I f ven er Juden op Een van uur tot uur geweigerd daar deze niet is aangroeiende menigte stond ijnversrhillig Bevraagd Boactieg m Hongarije toe te zien De politie greep niet in Gedelegeerden van de stnxlenteiifederatifs hebben op grond van die igebeurteiussen in Oostenryk de regeerinjg gevraagd een krachtigeir buitenlandsche politiek te voeren Groote geestdrift heersdht onder de Hon Inti riiationale akiwedatryd afgelast Naar vernomen wordt is de international skiwedstryd Arlberg Kandahar welke Zaterdag a s te Sankt Anton zou worden ge houden afgelast aangezien een Engelsche club heeft ffeweigerd uit te komen omda de OostenryksShe kampioen Scbneider die t gaarache nationaal socialisten partij gna aan den wedstryd zou deelnemen door de I gers van Szalassy Zyi begaven zich gisteren nationaal socialisten is ge arresteerd m groepen door de stad en deelden strool Aan den wedstrijd Eoudep ook de inter j biljetten uit terwyl zy juichkreten voor nationale kampioenen Allais en Couttet f hun leider uitriepen Sealassy ia op het deelnemen t oogenblik onder poHtiebewaklng gesteltf hangt I Wat is dat dan Wil Dleter dieHohrain met zijn eigenwijze en ironischemanier van cioen niet kan uitstaan weten Gaat u maar naar Max dan ult uhet wel zien Max is de schoenpoetser van het hotel een ftorlogslnvaüde voor wiens bescheiden zwij genden aard Dleter een stlUe sympathie koestert Hij vindt hem na lar g zoeken g beiden begeven zjch daarna naar het achterste gedeelte van het hotel Hier is de sleutel maakt u eens evenopen meneer Prausnifo Max wijst naar een klein houten gebouwtje een soort schuur naast dd trap die naar de heining leidt Verwondtird doet Dieter wat hem gevraagd wordt Hallo kom er eens tt sneeuwteeuw roept Max maar er Is niemand die aan dit bevel gevolg geeft Nou kom toch Bollmann komdan Inderdaad verschijnt nu BoUmann s representatieve St Bernhardkop in de deur Dleter is stom van verbazing Alstublieft meneer Prausnltz zögtMax met een komisch gebaar op den Dleter hoort al lang niet meer wat Max voor zich heen bromt hij trekt Bollmann naar zich toe gaat op een trede van de trap zitten en leest wat Petra hem In haar groote letters op het onoogelijke stuk papier heeft mee te deelen Aan Dieter Prausnltzjf Ik stuur jou Bollmann mijn hord Itf ga hier vandaan en kan hem niet meer gebruiken Het ga je goed Dicter Adieu Bollmann Ik Petra Dleter bemerkt dat Max achter hemstaat en het epistel nogmaals geüiteresseert meeleest Hü neemt en zilverstuk dat hij toevallig juist bi 1 zich eeft uitzijn zak schenkt het hem en agthemalleen te willen laten f Als Max aan dit verzoek gevolg hooft gegeven zit Dieter nog lang op de trap De dicht bohaar e hondenkop rust opzijn arm en BoUmann s trouwe St Bemhardoogen staan even droevig als dievan zijn nieuwen baas Grace heeft nauwelijks ha ar ski s afgebonden en do hall van het Grand Hotel betreden als zij haar Pap dntwaart die haar levendig toewenkt grooten hond wijzend het briefjti aat Quickly mijn kind waar is Dieter ƒ hlJ gisteravond meebracht heb Ik ook Eenigszlns verwonderd bemerkt Grace weer onder zijn halsband geschoven I dat haar vader zich m igezt lscljfc be Gisteravond vftidt van oen reeds op dqn eerstMjtólIk Ik heb tot tien uur op u gewacht i buitengewoon knappe jonge vrou feelmaar u kwam zoö laat van Antonswll den staan achter een breccle clubfau terug en van morgen vroeg was u ook al teuU weer verdwenen i Woidt venmlgd