Goudsche Courant, maandag 11 april 1938

die brandende draad te verwijderen m de lichten van de auto uit en reed hÜ J does van den donkeren stellen we beneden waar de wagen in brand vloog finaal uitbrandde V kwam er met bniiri wonden aan zyn rechterhand af doch 1 tydens de val tijdig uit de cabine sprin n De wagen was niet geladen VerzekeriiiB dekt de schade van de vermeide auto Eén alteen Vjpor de jaarlyksche herkeuring van trekhonden werd slec tg één dier voorgeleid en goedgwlteurd In dje gemeente Vlist woMen m het geheel geen trej onden meer gehouden No l9 99 ÜIT DEN OMTREK Boskoop Maandag 11 April 1938 77e Jaargang Lezing Dr W G N v d Sleen voor Arboricultura Voor de Vereeniging van Oud Leerlingen en Leerlingen der H T S Arboricultura hield Maandagavond m Hotel Klaaasen Dr V d Sleen een lezing met lichtbeelden en film over Kijkjes in Zuid Afrika De voorzitter sprak zyn vreugde uit dat zoo velen de zaal tot in de uiterste hoeken vulden Het verwonderde hem echter niet gezien het gsnoL dat t r v d Sleen zijn auditorium deed smaken op vorige gelegenheden toen Arboricultura ook het geluk had hem bereid te vinden voor haar op te treden Dr V d Sleen vertelde dat hy de aangenaamste herinneringen bewaarde aan de reis van 3 maanden die hij door ZuidAfrika gemaakt had Met r n zessen dames en heeren hadden ze die reis gemaakt met een paar oude Fordjes die al lezen en schrijven konden met een aanhaügwagentje er bij waarin de tenten en de vouwboot welke ook gebruikt werden voor conversatie tieen eetzaal De belangstelling in Nederland voor ZuidAfuka bleek wederzijds te zijn en met groote sympathie werden de Hollanders in Zuid Afrika ontvangen De nederlaag die de Boeren in den oorlog omstreeks 1900 van de Engelschen leden was verpletterend Nu na 25 jaren blykt echter dat ze wefden oorlog verloren maar den vrede gewonnen hadden De Engelschen hebbon er wel groote finantieele belangen door de goud en diamentmijnen doch de Unie van ZuidAfrikais geheel ztlfatandig Zy koos een eigenvlag Orange blanche bleu DaT alleenspreekt boekdeelen f Door de groote vraag naar gouo en de prijsstijging is het land zeer welvar d Er wordt per jaar voor duizend milhoen gulden aan goud uit den grond gehaald en daardoor heeft men een uitvoer overschot van 200 millioen gulden per jaar NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VWR GOTDA OMSTOEKEN S ERkS 0 2rouSSETïWnrT HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE UUEWATER REEUWIJK CHOONHOVEN ST OLWIJK WADD I NXV EEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen Meer dan 99 procent stemde JA te stemmen Van welingelichte zijde wordt vernomen dat kardinaal Innitzer gistermiddag een beioek heeft gebracht aan Hitler Enkele cijfers Uif de verschillende deelen van Oostenrijk worden de volgende voorloopige cijfers geimeld Plaatsnaam Karinthie uitgebrachte stemmen 239 5 H ja 238 772 neeq 407 ongeldig 325 Weenen in dezelfde volgorde 1 226 586 1 219 331 4 939 2 316 Burgenland 168 680 168 576 61 52 Tirol 214 403 212 851 1 21 8 334 Land SaleUirg 155 333 154 642 458 2 3 Braunaua d Inji 336 381 5 0 Vorarlberyi 93 690 91 905 1 74 511 Graa 105 420 104 934 372 114 Neder Oostenryk 988 755 986 19G 1 453 1 106 Linz 78 426 78 328 66 32 Opper Oostenrylt 60l 4 2 600 486 357 Kla enfurth 19 431 19 313 Weenen artwiderswijk 105 594 106 068 418 106 Weenen Ploridadorf 80 387 235 131 Stiermarken 623 287 621 400 831 396 De soldaten van het oude Ooatenr kache leger 53 960 58 872 66 22 De soldaten van het oude Oostenrüksche bondsleger brachteh hun stem uit in afzonderlijke stembureaux 647 56 62 Ottakring 80 021 van zijn hoog energiek voor wmde De kleine ineengedrongen iMiMrf en witten W n vlerkanten jwa en t borstelige rechtop staande JJ waarbij de dichte tot vdtor korten rhJ Plltzwarte doch nu öpk reeds ha TT nkbrauwen voortreffelijk e2 w Bold als de voornaamste Relate persoonlijkheid onder de lelJ bankmenschen wier aantal na ïel B geworden En hoe nj reeds achter In de zestig was rj ö niet zijn tijd mee wist hö pr m ver een modem bankinstituut Il moest gaan om eenerzijds niet WwLTx ® aaï anderzijds ook jjjj Wn lijn gesteld te worden met waarmge en onbetrouwbare con Dat komt niet alleen het EngeUc he kapitaal ten goede De heele Unie vaart er vel by In Johannesburg het goudmy engebied kost de grond ƒ 280 per M2 Men gaat het daar dua in de hoogte zoeken en ware scy crapers zyn er verrezen De grootste tegenstellingen vindt men echter n Zuid Afrika Een 4ndere stad die spr bezocht bestond uit een houten gebouwtje gedekt met plaatyzer waar onder één kap was ondergebracht het postkantoor de markt een winkel waarin alles te koop is een kleermakersatelier en e n tankstation met drie benzinepompen en autoherstelplaats Die stad is wel degelijk op de kaart aangegeven en wel met 2 kruisjes Met schitterend gekleurde lichtbeelden verduidelijkte Dr v d Sleen een en ander op aangename dikwyls humoristische wyze Vruchtbare valleien met prachtige tropische plantengroei wisselden af met onafzienbare troostelooze vlakten waar soms in drie jaar geen druppel regen valt en zelfs geen dauw of mist het aardryk bevochtigt Door zulke streken het zelfs met mogelijk met de traditioneele ossewagen heen te trekken Men heeft daar 8 span ezels voor zoo n kar Die kunnen nog beter tegen ontberingen Eén plaat vertoonde een boeren familie die met haar heele hebben en houden naar elders was gegaan In de landstreek waar ZIJ woonden had t m geen zes jaar ger gtnd Nu waren ze 2ö0 Kilometer verder getrokken met een groote kudde schapen geiten en grooter hoomvee hun huis en schuren hadden ze gesloten en als t weer regende zouden ze weer huiswaarts trekken Die boeiln wonen dikwijls nog als aartsvaders by sikander t Is er blijTtbaar zeer vruchtbaar want ze Rebben gewoonlyk van 12 tot 18 kinderen en de zonen krygen ieder een deel van de geweldig groote landeryen van hun vader Die bouwen hun huls dan bij t zyne Ze hebben dan maar één weg te onderhouden Maai als men een paar geslachten verder komt is het stuk land veel te klein geworden om al die menschen te voeden Daardoor zijn vek arme blanken ontstaan Die menschen kunnen zich zoo moeilijk aanpassen in industrie of anderen arbeid dat ze gebrek lijden Ruim 50 van de blanke bevolking behoort reeds tot die arme blanken Een heel contrast totwide een beeld waarop een aardig huisje bewoond door 2 Hotlandsche jongens met hun zuster Ze zyn in dienst van een enorm groote fruitkWeekerij Prachtige fruittuinen hectaren groot zag men vooral citrusboomen sinaasappelen mandary nen grape fruit citroenen worden veel gekweekt En omdat de selectie zeer scherp is en alleen het allerbeste voor export in aanmerking komt wordt het grootste deel verwerkt tot geconserveerd en gedroogd frmt en jams Daarby vonden de Hollandsche jongens die diploma M T S hebben emplooi en ze hadden t er best Praciitige staaltjes van pl tengroei zagen we ook Aloe s van meters hoogte me bladen bloemtrossen van een halve meter ziet me r naast allerlei cactea van geweldige M kingen Aronskelken groeien er zoo overvloedig dat de boeren ze als onkruid beschouwen Ze worden in groote tossen aan de bloemsnmarkten in de steden aangevoerd en brengen er byna niets op Ook de film die Dr v d Sleen na de pauze vertoonde bracht schitterende tafereelen niet alleen van de flora doch ook van de fauna van Zuid Afnka Prachtige opnamei in het natuurreservaat gesticht door en genoemd naar Paul Kruger toonden niet alleen giraffen antiloopen en zebra s doch ook leeuwen en rhinocero s in hun natuurstaat Dat wildpark is zoo groot aJs heel Nederland en het eenige verschil met een diergaarde is zei spr dat hier de menschen achter prikkeldraad moeten blijven itn de dieren vrij rondloopen W Aan de Kaap de Goede Hoop waar twee Oceanen elkaar ontmoeten was ook een mooie film gemaakt van de branding de zeeleeuwen en haaien die om de vouwboot van de reizigers heen dansten en de pjjigums die wen bij de nadering der men schen heel statig zee rag kiezen Het was È m lUm aicon m Mis Profiteer van het voorjaarsweer Hebt U die mooie nieuwe modeldeuren al gezien die Falcon dit voorjaar brengt Nu Itoopen beteekent het J iele jaar van Uw Falcot profiteeren Maar denk erom een jas die op een Falcon lijkt Is namaak wanneer het zijden Falcon etiket in den kraag en het certificaat ontbreken En voor hetzelfde geld hebt U een echte Falcon s 19 22 50 24 50 27 50 32 5 37 5 45 een buitengewoon interessante en leerzame avond en een daverend applaus onderstreepte de dank van den voorzitter aan den spreker gebracht HAASTRECHT Geslaagd Onze plaatsgenoot die heer G W A C Baron van Heniert tot Dingshof is aan de Rijksumversiteit te Utrecht geslaagd voor het candidaatsexamen Indisch Recht Verbrand Terwijl bode Verboom j l Donderdagavond over den Steinschen dyk reed bemerkte hij kortsluiting onder het dashbord van de auto Toen hy zich snel bukte om flcuoA fvoUeóM spelen ze zullen ze ook stoeien en daarbij hun kleeren niet ontzien De elijke kleeding is dus een eerste vereisciite Esder klceding beteekent degelijke kleeding in leuke modellen KINDER SPORTCOSTUUMÖ met enloll licllijil 6 11 jaar II 5 6 8 10 I ll liooger KIMIER SPOBTCOSTUUMS mn pliuteir leefnjd 6 8 jaar H 6 8 10 en hooger K1NDER MATR0ZENC0STOTJM6 0 4 e en hoogw OPKNOOPPAKJES H 9f éf O en hooger BÉBÉ DEMPS n 8 4ft en hooger JOiNÜLUMlLS M TEIA fl IO CJ I Ï IS PH hooger MEISJES MANTI r S Ic cliijil b l j ur 1 5 ï = N 011 Jious T llÉBf MANTE15 fl 4 ï en hoogei MhISJESJURK EN Iccfiijcl 6 7 j ar 11 S 4 = S en hougcr ÜLütJlRKEN tl Ü af 4 5 O en hooger De Gruyter s GRATtS wf aSisM Groote torteering Jottgem hlimu ABONNBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bM gtag per looper geschiedt Franco per post per kwartaal S 16 ri x rt pattrbo kT= Tprt£s n l J £ l A tr t e en Redactie Telef Sneeuw en hagelbuien deden in Oostenrijk geen afbreuk aan de geestdrift Hitler s argumenten voor den Anschulss 70OALS men w t hoeft gisteren L t Oos tenrüik en Duitschland de stemming tg gehad voor den Anschluss Croot was de geestdrift waarmede tie Oostenrülcers naar de steimbus trokken De gevoimachtigïJe van den Pührer in Oortenrük gouwleWer Biirckel deelde na ifloop in het Wiener Konzerthaus mede Itt de uitslag van de voiksstamming in Oortenrük als volgt is lHtj e4 rachte stemnncn 4 284 795 hiervan 4 273 884 of 99 75 pet met ja iVolgens de voorloopige telling van het B van hei aantal iitgebraahte stembU de volksstenuningr in Duitachland Oostenrijk hienbü ingesloten de stemaien uitgebracht door de soldaten van het wo re Oostairijksche bondsleger bedroeg he totaal aantal st ragerpchttgden 49£46 951 HierTan brachten 49 326 791 hun tem uit 99 5555 pet Met ja stemden 4S 799 M9 of 99 0827 pet met neen steniiJen 462 180 of O Ql pet In totaal werden 251 349 geldige stemmen uitgebracht Overal in Weenen we d aeer dn k gestemd en in vele bureaux hadden de kïezws mds ï ó vroeg hun st m uitgebracht dal In den middag de bussen konden wordenj gpéitw In Salatourg was hej bitter koud neeinr en hagelbui wisselden elkaar af tKV stonden reeds vroeig in den ochtend de Idewra voor de stembureaijx te wachten Uit Berlijn Enkele cyfers in dezelfde volgorde Geheel Berlyn 3 183 614 3l5fi 771 23J997 2 843 Potsdam1 094 630 1 082 738 9 345 2 549 Hamburg 1 123 842 1 100 716 21 323 1j807 ThÜringen 1 590 13rr 1 575 110 12 70C 2 321 Pommeren 1 248 243 1 238 458 8 566 1 220 R de van Hitler Ik verbeeld my meer tot stand te kunnen brengen dan Schuschnigg Geboorteland toegevoegd aan ht Riik In de Norwetstbahnhalle te Weenen he ft RijlkskanseHerJfitler voor een menigte vai meer dan 2QflKKIi menschen Zaterdag zyn laatste rede vóór de volksstemming gehouden Hij verklaarde vooral tot hen te willen spreljen die ook nu nog meenen hiet nieujwe Duitschland en my niet hun vertrouwen en genegenheid te Icunmen schenken of die gelooven zich afafydig te moeten houden Ik In het gebied Vorarlbeng werd de verkietingsdag aangekondigd door kanonsclio töi ook hier deden de sneeuw en haiMbuien geen afbreuk aan het enthousiasme Volgens een voorloepige tellingr hebben in het oode Duitschland 34 688 Oostenrijkersbun atem uitgebracht vóói de Anschluss 113 Btemdftn tegen beirwyl 98 stemmen onl l w ten l I Kardinaal Innitzer stemt De Aarteibiaschop van Weenen KaïxUnaal bniUer heeft in een stembureau in de binMBfisd zfjn stem uitgebracht M t op erechterarm trad hy hst lokool binnen it hy lyn stemplicht vervuld had 9pelpHilterjungen den Kardinaal het ingsinsigne op da borst Wederom t opgeheven rechterawn verliet de kardiml het stenüokaal Inden loop van den mflfPg heeft in veje Heidirtrioten reeds de heift der kiezers z n m ithgébracht Vele in het buitenland mmde Duitschers ayji naar Weenen g bwn om hier te stemmen Ook in Lin Grw lün met extratreinen ruim a50J Wtodiers uit Zujd Slavië aangekomen om Kld n wordt aanspraak gemaakt I ai baarheid voor weldaden die al ait eigenbelang werden bewezen WMr ehcht men dus dubbel loon FEXnLLgrON De strijd om Weenen R bian vanj HUGO BETTAÜER hetint ilch voor Ralph te Intereaseeren D directeur generaal van de Bankj nn de heer Klopfer Hart zat ttH iü S 8el Jte Engelsche wUw InJ s bureau en dacht üoo ln espan aa dat zich een diepe rimpel In het junctuurbanken De he r Klopfer Hart die door de Ineenstorting van de na oorlogjaren wel zijn titel maar niet zijn geld had verloren liet de vingers door zijn baard glijden en las nogmaals het rood omlijnde krantenknipsel dat hem evenals honderd anderen door den chef van het persbureau was voorgelegd Een lichte druk op den contactknop van de electrlsche bel en zijn prlvésecretarisp trad binnen Doktor die Ralph O Flanagan Interesseert me WeDicht ligt er een korreltja waarheid In de geschiedenis die daarin de Presse staat Aan den anderenkant la het natuurlijk ook niet onmogelijk dat het lout r bluf is temeer wijlde naam O Flanagan tot dusver onderde Amerikanen niet geteld heeft Doet ume een genoegen en seint u direct evennaar Seligman in ew York om nauwkeurige informatiea Nauwelijks was deze opdracht gegeven en het telegram nog niet eens verzonden toen een der tallooze procuratiehouders die in het Amerikaansche credletverkeer werkzaam was werd aangediend Meneer Klopfer ik geloof dat dattelegram naar New York niet behoeft teworden verzonden want er Is met deAmerikaansfche post ooeven een briefbinnengekomen van de directie der Guarantee Trust Company dat op Ralph O Flanagan betrekking heeft Klopfer Hart die evengoed Engelsch als Duitsch süVak nam den procuratiehouder een brief uit de hand en laa ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorprkruiR 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte afgrond regeerden Of over 100 jaar nog iemand zich den naani van myn vooigaBgehier zal herinneren weet ik niet maar mijn naam zal blijven bestaan als die van den grooten zoon van dit land Ik geloof dat het ook Gods wil geweest is uit dit land een knaap naar het ryk te zenden hem groot te laten worden en tot leider der natie te verheffen om het hem mogelijk te maken zyn vaderland aan het Ryk toe te voegen Toen op 9 Maart Schusohnigig onze overeenkomst schond voelde ypMat de roep der Voorzienigheid tot mij was gekomen En wat zich toen afspeelde in drie dagen was ook slechts denkbaar als voltrekking van den wü dezer Voorzienigheid In drie daigen heeiff de Heer hen geslagen En ik verwierf de genade op den dag van bet verraad mijn vaderland bij het Rijk te kunnen inlijven Zoo worden de droom en he verlangen van vele geslachte vervuld Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de T laataing aan het Bureau ziJn ingekomen tenemde van opname verzekerd te ztjn zuu Wijlen bpreKtji ais un nuii m zen i j iieo geneei niei sUiuiujg ia aan aaeb wtu Liuitsuiiaim lil ntt vaneden ft cit igetruiien Genootschap voor Geschiedenis der Genees Natuuren Wiskunde Voorjaarsvergadering op 9 en 10 April te Gouda J et Genootschap voor geschiedenis der ge nees natuuren wiskunde heeft Zaterdag en Zohdag te dezer stede zyn voorjaarsvergadering gehouden Reeda Zaterdag waren vele leden naar Gouda gekomen Aan de byeenkomst des avonds in de raadzaal ten stadhuize ging vooraf een officieele ontvangst door het gemeentebestuur Verschillende plaatselijke autoriteiten waren hierby met burgemeester E G Gaarlandt tegenwoordig o a de heeren mr H P C M de Witt Wynen i ethouder van financiën en waarvan er zyn die met de fynate werktuigen door reeksen van proefnemingen zyn bevestigd Zóo beschouwd is er slechts plaats voor ontzag en bewondering Gij zoudt neiging gevoelen U nietig te voelen ware het met dat de wetenschap slechts door vertrouwen en Viorzekerdheid van haar beoefenaren kan worden gediend de menschheid tot heil Morgen zult gij tydens eeai korte pauze gielegenheid hebben iets van Gouda te hooren en er iets van te zien Zoo zult gy stil zyn by aanschouwing van de ramen m onze St Jan De magistrale kunst van de glasschilders van vier eeuwen geleden uitte zich in concepties die met ontzag vervullen en nog tot op den huldigen dag landgenoot en vreemdelmg in verrukking brengen Dzze eeuwenoude schoonheid zal een complement vormen voor Uw wetenschappelyke studie uit lang vervlogen dagen Historische kunst en historische kennis ontmoeteij elkaar m deze uren Dat Gouda deze sfeer kan bieden vervult ons met trots Moge deze harmonie de juiste gezindheid kweeken voor 5vf beraadslagingen Het is een voorrecht zich onder te dompelen in de t den van weleer In deze zaal waai de gobelins van 4 eeuwen op U neerzien zijn het de zorgen Voor den dag van heden die ons bezighouden Voorheen wa s het de hoogmoed die hier zetelde de histoire contemporaine kenmisrkt zich door de on verzet tel ykheid waarmee wij de ongunst der tyden te weer staan In beide tydperkfn stond hetzelfde doel voor oogen Gouda naar binnen en buiten en eervolle plaats te doen innemen tegenspoeden t n sptjt Eén overweging leidt ons Aan hen die na ons komen de zekerheid te geven dat geen materieele zorgen onze geestkracht geen financeeb moeilijkheden ons geloof in de toekomst hebben gebroken of zullen breken De voorzitter an het Genootschap dr D Schoute te Wassenaar heeft burgemeester Gaarlandt die eerelid van het genootschap is voor l vriendelijke woorden en het gemeentebestuur voor de ontvangst in de prachtige raadzaal hartelijk dankgezegd Dr Schoute verbond aan zijn dankwooiM een uiteenzetting van hetgeen het genootschap beoogt n l het bestudeeren van het Jieji aing was hem m 1918 duidelijk ge woraen n t dat de Jtracnten die Het ryn titt i uiiHcne voLk en ook Uobteniyk tot verval bracliten laet in bUtav zouuen zyn oöil een iieropbtai ding der l uitstne natie te f werken Duitschland moebl zichzell ueli en jje beiae lUealisliscne ttrucntstroomen nationalisme en soviaiisint moeste voieenigd wordjen Vervolgens stelde de i uhrer vast dat het program der party op I een door de natuur gegeven erkenning gojaaseerd Js bloed bodem aarde persoonlykheid eeuwige waarden der menschen Oaarna sohuderde hy de ontwikkeüng van l uitöchland m de laatste vyl jaren en onder groot e geostdntt der aaniwezigcn verklaarde by e andieren hebben lucliticasteelen gebouwd wij bouwen voor on7 e Duitflche menschen een aardsch maar t ehoorlyk leven Tegen de critici die hem miaschien kouden vragen of hy het recht had te Weenen G J J Pot ge te spreken voerde Hitler vyf ai nenten t nte secretaris dr H W de Planque v e directeur van den gemeentelyken genees r 1 j kundigen en gezondheidsdienst dr A In de eerste plaats Dit landft een agne chirurg aan de Wykverpleging Duitschland zyn mensehen zyn üuxtschers Hefs commissaris van politie mr dr J Smit voorzitter van den Oudheidskundigen Kring en voorts raadsleden en hoofden van dienst Tot de aanwezigen behoorde ook mevi Gaarlandt Burgemeester Gaarlandt verwelkomt de leden van het Genootschap Burgemeester E G Gaarlandt heeft de gasten als volgt toegesproken Een hartelijk en zeer uitdrukkelijk we Ofltmark getroikken en hebben daar hun plicht vervuld Zg zyn Duitschers gebleven laii de tweede plaats Dit land kan op den duur zonder het liy k met leven Hier geldt de waarheid dat iedra l uitsche eam afzonderiifk steeds brok n kan worden doc i alle tezamen onoverwumeiyk z Ji Dat dil land alleen met kan leven is door de feiten bewezen Indien een zoo klein land meer dan i kom richt ik tot U mijne heeren van het 31 0000 werkloofen en honderdduizen iea i Genootschap van de Geschiedenis dei Genees Natuur en Wiskunde namens het Bewoners van het Ryk zyn eens naar deza t Gemeentebestuur van Gouda dat het ge voor ligt m net verloop van geiboorte en i noegten smaakt van Uw aanwezigheid sterftecüfers Niemand kan ontkennen dat Een persoonlijk woord moge ik daarann toevoegen Het ia een gevoel van erkentelijkheid dat gij gevolg hebt willen geven londer steun heeft is bewezen dat iiet mei levensvatbaar is Het sterkste bewijs daarvoor ligt ift het verloop van gefboorte en sterftecyfers Niemand kan ontkennen dat dit land het laagste geboortecyfer en het hoogste sterftecyfer heeft aan mijn verzoek te vorigen jare te Rotterdam tot U gericht weer eens Uw bezoek vsn eenige jaren geleden te herli e en V Gouda als plaats te kiezen voor een van Uw j halfjaarlijksche samenkomsten Uitgelezen beoefenaren van 3 wetenschap In de derde pla ats Dit volk wilde zioh in het gieiheel niet van het Ryk scheidenNa de ineenstorting van l liS wilde DuitschOostenryk naar het By k terug Het democratische ibuatenland verhinderde de aaneensluiting doch het volk heeft zich tegen dat j g t y ze vergaderzaal buitenland giekeerd n toen in I uitachlajid iTw v rpontVinn o nar in+o iiD Uw vereeniging nu Genootschap gehee ten dient de wetenschap van nu door de bestudeering van dezelfde wetenschap in haar kmderschoenen Groote piëteit leidt U daarbij Gy meesmuiit niet als gy opvattingen aantreft die de aiationaal aocialistische banier geheven werd zag men ook hier steeds meer naar dat symbool Dit volk werd mishandeld door een groep die naar getal noch naar waarde het recht had het volk te leiden Voor wien ook dit genoeg is moet diametraal staan tegenover de inzichten ik den vyfden grond noemen Ik sta hier van nu Gy geeft U rekenschap er van omdat ik my verbeeld meer tot stand te dat daarnaast de wetenschap in lang verJ kunnen brengen dan Schuachnigg Ik heb vlogen eeuwen met ds eenvoudigste hulpr door myn leven bewezen dat ik meer kau middelen tot vei Iuffende standpunten dan de dwergen die hier een land naar den i kwam stand punten die nu intuïtief lijken korten tijd geleden van een andere bank was overgenomen Hij was ongetwijfeld do elegantste verschijning van alle heeren optreden en manieren onberispelijk knap perfect Engelsch Fransoh en Italiaansch sprekend bankdlplomaat comme il faut in het bureau zich niet biji zonder onderscheidend geen werkezel draad in kennis te stellen Wij verzoeken maar daarom des te b ter te gebruiken u voorts Mister O Flanagan wanneer hU j bU delicate aangelegenheden Bn Ralph langrijk Bedenk dat als het dien O Flanagan of een van zijn stroomannen in het hoofd opkomt een paar millioen op de bultenlandsche marlO te werpen om kronen te koopen een rigide hausse het gevolg zou kunnen zijn Natuurlijk zou ik dat graag bijtijds willen weten En tegen niemand hier op de bank n woord over hetgeen we hier hebben besproken Ik vertrouw op u De directeur reikte den jongan man de Vleezlge energie en een brutalen wil verradende hand een bewijs van de hoogste gunst Lank stond nog in de deur toen hij werd teruggeroepen Kunt u goed stenografeeren Ja Zoo Ik denk er over Doktor Liebllch procuratie te verleenen en u tn zijn plaats tot m n particuher secretaris te benoemen Hm vooropgesteld natuurlijk dat u zich in deze aangelegenheid weet te onderscheiden Met een plaats als directeur In het vooraltzlcht verwijderde zich Lank Elke privé secretaris moet vroeg of laat directeur worden Hij weet te veel Ralph die zich op dit tijdstip bij de kiosk aan de Schottentor had opgesteld en telkens wanneer een F wagen stopte een blik door de rulten wierp om de passagiers te monsteren had er geen flauw Idee vaB dat de meest ulteenloopende persoonlijkheden zich levendig voor hem begonnen te Interesseeren W i verzoeken u Mister Ralph O Flanagan uit St Paul Minnesota die zich voor gerulmen tijd naar Weenen heeft begeven crediet te verleenen tot elk bedrag dat door hem verlangd wordt en onae rekening met deze bedragen te belasten Van opnamen hooger dan een millioen dollar gelieve u ons telkens per daartoe den wensch te kennen geeft in elk opzicht met raad en daad terzijde te willen staan De directeur generaal van de Bankvereenlgin trok de borstelige wenkbrauwen op Prachtig Nu hebben we meteeneenmooie gelegenheid om ons met hem Inverbinding te stellen Hij mag ons ingeen geval door de vingers glijden En na een oogenbllk nagedacht te hebben vervolgde hij Stuurt u meneer Lank even bij me Oe procuratiehouder maakte een jjphte buiging en verried met geen bH verontwaardigd hU zich voelde dhrecteur hemzelf niet Ini de gelegi stelde met dezen richard uit het d land In nauwer contact te kome nu die opgeprlkte aap die gek met een monokei en de manieren van een graaf De ouwe wordt fclndsch mompelde hij zacht voor zich heen maar eerst toeiS hij het Jjövé kantoor met de groen bekleede dubbele deuren ver achter zich had De directeur wlit echter precies wat hU had aan den heer Lank die eerst O Flanagan die nu alle aandacht van den geweldige in beslag nam was eerst dertig jaar oud en derhalve zeer waarschijnlijk bereid tot het doen Van dwaze dingen En ook dwaze dingen lieten zich wel eens In groote 2aken omzetten Lank trad meestal zelfbewust toescheiden maar niet onderdanig op Wenk vervolgd Hebt u mi laten roepen meneerKlopfer U hebt zeker wel van de aankomstvan een Amerikaan met name Ralph O Flanagan gelezen Goed die meneer isons door de Guarentee Trust als cliënt gerecommandeerd Gaat u hem eens op jzoeken en stelt u zich namens de bankgeheel te zijner beschikking Hm als dat gaat zonder direct opdringerig te schij lnen noodigt u hem dan voor Zondag bij mij op de thee Maar voorzichtig alstublieft Steeds genteleman blijven en nlètover zaken spreken Dat moet later vanzelf volgen De hoofdzaak is dat u hemin onze kringen introduceert Tracht uer van te oveïtuigen of het werkelijk inzijn bedoeling hgt om Oostenrijk zoo gezegd te saneeren En zoo ja met welkbedrag en op welke wijze De zaak Is be