Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1938

Dinsdag 22 Maart 1938 76e Jaargang zocht hoeft zich niet bereid verklaard deze functie te aanvaarden Algemeene vergadering der KNAC De jaarlUksche algemeene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club zal worden gehouden op Vrijdag 29 April as des namiddags te 2 uur m hotel De Witte Brug te sGra venhage Bond HeemscJiut Algemeene vergadering op 7 Me te Hoorn De algemeene vergadcüng van den Bond Heemschut zal dit jaar te Hoorn gehouden worden op Zaterdag 7 Mol Ala belangrijkste punt zal aan de orde gesteld worden de achteloosheid en het wehiige ontzag voor het verleden welke verwaarloozlng van vele soorten monumenten ten gevolge heeft als voorbereiding vooi afbraak en vernieling Verschillende sprekers zullen hiervoor gevraagd worden die op elk der onderdoelen volkomen ingewerkt zijn voor de grachten die door vervulling gedempt drelgeji te worden voor de bouwwerken die eerst verslondst en dan afgebroken worden voor de kunstvoorwerpen die teloor gingen de genealogische gedenkteekepen die oneerbiedig behandeld werden Zulks om te trachten in breeden kring betere begrippen te doen post vatten doend KLM gebouw worden opgetrokken nabij de Wlttebrug op het terrein aan den Raamweg waar thans nog het artiUerlepark ligt Als architect zal Ir D Roozenburg optreden Aangezien de Raamweg tot een modernen verkeersweg verbreed zal worden znl men per auto vla den Waalsdorperweg de van Alkemadelaan en den nieuwen autosnelweg naar Amsterdam den afstand tusschen het hoofdkantoor en Schiphol in ruim veertig minuten kunnen afleggen Eenheid door Democratie Prof Schermerhorn als voorzlttn voorgedragen Blijkens een mededeellng van t hoofdbestuur itk het Propaganda Orgaan van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie van 19 Maart stellen eenige leden van het hoofdbestuur voor prof ii W Schermerhom te Delft te benoemen tot voorzitter en dr H Fabor te Schiedam tot lid van het hoofd bestuur Zooals men weet is dr Faber onlangs als voorzitter afgebeden Het hoofdbestuur Is voorts naar uit de onderhavige mededeeling blükt voornemens en directeur te benoemen voor de leiding van hot Centraal Bureau te UtrtLht Ir Rltmtehtei daartoe aange mmm mum ftJIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fflEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVÉEN ZEV ENHU IZEN enz KALASIRIS MAATCORSET DAMES Wanneer U alles jteprobeerd heeft en nimmer geslaagd zyt met een goed en prettig zittend corset KOMT DAN BU ONS en vraagt gratm adïies bij onze ORSET PEIIALISTE welke aanwezig is DONDERDAG 24 M4ART van 9 30 tot 4 30 uur Geen harnassen geen elastiek maar met een KALASIRIS MAATCORSET gevoelt U zich aJs herboren Gaarne zenden wu U een gratis prospectus D A VAN YPEREN Markt 18 Gouda Telef 2537 SPECIAALZAAK IN CORSHnTEN kan veroorloven h tti minimum aan vernieling aan te brengen In een wereldbrandzullen gC h ele volkeren en niet alleen tegen over elkander staande strydmaohten gebro lken worden Het f pport bespreekt dan verder do ontwikkeling van d © buitenlandBche luchtmach ten en herhaalt ée meerang dat EngelawJ 1 met voldoende recruten zou kunnen knjgpiivoor zyn strijdkrachten Engeland heeftsnel de laatste denkfbeelden over vliegtuigen toegepast lichte metalen bouw inge jvoerd eau de stroomlyn aanvaard Het neemternstig maatregelen om het land uit terust tegen de mogelykheld van een oor ilog Het bl tft achter niet In materieel opzicht maar ten opzichte van de manschap jpen en van den geest van bereidheid totvrijwillige dien rtmeming welke van essentieel belang is m een zoo indiMdualmtiscn tft iiwn als de luohtvaiart f De diplomatieke betrekkingen tusschen j Polen en Litauen Lithauen gerustg esteld i e fuolache regeering Übeft gisteren toy t de r i riing van Idthauen stappen gedaan GOUDA S 1ste FIRMA VERHUIST U GOED VERTROUWD EN ZEER BILLIJK Verstrekt viubluvend piij80 tgaaf Volle saiantie Talrijke referenties Ruime Biiandvi e Meubelbeig p aatsen Aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 VOORWILLENS 65 BINNENLAND met het feit dat de elearingachterstand van het eerste kwartaal 1938 bleef toenomen was het noodlg een verdere korting van de betallngscontlngenten toe te passen Toch bleek het mogelijk deze korting nog binnen Iwperkte grenzen te houden zoodat de betalingscontingenten van het tweede kwartaal 1938 over het algemeen niet onbelangrijk hooger liggen dan die In het overeenkomstige kwartaal van het Jaar 1937 Nieuw K LJVf gebouw in de residentie Up terrein bU de Wittebrug Passag kantoor bluft aan den HofwCg Naar wij vernemen Is de KLM in onderhandeling getreden met het gemeentebestuur in den Haag voor het verkrijgen van grond voor den bouw van een nieuw hoofdkantoor Het administratieve gedeelte van het bedrijf heeft zich voortdurend uitgebreid en de kantoren aan den Hofweg voldoen zoo wei ifig aan de elschen die voor een efficiënte bedrijfsvoering gesteld behooren te worden dat een deel der administratie moest worden ondergebratht in een huis aan den Benoordenhoutscheweg en s ert eenlgen tijd zelfs lokalen boven do dancing House of Lords door de KLM zijn gehuurd Wanneer overeenstemming met het gemet nt bestuur wordt verkregen 7al een ëroot lan de elschen des tljds vol Nederlandsch Duitsch Koedei enen betaUiQïBveiiceer Een nieuw verdrag BetallnrBContingenten tweede kwartaal niet onbelangrijk hooger d n verleden Jaar De R P D deelt het volgende mede Van 2 tot 19 Maart hebben te Keulen tusschen een Nederlondache en een Dultsche commissie onderhandelingen plaats gevonden over de regeling van het goederenverkeer tusschen Nederland en Dultschland zulks in verband met het afloopen van de bestaande overeenkomst op 31 December 1938 met dien verstande dat wanneer dU verdrag niet vóór 30 November 1938 Is opgezegd het tot M Maart 1939 zal doorloopen De tekst van het nieuwe verdrag hetwelk op 19 Maart te Keulen onderteekend zal dezer dagen worden gepubliceerd Het verdrag wijkt op enkele punten al van de bestaande regeling Deze afwijkingen hebben In het bijzonder betrekking op een wijziging in de administratie van de contingenten voor enkele belangrijke landbouwartikelen zooals boter kaas en eieren Te IfMen werden tevens besprekingen gevoerdJIver de vaststelling van de betall ngscontlngenten voor den uitvoer van Nederlangaehe en Ned Indische goederen naarJSultschlantl in het tweede kwartaal van et jaar 1938 in veroand OPPiaEELB CRLSIS PlfBLICATIR Steunregehng Footaardapp en oogBt 19S7 X e N ederlandsche Aikket uwcantra e maaikt het volgende ibekend Deaer dagen weirden aan de telera van goedgekeurde pootaardajxpelen circuliures met formulieren voor het opgiefven van voorradem en het aanvra n van denatuiatie verzonden De circulaires wraden nLet toegezonden aan handelaren daar niet bekendl is wie goedgekeurd pootgoed ui voorraad hebben Handelarei die voor vei oedmg op oWverkochte voorraden pootgK ed in aanwier king wenachen te komen wordtJ aangeraden deze circulaire met f mnulieren spoedig aan t © vragen Inj den Nedterlandachen Algemeenen Keunngsdi ist te Wagenlngen of de Nederlandsche AkkerbouwGentrale Bezuldeiüiout 15 fi Gravenihage Alle voorraadsoii aven moeten vóÓr 1 April £ zijn mgeaonden aan het Secrf tariaatf van den Keuringsdienst an het gebied waarm de pootaantappelen liggem opgealagon a ravenhage 19 Miaart 19S8 j0a s QesmetenKoek De plakjes liggen voor het grijpen bij HILLE S gesneden koek Waarom loudl U zeU snijden wanneer HILLE U thans voor 25 cent een groote heerhjke koek gesneden en wel keurig verpakt op tafel brengt Die HILLE s gesneden koek met 60 o honing is extra voordeelig m het gebruik Uw kruidenier heeft ze in voorraad HILLE KWALITEIT jjo 19682 Het algemeen bestuur vergaderd voorbereiding van dit anderwem welke vergadering de directeur vZ blleke werken van Hilversum een verbetering Hierbij bleek dat dit onderwern omvattend is doch dat tegen de wat vci vulling die alom voorkomt in machten beken rivieren en zelfs ili zee voelal wel Iets te doen Is ding hield over de watervervuilliiB oorzaken daarvan en de middelen 3 Inbraak blJ Louis Davlda Voor f 3 10 sieraden In den tUd dat Nederlanda ku man In het City Theater te Ani t 2 In eon van 2l n populaire lledJeBSTr st idamsche tofle jongens beionj S ben oen paar leden van het beniS gilde eens poolshoogte genomen taiu woning van Louis Davids gele J njtblad versch nt dagelijks DehalveZon en Fecstdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de bfiorgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 AbMinementen worden daffplyks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA Hl onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zy dagelgks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Utere 2746 Postrekening 48400 Zuid een stadsdeel dat sinds korteMI de bijzondere aandacht van de poli heeft om zijn vele inbraken De maom hebben zich aan de achterzijde keuken toegang tot het huls verscta en daar een zeer Intensief ondeizoSu gesteld Kasten en laden werden geoom en alles wat zü aan gouden en zllvS voorwerpen hebben gevonden te vo schijn gehaald en aan een selectie m derworpen LUCHTAANVAL BESLIST Italiaansche opvattingen over de waarde der luchtstrijdkrachten In Spanje geen maximum van vernieling Vooi zoover tot nu toe kon worden la ooidecld Is een aantal sieraden toten waarde van ongeveer ƒ 300 meegenoiim T twee dezer daig en te Home uitgegefvon umenten blykt dat le It utanschA mie staf er van overtuigd is dat de i lHtde oorlog gewonnen zsX wonden door bllkaemfmel boegebrachteai slog bU het itiKken van den stryd Generaal Pariam iJeneoretariH van oorlog hryft in zijn ÜMh legerbegrooting et fun teAiteele beginsel van onze nulitaire traiÉ is t c3i oorloog met een snelle beslifi la iKt raipport dait de begrooting voor IttHwrt begeleidt wordt de theorie naar ms ftóracht volgens welke een overwel paiiuohtaan al demi wwerstandi van den ninial verpletteren De party aldus i jeziegd die zyn eigen grond kan verdoor eoTï blikseniHnel luchtoffensief titen weerstand van den vyand zal bi e 1 ill de vitale punten van zyirt eigen ge t M zal wmnen Len dergelyk offens ef by den aanvamg zelf mn den oorlog i Ide schaduw van zyn vleugels het ken dragen van en macht die geen ver t Wiguig kaan stuiten In een toekomstige tipopeeschen oorlog eai dit beteekent onwmydelyk ee wereldcorlog aal de luchU i nacht de voornaamste rol apefen en den Xfi van dan oorlog en dien van de gesdue lema leiden a belwazsobaiv Bij het opstaan was ze al moe madr nu voelt ze zich sterker dan ooit te voren Wanneer Ü i morgtm al moe en lasiiloot ttokl HKirill wanneer U legen de daieiijkKlit inrfn en moeilijkheden opziet neem dan eens rtfeliimf Tonicum Noury iin thtelepeltit vóór den matloji Voortgaande verwerpt het rapport de op I agrement te verkrygen voor den Foolschen gezant te Riga Charwat om hem te benoemen tot Poolsche gezant t Kaunas Vermoedelyk zal de gezant en Lithaueur te Beiiyn Schaulys gezant te Waschun worden Vreugde m Witna in dUe bieden en dorpen wi het getoied van Wilna heeft de bevolking haar vreug Je geUI over het herstel van de normale l etrekKingen tusschen Polen en Lithauen Dit gebied iiad het meest te lyden van den ab Btting der Bntsche nuUtair © critici voi welke de luchtstrydkrachten in Spanje liel hebben beantwoord aam de verwachtmm De oorlog m Spanje aldus ihet rapirt ib een burgeroorlog waarin men aan tal kant van generaal Framco tracht de i irerwiniung te behalen met een mmimum in bloedvergieten em eigendomsvenüellng i Dat maakt een groot verschil met den onleperkten oorlog zondier handschoenen aan ie oovermydelyk het gevolg zou zyn van Rttds ipoedig bemerkt U den heerlijk oDwekkmiin invloed van du huiengewone middel Het schink Uw lichaam kracht en weentandsvermoten m iet j kalmeert de zenuwen Geen beier middel om ipwAf weer volkomen lil te worden verdubbel Uw energie Er zijn duizenden vrouwen die s morgens lusteloos en met tegenzin hun werk beginnen en die s avonds van moeheid boven de krant in slaap vallen Doordat ze naar lichaam en geest oververmoeid zijn Hier brengt Tomcum Noury uitkomst Tonicum Noury zal dat gevoel van uitputting en slapte spoedig verdrijven Het sterkt de verslapte zenuwen en verkwikt den vermoeiden geest Het maakt dat men zich weer volkomen fit gaat voelen en de kleine zorgen en moeilijkheden m het leven blijmoedig weet te dragen Dat ééne thee lepeltje vóór den maaltijd is een weldaad voor lichaam en geest Tomcum Noury is verkrijgbaar bijalleaoothekers en drogisten è f 1 50 per flacon Dubbele flacon f 225 TONICUM NOURY ie botimig der volkeren m een algemeen normalen toestand Automobielondernenim filet waarvan leven en dood der natie i K maken h thans gereed de verbindingrtrfieersching of alavemy van geheelc i tjsschen Wilna en Kaunas op te neanau toren zouden afhangen ïn een groot aantal radio uitzendingon Wiioeer de iuchtaonrval ook maar een j gisteren aan de bevolkmg de overeen Wblik losbreekt van zyn beperkmgeu i komst met Polen uiteengezet Radio Kaunas 1 dit Jcortgeleden te Barcelona g t tot drie keer toe de rede van Beek waarin deze heeft verzekerd dat Polen geen kvade bedoelinigen heeft herhaald In hotel Aletropole dat eigendom is van de regeering van Lithauen worden reeds kamers gereed gemaakt voor den nwiwen PoolMhen gezant Over het algmeen is men zeer tevre over het herstel van de goede bLtrtkkingen met Poten In de Poolscdie legatie te Tallinn zyn be prekmgen gevoerd tusschen de commissiej ide wordt zyn actne door het jrelieele WifajlDe ikamp geivoeld e ont etün m fltitaat ï 1 pnnt waiar de slag valt wnpeldt sich n weerkaatst zelfs over dp P iiï van het conflict heen Ook m Ornw nwn geen relk mng houden met de z Pertóheden van den luchtaanval De groo f Wen zyn met tot de fundamenten ver Maaoilao 21 Maart a s aanvang der 85e Wettige Premietrefeking dei N V H A C O De uitslagen der trekking zullen i elmatig in DIT blad versohqnen eld omdat de aaawaller zoo zeiker is van urn uiteindelijke overwimüng dat hü zich jjwoedigheid verlamt de kracht t moed slechts wordt lete groots volbracht jwïlaien wU In eenig werk i Uoek en door volharding sterk FEUILL ETON fet geluk ligt in de sneeuw E D Wlntersportroraian van PETER KRAYENBUHL Nadruk verboden huïT 1 W het raam Handen op den rug het Ivootd achbwl ï verkoelende glas Ze 2 laar oogen gesloten maar deson aet ze elke beweging van den rf lg nadeibij tredend fti Dleter Mt hoe hij haar In zijn armen h u antwoordt zlJ zijn kus en haar toeiimstert JU hebt het J en Grace heeft ze niets van egevierendentrlumfator voorwerp een klap tegen het hoofd heeft gekregen alt hij zonder zich behooilijk rekenschap te geven van hetgeen hij doet In de aangrenzende kamer belaïidt en zich in het donker vergeefs tracht to orienteeren Een oogenblik blijft hi hul peloos titaan Een smalle streep licht valt van buiten in het vertrek dan knarst er plotaellng een sleutel in het slot en Dleter kan zUh nc juist achter de portieres verbergen die de deur naar de veranda bedekken WURSGIiUWIIIG Een oogenblik later weet hij dat hiJ in mevrouw Arlen s kamer terecht is gekomen en tegelijkertijd dringt het tot hem door dat hij het domste gedaan heeft wat hij In de gegeven omstandigheden kon doen Waartoe die zlnlooze vlucht Hij kan zich zelf wel een klap In het gezicht geven Wy maken het publiek er speciaal op attent dat volgens AH 19a het absoluut verboden IS op welke wyze ook invloed toe te kennen aan of gebniik te maken van de tiekkmgsUisten dei Staatslotem Een onmogelijke situatie hij wUde mevrouw Arlen uit den weg gaan en nu staat hij In haar kamer op een pas afstand van haar toUetspiegei waarvoor de waardige representante van de SunsUght Ioge Juist plaats neemt om haar kapsel te ordenen k Int H so menschen l k Lï Kheld ttrug Fel dui Men zij dus gewaarschuwd cle SH Plota llng n et pu nlïki i oen gezocht veus i sa flulst srt ze hem Hall otreïr t 1 v rtenk In Dleter of hl met een zwaar Dleter meent dat ze het kloppen van zUn hart en zUn bedwongen ademhalüig moet hooren maar tenslotte schijnt er toch een einde te zullen komen aan deze impasse want mevrouw Arlen legt haar bont om de schouders en maakt aanstalten om het vertrek te verlat en Reeds heeft zU de deurknop hx de hand als zl plotseling aarzelend blijft staan ZU tast met haar handen langs haar japon kreit zich om gaat naar de toilettafel terug opent een lade en vindt van deskundigen van Polem en Lithauen over het herstel van het spoorweRverkeer do post en de tolefomsdie en telegrjifiache vq bmdingen Deze besprekaig n zullen Men verwacht dat de Poolsche luohtvaartmaatschappy hmnonkort een dienst Var chau Wilna Kaunas in zal stellen De regeering verzet zich krachtig tegen eljte antiPoolsche propaganda Fen joiama list ia gearresteerd omdat liy een anti Poolsche rede heeft gehouden Verklaring van Poolschen ambaesa deur te Washington Denkbeeld geopperd van neutraal statenblok van Oourtzee naar Zwart Zee De Poolache ambassadeur te Washington Potocka heeft tegenover journalisten als Kyn meening te kennen gegeven dat Hitler eerlyike bedoelingen heeft en tevens verklaard dat Polen met zal toelaten dat Sovjet Russische troepen zyn grondgebied pasqeeren om een aanval op Duitschland te doen Potocki zeide voorts dat de byleggmgvan het geschil tusschen Polen en Lithauenhet mogelylc maakt dat Polen het mitiatiefneemt tot het vormen van een neutraal ata tenblok dat 2 i uitstrekt van de Witte Zeetot de Zwarte Zee en waarvan Finland Estland I etland Lithauen Polen en Roemeniëdeel uitmaken i BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Rede van Dr Schatfh te Weenen Dr Schacht is naar Weenen g komeria om tegenwoordig te zyn hy het afleggen van de eed door de employe s an de Reichsbank In een toespraak heeft hy o a gezegd We beleven op het oogenblik een van de groot ste oogenblikken van de Duitsche geschiedenis De weg van de Niebelungen van Duitschland naai het oosten Is c meuw npen en wy zulten met toestaan dat deze weg m de toekomst versperd zal worden De taak van Oostenryk is de goede naam van Duitschland naar Zmd Oost Eïuiopa Dr Schacht kondigde verder aan dat binmriivort Oostenujk geheel zal worden inge lyfd m het Duitsche betalingssysteem Maatregelen zyn genomen om kapitaal vlucht te voorkomen zoodat binnenkort do bcptrkmg op het opnemen van gelden zal kunnen worden opgeheven Huiszoeking tm Anton vao Habsburg Volgens bericiiiben uit Weenen zou een huiszoeking zyn verncht in het slot Sonnenberg by Hollabrunn in NederOosten ryk waar aartshertog Anton vam Haibsburg woont die lid van het Vaderlandsche Front geweest is Men zou er zekere documenten gevonden hebbeoi en de aartshertog zou gedire teerd rijn deze leeg revergcels voelt zij langs de houten wanden van de lade wat het oog niet ziet vinden ook haar handen niet Schrik en onstcltcnis teekenen zich duidelijifcop haar gelaat at neiveus en gejaagd Uekt ze alle laden van de toilettafel uit zoekt In de muurkasten In de linnenkast maar wat zij zoekt vindt ze niet Tot haar blik mcLei voor meter de kamer afzoekt en het etui op het tapijt ontdekt open leeg en dicht voor Dicter s voeten De versctirikte kreet die mevrouw Arlen in haar ontsteltenis uitstoot doet hem zijn tegenwoordigheid van geest iOtaai verliezen Hij springt uit zijn schuilplaats te voorschijn en mevrouw Arlen beantwoordt zijn onverwachte verschijning met een tweeden gil die door de half geopende deur tot ver in de gang tt hooren is Haar hand drukt onafgebroken op den knop van de electrische schel Nog óói het kamermeisje aan het alarmsignaal gevolg heeft kunnen geven zijn reeds eenige gasten uit omliggende kamers komen toeloopen een van hen haast zich weg om Lersner te halen Dieter staat hulpeloos midden In het vertrek en stamtlt steeds weer opnieuw tussdien meviouw Arien s heftige beschuldigingen door Ik heb het niet gedaan ik heb het heusch ntet gedaan William Lersner de gérant van het hotel verschijnt in de deuropening Onder den arm houdt htj nc het In de haast afgeworpen mandarijnengewaad ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken beiioorende tot den bezorgkring i 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 156 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheids adVsftentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Iv regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hoo r Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daags vóór de ïjlaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gemeenteraad van Gouda Nog geen beslissing over de demping van de Nieuwehaven Vieu de ovei bl de gebeurtenis iutge8pi oken ËeiTol ontslajs op diens veizoek veüeend aan di 1 U Noit als leeraai aan het gymnasium baluiisattrek vooi ongehuwd peisoneel gewijiUgd iiisieilinif van sptu uonds vooi peisoneel op aiueiü oveieen komst Avondschool voor ambachtslieden aan AmDachtsschool ovei gedragen Gastarieven voor grootveibruiker en huuipry n de waimwateiapparaten veilaagd Goedkooper stroom voor Oudewatei Beheer van begraatplaats by gemeentewerken Grondveikoop voor den bouw van 61 woningen Aankoop van a£ht woningen aan Boomigaardstiaat en van eigendommen aan Giaaf Floiisweg m verband met tunnelplan De gemeenteraad is gisteravond m openbare vergadering byeengekomen Voorzitter burgemeester E G Gaarlandt Alle leden zyn aanwezig De VOORZITTER hennnert na opemng der vergadering te 7 45 aan de groote vreugde welke de geboorte van Prinses Beatrix heeft gewekt Ook m naam van den raad spreekt de burgemeester ztfn vreugde over deze gebeurtenis uit welke naar hy verwacht en hoopt aan ons volk en aan de ouders alle voldoenmg en blydschap zal geven Applaus De notulen der vergaderingen van 22 December en 5 Januari middag en avondzitting worden gearresteerd die van 6 ianuari aangehouden MEDLDELLINGEN ËU£iptm£e3t£r en W thoudflnudeel a id£fi lïaad mede dat Ged Staten hebben medegedeeld de goedkeuring van het raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening met de Nuts spaarbank te Gouda groot ƒ 100 000 Alavoren de goedkeurmg op de raadsbesluiten tot verkoop van grond aan M J lak en aan Gebr van der Pool tot ver huur van tuingrond aan G Versiuys van een sportterrein aan de Korfbalclub Ier Gouw van het perceel Gouwe 105 aan de Wed Hogenelst de Gruyi van de z g Beuk molen aan de N V P J Endenburg s Zeii makery en acheepstuigery van het perceel Alsvoren de goedkeurmg van het raadsbebluit tot aankoop van strooken grond lu v rband met dt rioleenng de zone Alsvoten de goedkeuring van het raads besluit tot aankoop van eigendommen in verband met het tunnelplan Al deze stukken voor kemusgeving aangenomen Alsvoren de aan deze gemeente verleende vergunning tot het plaatsen en exploiteeren van een hoogapanningslyn van het hoogspanningsstation 1 te Nieuwerkerk naar het opgerichte station 3 aldaar B en W adviseeren de verklanng bedoeld in art 11 af te geven Overeenkomstig dit advies besloten Alsvoren de goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop in het belang der volkshuisvesting van eenige perceelen in de Boo mgaiardstraat Alsvoren de goedkeurpig van het raads besluit tot het vaststellen van regelen be treffende het verleenen van overpad over aan de gemeente behoorende gerioleerde 2ylen of over anderen met voor den openbaren dienet bestemden gemeentegrond Alsvoren de goedkeuring van eenige raadsbesluiten tot wy ziging der begroeting dienst 1987 Alsvoren het goedgekeurde besluit tot koop van grond van de f Nieuwveld en Co Joubertstraat Dat die voorzitter van het College van Ged Staten heeft medgedeeld afschrift van het Kon bealuit tot goedkeuring der Ver ordening tot wyziging der verordening op de heffing van een belasting op vermakelykheden Afbchnft van het Kon besluit tot het veileenen van concessie tot tolheffing op het Amsterdamsche en Goudsche Rypad over 193 Dat de Minister van Economische Zaken heeft medegedeeld de Komnklyke goedkeuring van de verordening tut wyzigmg der winkelsluitmgsverordening Dat zy het voorstel tot verkoop van grond aan de Emmastraat aan de N V Gebrs van Willigen terugnemen Al deze stukken voor kennisgeving aan genomen INGEKOMEN bXUKKEJs Van de Centrale Lsperanto Propaganda Lommibsie een verzoek om medewerking I van gemeentewege tot deelnemmg aan de I esperantocursussen dwenen en niemand anders dan dïfe man daar die Prausnitz kan de dief zijn Dat ih groote nonsens wat u daarbewecit moedei valt Grace haar heiug 111 de lede tranen van woede en vanschaamte in de oogen Mr Arlen echter pakt haar bij den arm Bemoei je ei niet mee kind Ga naar je kamer Neem me niet kwalijk Pap laat mehiei blijven Ik kan misschien eenigeopheldering geven Goed bluf dan maar maar beheersch Je Als meneer Prausnitz zicii de sleia Jen inderdaad heeft toegeëigend moet hij ze toch bij zich hebben Fouilleert u me alstublieft wendtDleter zich tot Lersner Tezamen metGirshoim treden zU achter een kamerscherm De familie Arlen neemt op eeni ge stoelen plaats en wacht I Na een kort maar grondig oniderzoek j deelt Lersner het resultaat mee Niets maar dan ook totaal niets tevinden In zijn toon Ugt iets van voldoening Hij kan de sieraden immers bestergens verstopt hebben misschien heefthU ze wei over de veranda gegoeid enliggen ze boneden in de sneeuw opponeert mevrouw Arlen die nog geenszinsovertuigd is van Dieter s onschuld Jouw vrienden mn kind 1 Laat ze ermet een schamper lachje op volgen terwijl ze zich rechtstreeks tot Grace wendt Wordt vervolgd hcD kaïneimeiije neemt het hem at Pardon mevrouw wat is er aan dehand En wat wtnsclien de dames enheeren wcndi hij zich vragend tot deopdiingende schare gemaskerdon die Liibonte veischeidcnhtid den ingang biokkeercn De ongenoode gasten tredenterug maar juist als Lersner de deurachter zich wil sluiten dringen mr Arien Grace en baron Girshoim het vertrek binnen Laatstgenoemde is onmiddellijk een en al bereidwilligheid en galanterie Kan ik u ergens mee van dienstzijn mevrouw Besctilkt u alstublieftover mij Wat is ei gebeurd Girshoim s blik blijft verbaasa en hoonend op Dleter gericht die op dit oogenblik inderdaad een allerdwaa t llguur slaat Misschien mag Ik u toch verzoekeneerst mij eens te willen inlichten mevrouw treedt Lersner beleefd maai gedecideerd tushchenbeiden Ach Ja meneer LeKiner stel je voor Reginald zegt mevrouw Arlen zichin haar opwinding deels tot den gerant en deels tot haar echtgenoot richtend en dan VLitelt ze stamelend hoe het haar oen ze de kamer binnentrad leeds direct oo vreemd te moede was natuurlijk tot ze het leege juweelenétul ontdekte daar Ja dicht bij de portieres waar meneer e Prausnita zich achteiveiborgen had Wat ze vermist Tweewaardevolle ringen een paarlen halssnoer maar vóór alles haar Amicus haar gelukssteen een kostbare zeldzaam groote smaragd Alles Is spoorloos ver