Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1938

Daar knapt een mensch van op Vol welbehagen snuif e die pittige DE geur op Je geniet ai nog vóór e dnnkti En terwi e drinkt denk je wctca het toch maar daar bi DE Zulke kotEe doet e goed Ditbladverschijntdagelöks behalve Zon en Feestdagen iBONKEMElvfTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de Morging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagielyks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA j onie agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zij n dagelyks geopend van 9 6 uur Admuuatratie en Redactie Telef nterc 2746 Postrekiening 48400 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Verkrijgbaar 31 X PANOBRIEVEN k 101 De Directie Mr A J S VAN Llfl Mi P B IIOOEWrO Past beter Staat mooierl Slyt mindert Bluft in model Kan tegen regen en sneeuw Loopt prettiger Kost iets meer als een slefl Kan langer geiepareerd k EiniDidestbem Koop het betere Schoenwerk in het belang Uw voeten en Uw portemonnaie JAN VAN DAM IKEIZERSTRAAT 62 45 GOUDA TELEPH Hl Maaodii 28 laiit begint de trekking dei 35e Wettige Premietrektang der NV H A C O De uitslagen der trekking zullen regelmatig in DIT blad vei sclmnen WmillSGMUWIIIG Wu maken het publiek ei speciaal op atttiit dat volgens Art 19a het absoluut veibolen IS op welke wijze ook invloed toe te kennen aan of gebiuik te maken v an de trekki gslysten dei Staatsloteui Men zij dus gewaarschuwct De Gruyter s doo KaaetoM 1 5 eert vooryslechU Sfifki am chg EEN I IEUWE LENTE EEN NIEUW GELUID Heerenkrleedingmagazijn THE CORNER 95 maakt zijn opwachting ZATERDAG 26 MAART hopen wiJ te OPENEN THE CORlSfER wenscht dan eerste klas fabrikaten te toonen tegen scherpe prgzen THE CORNER wenscht U een Ideedingstuk voor te legden wat aan alle eischen voldoet THE CORNER wenscht met een uitgebieide collectie van de meest moderne aitikelen Uw keii 2e gemakkeltjk te maken THE CORNER wenscht dooi haar prettige sfeer U het ko en aangenaam te maken THE CORNER wenscht U tot een tevieden klant Kleedingrnagazijn THE CORNER L TIENDEWEG hoek Zeugestraat GOUDA Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met garantie PynlooR trekken inbegrepen 01 1 iCIt ELE CRISIS PUBLICATIF Uitpootkaar fabnekBaardappelen De Nederlandsche Aardappelmeelce fciile vestigt er nogmaals de aandaoKt van be langihebbenden op dat ay de voor ooRst 193S te onHangen uitpootkaart vo fabrieks aardappelen weder ter beschikking van de T andbouw Crisis Organisatie waarbij zij georganiseerd zijn dienen te stellen mdier na het invullen van de vragenlyst het drijf hftwelk zy in I i3i8 zullen höbben grootor of kleiner wordt dan op de vragenlij t is vermeld De voor het bedryf gelden de uitpootvergunnmg kan dan zoo nooUg gewijzigd wordea Gravenhage 22 Maart 1938 ALS T VOORJAAR KOMT woidt m elk huisgezin opruiming Erehouden Wat ffe kwyt mlt zyn hied het aan in onze KWARTJESRUBRIEK die dooi ledei lezer es uoidt iiajreplozen JONGEMAN Koop een toekomst met een Levensverzekering Kjeem een poirs die voor een klem bedrag NU U LATER on afhankelijk zal maken die n actief van steeds stagende v aarde vertegenwoordigt die U in het leven een ruggesteun zi n zal Hoe enger verrefeerd hoe voordeefiger Vroagteensintichtingen overhetvoorUspeciool geschikte tarief 7b von NV LEVENSVERZEKERINGMU NILLMIJ VAH1859 Inspecteur PWPIETERSe Krugerlaan IÖ7 GOUDA Telefoon 2280 GELD Atnibtenaren tot Maanduiltomen zonder borg WetteUik lariedt Inlfchtmgen postz v antw en afwlkke ing schnftelylk NV NATIONALE VOLKSBANK GBLDSOHIBTBANK Maurltsweg 3 R t twrdam 1 0 19684 76e Jaargang Donderdag 24 Maart 1938 eOIIMBË COllMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fjlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorKkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDLDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 a hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen bvj contract tot zeer gereduceerden prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tuaschenkomst van sohede Boek handelaren Ad verten tiebu re aux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn OMZETBELASTING BLIJFT GEHANDHAAFD Voorstel de geldigheidsduur te verlengen lot 1 Januari 1944 DE DOOP VAN PRINSES BEATRIX Op 12 Mei a s in de Groote Kerk in Den Haag r E doopplechtigheid an Punses Beatiix zal naar men ons tlians ei zocht te melden plaats hebben m de Groote Kerk te s Gravenhage op Dondeidag 12 Mei as El IS nog geen uitnoodiging gericht tot den predikant die de doop plechtigheid zal vei richten Voorts veinemen wy dat als zuster Boonstia het Paleis Soestdyk zal hebben verlaten jKm S C Feith te Hilveisum voorloopig aïs verpleegster in functie zal treden Jkvr Feith heelt haar opleiding gehad in het kmdeixiekenhuis te Utieeht waai zy de lessen volgde van piof Haverschmidt en dr Cai stens Latei weikle zij lu de Ziekenverpleging aan de Prinsengracht te Arasteidam en in de Emmaklmiek te s Gravenhage Zij i in het bezit van het diploma zieken vei pleegstei en kraamverpleegstei Gewaagde vorm De minister schat de baten voortvloeiend uit de wijzigingen op eenige miUioenen guldens IJ de fataten Generaal is ingediend een wetsontwerp tot herziening van jdeOmzctbelasUngwtt 1933 en tot wijzl ling van de algemeene wet van 26 Aug mogelijk te voorkomen dat voor de hef fing van de belasting zekere al dajti met opzettelijk met het oog op die heffing gekozen vormen van bedrljfsultoefemiig zonder voldoenden grond in een meer voordeellgt positie komen dan andere vormen van bedrijfsuitoefening ten ge volge waarvan de belastingheffing de bestaande concurrentievoorwaarden k veratoi en iic De wenschelijkheid om den binnen landscherl fabrikant voor de heffing van de belajbting niet te doen achterstaan bij dtn buitenlandse hen producent 3e E e wenschelijkheid om de opbrengst van de belasting te verhoogen door be Idstlnghetfing ook In die gevallen waar in zulks thans n4et mogelijk Is doch nietttnun volgens dt bedoeling van den wetgever ol in redelijkheid behoort te geschieden 4c De wenschelijkhtid om zoowel In het belang van de belastingschuldigen met name In dat van de kleinere f abri kanten als in het belang van de bela tlngadmlnistratle de thans üi vele ge vallen plaati hebbende belastingheffiiig door middel van aanslagen waarbij min of meer belangrijke bedragen achteraf nog met groote moeite motten worden betaald ot met dwang moeten worden Ingtvoiderd te vervangen door een wijze van heffing waarbij de belasting bij althans niet lang na de belastbare levering in den regtl door middel van irfak ogels moot worden voldaan 5e Dt wtnschtlljkheid om een wettelijken grondslag te geven aan in het belang van zekere takken van het bedrijfsleven getrolfen bijzondere regelingen Ge De wenschelijkheid om enkele op zichzelf staande gebreken in de wette lijke regeling weg te nemen en daarin enkele aanvullende bepalingen op te nemen waaiondoi begrepen de wensehe lijkheid om zekcie wijzigingen aan te nomen daaronder begrepen de wensehe lijkheid om zekere wijzigingen aan te brengt n in de abellen a en b Geen vrijstelling van machines Ofschoon vrijstelling van machhies in het belang van de industrialisatie van Nederland wenschelijk zou zijn heeft gezette ovei weging van dit vraagstuk den ministei In overleg met zijn ambt genoot van economische zaken doen be sluiten zoodanige voorziening vooral met het oog op de belangen van s rijks schatkist in het ontwerp van wet niet op te nemen Belastbaarheid van het ilgen februlk Een belangrijke wijziging van de be staande wettelijke regeling is ook de uit breldlng van de belastbaarheid van het eigen gebruik Blijkens artikel II is in het nieuw voor gestelde artikel 3 het eigen gebruik van de fabrikanten negatief omschreven Het Is niet meer beperkt tot het partl culler gebruik van den fabrikant maar het omvat ook alle gebruik van zelf ver vaardigde 1 kantsbedrijl of ten behoeve van andere bedrijven van den fabrikant Een uit zondering is slechts gemiakt voor het gebruik van de producten van den fa brlkant als grondstof of hulpstof ten be hoeve van zijn fabrlkantsbedrljf aango zien ook voor door hem van elders inge slagen grond en hulpstoffen vrijstelling van belasting kan worden genoten Aan de memorie van toelichting wordt lUeend Toen In 1935 de betioefte van b rijks latlclat er toe noopte over te gaan tot lng van een omzetbelasting moest de Jceuze van het stelsel van heffing M het ontwerpen van de wettelijke en de steun worden ontbeerd iföjjractihche ervaring vroeger hier te opgedaan bij heffing van een ge of daaraan nabU komende Iwlas In andere gevallen veelal geeft De sedert de invoering van de wet op ervaring heeft bij den minister tlnanciën geen twijfel doen rijzen de Juistheid van de In 1933 genomen islng nopens de verkieslijkheid van eenmalige omzpt bet acting boven het lltenmale belasten van eiken omzet van uen Het behotft Intusschen in het ht van het bovenstaande geen ver indertng te wekken dat de practUk in de wetstoepassing binnen het kader m het gekozen stelsel van heffing een uital onvolmaaktheden van d wette ike regeling aan het licht heeft ge acht die behooren te worden wegge amen Vooropgesteld wordt dat het in over ïglng nemen van een technische her inlng van temeer belang moet worden icht nu naar het oordeel van den ilBister van financiën de omzetbelas et met ingang van l Januari 1939 t zal kunnen vervallen maar het noo de heffing van omzetbelasting ook dien datum te doen voortduren De tolster ziet niet voorbU dat deze hef Hug in het bijzonder op het bedrijfs hen zware lasten legt maar de eischen tel prijsgeven van deze voor s rijks lÈatkist belangrijke bate voorshands 11 een goed financieel beleid sluiten l In het ontwerp van wet is in verband iaannede een bepaling opgenomen inE welke de geldigheidsduur van de omzetMastlngwet van l Januari 1938 tot Januari 1944 zal worden verlengd Zestal beweegredenen Wet betrekking tot de in het ontwerp J wet voorziene wijzigingen spelen In otüzaak een zestal beweegredenen een to o meer zelfstandige rol De wenschelijkheid om zooveel t Daarentegen zal indien men zelf goe deren vervaardigt en dit gebruikt tot het verrichten van reparation voor anderen wegens het gebruiken van die goedoren voca dat doel belasting verschuldigd zljn Klachten bedrijfsleven DUITbCHLAND De Duitsche vfijheidspartq ot espoord 46 personen in arresit De geheime ataatspohtie is er in geslaagd de zg Duitsche vryheidsparty op te spo ren welke per ladio anti nationaal socialis tische mededeehngen uitzond en pamfletten verspieidde 46 personen mannen en vrou wen zyn gearresteerd Volgens een inlichting uit betrouwbare bron zullen zy voor de volksiechtbank moeten verschynen lot de gearresteerden behooren twee uit gevers en vroegere afgevaardigde van den Uyksdag en eenige burgerambtenaren die beschuldigd worden van hoogverraad en ter dood kunnen worden veroordeeld BUIÏENLANDSCH NIEUWS ENGELAND De vei snelde uitvoering van het defensieprogram De byeenkombt welke Chamberlain heeft gehad met de leden van d n geiieralen raad van het vakvereenigingscongres heeft een uur geduurd Aar het emde der bijeenkomst werd een comiimmqut gepubliceerd waarin wordt verklaard De eerste minister heeft uit gel gd dat hy met voornemens was spe ciale voorstellen m te dienen voor de ver zekering van de versnelde uitvoering van de defensieprogramma s Het is aan de leiders der veï WHIende takken van induatfie werkgevers en werknemers te beraadslagen over de wyze waarop zy tezamen de regee ring op de beste manier den steun zouden kunnen geven welke noodig is Een SQoaste manier om de noodzakeluk besprekingen te voeren zou zyn tusschen de werkgevers en de vakvereenigingen m de byzondere takken van industrie welke er bij b trokken zyn De minister president zeide dat zyn bedoeling van de byeenkomst met den algemeenen raad was hem den noo ligen moreelen iteun te geven voor zyn verzoek De algemeene raad verplichtte zich zo spoedig mog lyk zyn zienswyze kenbaar te maken Chamberlain heeft ook de nationale werk geversvereenigmgen uitgenoodigd voor een be preking over hetzelfde onderwerp TSJECHÜ SLOWAKIJF Zematto en Stockinger met uitgeleverd Het agi ntschap Ceteka is gemachtigd met klem tegen te spreken dat de vroegere Oostenryksche ministers Zernatto en btoc kmger aan de Duitsche politie zouden zyn uitgeleverd zooals iekere buiten andsche bladen hebben bencht Bij herhaling hebben den minister uU het bedrUfsleven klachten bereikt dat het verhaal varï omzetbelasting op de verbruikers in vele gevallen wordt bet moellljkt doordat bepaalde fabrikanten I en handelaren in hun aankondigingen en aanbiedingen ten verkoop te kennen j geven de omzetbelasting niet In reke HONGARIJE Hongarije en de gebeurt ussen in Oostenrijk In de Kamer heeft Graaf George Szechenyi afgevaardigde der vereenigde chnstelyke party de regeenng verweten da zj het publiek niet voldoende mlicht over da vraagstukken der buiteniandsche politiek Hy zeide dat daardoor eenerzyds een panieksterommg anderzyds een ongerecht vaardigde hoop werd veroorzaakt door de Oo itenryksche gebeurtenissen De minister van buiteniandsche zaken Kanya antwoordde dat het publiek voldoende waa in gelicht 1 interpellant betreurde het ver volgens dat de Hongaarsehe regeermg de radio omroep en de pers der regeerings partyen geen kans hebben gezien om te ko men tot een enkel gebaar van sympathie voor het Oostenryk van Seipe Dollfuss en Schuschnigg De Anschluss zeide hy is met tot stand gekomen door een vrye wils besluit Oostenryk is door een leger bezet Minister president Daranyi verklaarde daarop dat de regeering een houding heeft aang enomeii die zeer strikt beantwoordt aan de belangen der natie Gedurende de interpellatie protesteerde nlng te brengen I Zoodanige handelwijze Is In strijd met I den geest van de wet welker bepalingen I erop 7i m gericht te bevorderen dat de verschuldigde belasting wel op den con I sumcnt zal worden verhaald en niet ten lastp vin de afleverende bedrijven zal komen Daarbij komt dat zoodanige aan kondigingen en aanbiedingen niet zelden I misleidend zijn aangezien het niet af I zonderlijk in rekening brengen vari de I omzetbelasting niet uitsluit dat zfl n don prUs van de goederen Is verwerkt en mitsdien in wezen wel wordt verhaald Ondor die omstandigheden Is de ml j nlster hoezeer ervan overtuigd dat de vraag of de omzetbelasting in werkelUk held zal worden verhaald in laatste in stantie door economische factoren en niet door wetsbepalingen wordt be heerscht niettemin van oordeel dat er in het kader van deze wet plaats Is voor een bepaling welke de s ekklng heeft te voorkomen dat al of niet Juiste aan kondigingen omtrent het in strijd smot de strekking van de wet niet verhalen van de omzetbelasting worden gebezigd als een welkom reclamemiddel In den concurrentiestrijd In dien gedachtengang wordt In het nieuw voorgestelde artikel 31bls met geldboete strafbaar gesteld de fabrikant of handelaar die aan belasting onder worpen goederen tot verkoop aajikondlgt j of schriftelijk ten verkoop aanbiedt op j een wijze geschikt om bij het publiek of bij dengene tot wlen de aankondiging of het verbod Is gericht den Indruk te ves tigen dat ter zake van levering of invoer I van die goederen gehe n of te heffen omzetbelasting of bijzonder Invoerrecht I niet of niet geheel te zijnen laste zal worden gebracht voor zich uit Vooral Dieters brief heeft hem diep getroffen en opnieuw glijden zijn oogen over het Ietwat strenge maar Jeugdig openhartige schrift Ongeveer op hetzelide tijdstip verlaat Grace boven haar kamer om op de ver anda te gaan ale om het hotel heen loopt Ze kan niet slapen vraagt zich telkens weer opnieuw af wie toch iets van den kostbaren Amicus kan heb ben geweten en komt daarbij tot geen enkel resultaat Daartusschen door denkt ze aan Dleter dien ze hef heeft en die door haar sciiuld in zoo n moeilijk parket is geraakt Ze huivert Denacht is koud en zon der sterren Een vochtige nevel hult de omgeving in een grüzen mantel en zoo komt het dat zij ook het lichtschijnsel niet ziet dat twee Étages hooger van Dleter s kamer naar buiten valt Als Oiace aanstalten maakt om weer naar binnen te gaan hoort zij iemand zwak hoesten Verbaasd blijft zij staan Er is dus nog iemand bulten en op het zelfde oogenblik dat dit tot haar door dringt loopt ze een paar stappen door tot den hoek van de veranda waar vaag een gestalte voor haar opdoemt Resoluut treedt ze naderbij en dan herkeat ze plotseling Brigitte Om s hemelswll die vochtige nachtlucht is Immers vergif voor u Ik zou haast wenschen dat het zoowas antwoordt Brigitte met een pijnlijke glimlach Gaat u toch naar blimen u moet in bed blijven met dit weer Ik kan Immers toch niet slagen Enu Waarom slaapt u niet Wat was datvannacht voor een lawaai Grace dringt Brigitte zachtjes de ka mer binnen en voor dat deze het goed beseft heeft Grace haar naar bed ge bracht Dan schuift zo een stoel bij het ledikant en vertelt hoe Dleter door een samenloop van omstandigheden geheel bulten zijn schuld onder verdenking is geraakt debet te zijn aan een juweelen diefstal Ze vertelt een en ander zoo uit vocrlg mogelijk tenehide de eventueele later volgende beschuldigingen van den baron reeds bij voorbaat hun beteekenls te ontnemen Brigitte hooit met zeldzame kalmte toe ze schijnt trouwens plotseling totaal veranderd te zijn het vlinderachtige dat haar vroeger kenmerkte is geheel verdwenen Als Grace aan het eind Is van haar verhaal richt ze zich eensklaps In bed op Geeft u mij m n mantel eens aanals u wilt Ja heusch doet u het maarl Ze staat op en laat zich door Grace In haar mantel helpen Gaat u nu alstublieft naar uw eigenkamer miss Arlen maar zorgt u er voorwakker te blijven Ik kom dadelijk bij u Haar optreden Is zoo gedecideerd dat Grace het nlot waagt om tegen te spreken Op den drempel van haar kamer deur vindt zij Dleter s brief Wondt vervolgd ik door deze kwestie weer Iets geleerd heb en wat wijzer ben geworden Wees tr van overtuigd dat ik je niet in de steek zal laten hoe alles ook mag afloopen Ik zal dat allen ook toonen door mijn kamer niet te verlaten zoolang Jij daar opgesloten zit Lieve Dleter wees niet al te boos op me Ik houd zoo vear schrikkelijk veel van Je Je Grace P S Ik zit er als maar over te pieke ren of en wie Ik iets van moeder s Amicus heb verteld In zijn linkerhand houdt Leraner den brief van Dleter aan Grace dirai hij nu eveneens doorleest Lieve Grace Je zult er nu natuur tuurlljk over zitten tobben dat Jij het was die me naar het bal masqué haal de dat ik juist had willen vermijden Verwijt je zelf echter niet al te veel Grace Ik ben In t geheel niet boos op je integendeel tenslotte heeft het ook zijn goede zijde dat ik In deze affaire geraakt ben Het heeft me een duw ge geven ik ben er wakker door geworden en ik weet nu dat ik eigenlijk maar een dwaas ventje ben en zeldzaam eigenwijs bovendien Als dat verandert heb Jij er aan meegeholpen en Is er voor n lj dus slechts reden om Je dankbaar te zlJn Lieve Grace laat mt nu verder maar al leen en bezoek me niet Met hartelijk groeten Je Dleter Een oogenblik staart Lersner peinzend Mis hoc klein ook maakt den jnich anders vaak beter omdat ïU m jwichtskring ruimer maakt naast hem dat zes uur aanwijst vfüt zijn oog op een couvert dat met do achterzijde boven op een pak brieven ligt hetwelk den vorlgen avond ongeopend Is gebleven FEUILLETON tó geluk ligt in de sneeuw Een Wintersportroman van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden Bfieitte brengt opheldering Na slechts enkele uren rust c de lede J sofa In zyn bureau zit Leraner al w achter zijn schrijftafel bladerend J fen itapel oUde papieren Een heime w onrust heeft hem uit de slaap ge 2 en het is niet alleen die pijnlijke JWedenls met den Amicus van de S e mrs Arlen neen voor m Is het Diet r Prausnlta waarTiri Bedachten zich bezig houden stert hij persoonlijk ook niet de J verdenking Jegens den Jongen Den heer Lersner Met vriendelijk verzoek om doorzending aan Dleter Prausnitz leest hlJ de door een vrou wenhand gebclircven regels Lersner neemt den brief op een tweede ligt er onder Den heer Lersnea Met vrlen delijk verzoek om doorzending aan mi s Arlen Lersner glimlacht Waarschijnlijk heeft een der liedlenden beide brieven hier neergelegd Hij opent de enveloppen In beiden is een tweede brief geschoven die niet gesloten Is Grace en Dieter wenschen zoolang de situatie niet Is op gehelderd voor I ersner niets geheim te houden zlj geven blijk hem ten volle te vertrouwen en dat doet hem plezier Eerst wil hij de brieven ongelezen door geven maar dan bedenkt hij zich zeker Is zeker en wat hem niet aangaat zal hij graag weer spordlg vergeten Van Grace aan Dleter aar uit Kalserhof Nu heeft Lerstetfli M onvrUwllligen gast in zün Ptiirii slechts die trappen nt hii u kunnen vragen kereTv heeft maar een ze j cfiroom houdt den ervaren m n n vluchugen bUk op het klokje Lieve DIetei ik ben een domme koe geweest dat zie Ik nu In Als ik Je rustig in Kaïserhof had laten zitten zoo als je wenschte dan zou Je nu niet in deze ellendige zaak betrokken zijn ge raakt Dat valt niet te ontkennen en als je woedend op me bent heb je volkomen gelijk Ik zou me zelf wel een flink pak slaag kunnen geven Maar Je zult me wel wlUen gelooven Dleter als ik Je zeg dat