Goudsche Courant, woensdag 13 april 1938

Voor Uw Tuinen Mooi TUIN KINn en GRINDZAND SdlElI EN en TEGELS vooi Tuinpaden iCAND vooi Uw kinderzandbak Antoon Dessing TEL 2404 008THAVEI 24 HAVANA OFFERTE CARMITA SIGAREN zyn van een buzondere samenstelling m tedere sigaar een flmke strook Havana gedekt met hat funste Dell Dekblad LICHT EN GEURIG 4 5 6 8 en 10 et HANDWERK Ook in kistjes van 50 stuks Aanl evelend L BINNENDIJK Kleiweg 87 Telef 2263 RIJS per kwartaal ƒ 8 26 por week 17 cent overal waar de geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 ÜMiismeiitBO rden dageHjka aangenonien aan ons Bureau MAKKT 81 GOUDAi K ffl fent cn lor PAilSCHEIEIEIie bij Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Bondom cm burten ons wowlt Furopr rvormd Nieuwe ideoloigieen beziflen rp ilèg volkeren Staten erdwynen terwyl wwe n ken uord n gwrgamseerxl Daar I treedt de nationale defensie thans Ijui de grenzen m het plan tot militntre janiflatie Alle fmancieele economische wie tr politieke problemen ataan in m virhand mstt het probleem van de vej fihi Fr ïun thans geen reeksen onder l iden riïblemen ni er er is skcht een iiej onverdeeld probleem en het ws yn Ik lands staat als een blok voor mih He nat onale defensie eischt t het door de r geenng Daladier op Wiie wetsontwerp ti t financieel hersttl l ft hienn wordt gezegd dat de sch t jl in het geheel laaien te dragen 19 5 22 50 24 vfMiUwzaak Jl en vleit zich groot overredlng J t te bezitten maar hun wordt l slechts gelijk gegeven om v n k f te lUn FEUILLBrON öe strüd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER l prek met den Bondskanselier ht olndelUk moe en in oen verre Wede stemming tn zijn hotel terug werd hij daar opgewacht door winder die hem de groeten over Je toekomst wan UW zaok hangt voor een groot deel van Uw werkkracht af Mebt U die waordevolt werkkracht verzekerd Vraagt d graHi brochura ho l vantv rztkar ng aan d lovkomit van n b lri t lart goad kon komtn bl i NV LEVENSVERZEKERINO MU VAN 1859 InipecteurPWPieTERM Kn gerlaon 187 Ul TgLfoon 22SO whtte een zoo Ulusteren gast binnen KTenzen te herbergen Voorts ver dr Winder dat de eerste amb J van Oostenrijk dr Bondakanseiier tot eeji eer zou rekenen met Ralph o Flanagan kennis te iio h was piJnJUk verrast VceerAde ÏSf Pen naar hem sleurden iém J hU zich zoo ernsUg had voorge J 1 alle stilte rond te zien te on sêrtn II oordeelen In het hel JJ lcht betrokken hem In aangeïtS draagwijdte hij nog Wi w k sen te oneer Ki ernstige beleedlglng Zy y de ultnoodlglng van het NehtS T n maar in cultureel 5Srt 88taan en staat niet ac Zou niet elke vreemdeling In ALS T VOORJAAR KOMT wordt in elk huisgean opruiminjr cehouden Wat jre kwut wilt zyn bied het aan in onze KWARTJESRUBRIEK die door ieder lezer es wordt nageplozer N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieli Gouda Jurlijksch ALQEMEENE VERGIADERINQ van Aandaalhoudtrt op DINSDAG 26 APRII 19 18 te 2 30 uui des nainidd j s len kantore dei Vennootschap Buurtje 1 Gouda De Agenda de Notulen dei voujfc Algemeene Vergad ijng vaq Aandeel houders de Balans en Winst en Vei liesrekenmg ovei 1937 alsmede de m ai t 37 dél Statuten bedoelde btufcken liggen van 12 Apnl as af vooi de Aandeelhoudei s tei miage ten kan toie dei Vennootschap Bovendien zijn de Balans en Winsten Veriiesrekening en het jaarverslag m druk verkiugbaai om bi de Rot teidamsche Bankveieeniging N V te Amsterdam Ingevolge Ait 28 dei Statuten moeten eigenaai s van A indeelen aai Toondei om toegang tot deze Alge meen Vïrgadeiing te hebben deze Aandeelen vooi 20 Apnl n s tegen i eïu deponeeien ten kantoie dei Ver nootschap te Gouda of bu de heeicn R Mees Zoonen t Rotteid m of bil le Rotterdam che Bmkvcreen giBg N V te Amsterdam N V KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIFK GOUDA DE COMMISSARISSEN HEER bbhh zoekt omgeving stadion Uefst met stiw mend water Bneven no 1289 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda dit is het middel i i moeheid en slapte verdrijft dat de zenuwen kalmeert en uw lichaam versterkt TONICUM Nounr jfWKIIH PW Gebru k eens een tijdlang regelmatig T Aicum Noury één theelepeltje voor den maaltijd Binnen korten tijd zult U de heer Mjl4 werklnQ van dit buitengewone middel onOervinden De rustgevende Invloed die Tontcum Noury op Uw zenuwen uitoefent de krachtig versterkende werking op Üw geheele lichaam de opwekkETide verkwikkencfe invloed op Uw geest Mèeheid lusteloosheid en nervosite t ver dwijnen snet dd spier energie neemt toe de veerkracht wordt verhoogd Ü zult zich kalmer én rustiger gaan voelen Sterker en opgewekter Door Tonicum Noury het onovertroffen middel bij slapte oververmoeidheid overspanning nervo siteit lusteloosheid herstet na ziekte Verkrijgbaar bij alle apothekors en drogis ten è f 1 50 per flacon Dubbele flacon f2 25 TONICUM NOURY GOUDA S 1ste FIRMA VERHUIST U GOED VERTROliWD EN ZEER BILLIJK Verstrekt viubluvend prtjsopgaaf Volle garimtie Talrijke referenties Ruime Brandvrije Meubelbeigplaatsen Aantevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 VOORWILLENS 65 ÜHU U den aUei eó4e t Shfyuig Koopt dan een Miele tegen de nieuwe verlaagde prl zen I Meaal Fl 36 25 Model L Fl k 2S Mellor FLSazS MeliorLuxeFI 55i25 Model K FI78 Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken Ongezien Mr Falcon Wanneer de klanten zoo heerlijk luchtig in hun regenjas glijden dan weten we hel al uit ervaring dat is een Falcon Daar zou ik elk bedrag onder willen verwedden Falcon s phenomenaal succes dankt ze aan coupe pasvorm en kwaliteit De Falcon is een waardevol kleedingstuk De keur op de jas is het zijden Falcon etiket en het certificaat Laat U met iot namaak bepraten 35il9 WETTIGE HACO TBEKKING 2e KLASSE 2 UJST TAEKKING VAM DINSDAG 12 APBIL l 3t V HOOGE PBEMIEN ƒ 00 13 132 iisa t 1 ut 1H4 1 1000 1200 3797 96 1U4J7 00 3383 4TtJl S6 3 0733 7335 098 1053 PBEMIEM VAN ƒ 30 47 6T 2ia 366 W 1Ü8 129 130 137 ISO 167 177 SJl 387 37o 374 353 419 43P 443 448 460 836 663 788 B18 S O 918 üdS 08U OUT IOdI IQM 1100 1134 1H3 116Ü urn 1291 1305 13 4 1384 138S 13 1441 14 fO 1494 14J9 174t 1761 1601 1816 1838 1867 188 1017 IB78 1B06 SOU J2f 0 3399 2J0 2in 3448 2i M 3667 8673 37J4 3738 974 1 J704 3dj 3015 3110 3117 n o 341 J 4 8 a4 4 8435 3437 3483 ÏJ41 asaj 36 5 36 7 Siüi 3981 4Ü09 4Üi1 4ü 0 4170 4183 4208 um 43 7 4377 4JJ9 44 0 4418 430 4449 449J 4ü00 46JJ 4043 4 Ü3 Aim 5006 6Ui3 ro 7 6087 6094 611J 61110 6 i bO i i 6231 6Jja 62Ü9 bill fi 74 6 3 6144 5369 6377 6387 3ÜÜ 61 18 5I J6 5 Ö 5 i43 50j5 Sbiia o7ö3 R82n 6UI 1 aiG7 0180 8189 6au 6387 6 i 4 6318 6 m 632J 6JJ3 8148 6381 0187 6407 6417 6 311 ÖSSj 6aW flLda BW4 flC03 6064 6ü7a 8687 87ft 6738 6731 6 44 6775 6lU5 6806 ölB 7016 7050 7062 7004 7ü9t 7133 7149 7153 7 j9 71B3 728 7396 7343 7363 73 f J 7414 7441 7444 7470 7474 7jOO 7 34 7614 7Ö19 76J0 7660 7r60 7074 7703 7718 772B 7 6B 7813 7621 7BJ3 834 78oü 7878 7870 7036 7040 8022 8043 8050 8073 8115 8148 8103 8288 8301 8339 8347 8433 8433 8467 8481 8010 B ilB OtiOl 8618 8817 8634 8681 6680 87Ü8 8716 6 78 8783 8801 8813 8831 8844 886r 8805 8960 6 ƒ 00 3 0019 OOifl 0083 9009 9141 9143 0198 9301 9299 O 10 9308 9318 0343 8366 9603 9604 9513 9O00 9C09 0060 9688 901 0 0036 9715 9736 9748 0797 9881 9124 9988 100 3 10132 10154 10183 10221 10223 10234 i S ViSSï S = M T 0810 16031 10634 10Ö45 10665 10614 10736 10787 16708 10833 10866 10866 11162 iJiSÜ i 11282 11 91 11305 11326 11332 11422 11423 11460 11519 11574 11603 11611 11618 11684 1I7S1 lie 9 1 884 11133 11639 11906 11Ö07 11JC9 11089 13043 12084 12188 i i S l 2313 12334 1337S12379 13362 133 2 12393 12518 125 I 12577 13623 12681 12002 fi JJ 2 I3M 13330 13081 i iJJ 5ï 38 13472 13481 13520 i3 S5 wfSS J3 ïï f i IJiffi 11Ü5 ÜSÏ H 22 94 4403 14404 liKS iüfS JS f 2 s M IJnïS ll JS l 2i 1 3 14061 15001 15014 itS SSÏÏ MÏS i 3 15168 U190 15197 15198 J Jïïó ÏS = W30 1633 16364 16360 iS 5 i S f IS 534 15536 16046 IS m JSÏSI 5 1 S 8133 18148 16183 SIS j t 1 l 0 10379 16393 16415 imSS 2SS SJ5 Hl 1M3 3 SI JS f2 S Si ü 82 17009 17017 17037 i 5SI iïilf Ji S 237 17285 17304 17349 17363 17385 J S3 HK Z5S O 2 43 17876 17800 m J i S 3 S 3 l 82 8243 8374 18176 S5 St S 2 JS2 1 368 18360 18400 18460 18471 18603 S5ii f J 8 2 18646 186S9 18697 16749 1B7 19700 16808 laSiO 18883 18B31 13930 18960 18060 19040 IBoan lOOBl 10001 10134 16162 1916 BJM oaSl B217 IflSoo 19268 0308 IS337 193S0 1S36S 1037O 19381 9421 B460 B483 10460 1B402 iSJ IT S2 S ISSÏÏ 90174 30163 20303 20264 30417 30435 20464 30474 90402 364B6 90531 30S40 20617 20703 20720 90703 30863 90864 90867 908 30008 20913 30099 90048 90062 90906 30096 S IVerb vorige l at 8814 m is M14 at jo Icht Woensdag 13 April 1938 77e Jaarg ang COliRA VT ftfjEüWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN SKOOP ttOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IflEüWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SC HOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz BitbladversphiJntdaselüks behalveZon en Feestdagen ADVEBTENTILPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en don bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 buslag op den prya Liefda ügheids advertentien de helft van den prtls aONNEMENWi Mriini pel F INGLZÜNDLN MbDEDtllLINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elk regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bü contract tot zMr gereduceerden pruB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte looperB den boekhandel en de postkantoren QnM buBi l x z1 i dagoluks geopend van 9 6 uur Administratie en Redaotle Tdef 45 Postrekening 48400 Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van solitde Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn r op een eigem concert in de groote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam Hy liet toen gemengde indrukken na 7yn groot en sterkdramatiach talent voegde 4ith nitt naar de meer intieme eischen welke e n liederenavond stelt Hy was een geboren operazanger hy had tooneel noodig costu me acte leger spelers en een Erterk bcz t koor Dat J element onder hetwelk hy met de volle kracht van zyn bruisen 1 temperament kon ontplooien isjaljapin speelde ook voor de film Hy EN VOTUM VAN VERTROUWEN IN DALADIER Rejfeeringsverklarins met 576 togen 5 stemmen aangenomen DUÏTSCHLAND Aninestre vei wjiclit Men verwa ht dat op iO April den ver jaardag v in Adolf Hitler een groote am nestle al worden afgekondigl Vermoede lyk zullen ds Niemoller en andere pred kanten in vrijheid worden gesteld en tevens verwacht men dat een aantal generaals die op 4 I eJjlruan ontslagen zyn weer in her leger zBiilen worden opgenomen o a Von Fritsclw fl iTALIe Aaidbevin in het Zuiden 1i ermo dehjk geen slachtoffers Vanmoigen omstreeks vier uur heeft n gevoelige aardbeving de bevolking van vC scheidene ZuidItaliaanschc plaatsen opge schrikt Tot dusver is niet gebleken dat er slachtoffers te l etreurien zyn of schade is aangericht De beving is door alle seismolo glsche instituten waai i nomen Men ver onderstelt da het epicentrum ziclj in zee bevindt M wetsontwerp tot financjeel herstel goedg ekeuid Tien miikaid bankvoorschütten Volmachten tot Jl Juli lARD Dflladier de nieuwö ransche wnier heefj gisteren in de Kamer poot Rucces behaald ft het voorleyen an de reyeermffavcr i stemde do Kamer met 576 togen o öo r de motie an vertrouwen regreeriJi verklarmg werd tot ull J gehracht dat de reg eermg van m Jifensie vastbesloten is de uitdruk ite vormen van eer wil tot l fhoud Zij meening dat een eroot vr land door ïiciiEelf gered kan worden pe mil isters dezer regeenng hebban AitlMmËn aan de groote volksbewegtrg iB voor de democratie gevaarlyken w 1 verdedsgii der republiek en eenzelfde verlangen naar sociale rechtvaardiff tot uiting bradit Zy bleven trouw aar gedachten aan hun daden aan hun heeft ten bedrage van ongeveer 36 milliard r moeten zonder verwyl fmancieele maat regelen genomen wordfn om het be r tingst kort aan to uilen en een hervatting der bedruMgheid te stimule ren waardoor de wegen voor een definitief herstel ge opend worden Staande voor de urgtntie der te I emen mdatrtgvlen vraagt de regeeiirg de middelen om e by de r t ten uitvopite legg n l maatre gelen zullen behalve herstel der begrootinofseenheid te do I hebben veri etering an de handelsibalani en toeneming an de hulpbronnen ai den fltaat mot behulp van een gematigde fncale krachtsmspanring welke de procluctie net belemmert Herziening der byzondere rechten ver hooging der speciale bela iting op dt ondern mimgtn die voor de landsverdediging werk n herziening der douanerechten on derdrukkmg an fraud verliooging an de rechten op de ondernemmgi i die profitee ren van een feitelyk of rethteluk mon poho Daarnaast zullen fiscale verlichtingen top gel end worden a n ondernemingen die e ii deei barer winsten beftemden aan beleggingen welke ten doel hebben het rendement te verbeteren Bel astmgverm inde ring n zou den vwrts worden toegtkeiid aan ondernr niers handwerktrB of aibeiders die door een grootere krachtsinspanning zullen by dfftgen tot ontwikkeling der productie Voorts zulle sJiikkin n getroffer w r den om b=t particuliere ondernemingen g makkelijker te maken credieten van con mercieele aard op te nemen Wat moor in liet buzod er de onderne mingen i etreft die werken voor de natio nale d fen lo is de r g iring V ider iH de itgeerirg voornemens ne Bank van Frankryk een nieuwe verhoog ng te vragefi van de voorschi tten aan der Ktaat bmien de limiet an tiPn milliard waarby de regeering van deze voorschotten slechts gebruik zou maken m de mate waarin een leeninig niet de noodigo gelden zou ople eren Het program der regeering dat vooral de dringende maatregelen omvat zal aan ffvuld worden met een geheel van weti ontwerpen dat m ftaat zal stellen het eci noMkch herstel deg lands en de financieel inneermg voort te zeiten De uiteenzetting der motieve van dit wetsontwerp wordt gevolgd door slechts tin artdcei waarin bepaald wordt dat de re geermg tot Jl Juli gemachtigd ia by dtLieten waarover beraadslaagd ia m den mi niBttrraad de nuiatregelen te nemen dio 7U onontbeerlyk acht om het hoofd bieoen aan de eischeji der laJidsverdediging en om eerstel te brengen m de financiën en dt economie der natie De deerettn zullen iti ratificatie voorgelegd wonden aan de K mers meen buitengewone zitting en op zyn laatst op 31 December De fmancieele wet met groote meer derhetd aangenomen De Kamer heeft met 508 tegen 12 stem men het door de regeering ingedif nde fi nancieele wetsontwerp aangenomen Sjaljapin overleden Hg begon zijn carrière als kruiei Ru ische zanger van wereldver maardheid te I aru ontslapen Ontzettend familiedrama te Lochem Een jongeman vermoordt vyf personen en pleegt ze moord na het huis in brand gestoken te hebben iojdür iwauowitsj fejaljapin de btroeui de Jiussische bas ia gisteravond overleden Hy werd 15 tebruan XWli t © Kazan gefl c ren en is dus b5 jaar oud geworden daar aankwam ls zij door haar broer vermoord Haar offelljk oversctiot werd In de boerderij vlak bij de voordeur gevonden Omstreeks half zes heeft haar man de 25 Jarige J J Kuypers zich eveneens naar de boerderij begeven waarschijnlijk om daar zijn vrouw die niet thuiskwam te halen Ook hij is het slachtoffer ge worden vajsi den moordenaar Het is niet bekend wat deze laatste daarna heeft gedaan Eerst doordat de brand werd ontdekt kwam men ook op het spoor van hot mlsdiijf De dader heeft zich zelf nadat hij het huis In brand had gestoken door ophanging aan den hooiberg bulten de boerderij van het leven berooid De motieven van den dader lyf bekend Wel weet men dat hij jiJ met zijn vader in minder goecw i houding leefde Ook acht men w j verbijstering niet uitgesloten y I c boeidcrij wordt door de iJolltie be waakt en niemand mag zich voorloopigop het terrein begeven De boerderij is geheel uitgebrandSlechts de muren on de schoorsteen steken boven de troosteloos rookende resten uit Iemand uit Enschede die per auto den Zutphenschen weg passeerde heelt tegen twaalf uur hedennacht den brand ont dekt on zich onmiddellijk naar de boer deriJ begeven Hij trof daar niemand aan DadelUk heeft hij getracht het vee to leddcn Het gelukte hem vijf pinken uit den stal te halen Vijf koelen en een paard zijn evenwel In de vlammen om t ekomeni De man ging vervolgens naar buren die de Lochemscht brandweer waarschuwden waarna ook tegen één uur de burgemeester van Lochem de heer R vin Luttervelt op de hoogte Gisteravond omstreeks halr twaalf werd te Lochem brand ontdekt In de boerderij van de familie Greutlnk ge legen aan den Zutphemsciienweg onder de gemeente Lochem De boerderij brandde geheel af Het vreemde was dat toen de politie en de brandweer bij de boerderij ver schenen zich niemand van de bewoners van iiet nui U t wX a Onder leiding van den burgemeester van Lochem den heer R van LuttcrveJt werd toen het vuui gebluscht was een ondeizoek in het afgebrande pfrceel in gesteld Men kwam hierbij tot een vree seluke ontdekking In de ruïne van de boerderij vond men vijf verkoolde lijken tcjwijl bij den hooiberg naast de boer derij het stoffelijk overschot van een zesden persoon werd ontdekt Onmiddellijk werd het parket te Zut phen gewaarschuwd Nog in den nacht werd een uitgebieid ondeizotk Ingest Id Dit onderzoek heeft het volgende ultge wezen Zocr waarschüniijk heeft de M jarige zoon G H Greutlnk wiens lijk buiten do boerderij werd gevonden In den nacht van Maandag op Dinsdag ziin vader en moeder den 65 jarigen G H Grtuting en de 67 jarige Z G Greuting Pasman vermoord Ook het 11 jarig jon getje Kclhout oen zoontje van een te lochem wonende weduwe dat bij de ta mille Greutlnk was uitbesteed Is toen zeer waarschijnlijk het slachtoffer vin don moordenaar geworden De 53 jarige G H G Is Dinsdagmiddag m Lochem gezien Men acht het waar sciiijnlijk dat hij zich todn heeft be geven mar zijn getrouwde zuster de 27 jarige B J Kuypers Greutlnk en haar heeft overgehaald naar de boerderij van haar ouders te komen Toen de vrouw Het begin van zyn loopbaan was vol verscfleidenJieid en vaak nogal avontuuilijk Hy waa afwisselend kruier schoenmakei jager en straatveger Hy kreeg zyn fcer 8t muziekleaaen al koorknaap te Kaïai doch pas te Tiflis legde hy zich onder Ie dmg van Oessatof ernstiger toe op d mu ïiekstudie Hy trad het eetst voor he voetlicht als jongmenech van een jaar o negen tien Dat was in l89 i toen hy behwrde tjt de vertolkers van de oper en loveiii voor den Tsaar ïn 18 zong hy in het zomer theater te St Petersburg het tegenwoordt gt Leningrad terwyl hy later optiad m de Keizerlyke Opera Na een bez H k aan Mt laan nam h een belaugryk aandeel in Jtet opepdgezel schap an Mamantoff In 1913 m het door riir liioimaa Beecham gcorgiriseeidt Russi che opera seizoen m het theater aa de Drury Laub te Londen trad hy op in Bons Goedonof Iwan de ver schnkktlyke en l a Khowantshina 7ljr ï chibterendt ba en zyn opmerkeljke ac t urscaoa iteitcn deden hem stomiender hand het publiek voor zich innemen Tyden der wereldoorlog en daarna tot 1923 woor d Sjaljaoin Rusland Zjn eerste optre den in he buitenland was pas m 1921 toen hy optrjd n Allxrt Hall te Londei in 1908 had de beroemde Rus groote sue cessen geoogst m Amerika Zyn twewe gr ote tourree door de nieuwe wereld maakte hij in 1922 en l e3 In 1927 schreef Sjaljapin Bladzyden u t myn Iveven Pot zyn b roemdste vertolkii gen behooren die van Iwan de Verschrikke lyke in de o erj vai Rimsky Korsakof Sa hen tn Mozart tn Salieri Leporello in Don Giovanni don Masilio m de Barbier van Vvilla en Mephisto ii Mefistofele Sjaljipan trad in Nederland op als sol t hotel Imperial stiat Winnoor dat strikt noodzakelijk is kan men zich ook In Weenen hiisten en het onmogelijke mogelijk maken En zoo stond dan Inderdaid binnon het uur een fonkelnieuwe auto met een als een ge depossedeerde vorst ultzlenden chauffeur voor het hotel Eenlge minuten later stopte de wigen voor het palels In de Herrengasse en zonder ook maar de gebruIkelUkc vijf minuten geduld te moeten oefenen werd Ralph aan den Bondskanselier voorge steld Dezo was een en al welwillendheid en Jovlalltiïit zette zlin gast sigaren en sigaretten voor en begon Ik dank u zeer voor uw bezoek datoverigens toch niet had kunnen uitblijven wanntor het althans juist Is watde pers beweert n 1 dat u om het aandenken van uw overleden moeder teooron besloten hebt uw natuurlijk zeergewaardeerde medewerking te verleenenbij donecoroml=chen opbouw van dit zookloln en arm geworden land De berichten die In de bladen veischenen zijn bevatten slechts gedeeltelijk waarheid excellentie Principieel ligtme het lot van Oostenrijk Inderdaadzeer na aan hot hart maar nog heb Ikgeen vast omlijnde plannen nc bon ikhet niet met mezelf eens of en zoo Jamet welke middelen voor mU de mogelljkheld bestaat datgono te doen wat be kenden staatslieden diplomaten Ja zelfsdon knappen koppen van den Volkenbond tot dusver niet gelukt Is De kanselier glimlachte wat boosflar dig Niet gelukt Is omdat men ons metkoele uit berekening voortkomende oveiwegingen niet heipon kan Daartoe be hoort meer dan geld allecji daarvoor Ismedegevoel en deelneming nood g En ulst die beide voorname factoren moeten dunkt me bij u als den zoon vaneen geboren Weensche aapwezlg zijn Zeer diplomatiek bracht de kanselier het gesprok steeds weer op Ralph s moe dor liet hü zich door den jongen Ame rikian alles vertellen wat hU reeds wist 0 Ralph wond zich onwillekeurig op en werd openhartiger dan hlJ zich aanvan kelijk hid vomgenomen te zullen zijn De kanselier maakte daar handig ge brulk van Hlj bpgon vin de ellende In Weonen te vertellen van de mordble ver woostlngen tengevolge van de depreciatie der valuta on van den niet te stuiten onderging der wetenschappelijke Instel llngen die niet In staat waren haar bl bllothokon en laboratoria te volmaken Kijkt nu eens naar on e unlversltelt de wereldberoemde Alma Mat er Vindotwnensls De eeno groote geleerde nadtn andere verlaat Weenen omdat hijzich een beter bestian wU zoeken We7ljn niet meer In staat goede leerkrachton aan to stellen do unlvorslteltsbibllothook begint oen torso te gelijken Wellicht wis hier voor lemmd die over denoodlge middelen beschikt een mooiegelegenheid om een zegenrijk werk tedoen Ditmaal verscheen het mokante lachje op de lippen van den Amerikaan die ge lukklg van zijn lerschen vader wat scep tlclsme geërfd had Het komt me echtoi voor dat aandie inderdaad wereldberoemde Weenscheuniversiteit rijkelijk veel aan politiekwordt gedian Ik las Juist gisteren in debladen een artikel van den rector waarin dczo zegt zich te kunnen vereenigenmet dp bemoeiingen vin sommige chauvinlstische olementen en zich vóór een welddadlge beperking van studentenen professoren van een anderen gods dienst verklaart Ik moet zeggen datdat ten zeer pijnlijken Indruk op meheeft gemaakt Wij Amerlkaneji zien Inonzo universiteit een vrij ontwlkkollngsinstltuut voor Iedereen en wij zouden erons dan ook zeker niet mee kunnen veroenigcn wannoor In Harvard of In Yale jongelieden werden uitgesloten omdatzU Mohammedanen Joden of Atheïstenzijn De kanselier knikte schijnbaar instem mend Zeer juist aan de vrijheid van onderwljs behoort niet te worden getorndMaar als u het artikel van den rectorwaarmee ik het trouwens niet op allepunten eens ben nauwkeurig had golezen dan zoudt u hebben gjé èp dat hijvoornamelijk de ongewonscm olemonton uit het Qosteni die Wc drolgente overstroomon op het oog Seelt Ovorlgens meen ik toch dat de tolerantievan uw landslieden ook haar grenzenheeft De negers bv mogen toch geenAmerlkaansche undvoislteiton bezoeken Rilph tiok de wenkbrauwen op Wordt vervolgd Amerika zich gelukkig prijzen wanneei de president don wensch te kennen zou geven persoonlijk met hom kennis to maken En mIsSchicn waarschijnlijk zdfs was de OosttnrUkscho Bondskm seller wiens naim Ralph voorloopig wel niet kende In moer dan één opzicht su pcrleur am den Amerlkaanschen presl dent Maar hij zelf Wat was hlJ dan j Niets meer dan oen door het toeval der geboorte zeer gefortuneerde man die echter overigens nog niets gepresteerd geen enkel blijk van bljaondore capacl teiten gegeven had Derhalve dwong Ralph zichzelf tot eenuiterste beleefdheid en vei klaarde dathet hem een genoegen zou zijn denBondskanst lier te komen bezoeken j Vto de regeering die zich geluk De presidlallst haalde verlicht adem De kanselier zal het werkelijk zeer op prlJs stellen Als het Mister O Flana gah mlsachIen vandaag gelegen komt Va nlddag om vier uur Is de kamselarU vrU Hoe spoediger het voorbij Is hoe beter dacht de Amerikaan en beloofde te zul len komen Direct na de lunch begaf Ralph zicli naar een der groote showrooms aan den Ring monstoide met eon konncrsbllk de fraaie wagons Het zijn kous vallen op een luxueus uUgcrustt 60 PK auto met gesloten caro iwrle maar verbond aan den aankoop eonlgo voorwaarden Ik neem den wagen slechts dan wanneer me binnen oen uur eon garage een uitmuntende chauffeur on voldoende olie en benzine ter beschikking worden gesteld en de wagen kant en klaar voor