Goudsche Courant, maandag 21 maart 1938

de bMld hooM HEATBE AKs Danlal Boons do Voortrokkar van Knk Regie DAVID HOWARB AU tweede hoofdnumni prestatie an CBOEOe Bimf BETTE DAVIS il ei w rt Brand In Hotal ALBIoJ ToegMn ven 14 jj Entrte vaiMf 25 £ Gratig Fictec natalfciK ZOKDAGO HTKND 10 So lS rate verto nii K m Gond J zeldzame nimweiic Priicaa mot gallaten dawn met OLGA TSCHEOHOWa IVAN PETROVICH Regie PAUL WEGBMER Uitsluitend tMgang bon II ji Entree 2530 40 cent K art n koop hiervoor vanaf Zalterd ag WOEN SDAG 2 UUn MATdS voor lederen leeftijd met ab iai Llfilm een spannend IndiaBUTtt I mit MONTIE MONTANA f Ds Indlanan CiiM JATTENTIEI CouponWlije tot l Mei 1938 et Vlamniende düorns i 45 et pé bè no djigclhiedj iraat li 15 fit zoo n heerlijk ba Dat iH toch Wat gaden i4 f ezond Groentencartier te koop Te bevr Keizeratraat ALLE BLOKMWEBKEN Keurig en Voordwitt THIA ÜOSTHAVEN X6 ml roenendaat ADHUIS Te koop 2 per8 Kan peddels A de Vischmarkt 96 Costumière beveelt zich beleefd aan vuor t maken van Mantels en Japonnen Prima werk billijken prijs Knippen en pasklaar maken Patronen naar maat J Peek Peperstraat 2 WATERDICHTS KAMPEERTENTEl t Demonstratie tenten I vorige seizoen voor IA prys iets snioeMligJai k vrklaring van Litwinof over een byeen tmr der mogendheden ter voorkMnlng van ifrespie te overhandigen De verkïarin ging vergorold van een door d n amba sa i feur onderteekend document waardoor zy betkamkter kreeg van een officieele meledeeling Paul Boncour gaf te kennen dat de Fran iche i egeeTing belang stehie in de Ro si sche voorstellen De minister en de ambassadeur hebben ook aandacht gewijd aan den toeïtand geschapen dioor de Poolsch Litausche spanning In een persconferentie te Washington heeft minister Cordell Hull geantwoord op en raag over de nwgelijkheid van het opleven van de neutral iteitawet dat de Iteraig van de Vereenigde Staten op het ogenibiik haar ïwuding niet heeff fjewü Hij zette verder evenwel uiteen dat by è toepassing van de wet ten aanzien van anje de r eering het initiatief van 26 Boropeesohe landen heeft gevoTgd Een wflnpng van do houding van deze landen zou A voor de Vereenigde Staten aanleiding bnen zijn die houding te wijzigen Uull Pt toe dat besprekingen dienaangaande fpvoerd met óesn Spaanschen ambassa ilios Bios M deelde verder mede dat het voorstel TM litwinof inoafce een conferentie tot het ideeren van middelen tegen een aanval T te regeering der Vereenigde Staten in rtiille is genomeiï Verder commentaar wiWde Huil te geven Ruimer rechten voor Sudt ien DnitscheiK Voljjeoa de Daily Telegraph werd gister Te koop ronde Salontafel nieuw tevens damesfiets en kinderstoel Vest 67 rig of ui mrt ut schrifteluke garantit Tenten en ZeilfiWli THE INDIA Zijl teg 111 Witte Stad overal verlu ijgbaar Hoofdagent J de Weger Turfmarkt 22 Gouda Tel 3265 Ontvangen Prima kl NoordHoU duivenboonen 7 et pond 10 p 67 Vi 100 p 6 50 L A de Waardt Wilhelmlnastraat 46 Voor HOUT TBIHJ en BOARD is Uw adres biiN VERDt Fluweelensingcj 9S T Groote voorraad la i Een groot en een klein Fornuis te koop Adres Tollenastraat 150 Pianoles degelijk onderwUs zeer bitlyke condities Mej Verzijl Oosthaven 38 Motor te koop B S A loopt schitterend Const Huygensstraat 59 Voor jonge duiven Flor Duivo 11 cent per pondspak P Wientjes 5 J Wientjes Tiendeweg Keiierstrast Laat Vw ostuuiM nersen pruB 90 cent Qt Kleermakeru Gouwe IS Broedflche kippen te koop Gebr de Knegt Oosteinde P 43 Moordrecht Tel 20 Waarom meer bet hebben weer nieuwe prima harde turf jk ƒ 0 4êl thuisbez 45 et per IM schipper Schouten Nieuwe Vaart W Z ENGELS J WEMPE Leraar M O Joubertstraat 142 Runge Doelestraat 1 A DE zaak voor Rüwielen onderdeden en reparatie Witzaad 10 et per pond 10 pd 95 Milletzaad 7 et per pond 10 pd 65 Gemengd zafld 12 et oer pond 10 pd 110 E J Wientjes Keizerstrast Schoonmaak in i land de Jong s behang aan de wand J J de Jong Punt 1 Iwhanger Boekbinderü JE adrea soorten Bindwerk J A Nieuwehaven 326 Gone Te huur Winkel met woonhuis met aparte opgang voor werkplaats of magazyn zeiT geschikt voor meubelmaker of stoffeerder Te bevr W Me kert Spoorstraat 33 JIJWEELTJKS ziin on GabiHto DAMESMANW voorhanden m BiWi wi Beig Grus geh l 12 75 14 60 15 JJiM Iets bijzondera v dew m H BU M Te huur eenige goed onderhouden Moderne Woningen op het voormalige O N A terrein Huurorys ƒ 5 25 en ƒ 6 50 per week Te bevragen bij G J van Wingerden R v Catsweg 3 en G V d Horst Turfmarkt 42 Naai en Kniplessen voor oplen eigen eebr Patr n maat enpaskl Mej Peters Gediplieerares Snoystraat 123 Te koop Jonge witte Leghorns aan de le I A Blok Steünkade fi Te koop l Damesfiets 1 Jongensfiets tevens zoo goed als nieuw 2 fauteuils 4 stoelen pluche fipeksnijder Gouwe 8 DAT IS BFtfiW Als U nu eep vaste i tafel koopt hebt U schoonmaak water bom aanlet is goKlkooperffll JAN SPEK Spienngstraat 1 J Ongekend lage prüiM Waschtatel specialist RADIODOKTER Reparaties aan elk toestel Anode batterijen radiolampen ongekend lage prijzen Donderd en Zaterd op deMarkt W Tombergstr 39 MAKEN VERMAKEN Keeren en RepareetM meaen Heerenklee succes Costuum om modelpersen ƒ 1 WERKMEESTERS organisatie is voor U een groot belang Inl schr of mond v d B rge Ketelatraat 37 itvlèkto G RORLOFS Walestnl W Melkert Kapper Sig en Sigarettenmagazyn Spoorstraat 33 Tei aangseloten No 3462 Boekbinderü D v Leeuwen furfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Siroopwsfeli i i 10 et kleine SlroopwiM vrnaf 2fi et P P H C Vei unst SW Alle Schoonmaakartikelen lis Ammoniak Geest van Zout enz voordeelig bij PIET Gouwe 100 Een heerlük kopje thee Probeert dan eens onze vakkundlir gemêleerde speciaal thee è ƒ O 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Telef 2755 Te koop niffÜi satonspiegeUmetfag ihoog en 1 modern mW buffet A Adres Turfmarkt Sliding Wherry mah 4 r zeilt dekkl pr staat spotpr ƒ 125 Br no 1497 bur v d bl Aangeb frissche Zit tsi Slaapk of Zit Slaapk m pens cond mond Br no 1499 b bl Zeer gemakkelijke Damesschoenen voor de breedste voeten Van Maaren s Schoen handel Vyverstraait IJS METT SLAGROOM bij BruDHö Te koop een Bouvier zeer langharig reu zuiver ras met stamb off geregistr 2 jaar oud ongeoefend Br no 1600 Bur v d blad Te koop B M torentuig en fok met mast orefronping en motorduo Spoorstraat 33 Witte St Maart befdnt ït wltende Grace Is Hij ontwaart julA ra reisschaakbord dat op tafel ligt ïtllr r Hebt u zin in een parlij 1 Dieter heeft er eigenlijk geen g m maar hij bemerkt dat Ernst Seir wiens rustige zwijgzame n uur Sk P ek is eenige afleiding flitdiiiSt ï verklaart zich daarom on t n Bosko tett ïï en onder het wel bevr a h Bur DbBo J Meter plotseling meer tot zichzelf ttiftns Lf ® 2 ® opmerking der II A C Ö Te koop een Pinchertlwergie Te bevr Kattenaingel 10 Te koop Jongensfiets 10 12 jaar Wiide Poort 2 Tp huur V alleenw juffr mooi vrij Ben huis Ruim mooi uitz f 2 50 p w Br No 149fi bur blad Veemarkt Re aurant biliyk te huur voor bruiloften en partiien V Middellantstraat 19 N Markt 38 39 Tel 2625 Ter ovem g vTWandelw gent e i £ TISRSS ÏJCC nIp f ilnst verwacht ENORM ij ij e t 18 nooit te Iaat Maar het mmn xmt m l T ontzettend een ander tegen dlena izln Voor behang alleen in de Be hangselbeura Zeugestr 86 Tel 2025 Behangen 20 et per rol Uw jas gescheurd dan naar Ie Goudsche Kunststoppage Ussellaian 84 Te koop een groote Vulkachel en en flinke zeilboot V Bergen IJzendoompark 4 Nette jongeman vraagt Kosthuis in net gezin Br m prijsopg no 1696 Bur v d blad TE KOOP AANGEBODEN Een in vol bedrqf ztjnde Aardewerkfabriek met gebouwen oven loodsen woonhuis enz gunstig gelegen in de stad Nadere inlichtingen bü P BOKHOVEN Makelaai KattensingBl 46 Gouda Telefoon 2285 TE KOOP r Twee in aanbouw zflnde LANDHUIZEN genaamd de KLAPROOS en de RIETVINK gelegen in de Voorwillens te GoUida waai van een veriinurf voor 3 jaar met 8 optiejaren en een vry gehouden voor eventueele zelfbewoninig Zoo noodig hooge hypotheek beschikibaai Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken GRAAF FLORISWEG 38 GOUBA Te bevrag en BURGVLIETKADE 1 Chassé Sigaren I Thans ook in blikjse i 10 stuks 60 en 80 ets TENTOONSTELLING van Werkstukken en Tekeningen ZATERDAG 26 MAART van 4 30 tot 6 uur en vam 7 tot 9 uur MAANDAG 28 MAART van 2 tot 4 uur en van 7 tot 9 uur DE WERKSTUKIffiN ZIJN TE KOOP Fa D G V Vreumingen Wüdstraat 20 Tel 3217 en a BAKKER Spoorstraat 1 Tdl 2215 Voor Eau de Cologne Parfumirieen 18 JE ADR S I ADRI VAN MARREN Vraagt CTlllonSche armesjes de besto 1625 en 50 c nt pér pakj vah 10 tukf DE KWARTJES RUpRIEK KWARTJES RUBRIEK plaatsen wy m de ELKEN ZATERDAG lilejne advertentieb tegen een tarief van 1 smalie teltstregels ƒ 0 2Ö ellïo regel meer 10 cent bü vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 et verhooging Inzending dezer advertenties tot Vrijdagmiddag 12 uur Brieven kunnen ALLEEN worilen afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags vaB 9 1 uur J ZIE ONZE I SEMIRAMIS ROZEN fa G L Bussen aarde 10 cent Geef my maar een Witte Stadje op 28 Maart trekldnc Timmerhout en Triplex by Hoogendoorn WilhelmmaBtr 18 Tel 3661 Ruis te huur 2e Kade 14 Bevr Wilhebninaatr 18 Koopt hede nnog een I Witte Stadje i as Hoartl treUdnff Te huur Landhuis Bodegr Straatweg 48 huur ƒ 6 60 p w bev ben 2 kamers keuken kelder bov 3 kam gas electr en waterl en schuur Te koop 8 HoU Krielen met haan aan den leg I Sophiastraat 38 Tutti Frutti Zaad hebben wU Gevr centrum stad Woning ipoor kl jezin huur ƒ 5 6 50 Br no 1490 Bur v d Blad VAJV ZOOMEREN b EETHUIS in kwaliteit aan de spits Patate a Frites 5 en 10 et Croquetten 10 et Huzaren en Zalmssiade in practisoh schaaltje verpakt 15 et Geb visch Gehakt enz enz Stoofsteeg 16 Teftef 3663 Cevrsagd een Jonge Werk itcr voor Vrijdag Zoutir nstraat 42 niet maar wel Spinazie br blad 26 et pond Gr booneril wltkiem 46 et p Gevr een kleine Grasmachine Br met prösopga no 1491 Bur v d Mad Peulen Pr Hendr 16 et ons Doperwten 12 et ona Flinke Dianstbode gevraagd klein gezin Aanmelden na 7 uur Fluweelensingel 32 Gevr voor direct net R K Meisje in klein ezin v halve dagen Vrijdags den geheeien dag Br No 1498 Bur v d bl ad Gevr helderwerkend Meisje halve dagen liefst van buiten of werkster Br No 1501 6ur v d blad Aaj dewerkfabriek Gouda s Kunst attensingel 22 vraagt een Jowfeen 14 15 j Aanm Zaterdag van 7 8 uur Net Meisje gevraagd voor halv dagen De Ster Kleiweg 61 Voloitftsir fcvr ter opleiding in rijiwelen motorvak Br No 1562 Bur v d blad Net Mcdsje gevr leeft 1718 jaar voor d of d en n Foto Daems Zeugestraat 64 Net Meisje gevr v d morgenuren Aanm van 4 7 uur Zaterdagmiddag Mevr de Gelder Lazaruskade 12 B z a een flink M e van 15 jaar voor deiï dag Br 1 1464 Bur v d Blad Alleemw man op leeft vraagt nette Huishoudster liefst van buiten rdet onbemiddeld Br no I486 Bur v d Blad B z a nette Dagdiemstbode goed kunn werken en kolcen v gjg v Liefst Zondaffs vry Br no 1487 Buf v d Blad Chauffeur B z a Chauffeur bekend door geheel Nederlanden België voor luxe en vracht of tr er met eenlge TrtioU rkemite Br no 14i99 Bur v d Blad üaadhandel 1 TEEKENS Jr Kamemelksloot 3 Pakjes Zaad 10 12 en 15 et t i iï u i i r L E o T j Te koop 6 gebruikte massief Kunstmest 5 6 8 en 7 et t j o i i j Tr ft i wr r A n i ikeiï Stoeleu m leerdoek W K G € 0 et 50 K G ƒ 2 61 a d Blad T L 11 A i ft Br nö 1496 Bur Landbouwkalk 40 K G 90 et Te huur ged Bovenhuis 4 k fl keuken op den Kleiweg iPrya ƒ 6 50 per week Br no 1497 Bur v d Blad Chili Salpeter 10 et K G 14 j Gievr een net Meisje voor d morgenupen Ie Kade 67 10 JLG 90 cent Nette weduwe biedt inwon nc aan v net pers teg bill verg Br nu 1489 Bur v d Blari Voor 4cemleder en rubber Joh Muurling Jr L Oroenendaal 75 Gummihak 15 et p p Ged Boekhouder heeft nog eenige avonden beschikb v h b ih en contr v boeken Bill cond Br no 1594 Bur v d bl Halfwas machinale Houtliewerker gevraagd J V d Berg P Hendrifcstr Huis te huur P C Bothstr ƒ 4 40 Te bevnagwlt P C Bothstraat 79 Nette pers die een Kosthuis zoeken is t adres St Jozefstr 9 werkenden ƒ 6 werkl ƒ 5 Te huur een gezellig BovenhuU Verhuur met of zonder chauf feur van 4 of 6 pers luxe Chevrolets Garage Em tax Zeugestr 4 Telef 2500 Meisje gevr niet ben 18 j Aanmelden na vier uur D de Jong W fjzn Goruda Groonendaal 106 Atevrouw Broekhuizen Crabethstraat 1 vraagt een Meisjfc voor de morgenurea m t balcon Oosthsven 90 Te bevraigen No 62 KOFFIE MET SLAGROOM 7 ï cenit bij A Bruijnel Nieuwsteeg 2 Piano Accordeon te koop evpnt op cond tevens pelijkr en lampen Pr Hendrikstr 9S Auito rijleg ƒ 12 50 per cursus Garage Em tax Zeugestraat 4 Telef 2500 Te koop zware Carrier ger v inb motor Ook gen te ruilen T lichter Adres Komiins 4 Voor 1 Gulden 8 pak Bak en Braadvet Voor 50 cent 1 pd prima Margfarine af 18 versche Eieren D Broer W Kleïweg 4 Te koop een Weg Race iets Te koop Een 2 pers houten ledikant met matrassen en kanok bed Een gramofoon His Masters Voice met 77 nlaten Fluw Singel 63 F N Motor te koop T bevragen Zeugestraat 66 Gouda Prima Heerenrijwiel te koop merk Alright m n banden en kettingk nieuwe spatschermen en bagagedr m binder Torpe I donaaf en voor en achterlicht I Prijs bill Adres Muilenpoort 4 Te koop goed onderh Kinderwagen nieuw model t e a bod Vondelstraat 30 in goeden staat Goudka ie 3 ICrip Zondags niet Te huur billijik voorw Huizen Bloisstr 57 72 91 95 Bevr B M traat 8 Te koop gevr een 1 en een 2 perB Cano in g et Br met prüsopn no 1483 Bur Bladi Te koop 1 Naaimachine en 1 Regulateurklok Walvisstraat 84 Dame b b h h zoekt ged gemeub ZitSlaapk of Zit en Slaapk z pens in rustige omgeving str w kookgel Br m prijsopig no 1 6 Bur v d Bl Twee prima Tandems te koop aangeboden H de GruÜ L Tiendeweg 61 Jongen gevraagd 14 of 15 j liefst bekend met rijwielvak Gebrs v d Hondel Nieuwe Markt 38 39 Te hmir Wjnlul met salon L Tiendeweg 19 Woonhuis Raam 108 Bevr Gouwe BB Weigens ziekte fcillijk ter ovem Winkel tn ftjne Vleesehwaren boter kaas enz enz met inventaris Stalling voor auto of carrier aanweïlg Te koop Kinderledi kantje met bed Nieuwehaven 43 TELEFOON 3761 W T Hoekstra Ryks Ged Horloger Gouwe 51 Voor den Schoonmaak Sponzen Zeemen Borstelwerk enz Trappen v a 25 et p tree Grootste sorteering Houtwaren Heit Tra penhuis Spieringstr 109 Tel 2064 Br no 1488 Bur v d Blad Te koop een goed Damesrijwiel spotprils Derde Kade 66 Gevraagd begin April net Jong Meisje P G voor daig en nachf Adres Ri Mer v Catsweg 45 Uwnmeiaje gevraagd Adres Boelekade 3 Delft s Roem S6 cent per pond alleen bij P G Teekenfl Gouwe B ï Huis t0 koop gevr m eenige opslagruimte fn centhim stad Br met prijsopg en voll kil no 1492 Bur v d Blad Een mooi Maatcostuum voor ƒ 35 bij G Leeflang IJssellaan 84 Vraagt stalen Te huur Mooie Woning met grooten tuin ƒ 5 60 per week Te bevragen Turfmarkt 118 Delcens overtrekken vanaf f 2 25 mach doorgestikt Dekenfabriek Gouwe 130 Als gü by Piet Uw verf en iri as haalt merkt men met dat Uw beursje daalt Gouwe 100 Van Weelde s Tabak voor iedere beurs Al vanaf 05 et per pond Te koop Bouvier Ui jaar Te bevr Vischmarkt 92 No 19681 76e Jaargrangr Maandag 21 Maart 1938 jioiiMiHE mum NiElJWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE ÉODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAltaE JIIEUWERKERK O JDERKERK OUI EWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende totf den bezoï kring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgikring 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnunnmer 20 büalag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prya INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bii contract tot zeer gereduceerden priis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tuaschenkomst van soüede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname veroekerd te zijn Ditblïidverschünt dagelijks behalve Zon ek Feéötiagen ABONHEMENTSPRIJ S per kwartaal 2 2B per week ItI amt overalfwaar debejorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaalj ƒ 3 16 il Abonnementen worden dagelpa aangenom fan ons Bureau MARKf 31 iGOUDA biJ onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren I Onze bureaux zi ii iiagelijks jcopend van 3 0 uur Administratie en RedilÉie Telef In tercj 2746 Postreken ing 48400 1 xL w M twÜfeïd en dit ooik gez Wij heWben voordalt hij bestond langdurige perioden van vrede meegemaakt en veel oorlogen nadat hif geboren was Wij ikuninem zeer goed in IhaPmonie leven zonder een nieuw pact of elke maand nieuwe cooïferenties Polen behoort tot geen enkel ideologisch blok i Ehiropa Wij willen vrede met iederewi en wij 1 looven het bestw middel Dot bereiking dit doel gevunden tB hebben ji VERflBENIGDE STATEN Het cfmfHct in de Mexicaansche petroleum industrie DiQ mteigening der bezittingen Havas seint uit Mexico dat het beshiit om over te gaan tob de onteigening van de bezittingen der buitenlandedhe petroleum maatschappijen morgen In de Staatscourant zal verschijnen j In het onteigeningadecreet dat uitgevaardigd is wordt gezegd dat de weigerende hoodiing der niaats éiappi en het in het helang van het i tionale economisdie leven OTivermijdelgk maakte dat de regeering tot j onteigening der petroIeummaatBchappü Mi t overging Het decreet wordt onmiddellijk I van kracht iSchadevergoedlng zal betaald worden over een periode van tien Jaar De Slardard Oil niet bereid de confiscatie te aanvaarden De president van do Standard Oil Cy of New Jersey heeft volgens een Havasbe richt uit New York toen ihij het bericht van de onteigening der petroleummaatsohwp ipijen in Mexico vemara te kennen geg var dat hij niet bereid ia de confiscatie vaui een kapitaal van $ 460 millioen te aanvaarden en dat de voorwaarden der Mexicaansche regeering onmogelijk aaJïgenomen kunnen worden omdat zij den ondernemingen het bestuur onttrekkieni en de exploitatiekosten met ongeveer 41 millioen per jaar verhoogen hetlgeen ongeiveei het dubbele van de opbrengist in de laatste drie jaar zou zijn ITALIë Rome erkent opstandigheid in Abesafaiië Generaal Terruzzi de onderetaatssecretaris voor Italiaansch Afrika heeft in de Ka mer erkend dat er in Albessinië een opstandige beweging gaande is geweest Hij zeide dat er volfcomen rust heerachte in Harrar Galla en Sidamo maar dat gevallen van ofstandigiheid en pluiKiering zijn voorgekwnem in Amhara Deze feiten hebben om genoopt aldus Terruazi tegenmaatregelen te nemen waaïdoor geleidelijk normale toeu standen terugkeeren Wy kunneni niet ver De Poolsohe opcribare meendng heelft met gang is gereden ofpnieuw een Nederland ivoldoen n kenois genomen van de litauische aanvaapding der Foolscheeischen en met vreugde de heirvatting der normale betrekkingen tusschen beide landen vernomen UMen meent te Warschau dat binnenkort mengde PooIachtLitausche commissies benoemd zuUefl worden die teratoiid een aanvang zullen maken met de voorbereiding van cvereentkomisten betWiffende spoorwegen douane consulaire n handelsbettrekkingen In het bij zonder hecht men elang aan een spoedig rstel der ïpooifwegver bindingen Er liggen dri spoorlijinen tusEchen Polen en Litauen maar geen daarvan kar op het oogenbHik gebruikt worden aangezien de rails over een afstand van verscheidene kilometers wegigenomen is Ook ral weer een brug over de Njeman gebouwd moeten worden m TTTENLANDSCH NTEUWS DUrrSOHLAND Volksstem mln n hebben afamdei fk plaats Reeultab in Oostenrijk kunnen geeU onjuist beeld geren Om misverstand te voorkomen wordt té Berlijn van bevoegde gde op gewezen dat de volksstemmingen m het oude rijksgebied en in het laniid Oostertrijk hoewel y ij op denzelfden dag en ov r dezelfde vraagworden gehouden geheel afzonderlyk wor den beAiandeia f Er kan dus geenl sprake van zijn dat e volksstemmins in Oosteor een onjuist beeld zou geven door deelneming van stemgerecffitSgden uit het oude rijksgebied Zaterdagmiddag is in de KroU opera een groote bijeen komst van leiders der partdj gehouden waarop Hitler een uiteenzetting heeft gegeven van het richtsnoer voor de aanstaande verkieziaiigiscampagne Minister Göbbels deelde mede dat Hitler op monstepbijeenkoansten in Dultschland n Oostenrijk he woord zal voere Er zal bij de venkieziingen voor den Rijksdag van Groot Duitschland slechts èén lystzijn voor het geheele Rijfc Ds Niemöller itog steeds m een concentratiekamp In de kerk te Dahlem werd Zondag medegedeeld dat Ds Niemöller zich nog steeds in het concentraiekamip bevindt Het aantal predikanten dat op het oogenblik in hechtenis wordt gdfeuden bedraagt twintig BELGIë Twee Nederlanders bij een auto ongeval gewond Zondagochtend is op den straatweg bij Gapellen op diezelfde plaats vaar een lge weken eleden een Nederlanidsdhe auto door een afsluitboom van een spoorwef ver flche auto veronigelukt Do auto waarin de heeren C de Jager en A Zuidweg uit Ame muiden gezeteh waren reed tegen dien afsluitboom waardoor het voorstuk van de auto geheel werd vernield Beïde inzittenden werden aan het gelaat gewond de heer Ziiidweg zoo ernstig dat hij in de Sint Josefsklniek te Gapellen moest wwltien opgenomen De heer de Jager kon nat veAonden te zgn huiswaarts keeren OOSTENRIJK Dochter van Bruno Walter gearresteerd Naar wij vernemen is Woensdag of Donderdag j l te Weenen in een Bridgeclub waar zy op dat oogenUik vertoefde ge arreateeni Frau Lotte Walter dochter van I Bruno Walter die in de afgeloopen wekeneen serie concerten vani het concertgebouw j orkest in ons land heeft gedirigeerd I Prau Lotte Walter was de eenïge van de familie die tijdens de ingrüpende gebeurte nissen van de laatste dagen in Oostenrijkin de woning van den dirigent te Weenen jvertoefde De directe aanleiding tot de arrestatie l 1 niet bekend doch kan gemakkelijk verondersteld worden on welHcht n verlwind j worden gebracht f e verklaringen die j Bruno Walter heeft afgelegd omtrent ziJn j defimrtief vertrek uit Oostenrijk nu dat land in het Duitsche rijk is opgenomen De dirigent zou na Zaterdagavond in den Haag zijn afscheidsconcert te hebben gegeven naar Prankriji vertrekken waar h0 aan de Riviera een paar concerten zou dirigeenen em vervolgens eenige weken rust Helinitiatieif van Litwinof fl al Chf ltbertaii en raslaiiniaj SUDETEN DJJJITSOHERS VERKRIJGp RUIMER RECHTEN avond te Praag ibèkendi dat ilhiienkort een ibelarjgryk decreet zal iwordeaii geipubliceerd bepalende dat de Si eten Dultachers het wettelijk recht hébben een aantal staatsanAten te bekleeden dat overewi mt met hun percentage im de bevolkine J n TsjechoSlowakije De Duitschers zullen dientengevolge het recht hebben bü na alle plaatsein de DuitachP districten van Tsjerfioi SlowakÖe en in de minis Jeries il 22 vah alle pwiten aan de Duitschers wordien toegewezer Er moeten nog slechts enkele details woi den geregeld voo r de uitvoering vart dit decreet Het decreet komt wker overeen met de wehaehen van alle SudetenDuitschers In I dien he ten uitvoer wordt gelegd zal het I d SudeteJi Duitschersi in een positie plaa + Fen welke geen andeire Europeeache min f KTheid geniet Vaai schöi WoensdaCT aflefifpeii het Lagrerhuis mnox vd df l arlen ntaire secretaris van het Brif iSJ mim ttprfe van ai beid fi in een te BiMlesd4e ifn Bedfordshire c uc mden rode oetf verk rd daï fiïf ly irplisten r vêT len Mff ooft dat Chafiilbef tón een ïtap 70u om de reuïemvan TMecho Slow kiJe aarborgen i illtéTin lien politieik n correspomdenf van delï v Telegraph zal fTtaJmberlain vaar hSnlflk ajs WoensdWg ra Je wek lfïkarhe fcaibinetszHting poeifrieve ifmedèdeelingen loeni in het I agerhuis over ae Britsche bnllnJamtóche politiek De Russische Toorstelle De Bussische ambassadeur te Parijs Poïen Litauen Hervattinj der normale betrekkinjiren Tn zyn rede voor het Litausche parlement welke werd uit fesproken terwvjl destraten van Kaunas met een dichte menigtewaren gevuld heef de waarnemend mlnistev ppesident Stanisauafcus na voorlezing van het Poolsche ultimatum verklaarddat de eiachen aan Litauen werden opgelegd in eert engekende atmosfeer van opwinding van auti tLitau sehe betoogii cn welïre tot voorwendsel hadden het incidentvan 11 Maart toen een Poolsch sroldaat diede administratieve lyn had overschreden engevuurd had op een Litausoh douanebeambte gedood wieid ▼ J e Litauechfl regeering aldfus Stanisauskas wendde zich terstond tot de groote mogendheden om hun aandacht op het gevaar dat den vrede bedreigde te vestigen en hun ts verzof n hun polttleken Invloed aan te wenden Dientengevolge vonden herhaalde en driïiigende stappen plaats welke echter het afzemden van het ultimatum niet verhinderen Onder die omstandigheden heeft de Litausc regeering beslote n zich aan de Poolsche eisohen te osiderwerpen De meerderheid van macht staat aan Poolsche zyde Geweld is echter geen recht De Litausohe r eering moest dit besluit nemen hoewel zij weet dat het geheele volk bereid is zijn onafhanlcelükheid te verdedigen Paama werd de volgende motie Inge diend Het parlement erkent dat het ministerie geinoodzaiaikt werd het PoolscM ultimatum te aanvaarden Geen emkele afgevaardigde uitte hiertegen eenig bezwaar coodat de motie met aigemeene stemmen werd aangenomen tKrita beeft Zaterdag een bezoek gebracht W den ministei van Tjuitenlandsche zaken ftiul Roncbur teneinde hem den tekst van POLEN Bedt verwajcht geen heil van den V enbond De Daily Mail publwseert in zijn continentale editie van hedenmorgen een interview dat Beek te Warachau aan Ward Price heefttoegestaan i Jlïfïfi In dit vraaggesprek heeft Bedf er op gewezen dat na het uittreden van Duitschland en Italië de Volkenbond iheeft opgehouden een iEIuropeeBche instelling te zijn en dat Polen daarom tot de oude diplomatieke methoden betuggekeerd Is Beek herinnerde vervolgens aan het beïoek dat hy zoo juist aan Rome heeft georoLht en sprak er zijn vreugdfe over uit dat andere landen eveneens teruggekeeiyi zyn tot de methode van rechtstreeks contact Hii achtte het bemoedigend dat aooals liü liad kunnen constateeren te iBome een giun f wachten zoo voegde hiJ hieraan toe datstige stemming bestaat tem aanzien van de menschen die eeurwwnlang geleefd hebbenthans aan den gang zijnde Brisch ltaiiaan f van overvallen en plunderingen terstond sche beflpreking in volgzame burgers worden maar de tegen Ik heb zeide Beek verder steeds aan de v oordigheid van onze gewapende macht doeltreffendheid van den Volkenbond ge brengj overal rust en oi teweeg zijn te helpen Qardez la damel Eiii t Sellenz doet een uitstekendentegenzet Daar twgin Ik niet eens aan Menmag eenmensch ten lotte niet van zijnpersoonlijke vrijheid berooven ook danniet als het vooi zijn eigen bestwil Is Dat zou een vergrijp tegen den geestzijn Dat lijkt me toch wel wat strenggedacht de trap af naar de voor den ingang van het hotel wachtende slee De paarden trekken aan en onder luid gelach en geschreeuw uit alle mogelijke en onmogelijke lawaaiInstrumemten bereiken zij In den kortst mogelijken tijd de den delinquent toegedachte plaats der terechtstelling het Grand Hotel Buiten voor de deur worden zij opgewacht door Walter Dillman en zijn gemaskerd gevolg De vliegtuig mecaniclen Is gekleed in een geleend rokcostuum met hoogen hoed de broek die veel te lang is voor zijn vrij tengere figuiuhangt als een harmonica op zijn schoenen Hij slaat Dleter een zwarte domino om den schouder en leest daarop eveneens van een omvangrijke rol onbeschreven papier het Inmiddels gevelde vonnis van de onzichtbaren koning vocff het luidt de dood door den bijl Gugelhofer Jongleert veelbeteekenend met zijn bordpapieren wagen en door de bloeddorstige menigte gaat een dreigend goedkeurend gemompel DiïUnann verzoekt nogmaals met opgeheven hand om stilte maar hij laat zijn arm schielijk zakken als er een paar harde sneeuwballen tegen aan vliegen Zonder verder op dezen oniverwachten aanval te reageeren deelt hij op plechtlgen toon mede dat het Zijne Majesteit den Koning heeft behaagd den zondaar gratie te verleenen althans In zooverre dat de oneervolle dood op het schavot hem zal worden bespaard In plaats daarvan zaJl hij mogen kiezen tusschen de kans te sneuvelen in een vrij sneeuwballengevecht of door Weet dat tevredenheid geluk is Naast hem staat een magere Germaan gehuld in een haard vast tijger vel ge wapend met speer en schild Zijn in goud montuur gevatte bril een ana chronismo dat eenigszins lachwekkendaandoet verraadt den bauik employé uit Weenen en als Bollmann hem wat al te aandachtig besnuffelt tracht hij zich schielijk tusschen de opdringende menigte achter hem te verbergen z iet voor den tijd waarin wij leven I Maakt plaats vooi den heraut vanNogmaals schaak Dieter moet een den koning roept een van hen en hijpaard afstaan om den koning te kunnen iaat zijn vermaan volgen door een stoot j redden op den knerpend kindertrompetje Er Wat la dat toch voor een lawaai worden twee rijen gevormd en daartus bulten vraagt hij Ietwat geërgerd schendoor schrijdt een page in zwart BoHmann komt van zijn ligplaats bij fluweel een reusachtige paplerrol onder FEUILLETON Het geluk ligt in de sneeuw Een Wlntergportroman van PETER KRAYENBÜHL j Nadruk verbodem Waarom gaat u niet naar het bal Mqué I Daarvoor ben Ik niet in de stem J Over het algemeen voel Ik trou lüet bijster voor dat soort amuse niaiten hZ aarschijmUk wUt u In een der mte omgeving Brigitte ook liever niet tten Dan zUn we het volko öieens Ik wenech Grace ook niH on emaskerden te zoeken 5jst Sellenz vraagt niet wie de hem twaalf eere jonkvrouwen ten doode gekieteld te worden Dleter prefereert den vrijen veldslag deze wordt na kort beraad op den volgenden voor het diner vastgesteld en daarop wordt de gevangene nadat hij zijn eerewoord heeft gegeven niet te zullen ontvluchten voorlooplg op vrije voeten gesteld de verwarming overeind geeuwt en rekt zich uit Dan stapt hU statig naar de deur waarop Juist drie maal achtereen luid wordt geklopt Dieter springt van zijn stoel op en als bij intuïtie grUpt hU een karaf met water het eenige wapen dat hij zoo gauw kan vinden Bollmann gromt dreigend Wie is daar roept Dleter Het veemgerecht der Antonswilleronderwereld klüUct het pathetisch en ophetzelfde oogenbllk wordt de deur opengeworpen Op den drempel staat eenlange gestalte In een zwart wit gewaad het hoofd is verborgen in een allerzotstLötschentaler dansmasker en de rechterhand houdt sen geweldige met allverpapier beplakte beulsbljl van kartonomklem Naar de lengte en de stem teoordeelen kan het slechts Gugelholer den arm Ondanks masker en pruik herkent Dleter onmIddeUük Grace haar slanke figuur komt In het aardige mas keradecostuum volkomen tot zijn recht De scherprechter Gugelhofer verzoekt op gebiedenden toon om stilte en de afgezante van den koning leest van de onbeschreven papierrol een bevel tot inhechtenisneming van den een of anderen sprookjesachtigen majesteit tegen Dleter Prausnitz wegens voortgezette wedwspannlngheld rebellie separatisme en een lange rU soortgelijke karakterfouten van den kopplgen fazal Bij de laatste woorden Is Grace dicht op Dleter toegetreden en voor deze het weet liggen een paar boelen om zlJn handen Grace de page springt op zijn rug en onder haar commando zet de stoet zich in beweging de gang door en Dieter dankt in welgekozen woorden voor de welwillende bejegening wrijft zijn wat pijnlijke polsen en kijkt of hij Gr e ook ziet Hij ontdekt haar juist ais ze zich achter een pilaar bij de deur tracht te verschuilen Met een sprong is hij door de haag van zijn vijanden heen en naar wraak dorstend zet hij haar na Twee drie maal rennen zij om den pilaar heen maar vóór Dleter er erg In heeft is zij reeds door de draaideur In het hotel verdwenen Een seconde later staat ook hij In de vestibule die door de gasten mede als danszaal wordt gebruikt Door het hier heerschende gedrang verliest bij haar uit het oog maar een paar van de galerij geworpen knalbommen brengen hem al spoedig weer op t spoor van de vluchtende page Met een paar sprongen Is hij boven in de breede gang op de eerste étage öet hij Grace den hoek omvliegen en aJs In een roes snelt hij haar na Een deur wordt haastig open getrokken en valt weer in het slot Slechts een oogenblik aarzelt Dleter maar dan volgt hij haAT ook hier Het is voor de eerste maal dat hij de deur van haar kamer achter zich sluitt Wordt vervolgd