Goudsche Courant, zaterdag 9 april 1938

Wanneer U zich moe en overwerkt voelt neem daneens Tonicum Noui No 19698 Liquidatie crisiscomité De liquldateuren van het plaatselijk crisiscomite zijn gereed gekomen met de liquidati Het restant der gelden zünde een bedrag van ƒ lt 9 64 Is uitgekeerd aan het comité kindervoeding hetwelk deze aangename verrassing In dank heeft aanvaard Haastrecht Het nieuwe seizoen in t e Kleine Betuwe Van jaar tot jaar worden de speel en fruittuinen van De Kleine Betuwe thans gelegen aan de gereed gekomen provinciale weg verbindingsweg Rotterdam Utrecht steeds drukker bezocht Het drukker bezoek komt vooral tot uiting in het seizoen op alle tijden zoodat meer van een voortdurend druk bezoek over het geheele seizoen gesproken mag worden De reconstructie van de provinciale weg bracht in 1956 en in 1937 wel een groote storing Voor zoover deze nog opengesteld was was het geen pleziertje op den weg te zijn dat is nu voorbij en we hebben een degelijke en mooie verkeersweg nu De ondernemer van De Kleine Betuwe wist zich danig aan te passen vergroote zijn voortuin en legde een airit en een oprit aan breed en sterk zoodat thans de grootste touringcars kunnen atrijden parkeeren en weer oprijden zonder te draaien Alles ib nu prima in orde De iruittulnen en speeltuin zijn goed verzorgd en verfraaid Weer zijn nieuwe attracties aangebracht n l twee rutsbanen over het water zelfs een apenkooi met apen Alles is in de puntjes lai orde De danssalon is geheel vernieuwd en vergroot HeL seizoen wordt met de Paaschdagen geopend De wegen m de Krimpenerwaai d zijn than allen geasphalteerd of in bewerking Alle hindernissen van afslulteh en slechte wegen zijn voorbij De ondernemer geeft veel aantrekkelijks Daarnaast blijven de tarieven laag Groene Kruis Kring In het gebouw Concordia vergaderde de Groene Kruls ki ing Zuid Holland Zuid Oosthoek Namens het hoofdbestuur werd de vergadering bijgewoond door dr Hamaker Htt voorloopig bestuur weM in eeif delimliet bestuur omgezet en aan gevuld met afgevaaidigden uit Gouda en Bergambacht Tijdens de pauec werd een demonstratie gegeven met Groene Kruis verplegingsartikelen terwijl verder een z g praatavond werd gehouden Beplanting op de begraafplaats Deze week is een aanvang gemaakt met het Kanbrengen van een nieuwe beplanting voor de algemeene begraafplaats waar tijdens de wegreconstructlc vorig jaar een tweede opgang werd aangelegd Het geheel wordt thans tusschen de opritten op weghoogte gebracht waarop een stemmige beplantteig het baarhulsje enz zal maskeeren Onderga de opwekkende en verstBrkeiKja werking die lichaam en geest nieuwe krachten schenkt Ondervind den weldadla kalmeerenden mvloed op Uw zenuwen die U rustiger en beheerschter maakt Moeheid en slapte verdwijnen doorTonicum Nouryl Eén theetepeltje vóór den maaltijd Bij alle apothekers en drogisten verkrijg baar ó f 1 50 per flacon Dubb flacon f 2 25 Rttdi tpotdig btmirkt V dtn hmrinkmwtklaRjtr inv otd van dit baiUnttwont midU Hu Khnki Um iKhaam kracht n wtmtandtwinopri in j kalmten dt ztnawtn Gttn betir midiil m ipud M t ZADEN van Fa Oebp Oudlik WaddlngavM wordt het tuinen eerst een waar genoegen U bereikt liiermede de bnli resultaten Onze GRASMENGSELS voor GAZONS en SPORTVElDBlj geven scliitterende resultaten Ook vcrkrüsbaar de bekende ASEFPRODUCTEN de ideale T ilU i korrelmest voor tuin gazon en kamerplanten COURANTENRECLAME IS NIET TE VERVANGEN PlAATST DUS m ADVERTENTH IN DE GOUDSCHE COURANT Liter verlaagd en van 10 op 9 cent per Litar gebracht BurKcrlUke Stand ONDERTROUWD P van t Hoog 26 jaar en W J v Roon 27 Jaar ADVE RTENTIEN TE HUUR AANCxEBODEN per 1 Mei U S het perceel WIJDSTRAAT No 7 te GOUDA waarin tot dusverre een bakken wordt uitgeoefend Alsmede de flinke BOVENWONING gelegen aan de ijdstraat No 5 te Gouda Inlichtingen veistrekt lVIev H DE LEEUW VAN CREVELD Wijdstraat No 5 en Makelaar D VAN DIEN Telef 121 te Alph en a d Rijn G L D Ambtenaren tot Maandinkomen zonder borg Wettelyk tarief Inlichtingen postz v antw en afwikki ing schriftelük N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritsweg 3 Rotterdam Ouderavond In de o 1 s hield de oudercommissle een druk bezochte ouderavond Na het uitbrengen van het jaarverslag werd in de vacature B de Graaf gekozem de heer L van Dijk Het nieuwe hoofd der school de heer Ten Oever hield een rede met als onderwerp School en Huls De heer F W Gronert dankte spreker voor zijn toespraak en nep hem een welkom In Haastrecht toe Na de rondvraag bestond gelegenheid tot bezichtiging van het werk der leerlingen Gymnastiek In verband met de herdenking van haar 40jarig bestaan organiseert de gymnastiekvereeniging Olympia een tweedaags turnfeest Op Zaterdag 4 Juni heeft een adsph antenmiddag voor leden van den Goudschen Turnkrlng plaats terwijl op den 2en Pinksterdag wedstrijderi voor de kringen Gouda Rotterdam 1 Dordrecht en Utrecht worden gehouden waaraan o a een optocht verbonden is Het bestuur heeft voor dien dag voorts de landenploeg uitgenoodigd zoodat ons een bijzonder gymnastiekfestijn te wachten staat REEUWIJK Polder Broekveld en Vettenbroek Niets schenkt zooveel weerstandsvermogen legen de gejaagdheid en rusteloosheid van dezen tijd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmeerende werking op het zenuwstelsel welk een rustgevenden invloed op den geest welk een krachtige versterking voor het geheele lichaam Tonicum Noury NVGrdubbol Uw BnBrgiG mriMomlT uZm7d n In de fe ehouden vergadering van Polder Broekveld en Vettenbroek van stemgerechtigde Ingelanden ondei voorzitteibchap van don heer T Ch Haaien werd door den penningmeester rekening en verantwoording geda en over hei dienstjaar 1937 I FenpaardruppelsD D D i 1 dadelijk de folterende I bedaren Taliooz lijders aan I Eczeem PuialeD Open Bee J nen en andere buidoaadoe I ningea hebben vet gioot 1 BUcceB dit heilMne middel I aangewend Het ia geen vet tige zalf maar n heldere vloei itof die de ziektekiemen doodt en de buidweefseU ver fri§cht en Tereterkl 47 Bij Apothekeri en Drogiclen De inkomsten bleken te zijn geweest ƒ 10 579 141 de uitgaven ƒ 10 313 94 saldo I ƒ 26Ü201 De begrooting voor 1938 werd vastgesteld in inkomsten en uitgaven van 1 559 824 waarin een gewonen omslag over 1938 van ƒ 5 aan lasten per H A Is verwerkt Het periodiek aftredend lid als poldermeester de heer G Plomp I werd als zoodanig herkozen Flacona f 0 75 f 1 50 f 2 50 Afscheid M S Kreft TONICUM NOURY neetn ffl iiv ia iiT TANDHEEiKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Caf HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met fl antie PÜnlooR trekken inbe epen I Op 1 Mei a s zal de heer M S Kreft hoofd der school met den bijbel alhier het onderwijs met pensioen verlaten Donderdag 14 April as zullen de leerlingen van de school afscheid van hun meester nemen terwijl er op die dag des namiddags tusschen 3 en 5 uur voor een teder daartoe gelegenheid zal bestaan I De heer Krelt is vanaf 1910 werkzaam geweest aan deze school en heeft het 1 aantal leerlingen mogen zien verdubbelen Ook was de heer Kreft nog werkzaam geweest aan de chr school te Ba1 rendrecht en te Rotterdam Moge de heer 1 Kreft en de zijnen nog vele jaren in hun j nieuwe toekomstige woonplaats Oegstgeest doorbrengen j Helkprüs De melkslijters in deze gtmeente hebben de consumptiemelkprijzen met 1 cent per MET BIJZONDERE ATTRACTIES Gedurende de maand April extra verlaagde Jubileum prijzen en als bijzondere reclame Uw Gordijnen Vasttapijt Matting etc gratis genaaid gelegd of gemaakt 7 131 Meubelen Karpetten Vloerbedekking Bedden Glasgordijnen Overgordijnen EIKEN SLAAPKAMER 2 pers ledikant groote linnenkast m spiegel tafel nachtkastje 2 stoelen compleet 4 1 BO slechts LACQUé SLAAPKAMER 2 pers ledikant waschkast nachtkaatje tafel 2 stoelen iQ BO I compleet I DRESSOIRS ken groote maat nieuweQ 90 modellen DRESSOIRS zware uit voering prachtige mo 4C M dellen groote maat THEEMEUBBLS geheel nieuwe eörteering A 90 Jubileum Recl SALONSPIBGELS flittk model met eiken 4 80 Igst facet geslepen EIKEN BIJZETTAFELTJE enorme eörteering div ggmodellwi vanaf MATTING 92 c M br NaturelJaaped kleurenextra extra goedkoop An reeda vanaf VELOUR voor Overgordijnen in alle kleuren fiA 126 C M OO DUBBELE VELOUR 126 C M n pracht dik weefsel div tmten BAJADERE STOF 120 C M div kleurstelUngen WEEFSTOF 120 c M zware kwaliteit div dessins DAMASSE 120 c M de nieuwe moderne fïordynstof DUBBELE PEAU DE PÊCHE 130 c M prachtige warme tinten Jubileum reclame PLÜCHETTE extra br Teddy Bear geweven iets aparts AFGEPASTE OVERGORDIJNEN Weefstof Pluehette en Pluche enorme keuze i reeds vaJmf Ons Buccee WILTON KARPET Perzische dessins 200 X 300 M met stevige franje BOUCLE 3x4 nieuwe dessins sterk ETAMINE WIT Jubileum aanbieding DUBBELBR MARQUISETTE e ru extra itoopje MARQUISETTE met af gewerkte picot het groote succes VOILE met bcwerliterand zeer soiiede tegeude zon BEWERKTE ETAMINE 90 C M enorme keuzeWit of ésm GEBLOEMD MARQUISETTE 90 c M uitgelezen sorteering FILET 90 C M Het sterke moderneweefsel 2 pers GEZONDHEIDS MATRAS met garantie igg Jubileum aanlbieding JASPEI TAPIJT 100 c M breedJubileumaanbie ling 70 C M br 89 et 8 90 I I 2 25 85 29 19 26 49 69 2 90 MATRASSTELLEN 5 deelig 2 pers pvima kwaliteit mcwie damast overtrek 12 6 JAVAKAPOK BEDSTELLEN 2 pers 1 WOLLEN MOQUETTE I TAPIJT praeh tinten 70 c M 100 c M Jubileum aam bieding I UNICO TAPIJT 100 c M div mooie tinten Ijzersterk DUBBEL BOUCLE LOOPBR div dessins 2 zijdig BOUCUE LOOPERS 50 C M pracht friasche qa dessins ruime keuze O C0CX SLOOPER desain 38 sterk ensoliede Jubileum HAIR VELOUR 200 X 300 nieuwe dessins en zeer soliede I HOLTAP 2 2iidig Jubileum aanbieding J 11 ela W goed gevuld mooie 19 15 14 19 21 overtrek 5 dlg IK QQ I Jubileum aanbieding I MASSIEF EIKEN LEDIKANTEN 2 pers I bijzondere Jubileum Ifl 50 451 aanbieding HOLTAP s 3x4 nieuwe moderne deasins gn LEDIKANTEN p p of eiken geschilderd bijzonder goed J 7 5 koop MATTEN Ons succes jn 140 X 180 f jn weefsel 160 X 200 98 RUIGE DEURMATTEN CO Jubileum aanbie iing x go 12 90 OPKLAPBEDDEN met prima matras pers pers MARQUISETTE met strookje het groote artikel 90 C M 24 PRACHTIGE ZOMER DEKENS mod blokdessins 2 pers 1 qr Jubileumaanbieding 77e Jaargangr Zaterdag 9 AprU 1938 mmm mum rg EUWI KK KK UÖÜERK ERK UDEWATEjR REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eiL Dit blad versch ntdagel ks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per l artaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bejorging per looper geschiedt Franco per post per Icwartaal ƒ 3 16 Abonnementen worden dagslSka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 animi ha ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren l ouuA Ome bureaux zün dagelüks geopend van 9 6 uur Adnunistraüe en Bedactie Telef llltltc 2745 Postrekening 48400 en aeaactie lelcl ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behooruide tot den bezorskring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in hot Zaterdagnummer 30 büslag op den prys laefdadigheida advertentiën de helft vjm den prya INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onie agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Deze Gourantjom jn v rd eoden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex dien anderen eisch van het leven den eisch der zeübeheerschmg Uy velen verslapt juist door het afwachten zoo gemakkdyk de wil tot de daad Zy k nnen alleen m voortdurend voortgaan m telkens behaalde successen dien wil krachtig houden Maai het teven eischt ook een afwaehten zonder daarbij het doel uit het oog te verliezen of den wd tot dat doel te laten verslappen In de internationale gebeurtenissen van deni laalsten tyd hebben we nog pas een minder aangenaam verrassende toepassing gezien van dezen leveusraad Ieder weel wel dat het de bedoeling van Hitler en het nationaal socialistische Duitschland was Oostenryk by het Duit Eyk te voegen Wanneer ze die bedoeling een paar jaren geleden hadden willen verwezenlijken was dit op een vernederend échec uitgeloopen Maar Hitler heeft zijn tijd afgewacht En zonder slag of stoot is d rijpe vrucht van Oostenrijk hem in den soiioot gevallen Dat is geen toevalligheid geweest Al die jaren sinds 1 33 hebben de nationaal socialistische voormannen den Anschluss voorbered in een staag werken voor dit doel Zij hebben hun tijd gefceid En toen het Juisto oogenblik gekomen was hebben ze zonder aarzeleoi toegetast Of we nu dit toetasten veroordeelen of goedkeuren ze hebben ons toch in dit opzicht iets voor eigen leven geleerd het Beidt uw tijd EERSTE BLAD Dit nummer liestaat uit tww bladen f asohan Nu een nieuwe MANTEL COSTUME JAPON BLOUSE HOED Onze mooie sorteering leuke vlotte en sportieve modeller garandeertj een prettige keus ONZE PRLTZEN UITERST LAAG en tevens punten van de Centrum Actie heen groeien zoodat men het geval meer objectief ziet Vele andere uit die zelfde periode zullen vergeten worden Wij wUzeii bijvoorbeeld op een figuur als Couperus die al erg in het vergeetboek Is geraakt Het genootschap dat zich ten doel stelde zijn werk te blijven popseeren heeft er het bijltje al bij neer gelegd omdat het omvoldoende steun ondervond en de be langstelling voor dat werk was verdwenen althans zoozeer geluwd dat er niet voldoende stuwkracht overbleef Juist in de Boekenweek Is Kloos ten grave gedaald Toevallige samenloop die toch lete tragisch heeft Fluks waren eenige boekhandelaren er bij om een hoekje van hun étalage aan den overledene te wijden Het lijkt ons toch dat deze week niet veel beteekenls heeft en maar zeer matig h ar doel bereikt Het ongeluk Is en blijft daft er veel te veel aan de markt wordt gebracht Als je voor een étalage gaat kijken wordt het je draalerig voor de oogen zooveel en zoo ultéénloopend van waarde en beteekenls het uitgestalde heeft Over het algemeen klagen de boekhaindelaren steen en been over den achteruitgang van hun handel wijl het publiek niet meer koopt Er zal in den opzet van den boekhaindel een groote verandering moeten komen wU men het publiek blUven boeien beidt Dw md boekenmarkt is het dat de tweede en derdehands handel op dit gebied veel te vlug de taak van den eerstehandschen overneemt Wie daar op vlgeleert kan heel wat goedkooper uit ijn En er wordt al terdege op gevigeleerd dat kunnen WIJ verzekeren Algemeen wordt er geklaagd dat het zelfs in een beperkt vak niet mogelijk Is bij te blijven Zooder eenlg onderling overleg wordt er maar lectuur op de markt geworpen en maar zelden is er Iets bij dat Inderdaad nieuw is te achten Een gemeente heeft als zij zich op particulier terrein beweegt altijd kams groote stroppen te halen Zoo heeft indertijd onze gemeente in een boschje bij de duinen een aardig café gebouwd zóó groot dat het zelfs als hotel was te gebruiken Met de exploitatie is het finaal misgegaan en al gerulmen tijd stond het gebouw te huur Het is nu dan verhuurd aan een school Om het echter voor school geschikt te maken Is lOi duizend gulden noodig En de huur Die Is voor vijf jaar aangegaan tegen een bedrag van twee duizend gulden Waarlijk een voordeelig zaakje Men kan natuurlijk redeneeren dat die i mille kapitaal zijn dat wij in de affaire steken en dat is dus nog een aardig bedrag voor het eigenlijke gebouw van de huur overblijft CDUOA In oJifi aitucel l evenueiscnen nebüui Wt oolan enkele dei vooinaamate ei chen ojjgBSorad üie het leven ons ais oiueiiiiyuc yke vooiwaanlen voor het welaiugon va i dat leven stelde J l r aouuen nog heel wuu meer op te noemen zyn Maar een der vooinaamste die najast de i eeds genoei idi ge teU worden vmden we uitgedrukt m de wnnamiig die ook op het Beursgebouw te Amsterdam gebeiteld staat Beidt uw tyd We zouden dezen eiach als een omlerdoel Viuinen zien van de i genoemd artikel opgenoemde eisch van Vertrouwen Ü die gelooven haasten niet SKn m de vermaning Beidt uw tgd vinJt de vennanuig zich met te haasten haar uitdrukking Deze woorden houden noj iets anders nog iets meer in dan de veiinanmg Wt geduld al li t daarin zeker de verma lig tot geduld opgesloten We loudon VminWi zeggen geduld met overleg Niet enkel Iwachten maar ook uitzien uitzien naar het juiste oogenblik zich rustig eti met kennis van zaken afvragen wanneer het juiste oooKibhk gekomen is wanneer het doel dat we ons stellen bereikbaar m het geen verstand heeft We betalen aJs belastliog genoeg en er waren al stjroppe i genoeg als even zoovele harde en dure lessen AGEa AAR Coöperatieve Tuiniersvereeniidne Gouda m omstreken Omzet in 1937 gcetegen Het jaarveratüg i9 7 van de Coöperatieve IHniuersverceniging Gouda eu omstreiten heeft eea iets hoopvoller toon dan vgrige jaren aangezien een zeer kleme verijetering viel op te merken Hett bestuur realiseert 2ich voldoende dat dese kleüie verbetering met door atle leden i ervaren en éai in het afgeloopen jaar door niotleden belangrijk nnefer iruit is geveild dan voorgaande jai en zoodat van het hoogei omzetbedrag Jiiet veel overblijft wat ten bate der leden komt In totaal k in 19S geveild voor ƒ 329 025 tegen ƒ 2Ö1 609 71 m 1936 De aanvoer van veraoheideiie producten was hooger De aanvoer van proJikbooneu ut meer dan verdubbeldif dia van peulen en doppers echter met pl m 1 3 gedaald aet voorjaar gaf een tamelijk rloWen atzet toomameiyk sla en boapeen werden by Jlmke kwantuma voor export gekocht De bmnenlandsche markt gaf echter tlauwe prysen tei wijl by een normaal aeuoen aan ood weer groote parLyen doordraaid en Tomaten komkomniera en anüyvie gaven wei net hoogste percentage hiervoor ti rwyl ooa van bloemkool een groote hoeveelheid onverkocht bied Ook tut jaar wem weer ci groot deel deaer producien tt atttiiiu voo distributie terwyl het reoUuit webija j vuu veevoeder of vemietigg weid De steunuitkeeringti 1 waar zoovelen dt la tste jaren naar uitütiii lutt vbnaiigun alB aynde he t enige nuuüel om de v uii ipenode door te komen gaven wemig t Bvre üiging Algemeen wordt ue a ciii M t dat vooral de koudegrondsproductea Btiwimo dertyk zyn bedeeld Lchter is ni mmraer etm tuinder aangetroffen die ovei den a tu geJieel tevreden was en de steun kan uu geen volkomen bevrediging geven zoolang üe opbrengst der producten zoo ver beneden den productiepryB bl ft zelfs al zou ue steun worden gegeven tot aan den producUeprys dan bl ±t nog ongedekt de grooM achterstand van de voorgaande jaren X ocn k n dez steun di schynbaar niemand bevrediKt met gemist worden en hy wordt dan ook dankbaar aanvaant Het totaal bedrag van den ontvangen steun over 1036 bedraagt ƒ 41 8 31 over imi met inbegrip vant de laatste uitkeering in Februari ƒ 3a 969 l Ter voldoening aan de voorachnften voor de uitvoering der Landijouw uitvoerwet werd op verschillende producten voor export bestemd controle uitgeoefend op Wit it 1 gewicht Mow bij den aanvoerder ai bij dJU es rtwr Het betrof voor onze vel Voor Uw Tuinen Mooi TUINGRIND en GRINDZAND SCHELPEN en TEGELS voor Tuinpaden ZAND voor Uw kinderzandbak Antoon Dessing TEt 2404 OOSTHAVEN 24 Brieven uit de Hofstad MCDXXI Het verschetden van WUlem KIoos Al Is een man als Willem Kloos een nationale figuur geweest eoi al dient hij dus als zoodanig herdacht te worden wij zouden toch als Haagsch kroniekschrijver in onze taak te kort schieten als wij liem niet In onzen brief óók even herdachteia Zijn figuur Is aan ieder ontwikkeld mensch In ons land bekend Met htm gaat een strijder heen die veel langer heeft geleefd dan de triomf van zijn strüd overh eerschend was Reeds is de weg dien hij eenmaal aanwees en insloeg voor een deel reeds verlaten omdat weer een nieuwere en hopen wij betere werd gevonden Juist dezer dagen woonden wij een avond bij waarop Jongeren voordroegen uit de moderne poèzie Zij Is inderdaad al gansch anders dan Kloos cle ons heeft gebracht maar de Invloed van zijav werk is niettemin onmiskenbaar De klank het rythme en de schoonheid van de taal zijn door Kloos op den voorgrond gebracht en de oude bombastische poëzie heeft het daarvoor afgelegd Vaak zagefn wU Kloos en zijn echtgenoote wandelen Hij was eeri grijsaard allerminst meer althans uiterlijk de fiere figuur maar een markante verschijning bleef hij ZUn naam blijft ongetwijfeld leven eii misschien zal de historieschrijver van onze letterkunde hem nog meer eer en waarde toekennen dan het huidige geslacht misschien op dit oogenblik doet Het is een gewoon verschljtnsel dat men de beteekenls van een dergelijken strijder na zekeren tUd niet meer in haar Juistheid weet te schatten Daar moet altijd weer een geslacht over Beidt uw tydl Hoe meni stieveii ig niet nutteloos gebleken hoe menig leven is niet tot zyn bestemnung gekomen omdat men nw dezen raad geen ooren heeff gehadi Want het opvojge van dien raad hoe eenvoudig hji ook moge lyken ia voor de meeste ontzettend moeUyk We hebben oiH een doe gesteld en streven ernaar met 1 onze krachten En in onze begeerigheid taar hej bereiken tasten we toe nog voor de vruoht gerypt is en verstoren den groei die ürnners altyd langzaam gaat De in het vorig jaar gestorven dichter Albert Verwcij heeft in een zijner gedichten voorkomende kifit Nieuwe Tuin dezen raad Beidt uw W 00 mooi en duidelyk uitgedrukt dat ik d verzoekinïf niet kan weerstaan U e i mt coupletten van di gedicht hier over te flchryven Hoor my die eenzaam in mijn winter woon Bn toch spreek wat ik waar vond ik een dichter Hiur die met haasten wordt h t werken lichter Zy die niet haasten maken elk werk schoon Jlun brengt d da die komt zijn g oede tijding Ën laat een ever voor denj anderen dag Hun daad maakt staag van nieuwe daad gewag Kn aan hun rust nooit kïachtloos faalt geen wijding 2 1 weten altyd goed en altyd waarHat oogenblik als t komt voor t vliedt te grypen H laten de appel rood en gouden rypen £ o houden dan de hand die za opvangt klaar Wordt hier niet de levenéeiach 3eid uw m m diohterlyke woorden klaar en dui k gesteld Rustig werken en voorbe ileii niflar niet de appel willen plukken rze rijp is Geduld hebben dus maar ook eten en begrijpen wanneer de afpel rijp Maar over 5 jaar komt de aap uit de mouw Dan Is het gebouw alleem voor school geschikt Eh als zich dan geen gegadigde voordoet zal men wel moeten verbouwen Het is te begrijpen dat er minimaal van de huur overblijft Wat er dan wel mee aah te vangen Is Elgenlljk niets en misschien was het het beste het of gratis in bruikleen te geven wellicht dat daarvoor een gegadigde te vinden is of het maar van het aardrijk te doen verdwijlien en de zaak verder in het vergeetboek te stoppen Inmiddels een lesje voor gemeentebesturen om zich niet In een branche te wagen waarvan en aanzetten tot het vormen vaji een eigen bibllotheekje Er zal een scheiding dienen te komen tusschen wetenschappelijke werken vak en leesboeken en de zuivere literatuur em ontspanningslee tuur opdat althans een overzicht is te verkrijgen Wie nü In een l K ekwinkel komt komt In een doolhof en kan er niet aan beginnen om alles te bekijken Het uitgeven Is een soort wilde handel geworden zonder eenige orde of lijn Misschien leert de boekenweek aan fle handelarein wat er aan het contact tusschen en het publiek ontbreekt Eén van de gevolgen van de overstelping op de 0m0m Zenuwpijnen overal Van die verschietende pijnen dan hier dan daar Ze blijven weg mei één of twee van dit AKKERTJES Volg ni recept van Apotfiektr Dumont Bat is de voorwaarde om de vrucht van 1W werk te plukken We hebben een oud Pfeekwooid dat ook de Romeinen reeds uwö 41aast u langzaam waarin ock n teel van die veimaning van het Amster s Beuragébouw staat uitgedrukt Juist de onstsimigheid van onzen wil AKKER CACHETS oorzaak dat we die waarschuwing zoo kelilk in den wind slaan We hebben Wnimigheid noodig omdat lü omen sterk en tot daden bereid maakt Maar moeten die onstuimigheid In de teugels n houden eU haiar als een nooit afla kracht ter onzer beschikking hebben de tiaid ervan worden Dit wijst op