Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1938

No 19685 Reunie Vanaf Vnidag 25 t m Din l il Maart THE RITZ BROTHEHS DICK POWELL e m Park Avenue Vrijdag 25 Maart 1938 De Raadselachtige Mr Moto ZON AG 1 H 1 nd ALBERT PHEJF N ini Pb Wfllji il llmii HOKNSDAO 2 Ulllt MATINBli lederen leeftijd met tliiiliaaiii liliilitt Heden overleed na en kortotondi g ziekte onze geliefde Vader V e hvmd en Grootvader KLAAS MOLLEMA in den ouderdoon van 78 jaar KINDIEEIM 1 KIJFIN KmDERFN Gouda 22 Maart 1938 Achter Willens 2 Teraardefcestellmlf vindt plaats Zaterdag as 12 30 THALI A Gouda Telefoon 2230 Vanaf VRIJDAG 25 t m WOENSDAG 30 MAART presenteeren w U NUMMER 2 van ons GOUDEN BLOC het alle ovei treffende grootsche fenomenale filmwerk jtteutfyjxti ete to tte iwct een vtowN GARBO Charies BOYER i Grela Nieuwe Thee mutsen en Pruilemanden Mam HaeeiiikaL mill Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 een Metro Goldwyn Mayer film MAIUE WAlfiWSKA is schitterend een van de schoonste gaven Schouwburg Bioscoop presenteert van Vrfldag a tot en met Maandag DE SCHITTRHKNDE OPBBETTEFILM DER UFA eilSPIiROIIE met MARIKA R6KK en JOHAN HEESTERS Tintelend van humor vlot en charmant grootsche enscèneering Spannend ge stig en onderhoudend Toegang eiken leettud Priizen 25 tot 80 cent Gratie ruwielatalling die het witte doek ooit gehoden heeft konmkluke pracht en praal m elke scène IS BESPREEKT TIJDIG UW PLAATSEN J Tot onze groote spot moeten wö U mededeelen dat wö gedwongenwerden het filmwerk DE WEG TERUG door de gedurendeprolongaties van alle copiën dit werk een week te verzetten De officieele datum is thane VRIJDAG 1 APRIL Alle personen dievoor dit werk reeds hun plaatsen bet proljen hadden worden beleefd verzochj zich met de Direc tie in verbind ing te stellen GOUDA S 1ste FIRMA VESHUIST U goed VERTROUWD EN ZEER BILLIJK Verstrekt vrgblüvend prysopgaaf Volle gaiantie Talrijke referenties Ruime Biwidvrye Meubelbeigplaatsen Aanbevelend L N POLDERVAART Wanaen die Uw smaak weerspiegelen kleurige structuur variaties nieuwe verfijnde stijlvolle bloemdessins die een sfeer van persoonlijkheid om tJ heen schappen Al deze wandenschoonheid die zoo worder wonderweinig kost is uitgevoerd in de fijne degelijke FixaColor kleuren dic alleen R D drukken kan Vraag Uw behanger de R D Staal boeken Series 50 51 49 48 47 en 16 met het behang op volle rolsbreedte Lees ook de handige Keuzewenken vooraan m de boeken TURFMARKT 1 TELEF 2534 VOOUWILLENS 65 Zie eens naar Uw wanden Uw huisclijken horizon dragcfs van Uw persoonlijken smaak Zijn 21 dat ook Vertoonen Uw wanden een sierlijk vertrouwd motief waarnaar U met welgevallen lti kt dat Uw arbeidslust aanspoort en Uw fantasie opwekt Wat vermag dit alles beter dan èen dessin aan de Natuur ontleend zoo n rustig evenwichtig bloembehang Maak Uw wanden vriendelijk blijmoedig Maak ze mooi De R D collectie bevat naast een weelde van effeo EHANGSELS tl V BEHANGSELPAPIERPABRIEK VAN RA7H 4 DOODEHEEFVER Toonzalen in 19 itidtn des landt i Oit merk Haat op Jt Staalbotktn Uvtmg PW Uw bêbangir Tttnkamm $ t RotttrtUm Nw H w 32 Het is HET VOORDEEJLIGST Het is HET GEMAKKELIJKST ide Hoofdfilm Het is VMIVAX LORRE r HETEENVOUDI ÏT wanneer U in meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzfl hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toewndt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DB GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 mk 28 Miart beigint de trekking der 35e Wettige PremietreMring der N V H A C O De uitslagen der trekking zullen regelmatig in DIT blad verschijnen wmmsciiuwiiiG Wy maken het piubhek er speciaal op attent dat volgens Art 19a het absoluut verboden 13 op welke wijze ook invloed toe te kennen aan of gebruik te maken van de trekkmgslysten dei Staatsloteni Men zij dus gewaarschuwd 2 acWta dan zal Tonicum Nour U goed doen Neem eens een tijd lang regelmati Tonicum Noury Onderga de weldadig kalmeerende werking op hel zenuw stelsel den pittig opwekkenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw ger heele wezen na het oebr uik van Tonicum Noury wordt verkwikt Hoe Uw werklust en veerkracht worden verhoogd Dan zult U tot Uw vreugde bemerken wal het beteekent volkomen gezond sterk en fit te z Jn geen last te hebben van moeheid prikkelbaarheid en gelaagd t trmot ll i Etn onovtrtrotfia mddtl bil tiaptt verdubbel Uw energie ovrrspanning Imlihoshtid Sin tMtfUl dtn maaltijd I 50j r flacon Dubhtle lleconfi rtkantt N V Noiirypharma Dtv TONICUM NOURY VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDIN minderj k orgelspel orgelspel in totaal j bz ou voor ihoi k j Inlichtingenbladen en inl omtrent het verzekermgsi kosteloos verkrijgbaar bö de afdeelings secretsre Fluweelensingel 87 Minimum contrib ƒ 1 50 p j tevens voor echtgen Tarief voor leden Crematie dragas totaal ƒ 82 60 voor niet leden Ji 76e Jaargang COIIMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SuWERkS SSr OTTnPw P GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE r UD ATER REEUWIJK SCHOONHOVEN ST OLWIJK WADDINXVEEN zÊvENHUKEN z ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring l S regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 B regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeeLingen bu contract tot zeer jtereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van sohede Boekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vbor de plaatsing aan het Bureau zyn Ingekomen teneinde van opname verzekerd te Ztjn DitbladverschöntdageItJks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 oer weeV 17 r nf be orRing per looper geschiÏÏt Franco per post per kwartal ƒ 3 16 Abonnementen worden dag jtiks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDAbd onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren l 2ir S t SJX X Administratxe en Redactie TeM der jegens Tsjechoslowakije op zicli moest nemen De Brltsche verbüitenissen hebben allereerst betrekking op de verdediging van België en Frankrijk tegen een nietuitgelokten aanval Dan zijn ei verdrags I verplichtingen jegens Portugal Irak en Egypte Moeten wU Frankrijk de verzekering geven dat wij wanneer dat land krachtens zijn overeenkomst met Praag Tsjechoslowakije bij een Dultschen aanval te hulp zou moeten komen onmiddellijk onze geheele milltalie macht ten dienste van dat land zouden stellen om moeten wij ons bereid verklaren tot een militaire actie over te gaan om weerstand te bieden aan een gewelddadlgen aanval op do onafhankelijkheid en de onschend baarheid van TsJechosS wakije en andere landen De Britsche regeering acht jsich niet in staat deze waarborg te geven Luide toejuichingen van den ministersbank Terwijl ik eenvoudig melding maak van deze beslissing wensch Ik daaraan toe te voegen dat bU oorlog en vrede niet alleen wetlelüke verplichtingen betrokken zijn Het js onwaarschijnlijk dat de oorlog slechte beperkt blijft tot degenen die dergelUke verplichtingen aanvaard hebben Het is onmog ll k te zeggen waar een oorlog zou ophouden en welke regeeringen er In betrokken xouden worden dig geweld te gebruiken of er zelfs maar over te spreken Dat kan slecht de diplomatieke vorderingen hinderen en het gevoel van onveiligheid en onzekerheid doen toenemen De ministor besprak vervolgens de Spaansche kwestie en zelde dat de regeering zich ten volle bewust is van de heihaalde schendingen der overeenkomst van nletlnmcnging van meer dan één zijde en die schendingen diep betreurt Maar hoe ernstig ze ook zijn zij veranderen niets m het oordeel der regeering dat de nlt t lnmengingspohtlek het beste middel is tot het vermijden van een grootore schennis De besprekingen met Itallè zijh aanzienlijk gevorderd en de resultaten zijn bemoedigend Ten aanzien van het plan tot terugtrekking der vrijwilligers verklaarde Chamberlain dat men nooit van de ItaUaansche regeering een eenzijdig terugtrekken geeischt of verwacht heeft De Britsche regcering is tevreden gesteld door hef vervullen van ItaUaansche zijde van de voorwaarden onder welke de besprekingen zijn geopend zij vertrouvrt dat de ItaUaansche legeering haar verzekeringen gestand zal doen en acht het mogelijk dat volledige overeenstemming bereikt wordt Ten slotte verklaarde Chamberlain dat thans nieuwe inspanning wordt gevraagd voor de veigrooting der productie en do vei snelde voltooiing van het wapeningsprogramma De bespoediging der bestaande plamien is van het grootste belang geworden en het herwapenlngsplan zal op sommige punten in het bijzondci ten aanzien van luchtmacht en luchtbescnermmg een uitbreiding moeten ondergaan Na het uitspreken van zijn rede die 56 minuten duurde nam Chamberlain ondei luide toejuichingen zijn plaats weer In BINNENLANO Openluchtbad voor het Prinselijk Paar BU het sportpaviljoen In het park van Soestdijk Naar men ons mededeelt heelt het ingenieursbureau Eksteen te Bllthoven van het Prinselijk paar de opdracht ontvangen tot het maken van plannen voor den bouw van een openiuclUbad m het park van palcis Soestdijk Het bad dat een oppervlakte zal hebben van 50 25 meter zal worden gebouwd in de omgeving van het sportpaviljoen hetwelk reeds eerder werd aangelegd en zal van een zeer bijzondere pompinstaJlatie worden voorzien waardoor alle mogelijke verontielnlging en gevaar voor intectie zal kunnen worden voorkomen De voeding van hpt bad zal geschieden via de gewone waterleiding teiwijl de gemiddelde diepte löO meter zal bedragen I Ook zal een strand voor het nemen 1 van zonnebaden worden aangelegd i De directie voor den bouw van het bad I zal berusten bij het ingenieursbureau Eksteen te BUthoven en den heei P A van Gelder architect van het domein f Het Loo Met den aanleg zal binnen en kele weken worden begonnen GR0OT BRITTANNIE ZAL ALLEEN TEN STRIJDE TREKKEN VOOR ZIJN VITALE BELANGEN Geen Britsche militaire waarborgen voor Tsjecho Slowakye wij niet zelf direct erbij betrokken zouden zijn zou een oorlog voor ons met onze wereldvertakkingen in handel en llnanclën ongetwijleld gevolgen hebben Het probleem Is hoe wij ons doel de handhaving van den vrede moeten bereiken in een wereld waarin de omstandigheden steeds veranderen en waarin wij dus van tijd tot tyd onze methode moeten wijzigen om het hoofd te kunnen bieden aan de ontstane situaties Ik ontken niet dat hiijn vroeger geloof in den Volkentjond als doeltreffend in strument voor het behoud van den vrede diep geschokt is Bijval Doch ik geloof nog steeds aan de mogelijkheid dat de bond zoozeer kan herleven en zoo versterkt kan worden dathij een doeltreffend Itistiumentkan worden Op het oogenblik staan de zakenzoo echter niet Het beste dat wc kunnen doen is den bond weer tot gezondheid te brengen i Sprekende over de collectieve veftlgheid zelde Chamberlain Het is niet noodzakelijk dat de samenwerking van dlie 68 leden van den Volkenbond ver zekerd wordt Als men kan komen tot samenwerking van een voldoende aantal itaten om een Iront van geweldige kracht tegen welken machtigen aanvaller ook te vormen kan dat doeltreffend zijn doch de waarde van een dergelijk tmndgenootschap hangt af van zijn milltalie klacht Indien Engeland een aanzienlijke bijdrage wil leveren voor de bevestiging i van zijn gioot te belangen moet het zwaai gewapend zijntvoor defensie en tegenoffensief Overgaande tot de Internationale situatie zelde de minister De Biitsche regeering heelt haar meening over het optreden der Duitsche rcgeerlng reeds te kennen gegeven en Ik heb daaraan niets toe te voegen Het actueelste onder de vraagstukken die bezoigdheid wekken is dat van de betrekkingen tusschen de ïsjechoslowaaksclie regeering en de Duitsche minderheid Het is waarschijnlijk dat de oplossing van Cat vraagstuk een stabüiseerenden invloed zou oefenen tot ver bulten het gebied dat er onmiddellijk bij betrokken is Vrede het eeiUge doei der Ën elschc poUüek Overeenstemming met Italië verwacht Toen Chamberlain zich even voor vier uur gistermiddag In het Lagerhuis van n plaats verhieï om zijn belangrijke en met ongeaiüd afgewachte yerlclarin i gen over de Brltsche bulterilandsclie politiek en de defen le af te leggen werd hl door de ministers luide toegejuicht Ik geloot aldus de ministerpresident dat het de algcmeene wensch van het Lagerhuls Is dat ik een bespreking dei buitenlandse he aangelegenheden Inleid met een verklaring over de houding der Brlt he regeering In verband met de jongste gebeurtenissen in Europa lijke gasten moeten gemoderniseerd worden I De meeste Koninklijke gasten worden op 14 Juni verwacht wanneer des avonds t het Amarant bal in het Grand Hotel Royai zal plaats hebben Dit bal belooft nog piachtiger te worden dan anders het geval wa a de verjaringsfeesten zullen de meeste Koninklijke gasten vertrekken maar de naaste familieleden zullen nog eenigen tijd de gasten zün van den Koning op zijn buitenverblijf te Tullgarn DUrrSCHLAND Schuschnigg weigert het land te verlaten Schuschnigg die te Weenen wordt bewaakt door manschapen der SS heeft j van officleele zijde het voorstel ontvangen een viijgeleide te aanvaarden voor een door Schuschnigg op te geven grens Schuschnigg heeft dit aanbod van de hand gewezen Hl verklaarde in zijn land te willen blijven Hij zeide voor de komst der nationaal socialisten te heb ben kunnen vluchten indien dat in zijn bedoeling zou hebben gelegen Te Berlijn beweert men dat Schuschnigg door manschappen der SS moet worden beschermd daar van de zijde der Oostenrijksche nationaalsocialisten ver t geldingsmaatregelen te duchten zouden zijn Chamberlain hield alch vervolgens bezig met de Russlbche ultnoodlging tot het buecnzoepen van een conferentie Hoewel de Britsche regpnrlng een confelentie waaiop alle Europeeschc staten vertegenwoordigd zouden zijn warm zou toejuichen moet zy erkennen dat hoop daaiop niet gekoesterd Kan woiden De voorgestelde conferentie zou de beweging in de richting van exclusieve statengroeI pen die gevaarlijk zijn voor den Euroj peeschen vrede versterken I De Britsche legeering zal door middel I van den Volkenbond of langs den dlrecten diplomatieken weg al haar Invloed blijven aanwenden ten gunste van vreedzame oplossing van alle geschillen die dü vriendschappelijke betrekkmgen tus bchen de staten zouden kunnen verbreken Wat Tsjechoslowakije betreft Het is thans tijd dat alle diplomatieke mid delen in dienst van den vrede worden gesteld De Britsche regeering onderschat de stellige toezeggingen der Duitsche regeering niet Zij heeft met voldoening gezien dat de Tsjechoslowaafcsche regeering overgaat tot de practiI sche stappen die In het kadei haiCi giondwet gedaan kunnen worden om tegemoet te komen aan de redelijke eischen der Duitsche minderheid Do regeering is bereid allen mogelijken steun te verleenen bij de oplossing van vraagstukken die moeilijkheden kunnen veroorzaken tusschen Duitacliland en Tsjechoslowakije Intusschen is het niet noo BUITENLANDSCH NffiUWS ZWEDEN Koning Gustaaf wordt in Juni 80 jaar De Koningin en Koning van Engeland zullen de feestelijkheden bU wonen Koning Gustaaf van Zweden zal 16 Juni van dit jaar zijn Kisten verjaardag vieren Onder de vele koninklijke gasten Qie te Stockholm verwacht worden om de feestelijkheden bij te wonen behoorcn de Koning en Koningin van Engeland wiei bezoek waarschijnlijk van particulieren aard zal zijn net Deensche Konlngspaai en de Deensche Kroonprine en Kroonprinses de Koning Koningin Kroonprins en Kroonprinses van Noorwegen waarschijnlijk de Koning van Belgié en veiwanten uit Dultschland Op het Koninklijk paleis te Stockholm wordt reeds aan de vooi bereidingen gewerkt Do vertrekken voor de Konlnk Ik spreek liever vaji houding dan van politiek omdat ik mij niet kan voorstellen dat eenige gebeurtenis wijziging zou kunnen brengen in de fundamenten der Brltsche buitenlandsche politiek die streeft naar handhaving en Ijeschermlng van den vrede en naar vestiging van het vertrouwen dat de vrede inderdaad gehandhaafd zal worden ik meen dat dit het doel van ledere regeering van dit lahd moet zijn omdat zooals ik vaak gezegd heb de vrede het hoogste belang van het Britsche rijk is Pat wil niet zeggen dat niets ons zal brengen tot strijd Bijval Wü zijn gebonden door zekere verdragsbepalingen die de noodzakelijkheid van vechten medebrengen indien het daartoe zou moeten komen en Ik hoop dat niemand er aan twijfelt dat wÜ in dat geval bereid zijn deze verplIchUngen na te komen Bijval De Britsche legeerlng wijdt dan ook haar bijzondere aandacht aan dit probleem en heelt In de eerste plaats nagegaan of het Vereenlgd Koninkrijk naast de verbintenissen die het reeds heeft krachtens het Volkenbondshandvest en het verdrag van Locarno ais verdere bijdrage tot het behoud van den vrede in Europa thans nieuwe en vastomlijnde verpUchtingen In het bijzon Wittep dan Wit worden Uw tanden indien U poetst met Tube 60 en 40 et Doos 20 et IVOROL gisteravond de post nog even had doorgekeken 1 ZUn verdere overpeinzingen worden onderbroken door het ratelende bellen van de telefooir Hallo Goeden morgen waarde collega Al zoo vroeg wakker meneer Hohrain Wat U spreekt zoo onduidelijk ja u bent slecht te verstaan Wat Wat zegt u Is die bij u Om één uur gekomen Kon hij niet slajren door het lawaai Ach dat is Interessant Wat IS hij aan het pakken Hoort u eens even meneer Hohrain die man mag onder geen voorwaarde het hotel verlaten Zorgt u er voor dat u hem vaathoudt Hoe Dat komt er niet op aan Ik l en In den kortst mogelijken tijd bij u Ik dank u voorlooplg Lersner legt langzaam de hoorn op het toestel aarzelt een oogenblik maar belt dan vastbesloten den portier Onmiddellijk Zwonzlger en Spangenberg wekken dat zijn twee stevig gebouwde kellners tlie op de zolderverdieping van het hotel slapen binnen twee minuten bulten op ski s aantreden De portier kent dezen commandotoon en spoedt zich weg Hij is vroeger In Weenen bij de brandweer geweest proot alarm Als Grace vijf minuten later de trap komt afrcnnen vindt zij Lersner s kantoor gesloten Eerst na herhaald aandringen deelt de portier haar mede dat de gérant blijkbaar In groote haast op ski s vertrokken is Waarheen weet hij niet precies maar hU vermoedt naar 8t Dan zün er zekere vitale belangen van ma land waarvoor wU zouden strijdep Indien zlJ bedreigd werden de vardedlling van het BritfiChe gebied en de verbindingswegen Applaus Er zijn ook andere zaken waarvoor wij wellicht zoutoi strijden Ihdlen het duidelijk zou i n dat wij hebben te kiezen tusschen Milog en het voor goed opgeven van de fm dat wij de vernietiging der dingen die cbb dierbaar zijn kunnen afwenden Wiettefflin moet ons streven er op gericht Rijn dat wU deze kostbaarheden iKliouden als het mogelijk Is zonder BK toevlucht tot oorlog te nemen omS wij weten dat er bij den oorlog geen orerwlnnaars zUn Bijval Er is slechts liWeu en verwoesting voor iien die bij wi oorlog betrokken zijn En zelfs als ValenUn Traag en kennelijk teleurgesteld gaat Grace weer naar boven Brigitte zit qp haai kamer in een toestand welke het voor Grace onmogelijk maakt haar alleen te laten Den portier heeft zij opgedragen Lersner onmiddellijk naar boven te sturen als hij terugkomt Grace behoeft niet lang te wachten Nog geen uur later wordt er hard op de deur geklopt Miss Arlcn wat wenscht u Ik ben het zegt Lersner en aï hij haastig binnentreedt blijkt zijn pelsjas nat van de mist terwijl zijn schoenen een hoeveelheid sneeuw naai binnen dragen die groote vochtige plekken op het tapijt achter laat Ja u bent er meneer Lersner zucht Grace die er nu toch wat vermoeid en afgemat uitziet on de gestolen sieraden zijn er ook maar Girsholm is weg Good bye Met een handgebaar vol onjeugdig scepticisme wijst ze op een tabouret naast de leunstoel van Brigitte De fa cetten van den grasgroenen Amicus weerkaatsen het licht van den electrische kroon In honderdvoudige reflexen Ja plrsholm is weg nu weet ik het ook De stokei zag hem vertrekken en lachte om don dwazen skihaas die er by nacht en ontij op uittrok Peinzend staart Lersner naar het kostbare kleinood andaar naar Grace envan Grace naar Brigitte die in een donkerblauwe kimono uitgeput in haar stoelligt het gelaat in de witte handen begraven 0 Oordeelt niet te snei klaagt niet te M MnIcht niet te vroeg FEUILLE TON Het geluk ügrt in de sneeuw Een Wintersportroman vanPETER KRAYENBÜHL I Nadruk verboden Jadat Lersner eenige koppen sterke JJ iie heeft gedronken grijpt hij weer de post als eerste van den stapel evea ope t hij een dik couvert in acteiri halve eenige foröJSnivT tlatische opgaven het JJweiUksche communiqué vajj de di e van het Hotelconcern te Munchen ÏÏvanLiH Lersner toont S n ï Jster veel belangstelikkpf h aandacht wordt spoedig elkern f T Pasage op bladzijde 4 a ii shïi w en en de woor j Z bev i f ouwelijk is aangegeven i 1 ho ii t f element en de foto van lioteia vl K ïn verscheidene ïwnaakt concern slachtoffers heeft S Ïk overeenstem j C om ï Rheid van den be Z dï iite te verwlsse L S maar f l lUeggingen held i aan duide ïhze enfichen over Lera dat h fl ® t niet bespa et beter ware geweest als hij geven haar lichaam hield het niet langer uit ze heeft te veel dooigemaakt I Ik ben dood nieuwsgierig eindelijkj te hooron hoe u er in geslaagd bent def sieraden terug te krijgen Niet ik maar Brigitte heeft ze j Girsholm alhandlg gemaakt Ja daar kjjkt u van op wat Luistert u maar En Grace vertelt hoe zü Brigitte op de veranda heeft ontmoet haar daarop heeft verteld van de tegen Dieter gerezen verdenkingen en hoe Brigitte toen 1 plotseling verdween I Ik ging naar mijn kamer en wachtte Toen schoot het me plotseling ook te binnen dat ik destijds op de heenreis naar hioi toen ik met Glrsliolm voor de étalage van een Juwelierswlnkel in Mynchen stond hem Iets van den Amicus heb veitcld Juist wilde Ik naar u toegaan meneer Lersner toen Brigitte terugkeerde en zonder een woord te zeggen de sieraden op tafel legde Ik liet haar niet weggaan Met veel moeite kreeg ik haar aan het praten en daarbij bleek dat zU onlangs bij hun reis naar Munchen ontdekt had wat zij vóór dien reeds vermoedde n 1 dat Girsholm een doodgewone oplichter was Ze schijnt echter al te zeer in zijn netten verstrikt te zljn geweest om zich nog te kunnen vrij maken Zijn lage streek tegenovei Dieter was evenwel de druppel die de emmer deed overloopen Dat heeft haai de oogen geopend zoodat ze werkelijk pas op het allerlaatste moment den daas ontsprongen is Wordt vervolgd Hoe hebt u hem ontdekt meneerLersnei vraagt Grace en hl hoort onmiddellijk dat er een ongewoon hardeklank In haar stem ligt Ach vraagt u me liever hoe t komt dat hij er vandoor is gegaan stommeling die ik ben Dat is zelfketmls denkt Grace geërgerd Juist als ik zijn signalement lees gaat de telefoon zoogenaamd Hohrain zijn stem klonk was heesch die me vraagt wat er met den baron aan de hand is Hij is midden in den nacht weer In het hotel terug gekomen en nu zijn koffers aan het pakken Als ik buiten adem met twee kellners Kalserhof kom 1 binnenvallen blijkt Hohrain nog rustig op bed te liggen ik ben eenvoudig voor den gek gehouden Als Ik hier terug kom is Girsholm In den mist verdwenen Hij zal wel niet ver komen Er Is bulten geen twee meter zicht en het zal me dan ook niets verwonderen als hij in een kringetje ronddraait Maar u kunt j voor alle zekerheid de douane waarschuwen Lersner gaat naar beneden om de noodige maatregelen te treffen voor Girsholm s anestatle Als hij daarmee gereed is en wederom aan Grace s kamerdeui klopt wordt deze met de noodige omzichtigheid geopend Grace legt haar vinger op den mond Ssst ze slaapt fluistert ze op Brigitte wijzend Ze gaan beiden In de aangrenaende kamer i Ik heb haar een slaapmiddel ge