Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1938

De W Both k n zU hhlernw eenigerren vindt hot bil yk intöen voor terugkomen ve üed ng nit De voorzitter mepkt op dat tl ze geen ambtswoning is d j eer Sto K in olk huis kumjfen guan wonon W BSmeente Thana wonit het widen T J den B en W het geven van verlf voor verhuizen voor eenmaal voldo Schrijven verzoek b stuu r om Aangezto het geheele b dra krygen stollen B en W voor dit groot ƒ ƒ 434 te vprstrf ken k Opnie i w wordt vastgiwtcldS ven r iliing pegelende de eiachen viai bpnoeml kingen van Ged Staten zal men aan hun wenschen voldoen Vcrvojgen s achtten Ged Staten de bepaling In de politieverordening ten aanzien van het opgehokt houden van pluimvee te scherp Deze bepaling zal nu weer ult de politieverordening worden gelicht en vervangen door een verbod ori dit gedlorto zonder toestemming tn ceia anders water of op eens andera grt nd te laten zwemmen of losloopen Daarop maakte het 1 of niet behouden van de veerpont een punt van bespreking uil De Rijkswaterstaat zou gaarne deze pont zien verdwijnen In verband met de normalisatie van den Holl IJsel en plaatsmaken voor een vaartuig van kleinere afmetingen De heeren wethouder Jac de Bruin cu J J Boer waren van mccning dat de veerpont weinig zin meer had Eerstgenoemde beriep zich op de uitlating van de veerman die bij de verpajfiting had aangedrongen op verlajtfiig van de pachtsom aangezien van d ont zeer weinig gebruik werd gemaakt De heer J C Vleggeert pleitte echter voor het behoud van de pont daar door j de normalisatie van de IJstl het pontI veer In de Bpreeuwenhoek te Ouderkerk I a d IJasel zal verdwijnen en er ook v£in de pont nog wel gebruik wordt gemaakt Wethouder A Hul nan zag gevaar In het aanschaffen van een kleiner vaartuiè om alleen karren en kleine voertuigen over te zetten Bij een zuldeistorm zou naar sprekcr s mebning niet dan met levensgevaar kunnen worden ovcijsjaet Het ehtó an de discussie was dat B en W het bniik maken van de huidige veerpont zullen laten controleeren en naar het rapport hierover zal dan nader over het behoud of de verdwijning van de pont worden beslist Vervolgens werd aan den heer P H van der Meukn met ingang van 16 Mei a s eervol ontslag verleend als ambtenaar van de werkloosheidsverzekering en agent der arbeidsbemiddeling Daarop werd na een kleine discussie als zoodanig benoemd de heer Van der Velden uit HlUegersberg aan wie ook ü controle over de wei kcloozen zal worden opgedragen Dez ambtenaar zal worden benoemd op arbeid scontract waarvoor een verordening werd vastgesteld De heer J C Vleggeert vroeg nog waarom men voor deze funtftie geen ingezetene had benoemd evenals men volgens spreker voornemens was te Ouderkerk l doen waar de heer C J van den Heuvel aldaar ernstig in aanm erking kwam De Voorzitter en wethouder pe Bruin deelden mede dat men op stiaTfe van intrekking der subsidie voor de directe keus was geplaatst tot de benoeming over te gaan De heer Van der Velden uit HUlegersberg was door de hoofdcontroleur ftls zoodanig aanbevolen De hoor De Bruin voegde er nog aan toe dat blijken zal dat B en W In dezen de beste weg hebben bewandeld Hierna kwam aan de orde een voorstel van B en W tot verbetering van de Dorpstraat SmUsitraat en de pooten Besloten word behoudens de goedkeuring van Ged Staten hiervoor aan te gaan een vast o leonlng van globaal herrekend ƒ 6 100 tegen een koers van loo en eon r ente van ten hoogste pet eji een aflossing van ƒ 5 X per jaar Men zal de loenlng onderhands trachten te plaatsen hetgeen volgen wethouder Jac de Bruin zoor wel gelukken zou u sdJ Ton slotte werd tot lid van het Bur g gerlijk Armbestuur waarvoor op voor 4 neid en bezoldiging voor de gemeente dracht stonden L Kool en L J don Bra wacht r ber benoemd met 4 stemmen en 2 blanco de heer L Kool Daarop werd de vergadering door den Voorzitter gesloten Hierna volgde eenige wijzii ing in de ffrooting 1037 e 198Si waarna wri cfegi in tot de rondvraag Door wetfti ie Graaf woi tevjiuB rair de regeling van on i6rlinRe hulp een exemplaar worden verstrekt wiit tot if lipn niet ia gebeurd De voorzitter zegde fulks toe De heer Schep vraagt of het m oveHft stemming is met het raadsbesluit dm di heer Stuurman voor de bijbouw biiz aehoi 8 voor kosten heeft gerekend tterwijl jj dertijd 7 r ts betaald Bovendien ia hem nog ƒ 560 gerekeaid voor eener opzichter De voorzitter zegt dat hiervoor hetli stuur der bijz school had moeten wa Weth Verdoold bespreekt bij de te 1 wen school II de naast liggende aloot te lten dempen da r anders het overpad smal wordt i De vooi tter zegt dat de sloot noj mede eigenhar l f en stelt voor d ae i dezen eigenaar de heer do Bruünt ln j spreken De heer Both vindt dat een sloot betere afscheiding is De voorzitter Ook dit kan ondervai worden door he4 plaatsen van een hek Spi stelt voor deze zaak door B en W t 1st regelen De heer Kool vraagt by aanbesteding v gemeentewerken onderhoud waar de gelijkheid een verbinding te maken ts Rohen a lokalen zooda van 2 Wn loU gemaakt kan worden wat voor bij oiid gelegenheden zeer makkelyk zou zfln De voorzitter merkt op dat verui rii A van schoolgebouwen eerst de goedkemiif moeten hebben van den inspecteur van L O Daar niemand meer het woord verlaogjip werd de vergadering gesloten Stolwök Genteen teraad Maandagmorgen kwam de Riaad der gemeente byeen Tegenwoordig alle leden Voorzitter Baron v Hemert tot Dingshof burgenjeeeter Na opening werden de notulen gelezen en na een kleine wijziging in redactie vastgesteld ingekomon waren de volgende stukken Schrijven van de part secr van H M de Koningin waarin deze dankt voor de aangciboden gelukweaischcn aan H K H Prinses Juliana en Z K H Pnna Bernhard by de geboorte hunner Dochter Gowikeuring Ged Staten raads besluit tot verlagmg der woninghuur van J Quint Mem tot het aangaan van e leoning groot ƒ 1577 bij de Bank van I ïed Gemeenten Idem wijziging begrooting G E B Idem bouwverordening Idem begrooting dienst 1988 Besloten werd wederom ontheffing U vrag n voor het houden van lichamelijke oefeningen volgens art 19Ö 2e lid L O wet Het verslag der commis iie tot wering van schoolverzuim werd ter visie gelegd Verzoek van deai hoer W de Stigter hoofd 2e O L school om vergoeding van verhuiskosten en ontheffing voor den tyd van 3 maanden om in Stolwyk te won n Wat de ontheffing voor wonen binnen de gemeente betreft is door B en W reeds in gunstigen zin beslist wat dg verhuiskosten betreft stellen B en W voor hem voor eenmaal hiervoor vengoeding te geven S Voor Stucadoór en Witwerfe IS HET AANGEWEZEN VANOUDS BEKENDE ADUES Firtna W Idenburg en Zonen EVKhTI D KLEIWEGSTRAAT 22 24 1 l DG EN BILLIJK m m TEL fS AU Ü GROOTE SCHOONMAAK f MET nSKLEjNE KOSTEN Van VRIJDAG 13 l m DONr iDAG 24 MAART CELE Z£EP 2 pond voor I 3 et TRANSPARÜM EEP 2 IS SODA 3 5 STIIFSEL 2 19 KRISTALSTIJFSCL 2 21 WASCHVLUC 2 pakken 21 ZEEPPOEDER 3 11 1 exir a 3 16 Gloor 3 I O Blauw 4 zakjes 9 klaard met art 168 van de Gemeentewet dat in een g val ala dit alleen Wnoeiing van het gemeentebestuur toelaat als er van openbare gelegenheid sprake is In hooger instantie heeft nu ook de rechtbank ontslag van rechtsvervolging mtgesproken en daarmedte een eind gemaakt aan dit ringelooren Waar zou het heen moeten als z6ó zeer wordt ingegrepen in het particuliere leven en de particuliere opvattingen als hier het geval is Het merkwaardige is zelfs dat het zeer aan twijfel onderhevig is of politie wel toegang zou kunnen krifgen tot de besloten zwemvereeniging Het ware te wenschen dat de gemeente 12 z vare stukken voor 25 et pei doos van 15 1 3 Huishoudzeep 1 H 20 et 15 7 3 19 15 per pondspak 2 potjes voor 2 vellen 2 2 bussen per bus B ZEEPVLOKKEN WRIJFWAS SCHUURLIKNEN SCHUURPAPIER SCHUURPOEDER A H METAALPOETS 15 et 21 VV ndere gemeenten gaat de bemoeizucht te rJ ver Zelfs in een stad als den Haag waar Linoieumwas per bus van exira I7 A 23 een tirannie tegenover besloten clubs wordt toegepast die zeer veel op terrorisme guAv lijken Wanneer men een zaaltje huurt om er zijn bruiloft te vieren dan moet men naar de politie om vergunning En de politie gaat op streng onderzoek uit om te weten wie er al zoo de leiding heeft van den feestavond Natuurlijk gaat daar veel tijd mee verloren en het gevolg is dan ook dat dikwijls pas op het laatste moment de hooggeachte vergunning komt Dit terrorianu is volkomen orerbodig en PRIMA KASTPAPIER per rol 9 cl Rood per rol 12 cl DaTnast of Rood en Blauw geblokt per rot U et ALBERT HEIJN HILLE cS KWALITEIT t fi Sfrt o RIJ 1 N N £ Bi t A NIj 8 te converfceeirein terwtjl door de conversie op de aangenomen wijze gemewi W liet geld krijgt vóór minder éan 3 1 ot Ud van de commiBsiei van toedcht op de gemeentelflft bad en zweminrichtlng werd benoemd de heer Ph J C Dijs aftr Vervolgens besloot de raad tot eenige begnfotingswyzigimgen Tot deze wijzigingen behoorde o a een post wegens een van een WE rklooze teruggevorderd etn ontvangen bediag van ƒ 691 85 Hierover zün in besloten zitting na afloop nadere mededeellngen gedaan Een andere wijüiging betrof de oan achaffing van nieuwe reiorcen voor de gasfabriek Ten slotte ward op eenige verzoeken urn ontheffinig van aohoolgeld beschikt De heer Vroeglndeweij naar Loon op Zand Cand VroegindeweiJ zal op 27 Maart a s voor het laatit als hulpprediker het woord bedienen daar hij op 3 April zijn Intrede zal doen bij de Ned Herv eKrk te Loon op Zand Gouderak Gemeenteraad Zaterdagmiddag kwam de gemeente1 raad onder vooizlticrschap van burgc meester H Bergman ten raadhuize in j vergadering bijeen De heer P H Holman was alwezig Na opening werden de notulen van twee vergaderingen gelezen en onveranderd vastgesteld Direct daai op ging de Raad ter behandeling van reclames in geheime zitting over Na ongeveer drie kwartier in comité generaal te ziJn ge1 weest werd de zitting weer openbaar en gingen een aantal ingekomen stukken I onder den hamer door De vereendglng voor EHBO verzocht 1 om een subsidie voor de aanschaffing van verband trommels ten bedrage van ƒ 100 Op voorstel van den heer J C Vleggeert werd na gehouden discussie besloten aan deze vereeniglng een Jaar lijksche bijdrage te verleenen van ƒ 20 Een schrijven van het Borgstellingsfonds voor den Middenstand voor Gouda en omstreken werd na toelichting van B en W voor kennisgeving aangenomen Ged Staten verlangden nadere ge gevens ten aanzien van de post ontvangsten van de levensmiddelen distributie 1 verantwoord in de gomeenterekening 1935 BlUkens een aanwezig schrijvenvan het B A zijn van deae ontvangsten geen boeken en bescheiden zoodat een naden specificatie achterwege moest blijven ife ontvangsten werden steeds zondei meer aan de gemeente afgedragen Betreffende een tweetal andere opmer einde toit w eilbreedlnK over te gaan geenreftultaat hebben gehad diaar van twee derdrie elgeniaren de medewerking van dienaard was dat zü van verdere mderhande hn m hebben afgezien hwr llrcmnier en iindert k ieii oe den voor het plan tot bernn rbetering niet tfcel Liever wilde men eeaï afdoende oplosatnig door slootdemping erf wegver breed ing en in verband daarmede ginigen stemmen op om tot onteigening van de aloot oveT te flraan Nadat drie kwartier over dit piunt in geheime vergadering gesprokwt waa werd na heropening van de nbare zitting deelde de voorzitter mede dat B en W desge enscht bereid zijn het voorstel aan te houden De heer Bremmer stelde v oor hti punt aan te houden te trachten met de eigenaars van de sloot een mdnnelJiJïce schikking te treffen om de beschikkinig te krijgen over de sloot teneinde tot demping en wegverbreeding over te gaan en indien de eigenaren niet tot meilewerkig Tbereid zijn en procedure tot onteigening in te stellen Dit Voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen De raad nam zonder stemming aan het voorstel van B en W tot Intrekking van ee g eelte van het uitbreidingsplan enwél voor wat betreft dem naibü de brug overde Gouwe van den Henegouwerwe af geprojecteerden wea in oostelijke ilfciting teneinde een mogelyi eid te scheppen voordenheer M de Kooy om op züM terrein een viertal woningen te atichtien onder voorwaarde dat binnen drie maanden na goedkeurinigvan het raadsbesluit met den bouw een aan ang zal worden gemaakt De gedeeltelUkeintiekking en daarmede opheffing an het bouwverbod B jni mogelijk omdat in het in voort ereiding zyinde nieuwe uitbreidings r plan de geprojecteerde weg ni zal worden I opgenomen Voorts werd aangenomen het voorstel tot het aangaan van dti nieuwe overeenkomst met de N V Gelbo te Oversohie injsalre destructie van vee en vleesdi Oonrersie geldleeningi Besloten werd tot conveiale van een met het Algemeen Münwerfcersfonds te Heea en aangegane gelaleening van 4 pro resto ƒ Ü J OOO door afschrüving van ten iuxygOte f SO rtH van het kapitaal der gemeente ad ƒ iOO OOO nominaal op de grootboeken der naitionole werkelijke schuld met bepaling dat dit bedri van ƒ 30 000 in tieii jaren te beginnen 198 © weder ïal wordemi ingeschreven op het grooBboek der 2 nationale erkelüke schuld HW Mgnwerkersfonda wa bereid tot i Ws fisneeletiKodt Do plakjes liggen voor het grijpen bij HILLE S gesneden l oek V rarom zoudt U zelf snijden wanneer HILLE U thans vQor 25 cent een groote heerlijke koek gesneden en wel keurig verpakt op tafel brengt Die HILLE s gesneden koek met 60 honing is extra voordeelig in het gebruik Uw kruidenier heeft ze in voorraad 76e Jaargang 19680 Zaterdas 19 Maart 1938 mmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 2B Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ l BB elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheida advertentifen de helft van den prija INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeellngen bü contract tot zeer gereduceerden pry s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soüede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vÓór de plaatelng aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IgnW ERKERK OUDERKERK OUDEWATER RRRUWTlK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEËN ZEVENHUIZEN piY hladverachünt dagelijks behalve Zon en Feestdagen j BONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de brtorying per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijkfl aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA OHM agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren OiiM bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Refiactie Telef Inlerc 2745 Postrekenii 48400 Deze Courant komt in vel e daizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex in V l r€miDA 50 ziekenhuizen bevelen de M V Z aan EERSTE BLAD DHaammer bestaat uit twee bladen Onze nationale defensie ft lebeurtenissen in Oostenrijk die de Weid op 100 verontrustende wyze hebt ipgeschrikt hebijen ten onzent een Mfttiank gevonden in de radio rede van bKter Colifn En deze rede heeft wellicht KF dan iets anders ons duidelUk gemiaakt fu hoe uitgestrekte beteekenis deze gebeurmiBsen waren en hoe ze ook voor ons beiKkenis hadden Want we zijn algemeen woon al wat in de regionen der internaÖonaJe politiek gebeurt als voor ons land Tin geen rechtstreeksch belang te achten We leven nog te veel in den gedachtengang na voor den wereldoorlog toen de groote mogendheden onderling haar twisten uit VOORJAARS EXPOSITIE STOFFEN i3sa CONFECTIE liUSCH Wilton en de kleinere daarbü als toeschou n ter zyde stonden Zelfs de overweldiWjï België heë ons daarvan nog niet komen kunnen terugbrengen Wat m IWdin of Zuid of Oost Europa gebeurt i ken we nog veelal als épisodes uit den ffllw Btryd tussohen de groote mogendWen al hebben we dan in 1914 geleerd ioo q strijd uch tot by onze grenzen ia uitbreiden Zoolang de oorlog niet wer k ontbrand is lien we de beteekenis tt liet gebeuren voor ons land niet duidellk ia De rode van Dr Coly heeft ons WWöd hoe onie regeering ook in de ver Wiag van Oostenrijk door den Duitschen Wnaan een waarschuwend teeken ziet 1 Ö t il niet aUeen een gevolg daarvan dat t internationale leven van aanzien verJJ Md Is en de kleine staten daardoor in t leven een andere beteekenis hebben gewgw maar vooral ook daarvan dat sinds Wreldoorlog en de opkomst der totali ife staten de mentaliteit en de moraliteit I o gevaarlijke wijziging hebben ondergaan Winneer e vroei r geen tvrist met een r landihaddWi dan konden we er vry S tlÜ gelaten te wor Nll Wrden iwakkere staten aangevalja en overweldigd zonder andere reden dau begeerte van den overweldiger Dat legt i willen we onze vrijheid en onafhonke f id ten aUen tüde kunnen verdedigen waardere plioht op ten opzichte van org voor onze nationale defensie En rede van Dr Colijn heeft bewezen dat regeering zich daarvan bewust is en daarnaar richt Maar die rede heeft f dat de reuring ook die andere tJ fe ebeurtenissen in Oostenrijk ge eft die daarin zoo duidelijk ligt PWaloten Het ia niet alleen het gevaar van oep WotaeUng n aanval voor kleine staten geitiÜit vigranderde internationale toe n van de veranderde internatlonaie mentaliteit dat de gebeurtenissen in Oostenryk ons duidelyk voor oogen hebben gesteld maar daarnaast ook de veranderde wyze van oorlogvoering die maakt dat de overweldiging van e l and zoo bliksemsnel kan worden uitgevoerd dat alleen eeA bly vende paraatheid en een voortdurende wacht aan de grenzen een dergeiyke overweldiging voorkomen kan De tyd van oorlogverklaringen die eenigszins de beteekenis van een j waarschuwende uitdaging was is voorbij De eene staat overvalt den andere plotseling en in vollen vredestyd Natuurlyk heeft de aanvallende staat zich daarop voorbereid Maar deae voorbereiding heeft in alle stilte plaats en in het geheim En vooral in de totalitaire staten waar geen pers ook geen bnltenlandsch corrwpondent mede deelingen kan doen die niet vooraf door de regeenng goedgekeurd zijn en van waar geen geluid naar buiten doordringt dat de regeering niet wereldkundig wil maken kan dat geheim absoluut bewaard blyven Bij de bezetting van Oostenrijk door Duitsche troepen hebben we gezien hoe de aanval zoo tot in bijzonderheden was voorbereid dat ieder Duitsche soldaat als het ware reeds zijn plaats in Oostenrijk wist nog voordat iemand een vermoeden kon hebben van de bestaande plannen Iedere staat moet dus ieder oogenblik volkomen paraat zijn en gereed een aanval te weerstaan Want de motoriseermg van de troepen maakt het den aanvaller mogelijk zijn plan met ongelooftyke snelheid ten uitvoer te leggen en den aangevalene te overweldigen nog voordat deze gelegenheid heeft zich te weer te stellen wanneer hij niet als het ware gereed staat den aanval te pareeren Brieven uit de Hofstad MCDXVUI De macht der Gemewite beaturen Het loopt met de wyze waarop gemeentebesturen meenen hun burgers te mogen ringelooren toch waarlyk de spuigaten uit Marken is het meest markante staaltje maar ons buurtje Ry swijk is ook al van die kracht Gelukkig heeft de Haagsche rechtbank daar even een stokje voor gestoken Verleden jaar maakte het gemeentebestuur van die gemeente een verordening waarin i daarom zoo ptfraat mogelijk maken en onze nationale defensie tot het uiterste opvoeren Vrijheid en onafhankelijkheid zijn zoo kostbare goederen dat we voor het behoud daarvan voor geen opoffering ftioeten terugdeinzen We moeten beseffen dat ook al kunnen we ons tegenover landen als DuitscMand niet op den duur verdedigen toch onze weerkracht over die vrijheid en onafhankelijkheid beslissen zullen omdat in de eerste plaats de sterkte daarvan een COLBERT OOftTUUM naar maat ƒ 35 KLEERMAKERIJ M APPEL Telef 3338 Blauwstraat 15 A factor van beteekenis is voor het nemen van het besluit tot den aanval en in de tweede plaats die sterkte een plotseling onder den voet geloopen worden belet Geen enkele staat Is gevrijwaard tegen een plotselingen aanval en zeker ons land niet dat tusschen groote mogendheden ligt ingeklemd en door zijn ligging en havens een zoo begeerlijken buit vormt Het is duidelijk dat in deze geheel verandere omstandigheden ook den kleinen staten een zwaarderen plicht ten opzichte van zifn defensie wordt opgelegd en zü hun defensiestelsel naandie veranderde omatandigiheden geheel moeten wyzigen maar vooral ook versterken Ze kunnen niet meer steunen op anóerer hulp maar moeten gereed zijn den schok zelf op te vangen W Nederlanders hebben de neiging ons eenerzjjds op onze kleine macht te beroepen die iedere weerstand tegen een leger der groote mogendheden hopeloos zou maken en anderzijds te vertrouwen op de hulp van anderen speciaal van Engeland die de overweldiging van ons land niet lijdelijk zouden aanzien Wat aan Oostenrijk overkomen is heeft ons geleerd dat ons land reeds geheel UITSLAG DATUM GRATIS KOOPDAG 19 Februari 1938 bepaald werd dat dwnes en heeren niet f VeïVens dücWig weiïïTéi reni w t m één bassin gelijktijdig mochten zwemme i L dat zü elkaar zelfs niet mochten zien al i ze zwonmien en dat per nen van één zelfde kunnen zich niet in één kleedhokje mochten verkleeden Gaat dit in ringeloor opzicht al heel ver nog erger wordt het wanneer meli weet dat twee zwemvereenigingen over een eigen bassin beschikken en dat zy nu zich door het gemeentebestuur de zedenwet zien gesteld Hier was dus van openbaar zwemmen geen sprake het was hier een besloten g exelschap De Haagsche kantonrechter heeft dan ook die veroidening onverbindbaar ver Ieder die op dien da c bü ons gekocht en contant betaald heeft mag tcRen inlevering van den koopbon met speciale datumstempel hetzelfde bedrag besteden tot en met 26 Maart 1938 S P A A S MARKT 16 GOUDA overweldigd zou zijn voor een ander ook maar een enkele soldaat tot hulp naar ons land zou kunnen sturen wanneer we den overweldiger niet kunnen tegenhouden al is het dan maar voor enkele dagen En wanneer we het lot van Oostenrijk niet te eeniger tijd willen deelen moeten we ons