Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1938

Vrijdag 18 Maart 1938 RBUNIB Gouda TÜrt Vanaf Vnjdag tot n met Dmy Maari Let wel S dagen o 1 Dmsdag De WereMheroZ GEORGE OBBIEN geataT de beeldsehoone HEATBE ANC Daniel Boona de Voortrekker van Kutu Regie OAVID HOWARD Ala tweede hoofdnummer eeg prestatie van GEORGE BRP t BH TF DAVIS Een ware triogj Brand In Hotel ALBlOa Toegang boven 14 gui Entree vanaf 25 cat Gratig Fieteenatalllin 76e Jaargang De Heer en Mevrouw KAMPHUISEN VAN BOCHOVE geven met gioote blijdschap fcennis van de gebooi te van hem Zoon GERABD Gouda 16 Maart 1938 Wflikverpleging NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OJVISTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK 0UDERKE RK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz DitbladVersch jntdag eluks behalveZon en Feestdagen Nieuwe Thee mutsen en Prullemanden ill Tüonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 WOENSDAG 2 UUR MATL B voor lederen leeftijd met als luqfi film een spannend Indianenvcrlul met MONTIE MONTANA De Indianen Ciitip ATTFNTIPI Couponboekjes giH tot 1 Mei 1938 Begrafenissen Cr ematie Transporten Door geheel Nederland en daarbunten onnuddellyk te ontbieden W H j v d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM Tel 716788 DEN HAAG oorlog Ik vraag u ook eendrachtig te zy ter vermydmg van een oorlog byval op de linksche banjten Ten slotte werd een motie van vertrou wen met 3C9 tegen 169 stemmen aangeno IT en Op voorstel van miniarfcer Daladlej werden de volgende mt raven goedgekeurd voor de luchtmaoht 3 465 millloen voor dte loot 400 millioen en voor het leger 600 miiIioen zal vanavond uit Weenen vertrekken HetItahaansohe gezantschap te Weenen is opgeheven Dezer dagen worden de ambwnaren plech tig beeedlgd op den Fuhrer en rykskanste lier Vandaag zyn de ambtenaren der bonds kanselary beéedigd By deze gekgenhei i heeft vice kanseiier dr CJlaiae Hofctenau dis vertegenwoordiger van den ryRss adhou der doen uitkomen dat ieder die tl anq den eed aflegt dit moet doen in het onverander lyke bewustzyn thans het vereepde natio 4 al socialistische derde ryk zonder voor behoud te dieneB Voor wie het anders pieent is geen plaats meer m het amb naren corpè De RykHinark nsast de schelhng By dttcreet is bepaald dat de Rykgmark voor Oostenryk naast de schellirig geldt Es ryksmark is gelyk anderhalve schel ling De Ryksbank Jieeft de ziaken der Ooa tenryksche nationale bank overgenomen Bezorgdheid ovei d toeneming der wetteloosheid SiBtssecretaris Cordell Huil heeft gisté Mjn te Washington he woord g eVoerd wor de ledten Jer Nationaal Pressclubmarby hy over de buitenlandwhe politiekèr Vereenigde Staten zeid © fc Door instinct en traditae Is ons lanü ty dens zyn gdheele geschiedenis oprecht toegedaan geweest aan de zaïak van den vrede Wg hebben vast geloofd aan de hsiligh id a veniragffverphchtnngen en hebben g ttaét dït geloof m toepaissing te brengen ÏDoaze buitenlainldfich betreldangen h Himenwerking rm al e andere naties Illlln wij plechtig die verplichtimg aangepliliet onze toevlucht te rullen zoeken mjmiA als inistnimient vwrr onze natio flïfe politiek Öif all ea geieft ons het moree e recht oni li epe betzorgdheid ui te spreker over de Isenemiflig der wetteloosheid de groeiende rtronachtzaanin van verJraigen het vaker Bwrkomien van geweldpleging en tal van mdere onflieilspellende tendeneiea die op tomen in de afeer der mtematlonale betrek ldng n In deze wereld is het de plicht var eeu poote natie een gewapende stï ydkracht te bBBdhaven welke berekend voor de taak der laiidsverdedi rmg Geen politiek zou ramp poedlger zyn dan fmmeer een belasgryke natie er in zou te lort ichieCem op de juiste manier te wape nen wanneer de intemiatioinale wetteloos hed boogty viert De plotselinge jfebeurtenlssen in d afgt loopHi weken g eveni een tragische demonlüiLtie hoe snej db besmette Ice bron van Terdra ssohending en gewapend gew eld üch van het eene gebied maar het andere Terteïidt Hull zeidie dat een afzydig bly TOi staan icmonttooonibaar le g heele wereld ferug zou brengen tot den toestand vdn Eddejeeuwsoeh dhaoe Wy kunnen ons onttrekken aan de deel nung aan de wereldiaangelc nheden raar wy kuMnen na met aan de wereld alf onttrokken Isolatie ia geen middel tot idifpheid doch een vruohtbrengande bron wi OKweiIigheid Wy willen op de wereld m Wde te leven waarby de krachten van het Biihtansme temtonaj agressie en inler Nï Biale anarchie onduldbaar zyn jegens geweten dier menschen Wfl wenBcheii te leven in een wereld wai vruchtdragende eonsthictleve mter laie betrekkingen kunnen dienen als ïlfel om over de geheele wereld de voor te zaaten van stoffelyken ge iely o zadelyken voormt ane van n WILT U een mooi glad gezicht vraagt dan Hermelijn en Gorillamesjes Ook op de Weekmarkt veiki gbaai INKOOPCENTRALE ROTTERDAM R ROTTEKADE 79 EIK BOOM Telef 42385 De strüd in Spanje De toestand in Aragon 180 000 buitenlanders onder Franco De special correspondent van Reuter te Hnedaye verklaart na een bezoek aan alle fronten tydens de campagne van ófi vorige week thans in aat te zyn ongecensureerde byzonderheden te geven over buitenlandache troepen die deelnemen aan het offensief der opstandelingen aan het front m Aragvn Het middelste gedeelte der legerafdeelmg w Ike Alcaniz heeft beaet omvat twee vol ledige divisia Italiaansche troepen die elk ongeveer 12 000 man tellen Daarenboven is er eeti gemengde divisie Vftft heb vreemdelingenlegioen dat voor procent der maanschappen n waarschynlyk een iet lager percentage der officieren uit Spanjaarden bestaat De rechtsche troepen tellen vermoedelyk ISOflOO man buitenlanders die tot i rachil lende nationalite en behooren Er stryden op het oogenbhls geen Duit achers mee behalve dan degenen die zyn ingedeeld by de artiUeliie en de luchtmacht De Duitschers zyn met byzonder balryk Z y zyn m hoofdzaak belast met technische vraagstukken en verkeersmiddelen BUITEJVLANifeCH NIEUWS SOjfJET RUSLAND ovjet Unie roept conferentie bueen KjttMjnd geneiffd t t collectieve actie tegen 1 ItaUe Gisteren heeft de regeering der j jet Unie tot alle gi oote mogeftdheden een uitnood j mg gericht de maatregelen ti beapre en tegelijkertijd komt dan bov B het dak Mtt valscherm vrij terwijl Kvens dö samengeperste lucht in werl ng wordt gesteld De tegiitnstoot daarvan in samen werking met de remmende beweging van de parachute is oorzaak dat de cabine langzaam naar omiaag glin t terwijl de rest van de kist ergens naerploft zonder een oogenblik gevaat op td leveren voor de passagiers Dat is werkelijk buitei woon Walter een geweldig idee Ik heb er weüswaar niet het minste verstand van maarhopenlijk klopt je samengeperste luchtberek enlng Dat moet natuurlijk alles nog minutieus en tot in de kleinste détails be rekend en aan de piactljk getoest worden het zal niet meevallen en vermoebelijk zullen er nog wel tal van moeilijk heden j £ overwinnen Mjn maar tech Aisch is het ongetwijfeld uitvoerbaar de verschiUendê onderdeelen zijn logisch I doordacht zoodat het tenslotte maar de vraag is of ze tot eeu bruiktjaar geheel zijn te brengen Dan ult u nog blij zijn een kapi taalkrachtlge zuSter te hebbep Ho ho nu overdrijft u aegt Grittaplotseling heel wat mmder enthouslMt Meer dan twee derde van het credietdat mijn man geïnvesteerd heeft ligtvast voor een deel a fonds perdu Maar ertel töcti eeos Walter vTaar en wan ei ben Je eigeniyk op dat Idee ge men Dat Is toch geen mensch Neen da ls een complete vliegtuigcabine Maar dat kan Imnlers niet Slaat u het blaadje maar eens omJuist ziet u dat bedoel ik Dat geeft dentegenstoot Zoon geheele cabine met 10 of 20 passagiers is uiteraard veel te zwaarvoor een Valscherm dat daardoor onpracUsch groot zou moeten wordenDaarom zUn rondom In de cablnewandenstalen flesschen met samengeperstlucht Ingebouwd poor ee enkelei handgre kan nu de heele cabine van Gisteren toen ilf nog daarboven in t vllestulggeraamte worden losgemaakt die hut l ig zoo tegen den ftvond lic snjjfnvex aMffJr NED VER VAN SPffilTISTEN HARMONIA t cretaiiaat BROEKWEG 60 VI AARDINGEN PSYCHOMETRISCHE AVOND mét INLEIDING en EXPERIMENIEN dooi Mevr Dr C AKKERINGA uit den Haag Onderwerp ER Ib GEEN DOOD WIJ LEVEN VOORT op VRIJDAG 18 MAART in DE REUNIE Kamer 2 te GOUDA AANVANG 8 15 UUR ENTREE 50 CENT THaUA Ooiida T l foon saso WIJ HEBBEN HET GENOEGEN U THANS DE EERSTE FILM VAN ONS GOUDEN BLOC AAN TE KONDIGEN Vanaf VRIJDAG 18 t m WOENSDAG 23 MAART s Werelds beroemdste kaïaktei speler sinds San Francisco Massa Justitie Stoi mduivels en de geki oonde actnce van 1937 I UISF RAINER en tvPENCER TRACY m WERELDSTAD Het meesleepend drama dei buna machteloozen tegen het monitei dat Wereldstad heet In de lootschc finale van Weieldstad ziet men 15 dei girwtste botaeri van Amenka onder aanvoenng van Jack Dempsey BF fREFKT TIIDIG UW PLAATSEN ATTBNTIK A s VRIJDAG nummer 2 van het Gouden bloc DE VERBODEN FILM IN HET BUITENLAND DE WEG TERUG VOORVERKOOP EN PLAATSBESPREKING BEGINT VANAF VRIJDAG 18 MAART van 10 12 2 4 en 7 9 uui dei avonds aan de cassa of per Telefoon 2230 Wij R DEN U IN UW EIGEN BELANG AAN DIT TE DOEN U ZIJT DAN VERZEKERD VAN UW PLAATSEN COUPONBOEKJES GELDIG TOT 1 MEI 1938 Wö verkoopen en verhuren alle soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN ZEER MOOIE AFWERKING LANGDURIGE GARANTIE BUITEN en BINNENRANDEN en CARBIERONDERDEELEN uit voorraad leverbaar Onze jarenlange ervaring is voor U een waarborg het beste van het beste te ontorangen L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TEl£POON 2534 GOHDA T Wat US zegt ieder die HILlE s fraaie Herinnerir sbus heeft gezien Een sieraad V30r Uw tjifel een zacht crème beschuitbus rtfiet de originsele Prinselijke wapens m fraaie IdeMren Bestel nog heden b j Uw leverancier 25 Cent met n groote rol HILLE s Beschuit erin t HILLE cS KWALITEIT Scbonwbufg Bioscoop Presenteert van rudag 18 Maart tot en raet Maandag HET GROOTE NOVA SUPER FILMWEBK DË eBOOTE ILLUSIE ILA GRANDE II LUSION In de hooWrollai BRICH VON STROHEIM DITA PABLO JEAN GABIN PIERRF IRBSNAY Regie JEAN RENOIR DE EERSTE FILM WAARIN 3 TALEN GESPROKEN WORDEN Fransch Engelsch en DuitBch Een film die een wereldgedachte naar vopMi bren Qrootsch en indruk ZONDAGOCHTEND 10 30 bJ eerste vertoomng in Gouda H t zeldzame filmwerk Procee nat geiloten diurn met OIGA TSCHt OHOWA a IVAN PETROVICH Regie PAUL WEGENER Uitsluitend twgang boven 18 jat Entree 25 30 40 cent Kaartmw koop hiervoor vanaf Zaterdag 6 wekkend Toegang boven 14 laar Prezen van 25 tot 80 ets Gratis niwielBtalling Men moet deze knappe en indruk wekkMile rolprent f aan zienll U WENSCHT Goede Schoenreparatie PROBEERT EENS bu SCHOEN MAKERIJ van H V d POOL KAAM 107 109 r AU U GROOTE SCHOONMAAK KLEiNEKOSTEN 1 Van VRIJDAG 18 1 m DONDERDAG 24 CELE ZEEP 2 pond voor 1 3 et TRANSPARANTZEEP 2 15 SODA 3 5 STIJFSEL 2 19 KRISTALSTIJFSEL 2 21 WA5CHVLUC 2 pakken 21 ZEEPPOEDER 3 II extra 3 16 Gloor 3 10 Blauw 4 zakjes 9 Huislioudzeep IX zware stukken voor 25 et A H per doos van 15 13 20 et 15 7 3 19 15 per pondspak 2 potjes voor 2 vellen 2 2 bussen per bus 8 ZEEPVLOKKEN WRIJFWAS SCHUURtlNNEH i SCHUURPAPIER SCHUURPOEDER A H MET AI pOETS PRIMA KASTPAPIER per rol 9 cl Rood per rol 12 et ast of Rood en Blauw geblokt per rol li et ALBERT HEIJN tRSBEOHJf N NEDÉBlA ft ZUWA5CHT INIETAVEER 1 DAT DOET OE VELO V ASCHA ACHINE mwa per tiüi van 17 voor 15 et extra 23 21 U thiiJa N V Vnaat gratis proefdMnonstratie bt Velo Wasclunachine Mfl Hoofdksmtoor Baiendrecht MEER DAN 100 FIUALEN IN NEDERLAND Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Goud ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per po3t per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagiel jka aangenomen aan ons Bureau MARKT Jl GOUDA b j onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van J 6 uur Administratie en Eedactie TelefInterc 2745 Postrekening 48400 mensch en te dien eindiel zullen wt voortgaan Ffankryk s militaire macht opnieuw vergroot Motie van vertrouwen met grobte meerderheid aangenomen Wy hebben het bewind in handen geno men den dag na een aangrypende gebeurte iit geheel Europa ontroerd en in ver ISOLATIE EEN BRON VAN VEILIGHEID Cordell Huil aan het woord Historische zitting van den Duitschen Rijksdag Dutsehe wetten geelden Voortaan ook voor Oostenim De Ryksdag is tegen heienavond byeen geroepen De agenda vermeldt als nig punt het aanhooren eenerS erklanng der rijksregeering Officieele of eemi officieele t inlichtingen over den inhoud zyn nog niet uarnng gebracht heeft en die vreeseiykfe verkregen doch algemeen wordt vermoed erwikkelmgen tengevolge zal kunnen heb ben 700 ving Blum Donderdagmiddag in de 1 ransthe Kamer zyn regeeringsverklaring u n Hy vervolgde In de eerste plaats moe tt wy de gevaren afweren door den bui tenlandschen toestand ontstaan Wanpeer het gaat om den vrede in Europa is er geen initiatief ddt trankryk met vastbesloten is Le nemen of te aanvaardien Frankryk wjl zyn volledige nafhankelykheid en zyn fe vensbel ngen beJipeden de veiligheid vah zyn grenzen n zyn verbmdin n m atand houden en volledig de verplichtingen eer bidjgeji die het onderteekend heeft Aangezien de omatandigheden ons land daartoe dwingen wiUen wy zyn mihtairy kricht nog meer vergrooten Aanvullende btwaiMfningsprogrt ma s zullen zonder I ppii vertraging opgesteld worden Nieto zai gespaard worden voor de ontwikkeling Ier n aterieele productiemiddelen om deze op rationeele wi ze t ordenen en om hun gt bruik tot het hoogste op te voeren De toenadenng van alle vreedzanae krachten ter wjreid voor de coUectiave veiligheid biyft Irankryks doel De fiijancieele pro bl men zelfs kunntn Hy gaf verder een uiteenzetting van de moeilykhedien waarmede de democratieën hfc ben te kampen wanneer zy willen op verwikkelingen tengevolge zal kunnen heb j t de verklaring betrekkmg zal Rebben op den toestand ontstaan door de aanhechting van Oostenryk I De Btrliner Boersenzeitung zegt dat deze zitting als de belangrijkste ryksdagzittmg van de geschiedenis besciiouwd kan worden Vooi hel eerst sedert de stichting van het ryk van Biaftiar k zal de vertegenwoordiger van Ooatenryk met plaats nemen m de di pi matenloge doch b j de regeenngsver j tegen w oor dl ge rs Ambtenarw worden beeedlgd 1 In het Keichsgesetzblatt te Berlijn worden rykswetten en verordeningen gepubliceerd waarin om wordt bepaald dat rykswetten welke na het van krachf wordey der wet op s e hereenigmg van Oostenryk met het Du tsche Kyk an J8 Maart zyn afgekon digd ook voor het land Oostenryk gelden De rykswet op het vlaggen van 15 ep tember 1J35 waarby wordt bepaald dat j J den geen ryks en nationale vlaggen mo gen uitsteken en ook op andere wyze de rykskieuren met mogen voeren geldt ook owOostenruk 1 orts 2u n de volgende wetten ook or Oostenryk gel lbn j De w t tegen de oprichting van partyen de wet ter verzekering van de eenheid van party èn staat de ryksst houderawgt met de bepaling dat instructies van rjltsmmiS y treden Indien by voorbeeld tot nader order de toestemming noodig heb ben van den ryksminister van binnenland sclie zaken voorts de verordening inzake j e tenuitvoe ringing van het vierjarenplan en de ryksvfet op de verplichte aanmeldÉg I door Duitsche onderdanen in het buiten land De Oostenrykscbe bondsregeenng heet thans Oostenryksche lindsregéenng De ryksstadhouder m Oostenryk is belast met de leidiBfe van 3 0ostenrry ksche landa legeering met als zetel Weenen I e Italiaaiiiciie gezant ellegrmo Chigi Tsjecho Slowakije zou bedreigd worden httgeen naar ik vtrtroiiw niet zal gebet ren indien Frankryk zich op zou makenm zyn verplichtingen jegens dat land nate komen zou de ffigeering m taat moeten zyn door haar woorden het land te ver binden De meeste dezer moeilykheden aldus ver volgde Blum zouden verdwenen zyn als gy naar myn oproep geluisterd had Indien jiet tot Ie catastrofe mocht komen welker naam ik nauweiijts durf uit te spreken zult gy 1 uw krachten moeten vereenigen vooi denT zen Grace wil hem oüspringen I Dat zullen Jullie mofgen wel zien Wdarschijnlijk een schlagerhymrie v9or het balmasqyé Het spijt me maar dan vergist uzich toch miss Grace Walter Is bepaald opgewonden Een schlager wordthet on twytcld maar geen hymne Hlei mr Arlen kunt u raden wat het Is Geïnteiesseerd bekijkto mr Arlen de bekraboelfle blaadjes van de blocnote zijn breed voorhoofd trekt zich meer en meer In diepe rfmpels Bijzonder duidelijk is hgt niet althans niet voor een onii ewüde De mooie vrije natuur maakt den ftïh beter brengt hem tot inkeer s FEUILLETON fet geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman vanPETER KRAYEN3ÜHL Nadruk verboden Grace treedt naderbij diep in den jeizit Walter DUlmann die bezig is Jltwaardige hierüglyptien op n bloc tt teekenen Pap legt zijn wijs y op den mond en het drietal sluipt V öe teenen weg örace mag ik je mevrouw Gritta erg voorstellen de zuster vkn Je be ermeiing Mevrouw Gritta mijn liter Gracei 4 T bent dus die dappere aSSBne öen werkelUk blij eipdeiUk kennis met wtinen maken en ik dank H hfljrte Sa h b wat u voor m n broer ge Kfe voelt zich verlegen Zij kan haar met vrij maken van deze zeldzaam S erschUning het dikke zwiiH Btat h f K de ivoorkicurige matte ItoTJ leewoon flatteuüe geraf f voudige toUet W £ l e moeite waard ¥ aUel erkentelUkhfiid mij Ifcter en steun van i vader heeft me al eert en ander vertold Waai is elgen Ök uw vriend Dieter Dal woord vriend bevalt Grace In t geheel niet Heeft Walter i dat zelf nog nietverteld Vraagt te ontwijkend Ach wat die ziet me Alet eens Dan wordt het toch hoog tijd datik hem een bril leen mevroi artifi Grace moet innerlijk lachen om de ijverige galanterie van haéx goeden Pap Meneer DiyAannl Goeden morgen Goed geslapea I Hoezoo geslapen Ach Gritta jUhier l 0 Allerhartelijkst de begroeting tus Hier bekijkt u dat eens Kunt usche broer en zuster Grace trekt haar l wat dat voorstelt vader terzijde ettelijke gasten worden i Het lijkt wel wa op n parachuteopmerkzaam 1 precies gaat u door Ach nee blijft u alstublle t hier Waltei Is een en al opgewondenheidflir Arlen lemt Gritta den bescheiden en Gritta wisselt lachend een Jallk vanaftocht van het tweetal Waarom zou yerstandhouding met Grace den we er niet een voorfeestje van mo Maar wirt hangt daar ondef aan gen malKli Meneer Lersnfer komt er bij en wijst I het kwartet een verborgen hoekje waar zij ongestqord kunnen zitten de kellner j bedient hen met een verdubbelde aan I dacht en in de keuken wordt een door Lersner met zorg gekozeh menu samen gesteld I Nu moet u me toch eindelijk eens vertellen meneer Dillmann wat die bloc note die u nog maar steals zoo kramp l adhtlg blijft vasthouden en waar door u zelfs uw zuster over het Jioofd zÈg voor geheimen verbergtl De openjnartige vraag doet Walter blo ADVERTEN EPRIJS Uit Gouda en orastreKfen behoorende tot den iJezorgknng 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den brzorgknn 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 byalag op den prys Lief kidigheids adverteafaen de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGBN 1 kregels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger t Gewpne advertentien en ingezonden mededeehngen bij contract tot z er gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van soUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daags voor de plaatsing sneïflde van opnai ie verzekerd te zyn aan het Bureau zyn inaekomen teneïfl ker die r toêif zyn geworden door de be zetting van Oostenryk en de bedreiging van Ts echo Slowakye Deze mededeehng hetft LnwiroA aan de buitenlandache joumalwren gv fla n lii zyn verklaring werd de verzr kering gegeven dat de Sovjet Unie bereid s ctei tp n4 mef t an een collectieve actie d e beoogt de verdere ontwikkelmig fwn df agrdksie tegen te gaan en het toe geno en gevaiar van een nieuwe weijfSd ilachting te doen vcrdw Jnion De Sovjet Unie is bereid de be rekmgip te voeren binnen het kader van den Volkenbond of daarbuiteiïj Litwinov voegde aan ztjn nieidedeeling Morgen zaX h et misechien te laat zyntMaar v andiaag is er Tiog tijd indien all statsï voor de groote mogendlhedeii eeJi duideljyke en ondubbelzinnige houding aan n en ten aanzien van biet probleem van de veihg heid Jer wereld en van den vrede De Sovjet Urne zjal wetein hoe zy te haiïdf len heeft als de gemeenscJtappelyke actie met tot stand mooht komen Duitschland Japan en Italië worden met uits oodigd Litwmov a de dat hc g en ziniheef om over aigressie te oonfereeren n et de aanvallera ajelf Uit Londen meWt Reuter dat dte Bntscho regeenng toj dusver nog geen uitnoodi ing van de Sovjet Ume iheeft ontvangen en dat er ook geen voorbereidende besprekingen zyn gevoerd omtrent een atgemeenè confe rentie zooala door Litwinov vooi steld In Ifltwinovfl verklarmig aan de pers over de Russische mtnoodigmg tet net houden van een conferentie wordt wog gezegd dat Bualand lid van den Volkenbond is gewor den om georgisniseend samen te werken met andere vredelievende staten en zonder ophouden heeft aangemaand tet orgamsatie van de cqjlectieve veiligheid en hfet sluiten van regionale pactew van wederkeengen bystanrf Dq Sovjet regeertng heeft diien wéë bewandeld door pacten te sluiten met Frankryk en fl jechojSltnvak Je jj cten die geen enlffilen stèat bedreigen als er geen eptiake ja van een aanval De reé eerlng heeft r altyd ten nadruk op gelegd Ja het ongestraft laten van een eersten aanhfal herhaling van dergelijke oanvall tT t g lolg moest hebben nrdere agressie wuioT passeert Japw Duitsdtlaiid Deze stellmg ia bevestigd door de m 1 taire u vaai © in Oostenryk De gewelddaadifl gepleegd m het centrum van Europa hetg en een gevaar voor alle Europeesche staten beteekent j Er is eietn bedreiging geschapen voor de oaafhanflcelykheid van de kleine staten welker onderwerping ala basas voor pressie en aanvallen op de giroote mogendheden zaldienen 7 t In de eenste jjlaats wordt Tsjecho SlOTira kye bedireigd Verder kan de bearoettn f doezelde Juij t zoon beetje weg wat moet Je anders doen in die gruwelyice verlijtenheld ïoen ging me at heele avontuur nog eens door den geest tot het moment uaajrop lit uit dife bv oerde klit spHMig Ik schrSk wakker en wa achOg daar lag de cabmepMaèhute I op m n hoofdkussen Direct daafo hoor j3 ÏK buiten gestommel en kwam de slee om n e te halen Bijna zou ik door dep eersten schrik alles vergeten zjjn I Of Je die uitvlntllng ook ergens anders Qfi Je kussen zou hebben gevonden vraagt Gritta peinzend Best mogeluk Wie zal t zeggen I antwoordt Walter I Iaar Qrai prdtesteeft heftig I Een fpit is het In leder geval dat het met ergens anders maar hjer by Antonswil gebeurde op het harde kus sen van de Sennhut Grace is zoo trotsch als een oa iw Je kunt evengoed zeggen bU St Valentin mei kt mr Arlen lachend op e i Orace begrijpt de wenk I U bent toch met baron Glr olm meegekomen wandt zij zlcb tot Gritta t Ja een zeldzame reisgenoot dien u mij daar hebt toegedacht Maar nog meer verwonderd ben ik over de dam die In zijn gezelschap was Wie bedoelt i Maar Orfice heb Je dalldan nietgehoord Iedereen praat er toch overdat Brigitte Clkmor en baron vergezeldheeltl zegt Pap lichtelijk verwljt n Wordt verrolgd